EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0079

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/79/EEB dėl mokesčių, taikomų cigaretėms, derinimo

OJ L 316, 31.10.1992, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; panaikino 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/79/oj

31992L0079Oficialusis leidinys L 316 , 31/10/1992 p. 0008 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0087
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0087


Tarybos direktyva 92/79/EEB

1992 m. spalio 19 d.

dėl mokesčių, taikomų cigaretėms, derinimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 99 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Direktyvoje 72/464/EEB [4] nustatytos bendrosios nuostatos dėl akcizų pramoniniam tabakui bei specialiosios nuostatos dėl cigaretėms taikomų akcizų struktūros;

kadangi Direktyvoje 79/32/EEB [5] buvo apibrėžtos įvairios pramoninio tabako grupės;

kadangi, norint 1993 m. sausio 1 d. sukurti vidaus rinką be sienų, būtina nustatyti mišrųjį minimalų akcizą cigaretėms;

kadangi Ispanijos Karalystei, kad ji galėtų pritaikyti tą mišrųjį minimalų akcizą, reikalingas dvejų metų pereinamasis laikotarpis;

kadangi Portugalijos Respublikai turi būti suteikta galimybė taikyti sumažintą akcizą cigaretėms, pagamintoms smulkių gamintojų ir vartojamoms tolimiausiuose Azorų ir Madeiros salų regionuose;

kadangi būtina įdiegti tvarką, pagal kurią kas dveji metai būtų galima pakoreguoti cigarečių akcizo bendrą apmokestinimo lygį bei jo struktūrą, siekiant užtikrinti, kad tinkamai veiktų vidaus rinka ir būtų siekiama platesnių Sutarties tikslų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ne vėliau kaip 1993 m. sausio 1 d. valstybės narės privalo cigaretėms taikyti minimalius vartojimo mokesčius pagal šioje direktyvoje nustatytas taisykles.

2. 1 dalis taikoma mokesčiams, kurie pagal Direktyvos 72/464/EEB nuostatas taikomi cigaretėms, būtent:

a) specifiniam akcizui už produkto vienetą;

b) proporciniam akcizui, apskaičiuotam pagal maksimalią mažmeninę pardavimo kainą;

c) PVM, proporcingam mažmeninei pardavimo kainai.

2 straipsnis

Ne vėliau kaip 1993 m. sausio 1 d. kiekviena valstybė narė privalo pradėti taikyti mišrųjį minimalų akcizą (specifinį akcizą plius advaliorinį mokestį, išskyrus PVM), kurio dydis - 57 % didžiausią paklausą turinčios kainų grupės cigarečių pardavimo mažmeninės kainos (įskaitant visus mokesčius).

Nuo 1993 m. sausio 1 d. mišrusis minimalus akcizas už cigaretes apskaičiuojamas remiantis didžiausią paklausą turinčios kainų grupės cigarečių pardavimo mažmenine kaina, nustatoma pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos duomenis.

3 straipsnis

1. Ispanijos Karalystei 2 straipsnyje nustatytam mišriajam minimaliam akcizui įdiegti suteikiamas dviejų metų pereinamasis laikotarpis, kuris prasideda 1993 m. sausio 1 d.

2. Portugalijos Respublikai leidžiama taikyti sumažintą akcizą – iki 50 % mažesnį, už numatytą 2 straipsnyje cigaretėms, pagamintoms smulkių gamintojų, kurių kiekvieno metinė produkcija neviršija 500 tonų, ir vartojamoms tolimiausiuose Azorų ir Madeiros salų regionuose.

4 straipsnis

Kas dveji metai, o pirmą kartą ne vėliau kaip 1994 m. gruodžio 31 d., Taryba, remdamasi Komisijos ataskaita ir, jei reikia, Komisijos pasiūlymu, peržiūri 2 straipsnyje nustatytą mišrųjį minimalų akcizą, 3 straipsnio 2 punkto nuostatas bei akcizo struktūrą, nustatytą Direktyvos 72/464/EEB 10b straipsnyje, ir po konsultacijų su Europos Parlamentu vienbalsiai tvirtina būtinas priemones. Komisijai ataskaitoje ir Tarybos patikrinime atsižvelgiama į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, ir į platesnius Sutarties tikslus.

5 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję iki 1992 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1992 m. spalio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Cope

[1] OL C 12, 1990 1 18, p. 4.

[2] OL C 94, 1992 4 13, p. 35.

[3] OL C 225, 1990 9 10, p. 56.

[4] OL L 303, 1972 12 31, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/78/EEB (OL L 316, 1992 10 31, p. 5).

[5] OL L 10, 1979 1 16, p. 8.

--------------------------------------------------

Top