EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0003

1996 m. sausio 26 d. Komisijos direktyva 96/3/EB, leidžianti nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos nuostatų dėl skystų piltinių aliejų ir riebalų vežimo jūraTekstas svarbus EEE.

OJ L 21, 27.1.1996, p. 42–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 432 - 436
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 87 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 87 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 31 - 35

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; panaikino 32014R0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/3/oj

31996L0003Oficialusis leidinys L 021 , 27/01/1996 p. 0042 - 0046


Komisijos direktyva 96/3/EB

1996 m. sausio 26 d.

leidžianti nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos nuostatų dėl skystų piltinių aliejų ir riebalų vežimo jūra

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos [1], ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi informacija rodo, kad taikyti Direktyvos 93/43/EEB priedo IV skyriaus 2 punkto antro papunkčio nuostatų dėl nefasuotų skystų, granuliuotų ar miltelių pavidalo maisto produktų vežimo talpyklose ir (arba) konteineriuose/tanklaiviuose, skirtuose maisto produktams vežti nėra tikslinga, o maisto produktų verslui užkraunama pernelyg varginanti našta, kai tos nuostatos taikomos jūrų laivais vežant žmonėms vartoti skirtus arba vartoti tinkamus aliejus ir riebalus;

kadangi vis dėlto būtina garantuoti, kad leidžiančios nukrypti nuostatos nustatymas užtikrintų lygiavertę visuomenės sveikatą tokią leidžiančią nukrypti nuostatą susiejant su tam tikromis sąlygomis;

kadangi norint vykdyti nepertraukiamą prekybą žmonėms vartoti skirtais arba vartoti tinkamais aliejais ir riebalais, nepakanka maisto produktams vežti skirtų jūrų laivų;

kadangi per pastaruosius metus įgytas patyrimas parodė, kad galima išvengti skystųjų aliejų ir riebalų užteršimo, jei jiems vežti naudojamos talpyklos yra pagamintos iš lengvai plaunamų medžiagų arba trys ankstesnieji kroviniai buvo tokio tipo, kad juos iškrovus neturėjo likti jokio neleistino užteršimo; kadangi, kita vertus, turi būti nustatyta, kad prieš tai vežtų krovinių talpyklos būtų labai gerai išplautos;

kadangi pagal Direktyvos 93/43/EEB 8 straipsnį siekiant užtikrinti šios direktyvos taikymą valstybės narės privalo vykdyti kontrolę;

kadangi ši specifinė leidžianti nukrypti nuostata neturi pažeisti bendrųjų Direktyvos 93/43/EEB nuostatų;

kadangi pagal Direktyvos 93/43/EEB 1 straipsnio 2 dalį ši leidžianti nukrypti nuostata neturi būti taikoma maisto produktams, kuriems taikomos labiau specifinės Bendrijos higienos taisyklės;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva nukrypsta nuo Direktyvos 93/43/EEB priedo IV skyriaus 2 punkto antrojo papunkčio ir nustato lygiavertes sąlygas, kurios garantuotų visuomenės sveikatą ir atitinkamų maisto produktų saugą bei jų sveikumą.

2 straipsnis

1. Vežti jūrų laivais nefasuotus aliejus arba riebalus, kuriuos reikia perdirbti ir kurie yra skirti arba tinkami žmonėms vartoti, leidžiama talpyklose, kurios nėra išimtinai skirtos maisto produktų vežimui, jei laikomasi tokių sąlygų:

a) aliejus ar riebalai yra vežami talpykloje iš nerūdijančio plieno arba talpykla padengta epoksidine derva ar techniškai lygiaverte priemone, prieš tai talpykloje vežtas krovinys turėjo būti maisto produktas arba krovinys, nurodytas priedo leistinų ankstesnių krovinių sąraše;

b) aliejus arba riebalai yra vežami talpykloje, pagamintoje ne iš a punkte nurodytų medžiagų, trys ankstesnieji talpyklose vežti kroviniai turėjo būti maisto produktai arba kroviniai, nurodyti priedo leistinų ankstesnių krovinių sąraše.

2. Vežti jūrų laivais nefasuotus aliejus arba riebalus, kurių nereikia toliau perdirbti ir kurie yra skirti arba tinkami žmonėms vartoti, leidžiama talpyklose, kurios nėra išimtinai skirtos maisto produktų vežimui, jei laikomasi tokių sąlygų:

a) talpykla yra iš nerūdijančio plieno arba padengta epoksidine derva ar techniškai lygiaverte priemone;

b) trys ankstesnieji talpykloje vežti kroviniai buvo maisto produktai.

3 straipsnis

1. Jūrų laivo, talpyklose vežančio nefasuotus aliejus ir riebalus, ir kurie yra skirti arba tinkami žmonėms vartoti, kapitonas turi saugoti tvarkingus dokumentus apie tris ankstesnius krovinius, vežtus minėtose talpyklose ir apie tai, kad tarp šių krovinių krovimo viskas buvo tinkamai išplauta.

2. Jei krovinys buvo perkraunamas, be straipsnio 1 dalyje būtinų rašytinių duomenų priimančio laivo kapitonas turi saugoti tvarkingus dokumentus apie tai, kad nefasuotų skystų aliejų arba riebalų vežimas ankstesniame laive atitiko 2 straipsnio nuostatas ir ankstesniame laive tarp šių krovinių krovimo viskas buvo tinkamai išplauta.

3. Oficialioms kompetentingoms kontrolės institucijoms pareikalavus, laivo kapitonas joms pateikia dokumentus, nurodytus 1 ir 2 straipsnio dalyse.

4 straipsnis

Ši direktyva apsvarstoma iš naujo, jei viena ar daugiau valstybių narių arba Komisija yra tos nuomonės, kad siekiant atsižvelgti į mokslo ar technikos pažangą būtina daryti pakeitimus. Bet kuriuo atveju priedas turi būti apsvarstomas iš naujo ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

5 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1996 m. vasario 12 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

6 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Martin bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 175, 1993 7 19, p. 1

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Leistinų ankstesnių krovinių sąrašas

Medžiaga | CAS Nr. |

Acto rūgštis (etano rūgštis, acto esencija, metankarboksirūgštis) | 64–19–7 |

Acetonas (dimetilketonas; 2-propanonas) | 67–64–1 |

Rūgštieji aliejai ir riebalų rūgščių distiliatai, gauti iš augalinių aliejų ir riebalų ir (arba) jų mišinių, taip pat iš gyvulinių ir jūros gyvūnų aliejų ir riebalų | |

Amonio hidroksidas (amonio hidratas; amoniako tirpalas; amoniakinis vanduo) | 1336–21–6 |

Gyvuliniai, jūros gyvūnų ir augaliniai aliejai ir riebalai (išskyrus kišju riešutų kevalų aliejų ir žaliavinę talo alyvą) | |

Bičių vaškas | 8012–89–3 |

Benzilo alkoholis (tik NF ir analiziškai grynas) | 100–51–6 |

Butilacetatai (n-, antr-, tret-) | 123–86–4 105–46–4 540–88–5 |

Kalcio chlorido tirpalas | 10043–52–4 |

Kalcio lignosulfonatas | |

Kandelila vaškas | 8006–44–8 |

Karnaubo vaškas (Brazilijos vaškas) | 8015–86–9 |

Cikloheksanas (heksametilenas; heksanaftenas; heksahidrobenzenas) | 110–82–7 |

Cikloheksanolis (heksahidrofenolis) | 108–93–0 |

Epoksidintas sojų aliejus (oksirano grupės deguonies kiekis ne mažesnis kaip 7 %) | 8013–07–8 |

Etanolis (etilo alkoholis) | 64–17–5 |

Etilacetatas (acto rūgšties etilo esteris) | 141–78–6 |

2-etil-1-heksanolis | 104–76–7 |

Riebalų rūgštys: | |

Sviesto rūgštis (n-butano rūgštis, butano rūgštis, propilskruzdžių rūgštis) | 107–92–6 |

Valerijono rūgštis (n-pentano rūgštis) | 109–52–4 |

Kaprono rūgštis (n-heksano rūgštis) | 142–62–1 |

Heptano rūgštis (n-heptano rūgštis) | 111–14–8 |

Kaprilo rūgštis (n-oktano rūgštis) | 124–07–2 |

Pelargono rūgštis (n-nonano rūgštis) | 112–05–0 |

Kaprino rūgštis (n-dekano rūgštis) | 334–48–5 |

Lauro rūgštis (n-dodekano rūgštis) | 143–07–7 |

Lauroleino rūgštis (cis-5-dodeceno rūgštis) | 4998–71–4 |

Miristo rūgštis (n-tetradekano rūgštis) | 544–63–8 |

Miristoleino rūgštis (cis-9-tetradeceno rūgštis) | 544–64–9 |

Palmitino rūgštis (n-heksadekano rūgštis) | 57–10–3 |

Palmitoleino rūgštis (cis-9-heksadeceno rūgštis) | 373–49–9 |

Stearino rūgštis (n-oktadekano rūgštis) | 57–11–4 |

Ricinolio rūgštis (cis-12-hidroksioktadec-9-eno rūgštis; ricinos aliejaus rūgštis) | 141–22–0 |

Oleino rūgštis (cis-9-oktadeceno rūgštis) | 112–80–1 |

Linolo rūgštis (9,12-oktadekadieno rūgštis) | 60–33–3 |

Linoleno rūgštis (9,12,15-oktadekatrieno rūgštis) | 463–40–1 |

Arachidino rūgštis (eikozano rūgštis) | 506–30–9 |

Beheno rūgštis (dokozano rūgštis) | 112–85–6 |

Eruko rūgštis (cis-13-dokozeno rūgštis) | 112–86–7 |

Sotieji alkoholiai - gamtiniai alkoholiai | |

Butilo alkoholis (1- butanolis) | 71–36–3 |

Heksilo alkoholis (1-heksanolis) | 111–27–3 |

Heptilo alkoholis (1-heptanolis) | 110–70–6 |

Oktilo alkoholis (1-n-oktanolis) | 111–87–5 |

Nonilo alkoholis (1-nonanolis, pelargono alkoholis) | 143–08–8 |

Decilo alkoholis (1-dekanolis) | 112–30–1 |

Laurilo aloholis (1-dodekanolis, dodecilo alkoholis) | 112–53–8 |

Tridecilo alkoholis (1-tridekanolis) | 27458–92–0 |

Miristilo alkoholis (1-tetradekanolis) | 112–72–1 |

Cetilo alkoholis (1-heksadekanolis, pirminis n-heksadecilo alkoholis; palmitilo alkoholis) | 36653–82–4 |

Stearilo alkoholis (1-oktadekanolis) | 112–92–5 |

Oleilo alkoholis (oktadecenolis) | 143–28–2 |

Laurilo-miristilo alkoholis (C12-C14 mišinys) | |

Cetilo-stearilo alkoholis (C16-C18 mišinys) | |

Riebalų rūgščių esteriai – visi esteriai, gauti iš kurios nors pirmiau išvardytų rūgščių ir vieno iš pirmiau išvardytų alkoholių, pvz., butilmiristatas, oleilpalmitatas ir cetilstearatas | |

Riebalų rūgščių metilesteriai | |

Metillauratas (metildodekanoatas) | 111–82–0 |

Metilpalmitatas (metilheksadekanoatas) | 112–39–0 |

Metilstearatas (metiloktadekanoatas) | 112–61–8 |

Metiloleatas (metildodecenoatas) | 112–62–9 |

Skruzdžių rūgštis (metano rūgštis) | 64–18–6 |

Glicerolis (glicerinas) | 56–81–5 |

Glikoliai | |

Butandiolis (butan-1,3-diolis; 1,3-butilenglikolis; butan-1,4-diolis; 1,4-butilenglikolis; 2,3-butilenglikolis; butan-2,3-diolis, butilenglikolis) | 107–88–0 110–63–4 513–85–9 |

Polipropilenglikolis (molekulinė masė didesnė kaip 400) | 25322–69–4 |

Propilenglikolis (1,2-propilenglikolis; propan-1,2-diolis; 1,2-dihidroksipropanas; monopropilenglikolis (MPG); metilglikolis) | 57–55–6 |

1,3-propilenglikolis (trimetilenglikolis; 1,3-propandiolis) | 504–63–2 |

n-heptanas | 142–82–5 |

n-heksanas (techninis) | 110–54–3 64742–49–0 |

Izobutanolis (2-metilpropan-1-olis) | 78–83–1 |

Izobutilacetatas | 110–19–0 |

Izodekanolis (izodecilo alkoholis) | 25339–17–7 |

Izononanolis (izononilo alkoholis) | 27458–94–2 |

Izooktanolis (izooktilo alkoholis) | 26952–21–6 |

Izopropanolis (izopropilo alkoholis; IPA) | 67–63–0 |

Limonenas (dipentenas) | 138–86–3 |

Magnio chlorido tirpalas | 7786–30–3 |

Metanolis (metilo alkoholis) | 67–56–1 |

Metiletilketonas (2-butanonas) | 78–93–3 |

Metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas) | 108–10–1 |

Metil-tret-butileteris (MTBE) | 1634–04–4 |

Silicio dioksidas | 7631–86–9 |

Melasos | 57–50–1 |

Montano (lignito) vaškas | 8002–53–7 |

Nonanas | 111–84–2 |

Parafinas (maistinės rūšies) | |

Pentanas | 109–66–0 |

Fosforo rūgštis (ortofosfato rūgštis, fosfato rūgštis) | 7664–38–2 |

Geriamasis vanduo gali būti ankstesniu kroviniu, jei iš karto prieš tai buvęs krovinys yra šiame sąraše | |

Kalio hidroksidas (kalio šarmas) | 1310–58–3 |

n-propilacetatas | 109–60–4 |

Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1310–73–2 |

D-gliucitolis (sorbitolis, šešiahidroksilis alkoholis) | 50–70–4 |

Sieros rūgštis (sulfatinė rūgštis) | 7664–93–9 |

Amonio nitrato ir karbamido tirpalas | |

Vyno nuosėdos (žlaugtai, vyno akmuo, neapdorotas rūgštusis kalio tartratas) | 868–14–4 |

--------------------------------------------------

Top