EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0376-20150921

Consolidated text: A Bizottság 376/2008/EK rendelete ( 2008. április 23. ) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/376/2015-09-21

2008R0376 — HU — 21.09.2015 — 008.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 376/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról

(kodifikált változat)

(HL L 114, 2008.4.26., 3. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 514/2008/EK RENDELETE (2008. június 9.)

  L 150

7

10.6.2008

►M2

A BIZOTTSÁG 74/2010/EU RENDELETE (2010 január 26.)

  L 23

28

27.1.2010

 M3

A BIZOTTSÁG 669/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. július 12.)

  L 183

4

13.7.2011

 M4

A BIZOTTSÁG 1349/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 20.)

  L 338

26

21.12.2011

►M5

A BIZOTTSÁG 418/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. május 16.)

  L 130

1

17.5.2012

►M6

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

►M7

A BIZOTTSÁG 907/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. március 11.)

  L 255

18

28.8.2014

►M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1538 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. június 23.)

  L 242

1

18.9.2015


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 302, 13.11.2008, o 37 (376/2008/EK)
▼B

A BIZOTTSÁG 376/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról

(kodifikált változat)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére, 12. cikke (1) és (4) bekezdésére, valamint 18. cikkére, továbbá más, a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről elfogadott rendeletek megfelelő cikkeire,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000 bizottsági rendeletet ( 2 ) több alkalommal ( 3 ) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A behozatali és kiviteli engedélyeket bevezető közösségi rendeletek előírják, hogy a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan a Közösségbe irányuló minden behozatal és az onnan származó kivitel engedély kiadásához van kötve. Meg kell tehát határozni ezeknek az engedélyeknek az alkalmazási körét, azzal a konkrét kitétellel, hogy ezekre nincs szükség olyan ügyletek esetében, amelyek nem tartoznak a szoros értelemben vett behozatali vagy kiviteli ügyletek körébe.

(3)

Ahol a termékek aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések tárgyát képezik, az illetékes hatóságok esetenként engedélyezhetik, hogy a termékek szabad forgalomba kerüljenek, akár történik további megmunkálás, akár nem. Ezekben az esetekben a piac megfelelő szabályozása érdekében behozatali engedélyt kell megkövetelni a ténylegesen szabad forgalomba helyezett termékekre vonatkozóan is. Ha azonban egy szabad forgalomba helyezett terméket olyan alapanyagokból állítottak elő, amelyeket részben harmadik országból importáltak, részben pedig a Közösségben szereztek be, csak a harmadik országból importált alapanyagokat, illetve harmadik országból importált alapanyagok megmunkálásával keletkezett alapanyagokat kell figyelembe venni.

(4)

A behozatali és kiviteli engedélyek, valamint az előzetes rögzítési igazolások célja a közös piaci szervezet megfelelő igazgatása. Bizonyos ügyletek csak kis mennyiségekre vonatkoznak és az igazgatási eljárások egyszerűsítésének érdekében behozatali és kiviteli engedélyek, valamint előzetes rögzítési igazolások ezekben az ügyletekben nem szükségesek.

(5)

A Közösségben nem szükséges kiviteli engedély hajók és repülőgépek élelmiszerrel való ellátásához. Hasonló indokok alapján ennek az előírásnak kell érvényesülnie az olajfúrótornyokra és tengeri hajókra történő szállításoknál és a harmadik országban történő élelmiszer-feltöltésnél is. Ugyanezen okok miatt nem szükséges engedély a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) hatálya alá eső ügyletekre sem.

(6)

Tekintettel a nemzetközi kereskedelmi gyakorlatra, a szóban forgó importált vagy exportált termékek és áruk mennyiségére vonatkozóan bizonyos mértékű mennyiségi eltéréseket kellene megengedni az engedélyen vagy tanúsítványon szereplő mennyiségtől.

(7)

Annak érdekében, hogy egyidejűleg több ügyletet lehessen bonyolítani egy engedély vagy tanúsítvány alapján, intézkedni kell az engedélyek és tanúsítványok kivonatainak kiállításáról, amelyek ugyanazzal a hatállyal bírnak, mint azok az engedélyek és tanúsítványok, amelyekből a kivonatok készültek.

(8)

A mezőgazdasági piacok közös szervezetének különböző ágazatait szabályozó közösségi rendelkezések alapján a behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások a Közösségben bonyolított ügyleteknél alkalmazandók. A tagállamok közötti igazgatási együttműködés céljából ez az eljárás közös szabályok elfogadását teszi szükségessé az ilyen engedélyek vagy tanúsítványok kialakítására, használatára, valamint a közösségi űrlapok és módszerek bevezetésére vonatkozóan.

(9)

Az igazgatási tevékenységek különböző területein a számítógépes eljárások használata fokozatosan felváltja a kézi adatfeldolgozást. Szükséges tehát, hogy számítógépes és elektronikus eljárásokat is lehessen alkalmazni a kiviteli engedélyek és tanúsítványok kiállítása és használata során.

(10)

Az ezen engedélyeket és tanúsítványokat bevezető közösségi rendeletek úgy rendelkeznek, hogy ezek kiadását biztosíték letételéhez kötik, hogy ezáltal a vállalt behozatal vagy kivitel lebonyolítása az érvényességi időszakon belül megvalósuljon. Meg kell határozni, hogy a kiviteli vagy behozatali kötelezettséget mikor kell teljesítettnek tekinteni.

(11)

A visszatérítést előre megállapító engedélyek esetén a termék vámtarifa-besorolásától függ, hogy milyen engedélyt kell használni. Egyes keverékek esetén a visszatérítés mértéke nem a termék vámtarifa-besorolásától, hanem az arra a célra megállapított különleges szabályoktól függ. Ezért ha az az alkotóelem, amelyre alapozva a keverékre alkalmazandó visszatérítést számítják, nem felel meg a keverék vámtarifa-besorolásának, az előre megállapított ráta nem alkalmazható.

(12)

A behozatali engedélyeket néha nagy mennyiségű behozatalra állítják ki. Ez csak akkor lehetséges, ha a kiadott engedélyek alapján lebonyolított behozatal tételeivel kapcsolatos információk viszonylag rövid időn belül rendelkezésre állnak. Ilyen esetekben az a követelmény, hogy az engedélyek használatát bizonyítsák, fontos a megfelelő adminisztráció szempontjából, illetve nélkülözhetetlen a mennyiségi rendelkezések kezelése során is. A szóban forgó bizonyíték felmutatása az engedély 1. példányának bemutatásával történik, és szükség esetén annak kivonataival is. E bizonyíték bemutatása viszonylag rövid időn belül lehetséges. Tehát ilyen határidőt kell meghatározni azoknál az eseteknél, ahol a nagy mennyiségű behozatal esetén használt engedélyekről szóló, vonatkozó közösségi szabályok erre hivatkoznak.

(13)

Egyes esetekben az engedélyhez vagy tanúsítványhoz szükséges biztosíték rendkívül alacsony lenne. Az igazgatási terhek csökkentése érdekében ezekben az esetekben biztosítékot nem kell megkövetelni.

(14)

A jogbiztonság és igazgatási hatékonyság érdekében meg kell jelölni azokat a személyeket, akik a tanúsítvány vagy engedély használatára jogosultak, mert a gyakorlatban nem minden esetben az engedélyt vagy tanúsítványt használó személy az engedélyes vagy kedvezményezettje. Ennek érdekében meg kell állapítani az engedélyes és a vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy jogviszonyát.

(15)

A behozatali és kiviteli engedély behozatalra és kivitelre jogosít fel, ezért azt a behozatali vagy kiviteli nyilatkozat elfogadásakor be kell mutatni.

(16)

Egyszerűsített behozatali vagy kiviteli eljárások alkalmazása esetén el lehet tekinteni az engedélybemutatás követelményétől a vámhatóságok felé, vagy az engedély bemutatására utólag kerülhet sor. Azonban az engedélynek az importőr vagy exportőr birtokában kell lennie azon a napon, amelyet a behozatali vagy kiviteli nyilatkozat elfogadása időpontjának tekintenek.

(17)

Az egyszerűsítés érdekében a szabályok rugalmasabbá tehetők, hogy a tagállamok bevezethessék az engedélyek igazgatási kezelésére szolgáló egyszerűsített eljárást, amely szerint az engedélyeket a kibocsátó szerv, vagy ahol indokolt, a visszatérítést előre megállapító engedélyek esetén, a kifizető ügynökség őrzi.

(18)

A rendezett adminisztráció érdekében az engedélyek vagy tanúsítványok, vagy ezek kivonatai kiállításuk után nem módosíthatók. A kibocsátó szerv által elkövetett hibára vagy az engedélyen, a tanúsítványon vagy kivonaton feltüntetett tételekre vonatkozó nyilvánvaló pontatlanságra utaló esetekben olyan eljárást kell bevezetni, amely révén a pontatlan engedélyeket, tanúsítványokat vagy kivonatokat vissza lehet vonni és javított dokumentumokat lehet kibocsátani.

(19)

Amennyiben egy termék valamely a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 5 ) 412–442a. cikke szerinti egyszerűsített eljárás alá tartozik, vagy a közös tranziteljárásokról szóló, 1987. május 20-i egyezmény I. függeléke I. fejezetének X. címében található, nincs szükség vámalakiságokra a határállomás vámhivatalánál abban az esetben, ha a szállítás a Közösségen belül kezdődik és azon kívül fejeződik be. Ha az igazgatás egyszerűsítése érdekében ezeket az eljárásokat használják, a biztosíték feloldására különleges intézkedéseket kell hozni.

(20)

Előfordulhat, hogy az érintett félen kívül álló okok miatt a Közösség vámterületéről való indulást igazoló dokumentumot nem lehet bemutatni, bár a termék elhagyta az említett területet vagy – a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet ( 6 ) 36. cikke esetében – elérte célállomását. Az ilyen helyzet korlátozhatja a kereskedelmet. Ezekben az esetekben más dokumentumokat kell egyenértékűnek elfogadni.

(21)

A szóban forgó engedélyeket és tanúsítványokat bevezető közösségi rendeletek úgy rendelkeznek, hogy a biztosítékot egészben vagy részben vissza kell tartani, ha a behozatalra vagy kivitelre nem vagy csak részben kerül sor az engedély vagy a tanúsítvány érvényességi ideje alatt. Az ilyen esetekben szükséges teendőket részletesen rögzíteni kell, különösen akkor, ha a kötelezettségek nem teljesítése vis maior miatt állt elő. Ekkor a behozatali vagy kiviteli kötelezettséget megszűntnek lehet tekinteni, illetve az engedély vagy tanúsítvány érvényességi idejét meg lehet hosszabbítani. A piac esetleges megzavarásának elkerülése érdekében az ilyen módosítást mindenkor az eredeti érvényességi idő lejártától számított maximum hat hónapra kell korlátozni.

(22)

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében a biztosíték teljes összegét vissza kell téríteni abban az esetben, ha a visszatartandó összeg túl kicsi.

(23)

Az engedélyek vagy tanúsítványok kiállításakor letétbe helyezett biztosítékot fel kell oldani, ha az illetékes szerv megbizonyosodott arról, hogy az érintett áruk a kiviteli nyilatkozatok elfogadását követő 60 napon belül elhagyták a Közösség vámterületét.

(24)

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt a biztosítékot akkor is feloldják, ha a behozatali vagy kiviteli kötelezettség ténylegesen nem teljesült. Ilyen esetekben a tévesen feloldott biztosítékot újra letétbe kell helyezni.

(25)

Be kell vezetni egy mechanizmust annak ösztönzésére, hogy a piaci résztvevők gyorsan juttassák vissza a kiállító szervhez azokat az engedélyeket és tanúsítványokat, amelyeket a későbbiekben nem fognak felhasználni, hogy ezáltal teljes mértékben ki lehessen használni a visszatérítésre jogosult mezőgazdasági termékek kiviteli lehetőségeit. Be kell vezetni egy mechanizmust annak ösztönzésére is, hogy a piaci résztvevők a tanúsítványokat lejáratuk után azonnal juttassák vissza a kiállító szervhez annak érdekében, hogy a kihasználatlan mennyiségeket a lehető leggyorsabban újra fel lehessen használni.

(26)

Az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet ( 7 ) 3. cikkének (4) bekezdése alapján, ha egy időtartam utolsó napja hivatalos ünnepnap, vasárnap vagy szombat, az időtartam a rákövetkező munkanap utolsó óráján jár le. Egyes esetekben ez az előírás azt eredményezi, hogy az engedélyek és tanúsítványok érvényességi ideje meghosszabbodik. Az ilyen intézkedés, amelynek az a célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmet, nem járhat olyan hatással, hogy megváltoztassa a behozatali és kiviteli ügyletek gazdasági feltételeit.

(27)

A mezőgazdasági piacok közös szervezése bizonyos ágazataiban gondolkodási időt írnak elő a kiviteli engedélyek kiadása előtt. Ez az időtartam arra szolgál, hogy a piaci helyzetet fel lehessen mérni, és ahol indokolt, különösen nehézségek esetén, a folyamatban lévő kérelmek kiadását fel lehessen függeszteni, ami egyenértékű e kérelmek elutasításával. Le kell szögezni, hogy ilyen felfüggesztésre akkor is lehetőség van, ha az engedélyeket ennek a rendeletnek a 47. cikke alapján kérelmezik, és amennyiben a gondolkodási idő lejárt, az engedély iránti kérelmet nem lehet újra felfüggeszteni.

(28)

A 2454/93/EGK rendelet 844. cikkének (3) bekezdése szerint az engedély vagy előzetes rögzítési igazolás alapján exportált termékek csak akkor vonhatók a tértiáruk kezelése körébe, ha az engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó közösségi szabályokat betartották. Külön szabályokat kell meghatározni az engedélyek és tanúsítványok rendszerének alkalmazására azoknál a termékeknél, amelyeknél várhatóan e rendelkezések hatálya alá kerülnek.

(29)

A 2454/93/EGK rendelet 896. cikke szerint a behozatali engedély vagy előzetes rögzítési igazolás alapján szabad forgalomba helyezett áruknál csak akkor jogos a behozatali vám visszafizetése vagy elengedése, ha kimutatták, hogy az engedélyt vagy tanúsítványt illetően az illetékes hatóságok megtették a szükséges lépéseket, hogy elhárítsák az ilyen áruk szabad forgalomba helyezésének következményeit.

(30)

A 2454/93/EGK rendelet 880. cikke egyes szabályokat állapít meg a 896. cikkének az alkalmazásához, és különösen arra vonatkozóan, hogy az engedélyek és tanúsítványok kiadásáért felelős hatóságoknak igazolást kell kiadniuk.

(31)

Ebben a rendeletben meg kell állapítani a 2454/93/EGK rendelet 896. cikkének végrehajtásához szükséges szabályokat. Egyes esetekben meg kell teremteni a lehetőséget a 2454/93/EGK rendelet betartására anélkül, hogy igénybe kellene venni a 880. cikkében említett igazolást.

(32)

Ha a behozatali engedélyek kiadására a vámkontingens keretében adható preferenciális behozatali vám meghatározása céljából kerül sor, fennáll annak a veszélye, hogy hamisított engedélyek kerülnek bemutatásra, különösen abban az esetben, ha nagy a teljes és a csökkentett vagy vámmentes vámtétel közötti különbség. A csalás veszélyének csökkentése érdekében helyénvaló a bemutatott engedélyek hitelességének ellenőrzésére szolgáló rendszert kialakítani.

(33)

Ha egy mezőgazdasági termékre kiállított behozatali engedélyt olyan vámkontingens igénybevételére is használnak, amelyre kedvezményes elbánás vonatkozik, ez a kedvezményes elbánás az importőröket az engedély vagy tanúsítvány okán illeti meg, amelyekhez, egyes esetekben, harmadik országból származó dokumentumot is csatolni kell. A kontingensek túllépésének elkerülése érdekében a kedvezményes elbánás akkora mennyiségre érvényes, amelyre az engedély vagy a tanúsítvány szól. A behozatal megkönnyítésére a 7. cikk (4) bekezdése szerinti eltérést meg kell engedni, feltéve hogy egyidejűleg rögzítik, hogy arra a mennyiségre, amely meghaladja az engedélyben vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiséget, de még az engedélyezett eltérés keretén belül van, nem érvényes a kedvezményes elbánás, és ezekre a teljes behozatali vámot meg kell fizetni.

(34)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak minden érdekelt irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I.

FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

▼M1

1. cikk

(1)  Az egyes – különösen a 3448/93/EK tanácsi rendeletben ( 8 ) és annak végrehajtási szabályaiban említett – termékekre vonatkozó külön közösségi szabályokban megállapított bizonyos kivételekre is figyelemmel ez a rendelet közös szabályokat állapít meg a behozatali és kiviteli engedélyek, valamint az előzetes rögzítési bizonyítványok (a továbbiakban: engedélyek és bizonyítványok) azon rendszerének alkalmazására, amelyet az 1234/2007/EK tanácsi rendelet ( 9 ) III. részének II. és III. fejezete, valamint az 1493/1999/EK tanácsi rendelet ( 10 ) ír elő, vagy amelyet ez a rendelet hoz létre.

(2)  Engedélyt vagy bizonyítványt az alábbi termékek tekintetében kell bemutatni:

a) behozatal esetén, ha a termékeket szabad forgalomba hozatal céljából bejelentik:

i. eltérő rendelkezés hiányában a vámkontingensektől eltérő feltételekkel importált, a II. melléklet I. részében felsorolt termékek,

ii. a 2454/93/EGK rendelet ( 11 ) 308a., 308b. és 308c. cikke szerinti, a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszertől („érkezési sorrend” elve) eltérően kezelt vámkontingensek keretében importált termékek,

iii. az e rendelet II. mellékletének I. részében kifejezetten megemlített, a 2454/93/EK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikke szerinti, a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszerrel kezelt vámkontingensek alapján importált termékek,

b) kivitel esetén:

i. a II. melléklet II. részében felsorolt termékek,

ii. az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (1) bekezdésében említett olyan termékek, amelyek tekintetében export-visszatérítést – beleértve a nulla összegűt is – vagy exportadót határoztak meg,

iii. a vámkontingensek keretében exportált termékek, vagy azon termékek, amelyek esetében valamely harmadik országban a Közösségből importált termékek tekintetében megnyitott, és e harmadik ország által kezelt vámkontingensbe való elfogadásához kiviteli engedélyt kell bemutatni,

(3)  A (2) bekezdés a) pontjának i. és iii. alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjának i. alpontjában említett termékek tekintetében alkalmazni kell a II. melléklet szerinti biztosítékösszegre és érvényességi időre vonatkozó szabályokat.

A (2) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában, a (2) bekezdés b) pontjának ii. és iii. alpontjában említett termékek tekintetében alkalmazni kell az e termékekre vonatkozó közösségi szabályok szerinti érvényességi idővel és biztosítékösszeggel kapcsolatos külön végrehajtási szabályokat.

(4)  Az (1) bekezdésben említett kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok tekintetében, ha a II. melléklet II. részében nem szereplő termékekre export-visszatérítést határoztak meg, és az érintett nem igényel visszatérítést, e gazdasági szereplő nem kötelezhető engedély vagy bizonyítvány bemutatására az adott termék vonatkozásában.

▼BII.

FEJEZET

AZ ENGEDÉLYEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK ALKALMAZÁSI TERÜLETE

2. cikk

Nincsen szükség engedélyre vagy tanúsítványra, és nem lehet ezeket benyújtani a következő termékeknél:

a) amelyeket nem helyeznek a Közösségben szabad forgalomba; vagy

b) amelyeket exportálnak:

i. olyan vámeljárás keretében, amely a behozatalt az érvényben lévő vámtól vagy azzal azonos hatású díjaktól mentesen engedélyezi;

ii. olyan különös szabályok keretében, amelyek a kivitelt a 2913/92/EGK rendelet 129. cikkében említettek alapján vámmentesen engedélyezik.

3. cikk

(1)  Ha olyan termékeket helyeznek szabad forgalomba, amelyek aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések tárgyát képezik, és amelyek nem tartalmaznak a (2) bekezdés a) pontjában említett alaptermékeket, akkor a behozatali engedélyt be kell szerezni, amennyiben a ténylegesen szabad forgalomba helyezett termékek behozataliengedély-kötelesek.

(2)  Ha olyan termékeket, amelyek az (1) bekezdésben említett rendelkezések valamelyike alá tartoznak, és amelyek az alábbiakat tartalmazzák:

a) olyan alaptermék vagy alaptermékek, amelyek a Szerződés 23. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alá tartoztak, de a szabad forgalomba helyezett termékbe való bedolgozásuk folytán a hatályuk alól kikerültek; és

b) olyan alaptermék vagy alaptermékek, amelyek nem tartoztak a Szerződés 23. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alá,

szabad forgalomba helyeznek, akkor az ezen rendelet 7. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül minden, az ezen bekezdés b) pontjában említett termékre, amit ténylegesen használnak és ami behozataliengedély-köteles, ilyen engedélyt kell kiadni.

Nincs szükség behozatali engedélyre, ha a ténylegesen szabad forgalomba helyezett termék nem tartozik engedélyezési kötelezettség alá.

(3)  A termékre az (1) vagy (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kiállított behozatali engedély vagy engedélyek nem nyújtanak alapot előrögzítésre.

(4)  Az (1) bekezdésben említett bármely eljárásnak megfelelő és a (2) bekezdés a) pontjában említett egy vagy több alapterméket tartalmazó termék exportja esetén a kiviteli engedélyt be kell szerezni minden ilyen alaptermék esetében, amely kiviteli engedélyezés alá esik.

A visszatérítések előzetes megállapítására vonatkozó harmadik albekezdésre is figyelemmel nincs szükség kiviteli engedélyre, ha a ténylegesen exportált termék nem tartozik engedélyezési kötelezettség alá.

Olyan összetett termékek exportja esetén, amelyek előre megállapított kiviteli visszatérítésre jogosítanak egy vagy több alkotóelemük alapján, az egyes alkotóelemek vámjogi helyzete lesz az egyetlen olyan szempont, amit az engedélyek és tanúsítványok rendszerének alkalmazásánál figyelembe kell venni.

4. cikk

(1)  Nincs szükség engedélyre és nem lehet ezt benyújtani a következő esetekben:

a) a 800/1999/EK rendelet 36., 40., 44., 45. cikkében és a 46. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint; vagy

b) ha nem kereskedelmi jellegű ügyletről van szó; vagy

c) a 918/83/EGK rendeletben említett esetben; vagy

d) a II. mellékletben feltüntetett mennyiségeket meg nem haladó mennyiségek esetén.

Az első bekezdésben foglaltak ellenére engedélyre van szükség akkor, ha az engedély révén megítélt kedvezményes elbánás mellett történő behozatalra vagy kivitelre kerül sor.

Ennek a bekezdésnek az alkalmazása során a tagállamok intézkedéseket tesznek a visszaélések ellen, különösen abban az esetben, ha egy behozatali vagy kiviteli ügyletet több mint egy behozatali vagy kiviteli nyilatkozat alapján bonyolítanak le, ami gazdasági vagy egyéb okokból nyilvánvalóan nem indokolt.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a „nem kereskedelmi jellegű ügyletek”:

a) magánszemélyek által végzett vagy nekik címzett behozatal, feltéve hogy az ilyen ügyletek megfelelnek a Kombinált Nómenklatúra előzetes rendelkezései II. szakasz D. része 2. pontjának;

b) magánszemélyek által lebonyolított kivitel, feltéve hogy az ilyen ügyletek értelemszerűen megfelelnek az a) pontban említett követelményeknek.

(3)  A tagállamok eltekinthetnek a kiviteli engedélytől vagy engedélyektől azoknak a termékeknek és/vagy áruknak az esetében, amelyeket magánszemélyek vagy magánszemélyek csoportjai szállítanak ki azzal a céllal, hogy azokat humanitárius segélyezés céljából harmadik országban ingyenesen szétosszák, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) azok a felek, akik ilyen mentességben kívánnak részesülni, nem folyamodhatnak visszatérítésért;

b) e szállítmányok természetüknél fogva esetiek, különböző termékeket és/vagy árukat tartalmaznak, és szállítási módonként nem haladják meg a 30 000 kg-ot; és

c) az illetékes hatóságok megfelelő bizonyossággal rendelkeznek a termékek és/vagy áruk célállomásáról és/vagy felhasználásáról, valamint az ügylet megfelelő lebonyolításáról.

Az alábbi bejegyzést kell beírni a kiviteli nyilatkozat 44. szakaszába: „Nincs visszatérítés – 376/2008 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése”.

5. cikk

Engedélyt vagy tanúsítványt nem követelnek és azt nem kell bemutatni, ha a termékek szabad forgalomba helyezése a tértiárukra vonatkozó 2913/92/EGK rendelet 2. fejezet VI. címe alapján történik.

6. cikk

(1)  Kiviteli engedélyt nem követelnek és nem kell azt bemutatni az újrakiviteli nyilatkozat elfogadásakor az olyan, a 2913/92/EGK rendelet VII. címének 5. fejezete szerinti termékekre, amelyekre nézve az exportőr igazolja, hogy e termékekre vonatkozóan kedvező döntés született a behozatali vám visszafizetése vagy elengedése ügyében.

(2)  Azoknál a termékeknél, amelyekre exportáláskor kiviteli engedélyt kell bemutatni és az illetékes hatóságok a behozatali vám visszatérítése vagy elengedése ügyében hozott döntés előtt elfogadják az újrakiviteli nyilatkozatot, a kiviteli engedélyt be kell mutatni. Export-visszatérítés vagy -lefölözés előzetes megállapítása nem megengedett.III.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1.

SZAKASZ

Az engedélyek, tanúsítványok és kivonatok hatálya

7. cikk

(1)  A behozatali és kiviteli engedély felhatalmazást ad és egyben az engedély szerinti importra, illetve exportra kötelez, és kivéve a vis maior eseteit, érvényességi ideje alatt a meghatározott mennyiségű, szóban forgó termékekre vagy árukra vonatkozik.

Az ebben a bekezdésben említett kötelezettségek elsődleges követelményeknek tekintendők a Bizottság 2220/85/EGK rendeletének ( 12 ) 20. cikke értelmében.

(2)  Az export-visszatérítést előre megállapító kiviteli engedély az adott termék meghatározott mennyiségének az exportálására kötelez az engedély alapján, és kivéve a vis maior eseteket, az engedély érvényességi ideje alatt.

Ha a termékek exportja kiviteli engedélyhez kötött, az export-visszatérítés előzetes megállapításával kiadott kiviteli engedély kivitelhez és visszatérítéshez való jogosultságot testesít meg.

Az ebben a bekezdésben említett kötelezettségek elsődleges követelményeknek tekintendők a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke értelmében.

(3)  Az engedély vagy tanúsítvány kiadása kötelezettséget jelent az abban szereplő ország vagy országok irányából, illetve irányába történő exportra a 47. cikkben meghatározott esetekben és azokban az esetekben, ha ilyen követelményt az adott ágazatra vonatkozó különös közösségi szabályok előírnak.

(4)  Ha az importált vagy exportált mennyiség nem több, mint 5 %-kal haladja meg az engedélyen vagy tanúsítványon megjelölt mennyiséget, úgy kell tekinteni, mint annak az engedélynek vagy tanúsítványnak a keretében importált vagy exportált tételt.

(5)  Ha az importált vagy exportált mennyiség nem több, mint 5 %-kal kevesebb az engedélyen vagy tanúsítványon megjelölt mennyiségnél, úgy kell tekinteni, hogy a behozatali vagy kiviteli kötelezettség teljesült.

(6)  A (4) és (5) bekezdések alkalmazásában, ha az engedélyt vagy a tanúsítványt darabonkénti számítás szerint állítják ki, az ott említett 5 %-os eltérést, ahol az alkalmazható, a következő nagyobb darabonkénti egész számra kell kerekíteni.

(7)  Ha az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése alapján az exportlefölözést vagy export-visszatérítést előre megállapító engedélyt vagy tanúsítványt az eredeti érvényességi ideje utolsó napját követő első munkanapon használnak, az előre megállapított összegek tekintetében az engedélyt vagy tanúsítványt úgy kell tekinteni, mintha azt a rendes érvényességi idejének utolsó napján használták volna.

▼M1

(8)  Az 1. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül az egyes termékekre vonatkozó kiviteli és a behozatali engedélyek, valamint az előzetes rögzítési bizonyítványok érvényességi idejét a II. melléklet állapítja meg.

▼B

8. cikk

(1)  Az engedélyekből vagy tanúsítványokból származó kötelezettségek nem átruházhatók. Az engedélyekből vagy tanúsítványokból származó jogokat érvényességi idejük alatt az engedélyes átruházhatja. Az átruházás csak egy kedvezményezett javára történhet, minden egyes engedély, vagy tanúsítvány, vagy azok kivonata esetében. Az átruházás kizárólag azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen, tanúsítványon vagy kivonaton.

(2)  A kedvezményezettek tovább nem ruházhatják át jogaikat, de visszátruházás az eredeti engedélyesre lehetséges. Az engedélyesre történő visszátruházás azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen, tanúsítványon vagy kivonaton.

Ilyen esetekben, a kibocsátó testület a III. melléklete A. részében található bejegyzések egyikét írja be az engedély vagy tanúsítvány 6. szakaszába.

(3)  Ha az engedélyes átruházási kérelmet nyújt be, vagy a kedvezményezett nyújt be kérelmet az engedélyesre való visszátruházásra, a kiállító szerv, illetve az egyes tagállamok által kijelölt szervezet vagy szervezetek a következő bejegyzést vezetik rá az engedélyre vagy tanúsítványra, vagy ha indokolt, a kivonatra:

a) a kedvezményezett neve és címe vagy a (2) bekezdésben említett bejegyzés;

b) e bejegyzés dátuma a testület vagy szervezet bélyegzőjével hitelesítve.

(4)  Az átruházás vagy az engedélyesre való visszátruházás a bejegyzés időpontjától hatályos.

9. cikk

Az engedélyek és tanúsítványok kivonatai ugyanolyan joghatással bírnak, mint azok az engedélyek és tanúsítványok, amelyekből a kivonatokat készítették, azokon a mennyiségi határokon belül, amelyekre vonatkozóan ezeket a kivonatokat kiállították.

10. cikk

Az egy tagállam által kibocsátott engedélyek vagy tanúsítványok és kivonatok, továbbá az eszközölt bejegyzések és láttamozások joghatása ugyanaz minden egyes tagállamban, mint az ezekben a tagállamokban kiadott dokumentumoké és eszközölt bejegyzéseké, illetve láttamozásoké.

11. cikk

(1)  Ha egy visszatérítést előre megállapító engedélyt keverék exportjára használnak, az ilyen keverék az exportálásakor nem jogosult az így meghatározott mértékű visszatérítésre, ha annak az összetevőnek a tarifális besorolása, amely alapján a keverékre vonatkozó visszatérítést számították, nem egyezik a keverék tarifális besorolásával.

(2)  Ha egy visszatérítést előre megállapító engedélyt vagy tanúsítványt készletben kiszerelt áruk exportjára használnak, az előre megállapított mértékű visszatérítés csak arra az alkotóelemre vonatkozik, amelynek tarifális besorolása ugyanaz, mint a készleté.2.

SZAKASZ

Engedélyek és tanúsítványok kérelmezése és kiállítása

12. cikk

(1)  Engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó kérelem csak akkor fogadható el, ha azt a 17. cikknek megfelelően kinyomtatott és/vagy kitöltött űrlapokon az illetékes szervhez címezik vagy nyújtják be.

Az illetékes testületek írásos távközlési és elektronikus üzeneteket érvényes kérelemként fogadhatnak el, feltéve hogy ezek tartalmaznak minden olyan információt, amelyeket űrlap használata esetén is fel kell tüntetni. A tagállamok előírhatják, hogy az írásos távközlési és/vagy elektronikus üzenetet a 17. cikk szerint kinyomtatott vagy kiállított kérelem kövesse, amit közvetlenül az illetékes szervhez kell eljuttatni vagy kézbesíteni; ilyen esetekben a kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az írásos távközlési vagy elektronikus üzenet az illetékes szervhez megérkezett. Ez a követelmény nem érinti az írásos távközlési vagy elektronikus üzenettel továbbított kérelmek érvényességét.

Ha az engedély- vagy tanúsítványkérelmeket elektronikus úton nyújtják be, a tagállam illetékes hatóságai határozzák meg, miképpen helyettesítendő a kézírásos aláírás más, akár kódok használatán alapuló módszerrel.

(2)  Engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó kérelmeket csak az illetékes hatóság által átvett levélben, írásos távközlési vagy elektronikus üzenetben lehet lemondani, a vis maior eseteket kivéve, a kérelem benyújtásának napján 13 óráig.

13. cikk

(1)  A visszatérítést előre megállapító engedélykérelmek és engedélyek 16. szakasza tartalmazza a termékeknek a mezőgazdasági termékek nómenklatúrájából származó, export-visszatérítéseknél történő használatra szolgáló 12 számjegyű kódjait.

Ha a visszatérítési mérték ugyanaz, vagy több kód van ugyanabban a kategóriában, amit az 1234/2007/EK rendelet 195. cikke (2) bekezdésében említett eljárás és a piaci szervezeteket szabályozó más rendeletek megfelelő cikkei alapján kell meghatározni, ezeket a kódokat együtt lehet feltüntetni az engedélykérelmeken és magukon az engedélyeken.

(2)  Ha a visszatérítés mértékét célállomás, illetve az ország vagy térség célállomása szerint különböztetik meg, ezeket esetenként a 7. szakaszban kell feltüntetni a kérelmeken és az engedélyeken.

(3)  Az (1) bekezdés első albekezdése sérelme nélkül, ha egy, a 800/1999/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdésében említettek szerinti termékcsoportot meghatároztak, a termékcsoportra vonatkozó termékkódokat be lehet jegyezni az engedélykérelmek és az engedélyek 22. szakaszába úgy, hogy előtte az alábbi bejegyzés szerepeljen: „a 800/1999/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említettek szerinti termékcsoport”.

14. cikk

(1)  A közösségi szabályokban nem szereplő feltételeket tartalmazó kérelmeket el kell utasítani.

▼M1

(2)  Az 1. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a behozatalra és a kivitelre vonatkozóan kiadott engedélyekkel és bizonyítványokkal kapcsolatban nyújtott biztosíték összegét a II. melléklet állapítja meg. Exportadó kiszabása esetén kiegészítő összeg alkalmazható.

Az engedélyre vagy bizonyítványra vonatkozó kérelmet csak akkor lehet teljesíteni, ha az illetékes szervnél megfelelő biztosítékot nyújtottak a kérelem benyújtásának napján 13 óráig.

▼B

(3)  Nem szükséges biztosíték, ha az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosíték összege 100 EUR vagy kevesebb, illetve ha az engedélyt vagy tanúsítványt egy intervenciós ügynökség nevében állítják ki.

(4)  Ha a tagállamok élnek a 2220/85/EGK rendelet 5. cikke szerinti opciókkal, a biztosíték összegét az engedély lejártától számított két hónapos határidő lejáratakor kell letétbe helyezni.

(5)  Nem szükséges biztosíték olyan, harmadik országba irányuló nem közösségi élelmiszersegély-ügyletekkel kapcsolatos kiviteli engedélyek kiállításakor, amely ügyleteket az exportáló tagállamban erre a célra elismert humanitárius szervezetek bonyolítanak. A tagállam késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot az ilyen elismert humanitárius szervezetekről.

(6)  Ha a (3), (4) és (5) bekezdéseket alkalmazzák, a 4. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

15. cikk

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött Mezőgazdasági Megállapodás 10. cikkének (4) bekezdése szerinti élelmiszersegély-ügylettel összefüggésben kiállított engedélykérelmeken és a visszatérítést előre rögzítő engedélyeken a 20. szakaszban fel kell tüntetni az ezen rendelet III. mellékletének B. részében található bejegyzések legalább egyikét.

A rendeltetési országot a 7. rovatban tüntetik fel. Az engedély csak az ilyen élelmiszer-segélyezési műveletek keretében megvalósuló kivitelre érvényes.

16. cikk

(1)  Az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor azt az illetékes szerv számára kézbesítik, feltéve hogy azt 13 óra előtt kapta meg, függetlenül attól, hogy a kérelmet közvetlenül az illetékes hatósághoz kézbesítették, levélben érkezett vagy esetleg távközlési vagy elektronikus üzenetként továbbították.

(2)  Azt az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelmet, amit az illetékes szerv szombaton, vasárnap, ünnepnapon vagy munkanapon 13 óra után kap meg, úgy kell tekinteni, mintha azt a tényleges átvétel napját követő munkanapon nyújtották volna be.

(3)  Ha az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelmek benyújtására meghatározott számú napból álló időtartamot írnak elő, és ennek az időtartamnak utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik, a szóban forgó időtartam a következő munkanapon 13 órakor jár le.

Az ilyen határidő-meghosszabbítást nem kell figyelembe venni az engedélyben vagy tanúsítványban megállapított összegek számításánál vagy érvényességi idejének meghatározásánál.

(4)  Az e rendeletben meghatározott határidők belgiumi helyi idő szerint értendők.

17. cikk

(1)  A 12. cikk (1) bekezdése második albekezdésének és a 18. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelmeket, az engedélyeket, tanúsítványokat és azok kivonatait az I. mellékletben közölt minták alapján készített űrlapokon állítják ki. Ezeket az űrlapokat a rajtuk lévő útmutatások szerint és az adott termékágazatra érvényes különös közösségi rendelkezéseknek megfelelően kell kitölteni.

(2)  Az engedély- és tanúsítványűrlapokat blokkokban készítik el, amelyek tartalmazzák az 1. és 2. példányt, valamint a kérelmet az engedély vagy a tanúsítvány további példányaival együtt, ebben a sorrendben.

A tagállamok előírhatják, hogy a kérelmezők csak egy kérelmet töltsenek ki az első albekezdésben előírt blokkok helyett.

Ha egy közösségi intézkedés következtében kevesebb az a mennyiség, amelyre az engedélyt vagy a tanúsítványt kiállították, mint amire az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelmet benyújtották, a kérelemnek megfelelő mennyiséget és az ahhoz tartozó biztosítékot csak a kéreleműrlapon kell feltüntetni.

A kivonatokra vonatkozó űrlapokat blokkokban készítik el, amelyek tartalmazzák az 1. és 2. példányt, ebben a sorrendben.

(3)  A űrlapokat, beleértve a kiegészítő lapokat, fehér, facsiszolatot nem tartalmazó papírra nyomtatják, ami írásra előkészített és négyzetméterenként legalább 40 grammot nyom. Mérete 210 × 297 mm, a megengedett hosszúság a fenti értéknél 5 mm-rel lehet kevesebb és 8 mm-rel lehet több; a sorok közötti távolság 4,24 mm (egyhatod hüvelyk); az űrlapok formai követelményeit pontosan be kell tartani. Ezenkívül az 1. példány mindkét oldala és a kiegészítő lapoknak az az oldala, amelyre a jóváírásokat fel kell vezetni, egy nyomtatott guilloche-mintázatot is tartalmaz, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi eszközű hamisítást kimutat. A guilloche-mintázat háttere az importűrlapoknál zöld színű, az exportűrlapoknál szépiaszínű.

(4)  Az űrlapok nyomtatásáért a tagállamok felelősek. Az űrlapokat a tagállam által kijelölt, abban a tagállamban működő nyomdák is nyomtathatják. Ez utóbbi esetben mindenkor fel kell tüntetni az űrlapon a tagállam engedélyére utaló hivatkozást. Minden űrlapon rajta kell lennie a nyomda nevére és címére utaló jelölésnek, vagy olyan jelnek, amellyel a nyomda azonosítható, valamint a kéreleműrlapot és a kiegészítő lapokat kivéve, egyedi sorozatszámnak. A szám előtt az alábbi betűket tüntetik fel a dokumentumot kibocsátó tagállam szerint: „AT” Ausztria, „BE” Belgium, „BG” Bulgária, „CZ” Cseh Köztársaság, „CY” Ciprus, „DE” Németország, „DK” Dánia, „EE” Észtország, „EL” Görögország, „ES” Spanyolország, „FI” Finnország, „FR” Franciaország, ►M6  „HR” Horvátország esetében, ◄ „HU” Magyarország, „IE” Írország, „IT” Olaszország, „LU” Luxemburg, „LT” Litvánia, „LV” Lettország, „MT” Málta, „NL” Hollandia, „PL” Lengyelország, „PT” Portugália, „RO” Románia, „SE” Svédország, „SI” Szlovénia, „SK” Szlovákia és „UK” Egyesült Királyság.

Kiadásukkor az engedélyeket vagy tanúsítványokat, valamint kivonatokat a kibocsátó testület kiadási számmal láthatja el.

(5)  A kérelmeket, engedélyeket és tanúsítványokat, valamint kivonataikat gépírással vagy számítógépes úton kell kitölteni. Kitöltésük és kinyomtatásuk a Közösség valamely hivatalos nyelvén történik, ahogy azt a kibocsátó tagállam illetékes hatóságai meghatározzák. A tagállamok a kérelmek kézzel történő kitöltését csak tintával és nagybetűvel engedélyezhetik.

(6)  A kibocsátó testületek és jóváíró hatóságok pecsétjeit fémbélyegzővel látják el, ami lehetőség szerint acélból készül. Egy domborpecsét helyettesítheti a kibocsátó testület pecsétjét, amelynek lenyomata perforált betűkkel vagy számokkal egészül ki.

(7)  Az érintett tagállamok illetékes hatóságai, ha szükséges, előírhatják, hogy az engedélyeket és tanúsítványokat, valamint azok kivonatait lefordítsák az adott tagállam hivatalos nyelvére vagy valamely hivatalos nyelvére.

18. cikk

(1)  A 17. cikk sérelme nélkül az engedélyek és tanúsítványok számítógépes rendszerek használatával is kiadhatók és használhatók az illetékes hatóságok által megállapított részletes szabályok szerint. Ezeket a továbbiakban „elektronikus engedélyeknek és tanúsítványoknak” nevezzük.

Az elektronikus engedélyek és tanúsítványok tartalmának azonosnak kell lennie a papíron kibocsátott engedélyekkel és tanúsítványokkal.

(2)  Ha az engedélyek vagy tanúsítványok engedélyeseinek vagy kedvezményezettjeinek ezek elektronikus változatát kell használniuk egy olyan tagállamban, amely nem kapcsolódott a számítógépes kibocsátási rendszerhez, ezekről kivonatot kell kérniük.

E kivonatokat késedelem nélkül ki kell állítani, pótlólagos költségek nélkül, a 17. cikkben megállapított formában.

A számítógépes kibocsátási rendszerhez csatlakozott tagállamokban ezeket a kivonatokat papíralapú kivonat formájában használják.

19. cikk

(1)  Ha azok az összegek, amelyeket az euro nemzeti valutára történő átváltása eredményeként az engedélyekre vagy tanúsítványokra feljegyeznek, három vagy annál több tizedesjegyűek, azokat csak az első két tizedesjegyig kell feltünteni. Ilyen esetekben, ha a harmadik tizedes öt vagy annál nagyobb, a második tizedest fel kell kerekíteni a legközelebbi számra, és ha a harmadik tizedes kisebb, mint öt, a második tizedes ugyanaz a szám marad.

(2)  Ha az euróban megadott összegeket font sterlingre váltják át, az első két tizedesjegyre vonatkozó, az (1) bekezdésben foglalt hivatkozást úgy kell értelmezni, mint ami az első négy tizedesjegyre vonatkozik. Ilyen esetekben, ha az ötödik tizedes öt vagy annál nagyobb, a negyedik tizedest fel kell kerekíteni a legközelebbi számra, ha az ötödik tizedes kevesebb, mint öt, a negyedik tizedes ugyanaz a szám marad.

20. cikk

(1)  Az elektronikus engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó 18. cikk sérelme nélkül az engedélyeket és tanúsítványokat legalább két példányban kell kiállítani, amelyekből az elsőt, ami a „jogosult példánya”, és amelyet „1.”-gyel jelölnek, késedelem nélkül kiadják a kérelmezőnek, míg a másodikat, ami a „kibocsátó szerv példánya” és amelyet „2.”-vel jelölnek, a kibocsátó szerv visszatartja.

(2)  Ha az engedélyt vagy a tanúsítványt kisebb mennyiségre állítják ki, mint amennyire a kérelem vonatkozott, a kibocsátó testület feltünteti:

a) a 17. és 18. szakaszban azt a mennyiséget, amelyre az engedélyt vagy tanúsítványt kiállították;

b) a 11. szakaszban a megfelelő biztosíték összegét.

Azonnal fel kell oldani azt a biztosítékletétet, ami olyan mennyiségre vonatkozik, amelyre engedélyt vagy tanúsítványt nem állítottak ki.

21. cikk

(1)  A tagállam által megbízott kibocsátó testület, szervezet vagy szervezetek egy vagy több kivonatot készíthet a dokumentumról az engedély vagy tanúsítvány engedélyese, illetve a kedvezményezett kérelmére a dokumentum 1. példányának bemutatásakor.

A kivonatokat legalább két példányban állítják ki, amelyekből az elsőt, ami a „jogosult példánya”, és amelyet „1.”-gyel jelölnek, késedelem nélkül kiadják vagy elküldik a kérelmezőnek, és a másodikat, amely a „kibocsátó testület példánya” és amelyet „2.”-vel jelölnek, a kibocsátó testület visszatartja.

A kivonatot kiállító testület az engedély vagy tanúsítvány 1. példányán feltünteti azt a mennyiséget, amelyre a kivonatot kiállították, megemelve azt az engedélyezett eltérés mennyiségével. A „kivonat” kifejezést beírják az engedély vagy tanúsítvány 1. példányán feltüntetett mennyiség mellé.

(2)  Az engedély vagy tanúsítvány kivonatáról további kivonat nem készíthető.

(3)  A kivonat 1. példányát, amelyet már felhasználtak vagy amely már lejárt, az engedélyes köteles visszaküldeni annak a testületnek, amely az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátotta, annak az engedélynek vagy tanúsítványnak az 1. példányával együtt, amelyről azt készítették, hogy a testület kiigazíthassa az engedély vagy tanúsítvány 1. példányára felvitt bejegyzéseket a kivonat 1. példányán lévő bejegyzések alapján.

22. cikk

(1)  Az érvényességi idő meghatározása céljából az engedélyeket és tanúsítványokat úgy tekintik, hogy a kibocsátás dátuma az a nap, amikor a kérelmet benyújtották, és ezt a napot veszik figyelembe az érvényességi idő kiszámításánál is. Az engedélyek és tanúsítványok tényleges kibocsátásukig nem használhatók fel.

(2)  Ki lehet kötni, hogy az engedély vagy tanúsítvány a kibocsátás tényleges napján válik érvényessé; ebben az esetben ezt a napot veszik figyelembe az érvényesség idejének kiszámításánál.3.

SZAKASZ

Engedélyek és tanúsítványok használata

23. cikk

(1)  Az engedély vagy tanúsítvány 1. példányát annál a vámhivatalnál kell benyújtani, amely elfogadta:

a) behozatali engedély esetén a szabad forgalomba bocsátásról szóló nyilatkozatot;

b) kiviteli engedély vagy visszatérítést előre megállapító tanúsítvány esetén az exportra vonatkozó nyilatkozatot.

A 800/1999/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdése i) pontjának sérelme nélkül, a vámáru-nyilatkozatot az engedélyesnek kell megtennie, illetve ahol indokolt, az engedély vagy tanúsítvány kedvezményezettjének vagy a 2913/92/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerinti képviselőiknek.

(2)  Az engedély vagy tanúsítvány 1. példányát be kell mutatni a vámhatóságnak, vagy rendelkezésére kell bocsátani, ha az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot elfogadják.

(3)  Miután az (1) bekezdésben említett hivatal a jóváírást elvégezte és láttamozta az engedély vagy tanúsítvány 1. példányát, azt visszaküldi az érintett félnek. A tagállamok előírhatják vagy megengedhetik, hogy a bejegyzést az érintett fél végezze el az engedélyen vagy a tanúsítványon; minden ilyen esetben a bejegyzést az illetékes hatóságnak meg kell vizsgálnia és láttamoznia kell.

(4)  Ha az importált vagy exportált mennyiség nem felel meg az engedélyen vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiségnek, az engedélyen vagy a tanúsítványon lévő bejegyzést úgy kell módosítani, hogy a ténylegesen importált vagy exportált mennyiséget mutassa, annak a mennyiségnek a keretén belül, amelyre az engedélyt vagy a tanúsítványt kiállították.

24. cikk

(1)  A 23. cikk sérelme nélkül egy tagállam megengedheti, hogy az engedélyt vagy a tanúsítványt:

a) a kibocsátó szervhez vagy a visszatérítés kifizetéséért felelős hatósághoz nyújtsák be;

b) azokban az esetekben, amikor a 18. cikk alkalmazandó, a kibocsátó szerv vagy a visszatérítés kifizetéséért felelős hatóság adatbázisában tárolják.

(2)  Az érintett tagállam határozza meg azokat az eseteket, amikor az (1) bekezdést alkalmazni kell, és azokat a feltételeket, amelyeket az érintett félnek teljesítenie kell ahhoz, hogy az abban a bekezdésben meghatározott eljárást igénybe vehesse. Ezenkívül a tagállam által megalkotott rendelkezések által biztosítani kell, hogy a Közösségben kiadott valamennyi tanúsítvány egyenlő elbánásban részesüljön.

(3)  A tagállam dönti el, hogy mely hatóság végzi el a bejegyzést és láttamozza az engedélyt vagy a tanúsítványt.

Az engedélyen vagy a tanúsítványon a jóváírás, valamint annak érvényesítése és láttamozása akkor is megtörténtnek minősül, ha:

a) az exportált mennyiségeket részletező dokumentumot számítógéppel készítették; ezt a dokumentumot csatolni kell az engedélyhez vagy a tanúsítványhoz és azzal együtt kell kezelni;

b) az exportált mennyiségeket a szóban forgó tagállam hivatalos számítógépes adatbázisában rögzítették és ez az információ kapcsolódik az elektronikus tanúsítványhoz; a tagállamok ezen információ archiválásának módjául választhatják az elektronikus dokumentum papíralapú változatának használatát.

A bejegyzés dátumának a 23. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozat elfogadása időpontját tekintik.

(4)  A vámáru-nyilatkozat elfogadásakor az érintett félnek fel kell tüntetnie a dokumentumon, hogy ezt a cikket alkalmazzák, és fel kell tüntetnie a felhasználásra kerülő engedély vagy tanúsítvány hivatkozási számát.

(5)  Importra vagy exportra jogosító engedély vagy tanúsítvány esetén az áruk csak akkor szabadíthatók fel, ha az illetékes hatóság tájékoztatta a 23. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatalt, hogy a vámokmányon megjelölt engedély vagy tanúsítvány az érintett termékre érvényes, és azt jóváírták.

(6)  Ha az exportált termékek nem kiviteliengedély-kötelesek, de az export-visszatérítést előre rögzített kiviteli engedéllyel határozták meg, ha egy hiba folytán az export során a visszatérítés jogosságának bizonyítására használt dokumentum nem tesz említést erről a cikkről, és/vagy nem tartalmazza az engedély vagy tanúsítvány számát, illetve ha az információ pontatlan, az ügylet szabályossá tehető, ha az alábbi követelmények teljesülnek:

a) a visszatérítés kifizetéséért felelős hatóság birtokában van a termékre vonatkozó, a visszatérítést előre megállapító kiviteli engedély, amely a nyilatkozat elfogadásának a napján érvényes;

b) elegendő bizonyíték áll az illetékes hatóság rendelkezésére ahhoz, hogy kimutassa az összefüggést az exportált mennyiség és az exportra vonatkozó engedély vagy tanúsítvány között.

25. cikk

(1)  Az engedélyeken, tanúsítványokon vagy kivonatokon végrehajtott bejegyzéseket kibocsátásuk után nem lehet megváltoztatni.

(2)  Ha egy engedély, tanúsítvány vagy kivonat bejegyzéseinek pontosságával kapcsolatban kétség merül fel, az ilyen engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot az érintett fél vagy az érintett tagállam illetékes hatóságainak kezdeményezésére vissza kell küldeni a kibocsátó szervhez.

Ha a kibocsátó szerv úgy látja, hogy javításra van szükség, visszavonja a kivonatot, az engedélyt vagy a tanúsítványt, valamint minden korábban kibocsátott kivonatot, és haladéktalanul kibocsát egy javított kivonatot vagy egy javított engedélyt, illetve tanúsítványt és az azokhoz kapcsolódó javított kivonatokat. Ezeken az utólagos dokumentumokon, amelyeken szerepel az alábbi bejegyzés: „…-án javított engedély (vagy tanúsítvány)” vagy „…-án javított kivonat”, minden korábbi bejegyzést minden példányon megismételnek.

Ha a kibocsátó testület nem látja szükségesnek az engedély, tanúsítvány vagy kivonat javítását, a következő szöveg feltüntetésével hitelesít: „ellenőrizve …-án, az 376/2008 rendelet 25. cikke szerint”, és lebélyegzi azt.

26. cikk

(1)  A kibocsátó szerv kérésére az engedélyesnek vissza kell juttatnia a kibocsátó szervhez az engedélyt vagy a tanúsítványt és az abból készült kivonatokat.

(2)  Ha egy vitatott dokumentumot az ebben a cikkben vagy a 25. cikkben foglaltak alapján visszaküldtek vagy visszatartottak, az illetékes nemzeti hatóságok az érintett félnek kérésére nyugtát adnak.

27. cikk

Ha az engedélyeken, tanúsítványokon vagy az azokról készült kivonatokon a bejegyzésekre rendelkezésre álló hely nem elegendő, a bejegyzéseket végző hatóságok ezekhez kiegészítő lapokat csatolhatnak, amelyeken a szóban forgó engedélyek, tanúsítványok vagy kivonatok 1. példányának hátulján lévő bejegyzési sorokhoz hasonló további sorok állnak rendelkezésre. E hatóságok úgy helyezik el bélyegzőjüket, hogy annak egyik fele az engedélyen, tanúsítványon vagy azok kivonatán legyen, a másik fele pedig a kiegészítő lapon, és minden további kibocsátott kiegészítő lap esetén egy további bélyegzőt helyeznek el hasonlóképpen az új lapon és az előző lapon.

28. cikk

(1)  Ha kétség merül fel egy engedély, tanúsítvány vagy kivonat, vagy az azon szereplő bejegyzések vagy láttamozások valódiságát illetően, az illetékes nemzeti hatóságok visszajuttatják a vitatott dokumentumot vagy annak fénymásolatát az érintett hatóságokhoz ellenőrzés céljából.

Dokumentumokat szúrópróbaszerű ellenőrzés keretében is visszaküldhetnek; ilyen esetben a dokumentumoknak csak egy fénymásolatát küldik vissza.

(2)  Ha egy vitatott dokumentumot az (1) bekezdés szerint visszaküldtek, az illetékes nemzeti hatóságok az érintett félnek kérésére nyugtát adnak.

29. cikk

(1)  Ha ennek a rendeletnek a megfelelő alkalmazásához szükséges, a tagállamok illetékes hatóságai információt cserélnek az engedélyekről, tanúsítványokról és az azokról készült kivonatokról, valamint a velük kapcsolatos szabálytalanságokról és jogsértésekről.

(2)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, amint az e rendelettel kapcsolatos szabálytalanság és jogsértés jut a tudomásukra.

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azoknak a testületeknek a nevéről és címéről, amelyek engedélyeket, tanúsítványokat vagy azokról készült kivonatokat bocsátanak ki, exportlefölözést szednek be és export-visszatérítéseket fizetnek ki. A Bizottság ezt az információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)  A tagállamok szintén elküldik a Bizottságnak hivatalos bélyegzőik és, ahol indokolt, az eljárásra jogosult hatóságok szárazbélyegzőinek lenyomatait. A Bizottság erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot.4.

SZAKASZ

A biztosítékok feloldása

30. cikk

Az engedélyek és tanúsítványok érvényességi idejét illetően:

a) a behozatali kötelezettség teljesítettnek és az engedély vagy tanúsítvány szerinti behozatali jogosultság felhasználtnak tekintendő azon a napon, amikor a 23. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett nyilatkozatot elfogadták, minden esetben azzal a feltétellel, hogy az érintett terméket ténylegesen szabad forgalomba helyezték;

b) a kiviteli kötelezettség teljesítettnek és az engedély vagy tanúsítvány szerinti kiviteli jogosultság felhasználtnak tekintendő azon a napon, amikor a 23. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett nyilatkozatot elfogadták.

31. cikk

Az elsődleges kötelezettség teljesítését az alábbi bizonyíték bemutatása igazolja:

a) import esetében az érintett termékre vonatkozó, a 23. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett elfogadott nyilatkozat;

b) export esetében az érintett termékre vonatkozó, a 23. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett elfogadott nyilatkozat; továbbá:

i. akár export, akár a 800/1999/EK rendelet 36. cikke értelmében exportnak tekintendő szállítmányok esetében bizonyítani kell, hogy a termék, a kiviteli nyilatkozat elfogadását követő 60 napon belül, hacsak vis maior miatt erre nem kerülhetett sor, vagy – az exportnak tekintendő szállítmányok esetén – elérte a rendeltetési célállomást, vagy – minden más esetben – elhagyta a Közösség vámterületét. E rendelet alkalmazásában bármely terméknek kizárólag fúró- vagy bányászati platformon való használatra való szállítását, beleértve az ilyen műveleteket támogató munkaállomásokat, amelyek az európai kontinentális talapzat területén belül vagy a Közösség nem európai része kontinentális talapzatán belül találhatók, de három mérfölddel túl a zónától, ami attól az alapvonaltól kezdődik, amit egy tagállam területi vizei kiterjedésének a meghatározására használnak, úgy tekintik, hogy az elhagyta a Közösség vámterületét;

ii. ha a termékeket a 800/1999/EK rendelet 40. cikkében foglalt élelmiszerellátóraktár-eljárás alá helyezték, bizonyítani kell, hogy a terméket az ennek az eljárásnak az elfogadására kiadott nyilatkozat elfogadását követő 30 napon belül, hacsak vis maior azt meg nem akadályozza, élelmiszer-ellátó raktárba helyezték.

Ha az első bekezdés b) pontjának i. alpontjában említett 60 napos határidő vagy az első bekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett 30 napos határidő lejár, a biztosítékot fel kell oldani a 2220/85/EGK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

A második bekezdés értelmében nem lehet visszatartani a biztosítékot azon mennyiségek esetében, amelyeknél a 800/1999/EK rendelet 50. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az említett rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében és 40. cikkének (1) bekezdésében említett határidők be nem tartása miatt a visszatérítést csökkentik.

32. cikk

(1)  A 31. cikk szerint igényelt bizonyítékot az alábbiak szerint kell felmutatni:

a) a 31. cikk a) pontja szerinti esetekben az engedély vagy tanúsítvány 1. példányának felmutatásával és, ahol indokolt, az engedélyből vagy tanúsítványból készült kivonat vagy kivonatok 1. példányának felmutatásával, amelyeket a 23. és 24. cikkek szerint láttamoztak;

b) a 31. cikk b) pontja és az ezen cikk (2) bekezdése szerinti esetekben az engedély vagy tanúsítvány 1. példányának felmutatásával és, ahol indokolt, az engedélyből vagy tanúsítványból készült kivonat vagy kivonatok 1. példányának felmutatásával, amelyeket a 23. és 24. cikkek szerint láttamoztak.

(2)  Ezenkívül a Közösségből történő export, vagy a 800/1999/EK rendelet 36. cikke értelmében a célállomásra továbbított szállítmányok, vagy annak a rendeletnek a 40. cikkében foglalt eljárás szerinti termékelhelyezés esetében további bizonyítékra van szükség.

Ilyen további bizonyítékot az alábbiak szerint kell felmutatni:

a) ha az alábbi ügyletekre a szóban forgó tagállamban kerül sor, a kiegészítő bizonyítékról az a tagállam dönt, amelyben:

i. az engedélyt vagy tanúsítványt kiállították;

ii. az e rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett nyilatkozatot elfogadták; és

iii. a termék:

 elhagyta a Közösség vámterületét. E rendelet alkalmazásában bármely terméknek kizárólag fúró- vagy bányászati platformon történő használatra való szállítását, beleértve az ilyen műveleteket támogató munkaállomásokat, amelyek az európai kontinentális talapzat területén belül vagy a Közösség nem európai részének kontinentális talapzatán belül találhatók, három mérfölddel attól a zónától, ami attól az alapvonaltól kezdődik, amit egy tagállam területi vizei kiterjedésének a meghatározására használnak, úgy tekintik, hogy az elhagyta a Közösség vámterületét,

 a 800/1999/EK rendelet 36. cikkében felsorolt célállomás valamelyikére szállították, vagy

 a 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerinti élelmiszer-ellátó raktárba helyezték;

b) minden más esetben a további bizonyítékot a következők szerint kell bemutatni:

i. a T 5 ellenőrzőpéldány vagy a 2454/93/EGK rendelet 912a. cikke szerinti példányok bemutatása, illetve az ilyen T 5 ellenőrzőpéldány vagy példányok hitelesített másolatainak vagy fénymásolatainak bemutatása; vagy

ii. a visszatérítés kifizetéséért felelős szervezet igazolása arról, hogy a 31. cikk b) pontjában foglalt feltételek teljesültek; vagy

iii. az ezen cikk (4) bekezdésében előírtakkal egyenértékű bizonyíték.

Ha a T5 ellenőrzőpéldány egyetlen célja a biztosíték feloldása, a T5 ellenőrzőpéldányon a 106. szakaszban az ezen rendelet III. mellékletének C. részében található bejegyzések egyike szerepel.

Ha engedély- vagy tanúsítványkivonatot helyettesítő engedélyt vagy tanúsítványt, illetve helyettesítő kivonatot használnak, ezen bejegyzés tartalmazza az eredeti engedély vagy tanúsítvány számát és a kibocsátó testület nevét és címét.

A b) pont i. és ii. alpontjában említett dokumentumokat hivatalos úton kell a kibocsátó testülethez elküldeni.

(3)  Ha a 23. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kiviteli nyilatkozat elfogadása után a terméket a 2454/93/EGK rendelet 412–442a. cikke szerinti, vagy a célállomásra való szállítás közös tranziteljárásról vagy a Közösség vámterületén kívüli címzetthez történő szállításról szóló, 1987. május 20-i egyezmény X. címe I. fejezetének 1. függeléke szerinti valamelyik egyszerűsített eljárás alá vonják, az ezen cikk 2. bekezdésének b) pontja szerint szükséges T5 ellenőrzőpéldányt hivatalos úton a kibocsátó testülethez küldik. Az ezen rendelet III. mellékletének D. részében található bejegyzések egyikét feltüntetik a T5 ellenőrzőpéldány „J” szakaszában, a „Megjegyzések” címszó alatt.

Az első albekezdésben említett esetben az indulás helye szerinti hivatal engedélyezheti, hogy a szállítási szerződés úgy módosuljon, hogy a szállítás vége csak akkor lehet a Közösségen belül, ha kimutatható:

a) hogy abban az esetben, ha a biztosítékot feloldották, az ilyen biztosítékot megújítják;

vagy

b) hogy az érintett hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, hogy a biztosíték ne legyen feloldva.

Ha a biztosítékot anélkül oldották fel, hogy a termék exportjára sor került volna, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket.

(4)  Ha a (2) bekezdés b) pontjában említett T 5 ellenőrzőpéldányt az érintett félnek fel nem róható okból kifolyólag nem lehet a kibocsátását követő három hónapon belül felmutatni, a fél a kérelem indoklásával és a bizonyító dokumentumok benyújtásával kérheti az illetékes testületet, hogy más egyenértékű dokumentumokat fogadjon el.

A kérelemmel benyújtandó bizonyító dokumentumokat a 800/1999/EK rendelet 49. cikke (3) bekezdésének második albekezdése határozza meg.

33. cikk

A 800/1999/EK rendelet 37. cikke alkalmazásában a hónap utolsó napjának azt a napot kell tekinteni, amikor az e rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatot elfogadták.

34. cikk

(1)  Az engedélyes kérelmére a tagállamok részletekben is feloldhatják a biztosítékot azon termékmennyiségek arányában, amelyekre vonatkozóan a 31. cikk szerinti bizonyítékokat bemutatták, amennyiben bizonyítást nyert, hogy az engedélyen vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiségek legalább 5 %-ának megfelelő mennyiség importja vagy exportja megtörtént.

(2)  A 39., 40., és 47. cikkek alkalmazására is figyelemmel, ha az import- vagy exportkötelezettséget nem teljesítették, a biztosítékot vissza kell tartani olyan összegben, ami megfelel

a) az engedélyen vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiség 95 %-a; és

b) a ténylegesen importált vagy exportált mennyiség közötti különbségnek.

Ha az engedélyt darabszámra bocsátják ki, a fenti 95 %-os számítás eredményét, ahol indokolt, a legközelebbi alacsonyabb darabszámra kell kerekíteni.

Ha az importált vagy exportált mennyiség kevesebb, mint az engedélyen vagy a tanúsítványon feltüntetett mennyiség 5 %-a, a biztosíték teljes összegét vissza kell tartani.

Ezenkívül az érintett tagállam feloldja a teljes biztosítékot, ha a visszatartandó biztosíték teljes összege 100 EUR vagy annál kevesebb lenne egy adott engedély vagy tanúsítvány esetében.

Ha a biztosíték egy részét vagy egészét tévesen oldották fel, azt újra letétbe kell helyezni az érintett mennyiségekre vonatkozóan annál a szervnél, amely az engedélyt vagy a tanúsítványt kiállította.

A feloldott biztosíték újbóli letétbe helyezésére vonatkozó utasítást csak a feloldást követő négy éven belül lehet kiadni, feltéve hogy az ügylet bonyolítója jóhiszeműen járt el.

(3)  A visszatérítést előre megállapító engedélyek esetében:

a) ha az engedélyt vagy az engedély kivonatát az érvényességi idejének első kétharmadán belül juttatják vissza a kibocsátó szervhez, a megfelelő visszatartandó biztosíték összegét 40 %-kal kell csökkenteni. Ebből a szempontból minden napszak egy egész napnak felel meg;

b) ha az engedélyt vagy az engedély kivonatát az érvényességi ideje utolsó harmadának letelte előtt vagy a lejáratot követő egy hónapon belül juttatják vissza a kibocsátó szervhez, a megfelelő visszatartandó biztosíték összegét 25 %-kal kell csökkenteni.

Az első albekezdés csak azokra az engedélyekre és kivonataikra érvényes, amelyeket az engedélyek kiállításának megfelelő GATT-évben küldtek vissza a kibocsátó szervnek azzal a feltétellel, hogy a visszaküldés legalább 30 nappal az adott év vége előtt megtörténik.

Az első albekezdést kell alkalmazni, kivéve, ha azt ideiglenesen felfüggesztik. Ha a visszatérítést egy vagy több termék esetében megemelik, a Bizottság, az 1264/2007/EK rendelet 195. cikke (2) bekezdésében említett eljárás szerint vagy a piacok közös szervezéséről szóló más rendeletek vonatkozó rendelkezései szerint eljárva felfüggesztheti az első albekezdés alkalmazását azokra az engedélyekre, amelyeket még a visszatérítés megemelése előtt kérvényeztek, és a megemelést megelőző napig nem juttattak vissza a kibocsátó szervhez.

A ezen rendelet 24. cikke szerint benyújtott engedélyeket azzal a nappal kell a kibocsátó szervhez visszajuttatottnak tekinteni, amelyen a kibocsátó szerv az engedély tulajdonosától megkapja a biztosíték feloldására irányuló kérvényt.

(4)  A 32. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítékot az engedély vagy tanúsítvány lejártától számított két hónapon belül kell bemutatni, kivéve ha ez vis maior miatt nem lehetséges.

(5)  A vámterületről való távozás bizonyítékát, vagy a célállomásra való kiszállítás bizonyítékát, amire a 800/1999/EK rendelet 36. cikke szerint került sor, vagy a termékeknek a rendelet 40. cikke szerinti, az e rendelet 32. cikke (2) bekezdésében említetteknek megfelelő eljárás alá helyezésének a bizonyítékát az engedély vagy tanúsítvány lejártától számított 12 hónapon belül kell bemutatni, kivéve ha ez vis maior miatt nem lehetséges.

▼M7 —————

▼B

(8)  Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a (4) és (5) bekezdésben említett bizonyítékok bemutatásától, ha a szükséges ismereteknek már birtokában vannak.

(9)  Ha egy közösségi rendelkezés erre a bekezdésre hivatkozva előírja, hogy egy kötelezettség azáltal teljesül, hogy igazolták az áru megérkezését egy adott célállomásra, azt a bizonyítékot a 800/1999/EK rendelet 16. cikkének megfelelően kell bemutatni, ennek hiányában az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó, letétbe helyezett biztosítékot az érintett mennyiség arányában kell visszatartani.

Ezt a bizonyítékot is az engedély vagy tanúsítvány lejártától számított 12 hónapon belül kell bemutatni. Ha a 800/1999/EK rendelet 16. cikke szerint szükséges dokumentumokat nem lehet az előírt határidőn belül bemutatni, bár az exportőr minden tőle telhetőt megtett, hogy azokat a határidőn belül beszerezze, halasztást kaphat e dokumentumok benyújtására.

(10)  Azoknál a behozatali engedélyeknél, amelyeknél valamely közösségi rendelkezés ennek a bekezdésnek az alkalmazását írja elő, a (4)–(8) bekezdés rendelkezéseinek ellenére a 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti engedély használatának bizonyítékát az engedély lejártát követő 45 napon belül kell bemutatni, kivéve ha az vis maior miatt nem lehetséges.

Ha a 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti engedélyek használatának a bizonyítékát az előírt határidőn túl nyújtják be:

a) ha az engedélyt a megengedett eltérés alsó határának figyelembevételével, az érvényességi időn belül felhasználták, az engedélyen feltüntetett biztosíték teljes összegének 15 %-át tartják vissza átalánylevonás útján;

b) ha az engedélyt érvényességi idején belül csak részben használták fel, a biztosíték a következőkkel egyenlő összegekben kerül visszatartásra:

i. az engedélyen feltüntetett mennyiség 95 %-a és a ténylegesen importált mennyiség közötti különbség; és

ii. az i. alpont szerinti átalány levonása után megmaradó biztosíték 15 %-a;

iii. az i. és ii. alpont szerinti levonások után megmaradó biztosíték 3 %-a minden napra, ahány nappal túllépték a bizonyíték benyújtásának határidejét.5.

SZAKASZ

Engedélyek és tanúsítványok elvesztése

35. cikk

(1)  Ezt a cikket akkor kell alkalmazni, ha nullánál nagyobb export-visszatérítést állapítottak meg, és a vonatkozó engedély vagy tanúsítvány, illetve annak kivonata elveszett.

(2)  Az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátó testület az engedélyes, vagy olyan esetekben, ha az engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot átruházták, a kedvezményezett kérésére a második albekezdésre is figyelemmel helyettesítő engedélyt vagy tanúsítványt, illetve helyettesítő kivonatot állít ki.

A tagállamok illetékes hatóságai megtagadhatják a helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve kivonat kiállítását, ha:

a) a kérelmező jelleme nem garantálja, hogy ennek a cikknek a célkitűzéseit tiszteletben tartják; ezt a hatáskört minden tagállamban az érintett államban mindenkor alkalmazandó, a kérelmezők közötti megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályok, valamint a kereskedelem és az ipar szabadsága alapelveinek megfelelően kell gyakorolni;

b) a kérelmező nem tudja bizonyítani, hogy megtett minden olyan ésszerű óvintézkedést, amely megakadályozta volna az engedély, tanúsítvány vagy kivonat elvesztését.

(3)  A pályáztatás eredményeként meghatározott visszatérítést előre megállapított visszatérítésnek tekintik.

(4)  A helyettesítő engedély, tanúsítvány vagy kivonat tartalmazza azokat az információkat és bejegyzéseket, amelyek abban a dokumentumban találhatók, amelynek a helyébe lép. Olyan mennyiségű termékre adják ki, amely, az engedélyezett eltérés hozzáadásával, megegyezik azzal a rendelkezésre álló mennyiséggel, ami az elveszett dokumentumon szerepelt. A kérelmezőnek ezt a mennyiséget írásban kell megjelölni. Ha a kibocsátó szerv a rendelkezésére álló információk alapján úgy találja, hogy a kérelmező által kért mennyiség túl nagy, azt megfelelő mértékben csökkenti a (2) bekezdés második albekezdésének sérelme nélkül.

A helyettesítő engedély, tanúsítvány vagy kivonat 22. szakaszában fel kell tüntetni – pirossal aláhúzva – a III. melléklet E. részében található bejegyzések egyikét.

(5)  Ha a helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve helyettesítő kivonat elvész, további helyettesítő engedély vagy tanúsítvány vagy helyettesítő kivonat kiadására nem kerülhet sor.

(6)  Helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve helyettesítő kivonat kiállításának a feltétele a biztosíték letétbe helyezése. Ennek a biztosítéknak az összegét úgy számítják ki, hogy:

a) az előre megállapított visszatérítés mértékét, vagy ahol indokolt, a szóban forgó célállomásokra megállapított legmagasabb visszatérítési mértéket, plusz 20 %-ot;

megszorozzák

b) azzal a mennyiséggel, amelyre a helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy helyettesítő kivonatot kell kiállítani, plusz az engedélyezett eltérés mértéke.

Az összeg, amellyel a biztosítékot megnövelik, nem lehet kevesebb, mint 3 EUR 100 kg nettó súly után. A biztosítékot annál a szervnél helyezik letétbe, amely az eredeti engedélyt vagy tanúsítványt kiállította.

(7)  Ha egy engedély vagy tanúsítvány és a helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve egy kivonat vagy helyettesítő kivonat alapján exportált termékek mennyisége nagyobb, mint amennyit az eredeti engedély, tanúsítvány vagy kivonat alapján lehetett volna exportálni, a többletmennyiségre vonatkozó, a (6) bekezdésben említett biztosítékot vissza kell tartani, és úgy kell tekinteni, hogy a visszatérítés ezáltal megtörtént.

(8)  Ezenkívül ha a (7) bekezdést alkalmazzák, és ha a 23. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat elfogadásakor exportlefölözés esedékes a többletmennyiségre, az azon a napon esedékes lefölözést be kell szedni.

A többletmennyiség:

a) meghatározása a (7) bekezdéssel összhangban történik;

b) az, amire a legutóbbi nyilatkozatot elfogadták az eredeti engedély vagy tanúsítvány, az eredeti engedély vagy tanúsítvány kivonata, egy helyettesítő engedély vagy tanúsítvány vagy egy helyettesítő kivonat alapján. Azokban az esetekben, ha az utolsó export mennyisége kevesebb, mint a többletmennyiség, a közvetlenül megelőző exportot vagy exportokat kell figyelembe venni a többletmennyiség kimerüléséig.

A Bizottság 120/89/EGK rendelete ( 13 ) 3. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az e bekezdés hatálya alá tartozó esetekben.

(9)  Ha a (6) bekezdésben említett biztosítékot a (7) bekezdés alapján nem tartják vissza, azt az engedély vagy tanúsítvány érvényességi idejének lejárta után 15 hónappal fel kell oldani.

(10)  Ha az elveszett engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot megtalálják, azt tilos használni, és vissza kell juttatni ahhoz a szervhez, amely a helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot kiállította. Ha ilyen esetben az eredeti engedélyen, tanúsítványon vagy kivonaton feltüntetett rendelkezésre álló mennyiség egyenlő vagy nagyobb, mint az a mennyiség, amire a helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot kiállították, megnövelve az engedélyezett eltérés mennyiségével, az (6) bekezdésben említett biztosítékot azonnal fel kell oldani.

Ha a rendelkezésre álló mennyiség nagyobb, az érdekelt fél kérheti kivonat kiállítását arra a mennyiségre, beleértve az engedélyezett eltérés mennyiségét is, amely egyenlő a fennmaradó, rendelkezésre álló mennyiséggel.

(11)  A tagállamok illetékes hatóságai ellátják egymást az ennek a cikknek az alkalmazásához szükséges információval.

Ha a hatóságok ezt az információt T 5 ellenőrzőpéldány útján biztosítják, amint arra a 2454/93/EGK rendelet 912a. cikke hivatkozik, és azzal a céllal bocsátják ki, hogy bizonyítékot szerezzenek a Közösség vámterületének elhagyásáról, a T 5 ellenőrzőpéldány 105. szakaszába beírják az eredeti engedély vagy tanúsítvány számát. Ha az engedély vagy tanúsítvány kivonatát, helyettesítő engedélyt vagy tanúsítványt, illetve helyettesítő kivonatot használnak, az eredeti engedély vagy tanúsítvány számát a T 5 ellenőrzőpéldány 106. szakaszába írják be.

36. cikk

(1)  A (2) bekezdésben említett esetek kivételével az illetékes hatóságnak meg kell tagadnia a helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve helyettesítő kivonat kibocsátását, ha a szóban forgó termékre vonatkozó engedélyek vagy tanúsítványok kiadását felfüggesztették, valamint ha az engedélyek vagy tanúsítványok kérdését mennyiségi kvóták keretében kezelik.

(2)  Ha a behozatali vagy kiviteli engedély, vagy előre megállapított visszatérítési tanúsítvány engedélyese, illetve kedvezményezettje az illetékes hatóság felé hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az engedélyt vagy tanúsítványt, illetve annak kivonatát egészben vagy részben nem használták fel, és hogy a továbbiakban az már nem használható, különösen azért, mert az teljesen vagy részben megsemmisült, az eredeti engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátó szerv helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot bocsát ki olyan árumennyiségekre, beleértve szükség esetén az engedélyezett eltérés mennyiségét is, ami egyenlő a fennmaradó rendelkezésre álló mennyiséggel. Ebben az esetben a 35. cikk (4) bekezdésének első mondata alkalmazandó.

▼M2

37. cikk

A helyettesítő engedélyek, tanúsítványok vagy kivonatok kibocsátásakor a tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot:

a) a kibocsátott helyettesítő engedélyek, tanúsítványok vagy kivonatok sorozatszámáról, valamint a helyettesített engedélyek, tanúsítványok vagy kivonatok sorozatszámáról, összhangban a 35. és a 36. cikkel;

b) az érintett áruk jellegéről és mennyiségéről, és az előre megállapított export-visszatérítés vagy exportlefölözés mértékéről.

A Bizottság erről tájékoztatja a tagállamokat.

▼B

38. cikk

(1)  Ha az engedély vagy tanúsítvány, vagy azok kivonata elveszett, és az elvesztett dokumentumot egészben vagy részben felhasználták, a kibocsátó szervek kivételesen adhatnak az érdekelt félnek abból egy másolatot, amit ugyanúgy állítanak ki és hitelesítenek, mint az eredeti dokumentumot, és jól láthatóan megjelölik minden példányon, hogy „másolat”.

(2)  Másolat alapján import- vagy exportügyletek nem bonyolíthatók.

(3)  A másolatokat ahhoz a hivatalhoz kell benyújtani, ahol a 23. cikk szerinti nyilatkozatot az elveszett engedély vagy tanúsítvány, vagy azok kivonata alapján elfogadták, vagy egy másik olyan illetékes hatóságnak, amelyet az a tagállam jelöl ki, ahol a hivatal található.

(4)  Az illetékes hatóság bejegyzéseket eszközöl a másolaton és láttamozza azt.

(5)  Az ilyen bejegyzésekkel ellátott másolat helyettesíti az engedély, tanúsítvány vagy kivonat 1. példányát a biztosíték feloldása céljából szükséges bizonyíték felmutatásakor.6.

SZAKASZ

Vis maior

39. cikk

(1)  Ha egy olyan esemény kapcsán, amit az ügylet bonyolítója vis maiornak minősít, az importra vagy exportra nem kerülhet sor az engedély vagy tanúsítvány érvényességének ideje alatt, az engedélyesnek a kibocsátó tagállam illetékes szervéhez kell fordulnia, hogy az engedély vagy tanúsítvány érvényességi idejét meghosszabbítsák, vagy azért, hogy az engedélyt vagy tanúsítványt töröljék. Az ügyletek bonyolítóinak az engedély vagy tanúsítvány érvényességi ideje lejárta előtti hat hónapon belül kell bizonyítania, hogy az említett körülmény vis maiornak minősül.

Ha e határidőn belül annak ellenére nem tudnak bizonyítékot bemutatni, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a bizonyíték megszerzése és továbbítása érdekében, további haladékot kaphatnak.

(2)  El kell utasítani az olyan engedélyek vagy tanúsítványok érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmeket, amelyeket több mint 30 nappal az érvényességi idő lejárta után kézbesítenek.

(3)  Ha a vis maiornak minősülő körülmények az exportáló országra és/vagy a származási országra vonatkoznak import esetén, vagy az importáló országra vonatkoznak export esetén, az ilyen körülményeket csak akkor fogadják el vis maiornak, ha a kibocsátó szerv vagy ugyanabban a tagállamban egy másik hivatalos szerv kellő időben írásos értesítést kapott az érintett országoktól.

Az exportáló ország, a származási ország vagy az importáló ország tájékoztatása kellő időben megtörténtnek minősül, ha a vis maiornak tekintett körülmények fennállását a tájékoztatás időpontjában a kérelmező nem láthatta előre.

(4)  Az (1) bekezdésben említett illetékes szerv dönti el, hogy az említett körülmények vis maiornak minősülnek-e.

40. cikk

(1)  Ha a említett körülmények vis maiornak minősülnek, az engedélyt vagy a tanúsítványt kibocsátó tagállam illetékes szerve dönt arról, hogy a behozatali vagy kiviteli kötelezettséget törlik és a biztosítékot feloldják, vagy az engedély vagy tanúsítvány érvényességi idejét meghosszabbítják annyi időre, amennyi az eset körülményei alapján szükségesnek mutatkozik. Ez a meghosszabbítás nem lehet több, mint hat hónap az engedély vagy tanúsítvány eredeti érvényességi idejének lejártát követően. Ilyen meghosszabbítás endélyezhető az engedély vagy tanúsítvány érvényességének lejártát követően.

(2)  Az illetékes szerv által hozott döntés eltérhet az engedély vagy tanúsítvány engedélyese által kért döntéstől.

Ha az engedélyes előzetes rögzítési igazolás törlését kéri, az illetékes szerv meghosszabbíthatja ezt a határidőt még akkor is, ha e kérést több mint 30 nappal az engedély érvényességi idejének lejárta után nyújtották be, ha az előre megállapított mérték, kiegészülve bármely kiigazítással, kevesebb a kifizetendő összegek esetében, mint a jelenlegi mérték, vagy a behajtandó összegek tekintetében nagyobb, mint a jelenlegi mérték.

(3)  Az engedély törlésére vagy meghosszabbítására vonatkozó döntés csak arra a termékmennyiségre vonatkozhat, amit a vis maior miatt nem lehetett importálni vagy exportálni.

(4)  Ha az engedély érvényességi idejét meghosszabbítják, a kibocsátó szerv láttamozza az engedélyt és kivonatait, és elvégzi azokon a szükséges kiigazításokat.

(5)  A 8. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül, ha az előzetes rögzítési igazolás érvényességi idejét meghosszabbítják, az ebből az engedélyből származó jogokat nem lehet átruházni. Ha a szóban forgó ügy körülményei indokolják, kérésre engedélyezhető ilyen átruházás, a meghosszabbítással egyidejűleg.

▼M2

(6)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az általuk elismert vis maior esetről, és az értesítésben megadják a következő információkat: az érintett termék jellege és KN-kódja, a művelet jellege (behozatal vagy kivitel), az érintett mennyiségek, valamint – esettől függően – az engedély törlése vagy az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása az új érvényességi időtartam megjelölésével.

A Bizottság erről tájékoztatja a tagállamokat.

▼B

41. cikk

(1)  Ha vis maior esetén egy ügylet bonyolítója akár az exportlefölözésre, akár az export-visszatérítésre vonatkozó előzetes rögzítési igazolás érvényességi idejének meghosszabbítását kérte, és az illetékes szerv még nem döntött a kérelemről, az ügylet bonyolítója második engedélyért folyamodhat a szervhez. A második engedélyt a kérvényezéskor érvényes feltételek szerint bocsátják ki, azzal a kivétellel, hogy

a) csak a meghosszabbítási kérelem tárgyát képező első engedély fel nem használt mennyiségére állítható ki;

b) annak a 20. szakasza tartalmazza a III. mellélket F. részében található bejegyzések egyikét.

(2)  Ha az illetékes szerv az első engedély érvényességi idejének meghosszabbítása mellett dönt:

a) azt a mennyiséget, amelyhez a második engedélyt használták, be kell jegyezni az első engedélybe, ha:

i. az ügylet bonyolítója, aki jogosult az első engedély használatára, eszerint használta a második engedélyt; és

ii. ennek megfelelően használták az engedélyt a meghosszabbított érvényességi idő alatt;

b) a második engedélynek az a) pontban hivatkozott mennyiségre vonatkozó biztosítékát feloldják;

c) ha indokolt, az engedélyeket kibocsátó szerv tájékoztatja annak a tagállamnak az illetékes szervét, ahol a második engedélyt felhasználták úgy, hogy a beszedendő vagy kifizetendő összeget ki lehessen igazítani.

(3)  Ha az illetékes testület arra a következtetésre jut, hogy nem állt fenn vis maior eset, vagy úgy dönt a 40. cikk szerint, hogy az első engedélyt törölni kell, akkor a második engedélyből származó jogok és kötelezettségek érvényesek.IV.

FEJEZET

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

42. cikk

(1)  Azok a termékek, amelyek a kiviteli engedélyezés rendszerébe vagy az előzetesen rögzített mértékű visszatérítések, illetve exportra alkalmazható más összegek rendszerébe tartoznak, csak akkor kezelhetők a tértiáruk eljárásrendszere szerint, a 2913/92/EGK rendelet 2. fejezetének VI. címe értelmében, ha az alábbi rendelkezések érvényesülnek:

a) ha az exportra kiviteli engedély vagy előzetes rögzítési igazolás használata nélkül került sor, akkor ha a 2454/93/EGK rendelet 850. cikkében szabályozott INF 3 információs lapot alkalmazzák, annak A. szakaszában az ezen rendelet III. mellékletének G. részében található bejegyzések egyikét kell feltüntetni.

b) A 43. cikk alkalmazandó, ha az exportra kiviteli engedéllyel vagy előzetes rögzítési igazolással került sor.

(2)  Ha a tértiárukat újraimportálják:

a) olyan tagállam vámhivatala útján, amely nem az exportáló tagállam, akkor a 2454/93/EGK rendelet 850. cikkben szabályozott INF 3 információs lap útján bizonyítékot kell szolgáltatni arról, hogy a 43. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja rendelkezéseit betartották;

b) ugyanabban a tagállamban lévő vámhivatal útján, akkor a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai szerint meghatározott eljárással összhangban bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy az (1) bekezdés a) pontjának, vagy a 43. cikk (1) bekezdése a) vagy b) pontjának rendelkezéseit betartották.

(3)  Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó a 2454/93/EGK rendelet 844. cikke (2) bekezdésének b) pontja által szabályozott esetekben.

43. cikk

(1)  Ha a kiviteli kötelezettséget nem teljesítik a 42. cikkben említett esetekben, a tagállamok a következő intézkedéseket teszik:

a) ha az exportra kiviteli engedéllyel vagy előzetes rögzítési igazolással került sor, és az engedély vagy igazolás nem járt le azon a napon, amikor az érintett fél kinyilvánította szándékát, hogy a 42. cikkben említett tértiárukkal kapcsolatos rendelkezéseket elfogadja:

i. az engedélyen vagy tanúsítványon az exportra vonatkozó bejegyzést törlik;

ii. az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosítékot a szóban forgó exportra vonatkozóan nem oldják fel, vagy ha már feloldották, meg kell újítani azt a szóban forgó mennyiségek arányában annál a szervnél, amely az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátotta; és

iii. a kiviteli engedélyt vagy előzetes rögzítési igazolást vissza kell juttatni az engedélyesnek;

b) ha az exportra kiviteli engedéllyel vagy előzetes rögzítési igazolással került sor, és az ilyen engedély vagy tanúsítvány lejárt azon a napon, ha az érintett fél kinyilvánította szándékát, hogy a 42. cikkben említett tértiárukkal kapcsolatos rendelkezéseket elfogadja:

i. ha az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosítékot nem oldották fel a szóban forgó exportra vonatkozóan, a biztosítékot az arra az esetre érvényes szabályok szerint vissza kell tartani;

ii. ha a biztosítékot feloldották, az engedély vagy tanúsítvány engedélyesének új biztosítékot kell benyújtania annál a szervnél, amely az engedélyt vagy a tanúsítványt kiállította a szóban forgó mennyiségekre vonatkozóan, és a biztosítékot az arra az esetre alkalmazandó szabályokra is figyelemmel kell visszatartani.

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha az áruk visszairányítása vis maior miatt vagy a 2454/93/EGK rendelet 844. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetekben történt.

44. cikk

(1)  Ha a tértiáruk rendszerén belül újraimportált termékek exportjára használt engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosítékot a 43. cikk értelmében visszatartják, ezt a biztosítékot a felek kérésére fel kell oldani, ha az újrabehozatalt a Kombinált Nómenklatúra azonos alszáma alá tartozó, az újrabehozatallal egyenértékű áruk exportja követi.

(2)  Az exportügylet:

a) az legyen, amelyre a nyilatkozatot elfogadták:

i. nem több, mint 20 nappal a tértiáruk újrabehozatali nyilatkozatának elfogadását követően; és

ii. új kiviteli engedély alapján, ha az eredeti kiviteli engedély az egyenértékű termékek kiviteli nyilatkozata elfogadásának napjával lejárt;

b) olyan termékekre kell vonatkoznia:

i. amelyeknek a mennyisége ugyanaz; és

ii. az eredeti exporttételek címzettjeinek címezik, kivéve a 2454/93/EGK rendelet 844. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben.

Az exportőr a kiviteli vámhivatal rendelkezésére bocsátja az összes szükséges információt a termék jellemzőiről és rendeltetési helyéről.

(3)  A biztosítékot fel kell oldani, ha az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátó szervnél bizonyítják, hogy az ebben a cikkben foglalt feltételeket teljesítették. Az ilyen bizonyíték az alábbi dokumentumokból áll:

a) az egyenértékű termékek kiviteli nyilatkozata vagy ezek másolata, illetve fénymásolata, amelyet az illetékes hatóságok hitelesítenek és amelyek a III. melléklet H. részében található bejegyzések egyikét tartalmazza; ezt a bejegyzést az érintett vámhivatal bélyegzőjével kell hitelesíteni, amit közvetlenül a szóban forgó dokumentumon helyeznek el; és

b) olyan dokumentum, ami igazolja, hogy a termékek elhagyták a Közösség vámterületét a kiviteli vámáru-nyilatkozat elfogadását követő 60 napon belül, kivéve a vis maior esetét.

45. cikk

(1)  A 2454/93/EGK rendelet 896. cikke alkalmazásában annak a hatóságnak, amely az engedélyt vagy tanúsítványt kiállította, e cikk (4) bekezdésére is figyelemmel, megerősítéssel kell szolgálnia arra vonatkozóan, hogy lépéseket tett olyan hatások megszüntetése érdekében, amelyek az áruk szabad forgalomba helyezéséből származnak.

Az importőrnek tájékoztatnia kell az engedélyt vagy tanúsítványt kiállító szervet:

a) a 2454/93/EGK rendelet 877. cikke (1) bekezdésében említett döntéshozó vámhatóság nevéről és címéről, ahová a megerősítést küldeni kell;

b) a szóban forgó termékek mennyiségéről és jellegéről, az import időpontjáról és az érintett engedély vagy tanúsítvány számáról.

Ha az engedélyt vagy tanúsítványt nem juttatták vissza a kibocsátó hatóságnak, az importőrnek kell benyújtania azt annak a hatóságnak.

Mielőtt az első albekezdésben említett megerősítést elküldik, az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátó hatóságnak biztosítania kell, hogy:

a) a szóban forgó mennyiségekre vonatkozó biztosíték nem lett és nem lesz feloldva; vagy

b) ha a biztosítékot feloldották, újra letétbe helyezték azt a szóban forgó mennyiségekre.

Nem szükséges a biztosítékot újra letétbe helyezni azokra a mennyiségekre vonatkozóan, amelyek azon mennyiség felett vannak, amelyre a behozatali kötelezettséget teljesítettnek tekintik.

Az engedélyt vagy tanúsítványt az érdekelt félnek kell visszaküldeni.

(2)  Ha a behozatali díjtételek visszafizetését vagy elengedését elutasítják, a döntést hozó vámhatóság értesíti erről azt a hatóságot, amely az engedélyt vagy a tanúsítványt kibocsátotta. Az érintett mennyiségre vonatkozó biztosítékot fel kell oldani.

(3)  Ha a díjtételek visszafizetését vagy elengedését engedélyezik, az engedélyen vagy tanúsítványon a szóban forgó mennyiségre vonatkozó bejegyzést törölni kell akkor is, ha az engedély vagy tanúsítvány már nem érvényes. Az érdekelt félnek vissza kell juttatnia az engedélyt vagy tanúsítványt a kibocsátó szervnek, amint az érvényesség megszűnik. A szóban forgó mennyiségre vonatkozó biztosíték visszatartása az adott esetre vonatkozó szabályoktól függően történik.

(4)  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, ha:

a)  vis maior miatt a termékeket újraexportálni kell, meg kell semmisíteni, illetve vámraktárba vagy vámszabadterületre kell helyezni; vagy

b) a termékek a 2454/93/EGK rendelet 900. cikke (1) bekezdése n) pontjának második francia bekezdése szerinti állapotban vannak; vagy

c) az engedélyt vagy tanúsítványt, amelyre az importált mennyiségeket rávezették, még nem juttatták vissza az érdekelt félnek, amikor a visszafizetésre vagy az elengedésre vonatkozó kérelmet benyújtották.

(5)  A (3) bekezdés első mondata:

a) nem alkalmazandó a (4) bekezdés b) pontjában említett esetben;

b) csak az érdekelt fél kérésére alkalmazandó a (4) bekezdés a) pontjában említett esetben.

46. cikk

(1)  Ha az áruk szabad forgalomba helyezésének hatásait megszüntették, és az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosíték a 45. cikk szerint esedékes visszatartásra, a biztosítékot az érdekelt fél kérésére fel kell oldani, ha az e cikk (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek.

(2)  Az érdekelt félnek bizonyítania kell az illetékes hatóságok megelégedésére, az eredeti importot követő két hónapon belül, hogy ugyanolyan mennyiségű, egyenértékű, a Kombinált Nómenklatúra azonos alszáma alá eső termékeket importált ugyanabból az exportáló országból, és ugyanattól a szállítótól azoknak a termékeknek a helyettesítésére, amelyekre a 2913/92/EGK rendelet 238. cikkét alkalmazták.

47. cikk

(1)  Ennek a cikknek az export-visszatérítés előre történő megállapítását tartalmazó olyan engedélyekre vonatkozik, amelyet importáló harmadik országban kiadott ajánlati felhívással összefüggésben kérelmeznek.

Az „ajánlati felhívás” kifejezés értelmezése tartalmazza a harmadik országok hatóságai vagy a közjog hatálya alá tartozó nemzetközi szervezetek által közzétett nyílt felhívásokat, hogy tegyenek ajánlatokat megadott határidőn belül, amelyeknek alapján ezek a szervezetek vagy szervek döntést hoznak.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a 800/1999/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett fegyveres erőket importáló országnak kell tekinteni.

(2)  Azok az exportőrök, akik egy, az (1) bekezdésben említett ajánlati felhívásra ajánlatot tettek vagy kívánnak tenni, egy vagy több engedélyért folyamodhatnak, feltéve hogy a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek; a tanúsítványokat annak függvényében állítják ki, hogy elnyerték-e a szerződést.

(3)  Ez a cikk csak akkor érvényes, ha az ajánlati felhívásban legalább az alábbi adatok szerepelnek:

a) az importáló harmadik ország és az ajánlati felhívást közzétevő szervezet;

b) az ajánlatok benyújtási határidejének dátuma;

c) az ajánlati felhívás tárgyát képező specifikus termékmennyiségek.

Az érdekelt félnek az engedélykérelem benyújtásakor közölnie kell ezeket az adatokat a kibocsátó szervvel.

Engedélyre vonatkozó kérelmet nem lehet az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző 15 napnál korábban benyújtani, de a határidő utolsó napján legkésőbb 13 óráig be kell azt nyújtani.

Az a mennyiség, amelyekre az engedélyt vagy engedélyeket kérelmezik, nem haladhatja meg az ajánlati felhívásban megjelölt mennyiséget. Az ajánlati felhívásban szereplő engedélyezett eltéréseket vagy választás lehetőségét nem lehet figyelembe venni.

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdésben említett adatokról.

(4)  A 14. cikk (2) bekezdése ellenére engedély kérelmezésekor biztosíték letétbe helyezése nem szükséges.

(5)  Az ajánlatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül, kivéve vis maior esetén, a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a kibocsátó szervet írásban vagy írásos távközlési üzenetben, amelynek a 21 napos határidő lejártáig a kibocsátó szervhez meg kell érkeznie, az alábbiak valamelyikéről:

a) hogy ő nyerte el a szerződést;

b) hogy nem nyerte el a szerződést;

c) hogy nem nyújtott be ajánlatot;

d) hogy rajta kívülálló okok következtében nincs abban a helyzetben, hogy a meghatározott határidőn belül tudomása legyen az ajánlati felhívás eredményéről.

(6)  Engedély iránti kérelmeket nem lehet elfogadni, ha a bizonyos termékekre kérelmezett engedélyek kibocsátási ideje alatt olyan különleges intézkedésre kerül sor, ami megakadályozza az engedélyek kiadását.

Az említett időszak lejártát követően semmilyen különleges intézkedés sem akadályozhatja meg egy vagy több, a szóban forgó ajánlati felhívással kapcsolatos engedély kiadását, amennyiben a kérelmező teljesítette a következő feltételeket:

a) a (3) bekezdés első albekezdésében említett információt a megfelelő dokumentumokkal alátámasztották;

b) bizonyíték van arról, hogy a kérelmező elnyerte a szerződést;

c) az engedély kibocsátásához szükséges biztosítékot letétbe helyezték; és

d) a szerződést bemutatják; vagy

e) ha a szerződés hiánya igazolt, olyan dokumentációt terjesztenek elő, amely igazolja a másik szerződő féllel vagy felekkel együtt vállalt kötelezettségeket, beleértve a tőle vagy bankjától származó igazolást, hogy a vevő pénzintézete visszavonhatatlan akkreditívet nyitott a megállapodás tárgyát képező szállításra.

Az engedélyt vagy engedélyeket csak a (3) bekezdés első albekezdése a) pontjában említett országra állítják ki. Az ajánlati felhívást ezen fel kell tüntetni.

▼C1

Az a teljes mennyiség, amelyre az engedélyt vagy engedélyeket kiállítják, az a teljes mennyiség, amelyre vonatkozóan a kérelmező a szerződést elnyerte, és a szerződést vagy az e bekezdés második albekezdésének e) pontjában említett dokumentációt benyújtotta; ez a mennyiség nem haladhatja meg a kérelmezett mennyiséget.

▼B

Ezenkívül ha több engedélyt kérelmeznek, az a mennyiség, amelyre az engedélyt vagy engedélyeket kiállítják, nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amit engedélyenként eredetileg kérelmeztek.

Az engedély érvényességi idejének meghatározására a 22. cikk (1) bekezdése alkalmazandó.

Nem adható ki engedély olyan mennyiségre, amelyre vonatkozóan a kérelmező nem jutott szerződéshez, vagy nem teljesítette az e bekezdés második albekezdésének a), b), c) és d) vagy a), b), c) és e) pontjaiban foglalt feltételeket.

Az engedély vagy engedélyek jogosultja felelős elsődlegesen minden tévesen kifizetett visszatérítés visszafizetéséért, ha megállapítják, hogy az engedélyt vagy engedélyeket olyan, az e) pontban megállapított szerződés vagy kötelezettség alapján bocsátották ki, ami nem felel meg a harmadik ország által meghirdetett ajánlati felhívásnak.

(7)  Az (5) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti esetekben nem lehet engedélyt kibocsátani a (3) bekezdés szerinti kérelemmel kapcsolatban.

(8)  Ha egy engedély kérelmezője nem teljesíti az (5) bekezdésben foglaltakat, nem lehet engedélyt kibocsátani.

Ha a kérelmező bizonyítja a kibocsátó szerv felé, hogy az ajánlatok benyújtási határidejét meghosszabbították:

a) legfeljebb 10 nappal, ez esetben a kérelem érvényes marad, és az adatszolgáltatásra előírt, az (5) bekezdésben foglalt 21 napos határidő az ajánlatok új benyújtási határidejétől hatályos;

b) több mint 10 nappal, ez esetben a kérelem már nem érvényes.

(9)  A következő feltételeket kell alkalmazni a biztosíték feloldására:

a) Ha a nyertes ajánlattevő hitelt érdemlően bizonyítja az illetékes hatóság felé, hogy az ajánlati felhívást közzétevő szervezet az ajánlattevőnek fel nem róható és vis maiornak nem minősülő okból megszüntette a szerződést, az illetékes hatóság feloldja a biztosítékot azokban az esetekben, ha az előre megállapított visszatérítés mértéke magasabb annál a visszatérítési mértéknél, vagy egyenlő azzal, ami az engedély érvényességének utolsó napján érvényes.

b) Ha a nyertes ajánlattevő hitelt érdemlően bizonyítja az illetékes hatóság felé, hogy az ajánlati felhívást közzétevő szervezet az ajánlattevőnek fel nem róható és vis maiornak nem minősülő okból kötelezte őt szerződésbeli változások elfogadására, az illetékes hatóság:

 feloldhatja a biztosítékot a még nem exportált, fennmaradó mennyiségre, ha az előre megállapított visszatérítés mértéke magasabb annál a visszatérítési mértéknél, vagy egyenlő azzal, ami az engedély érvényességének utolsó napján érvényes,

 meghosszabbíthatja az engedély érvényességét a szükséges idővel, ha az előre megállapított visszatérítés mértéke alacsonyabb annál a visszatérítési mértéknél, vagy egyenlő azzal, ami az engedély érvényességének utolsó napján érvényes.

Ha az egyes termékekre vonatkozó különleges szabályok azt írják elő, hogy e cikk szerint kibocsátott engedély érvényességi ideje meghaladhatja egy ilyen engedély eredeti érvényességi idejét, és a nyertes ajánlattevő az első albekezdés első francia bekezdésének hatálya alá tartozik, a kibocsátó szerv meghosszabbíthatja az engedély érvényességi idejét, feltéve hogy az nem haladja meg az azokban a szabályokban megengedett teljes érvényességi időt.

c) Ha a nyertes ajánlattevő bizonyítékot szolgáltat arról, hogy az ajánlati felhívás vagy az odaítélést követően megkötött szerződés több mint 5 % lefelé irányuló engedélyezett eltérést vagy választás lehetőségét írta elő, és az ajánlati felhívást közzétevő szerv erre a záradékra hivatkozik, a kiviteli kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az exportált mennyiség 10 %-nál nem nagyobb mértékben marad el attól a mennyiségtől, amelyre az engedélyt kiállították, azzal a feltétellel, hogy az előre megállapított visszatérítés mértéke magasabb annál a visszatérítési mértéknél, vagy egyenlő azzal, amely az engedély érvényességének utolsó napján érvényes. Ilyen esetekben a 34. cikk (2) bekezdésében említett 95 %-os mérték 90 %-ra változik.

d) Összevetve az előre megállapított visszatérítés mértékét azzal a mértékkel, ami az engedély érvényességi idejének utolsó napján érvényes, indokolt esetben figyelembe kell venni más, közösségi szabályokban előírt összegeket is.

(10)  Különleges esetekben kivételeket állapíthatnak meg az (1)–(9) bekezdésben megállapított szabályok alól, az 1234/2007/EK rendelet 195. cikke (2) bekezdésében, vagy adott esetben, a közös piaci szervezetekre vonatkozó egyéb rendeletek megfelelő cikkeiben foglalt eljárás szerint.

48. cikk

(1)  Ha egy termék importja behozataliengedély-köteles, és az engedély a kedvezményes vámdíjszabásra vonatkozó jogosultság meghatározására is szolgál, azok a mennyiségek, amelyeket a behozatali engedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, de még az engedélyezett eltérés keretében importáltak, nem tartoznak a kedvezményes eljárások hatálya alá.

Kivéve ha az egyes ágazatok szabályozásai különleges szövegezést igényelnek, az engedélyek és tanúsítványok 24. szakasza a III. melléklet I. részében található bejegyzések egyikét tartalmazza.

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett engedélyek a közösségi vámkontingens igénybevételére is szolgálnak, az engedélyek érvényességének ideje nem haladhatja meg a kontingens lejáratának dátumát.

(3)  Ha a szóban forgó terméket nem lehet a kvótán túl importálni, vagy a szóban forgó termékre vonatkozó behozatali engedélyeket különleges feltételekhez kötve bocsátják ki, nem lehet a behozatali engedélyben feltüntetett mennyiségen felül importálni.

Az engedély 19. szakaszában a „0” (nulla) számjegyet kell feltüntetni.

(4)  Ha egy termék importja nincs behozatali engedély bemutatásához kötve, és a behozatali engedély az arra a termékre vonatkozó kedvezményes vám igénybevételére is szolgál, nem lehet a behozatali engedélyben feltüntetett mennyiségen felül importálni.

Az engedély 19. szakaszában a „0” (nulla) számjegyet kell feltüntetni.

(5)  Az a vámhivatal, amelyik elfogadja a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot, megőrzi a preferenciális rendszerű vámeljárás alkalmazására feljogosító engedély vagy a kivonat másolatát. Kockázatelemzés alapján a bemutatott engedélyek legalább 1 %-át, de évente és vámhivatalonként minimum két engedélyt kell másolat formában az engedélyen feltüntetett kiállító hatósághoz hitelesség-ellenőrzés végett eljuttatni. Ennek a bekezdésnek a rendelkezései nem alkalmazandók sem az elektronikus engedélyek, sem azon engedélyek esetében, ahol a közösségi szabályozás más jellegű ellenőrzést ír elő.

▼M2

48a. cikk

Az e rendelet 14. cikkének (5) bekezdése, 29. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, 37. cikke, 40. cikkének (6) bekezdése és 47. cikkének (3) bekezdése szerinti, a Bizottságnak címzett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek ( 14 ) megfelelően kell megküldeni.

▼BV.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49. cikk

A 1291/2000/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

50. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

BEHOZATALI ENGEDÉLY

KIVITELI ENGEDÉLY VAGY ELŐZETES RÖGZÍTÉSI IGAZOLÁS

image

image

image

image

image

image

image

image

►(1) C1  

▼M5
II. MELLÉKLET

I.   RÉSZ

A BEHOZATALRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett termékek és a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint alkalmazandó felső határértékek jegyzékeA.  Gabonafélék (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének I. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

1001 19 00

Durumbúza, a vetőmag kivételével, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

ex 1001 99 00

Tönköly, közönséges búza és kétszeres, a vetőmag kivételével, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1003 90 00

Árpa, a vetőmag kivételével

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1007 90 00

Cirokmag, a vetőmag kivételével

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1101 00 15

Közönséges búzából és tönkölyből készült liszt

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

2303 10

Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

2303 30 00

Sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

ex 2308 00 40

Citruspép-maradék

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

2309 90 20

A Kombinált Nómenklatúra 23. árucsoportjához tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.B.  Rizs (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének II. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

1006 20

Előmunkált (barna) rizs, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

30 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

30 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

1006 40 00

Tört rizs, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

▼M8C.  Cukor (az 1308/2013/EU rendelet I. mellékletének III. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

1701

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék (2)

20 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(2)   A 2014/492/EU tanácsi határozatban említett (HL L 260., 2014.8.30., 1. o.), a Moldovai Köztársaságból származó, a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó cukor és a 2014/494/EU tanácsi határozatban említett (HL L 261., 2014.8.30., 1. o.), Grúziából származó, a 1701 KN-kód alá tartozó cukor kedvezményes behozatalának kivételével.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

▼M5D.  Vetőmagok (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének V. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

ex 1207 99 20

Vetésre szánt kendermagfajták

 (2)

eltérő tagállami rendelkezés hiányában az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő hatodik hónap végéig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(2)   Nem kell biztosítékot nyújtani. Lásd az egyéb feltételeket az 507/2008/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.E.  Olívaolaj és étkezési olajbogyó (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének VII. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

ex 0709 92 90

Étolaj kinyerésére szánt friss olajbogyó

100 EUR/t

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátása tényleges napjától számított 60 napig

100 kg

0711 20 90

Olajbogyó ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, étolaj kinyerésére szánva, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

100 EUR/t

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátása tényleges napjától számított 60 napig

100 kg

2306 90 19

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék, 3 tömegszázalékot meghaladó olívaolaj-tartalommal

100 EUR/t

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátása tényleges napjától számított 60 napig

100 kg

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.F.  Len és kender (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének VIII. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

5302 10 00

Valódi kender nyersen vagy áztatva

 (2)

eltérő tagállami rendelkezés hiányában az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő hatodik hónap végéig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(2)   Nem kell biztosítékot nyújtani. Lásd az egyéb feltételeket az 507/2008/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.G.  Gyümölcs- és zöldségfélék (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének IX. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

0703 20 00

Fokhagyma, frissen vagy hűtve, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket is

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0703 90 00

Más hagymaféle, frissen vagy hűtve, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket is

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.H.  Feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének X. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

ex 0710 80 95

Fokhagyma (2) és Allium ampeloprasum (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0710 90 00

Zöldségkeverékek fokhagymával (2) és/vagy Allium ampeloprasum-mal (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0711 90 80

Fokhagyma (2) és Allium ampeloprasum ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0711 90 90

Zöldségkeverékek fokhagymával (2) és/vagy Allium ampeloprasum-mal ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0712 90 90

Szárított fokhagyma (2) és Allium ampeloprasum és szárított zöldségkeverékek fokhagymával (2) és/vagy Allium ampeloprasum-mal, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(2)   Azok a termékek is ide tartoznak, amelyek esetében a „fokhagyma” szó az árumegnevezésnek csak része. Ezek a kifejezések – többek között – a következők lehetnek: „egyfejű fokhagyma”, „nyári hagyma”, „gerezd nélküli fokhagyma” vagy „nagyfejű fokhagyma”.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.I.  Marha- és borjúhús (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XV. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

ex 0102 29 10 – ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált, háziasított fajtákból készült valamennyi termék

5 EUR egyedenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0201 és 0202

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0206 10 95 és 0206 29 91

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

1602 50 10 , 1602 50 31 és 1602 50 95

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

1602 90 61 és 1602 90 69

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.J.  Tej és tejtermékek (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

ex 4., 17., 21. és 23. árucsoport

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált minden tej és tejtermékek, kivéve a 0406 KN-kód alá tartozó, Svájcból származó, engedély nélkül importálható sajtot és túrót az alábbiak szerint

 

 

 

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0403 10 11 –0403 10 39

0403 90 11 –0403 90 69

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0404

Tejsavó sűrítve vagy nem sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; 75 %-nál több, de 80 %-nál kevesebb zsírtartalmú kenhető tejkészítmények

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0406

Sajt és túró, kivéve a Svájcból származó, engedély nélkül importálható sajtot és túrót

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

1702 11 00

1702 19 00

Tejcukor és tejcukorszirup

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

2106 90 51

Ízesített vagy színezett tejcukorszirup

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Állati takarmányozásra szolgáló készítmények:

olyan termékeket tartalmazó készítmények és takarmányok, amelyekre az 1234/2007/EK rendelet vonatkozik, közvetlenül vagy az 1667/2006/EK rendelet alapján, kivéve azokat a készítményeket és takarmányokat, amelyekre az e rendelet I. mellékletének I. része vonatkozik.

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.K.  Egyéb termékek (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XXI. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

1207 99 91

Nem vetésre szánt kendermag

 (2)

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően, eltérő tagállami rendelkezés hiányában az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő hatodik hónap végéig

(—)

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(2)   Nem kell biztosítékot nyújtani. Lásd az egyéb feltételeket az 507/2008/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.L.  Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (az 1234/2007/EK rendelet II. mellékletének I. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

ex 2207 10 00

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

ex 2207 20 00

Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, amelyet a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

ex 2208 90 91

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

ex 2208 90 99

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

II.   RÉSZ

AZON TERMÉKEK KIVITELÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG, AMELYEKRE AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁN NEM ÁLLAPÍTOTTAK MEG EXPORT-VISSZATÉRÍTÉST VAGY EXPORTADÓT

Az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett termékek és a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint alkalmazandó felső határértékek jegyzékeA.  Gabonafélék (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének I. része) (1)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (2)

1001 19 00

Durumbúza, a vetőmag kivételével

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

ex 1001 99 00

Tönköly, közönséges búza és kétszeres, a vetőmag kivételével

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1002 90 00

Rozs, a vetőmag kivételével

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1003 90 00

Árpa, a vetőmag kivételével

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1004 90 00

Zab, a vetőmag kivételével

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1101 00 15

Közönséges búzából és tönkölyből készült liszt

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

500 kg

(1)   Kivéve, ha az 1342/2003/EK rendelet másképp rendelkezik.

(2)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételekkel vagy vámkontingens keretében történő, továbbá az exportadóval terhelt kivitelre.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.B.  Rizs (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének II. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

1006 20

Előmunkált (barna) rizs

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

500 kg

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

500 kg

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételekkel vagy vámkontingens keretében történő kivitelre.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.C.  Cukor (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének III. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

11 EUR/100 kg

— a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően 10 tonnát meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

— a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Egyéb hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagot nem tartalmazó szilárd halmazállapotú cukrok és cukorszirupok, a tejcukor, a szőlőcukor, a maltodexdtrin és az izoglükóz kivételével

4,2 EUR/100 kg

— a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően 10 tonnát meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

— a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig (2)

2 000 kg

2106 90 59

Ízesített vagy színezett cukorszirup, az izoglükóz-, tejcukor-, szőlőcukor- és maltodextrin-szirup kivételével

4,2 EUR/100 kg

— a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően 10 tonnát meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

— a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig (2)

2 000 kg

(1)   Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételekkel vagy vámkontingens keretében történő kivitelre.

(2)   10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az érintett fél ugyanazon kivitel tekintetében legfeljebb egy ilyen engedélyt használhat.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

III.   RÉSZ

AZON TERMÉKEKRE ALKALMAZANDÓ FELSŐ HATÁRÉRTÉKEK, AMELYEKRE AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁN EXPORT-VISSZATÉRÍTÉST ÁLLAPÍTOTTAK MEG

Azok a legnagyobb mennyiségek, amelyekre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatniÁrumegnevezés, KN-kódok és export-visszatérítési nómenklatúra kódok

Nettó mennyiség (1)

A.  GABONAFÉLÉK:

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének I. részében felsorolt valamennyi termék esetén,

5 000 kg

kivéve a

 

—  0714 20 10 és a 2302 50 árualcsoport alá tartozókat

(—)

—  1101 00 15

500 kg

B.  RIZS:

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. részében felsorolt termékek esetén

500 kg

C.  CUKOR:

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének III. részében felsorolt termékek esetén

2 000 kg

D.  TEJ ÉS TEJTERMÉKEK:

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékek esetén

150 kg

E.  MARHA- ÉS BORJÚHÚS

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének XV. részében felsorolt élő állatokra

Egy állat

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének XV. részében felsorolt húsok esetén

200 kg

G.  SERTÉSHÚS:

KN-kódok az alábbiak szerint:

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  BAROMFI:

KN-kódok és export-visszatérítési nómenklatúra kódok: az alábbiak szerint:

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 csirke

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 csirke

0207

250 kg

I.  TOJÁS:

Export-visszatérítési nómenklatúra kódok az alábbiak szerint:

 

0407 19 11 9000

2 000 tojás

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 tojás

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételekkel vagy vámkontingens keretében történő, továbbá az exportadóval terhelt kivitelre.

(—)  Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

▼B
III. MELLÉKLET

A.   rész

A 8. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

spanyolul

:

Retrocesión al titular el …

csehül

:

Zpětný převod držiteli dne …

dánul

:

tilbageføring til indehaveren den …

németül

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

észtül

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

görögül

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

angolul

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

franciául

:

rétrocession au titulaire le …

▼M6

horvátul

:

prava vraćena na nositelja dana [datum] …

▼B

olaszul

:

retrocessione al titolare in data …

lettül

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

litvánul

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

magyarul

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

máltaiul

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

hollandul

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

lengyelül

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

portugálul

:

retrocessão ao titular em …

románul

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

szlovákul

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

szlovénül

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

finnül

:

palautus todistuksenhaltijalle …

svédül

:

återbördad till licensinnehavaren den …

B.   rész

A 15. cikk első bekezdésében hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

spanyolul

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

csehül

:

Licence GATT — potravinová pomoc

dánul

:

GATT-licens — fødevarehjælp

németül

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

észtül

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

görögül

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

angolul

:

Licence under GATT — food aid

franciául

:

Certificat GATT — aide alimentaire

▼M6

horvátul

:

Dozvola u okviru GATT-a — pomoć u hrani

▼B

olaszul

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

lettül

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

litvánul

:

GATT licencija — pagalba maistu

magyarul

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

máltaiul

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

hollandul

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

lengyelül

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

portugálul

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

románul

:

Licență GATT — ajutor alimentar

szlovákul

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

szlovénül

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

finnül

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

svédül

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

C.   rész

A 32. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

spanyolul

:

Se utilizará para liberar la garantía

csehül

:

K použití pro uvolnění jistoty

dánul

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

németül

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

észtül

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

görögül

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

angolul

:

To be used to release the security

franciául

:

À utiliser pour la libération de la garantie

▼M6

horvátul

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

▼B

olaszul

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

lettül

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

litvánul

:

Naudotinas užstatui grąžinti

magyarul

:

A biztosíték feloldására használandó

máltaiul

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

hollandul

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

lengyelül

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

portugálul

:

A utilizar para liberar a garantia

románul

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

szlovákul

:

Použiť na uvoľnenie záruky

szlovénül

:

Uporabiti za sprostitev varščine

finnül

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

svédül

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

D.   rész

A 32. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

spanyolul

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

csehül

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

dánul

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

németül

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

észtül

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

görögül

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

angolul

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

franciául

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

▼M6

horvátul

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima

▼B

olaszul

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

lettül

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

litvánul

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

magyarul

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

máltaiul

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

hollandul

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

lengyelül

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

portugálul

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

románul

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

szlovákul

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

szlovénül

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

finnül

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

svédül

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

E.   rész

A 35. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

spanyolul

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

csehül

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

dánul

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

németül

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

észtül

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

görögül

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

angolul

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

franciául

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

▼M6

horvátul

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole (potvrde) …

▼B

olaszul

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

lettül

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

litvánul

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

magyarul

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

máltaiul

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

hollandul

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

lengyelül

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

portugálul

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

románul

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

szlovákul

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

szlovénül

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

finnül

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

svédül

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

F.   rész

A 41. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

spanyolul

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

csehül

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

dánul

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

németül

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

észtül

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

görögül

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

angolul

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

franciául

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

▼M6

horvátul

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

▼B

olaszul

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

lettül

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

litvánul

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

magyarul

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

máltaiul

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

hollandul

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

lengyelül

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

portugálul

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

románul

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

szlovákul

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

szlovénül

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

finnül

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

svédül

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

G.   rész

A 42. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

spanyolul

:

Exportación realizada sin certificado

csehül

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

dánul

:

Udførsel uden licens/attest

németül

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

észtül

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

görögül

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

angolul

:

Exported without licence or certificate

franciául

:

Exportation réalisée sans certificat

▼M6

horvátul

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

▼B

olaszul

:

Esportazione realizzata senza titolo

lettül

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

litvánul

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

magyarul

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

máltaiul

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

hollandul

:

Uitvoer zonder certificaat

lengyelül

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

portugálul

:

Exportação efectuada sem certificado

románul

:

Exportat fără licență sau certificat

szlovákul

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

szlovénül

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

finnül

:

Viety ilman todistusta

svédül

:

Exporterad utan licens

H.   rész

A 44. cikk (3) bekezdésének a) pontjában hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

spanyolul

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

csehül

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

dánul

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

németül

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

észtül

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

görögül

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

angolul

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

franciául

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

▼M6

horvátul

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008

▼B

olaszul

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

lettül

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

litvánul

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

magyarul

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

máltaiul

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

hollandul

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

lengyelül

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

portugálul

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

románul

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

szlovákul

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

szlovénül

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

finnül

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

svédül

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

I.   rész

A 48. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott bejegyzések

bolgárul

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

spanyolul

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

csehül

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

dánul

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

németül

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

észtül

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

görögül

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

angolul

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

franciául

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

▼M6

horvátul

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

▼B

olaszul

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

lettül

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

litvánul

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

magyarul

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

máltaiul

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

hollandul

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

lengyelül

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

portugálul

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

románul

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

szlovákul

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

szlovénül

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

finnül

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

svédül

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
IV. MELLÉKLETA hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Bizottság 1291/2000/EK rendelete

(HL L 152., 2000.6.24., 1. o.)

 

2299/2001/EK rendelet

(HL L 308., 2001.11.27., 19. o.)

Kizárólag a 2. cikk

325/2003/EK rendelet

(HL L 47., 2003.2.21., 21. o.)

 

322/2004/EK rendelet

(HL L 58., 2004.2.26., 3. o.)

 

636/2004/EK rendelet

(HL L 100., 2004.4.6., 25. o.)

 

1741/2004/EK rendelet

(HL L 311., 2004.10.8., 17. o.)

 

1856/2005/EK rendelet

(HL L 297., 2005.11.15., 7. o.)

 

410/2006/EK rendelet

(HL L 71., 2006.3.10., 7. o.)

 

1713/2006/EK rendelet

(HL L 321., 2006.11.21., 11. o.)

Kizárólag a 8. cikk

1847/2006/EK rendelet

(HL L 355., 2006.12.15., 21. o.)

Kizárólag a 4. cikk és a IV. melléklet

1913/2006/EK rendelet

(HL L 365., 2006.12.21., 52. o.)

Kizárólag a 23. cikk

1423/2007/EK rendelet

(HL L 317., 2007.12.5., 36. o.)

 
V. MELLÉKLETMegfelelési táblázat

1291/2000/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, a) pont

2. cikk, a) pont

2. cikk, b) pont, bevezető szöveg

2. cikk, b) pont, bevezető szöveg

2. cikk, b) pont, első francia bekezdés

2. cikk, b) pont, i. alpont

2. cikk, b) pont, második francia bekezdés

2. cikk, b) pont, ii. alpont

3. cikk

3. cikk

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés bevezető szöveg

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés bevezető szöveg

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, a) pont

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, harmadik francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, c) pont

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, negyedik francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, d) pont

5. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

5. cikk, (2) és (3) bekezdés

4. cikk, (2) és (3) bekezdés

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

8. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés, a) pont

9. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés, b) pont

9. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk

11. cikk

13. cikk

12. cikk

14. cikk, első és második bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

14. cikk, harmadik bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, negyedik bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

15. cikk

14. cikk

16. cikk

15. cikk

17. cikk

16. cikk

18. cikk

17. cikk

19. cikk

18. cikk

20. cikk

19. cikk

21. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

20. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

21. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont

21. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont

21. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

20. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

22. cikk

21. cikk

23. cikk

22. cikk

24. cikk

23. cikk

25. cikk

24. cikk

26. cikk

25. cikk

27. cikk

26. cikk

28. cikk

27. cikk

29. cikk

28. cikk

30. cikk

29. cikk

31. cikk

30. cikk

32. cikk, (1) bekezdés

31. cikk

33. cikk, (1) bekezdés

32. cikk, (1) bekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, első francia bekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, i. alpont

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, második francia bekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, ii. alpont

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, iii. alpont

33. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

33. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

33. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

32. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

33. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, a) pont

33. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, b) pont

33. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

33. cikk, (4) bekezdés

32. cikk, (4) bekezdés

34. cikk

33. cikk

35. cikk, (1) bekezdés

34. cikk, (1) bekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, első–negyedik albekezdés

34. cikk, (2) bekezdés, első–negyedik albekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, ötödik és hatodik albekezdés

35. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

34. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

35. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont

35. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, b) pont

35. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

35. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

35. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés

34. cikk, (4) bekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés

34. cikk, (5) bekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

34. cikk, (6), bevezető szöveg

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, első francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, a) pont

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, b) pont

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, c) pont

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, negyedik francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, d) pont

35. cikk, (4) bekezdés, c) pont

34. cikk, (7) bekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, d) pont

34. cikk, (8) bekezdés

35. cikk, (5) bekezdés

34. cikk, (9) bekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, a) pont

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, a) pont

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont, első francia bekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, i. alpont

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont, második francia bekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, ii. alpont

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, iii. alpont

36. cikk, (1) bekezdés

35. cikk, (1) bekezdés

36. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

36. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

35. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

36. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

36. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont

36. cikk, (3) bekezdés

35. cikk, (3) bekezdés

36. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

36. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

36. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

35. cikk, (5) bekezdés

36. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

36. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés, a) pont

36. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés, b) pont

36. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés

36. cikk, (6) bekezdés

35. cikk, (7) bekezdés

36. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, első albekezdés

36. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

35. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

36. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, a) pont

36. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, b) pont

36. cikk, (7) bekezdés, harmadik albekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, harmadik albekezdés

36. cikk, (8) bekezdés

35. cikk, (9) bekezdés

36. cikk, (9) bekezdés

35. cikk, (10) bekezdés

36. cikk, (10) bekezdés

35. cikk, (11) bekezdés

37. cikk

36. cikk

38. cikk, bevezető szöveg

37. cikk, első bekezdés, bevezető szöveg

38. cikk, a) pont, bevezető szöveg

37. cikk, első bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

38. cikk, a) pont, első francia bekezdés

37. cikk, első bekezdés, a) pont, i. alpont

38. cikk, a) pont, második francia bekezdés

37. cikk, első bekezdés, a) pont, ii. alpont

38. cikk, b) pont, első albekezdés

37. cikk, első bekezdés, b) pont

38. cikk, b) pont, második albekezdés

37. cikk, második bekezdés

39. cikk

38. cikk

40. cikk

39. cikk

41. cikk

40. cikk

42. cikk, (1) bekezdés

41. cikk, (1) bekezdés

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, bevezető szöveg

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, bevezető szöveg

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, első francia bekezdés

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, i. alpont

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, második francia bekezdés

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, ii. alpont

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) és c) pont

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) és c) pont

42. cikk, (2) bekezdés

41. cikk, (3) bekezdés

43. cikk

42. cikk

44. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

43. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, i. alpont

44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ii. alpont

44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, harmadik francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iii. alpont

44. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

43. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

44. cikk, (1) bekezdés, b) pont, első francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, b) pont, i. alpont

44. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont

44. cikk, (2) bekezdés

43. cikk, (2) bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés

44. cikk, (1) bekezdés

45. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

45. cikk, (2) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, bevezető szöveg

45. cikk, (2) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, i. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, ii. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, első albekezdés, bevezető szöveg

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, első albekezdés, első francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont, i. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, első albekezdés, második francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont, ii. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, második albekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

45. cikk, (3) bekezdés

44. cikk, (3) bekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

45. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

46. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, a) pont

46. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, b) pont

46. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, bevezető szöveg

45. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, bevezető szöveg

46. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, első francia bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, a) pont

46. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, második francia bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, b) pont

46. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, hatodik albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, hatodik albekezdés

46. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

45. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

46. cikk, (5) bekezdés, bevezető szöveg

45. cikk, (5) bekezdés, bevezető szöveg

46. cikk, (5) bekezdés, első francia bekezdés

45. cikk, (5) bekezdés, a) pont

46. cikk, (5) bekezdés, második francia bekezdés

45. cikk, (5) bekezdés, b) ponts

47. cikk

46. cikk

49. cikk, (1) és (2) bekezdés

47. cikk, (1) és (2) bekezdés

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

47. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, b) pont

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, harmadik francia bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, c) pont

49. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

49. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

49. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

49. cikk, (4) és (5) bekezdés

47. cikk, (4) és (5) bekezdés

49. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés

47. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondat

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondat

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, a) és b) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, a) és b) pont

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, c) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, d) pont

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, d) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, e) pont

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, e) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, c) pont

49. cikk, (6) bekezdés, harmadik–nyolcadik albekezdés

47. cikk, (6) bekezdés, harmadik–nyolcadik albekezdés

49. cikk, (7) bekezdés

47. cikk, (7) bekezdés

49. cikk, (8) bekezdés, első albekezdés

47. cikk, (8) bekezdés, első albekezdés

49. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

47. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

49. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

47. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, a) pont

49. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

47. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, b) pont

47. cikk, (9) bekezdés, bevezető szöveg

49. cikk, (9) bekezdés, a)–d) pont

47. cikk, (9) bekezdés, a)–d) pont

49. cikk, (10) bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, ötödik albekezdés

50. cikk

48. cikk

51. cikk

49. cikk

52. cikk, (1) bekezdés

50. cikk

52. cikk, (2) bekezdés

I. melléklet

I. melléklet

Ia. melléklet

III. melléklet, A. rész

Ib. melléklet

III. melléklet, B. rész

Ic. melléklet

III. melléklet, C. rész

Id. melléklet

III. melléklet, D. rész

Ie. melléklet

III. melléklet, E. rész

If. melléklet

III. melléklet, F. rész

Ig. melléklet

III. melléklet, G. rész

Ih. melléklet

III. melléklet, H. rész

Ii. melléklet

III. melléklet, I. rész

II. melléklet

III. melléklet, A–I. rész

II. melléklet, A–I. rész

III. melléklet, K–N. rész

II. melléklet, J–M. rész

IV. melléklet

V. melléklet( 1 ) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet. Az 1784/2003/EK rendelet helyébe 2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

( 2 ) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1423/2007/EK rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 36. o.) módosított rendelet.

( 3 ) Lásd a IV. mellékletet.

( 4 ) HL L 105., 1983.4.23., 1. o. A legutóbb a 274/2008/EK rendelettel (HL L 85., 2008.3.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 159/2008/EK rendelettel (HL L 48., 2008.2.22., 19. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

( 8 ) HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

( 9 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 10 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

( 11 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 12 ) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

( 13 ) HL L 16., 1989.1.20., 19. o.

( 14 ) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

Top