EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0039

2013/39/ES: 2013 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo netaikyti naftos ir dujų žvalgymui Kipre (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 60) Tekstas svarbus EEE

OJ L 18, 22.1.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/39/oj

22.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo netaikyti naftos ir dujų žvalgymui Kipre

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 60)

(Tekstas autentiškas tik graikų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/39/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 30 straipsnio 4 dalį ir 6 dalį;

atsižvelgdama į 2012 m. rugpjūčio 17 d. elektroniniu paštu pateiktą Noble Energy International Ltd prašymą;

kadangi:

I.   FAKTAI

(1)

2012 m. rugpjūčio 17 d. Komisija gavo elektroniniu paštu pateiktą prašymą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 4 dalį.

(2)

Šis Noble Energy International Ltd. prašymas susijęs su naftos ir dujų žvalgymu Kipre. Pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą 2012 m. rugsėjo 26 d. raštu Komisija informavo apie tai Kiprą ir paprašė pateikti papildomą informaciją. Kipras pateikė atsakymą 2012 m. spalio 24 d.

II.   TEISINĖ SISTEMA

(3)

Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnyje nustatyta, kad sutartims, sudaromoms dėl vienos iš veiklos sričių, kurioms taikoma Direktyva 2004/17/EB, ta direktyva netaikoma, jei valstybėje narėje, kurioje ši veikla vykdoma, tokią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų. Tiesioginė konkurencija vertinama remiantis objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į konkrečius susijusio sektoriaus ypatumus. Laikoma, kad patekimas į rinką yra neribojamas, jei valstybė narė įgyvendino ir taiko atitinkamus ES teisės aktus, kuriais tas sektorius ar jo dalis atveriami.

(4)

Kadangi Kipras įgyvendino ir taikė 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (2), turėtų būti laikoma, kad patekimas į rinką neribojamas pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą. Tiesioginis konkurencijos poveikis konkrečioje rinkoje turėtų būti vertinamas remiantis įvairiais kriterijais, iš kurių vienas nebūtinai yra lemiamas.

(5)

Siekiant įvertinti, ar susiję ūkinės veiklos vykdytojai patiria tiesioginę konkurenciją rinkose, kurioms taikomas šis sprendimas, atsižvelgiama į pagrindinių rinkos dalyvių užimamą rinkos dalį ir į koncentraciją tose rinkose.

(6)

Šis sprendimas nedaro įtakos konkurencijos taisyklių taikymui.

III.   VERTINIMAS

(7)

Pagal nusistovėjusią Komisijos praktiką (3) naftos ir gamtinių dujų žvalgymas sudaro vieną susijusių produktų rinką, kadangi neįmanoma iš anksto žinoti, ar bus rasta naftos ar gamtinių dujų. Taip pat pagal tą pačią ilgalaikę Komisijos praktiką nustatyta, kad geografine prasme ši rinka apima visą pasaulį. Turint omenyje tai, kad šiuo atveju nėra pagrindo manyti, kad rinkos geografinė apimtis būtų kitokia, šiame sprendime ji nebus keičiama.

(8)

Žvalgymo veiklą vykdančių subjektų užimamą rinkos dalį galima išmatuoti pagal tris kintamuosius: kapitalo išlaidas, patvirtintas atsargas ir planuojamą gavybą. Tačiau nustatyta, kad kapitalo išlaidos netinka veiklos vykdytojų daliai žvalgymo rinkoje išmatuoti, inter alia, dėl to, kad reikiamų investicijų apimtis skirtingose geografinėse vietovėse labai skiriasi.

(9)

Vertinant šiame sektoriuje veikiančių ūkinės veiklos vykdytojų užimamas rinkos dalis paprastai taikomi kiti du rodikliai – turima patvirtintų atsargų dalis ir planuojama gavyba (4).

(10)

Kipre aktyvią veiklą naftos ir dujų žvalgymo rinkoje vykdo tik vienas ūkinės veiklos vykdytojas – paraišką padavusi bendrovė, kuriai licencija pirmą kartą buvo išduota 2008 m., po pirmojo licencijų išdavimo etapo Kipre. Tačiau visos naftos ir dujų žvalgymo pasaulinėje rinkoje dalyvaujančios bendrovės yra potencialios konkurentės, nes jos visos galėjo gauti licencijas pirmajame ir antrajame etape, kuris prasidėjo 2012 m. vasario mėn. Remiantis Kipro pateikta informacija, antrajame etape iš 15 įmonių arba konsorciumų buvo gautos 33 paraiškos.

(11)

Remiantis turimais duomenimis, 2011 m. gruodžio 31 d. bendros patvirtintos naftos ir dujų atsargos visame pasaulyje iš viso siekė 481,4 mlrd. standartinių kubinių metrų naftos ekvivalento (toliau – Sm3 n. e.) (5). Remiantis 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Kipre rastas tik vienas angliavandenilių išteklius, apie kurį pranešė pareiškėjas; nustatyta, kad gamtinių dujų atsargos sudaro beveik 200 mln. Sm3 n. e. (6). Šie ištekliai, jei jie bus patvirtinti, sudarytų šiek tiek daugiau nei 0,09 % pasaulinių patvirtintų dujų išteklių ir daug mažesnę bendrų naftos ir dujų išteklių dalį, o pareiškėjo turimų pasaulinių patvirtintų gamtinių dujų išteklių dalis padidėtų nuo 0,0416 % iki 0,1367 %.

(12)

Žvalgymo rinka nėra labai koncentruota. Be valstybei priklausančių įmonių, rinkoje veikia trys tarptautinės vertikaliai integruotos privačios įmonės, vadinamos naftos milžinėmis (BP, ExxonMobil ir Shell), taip pat tam tikras skaičius didelių įmonių. Šie elementai liudija apie dalyvavimą tiesioginėje konkurencijoje.

IV.   IŠVADOS

(13)

Atsižvelgiant į išnagrinėtus veiksnius, laikytina, kad Kipre laikomasi tiesioginio konkurencinio poveikio sąlygos, nustatytos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje.

(14)

Kadangi laikoma, jog neribojamo patekimo į rinką sąlyga yra įvykdyta, Direktyva 2004/17/EB neturėtų būti taikoma, kai perkantieji subjektai sudaro sutartis, kurių paskirtis – suteikti galimybę Kipre atlikti naftos ir gamtinių dujų žvalgymą, taip pat kai rengiami projektų konkursai dėl tokios veiklos vykdymo toje geografinėje teritorijoje.

(15)

Šis sprendimas pagrįstas teisine ir faktine 2012 m. spalio mėn. situacija, kaip matyti iš pareiškėjo ir Kipro pateiktos informacijos. Jį galima keisti, jeigu, iš esmės pasikeitus teisinei arba faktinei padėčiai, nebebūtų tenkinamos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos.

(16)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Viešųjų sutarčių patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB netaikoma perkančiųjų subjektų sudaromoms sutartims, skirtoms suteikti galimybę vykdyti naftos ir gamtinių dujų žvalgymą Kipre.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Kipro Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Michel BARNIER

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 164, 1994 6 30, p. 3.

(3)  Žr. visų pirma 2007 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (OL L 24, 2004 1 29, p. 1) koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka (Byla Nr. COMP/M.4934 - KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL).

(4)  Žr. visų pirma 1999 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimo 2004/284/EB, kuriuo koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimu (Byla Nr. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (OL L 103, 2004 4 7, p. 1) 25 ir 27 punktus ir paskesnius sprendimus, inter alia, 2007 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka (Byla Nr. COMP/M.4545 - STATOIL/HYDRO).

(5)  Žr. prašymo 5.2.1 punktą ir ten cituojamus šaltinius, visų pirma 2012 m. birželio mėn. BP Statistical Review of World Energy, toliau vadinamą BP Statistics.

(6)  Atliekant tiriamuosius gręžimus, rasta 5–8 trilijonai kubinių pėdų dujų, kurių bendras vidutinis kiekis yra 7 trilijonai kubinių pėdų, atitinkančių 0,19824 trilijonų m3 dujų.


Top