EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

A Tanács 1084/2006/EK rendelete ( 2006. július 11. ) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HL L 210., 2006.7.31, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/79


A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE

(2006. július 11.)

a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (3),

mivel:

(1)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (4) létrehozza a strukturális alapok és a Kohéziós Alap működésének új keretét. Mindenekelőtt a partnerségre, a programozásra, az értékelésre és az irányításra vonatkozó célkitűzéseket, elveket és szabályokat határozza meg. Ezért pontosítani kell a Kohéziós Alap feladatkörét a működésére vonatkozó új keret és a számára a Szerződésben előírt cél viszonylatában, valamint – az egyértelműség érdekében – hatályon kívül kell helyezni a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendeletet (5).

(2)

A Kohéziós Alapból finanszírozott transzeurópai közlekedési hálózati projekteknek meg kell felelniük a Tanács és az Európai Parlament által ezen hálózatok vonatkozásában elfogadott iránymutatásoknak. Az erőfeszítések összpontosítása érdekében elsődleges fontosságot kell biztosítani a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban (6) foglalt közös érdekű projekteknek.

(3)

A Közösség emellett a Kohéziós Alapon keresztül hozzájárulhat a Szerződés 6. és 174. cikkében meghatározott közösségi környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához.

(4)

Az 1083/2006/EK rendelet előírja, hogy a kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályokat nemzeti szinten kell meghatározni, bizonyos kivételek figyelembevételével, amelyek esetére külön rendelkezéseket kell megállapítani. Ezért a Kohéziós Alapot érintő kivételekre vonatkozóan külön rendelkezéseket kell megállapítani.

(5)

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó feltételességi rendelkezéseket továbbra is a Szerződés 99. cikke szerinti gazdasági konvergenciafeltételek teljesítésével, valamint a rendezett államháztartás szükségességével összefüggésben kell alkalmazni. E tekintetben, valamint a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet (7) értelmében az eurót bevezető tagállamok stabilitási programokat, azok a tagállamok pedig, amelyek nem vezették be az eurót, konvergenciaprogramokat hajtanak végre, amelyek a Szerződés 104. cikkében említett túlzott költségvetési hiány elkerüléséhez vezetnek. Ugyanakkor a feltételességi rendelkezéseket nem kell alkalmazni a felfüggesztés időpontjában már megtett kötelezettségvállalások esetében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kohéziós Alap létrehozása és célja

(1)   Kohéziós Alap (a továbbiakban: az alap) jön létre a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának megerősítése céljából, a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében.

(2)   Az alapra az 1083/2006/EK rendelet és e rendelet rendelkezései irányadóak.

2. cikk

A támogatások köre

(1)   Az Alap a következő területeken végzett tevékenységekhez nyújt támogatást, megfelelő egyensúlyt biztosítva, és valamennyi támogatásban részesülő tagállam egyéni beruházási és infrastrukturális szükségleteivel összhangban:

a)

transzeurópai közlekedési hálózatok, különösen az 1692/96/EK határozatban meghatározott közös érdekű kiemelt projektek;

b)

környezetvédelem a környezetvédelmi politikai és cselekvési program alapján meghatározott közösségi környezetvédelmi politikai prioritások körében. Ebben az összefüggésben az Alap beavatkozhat olyan, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos területeken is, amelyek egyértelmű környezeti előnyökkel járnak, nevezetesen az energiahatékonyság és a megújuló energiák, valamint a transzeurópai hálózatokon kívüli közlekedési szektorban a vasúti, folyami és tengeri közlekedés, az intermodális közlekedési rendszerek és kölcsönös átjárhatóságuk, a közúti, tengeri és légi közlekedés irányítása, a tiszta városi közlekedés és a tömegközlekedés.

(2)   A támogatások megfelelő egyensúlyának meghatározása a tagállamok és a Bizottság közötti partnerség alapján történik.

3. cikk

A kiadások támogathatósága

A következő kiadások nem jogosultak a Kohéziós Alapból való hozzájárulás formájában támogatásra:

a)

hitelkamat;

b)

földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes támogatható kiadásának 10 %-át;

c)

lakhatás;

d)

atomerőművek leállítása;

e)

visszaigényelhető hozzáadottérték-adó,

4. cikk

Az Alapból nyújtandó támogatás feltételei

(1)   A Kohéziós Alapból nyújtandó támogatás a következő szabályoktól függ.

a)

Amennyiben a Tanács a Szerződés 104. cikkének (6) bekezdésével összhangban úgy határoz, hogy valamely kedvezményezett tagállamban túlzott költségvetési hiány áll fenn; és

b)

a Szerződés 104. cikkének (8) bekezdésével összhangban megállapítja, hogy a Szerződés 104. cikkének (7) bekezdése értelmében kiadott tanácsi ajánlást az érintett tagállam részéről nem követte eredményes intézkedés,

az alapból az érintett tagállam részére tett kötelezettségvállalások teljes vagy részleges felfüggesztéséről határozhat, a felfüggesztésről szóló határozatot követő év január 1-jei hatállyal.

(2)   Ha a Tanács megállapítja, hogy az érintett tagállam megtette a szükséges kiigazító intézkedést, késedelem nélkül határoz az érintett kötelezettségvállalások felfüggesztésének megszüntetéséről. Ezzel egyidejűleg a Tanács a Bizottság javaslata alapján határoz a felfüggesztett kötelezettségvállalásnak későbbi költségvetésbe való átviteléről, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban (8) megállapított eljárásnak megfelelően.

(3)   A Tanács az (1) és (2) bekezdésben említett határozatokat a Bizottság javaslatára minősített többséggel hozza meg.

5. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 1164/94/EK rendelet alapján jóváhagyott projektek vagy egyéb támogatási formák folytatását vagy módosítását, beleértve azok teljes vagy részleges megszüntetését is, amely rendelet következésképpen az adott támogatásra vagy az érintett projektekre, azok lezárásáig, a továbbiakban is alkalmazandó.

(2)   Az 1164/94/EK rendelet értelmében, jelentős projektekre vonatkozóan a Bizottsághoz az 1083/2006/EK rendelet 39., 40. és 41. cikke értelmében benyújtott kérelmek továbbra is érvényben maradnak, amennyiben szükség esetén kiegészítésre kerülnek annak érdekében, hogy e rendelet előírásainak és az 1083/2006/EK rendelet fent említett cikkeinek legkésőbb 2007. január 1-jét követően két hónapon belül megfeleljenek.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikke (1) bekezdésében megállapított rendelkezéseknek, valamint e rendelet 5. cikkének sérelme nélkül, az 1164/94/EK rendelet 2007. január 1-jétől hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Tanács, a Szerződés 161. cikkével összhangban, ezt a rendeletet legkésőbb 2013. december 31-ig felülvizsgálja.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006. július 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 255., 2005.10.14., 88. o.

(3)  HL C 231., 2005.9.20., 35. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.

(5)  HL L 130., 1994.5.25., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(6)  HL L 228., 1996.9.9., 1. o. A legutóbb a 884/2004/EK határozattal (HL L 167., 2004.4.30., 1. o.) módosított határozat.

(7)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o. A legutóbb az 1055/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


Top