EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1949

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1949, 13. oktoober 2022, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Uus-Meremaa poolt Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/7423

OJ L 268, 14.10.2022, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1949/oj

14.10.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 268/46


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/1949,

13. oktoober 2022,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Uus-Meremaa poolt Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus järk-järgult ja kooskõlastatult kaotada vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on liidu õiguse alusel SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need COVID-19 tõendid on välja antud vastavalt standarditele, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud eeskirju kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on liidu õiguse kohaselt õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Uus-Meremaa on liidu kodanikele ja nende pereliikmetele välja andnud Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta. Samamoodi tuleks määruse (EL) 2021/954 alusel kohaldada sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Uus-Meremaa on Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

15. novembril 2021 võttis komisjon vastu rakendusotsuse (EL) 2021/1993, (3) millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Uus-Meremaa poolt süsteemi „My Covid Record“ kaudu välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega.

(4)

19. aprillil 2022 teatas Uus-Meremaa komisjonile, et Cooki saared, Niue ja Tokelau on taotlenud rakendusotsuse (EL) 2021/1993 laiendamist, et see hõlmaks Cooki saartel, Niuel ja Tokelaul välja antud COVID-19 tõendeid. Nagu Uus-Meremaa märkis, on Cooki saared ja Niue autonoomsed riigid, mis on Uus-Meremaaga vabaühenduses, samas kui Tokelau on Uus-Meremaa mitteautonoomne territoorium. Uus-Meremaa esitas taotluse seoses oma kohustusega seista Cooki saarte, Niue ja Tokelau eluliste huvide eest.

(5)

Sellega seoses esitas Uus-Meremaa komisjonile üksikasjaliku teabe, mis käsitles koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite väljaandmist Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta süsteemi „My Covid Record“ kaudu, mis on rakendusotsusega (EL) 2021/1993 hõlmatud süsteem. Uus-Meremaa teatas komisjonile, et tema hinnangul antakse COVID-19 tõendeid Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta süsteemi „My Covid Record“ kaudu välja vastavalt sellisele standardile ja sellise tehnoloogilise süsteemi kohaselt, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ning võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Uus-Meremaa komisjonile, et COVID-19 tõendid, mis on välja antud Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta süsteemi „My Covid Record“ kaudu, sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(6)

Samuti teatas Uus-Meremaa komisjonile, et Cooki saared, Niue ja Tokelau aktsepteerivad koostalitlusvõimelisi vaktsineerimis- ja testimistõendeid, mille liikmesriigid ja EMP riigid on välja andnud määruse (EL) 2021/953 kohaselt.

(7)

Pärast seda, kui Uus-Meremaa oli esitanud Cooki saarte, Niue ja Tokelau nimel taotluse, tegi komisjon 25. juulil 2022 tehnilised testid, mis näitasid, et Uus-Meremaa poolt Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta süsteemi „My Covid Record“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendid on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ja et tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust on võimalik kontrollida. Komisjon kinnitas ka, et COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendid, mille Uus-Meremaa on süsteemi „My Covid Record“ kaudu Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta välja andnud, sisaldavad vajalikke andmeid.

(8)

Lisaks teatas Uus-Meremaa komisjonile, et ta annab Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta välja koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiinide kohta ning praegu on nende aluseks Comirnaty vaktsiin.

(9)

Samuti teatas Uus-Meremaa komisjonile, et ta annab Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid selliste nukleiinhappe amplifitseerimise testide ja antigeeni kiirtestide kasutamise korral, mille Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (4) artikli 17 kohaselt loodud terviseohutuse komitee on nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse (5) alusel heaks kiitnud.

(10)

Lisaks teatas Uus-Meremaa komisjonile, et ta ei väljasta Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta koostalitlusvõimelisi läbipõdemistõendeid.

(11)

Samuti teatas Uus-Meremaa komisjonile, et tõendite kontrollimisel töödeldakse Cooki saartel, Niuel ja Tokelaul neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist või testitulemusi ning neid andmeid ei säilitata.

(12)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Uus-Meremaal Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta süsteemi „My Covid Record“ kaudu välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(13)

Seepärast tuleks COVID-19 tõendeid, mille Uus-Meremaa on Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta süsteemi „My Covid Record“ kaudu välja andnud, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

(14)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Uus-Meremaa ühinemist rakendusotsusega (EL) 2021/1993 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga laiendada Cooki saartel, Niuel ja Tokelaul välja antud tõenditele.

(15)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või lõpetamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(16)

Võttes arvesse vajadust laiendada Uus-Meremaa ühinemist määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga nii, et see hõlmaks nii kiiresti kui võimalik Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta välja antud tõendeid, peaks käesolev otsus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(17)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Uus-Meremaa poolt Cooki saarte, Niue ja Tokelau kohta süsteemi „My Covid Record“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Uus-Meremaa ühinemist määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga laiendatakse nii, et see hõlmaks artikliga 1 hõlmatud tõendeid.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 13. oktoober 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).

(3)  Komisjoni 15. novembri 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/1993, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Uus-Meremaa välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (ELT L 405, 16.11.2021, lk 20).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(5)  Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovitus COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta (ELT C 24, 22.1.2021, lk 1).


Top