EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0039

2013/39/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 18. janvāris ), ar kuru naftas un gāzes izpētei Kiprā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 60) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 18, 22.1.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/39/oj

22.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 18. janvāris),

ar kuru naftas un gāzes izpētei Kiprā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 60)

(Autentisks ir tikai teksts grieķu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/39/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 30. panta 4. un 6. punktu,

ņemot vērā pieprasījumu, ko iesniedza Noble Energy International Ltd2012. gada 17. augusta e-pasta vēstulē,

tā kā:

I.   FAKTI

(1)

Komisija 2012. gada 17. augustā pa e-pastu saņēma pieprasījumu atbilstīgi Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 4. punktam.

(2)

Pieprasījums, ko iesniegusi Noble Energy International Ltd, attiecas uz naftas un gāzes izpēti Kiprā. Saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 5. punkta pirmo daļu Komisija par to informēja Kipru ar 2012. gada 26. septembra vēstuli un pieprasīja papildu informāciju. Kipra atbildēja 2012. gada 24. oktobrī.

II.   TIESISKAIS REGULĒJUMS

(3)

Direktīvas 2004/17/EK 30. pantā noteikts, ka Direktīva 2004/17/EK neattiecas uz līgumiem, kas paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no darbībām, uz kurām attiecas minētā direktīva, ja dalībvalstī, kurā attiecīgo darbību veic, uz to attiecas tieša konkurence tirgos ar neierobežotu piekļuvi. To, vai uz kādu darbību attiecas tieša konkurence, novērtē, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un ņemot vērā attiecīgās nozares īpatnības. Piekļuvi tirgum uzskata par neierobežotu, ja dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi attiecīgos Savienības tiesību aktus par konkrētās nozares vai tās daļas atvēršanu.

(4)

Kipra ir īstenojusi un piemērojusi Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (2), tāpēc piekļuve tirgum būtu jāuzskata par neierobežotu Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 3. punkta pirmās daļas nozīmē. Tas, vai konkrētā tirgū uz darbību attiecas tieša konkurence, būtu jānovērtē, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, no kuriem katrs kritērijs pats par sevi ne vienmēr ir izšķirošs.

(5)

Lai novērtētu, vai attiecīgie uzņēmumi pakļauti tiešai konkurencei tirgos, uz kuriem attiecas šis lēmums, jāņem vērā galveno dalībnieku tirgus daļa un šo tirgu koncentrācijas līmenis.

(6)

Šis lēmums neskar konkurences noteikumu piemērošanu.

III.   NOVĒRTĒJUMS

(7)

Saskaņā ar iedibināto Komisijas praksi (3) naftas un dabasgāzes izpēte veido vienotu produktu tirgu, jo izpētes sākumā nav iespējams noteikt, vai izpētes rezultātā tiks atrasta nafta vai dabasgāze. Turklāt saskaņā ar to pašu ilgstoši piemēroto Komisijas praksi attiecīgais tirgus ģeogrāfiskā ziņā aptver visu pasauli. Tā kā nav nekādu norādījumu, ka šajā gadījumā ģeogrāfiskā tirgus definīcija būtu atšķirīga, šā lēmuma mērķiem tā tiks saglabāta.

(8)

To uzņēmumu tirgus daļas, kuri veic izpēti, var aprēķināt, izmantojot trīs mainīgos lielumus: kapitālizdevumus, pierādītās rezerves un gaidāmo ieguves apjomu. Kapitālizdevumu izmantošana, lai noteiktu uzņēmumu tirgus daļu izpētes tirgū, ir atzīta par nepiemērotu, un tam viens no iemesliem bija lielās atšķirības starp dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos nepieciešamo ieguldījumu apjomiem.

(9)

Uzņēmumu tirgus daļu novērtēšanai šajā nozarē parasti piemēro abus pārējos parametrus – pierādīto rezervju daļu un gaidāmo ieguves apjomu (4).

(10)

Ir tikai viens ekonomikas dalībnieks, kas darbojas naftas un gāzes izpētes tirgū Kiprā, proti, pieteikuma iesniedzējs, kas ieguvis pirmo licenci, kura izdota 2008. gadā pēc pirmās licencēšanas kārtas pabeigšanas Kiprā. Tomēr visas uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar naftas un gāzes izpēti pasaules tirgū, ir potenciālas konkurentes, jo tām ir bijusi pieejama gan pirmā, gan otrā licencēšanas kārta, kas tika uzsākta 2012. gada februārī. Saskaņā ar Kipras sniegto informāciju 15 uzņēmumi vai konsorciji ir iesnieguši pavisam 33 pieteikumus otrajai kārtai.

(11)

Saskaņā ar pieejamo informāciju 2011. gada 31. decembrī naftas un gāzes pierādītās rezerves visā pasaulē bija 481,4 miljardi normālkubikmetru naftas ekvivalenta (turpmāk “nm3 n. e.”) (5). 2011. gada 31. decembrī Kiprai bija tikai viena ogļūdeņražu atradne – tā, par kuru paziņojis pieteikuma iesniedzējs –, un ir aplēsts, ka tās dabasgāzes krājumi ir aptuveni 200 miljonu nm3 n. e. (6). Šīs rezerves, ja to apjoms tiktu pierādīts, būtu līdzvērtīgas mazliet vairāk nekā 0,09 % no pierādītajām pasaules gāzes rezervēm un daudz mazākas nekā kopējā naftas un gāzes daļa, un pieteikuma iesniedzēja daļa no pasaules dabasgāzes pierādītajiem krājumiem pieaugtu no 0,0416 % līdz 0,1367 %.

(12)

Izpētes tirgus nav ļoti koncentrēts. Tirgu, izņemot valsts uzņēmumus, raksturo trīs starptautisku, vertikāli integrētu privāto uzņēmumu, tā saukto super majors (BP, ExxonMobil un Shell), kā arī vairāku tā saukto majors dalība. Šie faktori ir norāde, ka uz šo darbību attiecas tieša konkurence.

IV.   SECINĀJUMI

(13)

Ņemot vērā izvērtētos faktorus, nosacījums par tiešu konkurenci, kas noteikts Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 1. punktā, Kiprā būtu jāuzskata par izpildītu.

(14)

Tā kā nosacījumu par neierobežotu piekļuvi tirgum uzskata par izpildītu, Direktīva 2004/17/EK nebūtu piemērojama nedz gadījumos, kad līgumslēdzējas iestādes piešķir līgumus, kas paredzēti, lai dotu tiesības naftas un dabasgāzes izpētei, ko veic Kiprā, ne arī tad, kad tās organizē projektu konkursus minēto darbību veikšanai minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

(15)

Šā lēmuma pamatā ir juridiskā un faktiskā situācija no 2012. gada augusta līdz oktobrim, kāda tā ir atspoguļota informācijā, kuru iesniegusi Kipra. Lēmumu var pārskatīt, ja būtiskas izmaiņas juridiskajā vai faktiskajā situācijā norādīs, ka nosacījumi Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 1. punkta piemērošanai vairs netiek ievēroti.

(16)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīva 2004/17/EK neattiecas uz līgumslēdzēju piešķirtiem līgumiem, kas paredzēti, lai dotu tiesības naftas un dabasgāzes izpētei, kas jāveic Kiprā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Kipras Republikai.

Briselē, 2013. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Michel BARNIER


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 164, 30.6.1994., 3. lpp.

(3)  Skatīt jo īpaši Komisijas 2007. gada 19. novembra lēmumu, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).

(4)  Skatīt jo īpaši 25. un 27. punktu Komisijas 1999. gada 29. septembra Lēmumā 2004/284/EK, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līgumu (Lieta Nr. IV/M.1383 – Exxon/Mobil) (OV L 103, 7.4.2004., 1. lpp.), un turpmākos lēmumus, inter alia Komisijas 2007. gada 3. maija Lēmumu, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004.

(5)  Skatīt pieteikuma 5.2.1. punktu, kā arī tajā minētos informācijas avotus, jo īpaši pārskatu BP Statistical Review of World Energy, 2012. gada jūnijs; turpmāk “BP Statistics”.

(6)  Izpētes urbumu rezultāti bija no 5 līdz 8 triljoniem kubikpēdu, ar kopējo vidējo bruto vērtību 7 triljoni kubikpēdu, kas ir ekvivalenti 0,19824 triljoniem m3 gāzes.


Top