EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1949

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1949 2022 m. spalio 13 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Naujosios Zelandijos Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/7423

OJ L 268, 14.10.2022, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1949/oj

2022 10 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1949

2022 m. spalio 13 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Naujosios Zelandijos Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų valstybių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal tą reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų valstybių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimams, kuriuos Naujoji Zelandija Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat turėtų būti atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Naujoji Zelandija Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau išduoda dėl trečiųjų šalių piliečių, teisėtai esančių arba gyvenančių valstybių narių teritorijoje;

(3)

2021 m. lapkričio 15 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2021/1993 (3), kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas pagal sistemą „My Covid Record“ Naujosios Zelandijos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams;

(4)

2022 m. balandžio 19 d. Naujoji Zelandija informavo Komisiją, kad Kuko Salos, Niujė ir Tokelau paprašė jos siekti išplėsti Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/1993 aprėptį, kad jis apimtų ir Kuko Salose, Niujėje ir Tokelau išduotus COVID-19 pažymėjimus. Kaip pažymėjo Naujoji Zelandija, Kuko Salos ir Niujė yra savarankiškos valstybės, laisvai asocijuotos su Naująja Zelandija, o Tokelau yra nesavarankiška Naujosios Zelandijos teritorija. Naujoji Zelandija prašymą pateikė vykdydama įsipareigojimą atsižvelgti į gyvybinius Kuko Salų, Niujės ir Tokelau interesus;

(5)

šiomis aplinkybėmis Naujoji Zelandija pateikė Komisijai išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimų išdavimą Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau pagal sistemą „My Covid Record“, t. y. sistemą, kuriai taikomas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1993. Naujoji Zelandija informavo Komisiją, jog mano, kad jos COVID-19 pažymėjimai, pagal sistemą „My Covid Record“ išduodami Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau, yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Be to, Naujoji Zelandija pranešė Komisijai, kad Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau pagal sistemą „My Covid Record“ išduotuose COVID-19 pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(6)

Naujoji Zelandija taip pat pranešė Komisijai, kad Kuko Salos, Niujė ir Tokelau pripažįsta valstybių narių ir EEE šalių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus sąveikiuosius skiepijimo ir tyrimo pažymėjimus;

(7)

gavusi Naujosios Zelandijos prašymą, pateiktą Kuko Salų, Niujės ir Tokelau vardu, 2022 m. liepos 25 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Naujosios Zelandijos Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau pagal sistemą „My Covid Record“ išduoti COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimai yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema, taigi sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad Naujosios Zelandijos Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau pagal sistemą „My Covid Record“ išduotuose COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimuose yra būtini duomenys;

(8)

be to, Naujoji Zelandija pranešė Komisijai, kad ji Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau išduoda sąveikiuosius skiepijimo COVID-19 vakcinomis, tarp kurių šiuo metu yra ir „Comirnaty“ vakcina, pažymėjimus;

(9)

be to, Naujoji Zelandija informavo Komisiją, kad Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau sąveikiuosius tyrimo pažymėjimus ji išduoda atlikus nukleorūgščių amplifikacijos tyrimus arba antigenų testus, dėl kurių susitarė pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES (4) 17 straipsnį įsteigtas Sveikatos saugumo komitetas, remdamasis 2021 m. sausio 21 d. Tarybos rekomendacija (5);

(10)

be to, Naujoji Zelandija pranešė Komisijai, kad Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau ji neišduoda sąveikiųjų persirgimo pažymėjimų;

(11)

be to, Naujoji Zelandija pranešė Komisijai, kad Kuko Salų, Niujės ir Tokelau tikrintojai, tikrindami pažymėjimus, į juos įtrauktus asmens duomenis tvarko tik tam, kad patikrintų ir patvirtintų turėtojo skiepijimo būklę arba tyrimo rezultatus, ir vėliau jų nebesaugo;

(12)

taigi būtinieji elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Naujosios Zelandijos Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau pagal sistemą „My Covid Record“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(13)

todėl Naujosios Zelandijos Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau pagal sistemą „My Covid Record“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(14)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Naujosios Zelandijos prijungimo prie Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/1993 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos sąlygos turėtų būti išplėstos, kad apimtų Kuko Salose, Niujėje ir Tokelau išduotus pažymėjimus;

(15)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti arba nutraukti šio sprendimo taikymą, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(16)

atsižvelgiant į poreikį išplėsti Naujosios Zelandijos prijungimą prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, kad jis kuo greičiau apimtų Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau išduotus pažymėjimus, šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(17)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Naujosios Zelandijos Kuko Saloms, Niujei ir Tokelau pagal sistemą „My Covid Record“ išduoti COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Naujosios Zelandijos prijungimo prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos sąlygos išplečiamos įtraukiant pažymėjimus, kuriems taikomas 1 straipsnis.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).

(3)  2021 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1993, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Naujosios Zelandijos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (OL L 405, 2021 11 16, p. 20).

(4)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

(5)  2021 m. sausio 21 d. Tarybos rekomendacija dėl bendros greitųjų antigenų tyrimų naudojimo ir patvirtinimo sistemos ir COVID-19 tyrimų rezultatų tarpusavio pripažinimo Europos Sąjungoje (OL C 24, 2021 1 22, p. 1).


Top