EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0453

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 133, 31.5.2010, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 203 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/453/oj

31.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010

2010 m. gegužės 20 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Saugos duomenų lapai buvo gerai įvertintas ir veiksmingas informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius Bendrijoje teikimo metodas, kuris tapo Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatytos sistemos neatsiejama dalimi.

(2)

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pasaulinei prekybai ir kartu apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką, daugiau kaip 10 metų Jungtinių Tautų (JT) struktūroje buvo kruopščiai rengiami suderinti klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai bei saugos duomenų lapų pildymo taisyklės; taip atsirado Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (toliau – GHS).

(3)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiu ir naikinančiu direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2), suderinamos cheminių medžiagų, mišinių ir tam tikrų specifinių gaminių klasifikavimo ir ženklinimo Bendrijoje nuostatos ir kriterijai atsižvelgiant į GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles.

(4)

1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (3) ir 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (4) buvo iš dalies pakeistos kelis kartus. Direktyvos 67/548/EEB ir 1999/45/EB bus pakeistos per pereinamąjį laikotarpį – cheminės medžiagos turės būti klasifikuojamos, ženklinamos ir pakuojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o mišiniai – nuo 2015 m. birželio 1 d., nors 2010 m. gruodžio 1–2015 m. birželio 1 d. laikotarpiu bus reikalaujama medžiagas klasifikuoti ir pagal Direktyvą 67/548/EEB ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Abi direktyvos bus visiškai panaikintos Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 nuo 2015 m. birželio 1 d.

(5)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą reikėtų iš dalies pakeisti ir pritaikyti prie Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytų klasifikavimo kriterijų ir kitų atitinkamų nuostatų.

(6)

Saugos duomenų lapų pildymo reikalavimai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priede, turėtų būti dar daugiau pritaikyti atsižvelgiant į GHS saugos duomenų lapų taisykles siekiant įdiegti trijų pakopų klasifikavimo, ženklinimo ir saugos duomenų lapų sistemą, kuri atliktų savo vaidmenį užtikrinus atskirų jos dalių sąveiką.

(7)

Taip pakeisti saugos duomenų lapai turėtų išlikti svarbiu pranešimų apie pavojus elementu ir atitinkamos medžiagų ir mišinių, atitinkančių klasifikavimo pagal taikomus Bendrijos teisės aktus kriterijus, bei tam tikrų medžiagų ir mišinių, neatitinkančių šių kriterijų, atsižvelgiant į visas atitinkamas medžiagų saugos ataskaitas, saugos informacijos perdavimo nuo tiekėjų grandinės iki betarpiškai su jais susijusių naudotojų priemone.

(8)

Reikalavimas įtraukti medžiagų ir mišinių klasifikavimą ir ženklinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 į saugos duomenų lapą taikymas, iš dalies pakeistas šiuo reglamentu, turėtų būti taikomas po palaipsninio medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nuostatų taikymo. Todėl atsižvelgiant į tai, kad mišinių klasifikavimas ir pranešimas apie jų keliamą pavojų priklauso nuo medžiagų klasifikavimo ir pranešimo apie jų keliamą pavojų, reikalavimas įtraukti mišinių klasifikavimą ir ženklinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 turėtų būti taikomas tik po to, kai bus pradėtas taikyti reikalavimas įtraukti medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

(9)

Mišinių tiekėjai, savanoriškai pasirinkę galimybę taikyti klasifikavimą ir ženklinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dar iki 2015 m. birželio 1 d., turėtų atitinkamame saugos duomenų lape nurodyti klasifikavimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kartu su klasifikavimu pagal Direktyvą 1999/45/EB.

(10)

Siekiant mišinių tiekėjams, nusprendusiems iki 2015 m. birželio 1 d. netaikyti klasifikavimo ir ženklinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, sudaryti galimybę klasifikuoti ir ženklinti tuos mišinius teisingai, iki minėtos datos turėtų būti reikalaujama medžiagų saugos duomenų lapuose pateikiant informaciją apie klasifikavimą ir ženklinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nurodyti ir klasifikavimo informaciją pagal Direktyvą 67/548/EEB.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d.:

a)

II priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu;

b)

VI priedo 3.7 skirsnio pavadinime žodžiai „(žr. Saugos duomenų lapo 16 antraštę)“ keičiami žodžiais „(žr. saugos duomenų lapo 1 skirsnį)“;

2)

Nuo 2015 m. birželio 1 d. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedu.

2 straipsnis

1.   Iki 2010 m. gruodžio 1 d. medžiagų tiekėjai, taikantys Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 61 straipsnio 2 dalį, gali taikyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą su pakeitimais, padarytais šio reglamento 1 straipsnio 1 dalimi.

2.   Iki 2010 m. gruodžio 1 d. mišinių tiekėjai gali taikyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą su pakeitimais, padarytais šio reglamento 1 straipsnio 1 dalimi.

3.   Iki 2015 m. birželio 1 d. mišinių tiekėjai, taikantys Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 61 straipsnio 2 dalį, gali taikyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą su pakeitimais, padarytais šio reglamento 1 straipsnio 2 dalimi.

4.   Iki 2015 m. birželio 1 d. mišinių tiekėjai, taikantys 3 dalį, atitinkamų saugos duomenų lapų 3.2 poskirsnyje pateikia tame poskirsnyje nurodytų medžiagų klasifikavimo duomenis pagal Direktyvą 67/548/EEB, įskaitant pavojaus nuorodą, simbolių raidę (-es) ir R frazes, be to kartu su klasifikavimo duomenimis, įtraukia teiginius apie pavojų, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

5.   Mišinių tiekėjai, taikantys 3 dalį, iki 2015 m. birželio 1 d. atitinkamų saugos duomenų lapų 2.1 poskirsnyje pateikia mišinio klasifikavimo pagal Direktyvą 1999/45/EB duomenis, be to kartu su klasifikavimo duomenimis, įtraukia teiginius apie pavojų, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Mišinių, atitinkančių klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, tiekėjai iki 2015 m. birželio 1 d., taikydami 3 dalį, kartu su šio reglamento II priedo 3.2.1 punkte nurodytomis medžiagomis nurodo medžiagas, keliančias pavojų sveikatai ir aplinkai pagal Direktyvą 67/548/EEB, atitinkamų saugos duomenų lapų 3.2 poskirsnyje, jeigu tų medžiagų koncentracija yra lygi šio reglamento II priedo 3.2.1 a punkte nurodytai mažiausiai vertei ar už ją didesnė.

Mišinių, atitinkančių klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, tiekėjai iki 2015 m. birželio 1 d., taikydami 3 dalį, kartu su šio reglamento II priedo 3.2.2 punkte nurodytomis medžiagomis nurodo medžiagas, keliančias pavojų sveikatai ir aplinkai pagal Direktyvą 67/548/EEB, atitinkamų saugos duomenų lapų 3.2 poskirsnyje, jeigu atskirų medžiagų koncentracija nedujiniuose mišiniuose yra lygi ar didesnė nei 1 % masės, o dujiniuose mišiniuose yra lygi ar didesnė nei 0,2 % tūrio.

6.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnio 9 dalies nuostatų, medžiagų, kurios buvo pateiktos rinkai iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir kurių ženklinimo ar pakuotės nereikia pakeisti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 61 straipsnio 4 dalį, saugos duomenų lapo iki 2012 m. gruodžio 1 d. nereikia pakeisti saugos duomenų lapu, atitinkančiu šio reglamento I priedo nuostatas.

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnio 9 dalies nuostatų, mišinių, kurie buvo pateikti rinkai iki 2015 m. birželio 1 d. ir kurių ženklinimo ar pakuotės nereikia pakeisti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 61 straipsnio 4 dalį, saugos duomenų lapo iki 2017 m. birželio 1 d. nereikia pakeisti saugos duomenų lapu, atitinkančiu šio reglamento II priedo nuostatas.

7.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnio 9 dalies nuostatų, mišinių saugos duomenų lapai, pateikti iki 2010 m. gruodžio 1 d. bet kuriam gavėjui bent vieną kartą, gali būti toliau naudojami ir neturi atitikti šio reglamento I priedo reikalavimų iki 2012 m. lapkričio 30 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(4)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PILDYMO REIKALAVIMAI

A   DALIS

0.1.   Įvadas

0.1.1.

Šiame priede nustatyti reikalavimai, kurių tiekėjas turi laikytis pildydamas su medžiaga ar mišiniu teikiamą saugos duomenų lapą pagal 31 straipsnį.

0.1.2.

Saugos duomenų lape pateikiama informacija atitinka cheminės saugos ataskaitos informaciją, jei tokia ataskaita yra privaloma. Kai cheminės saugos ataskaita parengiama, atitinkamas (-i) poveikio scenarijus (-ai) įrašomas (-i) į saugos duomenų lapo priedą.

0.2.   Bendrieji saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai

0.2.1.

Saugos duomenų lapai sudaro galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga bei aplinkos apsauga susijusių priemonių. Saugos duomenų lapo pildytojas turi atsižvelgti į tai, kad saugos duomenų lape turi būti informacija jo skaitytojams apie medžiagos ar mišinio keliamus pavojus ir apie medžiagos ar mišinio saugų sandėliavimą, tvarkymą ir naikinimą.

0.2.2.

Saugos duomenų lapuose teikiama informacija turi atitikti ir Tarybos direktyvoje 98/24/EB nustatytus reikalavimus. Saugos duomenų lapai pirmiausia turėtų padėti darbdaviams nustatyti, ar darbo vietoje yra pavojingų medžiagų, ir įvertinti su jų naudojimu susijusią riziką darbuotojų sveikatai ir saugai.

0.2.3.

Į saugos duomenų lapą įrašoma aiški ir glausta informacija. Saugos duomenų lapą rengia kompetentingas asmuo, kuris atsižvelgia į konkrečius naudotojų poreikius ir žinias, jei jie yra žinomi. Medžiagų ir mišinių tiekėjai užtikrina, kad tokie kompetentingi asmenys būtų tinkamai parengti, įskaitant ir žinių atnaujinimą.

0.2.4.

Saugos duomenų lapas turi būti parašytas paprasta, aiškia ir tikslia kalba, vengiant žargono, akronimų ir santrumpų. Tokie teiginiai kaip „gali būti pavojinga“, „nėra poveikio sveikatai“, „saugus daugeliu naudojimo atvejų“, „nekenksmingas“ ar bet kokie kiti teiginiai, kuriuose nurodoma, kad medžiaga ar mišinys nėra pavojingi, ar kiti tos medžiagos ar mišinio klasifikavimo neatitinkantys teiginiai nėra vartojami.

0.2.5.

Saugos duomenų lapo pildymo data nurodoma pirmame puslapyje. Jeigu saugos duomenų lapas buvo peržiūrėtas ir nauja pakeista versija pateikta naudotojams, pakeitimai turi būti nurodyti saugos duomenų lapo 16 skirsnyje, nebent jie buvo nurodyti kitur. Tokiu atveju pildymo data, nurodyta kaip „Peržiūrėta (data)“, taip pat versijos numeris, peržiūros numeris, pakeitimo data ar kita nuoroda, kuri versija pakeista, nurodoma pirmame puslapyje.

0.3.   Saugos duomenų lapo formatas

0.3.1.

Saugos duomenų lapas nėra fiksuotos apimties dokumentas. Saugos duomenų lapo apimtis turi atitikti medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir turimą informaciją.

0.3.2.

Visi saugos duomenų lapo puslapiai, įskaitant visus priedus, turi būti sunumeruoti ir juose turi būti nurodyta saugos duomenų lapo apimtis (pvz., „1 puslapis iš 3“) ar nurodyta tolesnė seka (pavyzdžiui, „Tęsinys kitame puslapyje“, „Saugos duomenų lapo pabaiga“).

0.4.   Saugos duomenų lapo turinys

Šiame priede reikalaujama informacija įtraukiama į saugos duomenų lapo, jeigu taikoma ir turima, atitinkamus B dalyje nurodytus poskirsnius. Saugos duomenų lape neturi būti tuščių poskirsnių.

0.5.   Kiti informacijos reikalavimai

Kai kuriais atvejais gali reikėti į atitinkamus poskirsnius įrašyti svarbią papildomą turimą informaciją atsižvelgiant į platų medžiagų ir mišinių savybių spektrą.

0.6.   Vienetai

Naudojami Tarybos direktyvoje 80/101/EEB (1) nustatyti matavimo vienetai.

0.7.   Specialieji atvejai

Saugos duomenų lapų gali būti reikalaujama ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 1.3 poskirsnyje nurodytais specialiais atvejais, kai yra taikomos leidžiančios nukrypti ženklinimo nuostatos.

1.    1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Šiame skirsnyje nurodoma, kaip identifikuojama medžiaga ar mišinys ir kaip identifikuojami atitinkami naudojimo būdai, nurodomas medžiagos ar mišinio tiekėjo pavadinimas ir išsami su medžiagos ar mišinio tiekėju susijusi kontaktinė informacija, bei įtraukiami kontaktiniai duomenys nenumatytiems atvejams.

1.1.   Produkto identifikatorius

Jeigu tai medžiaga, produkto identifikatorius pateikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 2 dalį ir pagal tai, kaip nurodyta etiketėje valstybės narės, kurioje medžiaga pateikta rinkai, oficialia kalba, nebent atitinkama valstybė (-s) narė (-s) nurodo kitaip.

Privalomos registruoti medžiagos produkto identifikatorius atitinka tą, kuris buvo pateiktas registruojant medžiagą, be to, nurodomas registracijos numeris, kuris buvo suteiktas pagal šio reglamento 20 straipsnio 3 dalį.

Nepažeidžiant šio reglamento 39 straipsnyje nustatytų tolesnių naudotojų pareigų registracijos numerio dalis, nurodanti atskirą registruotoją bendrai teikiant duomenis, gali būti tiekėjo, kuris yra platintojas arba tolesnis naudotojas, praleista, jeigu:

a)

šis tiekėjas prisiima atsakomybę pateikti visą registracijos numerį gavus prašymą dėl vykdymo užtikrinimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, persiųsti prašymą savo tiekėjui, vadovaujantis b punktu, bei

b)

šis tiekėjas pateikia visą registracijos numerį valstybės narės institucijai, atsakingai už vykdymo užtikrinimą (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija), per 7 dienas nuo prašymo, gauto tiesiogiai iš vykdymo užtikrinimo institucijos arba persiųsto gavėjo, gavimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, šis tiekėjas persiunčia prašymą savo tiekėjui per 7 dienas nuo prašymo gavimo ir tuo pačiu metu informuoja apie tai vykdymo užtikrinimo instituciją.

Jeigu tai mišinys, firminis pavadinimas ar nuoroda pateikiami pagal Direktyvos 1999/45/EB 10 (2.1) straipsnį.

Gali būti pateiktas vienas saugos duomenų lapas gali apimantis kelias medžiagas ar mišinius, jeigu tame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka šio priedo reikalavimus dėl kiekvienos medžiagos ar mišinio.

Kitos identifikavimo priemonės

Gali būti pateikiami kiti pavadinimai ar sinonimai, kuriais medžiaga ar mišinys yra ženklinami arba kurie yra visuotinai žinomi, kaip antai alternatyvūs pavadinimai, numeriai, bendrovės produkto kodai, kiti unikalūs identifikatoriai.

1.2.   Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nurodomi bent jau tie nustatyti medžiagos ar mišinio naudojimo būdai, kurie aktualūs gavėjui (-ams). Tai yra trumpas medžiagos ar mišinio paskirties aprašas, pavyzdžiui, „slopina liepsną“, „antioksidantas“.

Nurodoma, jei tinka, naudojimo būdai, kuriais tiekėjas naudoti nerekomenduoja ir kodėl. Tai neturi būti išsamus sąrašas.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo poskirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje nurodytus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

1.3.   Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Nustatomas tiekėjas – gamintojas, importuotojas, vienintelis atstovas, tolesnis naudotojas ar platintojas. Nurodomas tiekėjo tikslus adresas ir telefono numeris, taip pat už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas.

Be to, jeigu tiekėjas įsikūręs ne valstybėje narėje, į kurios rinką tiekiama medžiaga ar mišinys ir jis yra paskyręs atsakingą asmenį toje valstybėje narėje, nurodomas to atsakingo asmens tikslus adresas ir telefono numeris.

Registruotojų atveju duomenys turi atitikti registruojant pateiktą informaciją apie gamintojo ar importuotojo tapatybę.

Jeigu buvo paskirtas vienintelis atstovas, gali būti pateikti ir Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojo ar mišinio ruošėjo duomenys.

1.4.   Pagalbos telefono numeris

Pateikiamos nuorodos apie pagalbos informacines tarnybas. Jeigu valstybėje narėje, kurioje medžiaga ar mišinys yra pateikti rinkai, yra oficiali konsultacinė įstaiga (tai gali būti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 45 straipsnyje ir Direktyvos 1999/45/EB 17 straipsnyje nurodyta įstaiga, atsakinga už informacijos apie sveikatą gavimą), gali būti nurodomas jos telefono numeris ir to gali pakakti. Jeigu dėl kokių nors priežasčių taikomi tokių paslaugų prieinamumo apribojimai, pavyzdžiui, darbo valandos, arba ribojamas tam tikros specifinės informacijos teikimas, tai turi būti aiškiai nurodyta.

2.    2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aiškiai nurodomi medžiagos ar mišinio keliami pavojai ir su šiais pavojais susiję atitinkami įspėjimai.

2.1.   Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Jei tai medžiaga, pateikiamas klasifikavimas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo taisyklių taikymu. Jeigu tiekėjas pranešė informaciją apie medžiagą klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 40 straipsnį, klasifikavimas saugos duomenų lape turi būti toks pats kaip pateiktas tame pranešime.

Taip pat pateikiamas medžiagos klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB.

Mišinio atveju pateikiamas klasifikavimas, susijęs su Direktyvos Nr. 1999/45/EB klasifikavimo taisyklių taikymu. Jeigu mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Direktyvą 1999/45/EB, tai turi būti aiškiai nurodyta. Informacija apie mišinyje esančias medžiagas pateikiama 3.2 poskirsnyje.

Jeigu klasifikavimas, įskaitant teiginius apie pavojų ir R frazes, nėra išsamiai surašytas, daroma nuoroda į 16 skirsnį, kur pateikiamas visas kiekvienos klasifikacijos tekstas, įskaitant kiekvieną teiginį apie pavojų ir R frazę.

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai nurodomas saugos duomenų lapo 9 ir 12 skirsniuose taip, kad ne specialistai galėtų nustatyti medžiagos ar mišinio keliamą pavojų.

2.2.   Ženklinimo elementai

Jei tai medžiaga, remiantis klasifikavimu etiketėje pateikiami bent šie elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: pavojaus piktograma (-os), signalinis (-iai) žodis (-džiai), teiginys (-iai) apie pavojų ir atsargumo teiginys (-iai). Grafinė juodai balta visos pavojaus piktogramos reprodukcija ar grafinė tik simbolio reprodukcija gali būti pakeista tiktai spalvota piktograma, nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Jei tai mišinys, remiantis klasifikacija, pagal Direktyvą 1999/45/EB etiketėje bent jau nurodomas atitinkamas simbolis (-ai), pavojaus nuoroda (-os), rizikos frazė (-ės) ir patarimai dėl saugos. Simbolis gali būti pateiktas kaip juodai balta simbolio grafinė reprodukcija.

Medžiagos atveju tinkami etiketės elementai pateikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 25 straipsnį ir 32 straipsnio 6 dalį, o mišinio atveju - pagal Direktyvos 1999/45/EB V priedo A ir B skirsnius.

2.3.   Kiti pavojai

Pateikiama informacija apie tai ar medžiaga ar mišinys atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal XIII priedą.

Turi būti pateikta informacija apie kitus pavojus, kurie nėra nurodyti klasifikacijoje, bet kurie gali padidinti bendrą medžiagos ar mišinio keliamą pavojų, kaip antai oro teršalų susidarymas standinant ar perdirbant, dulkės, dulkių sprogimo pavojus, kryžminis jautrinimas, pavojus užtrokšti arba sušalti, stiprus poveikis kvapo ar skonio receptoriams, ar poveikis aplinkai, pavyzdžiui, pavojus dirvožemio organizmams, fotocheminis ozono susidarymo potencialas.

3.    3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomas medžiagos ar mišinio sudedamųjų dalių tapatumas, įskaitant priemaišas ir stabilizuojančius priedus, kaip nurodyta toliau. Nurodoma tinkama ir turima informacija apie su sauga susijusias paviršiaus chemines savybes.

3.1.   Medžiagos

Pagrindinio medžiagos komponento cheminės tapatybės duomenys pateikiami nurodant bent produkto identifikatorių ar vieną iš kitų 1.1 poskirsnyje numatytų identifikavimo priemonių.

Cheminė bet kokios priemaišos, stabilizavimo priedo ar ne pagrindinės sudedamosios dalies, kuri klasifikuojama atskirai arba kuri svarbi medžiagos klasifikavimui, tapatybė apibūdinama taip:

a)

produkto identifikatorius vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 2 dalimi,

b)

jeigu nėra produkto identifikatoriaus, vienas iš kitų pavadinimų (įprastinis pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa) ar identifikavimo numeriai.

Medžiagų tiekėjai gali pasirinkti galimybę papildomai išvardyti visas sudedamąsias dalis, įskaitant ir nesuklasifikuotas.

Šis poskirsnis gali būti naudojamas ir informacijai apie medžiagas su keliomis sudedamosiomis dalimis pateikti.

3.2.   Mišiniai

Jeigu žinomi, pateikiami bent visų 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose nurodytų medžiagų, produktų identifikatoriai, koncentracija ar koncentracijos intervalai. Mišinių tiekėjai gali pasirinkti galimybę papildomai išvardyti visas mišinyje esančias medžiagas, įskaitant neatitinkančias klasifikavimo kriterijų medžiagas. Ši informacija turi leisti gavėjui lengvai nustatyti, kokius pavojus kelia mišinyje esančios medžiagos. Paties mišinio keliami pavojai nurodomi 2 skirsnyje.

Mišinyje esančių medžiagų koncentracija apibūdinama taip:

a)

tikslūs masės ar tūrio procentai mažėjančia tvarka, jei techniškai įmanoma,

b)

masės ar tūrio procentų intervalai mažėjančia tvarka, jei techniškai įmanoma.

Naudojant procentų intervalą, pavojus sveikatai ir aplinkai aprašomas nurodant didžiausios kiekvieno komponento koncentracijos poveikį.

Jeigu žinomas paties mišinio poveikis, ši informacija pateikiama 2 skirsnyje.

Jeigu pagal Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnį ar pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24 straipsnį leista vartoti pakaitinį cheminį pavadinimą, tas pavadinimas gali būti vartojamas.

3.2.1.

Jei mišinys atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Direktyvą 1999/45/EB, nurodomos šios jį sudarančios medžiagos, jų koncentracijos ar koncentracijų intervalai mišinyje:

a)

medžiagos, keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Direktyvą 67/548/EEB, ir medžiagos, keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, jeigu informacija atitinkanti to reglamento klasifikavimo kriterijus buvo pateikta mišinio tiekėjui, o medžiagų koncentracija yra lygi ar didesnė už:

i)

taikytiną koncentraciją, nurodytą Direktyvos 1999/45/EB 3 straipsnio 3 dalies lentelėje,

ii)

ribines koncentracijas nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje,

iii)

jeigu M faktorius nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, to reglamento I priedo 1.1 lentelėje nurodytą ribinę vertę, pakoreguotą naudojant to reglamento I priedo 4.1 skirsnyje nustatytą skaičiavimo būdą,

iv)

ribines koncentracijos vertes, nurodytas Direktyvos 1999/45/EB II priedo B dalyje,

v)

ribines koncentracijos vertes, nurodytas Direktyvos 1999/45/EB III priedo B dalyje,

vi)

ribines koncentracijų vertes, nurodytas Direktyvos 1999/45/EB V priede,

vii)

specifines koncentracijos ribas nurodytas klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, sudarytame pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008,

viii)

jeigu M faktorius nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, to reglamento I priedo 1.1 lentelėje nurodytą ribinę vertę, pakoreguotą naudojant to reglamento I priedo 4.1 skirsnyje nustatytą skaičiavimo būdą,

b)

į a punktą neįtrauktos medžiagos, kurių poveikį darbo vietoje Bendrija yra apribojusi,

c)

medžiagos, kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus arba medžiagos, įtrauktos į sąrašą sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį dėl kitų priežasčių nei a punkte nurodyti pavojai, jeigu individuali cheminės medžiagos koncentracija yra lygi 0,1 % ar didesnė.

3.2.2.

Jei mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Direktyvą 1999/45/EB, nurodomos jį sudarančios medžiagos, jų koncentracijos ar koncentracijų intervalai mišinyje, kurių individuali koncentracija yra lygi ar didesnė už šią koncentraciją:

a)

1 % masės nedujiniuose mišiniuose ir 0,2 % tūrio dujiniuose mišiniuose, jei tai

i)

medžiagos, keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Direktyvą 67/548/EEB, ir medžiagos, keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, jeigu informacija, atitinkanti to reglamento klasifikavimo kriterijus, buvo pateikta mišinio tiekėjui, arba

ii)

medžiagos, kurių poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai Bendrijoje yra nustatyti,

b)

0,1 % masės, jei tai patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos pagal XIII priede nustatytus kriterijus, labai patvarios ir didelės bioakumulicijos medžiagos pagal XIII priede nustatytus kriterijus arba dėl kitų priežasčių nei a punkte nurodyti pavojai įtrauktos į sąrašą sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį.

3.2.3.

Jei tai 3.2 poskirsnyje nurodytos medžiagos, pateikiamas medžiagos klasifikavimas pagal Direktyvą 67/548/EEB, įskaitant pavojaus nuorodą, simbolio raidę (-es) ir R frazes. Taip pat nurodomas medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, įskaitant pavojingumo klasę (-es) ir kategorijos kodą (-us), kaip nustatyta to reglamento VI priedo 1.1 lentelėje, teiginiai apie pavojų, priskirti atsižvelgiant į medžiagos fizinį pavojų, pavojų sveikatai ar aplinkai, jeigu informacija, atitinkanti to reglamento klasifikavimo kriterijus, buvo prieinama mišinio tiekėjui. Šiame skirsnyje nebūtina rašyti teiginių apie pavojų ir R frazių viso teksto; pakanka jų kodų. Jeigu tekstas nėra rašomas visas, daroma nuoroda į 16 skirsnį, kur pateikiamas visas kiekvieno atitinkamo teiginio apie pavojų ir R frazės tekstas. Kai medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų, aprašoma priežastis, kodėl medžiaga nurodoma 3.2 poskirsnyje, pavyzdžiui — „nesuklasifikuota PBT medžiaga“ arba „medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai“.

3.2.4.

Jei tai 3.2 poskirsnyje nurodytos medžiagos, pateikiamas medžiagos pavadinimas ir, jei turimas, registracijos numeris, priskirtas pagal šio reglamento 20 straipsnio 3 dalį.

Nepažeidžiant šio reglamento 39 straipsnyje nustatytų tolesnių naudotojų pareigų, registracijos numerio dalis, nurodanti atskirą registruotoją bendrai teikiant duomenis, gali būti mišinio tiekėjo praleista, jeigu:

a)

šis tiekėjas prisiima atsakomybę pateikti visą registracijos numerį gavus prašymą dėl vykdymo užtikrinimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, persiųsti prašymą savo tiekėjui, vadovaujantis b punktu, bei

b)

šis tiekėjas pateikia visą registracijos numerį valstybės narės institucijai, atsakingai už vykdymo užtikrinimą (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija), per 7 dienas nuo prašymo, gauto tiesiogiai iš vykdymo užtikrinimo institucijos arba persiųsto gavėjo, gavimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, šis tiekėjas persiunčia prašymą savo tiekėjui per 7 dienas nuo prašymo gavimo ir tuo pačiu metu informuoja apie tai vykdymo užtikrinimo instituciją.

Jeigu įmanoma, pateikiamas EC numeris pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Taip pat gali būti pateikti CAS numeris (jeigu yra) ir IUPAC pavadinimas (jei toks yra).

Medžiagoms, nurodytoms šiame skirsnyje alternatyviu cheminiu pavadinimu pagal Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnį ar Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24 straipsnį, nėra būtinas registracijos numeris, EC numeris ar kiti tikslūs cheminiai identifikatoriai.

4.    4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pirmoji pagalba aprašoma taip, kad galėtų suprasti ir ją suteikti neapmokytas skaitytojas nenaudodamas sudėtingos įrangos ir neturėdamas didelio vaistų pasirinkimo. Jeigu reikalinga medikų apžiūra, instrukcijose tai turi būti aiškiai pasakyta, įskaitant nurodymą apie tokios pagalbos skubumą.

4.1.   Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.1.1.

Pirmosios pagalbos instrukcijose turi būti nurodyti atitinkami patekimo į organizmą būdai. Informacija suskirstoma poskilčiuose pagal skirtingus poveikio būdus, t. y. įkvėpus, per sąlytį su oda ir su akimis, prarijus.

4.1.2.

Turi būti pateiktos rekomendacijos ar:

a)

reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba ir ar galima tikėtis vėlesnių poveikio pasekmių,

b)

rekomenduojama medžiagos paveiktą asmenį išvesti į gryną orą,

c)

rekomenduojama nuvilkti nukentėjusio rūbus ir nuauti batus ir juos sutvarkyti, bei

d)

rekomenduojama pirmąją pagalbą teikiantiems asmenims naudoti individualias apsaugos priemones.

4.2.   Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Pateikiama trumpa apžvalginė informacija apie svarbiausius simptomus ir sąlyčio su medžiaga poveikį – ūmų ir uždelstą.

4.3.   Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jeigu įmanoma, pateikiama informacija apie uždelsto poveikio klinikinius tyrimus ir medicininę stebėseną, specialius priešnuodžius (jei jie yra žinomi) ir kontraindikacijas.

Kai kurių medžiagų ar mišinių atveju gali būti svarbu pabrėžti, kad darbo vietoje turi būti specialių priemonių, skirtų specialiam ir skubiam gydymui.

5.    5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje nurodomi reikalavimai, kaip kovoti su gaisru, kurį sukelia medžiaga ar mišinys, arba kilusiu netoli jų.

5.1.   Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės.

Pateikiama informacija apie tinkamas gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Nurodoma ar yra netinkamų gesinimo priemonių, susijusių su medžiagos ar mišinio sukeltu gaisru.

5.2.   Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pateikiama informacija apie pavojus, kuriuos gali sukelti medžiaga ar mišinys, pavyzdžiui, pavojingus degimo produktus, kurie susidaro degant medžiagai ar mišiniams, tokia kaip „degant gali susidaryti toksiški anglies monoksido dūmai“ ar „degant susidaro sieros ir azoto oksidai“.

5.3.   Patarimai gaisrininkams

Pateikiami patarimai dėl visų apsaugos priemonių, kurių reikia imtis gesinant gaisrą, kaip antai „laikykite talpas atšaldytas purkšdami vandenį“, ir dėl specialių apsaugos priemonių gaisrininkams, kaip antai batų, darbo drabužių, pirštinių, akių ir veido apsaugos, kvėpavimo aparato.

6.    6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje rekomenduojama atitinkamai reaguoti į išsiliejimus, ištekėjimus ar išleidimus siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio žmonėms, turtui ir aplinkai ar jį sumažinti. Reikia skirtingai reaguoti į didelius ir mažus išsiliejimus tais atvejais, kai išsiliejęs kiekis turi reikšmingą poveikį pavojaus mastui. Jeigu medžiagos izoliavimo ir regeneravimo procedūrose nurodyti skirtingi praktiniai veiksmai, tai turi būti nurodyta saugos duomenų lape.

6.1.   Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1.   Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Turi būti pateikti patarimai, susiję su atsitiktiniais medžiagos ar mišinio išsiliejimais ir išleidimais į aplinką, pavyzdžiui:

a)

tinkamas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas (įskaitant saugos duomenų lapo 8 skirsnyje nurodytas asmens apsaugos priemones), siekiant išvengti bet kokio odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo,

b)

užsidegimo šaltinių pašalinimas, pakankamos ventiliacijos užtikrinimas, dulkių susidarymo kontrolė, bei

c)

skubios pagalbos procedūros, pavyzdžiui, evakuacija iš pavojaus zonos ar konsultacijos su ekspertu.

6.1.2.   Pagalbos teikėjams

Turi būti patarimai dėl tinkamų audinių naudotinų asmens apsauginiams drabužiams (pavyzdžiui, „tinka butilenas“; „netinka PVC“).

6.2.   Ekologinės atsargumo priemonės

Turi būti pateikti patarimai dėl bet kokių ekologinių atsargumo priemonių, kurių reikia imtis medžiagai ar mišiniui atsitiktinai išsiliejus ar patekus į aplinką, pavyzdžiui, saugoti kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3.   Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.3.1.

Pateikiami atitinkami patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą. Galimi tokie tinkami izoliavimo metodai:

a)

apsauginiai barjerai, nuotekų sistemų uždengimas,

b)

uždengimo (apribojimo) procedūros.

6.3.2.

Pateikiami atitinkami patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą. Galimi tokie tinkami valymo metodai:

a)

neutralizacijos metodai,

b)

nukenksminimo metodai,

c)

adsorbuojančios medžiagos,

d)

valymo metodai,

e)

vakuuminiai metodai,

f)

įranga, reikalinga izoliavimui (išvalymui), (jei tinka, įtraukti bekibrkštinių įrankių ir įrangos naudojimą).

6.3.3.

Pateikiama bet kuri kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija, įskaitant patarimą dėl netinkamų izoliavimo ar valymo metodų, pavyzdžiui, nurodant „niekada nenaudoti…“

6.4.   Nuoroda į kitus skirsnius

Jei tinka, daroma nuoroda į 8 ir 13 skirsnius.

7.    7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiamas patarimas dėl saugaus naudojimo. Jis grindžiamas atsargumo priemonėmis, kurios atitinka nustatytus naudojimo būdus ir unikalias medžiagos ar mišinio savybes.

Šio saugos duomenų lapo skirsnio informacija turi būti susijusi su žmonių sveikatos apsauga, sauga ir aplinkos apsauga. Ji padeda darbdaviui nustatyti tinkamą darbo tvarką ir organizacines priemones pagal Direktyvos 98/24/EB 5 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB 5 straipsnį.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje nurodytus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai, kuriais parodoma pavojaus kontrolė, turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

Be šiame skirsnyje pateiktos informacijos, aktualią informaciją galima rasti ir 8 skirsnyje.

7.1.   Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

7.1.1.

Rekomendacijos turi būti specifinės, tam kad:

a)

sudaryti galimybę saugiai tvarkyti medžiagą ar mišinį, pavyzdžiui, izoliavimas, gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija;

b)

užkirsti kelią nesuderinamų cheminių medžiagų ar mišinių naudojimui; bei

c)

mažinti medžiagos ar mišinio patekimą į aplinką, pavyzdžiui, vengiant išsiliejimų ar laikant toli nuo kanalizacijos.

7.1.2.

Teikiami patarimai dėl bendros darbo higienos, kaip antai:

a)

nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose;

b)

plauti rankas po naudojimo; bei

c)

nusivilkti užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš įeinant į valgymui skirtas zonas.

7.2.   Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pateiktas patarimas turi atitikti saugos duomenų lapo 9 skirsnyje aprašytas fizines ir chemines savybes. Jei tinka, pateikiami patarimai dėl specialių sandėliavimo reikalavimų įskaitant:

a)

Kaip valdyti riziką, susietą su:

i)

sprogia aplinka,

ii)

korozinėmis sąlygomis,

iii)

degumo pavojumi,

iv)

nesuderinamomis medžiagomis ar mišiniais,

v)

garavimą sukeliančiomis sąlygomis, bei

vi)

galimais gaisro šaltiniais (įskaitant elektros įrangą).

b)

Kaip kontroliuoti poveikį:

i)

oro sąlygų,

ii)

aplinkos slėgio,

iii)

temperatūros,

iv)

saulės šviesos,

v)

drėgmės, bei

vi)

vibracijos.

c)

Kaip išlaikyti medžiagos ar mišinio vientisumą naudojant:

i)

stabilizatorius, bei

ii)

antioksidantus.

d)

Kiti patarimai įskaitant

i)

ventiliacijos reikalavimus,

ii)

specialius sandėliavimo patalpų ar talpyklų konstrukcijos reikalavimus (įskaitant sulaikančias sienas ir vėdinimą),

iii)

kiekio ribojimus sandėliuojant (jei tinka), bei

iv)

pakuočių suderinamumą.

7.3.   Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Jei medžiagos ir mišiniai turi konkretų (-čius) galutinį (-ius) naudojimo būdą (-us), rekomendacijose išsamiai ir tiksliai nurodomas (-i) nustatytas (-i) ir 1.2 poskirsnyje minėtas (-i) naudojimo būdas (-ai). Jeigu pridėtas poveikio scenarijus, gali būti pateikiama nuoroda į jį arba pateikiama informacija kaip reikalaujama 7.1 ir 7.2 poskirsniuose. Jeigu tiekimo grandinės dalyvis atliko mišinio cheminės saugos vertinimą, pakanka, kad saugos duomenų lapas ir poveikio scenarijai atitiktų mišinio cheminės saugos ataskaitą, o ne kiekvienos iš mišinį sudarančių medžiagų cheminės saugos ataskaitas. Jeigu yra prieinamos pramonės ar konkretaus pramonės sektoriaus rekomendacijos, į jas gali būti daroma išsami nuoroda į jas (įskaitant šaltinį ir paskelbimo datą).

8.    8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomos taikytinos ribinės vertės darbo aplinkoje ir būtinos rizikos valdymo priemonės.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje pateiktą informaciją dėl nustatytų naudojimo būdų, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai, kuriais parodoma pavojaus kontrolė, turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

8.1.   Kontrolės parametrai

8.1.1.

Jei įmanoma, pateikiamos medžiagos arba kiekvienos mišinyje esančios medžiagos šios nacionalinės ribinės vertės, įskaitant kiekvienos iš jų teisinį pagrindą, kurios šiuo metu taikomos valstybėje narėje, kurioje pateikiamas saugos duomenų lapas. Kai nurodomos ribinės vertės darbo aplinkoje, cheminė tapatybė apibrėžiama, kaip nurodyta 3 skirsnyje.

8.1.1.1.

nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje, atitinkančios Bendrijoje nustatytas ribines vertes darbo aplinkoje pagal Direktyvą 98/24/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Komisijos sprendimo 95/320/EB (2) 2 straipsnio 1 dalyje;

8.1.1.2.

nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje, atitinkančios Bendrijoje nustatytas ribines vertes pagal Direktyvą 2004/37/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Sprendimo 95/320/EB 2 straipsnio 1 dalyje;

8.1.1.3.

bet kurios kitos nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje;

8.1.1.4.

nacionalinės biologinės ribinės vertės, atitinkančios Bendrijoje nustatytas biologines ribines vertes pagal Direktyvą 98/24/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Sprendimo 95/320/EB 2 straipsnio 1 dalyje;

8.1.1.5.

bet kurios kitos nacionalinės biologinės ribinės vertės.

8.1.2.

Pateikiama informacija apie bent svarbiausių medžiagų šiuo metu rekomenduojamas, stebėsenos procedūras.

8.1.3.

Jeigu naudojant medžiagą ar mišinį pagal numatytą paskirtį susidaro oro teršalai, nurodomos jų taikytinos nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje ir (arba) biologinės ribinės vertės.

8.1.4.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma arba yra žinomos DNEL, nurodytos I priedo 1.4 skirsnyje arba PNEC, nurodytas I priedo 3.3 skirsnyje, cheminės saugos ataskaitoje nurodytuose poveikio scenarijuose, kurie pateikiami saugos duomenų lapo priede, nurodomos medžiagos atitinkamos DNEL ir PNEC vertės.

8.1.5.

Kai kokybinis rizikos vertinimo ir valdymo darbo aplinkoje būdas naudojamas atsižvelgiant į konkrečius naudojimo būdus, siekiant nuspręsti dėl rizikos valdymo priemonių imtis, reikia pateikti pakankamai išsamią informaciją tam, kad užtikrinti veiksmingą rizikos valdymą. Turi būti aiškus kokybinio rizikos vertinimo ir valdymo darbo aplinkoje būdo rekomendacijos kontekstas ir trūkumai.

8.2.   Poveikio kontrolė

Pateikiama šiame poskirsnyje reikalaujama informacija, nebent poveikio scenarijus, kuriame yra ta informacija, yra pridėtas prie saugos duomenų lapo.

Jeigu tiekėjas atsisakė tyrimo pagal XI priedo 3 skirsnį, jis nurodo specifines naudojimo sąlygas, kuriomis rėmėsi pagrįsdamas atsisakymą.

Jeigu medžiaga buvo įregistruota kaip izoliuota tarpinė medžiaga (gamybos vietoje arba gabenama), tiekėjas nurodo, kad šis saugos duomenų lapas atitinka konkrečias sąlygas, kuriomis rėmėsi pagrįsdamas registraciją, pagal 17 ar 18 straipsnius.

8.2.1.   Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Atitinkamų poveikio kontrolės priemonių aprašas turi būti susietas su nustatytu (-ais) medžiagos ar mišinio naudojimo būdu (-ais), kaip nurodyta 1.2 poskirsnyje. Ši informacija turi būti pakankama, kad darbdavys galėtų atlikti medžiagos ar mišinio keliamos rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą pagal Direktyvos 98/24/EB 4–6 straipsnius bei Direktyvos 2004/37/EB 3–5 straipsnius, jei taikoma.

Ši informacija turi papildyti 7 skirsnyje nurodytą informaciją.

8.2.2.   Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

8.2.2.1.

Informacija apie asmeninės apsaugos įrangos naudojimą turi atitikti gerąją darbo higienos patirtį ir būti naudojamos kartu su kitomis kontrolės priemonėmis, įskaitant techninio valdymo priemones, ventiliaciją ir izoliaciją. Jei tinkama, pasižiūrėti į 5 skirsnį, dėl konkrečių patarimų apie priešgaisrines ir (arba) chemines asmeninės apsaugos priemones.

8.2.2.2.

Atsižvelgiant į Tarybos direktyvą 89/686/EEB (3) ir į atitinkamus CEN standartus pateikiamos išsamios specifikacijos, apie tai kuri įranga garantuoja pakankamą ir tinkamą apsaugą, įskaitant:

a)

akių ir (arba) veido apsaugą

Remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas reikiamas akių ir (arba) veido apsaugos įrangos tipas, pavyzdžiui, apsauginiai akiniai, apsauginiai tamsūs akiniai, veido apsauginis skydelis.

b)

odos apsauga

i)

rankų apsauga

Remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe ir atsižvelgiant kiekį bei sąlyčio su oda trukmę, aiškiai nurodoma, kokios rūšies pirštinės turi būti mūvimos tvarkant medžiagą ar mišinį, įskaitant:

pirštinių medžiagos rūšį ir jos storį,

tipinį ar minimalų prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laiką.

Jei būtina, nurodomos bet kokios papildomos rankų apsaugos priemonės.

ii)

kitą apsaugą

Jei būtina apsaugoti kitą kūno dalį o ne rankas, remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas reikalaujamų apsaugos priemonių tipas bei kokybė, pavyzdžiui, apsauginės pirštinės su ilgais plačiais riešais, batai, kostiumai.

Jei būtina, nurodomos papildomos odos apsaugos ir specialiosios higienos priemonės.

c)

kvėpavimo organų apsaugą

Remiantis keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas apsaugos nuo dujų, garų, miglos ar dulkių naudotinos įrangos tipas, įskaitant orą gryninančius respiratorius, nurodant tinkamą gryninimo elementą (kasetė ar dėžutė), tinkamus kietųjų dalelių filtrus ir kaukes, autonominius kvėpavimo aparatus.

d)

apsaugą nuo terminių pavojų

Jei nurodomos reikalingos dėvėti apsaugos nuo terminį pavojų keliančių medžiagų priemonės, pateikiama speciali rekomendacija dėl asmeninės apsaugos priemonių konstrukcijos.

8.2.3.   Poveikio aplinkai kontrolė

Nurodoma informacija, kuri būtina darbdaviui savo įsipareigojimams pagal Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktus vykdyti.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, pateikiama rizikos valdymo priemonių, kurios tinka kontroliuoti medžiagos poveikį aplinkai, santrauka atsižvelgiant į poveikio scenarijus, nustatytus saugos duomenų lapo priede.

9.    9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomi empiriniai su medžiaga ar mišiniu susiję duomenys, jei jų yra. Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitos, jei ji yra privaloma, informaciją ir medžiagos ar mišinio klasifikaciją.

9.1.   Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Šios savybės turi būti aiškiai nustatytos, įskaitant, jei tinkama, nuorodą į naudotus bandymų metodus ir nurodant atitinkamus matavimo vienetus ir (arba) etaloninio matavimo sąlygas. Jei svarbu skaitinės vertės supratimui, pateikiamas ir nustatymo metodas (pavyzdžiui, pliūpsnio temperatūros nustatymo metodas, atviros-uždaros talpos metodas):

a)

išvaizda.

Nurodoma tiekiamos medžiagos ar mišinio agregatinė būsena (kieta (įskaitant tinkamą ir prieinamą saugos informaciją apie granuliometriją ir specifinį paviršiaus plotą, jeigu nenurodyta kur nors kitur saugos duomenų lape), skysta, dujinė) ir spalva.

b)

kvapas.

Jei juntamas kvapas, jis glaustai aprašomas;

c)

kvapo atsiradimo slenkstis;

d)

pH.

Nurodomas tiekiamos medžiagos ar mišinio arba jų vandeninio tirpalo pH; pastaruoju atveju nurodoma koncentracija;

e)

lydimosi/užšalimo temperatūra,

f)

pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas,

g)

pliūpsnio temperatūra,

h)

garavimo greitis,

i)

degumas (kietų medžiagų, dujų),

j)

viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės,

k)

garų slėgis,

l)

garų tankis,

m)

santykinis tankis,

n)

tirpumas,

o)

pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo,

p)

savaiminio užsidegimo temperatūra,

q)

skilimo temperatūra,

r)

klampa,

s)

sprogstamosios (sprogiosios) savybės,

t)

oksidacinės savybės.

Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys.

Siekiant sudaryti galimybę imtis tinkamų kontrolės priemonių pateikiama visa reikiama informacija apie medžiagą ar mišinį. Šio skirsnio informacija turi atitikti registruojant pateiktus duomenis, jei registracija yra privaloma.

Mišinio atveju įrašuose aiškiai nurodoma, kokiai mišinyje esančiai medžiagai taikomi duomenys, nebent jie būtų tinkami visam mišiniui.

9.2.   Kita informacija

Jei būtina, nurodomi kiti fiziniai ir cheminiai parametrai, kaip antai maišumas, tirpumas riebaluose (turi būti nurodytas tirpiklis – aliejus), savitasis laidis, ar dujų grupė. Nurodoma tinkama ir turima saugos informacija apie oksidacijos–redukcijos potencialą, radikalų sudarymo potencialą ir fotokatalitines savybes.

10.    10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomas medžiagos ar mišinio stabilumas ir pavojingų reakcijų tam tikromis naudojimo sąlygomis ir medžiagą ar mišinį išleidus į aplinką pasireiškimo galimybė, įskaitant, jei tinka, nuorodą į naudotus bandymo metodus. Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys.

10.1.   Reaktingumas

10.1.1.

Aprašomi medžiagos ar mišinio reaktingumo keliami pavojai. Pateikiami medžiagos ar viso mišinio, jei įmanoma, specifinių bandymų duomenys. Tačiau informacija taip pat gali būti grindžiama bendrais medžiagos ar mišinio klasės ar grupės duomenimis, jeigu tokie duomenys tinkami medžiagos ar mišinio keliamam pavojui įvertinti.

10.1.2.

Jeigu nėra su mišiniais susijusių duomenų, pateikiami duomenys, susiję su mišinyje esančiomis medžiagomis. Nustatant nesuderinamumą, reikia atsižvelgti į medžiagas, talpas ir teršalus, su kuriais vertinama medžiaga gali sąveikauti ją transportuojant, sandėliuojant ir naudojant.

10.2.   Cheminis stabilumas

Nurodomas medžiagos ar mišinio stabilumas ar nestabilumas normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir tvarkymo temperatūros ir slėgio sąlygomis. Aprašomi visi stabilizatoriai, kurie yra arba gali būti naudojami išsaugant medžiagos ar mišinio cheminį stabilumą. Nurodomi visi saugai svarbūs fizinės medžiagos ar mišinio išvaizdos pokyčiai.

10.3.   Pavojingų reakcijų galimybė

Jei aktualu, nurodoma, kad medžiaga ar mišinys reaguos ar polimerizuosis atpalaiduodamas perteklinį slėgį, ar išskirdamas šilumą ar sukeldamas kitas pavojingas sąlygas. Aprašomos sąlygos, kuriomis gali pasireikšti pavojingos reakcijos.

10.4.   Vengtinos sąlygos

Išvardijamos sąlygos, kaip antai temperatūra, slėgis, šviesa, smūgiai, statinė iškrova, vibracijos ar kiti fiziniai veiksniai, kurie gali sukelti pavojingą situaciją ir, jei įmanoma, trumpai aprašomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant valdyti su tokias pavojais susijusią riziką.

10.5.   Nesuderinamos medžiagos

Išvardijamos medžiagų ar mišinių grupės ar specifinės medžiagos, kaip antai vanduo, oras, rūgštys, šarmai, oksiduojančios medžiagos, su kuriomis medžiaga ar mišinys galėtų reaguoti sukeldamas pavojų (pavyzdžiui, sprogimą, toksiškų ar degių medžiagų išleidimą į aplinką, perteklinės šilumos išsiskyrimą) ir, jei tinkama, trumpai aprašomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant valdyti su tokiais pavojais susijusią riziką.

10.6.   Pavojingi skilimo produktai

Išvardijami žinomi ir pagrįstai numatomi pavojingi skilimo produktai, kurie susidaro naudojant, laikant, išsiliejus ir kaitinant. Pavojingi degimo produktai nurodomi saugos duomenų lapo 5 skirsnyje.

11.    11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Šis saugos duomenų lapo skirsnis skirtas pirmiausia medicinos, profesinės sveikatos ir saugos specialistams bei toksikologams. Pateikiamas trumpas, bet išsamus ir visapusiškas įvairių toksinių (sveikatai) poveikių aprašas, ir turimi duomenys naudoti šiems poveikiams nustatyti, įskaitant, jeigu įmanoma, informaciją apie toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą. Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitoje pateiktą informaciją, jei ji yra privaloma, ir informaciją susijusią su medžiagos ar mišinio klasifikacija.

11.1.   Informacija apie toksinį poveikį

11.1.1.   Medžiagos

11.1.1.1.

Atitinkamos pavojingumo klasės, apie kurias turi būti pateikta informacija, yra:

a)

ūmus toksiškumas,

b)

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,

c)

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas,

d)

kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,

e)

mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,

f)

kancerogeniškumas,

g)

toksiškumas reprodukcijai,

h)

STOT (vienkartinis poveikis),

i)

STOT (kartotinis poveikis),

j)

aspiracijos pavojus.

11.1.1.2.

Privalomų registruoti medžiagų atveju pateikiamos informacijos, gautos taikant VII-XI priedus, santraukos, įskaitant, jei įmanoma, nuorodą į naudotus bandymų metodus. Privalomų registruoti medžiagų atveju informacijoje taip pat nurodomas turimų duomenų ir 1A, 1B bei 2 kategorijos CMR medžiagoms taikomų Reglamento (EB) 1272/2008 kriterijų palyginimo rezultatas pagal šio reglamento I priedo 1.3.1 skirsnį.

11.1.2.   Mišiniai

11.1.2.1.

Atitinkamas poveikis, apie kurį turi būti pateikta informacija, yra:

a)

ūmus toksiškumas,

b)

dirginimas,

c)

ėsdinimas,

d)

jautrinimas,

e)

kartotinių dozių toksiškumas,

f)

kancerogeniškumas,

g)

mutageniškumas,

h)

toksiškumas reprodukcijai.

11.1.2.2.

Dėl 3 skirsnyje išvardytų medžiagų kancerogeniškumo, mutageniškumo ir toksiškumo reprodukcijai pateikiamas atitinkamo poveikio sveikatai klasifikavimas, grindžiamas tradiciniu metodu, nurodytu Direktyvos 1999/45/EB 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

11.1.2.3.

Kas dėl kito poveikio sveikatai, jei visas mišinys nebuvo tirtas dėl konkretaus poveikio sveikatai, prireikus pateikiama atitinkama informacija apie 3 skirsnyje išvardytas medžiagas.

11.1.3.   Pateikiama informacija apie kiekvieną pavojingumo klasę, diferenciaciją ar poveikį. Jeigu teigiama, kad medžiaga ar mišinys nėra suklasifikuoti pagal konkrečią pavojingumo klasę, diferenciaciją ar poveikį, saugos duomenų lape aiškiai nurodoma, ar taip yra dėl duomenų trūkumo, techninio negalimumo gauti duomenų, neįtikinamų duomenų ar įtikinamų, tačiau nepakankamų klasifikavimui, duomenų, pastaruoju atveju saugos duomenų lape nurodoma „remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.“

11.1.4.   Šiame poskirsnyje pateikti duomenys taikomi medžiagai ar mišiniui, kurie tiekiami rinkai. Jei įmanoma, pateikiamos ir atitinkamos pavojingų mišinyje esančių medžiagų toksinės savybės, kaip antai LD50, ūmaus toksiškumo vertės ar LC50.

11.1.5.   Jeigu yra daug medžiagos ar mišinio bandymų duomenų, gali reikėti apibendrinti panaudotus svarbiausių tyrimų rezultatus, pavyzdžiui, pagal poveikio būdą.

11.1.6.   Jeigu nėra atitikimo tam tikros pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijams, pateikiama šią išvadą pagrindžianti informacija.

11.1.7.   Informacija apie tikėtinus poveikio būdus

Pateikiama informacija apie tikėtinus medžiagos ar mišinio poveikio būdus ir medžiagos ar mišinio poveikį kiekvieno įmanomo poveikio būdo atveju, t. y. prarijus, įkvėpus ar patekus per odą (akis). Jei poveikis sveikatai nėra žinomas, tai yra nurodoma.

11.1.8.   Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Aprašomi galimas nepageidaujamas sąlyčio su medžiaga ar mišiniu bei jo sudedamosiomis dalimis ar žinomais šalutiniais produktais poveikis sveikatai ir susiję simptomai. Pateikiama turima informacija apie po poveikio pasireiškiančius su medžiagos ar mišinio fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susijusius simptomus. Aprašomi pirmi simptomai, sukelti nedidelio medžiagos (mišinio) kiekio, ir atitinkamai kiti simptomai iki ūmaus poveikio pasekmių, pavyzdžiui, „gali pasireikšti galvos skausmas ir svaigimas, apalpimas ar sąmonės netekimas; didelės dozės gali sukelti komą ir mirtį“.

11.1.9.   Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Pateikiama informacija apie galimą tikėtiną uždelstą ar ūmų poveikį dėl trumpalaikio ar ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu). Taip pat pateikiama informacija apie ūmius ir lėtinius sveikatos pakitimus, susijusius su medžiagos ar mišinio poveikiu žmogui. Jeigu nėra su žmonėmis susijusių duomenų, pateikiama su gyvūnais susijusių duomenų suvestinė ir aiškiai nurodomos gyvūnų rūšys. Nurodoma ar toksikologiniai duomenys grindžiami su žmonėmis ar su gyvūnais susijusiais duomenimis.

11.1.10.   Sąveikos poveikis

Nurodoma informacija apie sąveikas, jeigu aktuali ir prieinama.

11.1.11.   Konkrečių duomenų nebuvimas

Ne visada galima gauti informaciją apie medžiagos ar mišinio keliamus pavojus. Tais atvejais, kai nėra su konkrečia medžiaga ar mišiniu susijusių duomenų, gali būti naudojami, jei tinka, su panašiomis medžiagomis ar mišiniais susiję duomenys, jei atitinkama panaši medžiaga ar mišinys yra identifikuotas. Turi būti aiškiai nurodyta, jeigu konkretūs duomenys nėra naudojami arba duomenų nėra.

11.1.12.   Informacija apie mišinį, palyginti su informacija apie medžiagą

11.1.12.1.

Mišinyje esančios medžiagos organizme gali sąveikauti viena su kita, todėl skirsis absorbcijos, metabolizmo ir išsiskyrimo greičiai. Todėl gali pasikeisti toksinis poveikis ir bendras mišinio toksiškumas gali skirtis nuo jį sudarančių medžiagų toksiškumo. Į tai turi būti atsižvelgta pateikiant toksikologinę informaciją šiame saugos duomenų lapo skirsnyje.

11.1.12.2.

Kancerogeniškų, mutageniškų ar toksiškų reprodukcijai mišinių klasifikacija turi būti nustatyta remiantis turima informacija apie mišinyje esančių medžiagų poveikį. Dėl kito poveikio sveikatai būtina išnagrinėti, ar kiekvienos medžiagos koncentracija yra pakankama bendram mišinio poveikiui sveikatai pasireikšti. Pateikiama informacija apie kiekvienos medžiagos toksinį poveikį sveikatai, išskyrus šiuos atvejus:

a)

jeigu informacija dubliuojasi, ji pateikiama tik viena kartą kaip informacija apie bendrą mišinio poveikį, pavyzdžiui, kai abi medžiagos sukelia vėmimą ir viduriavimą,

b)

jeigu nėra tikėtina, kad šis poveikis pasireikš esant nurodytai koncentracijai, pavyzdžiui, kai silpnai dirginanti medžiaga (mišinys) praskiedžiama žemiau tam tikros koncentracijos nedirginančiu tirpalu,

c)

kai nėra informacijos apie mišinyje esančių medžiagų sąveikas, negalima daryti prielaidų ir informacija apie kiekvienos medžiagos poveikį sveikatai pateikiama atskirai.

11.1.13.   Kita informacija

Nurodoma kita svarbi informacija apie nepageidaujamą poveikį sveikatai, net jei to nereikalaujama pagal klasifikavimo kriterijus.

12.    12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama informacija medžiagos ar mišinio poveikiui aplinkai įvertinti, medžiagą ar mišinį išleidus į aplinką. Saugos duomenų lapo 12.1–12.6 poskirsniuose pateikiama trumpa duomenų santrauka, įskaitant, jei įmanoma, atitinkamus bandymų duomenis ir aiškiai nurodant gyvūnų rūšis, terpes, matavimo vienetus, bandymo trukmę ir sąlygas. Ši informacija gal padėti tvarkant išsiliejimus ir vertinant atliekų tvarkymo praktiką, kontroliuojant išleidimą į aplinką, imantis priemonių medžiagai ar mišiniui atsitiktinai patekus į aplinką ir juos transportuojant. Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys.

Pateikiama informacija apie kiekvienos mišinyje esančios medžiagos bioakumuliaciją, patvarumą ir skaidomumą, jeigu įmanoma ir tinkama. Taip pat pateikiama informacija apie pavojingus transformacijos produktus, susidarančius skylant medžiagoms ir mišiniams.

Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitos, jei ji yra privaloma, informaciją ir medžiagos ar mišinio klasifikaciją.

12.1.   Toksiškumas

Jei įmanoma, pateikiama informacija apie toksiškumą naudojant atliktų bandymų su vandens ir (arba) sausumos organizmais duomenis. Čia pateikiami turimi duomenys apie ūmų ir lėtinį toksiškumą žuvims, vėžiagyviams, dumbliams ir kitiems vandens augalams. Be to, nurodomi duomenys, jei tokių esama, apie toksiškumą dirvožemio mikroorganizmams ir makroorganizmams bei kitiems aplinkosaugos požiūriu svarbiems organizmams, pvz., paukščiams, bitėms ir augalams. Jei medžiaga ar mišinys daro slopinamąjį poveikį mikroorganizmų aktyvumui, būtina paminėti galimą įtaką nuotėkų valymo įrenginiams.

Privalomų registruoti cheminių medžiagų atveju pateikiamos informacijos, gautos taikant VII-XI priedus, santraukos.

12.2.   Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas yra medžiagos arba atitinkamų mišinyje esančių medžiagų galimybė skaidytis aplinkoje dėl biologinio skaidymosi arba kitų procesų, pavyzdžiui, oksidacijos ar hidrolizės. Jei įmanoma, pateikiami bandymų rezultatai, tinkami patvarumui ir skaidomumui įvertinti. Jeigu nurodoma pusėjimo trukmė, turi būti nurodyta, ar šios pusėjimo trukmės susijusios su mineralizacija ar su pirminiu skilimu. Taip pat būtina paminėti medžiagos ar tam tikrų mišinyje esančių medžiagų galimybę skaidytis nuotėkų valymo įrenginiuose.

Ši informacija pateikiama, jeigu turima ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

12.3.   Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas yra medžiagos ar tam tikrų mišinyje esančių medžiagų galimybė kauptis floroje ir faunoje, ir ilgainiui pereiti mitybos grandine. Pateikiami bandymų rezultatai, tinkami bioakumuliacijos potencialui įvertinti. Tai apima nuorodą į oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientą (Kow) ir biokoncentracijos koeficientą (BCF), jei yra žinomi.

Ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

12.4.   Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje yra į aplinką išleistos medžiagos ar mišinio sudedamųjų dalių potencialas veikiant natūralioms jėgoms patekti į gruntinius vandenis ar pasklisti toli nuo išleidimo vietos. Pateikiamas judumo dirvožemyje potencialas, jei įmanoma. Informacija apie judumą gali būti nustatyta remiantis atitinkamais judumo duomenimis, pavyzdžiui, adsorbcijos tyrimais ar išplovimo tyrimais, žinomais ar prognozuojamais pasiskirstymo aplinkoje ar paviršiaus įtempio duomenimis. Pavyzdžiui, Koc vertes galima nustatyti iš oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientų (Kow). Išplovimas ir judumas gali būti nustatyti remiantis modeliais.

Ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

Jeigu esama eksperimentinių duomenų, tie duomenys apskritai yra svarbesni už modelius ir prognozes.

12.5.   PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Jei cheminės saugos ataskaita yra privaloma, būtina pateikti PBT ir vPvB vertinimo rezultatus, kaip nustatyta cheminės saugos ataskaitoje.

12.6.   Kitas nepageidaujamas poveikis

Pateikiama turima informacija apie kitą nepageidaujamą poveikį aplinkai, pvz., išlikimą aplinkoje (poveikį), fotocheminio ozono sluoksnio susidarymo potencialą, ozono sluoksnio mažėjimo potencialą, endokrininės sistemos ardymo potencialą ir (arba) pasaulinio klimato atšilimo potencialą.

13.    13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašoma informacija apie tinkamą medžiagos ar mišinio atliekų ir (arba) jų pakuočių tvarkymą siekiant padėti nustatyti saugias ir aplinkai palankiausias atliekų tvarkymo priemones, atitinkančias valstybės narės, kurioje teikiamas saugos duomenų lapas, reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (4). Atitinkama informacija apie asmenų, atliekančių atliekų tvarkymo veiklą, saugą turi papildyti 8 skirsnyje pateiktą informaciją.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma ir jei buvo atlikta atliekų tvarkymo etapų analizė, informacija apie atliekų tvarkymo priemones turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje minimus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

13.1.   Atliekų tvarkymo metodai

a)

nurodomos atliekų tvarkymo talpyklos ir metodai, įskaitant atitinkamus medžiagos ar mišinio ir bet kokios užterštos pakuotės atliekų tvarkymo metodus (pavyzdžiui, deginimą, perdirbimą, laidojimą sąvartynuose),

b)

nurodomos fizinės ir cheminės savybės, kurios gali turėti reikšmės atliekų tvarkymo būdams,

c)

nuotekų šalinimas neturi būti skatinamas,

d)

jei tinkama, nurodomi visi specialūs su rekomenduotu atliekų tvarkymo būdu susiję perspėjimai.

Daroma nuoroda į visas atitinkamas su atliekomis susijusias Bendrijos nuostatas. Nesant tokių nuostatų daroma nuoroda į visas galiojančias nacionalines ar regionines nuostatas.

14.    14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama pagrindinė informacija apie klasifikavimą, susijusi su 1 skirsnyje minėtų medžiagų ar mišinių vežimu keliais, geležinkeliais, jūra, vidaus vandens keliais ar oru. Jei informacijos nėra ar ji nėra aktuali, tai turi būti nurodyta.

Prireikus pateikiama informacija apie transporto klasifikaciją pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių (įvairius gabenimo būdus reglamentuojančios taisyklės): Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) (5), pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisykles (RID) (6), Europos sutartį dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais (ADN) (7), kurios visos trys buvo įgyvendintos 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (8), Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą (IMDG kodeksą) (9) (jūra) ir Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru technines instrukcijas (ICAO) (10) (oras).

14.1.   JT numeris

Nurodomas JT numeris (t. y. keturių skaitmenų identifikacinis medžiagos, mišinio ar gaminio numeris, prieš kurį rašomos raidės „JT“) iš JT tipinių taisyklių.

14.2.   JT teisingas krovinio pavadinimas

Nurodomas JT teisingas krovinio pavadinimas iš JT tipinių taisyklių, nebent jis buvo nurodytas kaip produkto identifikatorius 1.1 poskirsnyje.

14.3.   Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Pateikiama informacija apie medžiagoms ar mišiniams priskirtą vežimo pavojingumo klasę (ir susijusius pavojus) pagal vyraujantį pavojų, kurį jie kelia pagal JT tipines taisykles.

14.4.   Pakuotės grupė

Nurodomas pakuotės grupės numeris iš JT tipinių taisyklių, jei taikoma. Pakuotės grupės numeris priskiriamas tam tikroms medžiagoms pagal jų pavojingumo laipsnį.

14.5.   Pavojus aplinkai

Turi būti nurodyta ar medžiaga ar mišinys kelia pavojų aplinkai pagal JT tipinių taisyklių kriterijus (kaip nurodyta IMDG kodekse, ADR, RID ir ADN) ir (arba) yra jūros teršalas pagal IMDG kodeksą. Jeigu leidžiamas arba numatomas vežimas tanklaiviais vidaus vandens keliais, turi būti nurodyta, ar medžiaga ar mišinys tanklaiviuose yra pavojingas aplinkai pagal ADN.

14.6.   Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Pateikiama informacija apie bet kokias specialias atsargumo priemones, kurių naudotojui reikėtų ar reikia laikytis, ar apie kurias jis turi žinoti pervežant ar gabenant savo teritorijoje ir už jos ribų.

14.7.   Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Šis poskirsnis taikomas, tik jei krovinius numatoma vežti nesupakuotus pagal atitinkamus Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) teisės aktus – Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedą, pakeistą pridedamu 1978 m. protokolu (MARPOL 73/78) (11) ir Tarptautinį laivų, vežančių nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksą (Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų kodeksas - IBC kodeksas) (12).

Nurodomas produkto pavadinimas (jeigu skiriasi nuo 1.1 poskirsnyje pateikto pavadinimo), kaip reikalaujama laivo dokumentuose ir pagal pavadinimą, naudojamą IBC kodekso 17 ar 18 skirsnyje arba naujausiame IMO jūros aplinkos apsaugos komiteto (MEPC) leidinyje 2/Circular (13) pateiktus produktų pavadinimų sąrašus. Nurodomas reikalaujamas laivo tipas ir teršimo kategorija.

15.    15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašoma kita su medžiaga ar mišiniu susijusi teisinio reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta saugos duomenų lape (pavyzdžiui, ar medžiagai ar mišiniui taikomas 2000 m. birželio mėn. 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (14), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (15) ar 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (16)).

15.1.   Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Pateikiama informacija apie atitinkamas Bendrijos saugos, sveikatos ir aplinkos sričių nuostatas (pavyzdžiui, medžiagų Seveso kategorija (pavadinimas) pateiktas Tarybos direktyvos 96/82/EB (17) I priede) ar nacionalinė informacija apie medžiagos ar mišinio (įskaitant mišinyje esančias medžiagas) reglamentavimo būklę, įskaitant rekomendaciją dėl veiksmų, kurių turėtų imtis gavėjas dėl šių nuostatų. Jei tinkama, nurodomi atitinkamų valstybių narių nacionaliniai teisės aktai, kuriais įgyvendinamos šios nuostatos, ir bet kokios vertos paminėti nacionalinės priemonės.

Jei šiame saugos duomenų lape nurodytai medžiagai ar mišiniui taikomos konkrečios nuostatos, susijusios su žmonių arba aplinkos apsauga Bendrijos lygiu (pvz., suteikiama autorizacija pagal VII antraštinę dalį arba taikomi apribojimai pagal VIII antraštinę dalį), šios nuostatos nurodomos.

15.2.   Cheminės saugos vertinimas

Jei tiekėjas atliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos vertinimą, tai turi būti nurodyta.

16.    16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomi saugos lapui užpildyti reikalingi duomenys. Jie apima kitą 1–15 skirsniuose nesančią informaciją, įskaitant informaciją apie saugos duomenų lapo peržiūrą, kaip antai:

a)

saugos duomenų lapo peržiūros atveju aiškiai nurodomi visi pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomenų lapo versija, nebent tai nurodyta kitoje saugos duomenų lapo vietoje, su pakeitimų paaiškinimais, jei tinkama. Medžiagos ar mišinio tiekėjas turi saugoti pakeitimų paaiškinimus ir prireikus juos pateikti,

b)

saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai,

c)

pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai,

d)

jeigu tai mišiniai, nurodymas, kurie informacijos vertinimo metodai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 9 straipsnyje, buvo naudoti klasifikavimo tikslu,

e)

atitinkamų R frazių, teiginių apie pavojų, saugos frazių ir (arba) atsargumo teiginių sąrašas. Pateikiamas visas bet kokių teiginių, kurių visas tekstas nėra pateiktas 2–15 skirsniuose, tekstas,

f)

rekomendacija dėl bet kurio darbuotojų mokymo, reikalingo norint užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Jeigu pagal 31 straipsnio 10 dalį mišinio tiekėjas pasirenka iš anksto nustatyti klasifikavimą, būtiną nuo 2015 m. birželio 1 d., ir informuoti apie jo naudojimą klasifikavimui ir pakuotės ženklinimui, jis gali šį klasifikavimą įrašyti į šį skirsnį.

B   DALIS

Saugos duomenų lape turi būti šios 16 antraščių pagal 31 straipsnio 6 dalį ir turi būti išvardytos paantraštės, išskyrus 3 skirsnį, kuriame pakanka pateikti tik 3.1 ar 3.2 paantraštes, jei reikia:

1 SKIRSNIS.   Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1.

Produkto identifikatorius

1.2.

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3.

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.4.

Pagalbos telefono numeris

2 SKIRSNIS.   Galimi pavojai

2.1.

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.2.

Ženklinimo elementai

2.3.

Kiti pavojai

3 SKIRSNIS.   Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1.

Medžiagos

3.2.

Mišiniai

4 SKIRSNIS.   Pirmosios pagalbos priemonės

4.1.

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.2.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3.

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS.   Priešgaisrinės priemonės

5.1.

Gesinimo priemonės

5.2.

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3.

Patarimai gaisrininkams

6 SKIRSNIS.   Avarijų likvidavimo priemonės

6.1.

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.2.

Ekologinės atsargumo priemonės

6.3.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.4.

Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS.   Naudojimas ir sandėliavimas

7.1.

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

7.2.

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7.3.

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS.   Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1.

Kontrolės parametrai

8.2.

Poveikio kontrolė

9 SKIRSNIS.   Fizinės ir cheminės savybės

9.1.

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9.2.

Kita informacija

10 SKIRSNIS.   Stabilumas ir reaktingumas

10.1.

Reaktingumas

10.2.

Cheminis stabilumas

10.3.

Pavojingų reakcijų galimybė

10.4.

Vengtinos sąlygos

10.5.

Nesuderinamos medžiagos

10.6.

Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS.   Toksikologinė informacija

11.1.

Informacija apie toksinį poveikį

12 SKIRSNIS.   Ekologinė informacija

12.1.

Toksiškumas

12.2.

Patvarumas ir skaidomumas

12.3.

Bioakumuliacijos potencialas

12.4.

Judumas dirvožemyje

12.5.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

12.6.

Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS.   Atliekų tvarkymas

13.1.

Atliekų tvarkymo metodai

14 SKIRSNIS.   Informacija apie gabenimą

14.1.

JT numeris

14.2.

JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3.

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4.

Pakuotės grupė

14.5.

Pavojus aplinkai

14.6.

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.7.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

15 SKIRSNIS.   Informacija apie reglamentavimą

15.1.

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.2.

Cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS.   Kita informacija“


(1)  OL L 39, 1980 2 15, p. 40.

(2)  OL L 188, 1995 8 9, p. 14.

(3)  OL L 399, 1989 12 30, p. 18.

(4)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(5)  Jungtinės Tautos, Ekonominė Europos komisija, versija taikoma nuo 2009 m. sausio 1 d., ISBN-978–92–1-139131–2.

(6)  Konvencijos dėl tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais B priedėlio (vienodos sutarčių dėl tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės) 1 priedas, versija galioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

(7)  Versija, pakeista nuo 2007 m. sausio 1 d.

(8)  OL L 260, 2008 9 30, p. 1.

(9)  Tarptautinė jūrų organizacija, 2006 m. leidimas, ISBN 978–92–8001–4214–3.

(10)  IATA, 2007–2008 m. leidimas.

(11)  MARPOL 73/78–2006 m. konsoliduotos versijos leidimas, Londonas, IMO 2007, ISBN 978–92–801–4216–7.

(12)  IBC kodeksas, 2007 m. leidimas, IMO 2007, ISBN 978–92–801–4226–6.

(13)  MEPC.2/Circular, Laikinas skystų medžiagų suskirstymas į kategorijas, 14 versija, galioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

(14)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.

(15)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(16)  OL L 204, 2008 7 31, p. 1.

(17)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PILDYMO REIKALAVIMAI

A   DALIS

0.1.   Įvadas

0.1.1.

Šiame priede nustatyti reikalavimai, kurių tiekėjas turi laikytis pildydamas su medžiaga ar mišiniu teikiamą saugos duomenų lapą pagal 31 straipsnį.

0.1.2.

Saugos duomenų lape pateikiama informacija atitinka cheminės saugos ataskaitos informaciją, jei tokia ataskaita yra privaloma. Kai cheminės saugos ataskaita parengiama, atitinkamas (-i) poveikio scenarijus (-ai) įrašomas (-i) į saugos duomenų lapo priedą.

0.2.   Bendrieji saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai

0.2.1.

Saugos duomenų lapai sudaro galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga bei aplinkos apsauga susijusių priemonių. Saugos duomenų lapo pildytojas turi atsižvelgti į tai, kad saugos duomenų lape turi būti informacija jo skaitytojams apie medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir apie medžiagos ar mišinio saugų sandėliavimą, tvarkymą ir naikinimą.

0.2.2.

Saugos duomenų lapuose teikiama informacija turi atitikti ir Tarybos direktyvoje 98/24/EB nustatytus reikalavimus. Saugos duomenų lapai pirmiausia turėtų padėti darbdaviams nustatyti, ar darbo vietoje yra pavojingų medžiagų, ir įvertinti su jų naudojimu susijusią riziką darbuotojų sveikatai ir saugai.

0.2.3.

Į saugos duomenų lapą įrašoma aiški ir glausta informacija. Saugos duomenų lapą rengia kompetentingas asmuo, kuris atsižvelgia į konkrečius naudotojų poreikius ir žinias, jei jie yra žinomi. Medžiagų ir mišinių tiekėjai užtikrina, kad tokie kompetentingi asmenys būtų tinkamai parengti, įskaitant ir žinių atnaujinimą.

0.2.4.

Saugos duomenų lapas turi būti parašytas paprasta, aiškia ir tikslia kalba, vengiant žargono, akronimų ir santrumpų. Tokie teiginiai kaip „gali būti pavojinga“, „nėra poveikio sveikatai“, „saugus daugeliu naudojimo atvejų“, „nekenksmingas“ ar bet kokie kiti teiginiai, kuriuose nurodoma, kad medžiaga ar mišinys nėra pavojingi, ar kiti tos medžiagos ar mišinio klasifikavimo neatitinkantys teiginiai nėra vartojami.

0.2.5.

Saugos duomenų lapo pildymo data nurodoma pirmame puslapyje. Jeigu saugos duomenų lapas buvo peržiūrėtas ir nauja pakeista versija pateikta naudotojams, pakeitimai turi būti nurodyti saugos duomenų lapo 16 skirsnyje, nebent jie buvo nurodyti kitur. Tokiu atveju pildymo data, nurodyta kaip „Peržiūrėta (data)“, taip pat versijos numeris, peržiūros numeris, pakeitimo data ar kita nuoroda, kuri versija pakeista, nurodoma pirmame puslapyje.

0.3.   Saugos duomenų lapo formatas

0.3.1.

Saugos duomenų lapas nėra fiksuotos apimties dokumentas. Saugos duomenų lapo apimtis turi atitikti medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir turimą informaciją.

0.3.2.

Visi saugos duomenų lapo puslapiai, įskaitant visus priedus, turi būti sunumeruoti ir juose turi būti nurodyta saugos duomenų lapo apimtis (pvz., „1 puslapis iš 3“) ar nurodyta tolesnė seka (pavyzdžiui, „Tęsinys kitame puslapyje“, „Saugos duomenų lapo pabaiga“).

0.4.   Saugos duomenų lapo turinys

Šiame priede reikalaujama informacija įtraukiama į saugos duomenų lapo, jeigu taikoma ir turima, atitinkamus B dalyje nurodytus poskirsnius. Saugos duomenų lape neturi būti tuščių poskirsnių.

0.5.   Kiti informacijos reikalavimai

Kai kuriais atvejais gali reikėti į atitinkamus poskirsnius įrašyti svarbią papildomą turimą informaciją atsižvelgiant į platų medžiagų ir mišinių savybių spektrą.

0.6.   Vienetai

Naudojami Tarybos direktyvoje 80/101/EEB (1) nustatyti matavimo vienetai.

0.7.   Specialieji atvejai

Saugos duomenų lapų gali būti reikalaujama ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 1.3 poskirsnyje nurodytais specialiais atvejais, kai yra taikomos leidžiančios nukrypti ženklinimo nuostatos.

1.    1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Šiame skirsnyje nurodoma, kaip identifikuojama medžiaga ar mišinys ir kaip identifikuojami atitinkami naudojimo būdai, nurodomas medžiagos ar mišinio tiekėjo pavadinimas ir išsami su medžiagos ar mišinio tiekėju susijusi kontaktinė informacija, bei įtraukiami kontaktiniai duomenys nenumatytiems atvejams.

1.1.   Produkto identifikatorius

Produkto identifikatorius pateikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 2 dalį, jei tai medžiaga, ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 3 dalies a punktą, jei tai mišinys, ir pagal tai, kaip nurodyta etiketėje valstybės narės (-ių), kurioje medžiaga ar mišinys pateikti rinkai, oficialia kalba (-omis), nebent atitinkama valstybė (-s) narė (-s) nurodo kitaip.

Privalomos registruoti medžiagos produkto identifikatorius atitinka tą, kuris buvo pateiktas registruojant medžiagą, be to, nurodomas registracijos numeris, kuris buvo suteiktas pagal šio reglamento 20 straipsnio 3 dalį.

Nepažeidžiant šio reglamento 39 straipsnyje nustatytų tolesnių naudotojų pareigų registracijos numerio dalis, nurodanti atskirą registruotoją bendrai teikiant duomenis, gali būti tiekėjo, kuris yra platintojas arba tolesnis naudotojas, praleista, jeigu:

a)

šis tiekėjas prisiima atsakomybę pateikti visą registracijos numerį gavus prašymą dėl vykdymo užtikrinimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, persiųsti prašymą savo tiekėjui, vadovaujantis b punktu; bei

b)

šis tiekėjas pateikia visą registracijos numerį valstybės narės institucijai, atsakingai už vykdymo užtikrinimą (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija), per 7 dienas nuo prašymo, gauto tiesiogiai iš vykdymo užtikrinimo institucijos arba persiųsto gavėjo, gavimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, šis tiekėjas persiunčia prašymą savo tiekėjui per 7 dienas nuo prašymo gavimo ir tuo pačiu metu informuoja apie tai vykdymo užtikrinimo instituciją.

Gali būti pateiktas vienas saugos duomenų lapas gali apimantis kelias medžiagas ar mišinius, jeigu tame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka šio priedo reikalavimus dėl kiekvienos medžiagos ar mišinio.

Kitos identifikavimo priemonės

Gali būti pateikiami kiti pavadinimai ar sinonimai, kuriais medžiaga ar mišinys yra ženklinami arba kurie yra visuotinai žinomi, kaip antai alternatyvūs pavadinimai, numeriai, bendrovės produkto kodai, kiti unikalūs identifikatoriai.

1.2.   Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nurodomi bent jau tie nustatyti medžiagos ar mišinio naudojimo būdai, kurie aktualūs gavėjui (-ams). Tai yra trumpas medžiagos ar mišinio paskirties aprašas, pavyzdžiui, „slopina liepsną“, „antioksidantas“.

Nurodoma, jei tinka, naudojimo būdai, kuriais tiekėjas naudoti nerekomenduoja ir kodėl. Tai neturi būti išsamus sąrašas.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo poskirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje nurodytus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

1.3.   Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Nustatomas tiekėjas – gamintojas, importuotojas, vienintelis atstovas, tolesnis naudotojas ar platintojas. Nurodomas tiekėjo tikslus adresas ir telefono numeris, taip pat už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas.

Be to, jeigu tiekėjas įsikūręs ne valstybėje narėje, į kurios rinką tiekiama medžiaga ar mišinys ir jis yra paskyręs atsakingą asmenį toje valstybėje narėje, nurodomas to atsakingo asmens tikslus adresas ir telefono numeris.

Registruotojų atveju duomenys turi atitikti registruojant pateiktą informaciją apie gamintojo ar importuotojo tapatybę.

Jeigu buvo paskirtas vienintelis atstovas, gali būti pateikti ir Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojo ar mišinio ruošėjo duomenys.

1.4.   Pagalbos telefono numeris

Pateikiamos nuorodos apie pagalbos informacines tarnybas. Jeigu valstybėje narėje, kurioje medžiaga ar mišinys yra pateikti rinkai, yra oficiali konsultacinė įstaiga (tai gali būti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 45 straipsnyje nurodyta įstaiga, atsakinga už informacijos apie sveikatą gavimą), gali būti nurodomas jos telefono numeris ir to gali pakakti. Jeigu dėl kokių nors priežasčių taikomi tokių paslaugų prieinamumo apribojimai, pavyzdžiui, darbo valandos, arba ribojamas tam tikros specifinės informacijos teikimas, tai turi būti aiškiai nurodyta.

2.    2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aiškiai nurodomi medžiagos ar mišinio keliami pavojai ir su šiais pavojais susiję atitinkami įspėjimai.

2.1.   Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pateikiamas medžiagos ar mišinio klasifikavimas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo taisyklių taikymu. Jeigu tiekėjas pranešė informaciją apie medžiagą klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 40 straipsnį, klasifikavimas saugos duomenų lape turi būti toks pats kaip pateiktas tame pranešime.

Jeigu mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, tai turi būti aiškiai nurodyta.

Informacija apie mišinyje esančias medžiagas pateikiama 3.2 poskirsnyje.

Jeigu klasifikavimas, įskaitant teiginius apie pavojų, nėra išsamiai surašytas, daroma nuoroda į 16 skirsnį, kur pateikiamas visas kiekvienos klasifikacijos tekstas, įskaitant kiekvieną teiginį apie pavojų.

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai nurodomas saugos duomenų lapo 9 ir 12 skirsniuose taip, kad ne specialistai galėtų nustatyti medžiagos ar mišinio keliamą pavojų.

2.2.   Ženklinimo elementai

Remiantis klasifikavimu etiketėje pateikiami bent šie elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: pavojaus piktograma (-os), signalinis (-iai) žodis (-džiai), teiginys (-iai) apie pavojų ir atsargumo teiginys (-iai). Grafinė juodai balta visos pavojaus piktogramos reprodukcija ar grafinė tik simbolio reprodukcija gali būti pakeista tiktai spalvota piktograma, nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Pateikiami taikytini ženklinimo elementai pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 25 straipsnį ir 32 straipsnio 6 dalį.

2.3.   Kiti pavojai

Pateikiama informacija apie tai ar medžiaga ar mišinys atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal XIII priedą.

Turi būti pateikta informacija apie kitus pavojus, kurie nėra nurodyti klasifikacijoje, bet kurie gali padidinti bendrą medžiagos ar mišinio keliamą pavojų, kaip antai oro teršalų susidarymas standinant ar perdirbant, dulkės, dulkių sprogimo pavojus, kryžminis jautrinimas, pavojus užtrokšti arba sušalti, stiprus poveikis kvapo ar skonio receptoriams, ar poveikis aplinkai, pavyzdžiui, pavojus dirvožemio organizmams, fotocheminis ozono susidarymo potencialas.

3.    3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomas medžiagos ar mišinio sudedamųjų dalių tapatumas, įskaitant priemaišas ir stabilizuojančius priedus, kaip nurodyta toliau. Nurodoma tinkama ir turima informacija apie su sauga susijusias paviršiaus chemines savybes.

3.1.   Medžiagos

Pagrindinio medžiagos komponento cheminės tapatybės duomenys pateikiami nurodant bent produkto identifikatorių ar vieną iš kitų 1.1 poskirsnyje numatytų identifikavimo priemonių.

Cheminė bet kokios priemaišos, stabilizavimo priedo ar ne pagrindinės sudedamosios dalies, kuri klasifikuojama atskirai arba kuri svarbi medžiagos klasifikavimui, tapatybė apibūdinamas taip:

a)

produkto identifikatorius Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 2 dalimi;

b)

jeigu nėra produkto identifikatoriaus, vienas iš kitų pavadinimų (įprastinis pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa) ar identifikavimo numeriai.

Medžiagų tiekėjai gali pasirinkti galimybę papildomai išvardyti visas sudedamąsias dalis, įskaitant ir nesuklasifikuotas.

Šis poskirsnis gali būti naudojamas ir informacijai apie medžiagas su keliomis sudedamosiomis dalimis pateikti.

3.2.   Mišiniai

Pateikiami bent visų 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose nurodytų medžiagų, produktų identifikatoriai, koncentracija ar koncentracijos intervalai bei klasifikacija. Mišinių tiekėjai gali pasirinkti galimybę papildomai išvardyti visas mišinyje esančias medžiagas, įskaitant neatitinkančias klasifikavimo kriterijų medžiagas. Ši informacija turi leisti gavėjui lengvai nustatyti, kokius pavojus kelia mišinyje esančios medžiagos. Paties mišinio keliami pavojai nurodomi 2 skirsnyje.

Mišinyje esančių medžiagų koncentracija apibūdinama taip:

a)

tikslūs masės ar tūrio procentai mažėjančia tvarka, jei techniškai įmanoma;

b)

masės ar tūrio procentų intervalai mažėjančia tvarka, jei techniškai įmanoma.

Naudojant procentų intervalą pavojus sveikatai ir aplinkai aprašomas nurodant didžiausios kiekvieno komponento koncentracijos poveikį.

Jeigu žinomas paties mišinio poveikis, ši informacija pateikiama 2 skirsnyje.

Jeigu pagal Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnį ar pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24 straipsnį leista vartoti pakaitinį cheminės medžiagos pavadinimą, tas pavadinimas gali būti vartojamas.

3.2.1.

Jei mišinys atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nurodomos šios jį sudarančios medžiagos, jų koncentracijos ar koncentracijų intervalai mišinyje:

a)

medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai, pagal Reglamentą 1272/2008/EEB, jei šių medžiagų koncentracija lygi arba didesnė už:

ia)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 1.1 lentelėje nurodytas bendras ribines vertes;

ib)

bendras koncentracijos ribines vertes, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3–5 dalyse, ir dėl aspiracijos pavojaus (Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3.10 skirsnis) > 10 %;

Pavojingumo klasių, pavojingumo kategorijų ir koncentracijos ribų sąrašas (įskaitant bendras ribines vertes pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 1.1 lentelėje ir bendras koncentracijos ribines vertes, nurodytas to reglamento I priedo 3–5 dalyse), kurioms esant medžiaga 3.2 poskirsnyje nurodoma kaip mišinyje esanti medžiaga)

1.1.

Pavojingumo klasė ir kategorija

Koncentracijos riba

%

Ūmus toksiškumas, 1, 2 ir 3 kategorijos

≥ 0,1

Ūmus toksiškumas, 4 kategorija

≥ 1

Odos ėsdinimas/dirginimas, 1A, 1B ir 1C kategorijos

≥ 1

Didelis kenksmingumas akims/akių dirginimas, 1 ir 2 kategorijos

≥ 1

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

≥ 0,1

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A ir 1B kategorijos

≥ 0,1

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 2 kategorija

≥ 1

Kancerogeniškumas 1A, 1B arba 2 kategorijos

≥ 0,1

Toksiškumas reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 kategorijos ir poveikis laktacijai arba vaikui per motinos pieną

≥ 0,1

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – vienkartinis poveikis, 1 ir 2 kategorijos

≥ 1

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – kartotinis poveikis, 1 ir 2 kategorijos

≥ 1

Aspiracijos pavojus

≥ 10

Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija

≥ 0,1

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija

≥ 0,1

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2, 3 ir 4 kategorija

≥ 1

Pavojinga ozono sluoksniui

≥ 0,1

ii)

ribines koncentracijas nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;

iii)

jeigu M faktorius nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, to reglamento I priedo 1.1 lentelėje nurodytą ribinę vertę, pakoreguotą naudojant to reglamento I priedo 4.1 skirsnyje nustatytą skaičiavimo būdą;

vii)

specifines koncentracijų ribas nurodytas klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, sudarytame pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

viia)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 II priede nurodytas ribines koncentracijas;

viii)

jeigu M faktorius nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, to reglamento I priedo 1.1 lentelėje nurodytą ribinę vertę, pakoreguotą naudojant to reglamento I priedo 4.1 skirsnyje nustatytą skaičiavimo būdą;

b)

į a punktą neįtrauktos medžiagos, kurių poveikį darbo vietoje Bendrija yra apribojusi;

c)

medžiagos, kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus arba medžiagos, įtrauktos į sąrašą sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį dėl kitų priežasčių nei a punkte nurodyti pavojai, jeigu individuali medžiagos koncentracija yra lygi 0,1 % ar didesnė.

3.2.2.

Jei mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nurodomos jį sudarančios medžiagos, jų koncentracijos ar koncentracijų intervalai mišinyje, kurių individuali koncentracija yra lygi ar didesnė už šią koncentraciją:

a)

1 % masės nedujiniuose mišiniuose ir 0,2 % tūrio dujiniuose mišiniuose, jei tai

i)

medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai, pagal Reglamentą 1272/2008/EEB; arba

ii)

medžiagos, kurių profesinio poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai Bendrijoje yra nustatyti;

b)

0,1 % masės, jei tai patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos pagal XIII priede nustatytus kriterijus, labai patvarios ir didelės bioakumulicijos medžiagos pagal XIII priede nustatytus kriterijus arba dėl kitų priežasčių nei a punkte nurodyti pavojai įtrauktos į sąrašą sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį sudarytą sąrašą medžiagos.

3.2.3.

Jei tai 3.2 poskirsnyje nurodytos medžiagos, pateikiamas medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, įskaitant pavojingumo klasę (-es) ir kategorijos kodą (-us), kaip nustatyta to reglamento VI priedo 1.1 lentelėje, teiginiai apie pavojų, priskirti pagal medžiagos keliamą fizinį pavojų, pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai. Šiame skirsnyje nebūtina rašyti teiginių apie pavojų viso teksto; pakanka jų kodų. Jeigu tekstas nėra rašomas visas, daroma nuoroda į 16 skirsnį, kur pateikiamas visas kiekvieno atitinkamo teiginio apie pavojų tekstas. Kai medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų, aprašoma priežastis, kodėl medžiaga nurodoma 3.2 poskirsnyje, pavyzdžiui – „nesuklasifikuota PBT medžiaga“ arba „medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai“.

3.2.4.

Jei tai 3.2 poskirsnyje nurodytos medžiagos, pateikiamas medžiagos pavadinimas ir, jei turimas, registracijos numeris, priskirtas pagal šio reglamento 20 straipsnio 3 dalį.

Nepažeidžiant šio reglamento 39 straipsnyje nustatytų tolesnių naudotojų pareigų registracijos numerio dalis, nurodanti atskirą registruotoją bendrai teikiant duomenis, gali būti mišinio tiekėjo praleista, jeigu:

a)

šis tiekėjas prisiima atsakomybę pateikti visą registracijos numerį gavus prašymą dėl vykdymo užtikrinimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, persiųsti prašymą savo tiekėjui, vadovaujantis b punktu; bei

b)

šis tiekėjas pateikia visą registracijos numerį valstybės narės institucijai, atsakingai už vykdymo užtikrinimą (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija), per 7 dienas nuo prašymo, gauto tiesiogiai iš vykdymo užtikrinimo institucijos arba persiųsto gavėjo, gavimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, šis tiekėjas persiunčia prašymą savo tiekėjui per 7 dienas nuo prašymo gavimo ir tuo pačiu metu informuoja apie tai vykdymo užtikrinimo instituciją.

Jeigu įmanoma, pateikiamas EC numeris pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Taip pat gali būti pateikti CAS numeris (jeigu yra) ir IUPAC pavadinimas (jei toks yra).

Medžiagoms, nurodytoms šiame skirsnyje alternatyviu cheminiu pavadinimu pagal Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnį ar Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24 straipsnį, nėra būtinas registracijos numeris, EC numeris ar kiti tikslūs cheminiai identifikatoriai.

4.    4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pirmoji pagalba aprašoma taip, kad galėtų suprasti ir ją suteikti neapmokytas skaitytojas nenaudodamas sudėtingos įrangos ir neturėdamas didelio vaistų pasirinkimo. Jeigu reikalinga medikų apžiūra, instrukcijose tai turi būti aiškiai pasakyta, įskaitant nurodymą apie tokios pagalbos skubumą.

4.1.   Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.1.1.

Pirmosios pagalbos instrukcijose turi būti nurodyti atitinkami patekimo į organizmą būdai. Informacija suskirstoma poskilčiuose pagal skirtingus poveikio būdus, t. y. įkvėpus, per sąlytį su oda ir su akimis, prarijus.

4.1.2.

Turi būti pateiktos rekomendacijos ar:

a)

reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba ir ar galima tikėtis vėlesnių poveikio pasekmių;

b)

rekomenduojama medžiagos paveiktą asmenį išvesti į gryną orą;

c)

rekomenduojama nuvilkti nukentėjusio rūbus ir nuauti batus ir juos sutvarkyti; bei

d)

rekomenduojama pirmąją pagalbą teikiantiems asmenims naudoti individualias apsaugos priemones.

4.2.   Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Pateikiama trumpa apžvalginė informacija apie svarbiausius simptomus ir sąlyčio su medžiaga poveikį – ūmų ir uždelstą.

4.3.   Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jeigu įmanoma, pateikiama informacija apie uždelsto poveikio klinikinius tyrimus ir medicininę stebėseną, specialius priešnuodžius (jei jie yra žinomi) ir kontraindikacijas.

Kai kurių medžiagų ar mišinių atveju gali būti svarbu pabrėžti, kad darbo vietoje turi būti specialių priemonių, skirtų specialiam ir skubiam gydymui.

5.    5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje nurodomi reikalavimai, kaip kovoti su gaisru, kurį sukelia medžiaga ar mišinys, arba kilusiu netoli jų.

5.1.   Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės.

Pateikiama informacija apie tinkamas gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Nurodoma ar yra netinkamų gesinimo priemonių, susijusių su medžiagos ar mišinio sukeltu gaisru.

5.2.   Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pateikiama informacija apie pavojus, kuriuos gali sukelti medžiaga ar mišinys, pavyzdžiui, pavojingus degimo produktus, kurie susidaro degant medžiagai ar mišiniams, tokia kaip „degant gali susidaryti toksiški anglies monoksido dūmai“ ar „degant susidaro sieros ir azoto oksidai“

5.3.   Patarimai gaisrininkams

Pateikiami patarimai dėl visų apsaugos priemonių, kurių reikia imtis gesinant gaisrą, kaip antai „laikykite talpas atšaldytas su purkšdami vandenį“, ir dėl specialių apsaugos priemonių gaisrininkams, kaip antai batų, darbo drabužių, pirštinių, akių ir veido apsaugos, kvėpavimo aparato.

6.    6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje rekomenduojama atitinkamai reaguoti į išsiliejimus, ištekėjimus ar išleidimus siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio žmonėms, turtui ir aplinkai ar jį sumažinti. Reikia skirtingai reaguoti į didelius ir mažus išsiliejimus tais atvejais, kai išsiliejęs kiekis turi reikšmingą poveikį pavojaus mastui. Jeigu medžiagos izoliavimo ir regeneravimo procedūrose nurodyti skirtingi praktiniai veiksmai, tai turi būti nurodyta saugos duomenų lape.

6.1.   Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1.   Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Turi būti pateikti patarimai, susiję su atsitiktiniais medžiagos ar mišinio išsiliejimais ir išleidimais į aplinką, pavyzdžiui:

a)

tinkamas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas (įskaitant saugos duomenų lapo 8 skirsnyje nurodytas asmens apsaugos priemones) siekiant išvengti bet kokio odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo;

b)

užsidegimo šaltinių pašalinimas, pakankamos ventiliacijos užtikrinimas, dulkių susidarymo kontrolė; bei

c)

skubios pagalbos procedūros, pavyzdžiui, evakuacija iš pavojaus zonos ar konsultacijos su ekspertu.

6.1.2.   Pagalbos teikėjams

Turi būti patarimai dėl tinkamų audinių naudotinų asmens apsauginiams drabužiams (pavyzdžiui, „tinka butilenas“; „netinka PVC“).

6.2.   Ekologinės atsargumo priemonės

Turi būti pateikti patarimai dėl bet kokių ekologinių atsargumo priemonių, kurių reikia imtis medžiagai ar mišiniui atsitiktinai išsiliejus ar patekus į aplinką, pavyzdžiui, saugoti kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3.   Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.3.1.

Pateikiami atitinkami patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą. Galimi tokie tinkami izoliavimo metodai:

a)

apsauginiai barjerai, nuotekų sistemų uždengimas;

b)

uždengimo (apribojimo) procedūros.

6.3.2.

Pateikiami atitinkami patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą. Galimi tokie tinkami valymo metodai:

a)

neutralizacijos metodai;

b)

nukenksminimo metodai;

c)

adsorbuojančios medžiagos;

d)

valymo metodai;

e)

vakuuminiai metodai;

f)

įranga, reikalinga izoliavimui (išvalymui), (jei tinka, įtraukti bekibrkštinių įrankių ir įrangos naudojimą).

6.3.3.

Pateikiama bet kuri kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija, įskaitant patarimą dėl netinkamų izoliavimo ar valymo metodų, pavyzdžiui, nurodant „niekada nenaudoti …“

6.4.   Nuoroda į kitus skirsnius

Jei tinka, daroma nuoroda į 8 ir 13 skirsnius.

7.    7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiamas patarimas dėl saugaus naudojimo. Jis grindžiamas atsargumo priemonėmis, kurios atitinka 1.2 poskirsnyje nurodytiems nustatytus naudojimo būdus ir unikalias medžiagos ar mišinio savybes.

Šio saugos duomenų lapo skirsnio informacija turi būti susijusi su žmonių sveikatos apsauga, sauga ir aplinkos apsauga. Ji padeda darbdaviui nustatyti tinkamą darbo tvarką ir organizacines priemones pagal Direktyvos 98/24/EB 5 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB 5 straipsnį.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje nurodytus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai, kuriais parodoma pavojaus kontrolė, turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

Be šiame skirsnyje pateiktos informacijos, aktualią informaciją galima rasti ir 8 skirsnyje.

7.1.   Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

7.1.1.

Rekomendacijose turi būti specifinės, tam kad:

a)

sudaryti galimybę saugiai naudoti medžiagą ar mišinį, pavyzdžiui, izoliavimas, gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija;

b)

užkirsti kelią nesuderinamų medžiagų ar mišinių naudojimui; bei

c)

mažinti medžiagos ar mišinio patekimą į aplinką, pavyzdžiui, vengiant išsiliejimų ar laikant toli nuo kanalizacijos.

7.1.2.

Teikiami patarimai dėl bendros darbo higienos, kaip antai:

a)

nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose;

b)

plauti rankas po naudojimo; bei

c)

nusivilkti užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš įeinant į valgymui skirtas zonas.

7.2.   Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pateiktas patarimas turi atitikti saugos duomenų lapo 9 skirsnyje aprašytas fizines ir chemines savybes. Jei tinka, pateikiami patarimai dėl specialių sandėliavimo reikalavimų įskaitant:

a)

Kaip valdyti riziką, susietą su:

i)

sprogia aplinka;

ii)

korozinėmis sąlygomis;

iii)

degumo pavojumi;

iv)

nesuderinamomis medžiagomis ar mišiniais;

v)

garavimą sukeliančiomis sąlygomis; bei

vi)

galimais gaisro šaltiniais (įskaitant elektros įrangą);

b)

Kaip kontroliuoti poveikį:

i)

oro sąlygų;

ii)

aplinkos slėgio;

iii)

temperatūros;

iv)

saulės šviesos;

v)

drėgmės; bei

vi)

vibracijos;

c)

Kaip išlaikyti medžiagos ar mišinio vientisumą naudojant:

i)

stabilizatorius; bei

ii)

antioksidantus;

d)

Kiti patarimai įskaitant:

i)

ventiliacijos reikalavimus;

ii)

specialius sandėliavimo patalpų ar laivų konstrukcijos reikalavimus (įskaitant sulaikančias sienas ir vėdinimą);

iii)

kiekio apribojimai sandėliuojant (jei tinka); bei

iv)

pakuočių suderinamumą.

7.3.   Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Jei medžiagos ir mišiniai turi konkretų (-čius) galutinį (-ius) naudojimo būdą (-us), rekomendacijose išsamiai ir tiksliai nurodomas (-i) nustatytas (-i) ir 1.2 poskirsnyje minėtas (-i) naudojimo būdas (-ai). Jeigu pridėtas poveikio scenarijus, gali būti pateikiama nuoroda į jį arba pateikiama informacija kaip reikalaujama 7.1 ir 7.2 poskirsniuose. Jeigu tiekimo grandinės dalyvis atliko mišinio cheminės saugos vertinimą, pakanka, kad saugos duomenų lapas ir poveikio scenarijai atitiktų mišinio cheminės saugos ataskaitą, o ne kiekvienos iš mišinį sudarančių medžiagų cheminės saugos ataskaitas. Jeigu yra prieinamos pramonės ar konkretaus pramonės sektoriaus rekomendacijos, į jas gali būti daroma išsami nuoroda (įskaitant šaltinį ir paskelbimo datą).

8.    8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje turi būti aprašomos taikytinos ribinės vertės darbo aplinkoje ir būtinos rizikos valdymo priemonės.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje pateiktą informaciją dėl nustatytų naudojimo būdų, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai, kuriais parodoma pavojaus kontrolė, turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

8.1.   Kontrolės parametrai

8.1.1.

Jei įmanoma, pateikiamos medžiagos arba kiekvienos mišinyje esančios medžiagos šios nacionalinės ribinės vertės, įskaitant kiekvienos iš jų teisinį pagrindą, kuris šiuo metu taikomas valstybėje narėje, kurioje pateikiamas saugos duomenų lapas. Kai nurodomos ribinės vertės darbo aplinkoje, cheminė tapatybė apibrėžiama, kaip nurodyta 3 skirsnyje.

8.1.1.1.

nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje, atitinkančios Bendrijoje nustatytas ribines vertes darbo aplinkoje pagal Direktyvą 98/24/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Komisijos sprendimo 95/320/EB (2) 2 straipsnio 1 dalyje;

8.1.1.2.

nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje, atitinkančios Bendrijoje nustatytas ribines vertes pagal Direktyvą 2004/37/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Sprendimo 95/320/EB 2 straipsnio 1 dalyje;

8.1.1.3.

bet kurios kitos nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje;

8.1.1.4.

nacionalinės biologinės ribinės vertės, atitinkančios Bendrijoje nustatytas biologines ribines vertes pagal Direktyvą 98/24/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Sprendimo 95/320/EB 2 straipsnio 1 dalyje;

8.1.1.5.

bet kurios kitos nacionalinės biologinės ribinės vertės.

8.1.2.

Pateikiama informacija apie bent svarbiausių medžiagų šiuo metu rekomenduojamas stebėsenos procedūras.

8.1.3.

Jeigu naudojant medžiagą ar mišinį pagal numatytą paskirtį susidaro oro teršalai, nurodomos jų taikytinos nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje, ir (arba) biologinės ribinės vertės.

8.1.4.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma arba yra žinomos DNEL, nurodytos I priedo 1.4 skirsnyje arba PNEC, nurodytos I priedo 3.3 skirsnyje, cheminės saugos ataskaitoje nurodytuose poveikio scenarijuose, kurie pateikiami saugos duomenų lapo priede, nurodomos medžiagos atitinkamos DNEL ir PNEC vertės.

8.1.5.

Kai kokybinis rizikos vertinimo ir valdymo darbo aplinkoje būdas naudojamas siekiant nuspręsti, kokių rizikos valdymo priemonių imtis, reikia pateikti pakankamai detalią informaciją tam, kad užtikrinti veiksmingą rizikos valdymą. Turi būti aiškus kokybinio rizikos vertinimo ir valdymo darbo aplinkoje būdo rekomendacijos kontekstas ir trūkumai.

8.2.   Poveikio kontrolė

Pateikiama šiame poskirsnyje reikalaujama informacija, nebent poveikio scenarijus, kuriame yra ta informacija, yra pridėtas prie saugos duomenų lapo.

Jeigu tiekėjas atsisakė tyrimo pagal XI priedo 3 skirsnį, jis nurodo specifines naudojimo sąlygas, kuriomis rėmėsi pagrįsdamas atsisakymą.

Jeigu medžiaga buvo registruota kaip izoliuota tarpinė medžiaga (gamybos vietoje arba gabenama), tiekėjas nurodo, kad šis saugos duomenų lapas atitinka konkrečias sąlygas, kuriomis rėmėsi pagrįsdamas registraciją, pagal 17 ar 18 straipsnius.

8.2.1.   Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Atitinkamų poveikio kontrolės priemonių aprašas turi būti susietas su nustatytu (-ais) medžiagos ar mišinio naudojimo būdu (-ais), kaip nurodyta 1.2 poskirsnyje. Ši informacija turi būti pakankama, kad darbdavys galėtų atlikti medžiagos ar mišinio keliamos rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą pagal Direktyvos 98/24/EB 4–6 straipsnius bei Direktyvos 2004/37/EB 3–5 straipsnius, jei taikoma.

Ši informacija turi papildyti 7 skirsnyje nurodytą informaciją.

8.2.2.   Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

8.2.2.1.

Informacija apie asmeninės apsaugos įrangos naudojimą turi atitikti gerąją darbo higienos patirtį ir būti naudojamos kartu su kitomis kontrolės priemonėmis, įskaitant techninio valdymo priemones, ventiliaciją ir izoliaciją. Jei tinkama, pasižiūrėti į 5 skirsnį dėl konkrečių patarimų apie priešgaisrines ir (arba) chemines asmeninės apsaugos priemones.

8.2.2.2.

Atsižvelgiant į Tarybos direktyvą 89/686/EEB (3) ir į atitinkamus CEN standartus pateikiamos išsamios specifikacijos, apie tai kuri įranga garantuoja pakankamą, įskaitant:

a)

akių ir (arba) veido apsaugą

Remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas reikiamas akių ir (arba) veido apsaugos įrangos tipas, pavyzdžiui, apsauginiai akiniai, apsauginiai tamsūs akiniai, veido apsauginis skydelis.

b)

odos apsaugą

i)

rankų apsaugą

Remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe ir atsižvelgiant kiekį bei sąlyčio su oda trukmę, aiškiai nurodoma, kokios rūšies pirštinės turi būti mūvimos tvarkant medžiagą ar mišinį, įskaitant:

pirštinių medžiagos rūšį ir jos storį,

tipinį ar minimalų prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laiką.

Jei būtina, nurodomos bet kokios papildomos rankų apsaugos priemonės.

ii)

kitą apsaugą

Jei būtina apsaugoti kitą kūno dalį, o ne rankas, remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas reikalaujamų apsaugos priemonių tipas bei kokybė, pavyzdžiui, apsauginės pirštinės su ilgais plačiais riešais, batai, kostiumai.

Jei būtina, nurodomos papildomos odos apsaugos ir specialiosios higienos priemonės.

c)

kvėpavimo organų apsaugą

Remiantis keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas apsaugos nuo dujų, garų, miglos ar dulkių naudotinos įrangos tipas, įskaitant orą gryninančius respiratorius, nurodant tinkamą gryninimo elementą (kasetė ar dėžutė), tinkamus kietųjų dalelių filtrus ir kaukes, autonominius kvėpavimo aparatus.

d)

apsaugą nuo terminių pavojų

Jei nurodomos reikalingos dėvėti apsaugos nuo terminį pavojų keliančių medžiagų priemonės, pateikiama speciali rekomendacija dėl asmeninės apsaugos priemonių konstrukcijos.

8.2.3.   Poveikio aplinkai kontrolė

Nurodoma informacija, kuri būtina darbdaviui savo įsipareigojimams pagal Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktus vykdyti.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, pateikiama rizikos valdymo priemonių, kurios tinka kontroliuoti medžiagos poveikį aplinkai, santrauka atsižvelgiant į poveikio scenarijus, nustatytus saugos duomenų lapo priede.

9.    9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomi empiriniai su medžiaga ar mišiniu susiję duomenys, jei jų yra. Taikoma Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 8 straipsnio 2 dalis. Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitos, jei ji yra privaloma, informaciją ir medžiagos ar mišinio klasifikaciją.

9.1.   Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Šios savybės turi būti aiškiai nustatytos, įskaitant, jei taikoma, nuorodą į naudotus bandymų metodus ir nurodant atitinkamus matavimo vienetus ir (arba) etaloninio matavimo sąlygas. Jei svarbu skaitinės vertės supratimui, pateikiamas ir nustatymo metodas (pavyzdžiui, pliūpsnio temperatūros nustatymo metodas, atviros-uždaros talpos metodas):

a)

išvaizda:

Nurodoma tiekiamos medžiagos ar mišinio agregatinė būsena (kieta (įskaitant atitinkamą ir prieinamą saugos informaciją apie granuliometriją ir specifinį paviršiaus plotą, jeigu nenurodyta kur nors kitur saugos duomenų lape), skysta, dujinė) ir spalva;

b)

kvapas:

Jei juntamas kvapas, jis glaustai aprašomas;

c)

kvapo atsiradimo slenkstis;

d)

pH:

Nurodomas tiekiamos medžiagos ar mišinio arba jų vandeninio tirpalo pH; pastaruoju atveju nurodoma koncentracija;

e)

lydimosi/užšalimo temperatūra;

f)

pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas;

g)

pliūpsnio temperatūra;

h)

garavimo greitis;

i)

degumas (kietų medžiagų, dujų);

j)

viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės;

k)

garų slėgis;

l)

garų tankis;

m)

santykinis tankis;

n)

tirpumas;

o)

pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo;

p)

savaiminio užsidegimo temperatūra;

q)

skilimo temperatūra;

r)

klampa;

s)

sprogstamosios (sprogiosios) savybės;

t)

oksidacinės savybės.

Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys.

Siekiant sudaryti galimybę imtis tinkamų kontrolės priemonių pateikiama visa reikiama informacija apie medžiagą ar mišinį. Šio skirsnio informacija turi atitikti registruojant pateiktus duomenis, jei registracija yra privaloma.

Mišinio atveju įrašuose aiškiai nurodoma, kokiai mišinyje esančiai medžiagai taikomi duomenys, nebent jie būtų tinkami visam mišiniui.

9.2.   Kita informacija

Jei būtina, nurodomi kiti fiziniai ir cheminiai parametrai, kaip antai maišumas, tirpumas riebaluose (turi būti nurodytas tirpiklis – aliejus), savitasis laidis ar dujų grupė. Nurodoma tinkama ir turima saugos informacija apie oksidacijos-redukcijos potencialą, radikalų sudarymo potencialą ir fotokatalitines savybes.

10.    10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomas medžiagos ar mišinio stabilumas ir pavojingų reakcijų tam tikromis naudojimo sąlygomis ir medžiagą ar mišinį išleidus į aplinką pasireiškimo galimybė, įskaitant, jei tinka, nuorodą į naudotus bandymo metodus. Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys.

10.1.   Reaktingumas

10.1.1.

Aprašomi medžiagos ar mišinio reaktingumo keliami pavojai. Pateikiami medžiagos ar viso mišinio, jei įmanoma, specifinių bandymų duomenys. Tačiau informacija taip pat gali būti grindžiama bendrais medžiagos ar mišinio klasės ar grupės duomenimis, jeigu tokie duomenys tinkami medžiagos ar mišinio keliamam pavojui įvertinti.

10.1.2.

Jeigu nėra su mišiniais susijusių duomenų, pateikiami duomenys, susiję su mišinyje esančiomis medžiagomis. Nustatant nesuderinamumą, reikia atsižvelgti į medžiagas, talpas ir teršalus, su kuriais vertinama medžiaga gali sąveikauti ją transportuojant, sandėliuojant ir naudojant.

10.2.   Cheminis stabilumas

Nurodomas medžiagos ar mišinio stabilumas ar nestabilumas normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir tvarkymo temperatūros ir slėgio sąlygomis. Aprašomi visi stabilizatoriai, kurie yra arba gali būti naudojami išsaugant medžiagos ar mišinio cheminiam stabilumą. Nurodomi visi saugai svarbūs fizinės medžiagos išvaizdos pokyčiai.

10.3.   Pavojingų reakcijų galimybė

Jei aktualu, nurodoma, kad medžiaga ar mišinys reaguos ar polimerizuosis atpalaiduodamas perteklinį slėgį ar išskirdamas šilumą ar sukeldamas kitas pavojingas sąlygas. Aprašomos sąlygos, kuriomis gali pasireikšti pavojingos reakcijos.

10.4.   Vengtinos sąlygos

Išvardijamos sąlygos, kaip antai temperatūra, slėgis, šviesa, smūgiai, statinė iškrova, vibracijos ar kiti fiziniai veiksniai, kurie gali sukelti pavojingą situaciją ir, jei įmanoma, trumpai aprašomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant valdyti su tokiais pavojais susijusią riziką.

10.5.   Nesuderinamos medžiagos

Išvardijamos medžiagų ar mišinių grupės ar specifinės medžiagos, kaip antai vanduo, oras, rūgštys, šarmai, oksiduojančios medžiagos, su kuriomis medžiaga ar mišinys galėtų reaguoti sukeldamas pavojų (pavyzdžiui, sprogimą, toksiškų ar degių medžiagų išleidimą į aplinką, perteklinės šilumos išsiskyrimą) ir, jei tinkama, trumpai aprašomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant valdyti su tokiais pavojais susijusią riziką.

10.6.   Pavojingi skilimo produktai

Išvardijami žinomi ir pagrįstai numatomi pavojingi skilimo produktai, kurie susidaro naudojant, laikant, išsiliejus ir kaitinant. Pavojingi degimo produktai nurodomi saugos duomenų lapo 5 skirsnyje.

11.    11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Šis saugos duomenų lapo skirsnis skirtas pirmiausia medicinos, profesinės sveikatos ir saugos specialistams bei toksikologams. Pateikiamas trumpas, bet išsamus ir visapusiškas įvairių toksinio (sveikatai) poveikio aprašas, ir turimi duomenys naudoti šiems poveikiams nustatyti, įskaitant, jeigu įmanoma, informaciją apie toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą. Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitoje pateiktą informaciją, jei ji yra privaloma, ir informaciją susijusią su medžiagos ar mišinio klasifikacija.

11.1.   Informacija apie toksinį poveikį

Atitinkamos pavojingumo klasės, apie kurias turi būti pateikta informacija, yra:

a)

ūmus toksiškumas;

b)

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

c)

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

d)

kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

e)

mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

f)

kancerogeniškumas;

g)

toksiškumas reprodukcijai;

h)

STOT (vienkartinis poveikis);

i)

STOT (kartotinis poveikis);

j)

aspiracijos pavojus.

Privalomų registruoti medžiagų atveju pateikiamos informacijos, gautos taikant VII–XI priedus, santraukos, įskaitant, jei įmanoma, nuorodą į naudotus bandymų metodus. Privalomų registruoti medžiagų atveju informacijoje taip pat nurodomas turimų duomenų ir 1A, 1B bei 2 kategorijos CMR medžiagoms taikomų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 kriterijų palyginimo rezultatas pagal šio reglamento I priedo 1.3.1 skirsnį.

11.1.1.   Pateikiama informacija apie kiekvieną pavojingumo klasę ar diferenciaciją. Jeigu teigiama, kad medžiaga ar mišinys nėra suklasifikuoti pagal konkrečią pavojingumo klasę ar diferenciaciją, saugos duomenų lape aiškiai nurodoma, ar taip yra dėl duomenų trūkumo, techninio negalimumo gauti duomenis, neįtikinamų duomenų ar įtikinamų, tačiau nepakankamų klasifikavimui, duomenų; pastaruoju atveju saugos duomenų lape nurodoma „remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.“

11.1.2.   Šiame poskirsnyje pateikti duomenys taikomi medžiagai ar mišiniui, kurie tiekiami rinkai. Jei tai mišinys, turėtų būti aprašytos paties mišinio toksinės savybės, išskyrus jei taikoma Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 6 straipsnio 3 dalis. Jei įmanoma, pateikiamos ir atitinkamos pavojingų mišinyje esančių medžiagų toksinės savybės, kaip antai LD50, ūmaus toksiškumo įvertės ar LC50.

11.1.3.   Jeigu yra daug medžiagos ar mišinio bandymų duomenų, juos gali reikėti apibendrinti panaudotus svarbiausių tyrimų rezultatus, pavyzdžiui, pagal poveikio būdą.

11.1.4.   Jeigu nėra atitikimo tam tikros pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijams, pateikiama šią išvadą pagrindžianti informacija.

11.1.5.   Informacija apie tikėtinus sąlyčio būdus

Pateikiama informacija apie tikėtinus medžiagos ar mišinio poveikio būdus ir medžiagos ar mišinio poveikį kiekvieno įmanomo poveikio būdo atveju, t. y. prarijus, įkvėpus ar patekus per odą (akis). Jei poveikis sveikatai nėra žinomas, tai yra nurodoma.

11.1.6.   Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Aprašomi galimas nepageidaujamas sąlyčio su medžiaga ar mišiniu bei jo sudedamosiomis dalimis ar žinomais šalutiniais produktais poveikis sveikatai ir susiję simptomai. Pateikiama turima informacija apie po poveikio pasireiškiančius su medžiagos ar mišinio fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susijusius simptomus. Aprašomi pirmi simptomai, sukelti nedidelio medžiagos (mišinio) kiekio, ir atitinkamai kiti simptomai iki ūmaus poveikio pasekmių, pavyzdžiui, „gali pasireikšti galvos skausmas ir svaigimas, po to apalpimas ar sąmonės netekimas; didelės dozės gali sukelti komą ir mirtį“.

11.1.7.   Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Pateikiama informacija apie galimą tikėtiną uždelstą ar ūmų poveikį dėl trumpalaikio ar ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu). Taip pat pateikiama informacija apie ūmius ir lėtinius sveikatos pakitimus, susijusius su medžiagos ar mišinio poveikiu žmogui. Jeigu nėra su žmonėmis susijusių duomenų, pateikiama su gyvūnais susijusių duomenų suvestinė ir aiškiai nurodomos gyvūnų rūšys. Nurodoma ar toksikologiniai duomenys grindžiami su žmonėmis ar su gyvūnais susijusiais duomenimis.

11.1.8.   Sąveikos poveikis

Nurodoma informacija apie sąveikas, jeigu aktuali ir prieinama.

11.1.9.   Konkrečių duomenų nebuvimas

Ne visada galima gauti informaciją apie medžiagos ar mišinio keliamus pavojus. Tais atvejais, kai nėra su konkrečia medžiaga ar mišiniu susijusių duomenų, gali būti naudojami, jei tinka, su panašiomis medžiagomis ar mišiniais susiję duomenys, jei atitinkama panaši medžiaga ar mišinys yra identifikuotas. Turi būti aiškiai nurodyta, jeigu konkretūs duomenys nėra naudojami arba duomenų nėra.

11.1.10.   Mišiniai

Konkretaus poveikio sveikatai atveju, jei visas mišinys nebuvo tirtas dėl jo bendro poveikio sveikatai, pateikiama atitinkama informacija apie 3 skirsnyje išvardytas medžiagas.

11.1.11.   Informacija apie mišinį, palyginti su informacija apie medžiagą

11.1.11.1.

Mišinyje esančios medžiagos organizme gali sąveikauti viena su kita, todėl skirsis absorbcijos, metabolizmo ir išsiskyrimo greičiai. Todėl gali pasikeisti toksinis poveikis ir bendras mišinio toksiškumas gali skirtis nuo jį sudarančių medžiagų toksiškumo. Į tai turi būti atsižvelgta pateikiant toksikologinę informaciją šiame saugos duomenų lapo skirsnyje.

11.1.11.2.

Būtina išnagrinėti, ar kiekvienos medžiagos koncentracija yra pakankama bendram mišinio poveikiui sveikatai pasireikšti. Pateikiama informacija apie kiekvienos medžiagos toksinį poveikį sveikatai, išskyrus šiuos atvejus:

a)

jeigu informacija dubliuojasi, ji pateikiama tik viena kartą kaip informacija apie bendrą mišinio poveikį, pavyzdžiui, kai abi medžiagos sukelia vėmimą ir viduriavimą;

b)

jeigu nėra tikėtina, kad šis poveikis pasireikš esant nurodytai koncentracijai, pavyzdžiui, kai silpnai dirginanti medžiaga (mišinys) praskiedžiama žemiau iki tam tikros koncentracijos nedirginančiu tirpalu;

c)

kai nėra informacijos apie mišinyje esančių medžiagų sąveikas, negalima daryti prielaidų ir informacija apie kiekvienos medžiagos poveikį sveikatai pateikiama atskirai.

11.1.12.   Kita informacija

Nurodoma kita svarbi informacija apie nepageidaujamą poveikį sveikatai, net jei to nereikalaujama pagal klasifikavimo kriterijus.

12.    12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama informacija medžiagos ar mišinio poveikiui aplinkai įvertinti, medžiagą ar mišinį išleidus į aplinką. Saugos duomenų lapo 12.1–12.6 poskirsniuose pateikiama trumpa duomenų santrauka, įskaitant, jei įmanoma, atitinkamus bandymų duomenis ir aiškiai nurodant gyvūnų rūšis, terpes, matavimo vienetus, bandymo trukmę ir sąlygas. Ši informacija gal padėti tvarkant išsiliejimus ir vertinant atliekų tvarkymo praktiką, kontroliuojant išleidimą į aplinką, imantis priemonių medžiagai ar mišiniui atsitiktinai patekus į aplinką ir juos transportuojant. Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys.

Pateikiama informacija apie kiekvienos mišinyje esančios medžiagos bioakumuliaciją, patvarumą ir skaidomumą, jeigu įmanoma ir tinkama. Taip pat pateikiama informacija apie pavojingus transformacijos produktus, susidarančius skylant medžiagoms ir mišiniams.

Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitos, jei ji yra privaloma, informaciją ir medžiagos ar mišinio klasifikaciją.

12.1.   Toksiškumas

Jei įmanoma, pateikiama informacija apie toksiškumą naudojant atliktų bandymų su vandens ir (arba) sausumos organizmais duomenis. Čia pateikiami turimi duomenys apie ūmų ir lėtinį toksiškumą žuvims, vėžiagyviams, dumbliams ir kitiems vandens augalams. Be to, nurodomi duomenys, jei tokių esama, apie toksiškumą dirvožemio mikroorganizmams ir makroorganizmams bei kitiems aplinkosaugos požiūriu svarbiems organizmams, pvz., paukščiams, bitėms ir augalams. Jei medžiaga ar mišinys daro slopinamąjį poveikį mikroorganizmų aktyvumui, būtina paminėti galimą įtaką nuotėkų valymo įrenginiams.

Privalomų registruoti medžiagų atveju pateikiamos informacijos, gautos taikant VII–XI priedus, santraukos.

12.2.   Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas yra medžiagos arba atitinkamų mišinyje esančių medžiagų galimybė skaidytis aplinkoje dėl biologinio skaidymosi arba kitų procesų, pavyzdžiui, oksidacijos ar hidrolizės. Jei įmanoma, pateikiami bandymų rezultatai, tinkami patvarumui ir skaidomumui įvertinti. Jeigu nurodoma pusėjimo trukmė, turi būti nurodyta, ar šios pusėjimo trukmės susijusios su mineralizacija ar su pirminiu skilimu. Taip pat būtina paminėti medžiagos ar tam tikrų mišinyje esančių medžiagų galimybę skaidytis nuotėkų valymo įrenginiuose.

Ši informacija pateikiama, jeigu turima ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

12.3.   Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas yra medžiagos ar tam tikrų mišinyje esančių medžiagų potencialas kauptis floroje ir faunoje, ir ilgainiui pereiti mitybos grandine. Pateikiami bandymų rezultatai, tinkami bioakumuliacijos potencialui įvertinti. Tai apima nuorodą į oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientą (Kow) ir biokoncentracijos koeficientą (BCF), jei yra žinomi.

Ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

12.4.   Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje yra į aplinką išleistos medžiagos ar mišinio sudedamųjų dalių potencialas veikiant natūralioms jėgoms patekti į gruntinius vandenis ar pasklisti toli nuo išleidimo vietos. Pateikiamas judumo dirvožemyje potencialas, jei įmanoma. Informacija apie judumą gali būti nustatyta remiantis atitinkamais judumo duomenimis, pavyzdžiui, adsorbcijos tyrimais ar išplovimo tyrimais, žinomais ar prognozuojamais pasiskirstymo aplinkoje ar paviršiaus įtempio duomenimis. Pavyzdžiui, Koc vertes galima nustatyti iš oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientų (Kow). Išplovimas ir judumas gali būti nustatyti remiantis modeliais.

Ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

Jeigu esama eksperimentinių duomenų, tie duomenys apskritai yra svarbesni už modelius ir prognozes.

12.5.   PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Jei cheminės saugos ataskaita yra privaloma, būtina pateikti PBT ir vPvB vertinimo rezultatus, kaip nustatyta cheminės saugos ataskaitoje.

12.6.   Kitas nepageidaujamas poveikis

Pateikiama turima informacija apie kitą nepageidaujamą poveikį aplinkai, pvz., išlikimą aplinkoje (poveikį), fotocheminio ozono sluoksnio susidarymo potencialą, ozono sluoksnio mažėjimo potencialą, endokrininės sistemos ardymo potencialą ir (arba) pasaulinio klimato atšilimo potencialą.

13.    13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašoma informacija apie tinkamą medžiagos ar mišinio atliekų ir (arba) jų pakuočių tvarkymą siekiant padėti nustatyti saugias ir aplinkai palankiausias atliekų tvarkymo priemones, atitinkančias valstybės narės, kurioje teikiamas saugos duomenų lapas, reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (4). Atitinkama informacija apie asmenų, atliekančių atliekų tvarkymo veiklą, saugą turi papildyti 8 skirsnyje pateiktą informaciją.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma ir jei buvo atlikta atliekų tvarkymo etapų analizė, informacija apie atliekų tvarkymo priemones turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje minimus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

13.1.   Atliekų tvarkymo metodai

a)

nurodomos atliekų tvarkymo talpyklos ir metodai, įskaitant atitinkamus medžiagos ar mišinio ir bet kokios užterštos pakuotės atliekų tvarkymo metodus (pavyzdžiui, deginimą, perdirbimą, laidojimą sąvartynuose);

b)

nurodomos fizinės ir cheminės savybės, kurios gali turėti reikšmės atliekų tvarkymo būdams;

c)

nuotekų šalinimas neturi būti skatinamas;

d)

jei tinkama, nurodomi visi specialūs su rekomenduotu atliekų tvarkymo būdu susiję perspėjimai.

Daroma nuoroda į visas atitinkamas su atliekomis susijusias Bendrijos nuostatas. Nesant tokių nuostatų daroma nuoroda į visas galiojančias nacionalines ar regionines nuostatas.

14.    14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama pagrindinė informacija apie klasifikavimą, susijusi su 1 skirsnyje minėtų medžiagų ar mišinių vežimu keliais, geležinkeliais, jūra, vidaus vandens keliais ar oru. Jei informacijos nėra ar ji nėra aktuali, tai turi būti nurodyta.

Prireikus pateikiama informacija apie transporto klasifikaciją pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių (įvairius gabenimo būdus reglamentuojančios taisyklės): Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) (5), pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisykles (RID) (6), Europos sutartį dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais (ADN) (7), kurios visos trys buvo įgyvendintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (8), Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą (IMDG kodeksą) (9) (jūra) ir Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru technines instrukcijas (ICAO) (10) (oras).

14.1.   JT numeris

Nurodomas JT numeris (t. y. keturių skaitmenų identifikacinis medžiagos, mišinio ar gaminio numeris, prieš kurį rašomos raidės „JT“) iš JT tipinių taisyklių.

14.2.   JT teisingas krovinio pavadinimas

Nurodomas JT teisingas krovinio pavadinimas iš JT tipinių taisyklių, nebent jis buvo nurodytas kaip produkto identifikatorius 1.1 poskirsnyje.

14.3.   Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Pateikiama informacija apie medžiagoms ar mišiniams priskirtą vežimo pavojingumo klasę (ir susijusius pavojus) pagal vyraujantį pavojų, kurį jie kelia pagal JT tipines taisykles.

14.4.   Pakuotės grupė

Nurodomas pakuotės grupės numeris iš JT tipinių taisyklių, jei taikoma. Pakuotės grupės numeris priskiriamas tam tikroms medžiagoms pagal jų pavojingumo laipsnį.

14.5.   Pavojus aplinkai

Turi būti nurodyta ar medžiaga ar mišinys kelia pavojų aplinkai pagal JT tipinių taisyklių kriterijus (kaip nurodyta IMDG kodekse, ADR, RID ir ADN) ir (arba) yra jūros teršalas pagal IMDG kodeksą. Jeigu leidžiamas arba numatomas vežimas tanklaiviais vidaus vandens keliais, turi būti nurodyta, ar medžiaga ar mišinys tanklaiviuose yra pavojingas aplinkai pagal ADN.

14.6.   Ypatingos vartojimo atsargumo priemonės

Pateikiama informacija apie bet kokias specialias atsargumo priemones, kurių naudotojui reikėtų ar reikia laikytis, ar apie kurias jis turi žinoti pervežant ar gabenant savo teritorijoje ir už jos ribų.

14.7.   Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Šis poskirsnis taikomas, tik jei krovinius numatoma vežti nesupakuotus pagal atitinkamus Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) teisės aktus – Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedą, pakeistą pridedamu 1978 m. protokolu (MARPOL 73/78) (11) ir Tarptautinį laivų, vežančių nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksą (Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų kodeksas – IBC kodeksas) (12).

Nurodomas produkto pavadinimas (jeigu skiriasi nuo 1.1 poskirsnyje pateikto pavadinimo), kaip reikalaujama laivo dokumentuose ir pagal pavadinimą, naudojamą IBC kodekso 17 ar 18 skirsnyje arba naujausiame IMO jūros aplinkos apsaugos komiteto (MEPC) leidinyje 2/Circular (13) pateiktus produktų pavadinimų sąrašus. Nurodomas reikalaujamas laivo tipas ir teršimo kategorija.

15.    15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašoma kita su medžiaga ar mišiniu susijusi teisinio reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta saugos duomenų lape (pavyzdžiui, ar medžiagai ar mišiniui taikomas 2000 m. birželio mėn. 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (14), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (15) ar 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (16)).

15.1.   Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Pateikiama informacija apie atitinkamas Bendrijos saugos, sveikatos ir aplinkos sričių nuostatas (pavyzdžiui, medžiagų Seveso kategorija (pavadinimas) pateiktas Tarybos direktyvos 96/82/EB (17) I priede) ar nacionalinė informacija apie medžiagos ar mišinio (įskaitant mišinyje esančias medžiagas) reglamentavimo būklę, įskaitant rekomendaciją dėl veiksmų, kurių turėtų imtis gavėjas dėl šių nuostatų. Jei tinkama, nurodomi atitinkamų valstybių narių nacionaliniai teisės aktai, kuriais įgyvendinamos šios nuostatos, ir bet kokios vertos paminėti nacionalinės priemonės.

Jei šiame saugos duomenų lape nurodytai cheminei medžiagai ar mišiniui taikomos konkrečios nuostatos, susijusios su žmonių arba aplinkos apsauga Bendrijos lygiu (pvz., suteikiama autorizacija pagal VII antraštinę dalį arba taikomi apribojimai pagal VIII antraštinę dalį), šios nuostatos nurodomos.

15.2.   Cheminės saugos vertinimas

Jei tiekėjas atliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos vertinimą, tai turi būti nurodyta.

16.    16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomi saugos lapui užpildyti reikalingi duomenys. Jie apima kitą 1–15 skirsniuose nesančią informaciją, įskaitant informaciją apie saugos duomenų lapo peržiūrą, kaip antai:

a)

saugos duomenų lapo peržiūros atveju aiškiai nurodomi visi pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomenų lapo versija, nebent tai nurodyta kitoje saugos duomenų lapo vietoje, su pakeitimų paaiškinimais, jei tinkama. Medžiagos ar mišinio tiekėjas turi saugoti pakeitimų paaiškinimus ir prireikus juos pateikti;

b)

saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai;

c)

pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai;

d)

jeigu tai mišiniai, nurodymas, kurie informacijos vertinimo metodai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 9 straipsnyje, buvo naudoti klasifikavimo tikslu;

e)

atitinkamų R frazių, teiginių apie pavojų ir (arba) atsargumo teiginių sąrašas. Pateikiamas visas bet kokių teiginių, kurių visas tekstas nėra pateiktas 2–15 skirsniuose, tekstas;

f)

rekomendacija dėl bet kurio darbuotojų mokymo, reikalingo norint užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

B   DALIS

Saugos duomenų lape turi būti šios 16 antraščių pagal 31 straipsnio 6 dalį ir turi būti išvardytos paantraštės, išskyrus 3 skirsnį, kuriame pakanka pateikti tik 3.1 ar 3.2 paantraštes, jei reikia:

1 SKIRSNIS.   Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1.

Produkto identifikatorius

1.2.

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3.

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.4.

Pagalbos telefono numeris

2 SKIRSNIS.   Galimi pavojai

2.1.

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.2.

Ženklinimo elementai

2.3.

Kiti pavojai

3 SKIRSNIS.   Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1.

Medžiagos

3.2.

Mišiniai

4 SKIRSNIS.   Pirmosios pagalbos priemonės

4.1.

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.2.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3.

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS.   Priešgaisrinės priemonės

5.1.

Gesinimo priemonės

5.2.

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3.

Patarimai gaisrininkams

6 SKIRSNIS.   Avarijų likvidavimo priemonės

6.1.

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.2.

Ekologinės atsargumo priemonės

6.3.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.4.

Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS.   Naudojimas ir sandėliavimas

7.1.

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

7.2.

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7.3.

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS.   Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1.

Kontrolės parametrai

8.2.

Poveikio kontrolė

9 SKIRSNIS.   Fizinės ir cheminės savybės

9.1.

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9.2.

Kita informacija

10 SKIRSNIS.   Stabilumas ir reaktingumas

10.1.

Reaktingumas

10.2.

Cheminis stabilumas

10.3.

Pavojingų reakcijų galimybė

10.4.

Vengtinos sąlygos

10.5.

Nesuderinamos medžiagos

10.6.

Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS.   Toksikologinė informacija

11.1.

Informacija apie toksinį poveikį

12 SKIRSNIS.   Ekologinė informacija

12.1.

Toksiškumas

12.2.

Patvarumas ir skaidomumas

12.3.

Bioakumuliacijos potencialas

12.4.

Judumas dirvožemyje

12.5.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

12.6.

Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS.   Atliekų tvarkymas

13.1.

Atliekų tvarkymo metodai

14 SKIRSNIS.   Informacija apie gabenimą

14.1.

JT numeris

14.2.

JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3.

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4.

Pakuotės grupė

14.5.

Pavojus aplinkai

14.6.

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.7.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

15 SKIRSNIS.   Informacija apie reglamentavimą

15.1.

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.2.

Cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS.   Kita informacija“


(1)  OL L 39, 1980 2 15, p. 40.

(2)  OL L 188, 1995 8 9, p. 14.

(3)  OL L 399, 1989 12 30, p. 18.

(4)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(5)  Jungtinės Tautos, Ekonominė Europos komisija, versija taikoma nuo 2009 m. sausio 1 d., ISBN-978–92–1-139131–2.

(6)  Konvencijos dėl tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais B priedėlio (vienodos sutarčių dėl tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės) 1 priedas, versija galioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

(7)  Versija, pakeista nuo 2007 m. sausio 1 d.

(8)  OL L 260, 2008 9 30, p. 1.

(9)  Tarptautinė jūrų organizacija, 2006 m. leidimas, ISBN 978–92–8001–4214–3.

(10)  IATA, 2007–2008 m. leidimas.

(11)  MARPOL 73/78–2006 m. konsoliduotos versijos leidimas, Londonas, IMO 2007, ISBN 978–92–801–4216–7.

(12)  IBC kodeksas, 2007 m. leidimas, IMO 2007, ISBN 978–92–801–4226–6.

(13)  MEPC.2/Circular, Laikinas skystų medžiagų suskirstymas į kategorijas, 14 versija, galioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

(14)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.

(15)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(16)  OL L 204, 2008 7 31, p. 1.

(17)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.


Top