Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0453

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

OJ L 133, 31.5.2010, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 203 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/453/oj

31.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010

ze dne 20. května 2010,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bezpečnostní listy byly kladně přijímanou a účinnou metodou pro poskytování informací o látkách a směsích ve Společenství a staly se nedílnou součástí systému nařízení (ES) č. 1907/2006.

(2)

V rámci struktury Organizace spojených národů byla po dobu více než deseti let pečlivě vyvíjena harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování a pravidla pro bezpečnostní listy, jejichž cílem je usnadnit celosvětový obchod a současně zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, a výsledkem těchto prací je Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (dále jen „GHS“).

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (2) harmonizuje ustanovení a kritéria pro klasifikaci a označování látek, směsí a některých specifických předmětů v rámci Společenství s přihlédnutím ke klasifikačním kritériím a pravidlům označování podle GHS.

(4)

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (4) se několikrát měnily. Směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES budou nahrazeny po dobu přechodného období, kdy se bude muset klasifikace, označování a balení látek provádět podle nařízení (ES) č. 1272/2008 od 1. prosince 2010 a směsí od 1. června 2015, ačkoli je od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 vyžadována klasifikace látek podle směrnice 67/548/EHS i podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Obě směrnice budou v plném rozsahu zrušeny nařízením (ES) č. 1272/2008 s účinkem od 1. června 2015.

(5)

Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto měla být změněna, aby se přizpůsobila kritériím pro klasifikaci a jiným příslušným ustanovením uvedeným v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(6)

Požadavky na bezpečnostní listy stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 1907/2006 by se kromě toho měly upravit s přihlédnutím k pravidlům pro bezpečnostní listy GHS, aby se umožnilo, že trojitý mechanismus klasifikace, označování a bezpečnostních listů bude plnit svou úlohu vzájemným působením svých složek.

(7)

Bezpečnostní listy změněné tímto způsobem by měly být i nadále důležitým prvkem v informování o nebezpečnosti a poskytovat mechanismus pro předávání příslušných bezpečnostních informací o látkách a směsích splňujících kritéria pro klasifikaci v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a také o některých látkách a směsích nesplňujících tato kritéria, s přihlédnutím k informacím ze souvisejících zpráv o chemické bezpečnosti v celém dodavatelském řetězci až k bezprostřednímu následnému uživateli.

(8)

Uplatňování požadavku, aby byla v bezpečnostním listu u látek a směsí uvedena klasifikace a označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění tohoto nařízení, by mělo dodržovat časově rozloženou aplikaci ustanovení o klasifikaci a označování pro látky a směsi v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Z tohoto důvodu, a jelikož klasifikace a informování o nebezpečnosti směsí závisí na klasifikaci a informování o nebezpečnosti látek, by se měl požadavek na uvedení klasifikace a označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 u směsí uplatňovat až po požadavku na uvedení klasifikace a označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 u látek.

(9)

Dodavatelé směsí, kteří se rozhodnou využít možnosti dobrovolně uplatňovat jak klasifikaci, tak i označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 dříve než 1. června 2015, by v příslušném bezpečnostním listu měli uvést klasifikaci v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 spolu s klasifikací v souladu se směrnicí 1999/45/ES.

(10)

Bezpečnostní listy pro látky, které poskytují informace o klasifikaci a označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, by do 1. června 2015 musely poskytovat také informace o klasifikaci v souladu se směrnicí 67/548/EHS, aby se dodavatelům směsí, kteří nevyužívají možnosti uplatňovat jak klasifikaci, tak i označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 dříve, umožnilo správně klasifikovat a označovat tyto směsi.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

S účinkem od 1. prosince 2010:

a)

příloha II se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení;

b)

v oddíle 3.7 přílohy VI se slova v názvu „(viz položka 16 bezpečnostního listu)“ nahrazují slovy „(viz oddíl 1 bezpečnostního listu)“.

2)

S účinkem od 1. června 2015 se příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Do 1. prosince 2010 mohou dodavatelé látek uplatňující čl. 61 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008 používat přílohu II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění čl. 1 bodu 1 tohoto nařízení.

2.   Do 1. prosince 2010 mohou dodavatelé směsí používat přílohu II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění čl. 1 bodu 1 tohoto nařízení.

3.   Do 1. června 2015 mohou dodavatelé směsí uplatňující čl. 61 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008 používat přílohu II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění čl. 1 bodu 2 tohoto nařízení.

4.   Do 1. června 2015 dodavatelé směsí, kteří uplatňují odstavec 3, uvedou v pododdíle 3.2 příslušných bezpečnostních listů kromě klasifikace včetně standardních vět o nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008 také klasifikaci látek uvedených v tomto pododdíle v souladu se směrnicí 67/548/EHS včetně označení nebezpečnosti, písmenného symbolu (písmenných symbolů) a R-vět.

5.   Do 1. června 2015 dodavatelé směsí, kteří uplatňují odstavec 3, uvedou v pododdíle 2.1 příslušných bezpečnostních listů kromě klasifikace včetně standardních vět o nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008 také klasifikaci směsi v souladu se směrnicí 1999/45/ES.

Do 1. června 2015 dodavatelé směsí, které splňují kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, uvedou v pododdíle 3.2 příslušných bezpečnostních listů při uplatňování odstavce 3 kromě látek uvedených v bodě 3.2.1 přílohy II tohoto nařízení také látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice 67/548/EHS, jsou-li obsaženy v koncentracích rovných nebo vyšších než nejnižší hodnoty uvedené v bodě 3.2.1 písm. a) uvedené přílohy.

Do 1. června 2015 dodavatelé směsí, které nesplňují kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, uvedou v pododdíle 3.2 příslušných bezpečnostních listů při uplatňování odstavce 3 kromě látek uvedených v bodě 3.2.2 přílohy II tohoto nařízení také látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice 67/548/EHS, jsou-li obsaženy v individuální koncentraci rovné nebo vyšší než 1 % hmotnostní u směsí jiných než plynných a rovné nebo vyšší než 0,2 % objemových u plynných směsí.

6.   Aniž je dotčen čl. 31 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006, nemusí být u látek uvedených na trh před 1. prosincem 2010, které nemusí být znovu označeny a znovu zabaleny podle čl. 61 odst. 4 nařízení (ES) č. 1272/2008, bezpečnostní list před 1. prosincem 2012 nahrazen bezpečnostním listem, který je v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Aniž je dotčen čl. 31 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006, nemusí být u směsí uvedených na trh před 1. červnem 2015, které nemusí být znovu označeny a znovu zabaleny podle čl. 61 odst. 4 nařízení (ES) č. 1272/2008, bezpečnostní list před 1. červnem 2017 nahrazen bezpečnostním listem, který je v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

7.   Aniž je dotčen čl. 31 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006, mohou být bezpečnostní listy pro směsi poskytnuté jakémukoli příjemci alespoň jednou před 1. prosincem 2010 dále používány a nemusí být v souladu s přílohou I tohoto nařízení do 30. listopadu 2012.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

ČÁST A

0.1   Úvod

0.1.1

Tato příloha stanoví požadavky, které musí dodavatel splnit pro sestavení bezpečnostního listu poskytovaného pro látku nebo směs v souladu s článkem 31.

0.1.2

Informace uvedené v bezpečnostním listu musí odpovídat informacím ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje. Byla-li sestavena zpráva o chemické bezpečnosti, příslušný scénář (příslušné scénáře) expozice se zahrne (zahrnou) do přílohy bezpečnostního listu.

0.2   Všeobecné požadavky na sestavení bezpečnostního listu

0.2.1

Bezpečnostní list umožní uživatelům učinit nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví a bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Zpracovatel bezpečnostního listu přihlédne k tomu, že bezpečnostní list musí informovat uživatele o nebezpečnosti látky nebo směsi a poskytnout informace o jejím bezpečném skladování, manipulaci a odstraňování.

0.2.2

Informace uváděné v bezpečnostních listech musí také splňovat požadavky stanovené ve směrnici Rady 98/24/ES. Bezpečnostní list umožní zaměstnavatelům zejména zjistit, zda se na pracovišti vyskytují nebezpeční chemičtí činitelé, a posoudit případná rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků v důsledku jejich používání.

0.2.3

Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně. Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.

0.2.4

Jazyk použitý v bezpečnostním listě musí být jednoduchý, jasný a přesný a musí se vyhnout žargonu, zkratkovým slovům a zkratkám. Nesmí se používat tvrzení jako „může být nebezpečná“, „nemá žádné účinky na zdraví“, „bezpečná za většiny podmínek používání“ nebo „neškodná“ či jakákoli jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo případná jiná tvrzení, která neodpovídají klasifikaci této látky nebo směsi.

0.2.5

Datum sestavení bezpečnostního listu se uvede na první straně. Byl-li bezpečnostní list revidován a příjemcům se poskytne nová, revidovaná verze, příjemce se v oddíle 16 bezpečnostního listu upozorní na změny, pokud nejsou uvedeny jinde. V tomto případě se na první straně uvede datum sestavení označené jako „Revize: (datum)“ a také číslo verze, číslo revize, datum nahrazení nebo jiný údaj o tom, jaká verze se nahrazuje.

0.3   Forma bezpečnostního listu

0.3.1

Bezpečnostní list není dokumentem s pevně stanovenou délkou. Délka bezpečnostního listu musí být přiměřená nebezpečnosti látky nebo směsi a dostupným informacím.

0.3.2

Všechny strany bezpečnostního listu, včetně veškerých příloh, musí být očíslovány a opatřeny buď údajem o délce bezpečnostního listu (např. „strana 1 ze 3“) nebo informací, zda následuje další strana (např. „Pokračování na další straně“ nebo „Konec bezpečnostního listu“).

0.4   Obsah bezpečnostního listu

Informace vyžadované touto přílohou se případně zahrnou do bezpečnostního listu, jsou-li k dispozici, a to do příslušných pododdílů stanovených v části B. Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné pododdíly.

0.5   Další požadavky týkající se informací

S ohledem na široký rozsah vlastností látek a směsí může být v některých případech nutné začlenit do příslušných pododdílů další související a dostupné informace.

0.6   Jednotky

Používají se jednotky měření stanovené ve směrnici Rady 80/181/EHS (1).

0.7   Zvláštní případy

Bezpečnostní listy se vyžadují také pro zvláštní případy uvedené v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008, pro které platí odchylky v označování.

1.    ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Tento oddíl stanoví, jak se látka nebo směs identifikuje, a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace.

1.1   Identifikátor výrobku

V případě látky se identifikátor výrobku uvede v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008 a tak, jak je to uvedeno na štítku v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu (členských států), kde se látka uvádí na trh, není-li ze strany dotčeného členského státu (dotčených členských států) uvedeno jinak.

U látek podléhajících registraci musí být identifikátor výrobku v souladu s identifikátorem výrobku uvedeným v žádosti o registraci a musí být uvedeno rovněž registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel, který je distributorem nebo následným uživatelem, v případě společného podání žádosti vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci za předpokladu, že:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen „dozorový orgán“) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

V případě směsi se obchodní název nebo označení uvede v souladu s čl. 10 odst. 2.1 směrnice 1999/45/ES.

Jeden bezpečnostní list může být poskytován pro více než jednu látku nebo směs, pokud informace v takovém bezpečnostním listu uvedené u každé z látek nebo směsí splňují požadavky této přílohy.

Jiné prostředky identifikace

Mohou být poskytnuty další názvy nebo synonyma, kterými je látka nebo směs označena, nebo pod nimiž je obecně známá, jako jsou alternativní názvy, čísla, kódy výrobku společnosti nebo jiné specifické identifikátory.

1.2   Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedou se alespoň určená použití, která mají význam pro příjemce látky nebo směsi. Jedná se o stručný popis, k čemu je látka nebo směs určena, jako např. „zhášecí přísada“, „antioxidant“.

Uvedou se použití, která dodavatel nedoporučuje, včetně případného odůvodnění. Tento seznam nemusí být taxativní.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto pododdíle bezpečnostního listu v souladu s určenými použitími ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

1.3   Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikuje se dodavatel, ať je to výrobce, dovozce, výhradní zástupce, následný uživatel nebo distributor. Uvede se úplná adresa a telefonní číslo dodavatele a také adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list.

Kromě toho, nenachází-li se dodavatel v členském státě, kde se látka nebo směs uvádí na trh, a dodavatel jmenoval odpovědnou osobu pro tento členský stát, uvede se úplná adresa a telefonní číslo této odpovědné osoby.

U žadatelů o registraci musí informace odpovídat informacím o totožnosti výrobce nebo dovozce uvedeným v žádosti o registraci.

Byl-li jmenován výhradní zástupce, mohou se uvést i podrobné údaje o výrobci ze třetí země.

1.4   Telefonní číslo pro naléhavé situace

Poskytnou se odkazy na nouzové informační služby. Existuje-li v členském státě, v němž je látka nebo směs uváděna na trh, oficiální poradenská instituce (může to být instituce pověřená přijímáním informací týkajících se vlivu látek a směsí na zdraví podle článku 45 nařízení (ES) č. 1272/2008 a článku 17 směrnice 1999/45/ES), uvede se její telefonní číslo, které může postačovat. Je-li z nějakých důvodů dostupnost těchto služeb omezena, např. z důvodu úředních hodin, nebo existují-li omezení v konkrétním druhu poskytovaných informací, musí to být jasně uvedeno.

2.    ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností.

2.1   Klasifikace látky nebo směsi

V případě látky se uvede klasifikace, která vyplývá z použití klasifikačních pravidel v nařízení (ES) č. 1272/2008. Oznámil-li dodavatel informace týkající se látky za účelem jejich zahrnutí do seznamu klasifikací a označení v souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být klasifikace uvedená v bezpečnostním listu stejná jako klasifikace uvedená v daném oznámení.

Uvede se také klasifikace látky podle směrnice Rady 67/548/EHS.

V případě směsi se uvede klasifikace, která vyplývá z použití klasifikačních pravidel ve směrnici 1999/45/ES. Nesplňuje-li směs kritéria pro klasifikaci v souladu se směrnicí 1999/45/ES, musí to být jasně uvedeno. Informace o látkách ve směsích jsou uvedeny v pododdíle 3.2.

Není-li klasifikace včetně standardních vět o nebezpečnosti a R-vět plně vypsána, zahrne se odkaz na oddíl 16, kde se uvede úplný text každé klasifikace, včetně každé standardní věty o nebezpečnosti a R-věty.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí se vyjmenují v souladu s oddílem 9 až 12 bezpečnostního listu tak, aby byli neodborníci schopni identifikovat nebezpečnost látky nebo směsi.

2.2   Prvky označení

V případě látky se na základě klasifikace uvedou alespoň následující prvky označení na štítku v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: výstražný symbol / výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo/slova, standardní věta/věty o nebezpečnosti a pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení. Barevný výstražný symbol stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 může být nahrazen černobílou grafickou reprodukcí celého výstražného symbolu nebezpečnosti nebo pouze grafickou reprodukcí symbolu.

V případě směsi se na základě klasifikace uvede/uvedou na štítku v souladu se směrnicí 1999/45/ES alespoň příslušný symbol/příslušné symboly, označení nebezpečnosti, věta/věty označující rizikovost a pokyny pro bezpečné zacházení. Symbol může být uveden jako černobílá grafická reprodukce.

Uvedou se použitelné prvky označení v souladu s článkem 25 a čl. 32 odst. 6 nařízení (ES) č. 1272/2008 (v případě látky) nebo v souladu s oddíly A a B přílohy V směrnice 1999/45/ES (v případě směsi).

2.3   Další nebezpečnost

Poskytnou se informace, zda látka nebo směs splňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII.

Uvedou se informace o další nebezpečnosti, která nemá vliv na klasifikaci, ale může přispívat k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi, jako je vytváření látek znečisťujících ovzduší během tuhnutí nebo zpracování, prašnost, nebezpečí výbuchu prachu, vzájemná senzibilace, dusivost, nebezpečí omrzlin, velká možnost výrazného zápachu, vůně nebo chuti nebo účinky na životní prostředí, jako je nebezpečnost pro půdní organismy nebo potenciál fotochemické tvorby ozonu.

3.    ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje chemickou identitu složky/složek látky nebo směsi včetně nečistot a stabilizujících přídatných látek, jak je stanoveno níže. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o chemických vlastnostech povrchu.

3.1   Látky

Chemická identita hlavní složky látky se uvede alespoň v podobě identifikátoru výrobku nebo jednoho z dalších prostředků identifikace uvedených v pododdíle 1.1.

Chemická identita každé nečistoty, stabilizující přídatné látky nebo jednotlivé složky (jiné než hlavní složka), která je sama klasifikována a přispívá ke klasifikaci látky, se uvede takto:

a)

identifikátor výrobku v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008;

b)

není-li identifikátor výrobku k dispozici, jeden z dalších názvů (běžný název, obchodní název, zkratka) nebo identifikační čísla.

Dodavatelé látek se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny složky včetně neklasifikovaných.

Tento pododdíl lze také použít pro poskytování informací týkajících se látek o více složkách.

3.2   Směsi

Identifikátor výrobku, je-li k dispozici, koncentrace nebo rozmezí koncentrace a klasifikace se uvedou alespoň pro všechny látky podle bodu 3.2.1 nebo 3.2.2. Dodavatelé směsí se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny látky ve směsi, včetně látek nesplňujících kritéria pro klasifikaci. Tyto informace umožní příjemci snadnou identifikaci nebezpečné vlastnosti látek ve směsi. Nebezpečné vlastnosti samotné směsi se uvedou v oddíle 2.

Koncentrace látek ve směsi se popíší jedním z následujících způsobů:

a)

přesné hmotnostní nebo objemové procentní obsahy v sestupném pořadí, je-li to technicky možné;

b)

rozmezí hmotnostních nebo objemových procentních obsahů v sestupném pořadí, je-li to technicky možné.

Použije-li se rozmezí procentních obsahů, musí nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí popisovat účinky při nejvyšší koncentraci každé složky.

Jsou-li k dispozici účinky směsi jako celku, tyto informace se začlení do oddílu 2.

Bylo-li umožněno použití alternativního chemického názvu podle článku 15 směrnice 1999/45/ES nebo podle článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008, lze použít tento název.

3.2.1

U směsi, která splňuje kritéria pro klasifikaci v souladu se směrnicí 1999/45/ES, se uvedou následující látky spolu s jejich koncentrací nebo rozmezím koncentrace ve směsi:

a)

látky představující nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice 67/548/EHS a látky představující nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 za předpokladu, že informace, které splňují klasifikační kritéria uvedeného nařízení, byly zpřístupněny dodavateli směsi, pokud jsou tyto látky obsaženy v koncentracích rovných nebo vyšších než nejnižší z těchto hodnot:

i)

použitelné koncentrace stanovené v tabulce v čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/45/ES,

ii)

specifické koncentrační limity uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008,

iii)

byl-li v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení stanovená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení,

iv)

koncentrační limity uvedené v části B přílohy II směrnice 1999/45/ES,

v)

koncentrační limity uvedené v části B přílohy III směrnice 1999/45/ES,

vi)

koncentrační limity uvedené v příloze V směrnice 1999/45/ES,

vii)

specifické koncentrační limity uvedené v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008,

viii)

byl-li v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení stanovena výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení;

b)

látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí a které už nejsou zahrnuty do písmene a);

c)

látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, nebo látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a), pokud koncentrace jednotlivé látky je rovna nebo vyšší než 0,1 %.

3.2.2

U směsi nesplňující kritéria pro klasifikaci v souladu se směrnicí 1999/45/ES se uvedou látky, které jsou obsaženy v individuální koncentraci rovné nebo vyšší než následující koncentrace, a to spolu s údajem o jejich koncentraci nebo rozmezí koncentrace:

a)

1 % hmotnostní pro směsi jiné než plynné a 0,2 % objemových pro plynné směsi u

i)

látek představujících nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice Rady 67/548/EHS a látek představujících nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud informace, které splňují klasifikační kritéria uvedeného nařízení, byly poskytnuty dodavateli směsi, nebo

ii)

látek, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí;

b)

0,1 % hmotnostních pro látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické podle kritérií stanovených v příloze XIII, vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, nebo látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a).

3.2.3

U látek obsažených v pododdíle 3.2 se uvede klasifikace látky v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS včetně označení nebezpečnosti, písmenného symbolu/písmenných symbolů a R-vět. Uvede se také klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 včetně kódu/kódů třídy/tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v tabulce 1.1 v příloze VI uvedeného nařízení a také standardní věty o nebezpečnosti, které jsou přiřazeny podle fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud informace, které splňují kritéria pro klasifikaci podle uvedeného nařízení, byly poskytnuty dodavateli směsi. Standardní věty o nebezpečnosti a R-věty se v tomto oddíle nemusí uvést v plném znění, postačují jejich kódy. V případech, kdy se neuvedou v plném znění, připojí se odkaz na oddíl 16, v němž se uvede úplné znění každé příslušné standardní věty o nebezpečnosti a R-věty. Nesplňuje-li látka kritéria pro klasifikaci, popíše se důvod uvedení látky v pododdíle 3.2, např. „neklasifikovaná látka vPvB“ nebo „látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí“.

3.2.4

U látek obsažených v pododdíle 3.2 se uvede název a registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení, je-li k dispozici.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel směsi vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci v případě společného podání žádosti, pokud:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen „dozorový orgán“) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

Je-li k dispozici číslo ES, uvede se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Může se také uvést číslo CAS a název IUPAC, jsou-li k dispozici.

U látek uvedených v tomto pododdíle jejich alternativním chemickým názvem podle článku 15 směrnice 1999/45/ES nebo článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008 není třeba uvádět registrační číslo, číslo ES a další přesné chemické identifikátory.

4.    ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti.

4.1   Popis první pomoci

4.1.1

Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice, tj. vdechnutí, styk s kůží, styk s okem a požití.

4.1.2

V pokynech se uvede:

a)

zda je nutná okamžitá lékařská pomoc a zda lze po expozici očekávat opožděné účinky;

b)

zda se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch;

c)

zda se doporučuje postiženou osobu svléct a zout jí boty, a

d)

zda se pro osoby, které poskytují první pomoc, doporučují osobní ochranné prostředky.

4.2   Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Poskytnou se stručné souhrnné informace o nejdůležitějších akutních i opožděných symptomech a účincích expozice.

4.3   Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Popřípadě se poskytnou informace o klinických zkouškách a lékařském sledování opožděných účinků, konkrétní podrobné informace o protilátkách (jsou-li známé) a kontraindikacích.

U některých látek nebo směsí může být důležité zdůraznit, že na pracovišti musí být k dispozici zvláštní prostředky pro poskytnutí specifického a okamžitého ošetření.

5.    ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti.

5.1   Hasiva

Vhodná hasiva:

Poskytnou se informace o vhodných hasivech.

Nevhodná hasiva:

Uvede se, zda jsou některá hasiva nevhodná pro konkrétní situaci, ve které se vyskytuje látka nebo směs.

5.2   Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poskytnou se informace o nebezpečnosti, která může vyplývat z látky nebo směsi, jako nebezpečné zplodiny hoření, které vznikají, když látka nebo směs hoří, např. „může při hoření vytvářet toxické plyny s obsahem oxidu uhelnatého“, nebo „při hoření vytváří oxidy síry a dusíku“.

5.3   Pokyny pro hasiče

Poskytnou se pokyny o ochranných opatřeních, která je nutné učinit během hašení požáru, jako „nádrže chlaďte vodním postřikem“, a pokyny týkající se zvláštních ochranných prostředků pro hasiče, jako jsou boty, pracovní oděvy, rukavice, ochrana očí a obličeje a dýchací přístroje.

6.    ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

V tomto oddíle bezpečnostního listu se doporučí vhodná reakce v případě rozlití, úniku nebo uvolnění látky nebo směsi, aby se zamezily nebo minimalizovaly nepříznivé účinky na osoby, majetek a životní prostředí. V případech, kdy míra nebezpečí výrazně závisí na objemu rozlité látky nebo směsi, se rozlišují reakce na rozlití velkého a malého množství. Je-li v rámci pokynů pro omezování úniků a znovuzískávání předepsáno, že jsou nutné různé postupy, musí to být v bezpečnostním listu uvedeno.

6.1   Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1   Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, jako např.:

a)

používání vhodných ochranných prostředků (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu;

b)

odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání, kontrola prachu a

c)

nouzové postupy, např. nutná evakuace nebezpečné oblasti nebo konzultace s odborníkem.

6.1.2   Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se vhodných materiálů pro osobní ochranné oděvy (např. „vhodný: butylen“; „nevhodný: PVC“).

6.2   Opatření na ochranu životního prostředí

Poskytnou se pokyny týkající se bezpečnostních opatření souvisejících s ochranou životního prostředí, která je nutné učinit v případě náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, např. zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

6.3   Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1

Poskytnou se příslušné pokyny, jak omezit únik rozlité látky nebo směsi. Vhodné metody omezení úniku mohou zahrnovat následující:

a)

tvorba ohrazení, zakrytí kanalizačních vpustí;

b)

způsoby utěsnění.

6.3.2

Poskytnou se příslušné pokyny, jak odstranit rozlitou látku nebo směs. Vhodné postupy čištění mohou zahrnovat následující:

a)

neutralizační metody;

b)

dekontaminační metody;

c)

adsorpční materiály;

d)

metody čištění;

e)

metody vysávání;

f)

vybavení nutné pro omezení úniku/čištění (popřípadě se zahrne používání nářadí a vybavení z nejiskřícího kovu).

6.3.3

Poskytnou se jakékoli další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných metod omezení úniku nebo čištění, např. upozornění „nikdy nepoužívejte…“.

6.4   Odkaz na jiné oddíly

Popřípadě se uvede odkaz na oddíly 8 a 13.

7.    ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi.

Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření v souladu s článkem 5 směrnice 98/24/ES a článkem 5 směrnice 2004/37/ES.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto oddíle bezpečnostního listu v souladu s informacemi uvedenými pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice prokazujícími řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8.

7.1   Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1

Uvedou se konkrétní doporučení:

a)

pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí, jako je omezení úniku a opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu;

b)

pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi a

c)

pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace.

7.1.2

Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např.:

a)

nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti;

b)

umýt si ruce po použití a

c)

před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2   Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Poskytnuté pokyny musí odpovídat fyzikálním a chemickým vlastnostem popsaným v oddíle 9 bezpečnostního listu. Je-li to vhodné, poskytnou se pokyny týkající se zvláštních požadavků na skladování, včetně:

a)

jak řídit rizika související s:

i)

výbušným ovzduším,

ii)

žíravými podmínkami,

iii)

nebezpečím vznícení,

iv)

neslučitelnými látkami nebo směsmi,

v)

vypařováním a

vi)

potenciálními zdroji vznícení (včetně elektrických zařízení);

b)

jak kontrolovat účinky:

i)

povětrnostních podmínek,

ii)

vnějšího atmosférického tlaku,

iii)

teploty,

iv)

slunečního světla,

v)

vlhkosti a

vi)

vibrace;

c)

jak zachovat celistvost látky nebo směsi s použitím:

i)

stabilizátorů a

ii)

antioxidantů;

d)

jiné pokyny včetně:

i)

požadavků na větrání,

ii)

zvláštních požadavků na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání),

iii)

množstevních limitů při skladovacích podmínkách (podle potřeby) a

iv)

slučitelnosti obalů.

7.3   Specifické konečné / specifická konečná použití

V případě látek a směsí určených pro specifické konečné/specifická konečná použití se doporučení musí vztahovat na určené/určená použití podle pododdílu 1.2 a musí být podrobné/podrobná a funkční. Je-li připojen scénář expozice, uvede se odkaz na něj nebo informace stanovené v pododdílech 7.1 a 7.2. Pokud účastník dodavatelského řetězce provedl posouzení chemické bezpečnosti pro směs, pak postačuje, když bezpečnostní list a scénáře expozice budou v souladu se zprávou o chemické bezpečnosti pro směs namísto zpráv o chemické bezpečnosti pro každou látku ve směsi. Jsou-li k dispozici specifické pokyny pro dané odvětví nebo sektor, může se na ně uvést podrobný odkaz (včetně zdroje a data vydání).

8.    ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

8.1   Kontrolní parametry

8.1.1

Jsou-li k dispozici, uvedou se u látky nebo u všech látek ve směsi následující vnitrostátní limitní hodnoty, včetně právního základu každé z nich, platné v dané době v členském státě, v němž se bezpečnostní list poskytuje. Uvádí-li se limitní hodnoty expozice na pracovišti, použije se chemická identita specifikovaná v oddíle 3.

8.1.1.1

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám expozice na pracovišti Společenství v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Komise 95/320/ES (2);

8.1.1.2

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám Společenství v souladu se směrnicí 2004/37/ES (3), včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 95/320/ES;

8.1.1.3

jakékoli jiné vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti;

8.1.1.4

vnitrostátní biologické limitní hodnoty, které odpovídají biologickým limitním hodnotám Společenství v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 95/320/ES;

8.1.1.5

jakékoli jiné vnitrostátní biologické limitní hodnoty.

8.1.2

Alespoň u nejvýznamnějších látek se uvedou informace o sledovacích postupech doporučených v dané době.

8.1.3

Pokud se při určeném používání látky nebo směsi tvoří látky znečišťující ovzduší, uvedou se pro ně rovněž platné limitní hodnoty expozice na pracovišti a/nebo biologické limitní hodnoty.

8.1.4

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti nebo je-li k dispozici hodnota DNEL podle oddílu 1.4 přílohy I nebo hodnota PNEC podle oddílu 3.3 přílohy I, uvedou se příslušné hodnoty DNEL a hodnoty PNEC pro danou látku pro scénáře expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedené v příloze bezpečnostního listu.

8.1.5

Pokud se při rozhodování o opatřeních v rámci řízení rizika s ohledem na specifická použití využívá metoda použití konkrétní technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky, uvedou se dostatečné podrobnosti, aby se umožnilo účinné řízení rizika. Souvislosti a omezení konkrétního doporučení technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky musí být jasně vysvětleny.

8.2   Omezování expozice

Uvedou se informace požadované v tomto pododdíle, není-li scénář expozice obsahující tyto informace připojen k bezpečnostnímu listu.

Pokud dodavatel upustil od zkoušky podle oddílu 3 přílohy XI, uvede zvláštní podmínky použití, z nichž vychází odůvodnění, proč od zkoušky upustil.

Byla-li látka registrována jako izolovaný meziprodukt (na místě nebo přepravovaný), uvede dodavatel, že tento bezpečnostní list odpovídá zvláštním podmínkám, z nichž vychází odůvodnění registrace v souladu s články 17 nebo 18.

8.2.1   Vhodné technické kontroly

Popis vhodných opatření pro omezování expozice se vztahuje na určené/určená použití látky nebo směsi podle pododdílu 1.2. Informace musí být dostatečné, aby zaměstnavateli umožnily provést posouzení rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků plynoucího z přítomnosti látky nebo směsi v souladu s články 4 až 6 směrnice 98/24/ES a popřípadě také v souladu s články 3 až 5 směrnice 2004/37/ES.

Tyto informace doplňují skutečnosti již uvedené v oddíle 7.

8.2.2   Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

8.2.2.1

Informace o používání osobních ochranných prostředků musí odpovídat správným postupům ochrany zdraví při práci a musí být spojeny s dalšími opatřeními pro omezování expozice včetně technických kontrol, větrání a izolace. V případě potřeby konkrétních pokynů týkajících se protipožárních/chemických osobních ochranných prostředků se odkazuje na oddíl 5.

8.2.2.2

S ohledem na směrnici Rady 89/686/EHS (4) a s odkazem na příslušné normy CEN se přesně uvede, které ochranné prostředky poskytnou náležitou a vhodnou ochranu, včetně těchto případů:

a)

Ochrana očí a obličeje

Uvede se požadovaný typ vybavení pro ochranu očí a obličeje na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu, jako jsou ochranné brýle, bezpečnostní ochranné brýle, ochranný štít.

b)

Ochrana kůže

i)

Ochrana rukou

Na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu a s ohledem na intenzitu a dobu trvání dermální expozice se musí jasně specifikovat typ rukavic, které je třeba použít při manipulaci s látkou nebo směsí, včetně:

druhu a tloušťky materiálu,

typické nebo minimální doby průniku materiálem rukavic.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu rukou.

ii)

Jiná ochrana

Je-li nutné kromě rukou chránit i jinou část těla, musí se na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu specifikovat typ a kvalita požadovaného ochranného prostředku, jako jsou vysoké rukavice, boty, oděv.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu kůže a specifická hygienická opatření.

c)

Ochrana dýchacích cest

V případě plynů, par, aerosolu nebo prachu se specifikuje typ ochranného prostředku, který se má použít, a to na základě nebezpečnosti a možnosti expozice, včetně dýchacích přístrojů se vzduchovým filtrem s určením vhodného filtračního prvku (náplň nebo nádoba), odpovídajících filtrů částic a masek nebo samostatného dýchacího přístroje.

d)

Tepelné nebezpečí

Při specifikaci ochranných prostředků používaných na ochranu proti materiálům, jež představují tepelné nebezpečí, se musí věnovat zvláštní pozornost konstrukčnímu provedení osobních ochranných prostředků.

8.2.3   Omezování expozice životního prostředí

Uvedou se informace, které zaměstnavatel potřebuje ke splnění povinností podle právních předpisů Společenství o ochraně životního prostředí.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvede se přehled opatření k řízení rizik pro náležité omezení expozice životního prostředí dané látce pro scénáře expozice uvedené v příloze bezpečnostního listu.

9.    ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje empirické hodnoty týkající se látky nebo směsi, je-li to vhodné. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

9.1   Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Musí se jasně identifikovat níže uvedené vlastnosti, popřípadě včetně odkazu na používané zkušební metody a specifikace příslušných jednotek měření a/nebo referenčních podmínek. Je-li to vhodné pro výklad numerické hodnoty, uvede se také metoda stanovení (např. metoda stanovení bodu vzplanutí, metoda otevřeného/zavřeného kelímku):

a)

vzhled:

uvede se skupenství (pevná látka (včetně vhodných a dostupných bezpečnostních informací o granulometrii a o specifickém povrchu, nejsou-li již uvedeny jinde v tomto bezpečnostním listu), kapalina, plyn) a barva látky nebo směsi ve stavu, ve kterém se dodává;

b)

zápach:

je-li zápach rozeznatelný, stručně se popíše;

c)

prahová hodnota zápachu;

d)

pH:

uvede se pH látky, směsi ve stavu, ve kterém se dodává, nebo jako vodného roztoku; u vodného roztoku se uvede koncentrace;

e)

bod tání / bod tuhnutí;

f)

počáteční bod varu a rozmezí bodu varu;

g)

bod vzplanutí;

h)

rychlost odpařování;

i)

hořlavost (pevné látky, plyny);

j)

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti;

k)

tlak páry;

l)

hustota páry;

m)

relativní hustota;

n)

rozpustnost;

o)

rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda;

p)

teplota samovznícení;

q)

teplota rozkladu;

r)

viskozita;

s)

výbušné vlastnosti;

t)

oxidační vlastnosti.

Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

Aby mohla být přijata vhodná ochranná opatření, uvedou se všechny důležité informace o látce nebo směsi. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci, pokud se vyžaduje.

V případě směsi musí z údajů jasně vyplývat, na kterou látku ve směsi se údaje vztahují, pokud neplatí pro celou směs.

9.2   Další informace

V případě potřeby se uvedou další fyzikální a chemické parametry jako mísitelnost, rozpustnost v tucích (uvede se rozpouštědlo – olej), vodivost nebo třída plynů. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o oxidačně-redukčním potenciálu, potenciálu tvorby radikálů a fotokatalytických vlastnostech.

10.    ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

10.1   Reaktivita

10.1.1

Popíše se nebezpečí reaktivity látky nebo směsi. Uvedou se konkrétní údaje ze zkoušek pro látku nebo směs jako celek, jsou-li k dispozici. Informace však mohou vycházet také z obecných údajů pro třídu nebo druh látky či směsi, pokud tyto údaje adekvátně představují předpokládanou nebezpečnost látky nebo směsi.

10.1.2

Nejsou-li údaje pro směsi k dispozici, uvedou se údaje o látkách ve směsi. Při určování neslučitelnosti se musí vzít v úvahu látky, obaly a znečišťující látky, s nimiž by látka nebo směs mohla přijít do styku během přepravy, skladování a používání.

10.2   Chemická stabilita

Uvede se, zda je látka nebo směs stabilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. Popíší se stabilizátory, které se používají nebo které může být třeba použít pro zachování chemické stability látky nebo směsi. Uvede se důsledek změny fyzikálního stavu látky nebo směsi pro bezpečnost.

10.3   Možnost nebezpečných reakcí

Je-li to vhodné, uvede se, zda látka nebo směs reaguje nebo polymerizuje za uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo vytváří jiné nebezpečné podmínky. Popíší se podmínky, za kterých může dojít k nebezpečným reakcím.

10.4   Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uvede se přehled podmínek, jako je teplota, tlak, světlo, náraz, statický výboj, vibrace nebo jiná fyzikální zatížení, které by mohly vyvolat nebezpečnou reakci, a případně se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení souvisejících rizik.

10.5   Neslučitelné materiály

Uvedou se druhy látek nebo směsí nebo specifické látky, jako je voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidační činidla, s nimiž by mohla látka nebo směs reagovat za vzniku nebezpečných situací (výbuch, uvolnění toxických či hořlavých látek nebo nadměrného tepla), a případně se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení rizik souvisejících s těmito nebezpečnými situacemi.

10.6   Nebezpečné produkty rozkladu

Uvedou se známé a důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí. Nebezpečné produkty rozkladu se zahrnou do oddílu 5 bezpečnostního listu.

11.    ODDÍL 11: Toxikologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu je určený především pro zdravotnické pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Uvede se stručný, ale úplný a důkladný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací o toxikokinetice, metabolismu a distribuci. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

11.1   Informace o toxikologických účincích

11.1.1   Látky

11.1.1.1

Musí být uvedeny informace týkající se těchto příslušných tříd nebezpečnosti:

a)

akutní toxicita;

b)

žíravost/dráždivost pro kůži;

c)

vážné poškození očí / podráždění očí;

d)

senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže;

e)

mutagenita v zárodečných buňkách;

f)

karcinogenita;

g)

toxicita pro reprodukci;

h)

toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

i)

toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

j)

nebezpečnost při vdechnutí.

11.1.1.2

V případě látek podléhajících registraci se uvede stručné shrnutí informací odvozených z uplatňování příloh VII až XI, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. U látek podléhajících registraci musí informace obsahovat také výsledek srovnání dostupných údajů s kritérii uvedenými v nařízení (ES) č. 1272/2008 pro CMR, kategorie 1 A a 1B, podle bodu 1.3.1 přílohy I tohoto nařízení.

11.1.2   Směsi

11.1.2.1

Musí být uvedeny informace týkající se těchto účinků:

a)

akutní toxicita;

b)

dráždivost;

c)

žíravost;

d)

senzibilizace;

e)

toxicita opakované dávky;

f)

karcinogenita;

g)

mutagenita;

h)

toxicita pro reprodukci.

11.1.2.2

V případě karcinogenity, mutagenity a toxicity pro reprodukci se uvede klasifikace daného účinku na zdraví na základě konvenční výpočtové metody uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 1999/45/ES a příslušné informace u látek uvedených v oddíle 3.

11.1.2.3

V případě jiných účinků na zdraví, pokud směs nebyla zkoušena z hlediska daného účinku na zdraví jako celek, se v případě potřeby uvedou informace týkající se daného účinku na zdraví v souvislosti s látkami uvedenými v oddíle 3.

11.1.3   Uvedou se informace pro každou třídu nebezpečnosti, členění nebo účinek. Je-li uvedeno, že látka nebo směs není klasifikována pro konkrétní třídu nebezpečnosti, členění nebo účinek, musí bezpečnostní list jasně uvádět, zda je to kvůli nedostatku údajů, technické nemožnosti získat údaje, neprůkazným údajům nebo údajům, které jsou sice průkazné, ale nejsou dostačující pro klasifikaci; v posledním případě se musí v bezpečnostním listu uvést „na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna“.

11.1.4   Údaje zahrnuté do tohoto pododdílu se vztahují na látku nebo směs uváděnou na trh. Jsou-li k dispozici, uvedou se také příslušné toxikologické vlastnosti nebezpečných látek ve směsi, jako např. LD50, odhady akutní toxicity nebo LC50.

11.1.5   Existuje-li značné množství údajů ze zkoušek týkajících se látky nebo směsi, může být nutné provést souhrn výsledků použitých kritických studií, např. podle cesty expozice.

11.1.6   Nejsou-li u konkrétní třídy nebezpečnosti splněna kritéria pro klasifikaci, uvedou se informace, kterými se tento závěr zdůvodní.

11.1.7   Informace o pravděpodobných cestách expozice

Uvedou se informace o pravděpodobných cestách expozice a účincích látky nebo směsi, a to pro každou případnou cestu expozice, tj. požitím (polknutím), vdechnutím nebo expozicí kůže/očí. Nejsou-li účinky na zdraví známy, musí být tato skutečnost uvedena.

11.1.8   Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Popíší se potenciální nepříznivé účinky na zdraví a příznaky odpovídající expozici látce nebo směsi a jejím složkám nebo známým vedlejším produktům. Uvedou se dostupné informace o příznacích odpovídajících fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem látky nebo směsi po expozici. Popíší se první příznaky při nízkých expozicích až po následky silné expozice, jako např. „mohou se vyskytnout bolesti hlavy a závratě přecházející do mdlob nebo bezvědomí; velké dávky mohou způsobit kóma a smrt“.

11.1.9   Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Uvedou se informace o tom, zda lze po krátkodobé nebo dlouhodobé expozici očekávat opožděné nebo okamžité účinky. Uvedou se rovněž informace o akutních a chronických účincích na zdraví souvisejících s expozicí člověka látce nebo směsi. Nejsou-li údaje o účincích na člověka k dispozici, shrnou se údaje ze zkoušek na zvířatech a jasně se označí druhy zvířat. Uvede se, zda se toxikologické údaje zakládají na údajích o účincích na člověka nebo na údajích ze zkoušek na zvířatech.

11.1.10   Interaktivní účinky

Zahrnou se informace o interakcích, jsou-li důležité a k dispozici.

11.1.11   Neexistence konkrétních údajů

Získat informace o nebezpečnosti látky nebo směsi nemusí být vždy možné. V případech, kdy údaje o konkrétní látce nebo směsi nejsou k dispozici, lze případně použít údaje o podobných látkách nebo směsích, je-li příslušná podobná látka nebo směs identifikována. Nepoužívají-li se konkrétní údaje nebo nejsou-li údaje k dispozici, musí být tato skutečnost jasně uvedena.

11.1.12   Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách

11.1.12.1

Látky ve směsi mohou v těle na sebe vzájemně působit a mít za následek různé míry absorpce, metabolismu a vylučování. V důsledku toho se toxické působení může měnit a celková toxicita směsi se může odlišovat od toxicity látek obsažených ve směsi. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při uvádění toxikologických informací v tomto oddíle bezpečnostního listu.

11.1.12.2

Klasifikace směsi jako směsi s účinky karcinogenity, mutagenity nebo toxicity pro reprodukci musí být stanovena na základě dostupných informací týkajících se látek ve směsi. V případě ostatních účinků na zdraví je nutné zvážit, zda je koncentrace každé látky dostačující, aby přispěla k účinkům směsi jako celku na zdraví. Pro každou látku se předloží informace o toxických účincích kromě následujících případů:

a)

jsou-li informace duplicitní, uvedou se pouze jednou za směs jako celek, např. když dvě různé látky způsobují zvracení a průjem;

b)

není-li pravděpodobné, že by se tyto účinky vyskytly při současných koncentracích, např. když se slabá dráždivá látka zředí v nedráždivém roztoku na úroveň pod určitou koncentrací;

c)

nejsou-li informace o vzájemném působení látek ve směsi k dispozici, nebudou se uvádět žádné předpoklady a namísto nich se zvlášť vyjmenují účinky každé látky na zdraví.

11.1.13   Další informace

Zahrnou se další související informace o nepříznivých účincích na zdraví, i když se podle klasifikačních kritérií nevyžadují.

12.    ODDÍL 12: Ekologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje informace poskytované za účelem posouzení vlivu látky nebo směsi na životní prostředí v případě úniku do životního prostředí. V pododdílech 12.1 až 12.6 bezpečnostního listu se uvede stručné shrnutí údajů včetně příslušných údajů ze zkoušek, jsou-li k dispozici, které jasně určuje druhy zvířat, složky životního prostředí, jednotky, trvání zkoušek a zkušební podmínky. Tyto informace mohou být užitečné pro odstraňování látek v případě úniku do životního prostředí, pro hodnocení postupů nakládání s odpady, omezování úniků, opatření v případě náhodného úniku a přepravu. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

Pro každou příslušnou látku ve směsi se uvedou informace o bioakumulaci, perzistenci a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici a vhodné. Poskytnou se také informace týkající se nebezpečných produktů přeměny vyplývající z rozkladu látek a směsí.

Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

12.1   Toxicita

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o toxicitě s využitím údajů ze zkoušek provedených na vodních a/nebo suchozemských organismech. Musí obsahovat důležité dostupné údaje o toxicitě pro vodní organismy, jak akutní, tak chronické toxicitě pro ryby, korýše, řasy a jiné vodní rostliny. Jsou-li k dispozici, uvedou se dále údaje o toxicitě pro půdní mikroorganismy a makroorganismy a další organismy důležité z hlediska životního prostředí, jako jsou ptáci, včely a rostliny. Má-li látka nebo směs inhibiční účinky na aktivitu mikroorganismů, zmíní se možný dopad na čistírny odpadních vod.

U látek podléhajících registraci se uvedou souhrny informací získaných použitím příloh VII až XI.

12.2   Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost je schopnost látky nebo příslušných látek ve směsi rozkládat se v životním prostředí buď biologickým rozkladem nebo jinými procesy, jako jsou oxidace nebo hydrolýza. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení perzistence a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici. Uvádí-li se poločasy rozkladu, musí se určit, zda se tyto poločasy vztahují na mineralizaci nebo na primární rozklad. Zmíní se rovněž schopnost látky nebo některých látek ve směsi rozkládat se v čistírnách odpadních vod.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.3   Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál je schopnost látky nebo některých látek ve směsi akumulovat se v biotě a případně procházet potravním řetězcem. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení bioakumulačního potenciálu. Musí obsahovat odkaz na rozdělovací koeficient oktanol/voda (Ko/w) a biokoncentrační faktor (BCF), jsou-li k dispozici.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.4   Mobilita v půdě

Mobilita v půdě je schopnost látky nebo složek směsi proniknout působením přírodních sil do podzemních vod nebo rozptýlit se na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí. Schopnost mobility v půdě se uvede, je-li údaj k dispozici. Informace o mobilitě lze zjistit z příslušných údajů o mobilitě, jako jsou adsorpční studie nebo studie o vyluhování, známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí nebo povrchové napětí. Například hodnoty Koc lze předpovídat z rozdělovacích koeficientů oktanol/voda (Ko/w). Vyluhování a mobilitu lze předpovídat z modelů.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

Jsou-li k dispozici experimentální údaje, mají obecně přednost před modely a předpověďmi.

12.5   Výsledky posouzení PBT a vPvB

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvedou se výsledky posouzení PBT a vPvB stanovené ve zprávě o chemické bezpečnosti.

12.6   Jiné nepříznivé účinky

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o jiných nepříznivých účincích na životní prostředí, např. osud v životním prostředí (expozice), potenciál fotochemické tvorby ozonu, potenciál poškozovat ozonovou vrstvu, možné narušování endokrinní činnosti a/nebo schopnost přispívat ke globálnímu oteplování.

13.    ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje informace o řádném nakládání s odpady látky nebo směsi a/nebo jejich obalu s cílem pomoci stanovit bezpečná řešení nakládání s odpady, jež jsou preferovaná z hlediska životního prostředí a odpovídají požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (5) platným v členském státě, v němž je bezpečnostní list vydáván. Informace důležité pro bezpečnost osob vykonávajících činnosti odpadového hospodářství doplňují informace uvedené v oddíle 8.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti a byla-li provedena analýza fáze odpadu, musí být informace o opatřeních k nakládání s odpady v souladu s určeným použitím ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

13.1   Metody nakládání s odpady

a)

Musí se specifikovat obaly a metody pro nakládání s odpady včetně vhodných metod nakládání s odpady látek nebo směsi i všech kontaminovaných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování);

b)

musí se specifikovat fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady;

c)

musí se zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace;

d)

určí se zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady, pokud je to vhodné.

Uvedou se všechna důležitá ustanovení Společenství týkající se odpadů. Pokud taková ustanovení neexistují,uvedou se související platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení.

14.    ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena.

Je-li to vhodné, uvedou se informace týkající se přepravní klasifikace podle jednotlivých vzorových předpisů OSN: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) (6), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) (7), Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) (8) – přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (9) –, Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) (10) (námořní doprava) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO) (11) (letecká doprava).

14.1   Číslo OSN

Uvede se číslo OSN (tj. čtyřmístné identifikační číslo látky, směsi nebo zboží následující po písmenech „OSN“) ze vzorových předpisů OSN.

14.2   Příslušný název OSN pro zásilku

Uvede se příslušný název OSN pro zásilku ze vzorových předpisů OSN, pokud není uveden jako identifikátor výrobku v pododdíle 1.1.

14.3   Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Uvede se třída nebezpečnosti pro přepravu (a vedlejší rizika) přidělená látkám nebo směsím podle převládajícího nebezpečí, které představují v souladu se vzorovými předpisy OSN.

14.4   Obalová skupina

Popřípadě se uvede číslo obalové skupiny ze vzorových předpisů OSN. Číslo obalové skupiny se přiděluje některým látkám podle jejich stupně nebezpečnosti.

14.5   Nebezpečnost pro životní prostředí

Uvede se, zda je látka nebo směs nebezpečná pro životní prostředí podle kritérií vzorových předpisů OSN (jak jsou uvedena v předpise IMDG, v ADR, RID a ADN) a/nebo zda se jedná o látku znečišťující moře podle předpisu IMDG. Je-li látka nebo směs schválená nebo určená pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách v tankových lodích, uvede se, zda je podle ADN nebezpečná pro životní prostředí pouze v tankových lodích.

14.6   Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Uvedou se informace o zvláštních bezpečnostních opatřeních, která by uživatel měl nebo musí dodržovat nebo jichž by si uživatel měl nebo musí být vědom v souvislosti s přepravou nebo převozem, a to v rámci svých prostor i mimo ně.

14.7   Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Tento pododdíl se použije pouze tehdy, je-li náklad určen pro přepravu jako hromadný náklad podle následujících dokumentů Mezinárodní námořní organizace (IMO): příloha II Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973, ve znění jejího protokolu z roku 1978 (MARPOL 73/78) (12) a Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie (mezinárodní předpis o hromadné přepravě chemikálií) (předpis IBC) (13).

Uvede se název výrobku (pokud se odlišuje od názvu v pododdíle 1.1), jak je požadován podle nákladního listu, a v souladu s názvem používaným v seznamech názvů výrobků uvedených v kapitole 17 nebo 18 předpisu IBC nebo v posledním vydání oběžníku Výboru IMO pro ochranu mořského prostředí (MEPC).2/Oběžník (14). Uvede se požadovaný typ lodě a kategorie znečištění.

15.    ODDÍL 15: Informace o předpisech

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny (např. zda se na látku nebo směs vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (15), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (16) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (17).

15.1   Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Uvedou se informace ohledně souvisejících ustanovení Společenství týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí (např. kategorie Seveso / látky jmenovitě uvedené v příloze I směrnice 96/82/ES (18) nebo specifické informace v závislosti na konkrétní zemi týkající se právního statusu látky nebo směsi (včetně látek ve směsi), včetně pokynu ohledně opatření, které by měl příjemce na základě těchto ustanovení učinit. Je-li to vhodné, vyjmenují se vnitrostátní zákony příslušných členských států, které tato ustanovení provádějí, a jiná vnitrostátní opatření, která mohou být důležitá.

Pokud se na látku nebo směs uvedené v tomto bezpečnostním listu vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí na úrovni Společenství (např. povolení uvedená v hlavě VII nebo omezení podle hlavy VIII), musí být tato ustanovení zmíněna.

15.2   Posouzení chemické bezpečnosti

Uvede se, zda dodavatel pro látku nebo směs provedl posouzení chemické bezpečnosti.

16.    ODDÍL 16: Další informace

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí informace, které se týkají sestavení bezpečnostního listu. Uvedou se zde další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu, jako např.:

a)

u přepracovaného bezpečnostního listu se zřetelně vyznačí, kde byly provedeny změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu, pokud tato informace není uvedena jinde v bezpečnostním listu, případně s vysvětlením změn. Dodavatel látky nebo směsi vysvětlení změn uchová a na požádání předloží;

b)

klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu;

c)

důležité odkazy na literaturu a zdroje dat;

d)

v případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace;

e)

seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Uvede se plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno;

f)

pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Jestliže se dodavatel směsi v souladu s čl. 31 odst. 10 rozhodne klasifikovat danou směs postupem, který bude povinný od 1. června 2015 a použije klasifikaci a označení na obalu ještě před tímto datem, může tuto klasifikaci zařadit do tohoto oddílu.

ČÁST B

Bezpečnostní list musí obsahovat následujících 16 oddílů v souladu s čl. 31 odst. 6 a dále rovněž uvedené pododdíly s výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného případu pouze pododdíl 3.1 nebo pododdíl 3.2:

ODDÍL 1:   Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1

Identifikátor výrobku

1.2

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4

Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2:   Identifikace nebezpečnosti

2.1

Klasifikace látky nebo směsi

2.2

Prvky označení

2.3

Další nebezpečnost

ODDÍL 3:   Složení/informace o složkách

3.1

Látky

3.2

Směsi

ODDÍL 4:   Pokyny pro první pomoc

4.1

Popis první pomoci

4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5:   Opatření pro hašení požáru

5.1

Hasiva

5.2

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3

Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6:   Opatření v případě náhodného úniku

6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2

Opatření na ochranu životního prostředí

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4

Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7:   Zacházení a skladování

7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3

Specifické konečné / specifická konečná použití

ODDÍL 8:   Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1

Kontrolní parametry

8.2

Omezování expozice

ODDÍL 9:   Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2

Další informace

ODDÍL 10:   Stálost a reaktivita

10.1

Reaktivita

10.2

Chemická stabilita

10.3

Možnost nebezpečných reakcí

10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5

Neslučitelné materiály

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11:   Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologických účincích

ODDÍL 12:   Ekologické informace

12.1

Toxicita

12.2

Perzistence a rozložitelnost

12.3

Bioakumulační potenciál

12.4

Mobilita v půdě

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6

Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13:   Pokyny pro odstraňování

13.1

Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14:   Informace pro přepravu

14.1

Číslo OSN

14.2

Náležitý název OSN pro zásilku

14.3

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4

Obalová skupina

14.5

Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15:   Informace o předpisech

15.1

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2

Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16:   Další informace“


(1)  Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40.

(2)  Úř. věst L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.

(4)  Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(6)  Organizace spojených národů, Evropská hospodářská komise, verze platná od 1. ledna 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(7)  Příloha l k dodatku B (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě, verze s účinkem od 1. ledna 2009.

(8)  Verze revidovaná k 1. lednu 2007.

(9)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 1.

(10)  Mezinárodní námořní organizace, vydání 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(11)  IATA, vydání 2007–2008.

(12)  MARPOL 73/78 – souhrnné vydání 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(13)  Předpis IBC, vydání 2007, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(14)  MEPC.2/Oběžník, Prozatímní třídění tekutých látek, verze 14, platnost od 1. ledna 2009.

(15)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(17)  Úř. věst. L 204, 31.7.2008, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

ČÁST A

0.1   Úvod

0.1.1

Tato příloha stanoví požadavky, které musí dodavatel splnit pro sestavení bezpečnostního listu poskytovaného pro látku nebo směs v souladu s článkem 31.

0.1.2

Informace uvedené v bezpečnostním listu musí odpovídat informacím ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje. Byla-li sestavena zpráva o chemické bezpečnosti, příslušný scénář (příslušné scénáře) expozice se zahrne (zahrnou) do přílohy bezpečnostního listu.

0.2   Všeobecné požadavky na sestavení bezpečnostního listu

0.2.1

Bezpečnostní list umožní uživatelům učinit nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví a bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Zpracovatel bezpečnostního listu přihlédne k tomu, že bezpečnostní list musí informovat uživatele o nebezpečnosti látky nebo směsi a poskytnout informace o jejím bezpečném skladování, manipulaci a odstraňování.

0.2.2

Informace uváděné v bezpečnostních listech musí také splňovat požadavky stanovené ve směrnici Rady 98/24/ES. Bezpečnostní list umožní zaměstnavatelům zejména zjistit, zda se na pracovišti vyskytují nebezpeční chemičtí činitelé, a posoudit případná rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků v důsledku jejich používání.

0.2.3

Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně. Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.

0.2.4

Jazyk použitý v bezpečnostním listě musí být jednoduchý, jasný a přesný a musí se vyhnout žargonu, zkratkovým slovům a zkratkám. Nesmí se používat tvrzení jako „může být nebezpečná“, „nemá žádné účinky na zdraví“, „bezpečná za většiny podmínek používání“ nebo „neškodná“ či jakákoli jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo případná jiná tvrzení, která neodpovídají klasifikaci této látky nebo směsi.

0.2.5

Datum sestavení bezpečnostního listu se uvede na první straně. Byl-li bezpečnostní list revidován a příjemcům se poskytne nová, revidovaná verze, příjemce se v oddíle 16 bezpečnostního listu upozorní na změny, pokud nejsou uvedeny jinde. V tomto případě se na první straně uvede datum sestavení označené jako „Revize: (datum)“ a také číslo verze, číslo revize, datum nahrazení nebo jiný údaj o tom, jaká verze se nahrazuje.

0.3   Forma bezpečnostního listu

0.3.1

Bezpečnostní list není dokumentem s pevně stanovenou délkou. Délka bezpečnostního listu musí být přiměřená nebezpečnosti látky nebo směsi a dostupným informacím.

0.3.2

Všechny strany bezpečnostního listu, včetně veškerých příloh, musí být očíslovány a opatřeny buď údajem o délce bezpečnostního listu (např. „strana 1 ze 3“) nebo informací, zda následuje další strana (např. „Pokračování na další straně“ nebo „Konec bezpečnostního listu“).

0.4   Obsah bezpečnostního listu

Informace vyžadované touto přílohou se případně zahrnou do bezpečnostního listu, jsou-li k dispozici, a to do příslušných pododdílů stanovených v části B. Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné pododdíly.

0.5   Další požadavky týkající se informací

S ohledem na široký rozsah vlastností látek a směsí může být v některých případech nutné začlenit do příslušných pododdílů další související a dostupné informace.

0.6   Jednotky

Používají se jednotky měření stanovené ve směrnici Rady 80/181/EHS (1).

0.7   Zvláštní případy

Bezpečnostní listy se vyžadují také pro zvláštní případy uvedené v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008, pro které platí odchylky v označování.

1.    ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Tento oddíl stanoví, jak se látka nebo směs identifikuje, a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace.

1.1   Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku se v případě látky uvede v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008 a v případě směsi v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1272/2008 a tak, jak je to uvedeno na štítku v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu (členských států), kde se látka nebo směs uvádí na trh, není-li ze strany dotčeného členského státu (dotčených členských států) uvedeno jinak.

U látek podléhajících registraci musí být identifikátor výrobku v souladu s identifikátorem výrobku uvedeným v žádosti o registraci a musí být uvedeno rovněž registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel, který je distributorem nebo následným uživatelem, v případě společného podání žádosti vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci za předpokladu, že:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen „dozorový orgán“) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

Jeden bezpečnostní list může být poskytován pro více než jednu látku nebo směs, pokud informace v takovém bezpečnostním listu uvedené u každé z látek nebo směsí splňují požadavky této přílohy.

Jiné prostředky identifikace

Mohou být poskytnuty další názvy nebo synonyma, kterými je látka nebo směs označena, nebo pod nimiž je obecně známá, jako jsou alternativní názvy, čísla, kódy výrobku společnosti nebo jiné specifické identifikátory.

1.2   Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedou se alespoň určená použití, která mají význam pro příjemce látky nebo směsi. Jedná se o stručný popis, k čemu je látka nebo směs určena, jako např. „zhášecí přísada“, „antioxidant“.

Uvedou se použití, která dodavatel nedoporučuje, včetně případného odůvodnění. Tento seznam nemusí být taxativní.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto pododdíle bezpečnostního listu v souladu s určenými použitími ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

1.3   Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikuje se dodavatel, ať je to výrobce, dovozce, výhradní zástupce, následný uživatel nebo distributor. Uvede se úplná adresa a telefonní číslo dodavatele a také adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list.

Kromě toho, nenachází-li se dodavatel v členském státě, kde se látka nebo směs uvádí na trh, a dodavatel jmenoval odpovědnou osobu pro tento členský stát, uvede se úplná adresa a telefonní číslo této odpovědné osoby.

U žadatelů o registraci musí informace odpovídat informacím o totožnosti výrobce nebo dovozce uvedeným v žádosti o registraci.

Byl-li jmenován výhradní zástupce, mohou se uvést i podrobné údaje o výrobci ze třetí země.

1.4   Telefonní číslo pro naléhavé situace

Poskytnou se odkazy na nouzové informační služby. Existuje-li v členském státě, v němž je látka nebo směs uváděna na trh, oficiální poradenská instituce (může to být instituce pověřená přijímáním informací týkajících se vlivu látek a směsí na zdraví podle článku 45 nařízení (ES) č. 1272/2008 a článku 17 směrnice 1999/45/ES), uvede se její telefonní číslo, které může postačovat. Je-li z nějakých důvodů dostupnost těchto služeb omezena, např. z důvodu úředních hodin, nebo existují-li omezení v konkrétním druhu poskytovaných informací, musí to být jasně uvedeno.

2.    ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností.

2.1   Klasifikace látky nebo směsi

Uvede se klasifikace látky nebo směsi, která vyplývá z použití klasifikačních pravidel v nařízení (ES) č. 1272/2008. Oznámil-li dodavatel informace týkající se látky za účelem jejich zahrnutí do seznamu klasifikací a označení v souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být klasifikace uvedená v bezpečnostním listu stejná jako klasifikace uvedená v daném oznámení.

Nesplňuje-li směs kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, musí to být jasně uvedeno.

Informace o látkách ve směsích jsou uvedeny v pododdíle 3.2.

Není-li klasifikace včetně standardních vět o nebezpečnosti plně vypsána, zahrne se odkaz na oddíl 16, kde se uvede úplný text každé klasifikace, včetně každé standardní věty o nebezpečnosti.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí se vyjmenují v souladu s oddílem 9 až 12 bezpečnostního listu tak, aby byli neodborníci schopni identifikovat nebezpečnost látky nebo směsi.

2.2   Prvky označení

Na základě klasifikace se uvedou alespoň následující prvky označení na štítku v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: výstražný symbol/výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo/slova, standardní věta/věty o nebezpečnosti a pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení. Barevný výstražný symbol stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 může být nahrazen černobílou grafickou reprodukcí celého výstražného symbolu nebezpečnosti nebo pouze grafickou reprodukcí symbolu.

Uvedou se použitelné prvky označení v souladu s článkem 25 a čl. 32 odst. 6 nařízení (ES) č. 1272/2008.

2.3   Další nebezpečnost

Poskytnou se informace, zda látka nebo směs splňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII.

Uvedou se informace o další nebezpečnosti, která nemá vliv na klasifikaci, ale může přispívat k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi, jako je vytváření látek znečisťujících ovzduší během tuhnutí nebo zpracování, prašnost, nebezpečí výbuchu prachu, vzájemná senzibilace, dusivost, nebezpečí omrzlin, velká možnost výrazného zápachu, vůně nebo chuti nebo účinky na životní prostředí, jako je nebezpečnost pro půdní organismy nebo potenciál fotochemické tvorby ozonu.

3.    ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje chemickou identitu složky/složek látky nebo směsi včetně nečistot a stabilizujících přídatných látek, jak je stanoveno níže. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o chemických vlastnostech povrchu.

3.1   Látky

Chemická identita hlavní složky látky se uvede alespoň v podobě identifikátoru výrobku nebo jednoho z dalších prostředků identifikace uvedených v pododdíle 1.1.

Chemická identita každé nečistoty, stabilizující přídatné látky nebo jednotlivé složky (jiné než hlavní složka), která je sama klasifikována a přispívá ke klasifikaci látky, se uvede takto:

a)

identifikátor výrobku v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008;

b)

není-li identifikátor výrobku k dispozici, jeden z dalších názvů (běžný název, obchodní název, zkratka) nebo identifikační čísla.

Dodavatelé látek se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny složky včetně neklasifikovaných.

Tento pododdíl lze také použít pro poskytování informací týkajících se látek o více složkách.

3.2   Směsi

Identifikátor výrobku, koncentrace nebo rozmezí koncentrace a klasifikace se uvedou alespoň pro všechny látky podle bodu 3.2.1 nebo 3.2.2. Dodavatelé směsí se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny látky ve směsi, včetně látek nesplňujících kritéria pro klasifikaci. Tyto informace umožní příjemci snadnou identifikaci nebezpečné vlastnosti látek ve směsi. Nebezpečné vlastnosti samotné směsi se uvedou v oddíle 2.

Koncentrace látek ve směsi se popíší jedním z následujících způsobů:

a)

přesné hmotnostní nebo objemové procentní obsahy v sestupném pořadí, je-li to technicky možné;

b)

rozmezí procentních hmotnostních nebo objemových obsahů v sestupném pořadí, je-li to technicky možné.

Použije-li se rozmezí procentních obsahů, musí nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí popisovat účinky při nejvyšší koncentraci každé složky.

Jsou-li k dispozici účinky směsi jako celku, tyto informace se začlení do oddílu 2.

Bylo-li umožněno použití alternativního chemického názvu podle článku 15 směrnice 1999/45/ES nebo podle článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008, lze použít tento název.

3.2.1

U směsi, která splňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, se uvedou následující látky spolu s jejich koncentrací nebo rozmezím koncentrace ve směsi:

a)

látky představující nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jsou tyto látky obsaženy v koncentracích rovných nebo vyšších než nejnižší z těchto hodnot:

ia)

obecné mezní hodnoty stanovené v tabulce 1.1 nařízení (ES) č. 1272/2008,

ib)

obecné koncentrační limity uvedené v částech 3 až 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 a pro nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008) ≥ 10 %,

Seznam tříd nebezpečnosti, kategorií nebezpečnosti a koncentračních limitů (včetně obecných mezních hodnot v tabulce 1.1 nařízení (ES) č. 1272/2008 a obecných koncentračních limitů uvedených v částech 3 až 5 přílohy I zmíněného nařízení), u nichž se látka uvede jako látka ve směsi v pododdíle 3.2.

1.1

Třída a kategorie nebezpečnosti

Koncentrační limit v %

Akutní toxicita, kategorie 1,2 a 3

≥ 0,1

Akutní toxicita, kategorie 4

≥ 1

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1 A, 1B, 1C a 2

≥ 1

Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 1 a 2

≥ 1

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

≥ 0,1

Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1 A a 1B

≥ 0,1

Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 2

≥ 1

Karcinogenita kategorie 1 A, 1B a 2

≥ 0,1

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A, 1B, 2 a účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

≥ 0,1

Toxicita pro specifické cílové orgány, jednorázová expozice, kategorie 1 a 2

≥ 1

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1 a 2

≥ 1

Nebezpečnost při vdechnutí

≥ 10

Nebezpečnost pro vodní prostředí – akutní, kategorie 1

≥ 0,1

Nebezpečnost pro vodní prostředí – chronická, kategorie 1

≥ 0,1

Nebezpečnost pro vodní prostředí – chronická, kategorie 2, 3 a 4

≥ 1

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

≥ 0,1

ii)

specifické koncentrační limity uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008,

iii)

byl-li v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení stanovená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení,

vii)

specifické koncentrační limity uvedené v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008,

viia)

koncentrační limity stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 1272/2008,

viii)

byl-li v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení stanovená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení;

b)

látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí a které už nejsou zahrnuty do písmene a);

c)

látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, nebo látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a), pokud koncentrace jednotlivé látky je rovna nebo vyšší než 0,1 %.

3.2.2

U směsi nesplňující kritéria pro klasifikaci v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 se uvedou látky, které jsou obsaženy v individuální koncentraci rovné nebo vyšší než následující koncentrace, a to spolu s údajem o jejich koncentraci nebo rozmezí koncentrace:

a)

1 % hmotnostní pro směsi jiné než plynné a 0,2 % objemových pro plynné směsi u

i)

látek představujících nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, nebo

ii)

látek, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí;

b)

0,1 % hmotnostních pro látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické podle kritérií stanovených v příloze XIII, vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, nebo látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a).

3.2.3

U látek obsažených v pododdíle 3.2 se uvede klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 včetně kódu/kódů třídy/tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v tabulce 1.1 v příloze VI uvedeného nařízení a také standardní věty o nebezpečnosti, které jsou přiřazeny podle fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí. Standardní věty o nebezpečnosti se v tomto oddíle nemusí uvést v plném znění, postačují jejich kódy. V případech, kdy se neuvedou v plném znění, připojí se odkaz na oddíl 16, v němž se uvede plné znění každé příslušné standardní věty o nebezpečnosti. Nesplňuje-li látka kritéria pro klasifikaci, popíše se důvod uvedení látky v pododdíle 3.2, např. „neklasifikovaná látka vPvB“ nebo „látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí“.

3.2.4

U látek obsažených v pododdíle 3.2 se uvede název a registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení, je-li k dispozici.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel směsi vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci v případě společného podání žádosti, pokud:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen „dozorový orgán“) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

Je-li k dispozici číslo ES, uvede se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Může se také uvést číslo CAS a název IUPAC, jsou-li k dispozici.

U látek uvedených v tomto pododdíle jejich alternativním chemickým názvem podle článku 15 směrnice 1999/45/ES nebo článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008 není třeba uvádět registrační číslo, číslo ES a další přesné chemické identifikátory.

4.    ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti.

4.1   Popis první pomoci

4.1.1

Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice, tj. vdechnutí, styk s kůží, styk s okem a požití.

4.1.2

V pokynech se uvede:

a)

zda je nutné okamžitá lékařská pomoc a zda lze po expozici očekávat opožděné účinky;

b)

zda se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch;

c)

zda se doporučuje postiženou osobu svléct a zout jí boty a

d)

zda se pro osoby, které poskytují první pomoc, doporučují osobní ochranné prostředky.

4.2   Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Poskytnou se stručné souhrnné informace o nejdůležitějších akutních i opožděných symptomech a účincích expozice.

4.3   Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Popřípadě se poskytnou informace o klinických zkouškách a lékařském sledování opožděných účinků, konkrétní podrobné informace o protilátkách (jsou-li známé) a kontraindikacích.

U některých látek nebo směsí může být důležité zdůraznit, že na pracovišti musí být k dispozici zvláštní prostředky pro poskytnutí specifického a okamžitého ošetření.

5.    ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti.

5.1   Hasiva

Vhodná hasiva:

Poskytnou se informace o vhodných hasivech.

Nevhodná hasiva:

Uvede se, zda jsou některá hasiva nevhodná pro konkrétní situaci, ve které se vyskytuje látka nebo směs.

5.2   Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poskytnou se informace o nebezpečnosti, která může vyplývat z látky nebo směsi, jako nebezpečné zplodiny hoření, které vznikají, když látka nebo směs hoří, např. „může při hoření vytvářet toxické plyny s obsahem oxidu uhelnatého“ nebo „při hoření vytváří oxidy síry a dusíku“.

5.3   Pokyny pro hasiče

Poskytnou se pokyny o ochranných opatřeních, která je nutné učinit během hašení požáru, jako „nádrže chlaďte vodním postřikem“, a pokyny týkající se zvláštních ochranných prostředků pro hasiče, jako jsou boty, pracovní oděvy, rukavice, ochrana očí a obličeje a dýchací přístroje.

6.    ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

V tomto oddíle bezpečnostního listu se doporučí vhodná reakce v případě rozlití, úniku nebo uvolnění látky nebo směsi, aby se zamezily nebo minimalizovaly nepříznivé účinky na osoby, majetek a životní prostředí. V případech, kdy míra nebezpečí výrazně závisí na objemu rozlité látky nebo směsi, se rozlišují reakce na rozlití velkého a malého množství. Je-li v rámci pokynů pro omezování úniků a znovuzískávání předepsáno, že jsou nutné různé postupy, musí to být v bezpečnostním listu uvedeno.

6.1   Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1   Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, jako např.:

a)

používání vhodných ochranných prostředků (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu;

b)

odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání, kontrola prachu a

c)

nouzové postupy, např. nutná evakuace nebezpečné oblasti nebo konzultace s odborníkem.

6.1.2   Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se vhodných materiálů pro osobní ochranné oděvy (např. „vhodný: butylen“; „nevhodný: PVC“).

6.2   Opatření na ochranu životního prostředí

Poskytnou se pokyny týkající se bezpečnostních opatření souvisejících s ochranou životního prostředí, která je nutné učinit v případě náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, např. zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

6.3   Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1

Poskytnou se příslušné pokyny, jak omezit únik rozlité látky nebo směsi. Vhodné metody omezení úniku mohou zahrnovat následující:

a)

tvorba ohrazení, zakrytí kanalizačních vpustí;

b)

způsoby utěsnění.

6.3.2

Poskytnou se příslušné pokyny, jak odstranit rozlitou látku nebo směs. Vhodné postupy čištění mohou zahrnovat následující:

a)

neutralizační metody;

b)

dekontaminační metody;

c)

adsorpční materiály;

d)

metody čištění;

e)

metody vysávání;

f)

vybavení nutné pro omezení úniku/čištění (popřípadě se zahrne používání nářadí a vybavení z nejiskřícího kovu).

6.3.3

Poskytnou se jakékoli další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných metod omezení úniku nebo čištění, např. upozornění „nikdy nepoužívejte …“.

6.4   Odkaz na jiné oddíly

Popřípadě se uvede odkaz na oddíly 8 a 13.

7.    ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi.

Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření v souladu s článkem 5 směrnice 98/24/ES a článkem 5 směrnice 2004/37/ES.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto oddíle bezpečnostního listu v souladu s informacemi uvedenými pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice prokazujícími řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8.

7.1   Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1

Uvedou se konkrétní doporučení:

a)

pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí, jako je omezení úniku a opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu;

b)

pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi a

c)

pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace.

7.1.2

Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např.:

a)

nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti;

b)

umýt si ruce po použití a

c)

před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2   Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Poskytnuté pokyny musí odpovídat fyzikálním a chemickým vlastnostem popsaným v oddíle 9 bezpečnostního listu. Je-li to vhodné, poskytnou se pokyny týkající se zvláštních požadavků na skladování, včetně:

a)

jak řídit rizika související s:

i)

výbušným ovzduším,

ii)

žíravými podmínkami,

iii)

nebezpečím vznícení,

iv)

neslučitelnými látkami nebo směsmi,

v)

vypařováním a

vi)

potenciálními zdroji vznícení (včetně elektrických zařízení);

b)

jak kontrolovat účinky:

i)

povětrnostních podmínek,

ii)

vnějšího atmosférického tlaku,

iii)

teploty,

iv)

slunečního světla,

v)

vlhkosti a

vi)

vibrace;

c)

jak zachovat celistvost látky nebo směsi s použitím:

i)

stabilizátorů a

ii)

antioxidantů;

d)

jiné pokyny včetně:

i)

požadavků na větrání,

ii)

zvláštních požadavků na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání),

iii)

množstevních limitů při skladovacích podmínkách (podle potřeby) a

iv)

slučitelnosti obalů.

7.3   Specifické konečné/specifická konečná použití

V případě látek a směsí určených pro specifické konečné/specifická konečná použití se doporučení musí vztahovat na určené/určená použití podle pododdílu 1.2 a musí být podrobné/podrobná a funkční. Je-li připojen scénář expozice, uvede se odkaz na něj nebo informace stanovené v pododdílech 7.1 a 7.2. Pokud účastník dodavatelského řetězce provedl posouzení chemické bezpečnosti pro směs, pak postačuje, když bezpečnostní list a scénáře expozice budou v souladu se zprávou o chemické bezpečnosti pro směs namísto zpráv o chemické bezpečnosti pro každou látku ve směsi. Jsou-li k dispozici specifické pokyny pro dané odvětví nebo sektor, může se na ně uvést podrobný odkaz (včetně zdroje a data vydání).

8.    ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

8.1   Kontrolní parametry

8.1.1

Jsou-li k dispozici, uvedou se u látky nebo u všech látek ve směsi následující vnitrostátní limitní hodnoty, včetně právního základu každé z nich, platné v dané době v členském státě, v němž se bezpečnostní list poskytuje. Uvádí-li se limitní hodnoty expozice na pracovišti, použije se chemická identita specifikovaná v oddíle 3.

8.1.1.1

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám expozice na pracovišti Společenství v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Komise 95/320/ES (2);

8.1.1.2

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám Společenství v souladu se směrnicí 2004/37/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Komise 95/320/ES;

8.1.1.3

jakékoli jiné vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti;

8.1.1.4

vnitrostátní biologické limitní hodnoty, které odpovídají biologickým limitním hodnotám Společenství v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 95/320/ES;

8.1.1.5

jakékoli jiné vnitrostátní biologické limitní hodnoty.

8.1.2

Alespoň u nejvýznamnějších látek se uvedou informace o sledovacích postupech doporučených v dané době.

8.1.3

Pokud se při určeném používání látky nebo směsi tvoří látky znečišťující ovzduší, uvedou se pro ně rovněž platné limitní hodnoty expozice na pracovišti a/nebo biologické limitní hodnoty.

8.1.4

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti nebo je-li k dispozici hodnota DNEL podle oddílu 1.4 přílohy I nebo hodnota PNEC podle oddílu 3.3 přílohy I, uvedou se příslušné hodnoty DNEL a hodnoty PNEC pro danou látku pro scénáře expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedené v příloze bezpečnostního listu.

8.1.5

Pokud se při rozhodování o opatřeních v rámci řízení rizika s ohledem na specifická použití využívá metoda použití konkrétní technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky, uvedou se dostatečné podrobnosti, aby se umožnilo účinné řízení rizika. Souvislosti a omezení konkrétního doporučení technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky musí být jasně vysvětleny.

8.2   Omezování expozice

Uvedou se informace požadované v tomto pododdíle, není-li scénář expozice obsahující tyto informace připojen k bezpečnostnímu listu.

Pokud dodavatel upustil od zkoušky podle oddílu 3 přílohy XI, uvede zvláštní podmínky použití, z nichž vychází odůvodnění, proč od zkoušky upustil.

Byla-li látka registrována jako izolovaný meziprodukt (na místě nebo přepravovaný), uvede dodavatel, že tento bezpečnostní list odpovídá zvláštním podmínkám, z nichž vychází odůvodnění registrace v souladu s články 17 nebo 18.

8.2.1   Vhodné technické kontroly

Popis vhodných opatření pro omezování expozice se vztahuje na určené/určená použití látky nebo směsi podle pododdílu 1.2. Informace musí být dostatečné, aby zaměstnavateli umožnily provést posouzení rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků plynoucího z přítomnosti látky nebo směsi v souladu s články 4 až 6 směrnice 98/24/ES a popřípadě také v souladu s články 3 až 5 směrnice 2004/37/ES.

Tyto informace doplňují skutečnosti již uvedené v oddíle 7.

8.2.2   Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

8.2.2.1

Informace o používání osobních ochranných prostředků musí odpovídat správným postupům ochrany zdraví při práci a musí být spojeny s dalšími opatřeními pro omezování expozice včetně technických kontrol, větrání a izolace. V případě potřeby konkrétních pokynů týkajících se protipožárních/chemických osobních ochranných prostředků se odkazuje na oddíl 5.

8.2.2.2

S ohledem na směrnici Rady 89/686/EHS (3) a s odkazem na příslušné normy CEN se přesně uvede, které ochranné prostředky poskytnou náležitou a vhodnou ochranu, včetně těchto případů:

a)

Ochrana očí a obličeje

Uvede se požadovaný typ vybavení pro ochranu očí a obličeje na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu, jako jsou ochranné brýle, bezpečnostní ochranné brýle, ochranný štít.

b)

Ochrana kůže

i)

Ochrana rukou

Na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu a s ohledem na intenzitu a dobu trvání dermální expozice se musí jasně specifikovat typ rukavic, které je třeba použít při manipulaci s látkou nebo směsí, včetně:

druhu a tloušťky materiálu,

typické nebo minimální doby průniku materiálem rukavic.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu rukou.

ii)

Jiná ochrana

Je-li nutné kromě rukou chránit i jinou část těla, musí se na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu specifikovat typ a kvalita požadovaného ochranného prostředku, jako jsou vysoké rukavice, boty, oděv.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu kůže a specifická hygienická opatření.

c)

Ochrana dýchacích cest

V případě plynů, par, aerosolu nebo prachu se specifikuje typ ochranného prostředku, který se má použít, a to na základě nebezpečnosti a možnosti expozice, včetně dýchacích přístrojů se vzduchovým filtrem s určením vhodného filtračního prvku (náplň nebo nádoba), odpovídajících filtrů částic a masek nebo samostatného dýchacího přístroje.

d)

Tepelné nebezpečí

Při specifikaci ochranných prostředků používaných na ochranu proti materiálům, jež představují tepelné nebezpečí, se musí věnovat zvláštní pozornost konstrukčnímu provedení osobních ochranných prostředků.

8.2.3   Omezování expozice životního prostředí

Uvedou se informace, které zaměstnavatel potřebuje ke splnění povinností podle právních předpisů Společenství o ochraně životního prostředí.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvede se přehled opatření k řízení rizik pro náležité omezení expozice životního prostředí dané látce pro scénáře expozice uvedené v příloze bezpečnostního listu.

9.    ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje empirické hodnoty týkající se látky nebo směsi, je-li to vhodné. Použije se čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

9.1   Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Musí se jasně identifikovat níže uvedené vlastnosti, popřípadě včetně odkazu na používané zkušební metody a specifikace příslušných jednotek měření a/nebo referenčních podmínek. Je-li to vhodné pro výklad numerické hodnoty, uvede se také metoda stanovení (např. metoda stanovení bodu vzplanutí, metoda otevřeného/zavřeného kelímku):

a)

vzhled:

uvede se skupenství (pevná látka (včetně vhodných a dostupných bezpečnostních informací o granulometrii a o specifickém povrchu, nejsou-li již uvedeny jinde v tomto bezpečnostním listu), kapalina, plyn) a barva látky nebo směsi ve stavu, ve kterém se dodává;

b)

zápach:

je-li zápach rozeznatelný, stručně se popíše;

c)

prahová hodnota zápachu;

d)

pH:

uvede se pH látky, směsi ve stavu, ve kterém se dodává, nebo jako vodného roztoku; u vodného roztoku se uvede koncentrace;

e)

bod tání/bod tuhnutí;

f)

počáteční bod varu a rozmezí bodu varu;

g)

bod vzplanutí;

h)

rychlost odpařování;

i)

hořlavost (pevné látky, plyny);

j)

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti;

k)

tlak páry;

l)

hustota páry;

m)

relativní hustota;

n)

rozpustnost;

o)

rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda;

p)

teplota samovznícení;

q)

teplota rozkladu;

r)

viskozita;

s)

výbušné vlastnosti;

t)

oxidační vlastnosti.

Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

Aby mohla být přijata vhodná ochranná opatření, uvedou se všechny důležité informace o látce nebo směsi. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci, pokud se vyžaduje.

V případě směsi musí z údajů jasně vyplývat, na kterou látku ve směsi se údaje vztahují, pokud neplatí pro celou směs.

9.2   Další informace

V případě potřeby se uvedou další fyzikální a chemické parametry jako mísitelnost, rozpustnost v tucích (uvede se rozpouštědlo – olej), vodivost nebo třída plynů. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o oxidačně-redukčním potenciálu, potenciálu tvorby radikálů a fotokatalytických vlastnostech.

10.    ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

10.1   Reaktivita

10.1.1

Popíše se nebezpečí reaktivity látky nebo směsi. Uvedou se konkrétní údaje ze zkoušek pro látku nebo směs jako celek, jsou-li k dispozici. Informace však mohou vycházet také z obecných údajů pro třídu nebo druh látky či směsi, pokud tyto údaje adekvátně představují předpokládanou nebezpečnost látky nebo směsi.

10.1.2

Nejsou-li údaje pro směsi k dispozici, uvedou se údaje o látkách ve směsi. Při určování neslučitelnosti se musí vzít v úvahu látky, obaly a znečišťující látky, s nimiž by látka nebo směs mohla přijít do styku během přepravy, skladování a používání.

10.2   Chemická stabilita

Uvede se, zda je látka nebo směs stabilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. Popíší se stabilizátory, které se používají nebo které může být třeba použít pro zachování chemické stability látky nebo směsi. Uvede se důsledek změny fyzikálního stavu látky nebo směsi pro bezpečnost.

10.3   Možnost nebezpečných reakcí

Je-li to vhodné, uvede se, zda látka nebo směs reaguje nebo polymerizuje za uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo vytváří jiné nebezpečné podmínky. Popíší se podmínky, za kterých může dojít k nebezpečným reakcím.

10.4   Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uvede se přehled podmínek, jako je teplota, tlak, světlo, náraz, statický výboj, vibrace nebo jiná fyzikální zatížení, které by mohly vyvolat nebezpečnou reakci, a případně se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení souvisejících rizik.

10.5   Neslučitelné materiály

Uvedou se druhy látek nebo směsí nebo specifické látky, jako je voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidační činidla, s nimiž by mohla látka nebo směs nebezpečně reagovat za vzniku nebezpečných situací (výbuch, uvolnění toxických či hořlavých látek nebo nadměrného tepla), a případně se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení rizik souvisejících s těmito nebezpečnými situacemi.

10.6   Nebezpečné produkty rozkladu

Uvedou se známé a důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí. Nebezpečné produkty rozkladu se zahrnou do oddílu 5 bezpečnostního listu.

11.    ODDÍL 11: Toxikologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu je určený především pro zdravotnické pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Uvede se stručný, ale úplný a důkladný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací o toxikokinetice, metabolismu a distribuci. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

11.1   Informace o toxikologických účincích

Uvedou se informace týkající se těchto příslušných tříd nebezpečnosti:

a)

akutní toxicita;

b)

žíravost/dráždivost pro kůži;

c)

vážné poškození očí/podráždění očí;

d)

senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;

e)

mutagenita v zárodečných buňkách;

f)

karcinogenita;

g)

toxicita pro reprodukci;

h)

toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

i)

toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

j)

nebezpečnost při vdechnutí.

V případě látek podléhajících registraci se uvede stručné shrnutí informací odvozených z uplatňování příloh VII až XI, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. U látek podléhajících registraci musí informace obsahovat také výsledek srovnání dostupných údajů s kritérii uvedenými v nařízení (ES) č. 1272/2008 pro CMR, kategorie 1 A a 1B, podle bodu 1.3.1 přílohy I tohoto nařízení.

11.1.1   Uvedou se informace pro každou třídu nebezpečnosti nebo členění. Je-li uvedeno, že látka nebo směs není klasifikována pro konkrétní třídu nebezpečnosti nebo členění, musí bezpečnostní list jasně uvádět, zda je to kvůli nedostatku údajů, technické nemožnosti získat údaje, neprůkazným údajům nebo údajům, které jsou sice průkazné, ale nejsou dostačující pro klasifikaci; v posledním případě se musí v bezpečnostním listu uvést „na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna“.

11.1.2   Údaje zahrnuté do tohoto pododdílu se vztahují na látku nebo směs uváděnou na trh. V případě směsi by měly údaje popisovat toxikologické vlastnosti směsi jako celku, s výjimkou případů, kdy platí čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1272/2008. Jsou-li k dispozici, uvedou se také příslušné toxikologické vlastnosti nebezpečných látek ve směsi, jako např. LD50, odhady akutní toxicity nebo LC50.

11.1.3   Existuje-li značné množství údajů ze zkoušek týkajících se látky nebo směsi, může být nutné provést souhrn výsledků použitých kritických studií, např. podle cesty expozice.

11.1.4   Nejsou-li u konkrétní třídy nebezpečnosti splněna kritéria pro klasifikaci, uvedou se informace, kterými se tento závěr zdůvodní.

11.1.5   Informace o pravděpodobných cestách expozice

Uvedou se informace o pravděpodobných cestách expozice a účincích látky nebo směsi, a to pro každou případnou cestou expozice, tj. požitím (polknutím), vdechnutím nebo expozicí kůže/očí. Nejsou-li účinky na zdraví známy, musí být tato skutečnost uvedena.

11.1.6   Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Popíší se potenciální nepříznivé účinky na zdraví a příznaky odpovídající expozici látce nebo směsi a jejím složkám nebo známým vedlejším produktům. Uvedou se dostupné informace o příznacích odpovídajících fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem látky nebo směsi po expozici. Popíší se první příznaky při nízkých expozicích až po následky silné expozice, jako např. „mohou se vyskytnout bolesti hlavy a závratě přecházející do mdlob nebo bezvědomí; velké dávky mohou způsobit kóma a smrt“.

11.1.7   Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Uvedou se informace o tom, zda lze po krátkodobé nebo dlouhodobé expozici očekávat opožděné nebo okamžité účinky. Uvedou se rovněž informace o akutních a chronických účincích na zdraví souvisejících s expozicí člověka látce nebo směsi. Nejsou-li údaje o účincích na člověka k dispozici, shrnou se údaje ze zkoušek na zvířatech a jasně se označí druhy zvířat. Uvede se, zda se toxikologické údaje zakládají na údajích o účincích na člověka nebo na údajích ze zkoušek na zvířatech.

11.1.8   Interaktivní účinky

Zahrnou se informace o interakcích, jsou-li důležité a k dispozici.

11.1.9   Neexistence konkrétních údajů

Získat informace o nebezpečnosti látky nebo směsi nemusí být vždy možné. V případech, kdy údaje o konkrétní látce nebo směsi nejsou k dispozici, lze případně použít údaje o podobných látkách nebo směsích, je-li příslušná podobná látka nebo směs identifikována. Nepoužívají-li se konkrétní údaje nebo nejsou-li údaje k dispozici, musí být tato skutečnost jasně uvedena.

11.1.10   Směsi

Pokud směs nebyla zkoušena z hlediska jejích účinků na zdraví jako celek, uvedou se pro daný účinek na zdraví odpovídající informace o příslušných látkách uvedených v oddíle 3.

11.1.11   Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách

11.1.11.1

Látky ve směsi mohou v těle na sebe vzájemně působit a mít za následek různé míry absorpce, metabolismu a vylučování. V důsledku toho se toxické působení může měnit a celková toxicita směsi se může odlišovat od toxicity látek obsažených ve směsi. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při uvádění toxikologických informací v tomto oddíle bezpečnostního listu.

11.1.11.2

Je nutné zvážit, zda koncentrace každé látky je dostačující, aby přispěla k účinkům směsi jako celku na zdraví. Pro každou látku se předloží informace o toxických účincích kromě následujících případů:

a)

jsou-li informace duplicitní, uvedou se pouze jednou za směs jako celek, např. když dvě různé látky způsobují zvracení a průjem;

b)

není-li pravděpodobné, že by se tyto účinky vyskytly při současných koncentracích, např. když se slabá dráždivá látka zředí v nedráždivém roztoku na úroveň pod určitou koncentrací;

c)

nejsou-li informace o vzájemném působení látek ve směsi k dispozici, nebudou se uvádět žádné předpoklady a namísto nich se zvlášť vyjmenují účinky každé látky na zdraví.

11.1.12   Další informace

Zahrnou se další související informace o nepříznivých účincích na zdraví, i když se podle klasifikačních kritérií nevyžadují.

12.    ODDÍL 12: Ekologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje informace poskytované za účelem posouzení vlivu látky nebo směsi na životní prostředí v případě úniku do životního prostředí. V pododdílech 12.1 až 12.6 bezpečnostního listu se uvede stručné shrnutí údajů včetně příslušných údajů ze zkoušek, jsou-li k dispozici, které jasně určuje druhy zvířat, složky životního prostředí, jednotky, trvání zkoušek a zkušební podmínky. Tyto informace mohou být užitečné pro odstraňování látek v případě úniku do životního prostředí, pro hodnocení postupů nakládání s odpady, omezování úniků, opatření v případě náhodného úniku a přepravu. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

Pro každou příslušnou látku ve směsi se uvedou informace o bioakumulaci, perzistenci a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici a vhodné. Poskytnou se také informace týkající se nebezpečných produktů přeměny vyplývající z rozkladu látek a směsí.

Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

12.1   Toxicita

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o toxicitě s využitím údajů ze zkoušek provedených na vodních a/nebo suchozemských organismech. Musí obsahovat důležité dostupné údaje o toxicitě pro vodní organismy, jak akutní, tak chronické toxicitě pro ryby, korýše, řasy a jiné vodní rostliny. Jsou-li k dispozici, uvedou se dále údaje o toxicitě pro půdní mikroorganismy a makroorganismy a další organismy důležité z hlediska životního prostředí, jako jsou ptáci, včely a rostliny. Má-li látka nebo směs inhibiční účinky na aktivitu mikroorganismů, zmíní se možný dopad na čistírny odpadních vod.

U látek podléhajících registraci se uvedou souhrny informací získaných použitím příloh VII až XI.

12.2   Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost je schopnost látky nebo příslušných látek ve směsi rozkládat se v životním prostředí buď biologickým rozkladem nebo jinými procesy, jako jsou oxidace nebo hydrolýza. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení perzistence a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici. Uvádí-li se poločasy rozkladu, musí se určit, zda se tyto poločasy vztahují na mineralizaci nebo na primární rozklad. Zmíní se rovněž schopnost látky nebo některých látek ve směsi rozkládat se v čistírnách odpadních vod.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.3   Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál je schopnost látky nebo některých látek ve směsi akumulovat se v biotě a případně procházet potravním řetězcem. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení bioakumulačního potenciálu. Musí obsahovat odkaz na rozdělovací koeficient oktanol/voda (Ko/w) a biokoncentrační faktor (BCF), jsou-li k dispozici.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.4   Mobilita v půdě

Mobilita v půdě je schopnost látky nebo složek směsi proniknout působením přírodních sil do podzemních vod nebo rozptýlit se na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí. Schopnost mobility v půdě se uvede, je-li údaj k dispozici. Informace o mobilitě lze zjistit z příslušných údajů o mobilitě, jako jsou adsorpční studie nebo studie o vyluhování, známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí nebo povrchové napětí. Například hodnoty Koc lze předpovídat z rozdělovacích koeficientů oktanol/voda (Ko/w). Vyluhování a mobilitu lze předpovídat z modelů.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

Jsou-li k dispozici experimentální údaje, mají obecně přednost před modely a předpověďmi.

12.5   Výsledky posouzení PBT a vPvB

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvedou se výsledky posouzení PBT a vPvB stanovené ve zprávě o chemické bezpečnosti.

12.6   Jiné nepříznivé účinky

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o jiných nepříznivých účincích na životní prostředí, např. osud v životním prostředí (expozice), potenciál fotochemické tvorby ozonu, potenciál poškozovat ozonovou vrstvu, možné narušování endokrinní činnosti a/nebo schopnost přispívat ke globálnímu oteplování.

13.    ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje informace o řádném nakládání s odpady látky nebo směsi a/nebo jejich obalu s cílem pomoci stanovit bezpečná řešení nakládání s odpady, jež jsou preferovaná z hlediska životního prostředí a odpovídají požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (4) platným v členském státě, v němž je bezpečnostní list vydáván. Informace důležité pro bezpečnost osob vykonávajících činnosti odpadového hospodářství doplňují informace uvedené v oddíle 8.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti a byla-li provedena analýza fáze odpadu, musí být informace o opatřeních k nakládání s odpady v souladu s určeným použitím ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

13.1   Metody nakládání s odpady

a)

Musí se specifikovat obaly a metody pro nakládání s odpady včetně vhodných metod nakládání s odpady látek nebo směsi i všech kontaminovaných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování);

b)

musí se specifikovat fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady;

c)

musí se zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace;

d)

určí se zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady, pokud je to vhodné.

Uvedou se všechna důležitá ustanovení Společenství týkající se odpadů. Pokud taková ustanovení neexistují, uvedou se související platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení.

14.    ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena.

Je-li to vhodné, uvedou se informace týkající se přepravní klasifikace podle jednotlivých vzorových předpisů OSN: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) (5), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) (6), Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) (7) – přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (8) –, Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) (9) (námořní doprava) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO) (10) (letecká doprava).

14.1   Číslo OSN

Uvede se číslo OSN (tj. čtyřmístné identifikační číslo látky, směsi nebo zboží následující po písmenech “OSN”) ze vzorových předpisů OSN.

14.2   Příslušný název OSN pro zásilku

Uvede se příslušný název OSN pro zásilku ze vzorových předpisů OSN, pokud není uveden jako identifikátor výrobku v pododdíle 1.1.

14.3   Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Uvede se třída nebezpečnosti pro přepravu (a vedlejší rizika) přidělená látkám nebo směsím podle převládajícího nebezpečí, které představují v souladu se vzorovými předpisy OSN.

14.4   Obalová skupina

Popřípadě se uvede číslo obalové skupiny ze vzorových předpisů OSN. Číslo obalové skupiny se přiděluje některým látkám podle jejich stupně nebezpečnosti.

14.5   Nebezpečnost pro životní prostředí

Uvede se, zda je látka nebo směs nebezpečná pro životní prostředí podle kritérií vzorových předpisů OSN (jak jsou uvedena v předpise IMDG, v ADR, RID a ADN) a/nebo zda se jedná o látku znečišťující moře podle předpisu IMDG. Je-li látka nebo směs schválená nebo určená pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách v tankových lodích, uvede se, zda je podle ADN nebezpečná pro životní prostředí pouze v tankových lodích.

14.6   Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Uvedou se informace o zvláštních bezpečnostních opatřeních, která by uživatel měl nebo musí dodržovat nebo jichž by si uživatel měl nebo musí být vědom v souvislosti s přepravou nebo převozem, a to v rámci svých prostor i mimo ně.

14.7   Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Tento pododdíl se použije pouze tehdy, je-li náklad určen pro přepravu jako hromadný náklad podle následujících dokumentů Mezinárodní námořní organizace (IMO): příloha II Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973, ve znění jejího protokolu z roku 1978 (MARPOL 73/78) (11) a Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie (mezinárodní předpis o hromadné přepravě chemikálií) (předpis IBC) (12).

Uvede se název výrobku (pokud se odlišuje od názvu v pododdíle 1.1), jak je požadován podle nákladního listu, a v souladu s názvem používaným v seznamech názvů výrobků uvedených v kapitole 17 nebo 18 předpisu IBC nebo v posledním vydání oběžníku Výboru IMO pro ochranu mořského prostředí (MEPC).2/Oběžník (13). Uvede se požadovaný typ lodě a kategorie znečištění.

15.    ODDÍL 15: Informace o předpisech

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny (např. zda se na látku nebo směs vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (14), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (15) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (16)).

15.1   Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Uvedou se informace ohledně souvisejících ustanovení Společenství týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí (např. kategorie Seveso/látky jmenovitě uvedené v příloze I směrnice 96/82/ES (17)) nebo specifické informace v závislosti na konkrétní zemi týkající se právního statusu látky nebo směsi (včetně látek ve směsi), včetně pokynu ohledně opatření, které by měl příjemce na základě těchto ustanovení učinit. Je-li to vhodné, vyjmenují se vnitrostátní zákony příslušných členských států, které tato ustanovení provádějí, a jiná vnitrostátní opatření, která mohou být důležitá.

Pokud se na látku nebo směs uvedené v tomto bezpečnostním listu vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí na úrovni Společenství (např. povolení uvedená v hlavě VII nebo omezení podle hlavy VIII), musí být tato ustanovení zmíněna.

15.2   Posouzení chemické bezpečnosti

Uvede se, zda dodavatel pro látku nebo směs provedl posouzení chemické bezpečnosti.

16.    ODDÍL 16: Další informace

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí informace, které se týkají sestavení bezpečnostního listu. Uvedou se zde další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu, jako např.:

a)

u přepracovaného bezpečnostního listu se zřetelně vyznačí, kde byly provedeny změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu, pokud tato informace není uvedena jinde v bezpečnostním listu, případně s vysvětlením změn. Dodavatel látky nebo směsi vysvětlení změn uchová a na požádání předloží;

b)

klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu;

c)

důležité odkazy na literaturu a zdroje dat;

d)

v případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace;

e)

seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Uvede se plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno;

f)

pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

ČÁST B

Bezpečnostní list musí obsahovat následujících 16 oddílů v souladu s čl. 31 odst. 6 a dále rovněž uvedené pododdíly s výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného případu pouze pododdíl 3.1 nebo pododdíl 3.2:

ODDÍL 1:   Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1

Identifikátor výrobku

1.2

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4

Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2:   Identifikace nebezpečnosti

2.1

Klasifikace látky nebo směsi

2.2

Prvky označení

2.3

Další nebezpečnost

ODDÍL 3:   Složení/informace o složkách

3.1

Látky

3.2

Směsi

ODDÍL 4:   Pokyny pro první pomoc

4.1

Popis první pomoci

4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5:   Opatření pro hašení požáru

5.1

Hasiva

5.2

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3

Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6:   Opatření v případě náhodného úniku

6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2

Opatření na ochranu životního prostředí

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4

Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7:   Zacházení a skladování

7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3

Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8:   Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1

Kontrolní parametry

8.2

Omezování expozice

ODDÍL 9:   Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2

Další informace

ODDÍL 10:   Stálost a reaktivita

10.1

Reaktivita

10.2

Chemická stabilita

10.3

Možnost nebezpečných reakcí

10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5

Neslučitelné materiály

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11:   Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologických účincích

ODDÍL 12:   Ekologické informace

12.1

Toxicita

12.2

Perzistence a rozložitelnost

12.3

Bioakumulační potenciál

12.4

Mobilita v půdě

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6

Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13:   Pokyny pro odstraňování

13.1

Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14:   Informace pro přepravu

14.1

Číslo OSN

14.2

Náležitý název OSN pro zásilku

14.3

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4

Obalová skupina

14.5

Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15:   Informace o předpisech

15.1

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2

Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16:   Další informace“


(1)  Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40.

(2)  Úř. věst L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(5)  Organizace spojených národů, Evropská hospodářská komise, verze platná od 1. ledna 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(6)  Příloha l k dodatku B (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě, verze s účinkem od 1. ledna 2009.

(7)  Verze revidovaná k 1. lednu 2007.

(8)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 1.

(9)  Mezinárodní námořní organizace, vydání 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(10)  IATA, vydání 2007–2008.

(11)  MARPOL 73/78 – souhrnné vydání 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(12)  Předpis IBC, vydání 2007, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(13)  MEPC.2/Oběžník, Prozatímní třídění tekutých látek, verze 14, platnost od 1. ledna 2009.

(14)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(16)  Úř. věst. L 204, 31.7.2008, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.


Top