EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0376-20150921

Consolidated text: Verordening (EG) n r. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (Gecodificeerde versie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/376/2015-09-21

2008R0376 — NL — 21.09.2015 — 008.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 376/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 april 2008

houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten

(Gecodificeerde versie)

(PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 74/2010 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 2010

  L 23

28

27.1.2010

 M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 669/2011 VAN DE COMMISSIE van 12 juli 2011

  L 183

4

13.7.2011

 M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1349/2011 VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011

  L 338

26

21.12.2011

►M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 418/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 mei 2012

  L 130

1

17.5.2012

►M6

VERORDENING (EU) Nr. 519/2013 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M7

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 907/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014

  L 255

18

28.8.2014

►M8

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1538 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 2015

  L 242

1

18.9.2015


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 302, 13.11.2008, blz.  37 (376/2008)

►C2

Rectificatie, PB L 111, 5.5.2009, blz.  51 (514/2008)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 376/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 april 2008

houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten

(Gecodificeerde versie)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ), en met name op artikel 9, lid 2, artikel 12, leden 1 en 4, en artikel 18, alsmede op de overeenkomstige bepalingen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten ( 2 ) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd ( 3 ). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

In de communautaire verordeningen waarbij de invoer- en uitvoercertificaten zijn ingesteld, is bepaald dat dergelijke certificaten moeten worden overgelegd bij elke invoer in of elke uitvoer uit de Gemeenschap van landbouwproducten. Bijgevolg dient het toepassingsgebied van deze certificaten nader te worden omschreven door er die transacties van uit te sluiten die geen in- of uitvoer in strikte zin zijn.

(3)

In bepaalde gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan dat producten die onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst, in ongewijzigde staat of na verwerking in het vrije verkeer worden gebracht. Voor een goed marktbeheer dient in een dergelijk geval te worden geëist dat een invoercertificaat wordt overgelegd voor het product dat daadwerkelijk in het vrije verkeer wordt gebracht. Is het daadwerkelijk in het vrije verkeer gebrachte product echter verkregen uit basisproducten die gedeeltelijk uit derde landen en gedeeltelijk van de communautaire markt afkomstig zijn, dan dienen alleen die basisproducten in aanmerking te worden genomen die uit derde landen afkomstig zijn of zijn verkregen door verwerking van uit derde landen afkomstige basisproducten.

(4)

Met de invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten wordt beoogd een goed beheer van de gemeenschappelijke marktordening te waarborgen. Sommige transacties hebben betrekking op kleine hoeveelheden en ter vereenvoudiging van de administratieve procedures lijkt het wenselijk niet te eisen dat voor dergelijke transacties invoer-, uitvoer- of voorfixatiecertificaten worden overgelegd.

(5)

Voor de proviandering van zeeschepen en luchtvaartuigen in de Gemeenschap wordt geen uitvoercertificaat geeist. Dit dient, aangezien dezelfde argumenten kunnen worden aangevoerd, ook te gelden voor leveranties die bestemd zijn voor platforms en marineschepen, en voor leveranties voor proviandering in derde landen. Om dezelfde redenen is het wenselijk niet te eisen dat certificaten worden overgelegd voor transacties als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen ( 4 ).

(6)

Gezien de gebruiken bij de internationale handel in de betrokken producten of goederen, dient voor de in- of uitgevoerde hoeveelheid een bepaalde tolerantie ten opzichte van de in het certificaat vermelde hoeveelheid te worden aanvaard.

(7)

Om de gelijktijdige uitvoering van verscheidene transacties op basis van eenzelfde certificaat mogelijk te maken, dient te worden voorzien in de afgifte van uittreksels van certificaten die dezelfde rechtsgevolgen hebben als de certificaten waaraan zij zijn ontleend.

(8)

Volgens de communautaire regeling voor de verschillende sectoren waarop de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten betrekking heeft, zijn de invoer-, uitvoer- of voorfixatiecertificaten geldig voor een transactie in de Gemeenschap. Daarom moeten gemeenschappelijke bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de opstelling en het gebruik van deze certificaten, de invoering van communautaire formulieren en de totstandbrenging van methoden voor administratieve samenwerking tussen lidstaten.

(9)

Bij administratieve werkzaamheden van uiteenlopende aard wordt het met de hand vastleggen van gegevens geleidelijk vervangen door het gebruik van geautomatiseerde systemen. Het is derhalve wenselijk dat ook bij de afgifte en het gebruik van de certificaten geautomatiseerde en elektronische systemen kunnen worden toegepast.

(10)

In de communautaire verordeningen waarbij die certificaten zijn ingesteld, is bepaald dat deze certificaten slechts worden afgegeven indien een zekerheid wordt gesteld als garantie dat de verplichting tot in- of uitvoer tijdens de geldigheidsduur van het certificaat zal worden nagekomen. Bepaald dient te worden op welk tijdstip de verplichting tot in- of uitvoer is nagekomen.

(11)

De tariefindeling van het product is bepalend voor het te gebruiken certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie. Voor sommige mengsels is de bepaling van het eenheidsbedrag van de restitutie niet gebaseerd op de tariefindeling van het product, maar op de specifieke regels die daartoe zijn vastgesteld. Bijgevolg dient te worden bepaald dat, in het geval dat de tariefindeling van het bestanddeel op basis waarvan de restitutie voor het mengsel wordt berekend niet met die van het mengsel overeenkomt, voor het uitgevoerde mengsel niet het vooraf vastgestelde eenheidsbedrag kan worden toegepast.

(12)

Invoercertificaten worden soms gebruikt voor het beheer van kwantitatieve invoerregelingen. Dat beheer is slechts mogelijk indien binnen een betrekkelijk korte termijn bekend is welke invoer op basis van de afgegeven certificaten heeft plaatsgevonden. Het bewijs van het gebruik van de certificaten wordt dan niet in het kader van een goed administratief beheer gevraagd, maar speelt een essentiële rol in het beheer van deze kwantitatieve regelingen. Dit bewijs wordt geleverd door overlegging van exemplaar nr. 1 van het certificaat en, in voorkomend geval, door overlegging van de uittreksels. Het is mogelijk dit bewijs binnen een betrekkelijk korte termijn te leveren. Bijgevolg dient te worden voorzien in een dergelijke termijn, die van toepassing is in de gevallen waarin de communautaire voorschriften betreffende voor het beheer van kwantitatieve invoerregelingen gebruikte certificaten ernaar verwijzen.

(13)

Het bedrag van de zekerheid die bij het aanvragen van een certificaat moet worden gesteld, kan in sommige gevallen zeer gering zijn. Om overbelasting van de bevoegde diensten te voorkomen, dient in dergelijke gevallen geen zekerheid te worden verlangd.

(14)

Omdat in de praktijk de gebruiker van het certificaat kan verschillen van de titularis of de cessionaris ervan, dient ter wille van de rechtszekerheid en een doeltreffend beheer te worden gepreciseerd welke personen gemachtigd zijn het certificaat te gebruiken. Daartoe dient dus te worden bepaald welke band er moet bestaan tussen de titularis van het document en de persoon die de douaneaangifte doet.

(15)

Het invoer- of uitvoercertificaat geeft het recht in- of uit te voeren. Daarom moet het worden overgelegd bij de aanvaarding van de aangifte ten in- of uitvoer.

(16)

Bij vereenvoudigde invoer- of uitvoerprocedures kan vrijstelling van de overlegging van het certificaat aan de douanedienst worden verleend of kan deze overlegging achteraf plaatsvinden. De importeur of exporteur moet echter in het bezit zijn van het certificaat op de datum die als datum van aanvaarding van de aangifte ten in- of uitvoer geldt.

(17)

Het is mogelijk om ter vereenvoudiging de bestaande regeling te versoepelen en de lidstaten toe te staan een vereenvoudigde procedure betreffende de door de certificaten af te leggen administratieve weg in te stellen die erin bestaat dat het certificaat wordt bewaard door de instantie van afgifte of, eventueel, het betaalorgaan indien het een uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie betreft.

(18)

Ter wille van een goed administratief beheer mogen de certificaten en de uittreksels van certificaten na afgifte ervan niet worden gewijzigd. Voor de gevallen waarin twijfel rijst in verband met een aan de instantie van afgifte toe te schrijven fout of klaarblijkelijke onjuistheden in de vermeldingen op het certificaat of het uittreksel, dient te worden voorzien in een procedure die ertoe kan leiden dat de foutieve certificaten of uittreksels worden ingetrokken en er verbeterde documenten worden afgegeven.

(19)

Indien een product wordt geplaatst onder een van de vereenvoudigde procedures als bedoeld in de artikelen 412 tot en met 442 bis van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek ( 5 ) of in titel X, hoofdstuk I, van aanhangsel I, van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, behoeft bij het douanekantoor waaronder het grensstation ressorteert, geen enkele formaliteit te worden vervuld wanneer de vervoersbeweging binnen de Gemeenschap begint en daarbuiten dient te eindigen. Met het oog op administratieve vereenvoudiging is het wenselijk voor de gevallen waarin wordt gebruikgemaakt van een van deze procedures, bijzondere bepalingen inzake het vrijgeven van de zekerheid vast te stellen.

(20)

Het kan gebeuren dat door omstandigheden buiten de wil van de belanghebbende het document dat het verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap bewijst, niet kan worden overgelegd hoewel het product het douanegebied van de Gemeenschap heeft verlaten of, in de gevallen als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten ( 6 ), zijn bestemming heeft bereikt. Een dergelijke situatie kan een belemmering voor de handel vormen. In dergelijke gevallen dienen andere documenten als gelijkwaardig te worden erkend.

(21)

In de communautaire verordeningen waarbij de betrokken certificaten zijn ingesteld, is bepaald dat de zekerheid volledig of gedeeltelijk wordt verbeurd indien tijdens de geldigheidsduur van het certificaat de in- of uitvoer niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. De desbetreffende bepalingen moeten worden gepreciseerd, met name voor de gevallen waarin de aangegane verplichtingen door overmacht niet worden nagekomen. In dergelijke gevallen kan de verplichting tot in- of uitvoer als geannuleerd worden beschouwd of kan de geldigheidsduur van het certificaat worden verlengd. Om een mogelijke verstoring van het marktbeheer te voorkomen, dient deze verlenging echter hoe dan ook beperkt te blijven tot een periode van niet meer dan zes maanden gerekend vanaf het einde van de oorspronkelijke geldigheidsduur.

(22)

Met het oog op administratieve vereenvoudiging is het wenselijk te bepalen dat de zekerheid volledig kan worden vrijgegeven indien het totale bedrag dat voor een certificaat zou worden verbeurd, te verwaarlozen is.

(23)

De zekerheid die bij de afgifte van het certificaat is gesteld, wordt slechts vrijgegeven wanneer aan de bevoegde instanties het bewijs wordt geleverd dat de betrokken goederen het douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer.

(24)

Door diverse oorzaken kan het gebeuren dat de zekerheid wordt vrijgegeven zonder dat de verplichting tot in- of uitvoer werkelijk is nagekomen. In dat geval dient de ten onrechte vrijgegeven zekerheid opnieuw te worden gesteld.

(25)

Met het oog op een volledige benutting van de mogelijkheden tot uitvoer van voor restituties in aanmerking komende landbouwproducten, moet een mechanisme worden ingesteld dat de marktdeelnemers ertoe aanspoort de certificaten die zij niet zullen gebruiken, snel aan de instantie van afgifte terug te bezorgen. Ook moet een mechanisme worden ingesteld dat de marktdeelnemers ertoe aanspoort de certificaten na de datum waarop deze zijn verstreken, snel aan de instantie van afgifte terug te bezorgen, zodat de niet-gebruikte hoeveelheden zo spoedig mogelijk opnieuw kunnen worden gebruikt.

(26)

In artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden ( 7 ) is bepaald dat, als de laatste dag van een termijn een feestdag, een zondag of een zaterdag is, deze termijn aan het einde van de daaropvolgende werkdag afloopt. In sommige gevallen wordt hierdoor de termijn voor het gebruik van de certificaten verlengd. Een dergelijke maatregel, die tot doel heeft de handel te vergemakkelijken, mag de economische voorwaarden voor de in- of uitvoertransactie niet wijzigen.

(27)

In sommige sectoren waarop de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten betrekking heeft, worden de uitvoercertificaten pas na een bedenktijd afgegeven. Deze bedenktijd moet het mogelijk maken de marktsituatie te beoordelen en in voorkomend geval, met name bij moeilijkheden, de in behandeling zijnde aanvragen te schorsen, wat ertoe leidt dat deze aanvragen worden afgewezen. Gepreciseerd dient te worden dat deze schorsingsmogelijkheid ook de in het kader van artikel 47 van deze verordening aangevraagde certificaten betreft en dat voor een dergelijke certificaataanvraag na afloop van deze bedenktijd geen nieuwe schorsingsmaatregel meer kan worden toegepast.

(28)

In artikel 844, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat landbouwproducten die onder geleide van een uitvoer- of voorfixatiecertificaat zijn uitgevoerd, slechts voor toepassing van de regeling voor terugkerende goederen in aanmerking kunnen komen indien de communautaire bepalingen betreffende certificaten zijn nageleefd. Er moeten bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van certificaten worden vastgesteld voor de producten waarvoor toepassing van de genoemde regeling voor terugkerende goederen wordt beoogd.

(29)

In artikel 896 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de goederen die onder dekking van een invoer- of voorfixatiecertificaat in het vrije verkeer zijn gebracht, slechts voor toepassing van de regeling inzake terugbetaling of kwijtschelding van de invoerrechten in aanmerking komen wanneer wordt vastgesteld dat de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om de gevolgen van het in het vrije verkeer brengen teniet te doen voor wat het certificaat betreft.

(30)

In artikel 880 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn enige algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 896 van dezelfde verordening opgenomen, waaronder met name de bepaling dat een verklaring moet worden verstrekt door de met de afgifte van de certificaten belaste autoriteiten.

(31)

In de onderhavige verordening dienen alle noodzakelijke uitvoeringsbepalingen van artikel 896 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 te worden vastgesteld. Het blijkt mogelijk om in sommige gevallen aan het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2454/93 te voldoen zonder gebruik te maken van de in artikel 880 van die verordening bedoelde verklaring.

(32)

Wanneer invoercertificaten worden gebruikt om het preferentiële invoerrecht in het kader van tariefcontingenten te bepalen, kan met name in de gevallen waarin het verschil tussen het volledige recht en het verlaagde of het nulrecht groot is, een gevaar voor fraude in de vorm van het gebruik van vervalste certificaten bestaan. Om dit gevaar voor fraude tegen te gaan dient een regeling voor controle op de echtheid van de overgelegde certificaten te worden ingesteld.

(33)

Wanneer een voor een landbouwproduct geldend invoercertificaat tevens wordt gebruikt voor het beheer van een tariefcontingent waarvoor een preferentiële regeling is vastgesteld, wordt het recht op toepassing van deze preferentiële regeling aan de importeurs toegekend door middel van het certificaat, dat in sommige gevallen vergezeld moet gaan van een document van een derde land. Om overschrijding van het contingent te voorkomen moet de preferentiële regeling worden toegepast binnen de grenzen van de hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven. Ter vergemakkelijking van de invoertransactie dient evenwel toepassing van de in artikel 7, lid 4, bedoelde overschrijdingstolerantie te worden toegestaan, waarbij echter tegelijk moet worden gepreciseerd dat het gedeelte van de hoeveelheid dat op basis van de tolerantie de in het certificaat vermelde hoeveelheid overschrijdt, niet voor toepassing van de preferentiële regeling in aanmerking komt en tegen het volledige recht moet worden ingevoerd.

(34)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van alle betrokken comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

WERKINGSSFEER VAN DE VERORDENING

▼M1

Artikel 1

1.  Onverminderd afwijkende bepalingen in de communautaire regelgeving die specifiek voor bepaalde producten gelden, met name de producten van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad ( 8 ) en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen, worden bij de onderhavige verordening de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de regeling inzake invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten (hierna „certificaten” genoemd), waarin is voorzien in de hoofdstukken II en III van deel III van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ( 9 ) en in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad ( 10 ), of die worden ingesteld bij de onderhavige verordening.

2.  Voor de volgende producten moet een certificaat worden overgelegd:

a) bij invoer, wanneer de producten worden aangegeven voor het vrije verkeer:

i) de producten van deel I van bijlage II, ingevoerd onder alle voorwaarden, behalve in het kader van tariefcontingenten, tenzij daarin anders is bepaald;

ii) producten die worden ingevoerd in het kader van tariefcontingenten die worden beheerd met een andere methode dan die op basis van de chronologische volgorde waarin de aanvragen zijn ingediend (het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”), ►C2  overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 ( 11 ); ◄

iii) producten die worden ingevoerd in het kader van tariefcontingenten die worden beheerd met een methode op basis van de chronologische volgorde waarin de aanvragen zijn ingediend, overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 ►C2  quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 ◄ , die uitdrukkelijk worden genoemd in deel I van bijlage II bij de onderhavige verordening;

b) bij uitvoer:

i) de producten van deel II van bijlage II;

ii) de producten van artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 waarvoor een uitvoerrestitutie, ook als die 0 bedraagt, of een uitvoerheffing is vastgesteld;

iii) producten die worden uitgevoerd in het kader van een contingent of waarvoor een uitvoercertificaat moet worden overgelegd om in aanmerking te komen voor de toepassing van een contingent dat door een derde land wordt beheerd en in dat derde land is geopend voor de invoer van producten uit de Gemeenschap;

3.  Voor de producten als bedoeld in lid 2, onder a), punten i) en iii), en van lid 2, onder b), punt i), gelden het bedrag van de zekerheid en de geldigheidsduur die worden vastgesteld in bijlage II.

Voor de producten als bedoeld in lid 2, onder a), punt ii), en lid 2, onder b), punten ii) en iii), gelden specifieke uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de geldigheidsduur en het bedrag van de zekerheid, die worden vastgelegd in specifieke communautaire regels voor de desbetreffende producten.

4.  Voor de toepassing van het in lid 1 bedoelde systeem van uitvoer- en voorfixatiecertificaten is, als een restitutie is vastgesteld voor producten die niet in deel II van bijlage II worden vermeld en de marktdeelnemer geen aanvraag indient voor deze restitutie, de marktdeelnemer niet verplicht een certificaat over te leggen voor de uitvoer van de betrokken producten.

▼BHOOFDSTUK II

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CERTIFICATEN

Artikel 2

Geen certificaat wordt geëist en evenmin mag een certificaat worden overgelegd voor producten die:

a) niet in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht, of

b) worden uitgevoerd in het kader van:

i) een douaneregeling waarbij de invoer wordt toegestaan met schorsing van de douanerechten en van heffingen van gelijke werking, of

ii) de bijzondere regeling waarbij de uitvoer wordt toegestaan zonder inning van de uitvoerrechten, als bedoeld in artikel 129 van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

Artikel 3

1.  Indien producten in het vrije verkeer worden gebracht die onder de regeling actieve verdeling vallen en geen basisproducten als bedoeld in lid 2, onder a), bevatten, moet voor het product dat daadwerkelijk in het vrije verkeer wordt gebracht, een invoercertificaat worden overgelegd, voor zover overlegging van een dergelijk certificaat voor dat product een vereiste is.

2.  Indien producten in het vrije verkeer worden gebracht die onder één van de in lid 1 bedoelde regelingen vallen en die:

a) zowel één of meer basisproducten bevatten die zich in een van de in artikel 23, lid 2, van het verdrag bedoelde situaties bevonden, maar zich daarin niet meer bevinden als gevolg van de verwerking ervan in het product dat daadwerkelijk in het vrije verkeer wordt gebracht,

b) als één of meer basisproducten bevatten die zich niet in een van de in artikel 23, lid 2, van het verdrag bedoelde situaties bevonden,

moet in afwijking van artikel 7, lid 1, van de onderhavige verordening voor elk van de onder b) van dit lid bedoelde basisproducten die daadwerkelijk zijn verwerkt, een invoercertificaat worden overgelegd, voor zover overlegging van een dergelijk certificaat voor deze producten een vereiste is.

Er hoeft echter geen invoercertificaat te worden overgelegd, indien voor het product dat daadwerkelijk in het vrije verkeer wordt gebracht, overlegging van een dergelijk certificaat geen vereiste is.

3.  Op het invoercertificaat dat wordt overgelegd, respectievelijk op de invoercertificaten die worden overgelegd, wanneer een product in de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen in het vrije verkeer wordt gebracht, mag geen vaststelling vooraf zijn aangegeven.

4.  Bij uitvoer van een product dat onder een van de in lid 1 bedoelde regelingen valt en dat één of meer basisproducten als bedoeld in lid 2, onder a), bevat, moet voor elk van deze basisproducten een uitvoercertificaat worden overgelegd, voor zover overlegging van een dergelijk certificaat voor deze producten een vereiste is.

Onverminderd het in de derde alinea bepaalde inzake de vaststelling vooraf van de restitutie, hoeft echter geen uitvoercertificaat te worden overgelegd, indien voor het product dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, overlegging van een dergelijk certificaat geen vereiste is.

Bij uitvoer van samengestelde producten waarvoor uit hoofde van één of meer bestanddelen ervan een vooraf vastgestelde uitvoerrestitutie wordt toegekend, wordt voor de toepassing van het stelsel van certificaten uitsluitend de douanesituatie van elk van deze bestanddelen in aanmerking genomen.

Artikel 4

1.  Geen certificaat wordt geëist en evenmin mag een certificaat worden overgelegd voor transacties:

a) als bedoeld in de artikelen 36, 40, 44, 45 en 46, lid 1, van Verordening (EG) nr. 800/1999, of

b) waaraan elk handelskarakter vreemd is, of

c) als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 918/83, of

d) die hoeveelheden betreffen die niet groter zijn dan de in bijlage II vermelde hoeveelheden.

In afwijking van de eerste alinea dient een certificaat te worden overgelegd wanneer de invoer- of uitvoertransactie geschiedt in het kader van een preferentiële regeling waarvan de toepassing door middel van een certificaat wordt toegestaan.

De lidstaten nemen maatregelen ter voorkoming van misbruik wanneer dit lid wordt toegepast, en met name wanneer klaarblijkelijk zonder enige economische of andere reden verscheidene invoer- of uitvoeraangiften ter dekking van een enkele invoer- of uitvoertransactie worden gebruikt.

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt onder „transacties waaraan elk handelskarakter vreemd is” verstaan:

a) bij invoer, transacties die door particulieren worden verricht of, in geval van zendingen, zendingen die bestemd zijn voor particulieren en die beantwoorden aan de in de inleidende bepalingen, titel II, afdeling D, punt 2, van de gecombineerde nomenclatuur vastgestelde criteria;

b) bij uitvoer, transacties die door particulieren worden verricht en die mutatis mutandis aan de onder a) bedoelde criteria beantwoorden.

3.  De lidstaten zijn gemachtigd geen uitvoercertificaat te eisen voor producten en/of goederen die door particulieren of verenigingen worden verzonden met het oog op kosteloze distributie ervan in derde landen in het kader van humanitaire hulpacties, voor zover aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

a) de belanghebbenden die om deze vrijstelling verzoeken, maken geen aanspraak op enige restitutie;

b) de zendingen hebben een incidenteel karakter en bestaan uit uiteenlopende producten en/of goederen, en de lading per vervoermiddel bedraagt niet meer dan 30 000 kg, en

c) de bevoegde autoriteiten beschikken over voldoende bewijzen wat de bestemming van de producten en/of goederen en de goede uitvoering van de actie betreft.

In vak 44 van de uitvoeraangifte wordt de volgende vermelding aangebracht: „Geen restitutie artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 376/2008”.

Artikel 5

Geen certificaat wordt geëist en evenmin mag een certificaat worden overgelegd bij het in het vrije verkeer brengen van producten met toepassing van de regeling voor terugkerende goederen als omschreven in titel VI, hoofdstuk 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

Artikel 6

1.  Geen uitvoercertificaat wordt geëist en evenmin mag een uitvoercertificaat worden overgelegd bij de aanvaarding van de aangifte ten wederuitvoer voor producten waarvoor de exporteur het bewijs levert dat terugbetaling of kwijtschelding van de invoerrechten voor die producten is toegestaan overeenkomstig titel VII, hoofdstuk 5, van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

2.  Indien voor producten bij uitvoer ervan overlegging van een uitvoercertificaat is vereist en de bevoegde autoriteiten de aangifte ten wederuitvoer aanvaarden alvorens over het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van de invoerrechten te hebben beslist, moet een uitvoercertificaat worden overgelegd. Op dit certificaat mag geen vooraf vastgestelde uitvoerrestitutie of uitvoerheffing zijn aangegeven.HOOFDSTUK III

ALGEMENE BEPALINGENAFDELING 1

Werkingssfeer van certificaten en uittreksels van certificaten

Artikel 7

1.  Het invoer-, respectievelijk het uitvoercertificaat, brengt het recht en de verplichting mede om op grond van het certificaat de daarin vermelde hoeveelheid van het betrokken product en/of goed in-, respectievelijk uit te voeren, zulks — behoudens overmacht — tijdens de geldigheidsduur van het certificaat.

De in dit lid bedoelde verplichtingen zijn primaire eisen in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie ( 12 ).

2.  Het uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie verplicht ertoe om op grond van het certificaat de daarin vermelde hoeveelheid van de betrokken producten uit te voeren, zulks — behoudens overmacht — tijdens de geldigheidsduur van het certificaat.

Indien voor de uitvoer van de producten een uitvoercertificaat moet worden overgelegd, bepaalt het uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van restitutie het recht uit te voeren en het recht op de restitutie.

Indien voor de uitvoer van de producten geen uitvoercertificaat hoeft te worden overgelegd, bepaalt het uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie alleen het recht op de restitutie.

De in dit lid bedoelde verplichtingen zijn primaire eisen in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85.

3.  De certificaten verplichten tot invoer uit het land of de groep landen, vermeld in het certificaat, respectievelijk tot uitvoer naar het land of de groep landen, vermeld in het certificaat, in de gevallen bedoeld in artikel 47 en in de gevallen waarin de communautaire regeling die specifiek voor de betrokken productensector geldt, deze verplichting behelst.

4.  Indien de in- of de uitgevoerde hoeveelheid ten hoogste 5 % groter is dan de in het certificaat vermelde hoeveelheid, wordt zij beschouwd als op grond van dat certificaat te zijn ingevoerd, respectievelijk te zijn uitgevoerd.

5.  Indien de in- of de uitgevoerde hoeveelheid ten hoogste 5 % kleiner is dan de in het certificaat vermelde hoeveelheid, wordt de verplichting tot invoer, respectievelijk tot uitvoer, als te zijn nagekomen beschouwd.

6.  Voor de toepassing van de leden 4 en 5 wordt, wanneer het certificaat per dier is afgegeven, de uitkomst van de berekening van het in die bepalingen bedoelde percentage van 5 % in voorkomend geval afgerond op het naaste hogere gehele getal aan dieren.

7.  Indien overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 een certificaat met vaststelling vooraf van de uitvoerheffing of van de uitvoerrestitutie op de eerste werkdag volgende op de laatste dag van de normale geldigheidsduur van dat certificaat wordt gebruikt, wordt dat certificaat, wat de vooraf vastgestelde bedragen betreft, geacht op de laatste dag van de normale geldigheidsduur ervan te zijn gebruikt.

▼M1

8.  Onverminderd artikel 1, lid 3, wordt de geldigheidsduur van de invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor elk product vastgesteld in bijlage II.

▼B

Artikel 8

1.  De uit de certificaten voortvloeiende verplichtingen zijn niet overdraagbaar. De uit de certificaten voortvloeiende rechten kunnen door diegene op wiens naam het certificaat staat, hierna de „titularis” te noemen, gedurende de geldigheidsduur van dat certificaat worden overgedragen. Deze overdracht mag slechts ten gunste van één enkele cessionaris per certificaat en per uittreksel geschieden. Zij heeft betrekking op de nog niet op het certificaat of op het uittreksel afgeschreven hoeveelheden.

2.  De cessionaris mag zijn recht niet op zijn beurt overdragen, maar mag het retrocederen aan de titularis. De retrocessie heeft betrekking op de nog niet op het certificaat of op het uittreksel afgeschreven hoeveelheid.

In dit laatste geval brengt de instantie van afgifte een van de in bijlage III, deel A, opgenomen vermeldingen aan in vak 6 van het certificaat.

3.  Indien door de titularis om overdracht of door de cessionaris om retrocessie wordt verzocht, worden door de instantie van afgifte, dan wel door de door de lidstaat aangewezen instantie of door één van de door de lidstaat aangewezen instanties, in het certificaat of, in voorkomend geval, in het uittreksel ervan de volgende vermeldingen opgenomen:

a) naam en adres van de cessionaris of de in lid 2 bedoelde vermelding;

b) de datum waarop bovenstaande vermelding geschiedt, gewaarmerkt door plaatsing van het stempel van de instantie die de vermelding aanbrengt.

4.  De overdracht of retrocessie is van kracht met ingang van de datum van de vermelding.

Artikel 9

Uittreksels van certificaten hebben voor de hoeveelheid waarvoor zij zijn afgegeven, dezelfde rechtsgevolgen als de certificaten waaraan zij zijn ontleend.

Artikel 10

De door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven certificaten en uittreksels en de daarop door deze autoriteiten aangebrachte vermeldingen en visa hebben in elk van de andere lidstaten dezelfde rechtsgevolgen als die welke aan de door de autoriteiten van die lidstaten afgegeven documenten en de door hen daarop aangebrachte vermeldingen en visa zijn verbonden.

Artikel 11

1.  Wordt een certificaat met vaststelling vooraf van de uitvoerrestitutie gebruikt voor de uitvoer van een mengsel, dan geldt het vooraf vastgestelde eenheidsbedrag niet voor het uitgevoerde mengsel indien de tariefindeling van het bestanddeel op basis waarvan de restitutie voor het mengsel wordt berekend, niet met die van het mengsel overeenkomt.

2.  Wordt een certificaat met vaststelling vooraf van de uitvoerrestitutie gebruikt voor de uitvoer van een assortiment, dan geldt het vooraf vastgestelde eenheidsbedrag slechts voor het bestanddeel waarvan de tariefindeling dezelfde is als die van het assortiment.AFDELING 2

Aanvraag en afgifte van certificaten

Artikel 12

1.  Certificaataanvragen worden slechts aanvaard indien zij op overeenkomstig artikel 17 gedrukte en/of opgestelde formulieren aan de bevoegde instantie worden toegezonden of rechtstreeks bij deze instantie worden afgegeven.

De bevoegde instantie mag evenwel een aanvraag die via een schriftelijk telecommunicatiebericht of via een elektronisch bericht is ingediend, aanvaarden, mits daarbij alle gegevens zijn verstrekt die zouden zijn vermeld, indien het formulier zou zijn gebruikt. De lidstaten kunnen eisen dat het schriftelijke telecommunicatiebericht en/of het elektronische bericht worden gevolgd door een aanvraag die op een overeenkomstig artikel 17 gedrukt of opgesteld formulier aan de bevoegde instantie wordt toegezonden of rechtstreeks bij die instantie wordt afgegeven; in dat geval wordt de datum waarop het schriftelijke telecommunicatiebericht of het elektronische bericht bij de bevoegde instantie is ontvangen, als datum van indiening van de aanvraag beschouwd. Een dergelijke eis laat de geldigheid van de via een schriftelijk telecommunicatiebericht of een elektronisch bericht gedane aanvraag onverlet.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat stellen de regels vast die ingeval de certificaataanvragen met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking worden ingediend, gelden voor de vervanging van de handgeschreven handtekening door een andere techniek, die eventueel op het gebruik van codes kan berusten.

2.  Een certificaataanvraag kan slechts per brief, per schriftelijk telecommunicatiebericht of per elektronisch bericht worden ingetrokken; de brief, het telecommunicatiebericht of het elektronische bericht moet, behoudens overmacht, uiterlijk om 13.00 uur van de dag van indiening van de aanvraag door de bevoegde autoriteit zijn ontvangen.

Artikel 13

1.  In de aanvraag om een certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie en in het certificaat zelf wordt in vak 16 de in de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties gebruikte productcode van twaalf cijfers vermeld.

Is het eenheidsbedrag van de restitutie echter gelijk voor verscheidene codes die behoren tot dezelfde categorie zoals bepaald volgens de procedure als bedoeld in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en de overeenkomstige artikelen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten, dan mogen deze codes samen in de certificaataanvragen en de certificaten worden vermeld.

2.  Indien het eenheidsbedrag van de restitutie naar bestemming verschilt, moet het land van bestemming of, in voorkomend geval, het gebied van bestemming in vak 7 van de certificaataanvraag en van het certificaat worden aangegeven.

3.  Onverminderd het bepaalde in lid 1, eerste alinea, mogen, indien een productgroep als bedoeld in artikel 4, lid 2, eerste alinea, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 800/1999 is bepaald, de tot deze groep behorende productcodes in vak 22 van de certificaataanvraag en van het certificaat zelf worden ingevuld, voorafgegaan door de vermelding „productgroep als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 800/1999”.

Artikel 14

1.  Certificaataanvragen die voorwaarden inhouden waarin bij de communautaire regelgeving niet is voorzien, worden afgewezen.

▼M1

2.  Onverminderd artikel 1, lid 3, wordt het bedrag van de zekerheid voor invoer- en uitvoercertificaten vastgesteld in bijlage II. Wanneer een uitvoerheffing wordt vastgesteld, kan een aanvullend bedrag van toepassing zijn.

Een certificaataanvraag wordt afgewezen tenzij bij de bevoegde instantie uiterlijk om 13.00 uur van de dag van indiening van de aanvraag een voldoende zekerheid is gesteld.

▼B

3.  Indien voor een certificaat het totaalbedrag van de zekerheid niet meer dan 100 EUR bedraagt of indien het certificaat op naam van een interventiebureau wordt gesteld, wordt de zekerheid niet verlangd.

4.  Indien de lidstaten gebruikmaken van de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 bedoelde mogelijkheid, wordt het bedrag van de zekerheid geëist bij het verstrijken van de termijn van twee maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat.

5.  Geen zekerheid wordt geëist voor certificaten die worden afgegeven voor uitvoer naar derde landen in het kader van de levering van niet-communautaire voedselhulp door humanitaire organisaties die daartoe door de lidstaat van uitvoer zijn erkend. De lidstaat stelt de Commissie onmiddellijk van de erkende humanitaire organisaties in kennis.

6.  Bij de toepassing van de leden 3, 4 en 5 geldt mutatis mutandis het bepaalde in artikel 4, lid 1, derde alinea.

Artikel 15

In vak 20 van de certificaataanvragen en van de certificaten met vaststelling vooraf van de restitutie die worden opgesteld voor een voedselhulpactie in de zin van artikel 10, lid 4, van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten overeenkomst inzake de landbouw, wordt ten minste een van de in bijlage III, deel B, bij deze verordening opgenomen vermeldingen aangebracht.

In vak 7 wordt het land van bestemming aangegeven. Dit certificaat geldt uitsluitend voor uitvoer in het kader van een voedselhulpactie.

Artikel 16

1.  Onder „dag van indiening van de certificaataanvraag” wordt verstaan de dag waarop de bevoegde instantie de aanvraag ontvangt (met dien verstande dat zulks uiterlijk om 13.00 uur dient te zijn geschied), ongeacht of de aanvraag rechtstreeks ten kantore van de bevoegde instantie wordt afgegeven of aan deze per brief dan wel per schriftelijk telecommunicatiebericht of per elektronisch bericht wordt toegezonden.

2.  Certificaataanvragen die bij de bevoegde instantie zijn binnengekomen hetzij op een zaterdag, een zondag of een feestdag, hetzij op een werkdag maar na 13.00 uur, worden geacht te zijn ingediend op de eerste werkdag na de dag waarop zij feitelijk zijn ontvangen.

3.  Indien voor de indiening van de certificaataanvragen is voorzien in een specifieke periode die in aantal dagen is uitgedrukt, en indien de laatste dag van deze periode op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, eindigt deze periode op de eerstvolgende werkdag om 13.00 uur.

Deze verlenging wordt evenwel niet in aanmerking genomen voor de berekening van de in het certificaat vastgestelde bedragen of voor de bepaling van de geldigheidsduur van het certificaat.

4.  De in deze verordening in uren uitgedrukte uiterste tijdstippen luiden in plaatselijke tijd van België.

Artikel 17

1.  Onverminderd de toepassing van artikel 12, lid 1, tweede alinea, en artikel 18, lid 1, worden de certificaataanvragen, de certificaten en de uittreksels van certificaten opgesteld op formulieren volgens de in bijlage I opgenomen modellen. Deze formulieren moeten volgens de daarop vermelde aanwijzingen en overeenkomstig de specifieke communautaire voorschriften die voor elk van de onderscheiden productensectoren gelden, worden ingevuld.

2.  De formulieren voor de certificaten hebben de vorm van een set bestaande uit, in deze volgorde, exemplaar nr. 1, exemplaar nr. 2, de aanvraag en de eventuele extra exemplaren van het certificaat.

De lidstaten kunnen echter voorschrijven dat de aanvragers in plaats van de in de eerste alinea bedoelde set slechts de aanvraag invullen.

Indien op grond van een communautaire bepaling de hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven kleiner kan zijn dan de oorspronkelijk gevraagde hoeveelheid, worden de gevraagde hoeveelheid en het bedrag van de daarop betrekking hebbende zekerheid uitsluitend in de certificaataanvraag vermeld.

De formulieren voor de uittreksels van certificaten hebben de vorm van een set bestaande uit, in deze volgorde, exemplaar nr. 1 en exemplaar nr. 2.

3.  De formulieren, verlengstroken inbegrepen, worden gedrukt op houtvrij wit papier dat zodanig is gelijmd dat het goed te beschrijven is, en dat ten minste 40 gram per vierkante meter weegt. Het formaat ervan is 210 × 297 mm, met een maximale lengtetolerantie van – 5 mm en + 8 mm, en de regelafstand 4,24 mm (een zesde duim); de indeling van de formulieren moet strikt in acht worden genomen. Voor- en achterzijde van exemplaar nr. 1, evenals die zijde van de verlengstroken waarop de afschrijvingen moeten worden aangetekend, zijn bovendien voorzien van een geguillocheerde onderdruk die elke door middel van mechanische of chemische middelen aangebrachte vervalsing zichtbaar maakt. De onderdruk is groen voor de formulieren die betrekking hebben op invoer, en bruin voor die welke betrekking hebben op uitvoer.

4.  De lidstaten dragen zorg voor het drukken van de formulieren. De formulieren kunnen eveneens worden gedrukt door drukkerijen die daartoe door de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, zijn erkend. In dit geval dient op elk formulier een verwijzing naar deze erkenning voor te komen. Elk formulier wordt voorzien van een vermelding die de naam en het adres van de drukker aangeeft of van een kenteken waardoor identificatie van de drukker mogelijk is, alsmede, behalve voor de aanvraag en de verlengstroken, van een serienummer bestemd om het formulier te individualiseren. Het nummer wordt voorafgegaan door de volgende letters, naargelang van de lidstaat die het document afgeeft: „AT” voor Oostenrijk, „BE” voor België, „BG” voor Bulgarije, „CZ” voor Tsjechië, „CY” voor Cyprus, „DE” voor Duitsland, „DK” voor Denemarken, „EE” voor Estland, „EL” voor Griekenland, „ES” voor Spanje, „FI” voor Finland, „FR” voor Frankrijk, ►M6  „HR” voor Kroatië, ◄ „HU” voor Hongarije, „IE” voor Ierland, „IT” voor Italië, „LU” voor Luxemburg, „LT” voor Litouwen, „LV” voor Letland, „MT” voor Malta, „NL” voor Nederland, „PL” voor Polen, „PT” voor Portugal, „RO” voor Roemenië, „SE” voor Zweden, „SI” voor Slovenië, „SK” voor Slowakije, „UK” voor het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer de certificaten en de uittreksels worden afgegeven, kan daarin een nummer van afgifte zijn vermeld dat door de instantie van afgifte is toegekend.

5.  De aanvragen, certificaten en uittreksels worden met een schrijfmachine of met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking ingevuld. Zij worden gedrukt en ingevuld in een, door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van afgifte aangewezen, officiële taal van de Gemeenschap. Alleen voor de aanvragen kunnen de lidstaten de aanvragers evenwel toestaan deze met de hand in te vullen, en wel met inkt en in hoofdletters.

6.  Voor het stempelen maken de instanties van afgifte en de met de afschrijving belaste autoriteiten gebruik van een metalen, bij voorkeur stalen, stempel. Het stempel van de instanties van afgifte kan echter worden vervangen door een droogstempel, gecombineerd met door perforatie verkregen letters en cijfers.

7.  Zo nodig kunnen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten de vertaling van de certificaten en uittreksels in hun officiële taal of in een van hun officiële talen verlangen.

Artikel 18

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 17, kunnen de certificaten met gebruikmaking van systemen voor automatische gegevensverwerking worden afgegeven en gebruikt overeenkomstig de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde bepalingen. Dergelijke certificaten worden hierna „elektronische certificaten” genoemd.

Het elektronische certificaat moet qua inhoud identiek zijn met het papieren certificaat.

2.  Indien de titularis of de cessionaris van het certificaat het elektronische certificaat moet gebruiken in een lidstaat die niet is aangesloten op het geautomatiseerde afgiftesysteem, verzoekt hij om een uittreksel.

Dit uittreksel wordt onverwijld en zonder extra kosten afgegeven in de vorm van het in artikel 17 bedoelde formulier.

Is dit uittreksel nodig in een lidstaat die op het geautomatiseerde afgiftesysteem is aangesloten, dan wordt niettemin het papieren uittreksel gebruikt.

Artikel 19

1.  Wanneer de op de formulieren voor de certificaten te vermelden bedragen die voortvloeien uit de omrekening van in euro uitgedrukte bedragen in nationale valuta, drie of meer decimalen tellen, worden alleen de eerste twee decimalen vermeld. In dat geval wordt de tweede decimaal naar boven afgerond wanneer de derde decimaal gelijk is aan of hoger is dan vijf, en wordt deze gehandhaafd wanneer de derde decimaal lager is dan vijf.

2.  Wanneer de in euro uitgedrukte bedragen evenwel in pond sterling worden omgerekend, wordt de in lid 1 voorgeschreven beperking tot de eerste twee decimalen vervangen door een beperking tot de eerste vier decimalen. In dat geval wordt de vierde decimaal naar boven afgerond wanneer de vijfde decimaal gelijk is aan of hoger is dan vijf, en wordt deze gehandhaafd wanneer de vijfde decimaal lager is dan vijf.

Artikel 20

1.  Onverminderd het in artikel 18 bepaalde met betrekking tot elektronische certificaten, worden de certificaten opgesteld in ten minste twee exemplaren, waarvan het eerste, „exemplaar voor de titularis” genoemd en voorzien van het nummer 1, onverwijld aan de aanvrager wordt afgegeven en het tweede, „exemplaar voor de instantie van afgifte” genoemd en voorzien van het nummer 2, door de instantie van afgifte wordt bewaard.

2.  Wanneer het certificaat wordt afgegeven voor een kleinere dan de gevraagde hoeveelheid, vermeldt de instantie van afgifte:

a) in de vakken 17 en 18 van het certificaat, de hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven;

b) in vak 11 van het certificaat, het bedrag van de daarmee overeenstemmende zekerheid.

De zekerheid die betrekking heeft op de hoeveelheid waarvoor aan een aanvraag geen gevolg is gegeven, wordt onmiddellijk vrijgegeven.

Artikel 21

1.  Op verzoek van de titularis van het certificaat of van de cessionaris en tegen overlegging van exemplaar nr. 1 van het certificaat, kunnen door de instantie van afgifte of door (één van) de door elke lidstaat aangewezen instantie(s) één of meer uittreksels van dat document worden afgegeven.

De uittreksels worden opgesteld in ten minste twee exemplaren, waarvan het eerste, „exemplaar voor de titularis” genoemd en voorzien van het nummer 1, aan de aanvrager wordt overhandigd of toegezonden en het tweede, „exemplaar voor de instantie van afgifte” genoemd en voorzien van het nummer 2, door de instantie van afgifte wordt bewaard.

Op exemplaar nr. 1 van het certificaat wordt door de instantie van afgifte van het uittreksel de hoeveelheid afgeschreven, waarvoor het uittreksel is afgegeven, vermeerderd met de tolerantie. In dat geval wordt naast de op exemplaar nr. 1 van het certificaat afgeschreven hoeveelheid de vermelding „uittreksel” aangebracht.

2.  Een certificaatuittreksel geeft geen recht op afgifte van nog een ander uittreksel.

3.  De exemplaren nr. 1 van de uittreksels die zijn gebruikt en van die welke zijn vervallen, worden door de titularis bij de instantie van afgifte van het certificaat ingeleverd samen met exemplaar nr. 1 van het certificaat waaraan zij zijn ontleend, zodat deze instantie de afschrijvingen op exemplaar nr. 1 van het certificaat aan de hand van de afschrijvingen op de exemplaren nr. 1 van de uittreksels kan verbeteren.

Artikel 22

1.  Voor de bepaling van de geldigheidsduur van de certificaten wordt ervan uitgegaan dat de certificaten op de dag van indiening van de aanvraag zijn afgegeven, die dag wordt in de geldigheidsduur van het certificaat meegerekend. Het certificaat kan evenwel eerst vanaf de feitelijke afgifte ervan worden gebruikt.

2.  Bepaald kan worden dat de geldigheidsduur van het certificaat op de datum van de feitelijke afgifte ingaat; in dat geval wordt de dag van de feitelijke afgifte in de geldigheidsduur van het certificaat meegerekend.AFDELING 3

Gebruik van de certificaten

Artikel 23

1.  Exemplaar nr. 1 van het certificaat wordt overgelegd aan het douanekantoor waar wordt aanvaard:

a) wanneer het een invoercertificaat betreft, de aangifte voor het vrije verkeer;

b) wanneer het een uitvoercertificaat of een certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie betreft, de aangifte ten uitvoer.

Onverminderd artikel 2, lid 1, onder i), van Verordening (EG) nr. 800/1999 moet de douaneaangifte door de titularis of in voorkomend geval de cessionaris van het certificaat of door hun vertegenwoordiger in de zin van artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 worden gedaan.

2.  Bij de aanvaarding van de in lid 1 bedoelde aangifte wordt exemplaar nr. 1 van het certificaat aan de douaneautoriteiten overgelegd of ter beschikking van deze autoriteiten gehouden.

3.  Exemplaar nr. 1 van het certificaat wordt na afschrijving en visering door het in lid 1 bedoelde kantoor aan de belanghebbende overhandigd. De lidstaten kunnen echter voorschrijven of toestaan dat de afschrijving op het certificaat door de belanghebbende geschiedt; deze afschrijving wordt door het bevoegde douanekantoor steeds geverifieerd en geviseerd.

4.  Indien de ingevoerde of uitgevoerde hoeveelheid niet overeenkomt met de hoeveelheid die op het certificaat is afgeschreven, wordt de afschrijving op het certificaat gerectificeerd om, binnen de grenzen van de hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven, rekening te houden met de feitelijke ingevoerde of uitgevoerde hoeveelheid.

Artikel 24

1.  In afwijking van artikel 23 kan een lidstaat toestaan dat het certificaat:

a) wordt ingediend bij de instantie van afgifte of de met de betaling van de restitutie belaste autoriteit;

b) in de gevallen waarin artikel 18 van toepassing is, wordt opgeslagen in de databank van de instantie van afgifte of van de met de betaling van de restitutie belaste autoriteit.

2.  De lidstaat stelt vast in welke gevallen lid 1 wordt toegepast en welke voorwaarden door de belanghebbende moeten worden vervuld om van de in lid 1 bedoelde procedure te kunnen gebruikmaken. Bovendien moeten de door de lidstaat vastgestelde bepalingen een gelijke behandeling van alle in de Gemeenschap afgegeven certificaten waarborgen.

3.  De lidstaat wijst de autoriteit aan die voor de afschrijving op en de visering van het certificaat bevoegd is.

De afschrijving op en de visering van het certificaat worden evenwel ook geacht te hebben plaatsgevonden als:

a) er een per computer vervaardigd document voorhanden is waarin de uitgevoerde hoeveelheden zijn gespecificeerd; dit document moet aan het certificaat worden gehecht en samen ermee worden opgeborgen;

b) de uitgevoerde hoeveelheden in een officiële elektronische databank van de betrokken lidstaat zijn ingevoerd en er een koppeling bestaat tussen deze gegevens en het elektronische certificaat; de lidstaten kunnen ervoor kiezen deze gegevens te archiveren door gebruik te maken van een papieren versie van de elektronische documenten.

Als afschrijvingsdatum geldt de datum van aanvaarding van de in artikel 23, lid 1, bedoelde aangifte.

4.  Bij de aanvaarding van de douaneaangifte moet de belanghebbende in het aangiftedocument met name het feit dat hij gebruik maakt van de bepalingen van dit artikel, alsmede het nummer van het te gebruiken certificaat vermelden.

5.  Betreft het een certificaat dat het recht op invoer of op uitvoer meebrengt, dan kunnen de goederen slechts worden vrijgegeven indien het in artikel 23, lid 1, bedoelde douanekantoor informatie van de bevoegde autoriteit heeft ontvangen waaruit blijkt dat het in het douanedocument vermelde certificaat geldig is voor het betrokken product en dat de nodige afschrijving op dit certificaat heeft plaatsgevonden.

6.  Betreft het uitgevoerde producten waarvoor geen uitvoercertificaat hoeft te worden overgelegd maar waarvoor de restitutie is vastgesteld door middel van een uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie, dan kan, indien in het document dat hij de uitvoer wordt gebruikt om een restitutie te verkrijgen, bij vergissing geen melding is gemaakt van het feit dat gebruik wordt gemaakt van de bepalingen van dit artikel en/of het nummer van het certificaat niet is vermeld of indien de betrokken informatie onjuist is, de transactie worden geregulariseerd mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a) een uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor het betrokken product dat geldig is op de dag van aanvaarding van de aangifte, is in het bezit van de met de uitkering van de restitutie belaste autoriteit;

b) de bevoegde autoriteiten beschikken over voldoende bewijzen om de uitgevoerde hoeveelheid in verband te kunnen brengen met het certificaat dat de uitvoer dekt.

Artikel 25

1.  De vermeldingen op de certificaten en op de certificaatuittreksels mogen na afgifte daarvan niet worden gewijzigd.

2.  Bij twijfel omtrent de juistheid van de vermeldingen op het certificaat of op het uittreksel, wordt het certificaat of het uittreksel, op initiatief van de belanghebbende of van de bevoegde dienst van de betrokken lidstaat, aan de instantie van afgifte van het certificaat teruggezonden.

Indien de instantie van afgifte van het certificaat oordeelt dat rectificatie gerechtvaardigd is, trekt zij hetzij het uittreksel hetzij het certificaat en de vroeger afgegeven uittreksels in en geeft zij onverwijld hetzij een verbeterd uittreksel hetzij een verbeterd certificaat en de bijbehorende verbeterde uittreksels af. In deze nieuwe documenten, die op elk exemplaar de vermelding „op … (datum) verbeterd certificaat” of „op … (datum) verbeterd uittreksel” dragen, worden in voorkomend geval de vroegere afschrijvingen overgenomen.

Indien de instantie van afgifte rectificatie van het certificaat of van het uittreksel niet noodzakelijk acht, brengt zij daarop de vermelding „op… (datum) geverifieerd overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EG) nr. 376/2008” en tevens haar stempel aan.

Artikel 26

1.  De titularis is verplicht het certificaat en de uittreksels bij de instantie van afgifte van het certificaat in te leveren, indien deze instantie daarom verzoekt.

2.  In de gevallen waarin de bevoegde nationale diensten het document waaromtrent twijfel bestaat, overeenkomstig dit artikel of overeenkomstig artikel 25 terugzenden of inhouden, geven zij de belanghebbende op diens verzoek een ontvangstbewijs daarvoor af.

Artikel 27

Indien op certificaten of uittreksels onvoldoende ruimte voor de afschrijvingen blijkt te zijn, kunnen de met de afschrijving belaste autoriteiten daaraan één of meer verlengstroken hechten, welke stroken voorzien zijn van de afschrijvingsvakken die op de keerzijde van exemplaar nr. 1 van de certificaten of exemplaar nr. 1 van de uittreksels voorkomen. De met de afschrijving belaste autoriteiten plaatsen hun stempel voor de helft op het certificaat of het uittreksel ervan en voor de helft op de verlengstrook en, ingeval er meer verlengstroken zijn, voor de helft op elk van die stroken.

Artikel 28

1.  In geval van twijfel omtrent de echtheid van het certificaat, van het uittreksel van een certificaat of van de daarop voorkomende vermeldingen en visa, zenden de bevoegde nationale diensten het document waaromtrent twijfel bestaat of een fotokopie daarvan voor controle aan de betrokken autoriteiten terug.

Dit kan eveneens met het oog op steekproefcontroles geschieden; in dat geval wordt slechts een fotokopie van het document teruggezonden.

2.  In de gevallen waarin de bevoegde nationale diensten het document waaromtrent twijfel bestaat, overeenkomstig lid 1 terugzenden, geven zij de belanghebbende op diens verzoek een ontvangstbewijs daarvoor af.

Artikel 29

1.  Voor zover dit voor de juiste toepassing van deze verordening nodig is, verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaten elkaar inlichtingen over de certificaten en uittreksels alsmede over de daarop betrekking hebbende onregelmatigheden en inbreuken.

2.  De lidstaten brengen de Commissie van de onregelmatigheden en inbreuken met betrekking tot deze verordening op de hoogte, zodra zij daarvan kennis hebben gekregen.

3.  De lidstaten zenden aan de Commissie de lijst en de adressen van de instanties van afgifte van de certificaten en uittreksels, en van de instanties die met de inning van de uitvoerheffingen en de uitkering van de uitvoerrestituties zijn belast. De Commissie maakt deze gegevens bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

4.  De lidstaten verstrekken de Commissie eveneens afdrukken van de officiële stempels en, in voorkomend geval, de droogstempels van de betrokken autoriteiten. De Commissie geeft deze informatie onmiddellijk aan de andere lidstaten door.AFDELING 4

Vrijgave van de zekerheid

Artikel 30

Met betrekking tot de geldigheidsduur van de certificaten wordt ervan uitgegaan dat:

a) de verplichting tot invoer is nagekomen en van het recht op invoer op grond van het certificaat gebruik is gemaakt, op de dag waarop de in artikel 23, lid 1, onder a), bedoelde aangifte is aanvaard, mits het product daadwerkelijk in het vrije verkeer wordt gebracht;

b) de verplichting tot uitvoer is nagekomen en van het recht op uitvoer op grond van het certificaat gebruik is gemaakt, op de dag waarop de in artikel 23, lid 1, onder b), bedoelde aangifte is aanvaard.

Artikel 31

Aan een primaire eis wordt geacht te zijn voldaan indien het bewijs wordt geleverd:

a) bij invoer: dat de in artikel 23, lid 1, onder a), bedoelde aangifte voor het betrokken product is aanvaard;

b) bij uitvoer: dat de in artikel 23, lid 1, onder b), bedoelde aangifte voor het betrokken product is aanvaard; bovendien dient het bewijs te worden geleverd:

i) wanneer het uitvoer of een met uitvoer gelijkgestelde leverantie in de zin van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 800/1999 betreft, dat — behoudens overmacht — het product binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer, hetzij zijn bestemming heeft bereikt in het geval van een met uitvoer gelijkgestelde leverantie, hetzij, in de andere gevallen, het douanegebied van de Gemeenschap heeft verlaten; voor de toepassing van deze verordening worden leveranties van producten die uitsluitend zijn bestemd om te worden verbruikt aan boord van boor- of productieplatforms, met inbegrip van daarbij behorende installaties voor dienstverlening, die zich bevinden binnen het gebied van het Europese continentaal plat of binnen dat van het continentaal plat van het niet-Europese deel van de Gemeenschap, maar buiten een zone van drie mijl vanaf de basislijn waarvan wordt uitgegaan voor de afbakening van de territoriale wateren van een lidstaat, geacht het douanegebied van de Gemeenschap te hebben verlaten;

ii) wanneer de producten onder de in artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde regeling inzake bevoorradingsdepots zijn geplaatst, dat — behoudens overmacht — de producten binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte voor plaatsing onder de betrokken regeling, in een bevoorradingsdepot zijn opgeslagen.

Wanneer echter de in de eerste alinea, onder b), punt i), genoemde termijn van zestig dagen of de in de eerste alinea, onder b), punt ii), genoemde termijn van dertig dagen wordt overschreden, wordt de zekerheid vrijgegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2220/85.

Het verbeuren van de zekerheid op grond van de tweede alinea vindt niet plaats voor de hoeveelheden waarvoor de restitutie overeenkomstig artikel 50, lid 1, van Verordening (EG) nr. 800/1999 wordt verlaagd wegens niet-inachtneming van de in artikel 7, lid 1, of artikel 40, lid 1, van die verordening bedoelde termijn.

Artikel 32

1.  De in artikel 31 bedoelde bewijzen worden op de volgende wijze geleverd:

a) in de in artikel 31, onder a), bedoelde gevallen: door overlegging van het overeenkomstig artikel 23 of artikel 24 geviseerde exemplaar nr. 1 van het certificaat en, in voorkomend geval, van het overeenkomstig artikel 23 of artikel 24 geviseerde exemplaar nr. 1 van het uittreksel of de uittreksels van het certificaat;

b) in de in artikel 31, onder b), bedoelde gevallen, onverminderd lid 2 van dit artikel: door overlegging van het overeenkomstig artikel 23 of artikel 24 geviseerde exemplaar nr. 1 van het certificaat en, in voorkomend geval, van het overeenkomstig artikel 23 of artikel 24 geviseerde exemplaar nr. 1 van het uittreksel of de uittreksels van het certificaat.

2.  Bovendien is, indien het gaat om uitvoer uit de Gemeenschap, om een leverantie met een bestemming als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 800/1999 of om plaatsing onder de in artikel 40 van die verordening bedoelde regeling, overlegging van een aanvullend bewijs vereist.

Dit aanvullende bewijs wordt op de volgende wijze geleverd:

a) op een door de betrokken lidstaat zelf te bepalen wijze in die gevallen waarin in één en dezelfde lidstaat:

i) het certificaat wordt afgegeven, en

ii) de in artikel 23, lid 1, onder b), van deze verordening bedoelde aangifte wordt aanvaard, en

iii) het product:

 het douanegebied van de Gemeenschap verlaat; voor de toepassing van deze verordening worden leveranties van producten die uitsluitend zijn bestemd om te worden verbruikt op boor- of productieplatforms, met inbegrip van daarbij behorende installaties voor dienstverlening, die zich bevinden binnen het gebied van het Europese continentaal plat of binnen dat van het continentaal plat van het niet-Europese deel van de Gemeenschap, maar buiten een zone van drie mijl vanaf de basislijn waarvan wordt uitgegaan voor de afbakening van de territoriale wateren van een lidstaat, geacht het douanegebied van de Gemeenschap te hebben verlaten, of

 op een van de in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde bestemmingen wordt geleverd, of

 in een bevoorradingsdepot als bedoeld in artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999 wordt opgeslagen;

b) in de andere gevallen wordt het aanvullende bewijs geleverd:

i) door overlegging van het controle-exemplaar T 5 of de controle-exemplaren T 5 als bedoeld in artikel 912 bis van Verordening (EEG) nr. 2454/93 of van een voor eensluidend gewaarmerkte kopie of fotokopie van het controle-exemplaar T 5 of de controle-exemplaren T 5, of

ii) door overlegging van een verklaring van de voor de uitkering van de restituties bevoegde instantie waarin wordt bevestigd dat aan de in artikel 31, onder b), van deze verordening bedoelde voorwaarden is voldaan, of

iii) door overlegging van een gelijkwaardig bewijsstuk als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Wanneer het controle-exemplaar T 5 uitsluitend tot doel heeft het vrijgeven van de zekerheid mogelijk te maken, wordt in vak 106 van het controle-exemplaar T 5 een van de in bijlage III, deel C, bij deze verordening opgenomen vermeldingen aangebracht.

Indien evenwel een uittreksel van een certificaat, een vervangingscertificaat of een vervangingsuittreksel wordt gebruikt, worden aan die vermelding het nummer van het oorspronkelijke certificaat en de naam en het adres van de instantie van afgifte toegevoegd.

De onder b), punten i) en ii), bedoelde documenten worden langs administratieve weg aan de instantie van afgifte van het certificaat toegezonden.

3.  Wanneer het product, nadat de aangifte ten uitvoer als bedoeld in artikel 23, lid 1, onder b), is aanvaard, onder een van de in de artikelen 412 tot en met 442 bis van Verordening (EEG) nr. 2454/93 of in titel X, hoofdstuk I, van aanhangsel I van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer bedoelde vereenvoudigde procedures wordt geplaatst om naar een station van bestemming of een ontvanger buiten het douanegebied van de Gemeenschap te worden vervoerd, wordt het in lid 2, onder b), van dit artikel bedoelde controle-exemplaar T 5 langs administratieve weg aan de instantie van afgifte toegezonden. In vak „J” van het controle-exemplaar T 5 wordt in dat geval in de rubriek „Opmerkingen” een van de in bijlage III, deel D, bij deze verordening opgenomen vermeldingen aangebracht.

In het in de eerste alinea bedoelde geval mag het kantoor van vertrek een wijziging van de vervoersovereenkomst die tot gevolg heeft dat het vervoer binnen de Gemeenschap wordt beeindigd, slechts toestaan indien vaststaat:

a) dat, mocht de zekerheid reeds zijn vrijgegeven, deze opnieuw is gesteld, of

b) dat door de betrokken diensten alle maatregelen zijn getroffen opdat de zekerheid voor het betrokken product niet wordt vrijgegeven.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen indien de zekerheid is vrijgegeven en het product niet is uitgevoerd.

4.  Indien het in lid 2, onde b), bedoelde controle-exemplaar T 5 als gevolg van omstandigheden buiten de wil van de belanghebbende niet binnen drie maanden te rekenen vanaf de afgifte kon worden overgelegd, kan de belanghebbende bij de bevoegde instantie een met redenen omkleed en van bewijsstukken vergezeld gaand verzoek indienen om andere documenten als gelijkwaardig te erkennen.

De bij het verzoek om deze erkenning over te leggen bewijsstukken zijn die welke in artikel 49, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 800/1999 zijn bedoeld.

Artikel 33

Bij toepassing van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 800/1999 geldt de laatste dag van de maand als dag van aanvaarding van de in artikel 23, lid 1, onder b), van deze verordening bedoelde aangifte.

Artikel 34

1.  Op verzoek van de titularis kunnen de lidstaten de zekerheid in gedeelten vrijgeven naar evenredigheid van de hoeveelheden product waarvoor de in artikel 31 bedoelde bewijzen zijn geleverd en voor zover het bewijs is geleverd dat een hoeveelheid die ten minste gelijk is aan 5 % van de in het certificaat vermelde hoeveelheid is in-, respectievelijk uitgevoerd.

2.  Onverminderd de artikelen 39, 40 en 47 wordt, wanneer de verplichting tot invoer, respectievelijk tot uitvoer, niet is nagekomen, de zekerheid verbeurd voor een hoeveelheid die gelijk is aan het verschil tussen:

a) 95 % van de in het certificaat vermelde hoeveelheid, en

b) de daadwerkelijk ingevoerde, respectievelijk uitgevoerde, hoeveelheid.

Wanneer het certificaat per dier is afgegeven, wordt de uitkomst van de berekening van het bovenbedoelde percentage van 95 % in voorkomend geval afgerond op het naaste lagere gehele getal aan dieren.

Indien evenwel de in- of uitgevoerde hoeveelheid minder dan 5 % van de in het certificaat vermelde hoeveelheid bedraagt, wordt de zekerheid volledig verbeurd.

Bovendien geeft de lidstaat de volledige zekerheid vrij indien voor een certificaat het totale bedrag van de zekerheid dat zou zijn verbeurd, 100 EUR of minder bedraagt.

Een zekerheid die ten onrechte volledig of gedeeltelijk is vrijgegeven, moet bij de instantie van afgifte van het certificaat opnieuw worden gesteld naar evenredigheid van de betrokken hoeveelheden.

Om het opnieuw stellen van de vrijgegeven zekerheid kan echter na het verstrijken van een termijn van vier jaar te rekenen vanaf de vrijgave ervan niet langer worden verzocht, mits de handelaar te goeder trouw heeft gehandeld.

3.  Voor uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie geldt het volgende:

a) wanneer het certificaat of een uittreksel van het certificaat aan de instantie van afgifte wordt terugbezorgd zolang niet meer dan twee derde van de geldigheidsduur is verstreken, wordt de betrokken verbeurd te verklaren zekerheid met 40 % verminderd. Voor de toepassing hiervan wordt een gedeelte van een dag als volledige dag gerekend;

b) wanneer het certificaat of een uittreksel van het certificaat aan de instantie van afgifte wordt terugbezorgd nadat meer dan twee derde van de geldigheidsduur is verstreken, maar uiterlijk gedurende de maand die volgt op de laatste dag van de geldigheidsduur, wordt de betrokken verbeurd te verklaren zekerheid met 25 % verminderd.

Het bepaalde in de eerste alinea geldt slechts voor certificaten en uittreksels van certificaten die aan de instantie van afgifte worden terugbezorgd gedurende het GATT-jaar waarin zij zijn afgegeven, waarbij zij bovendien meer dan dertig dagen vóór het einde van dat GATT-jaar moeten worden terugbezorgd.

De eerste alinea geldt slechts onder voorbehoud van een eventuele maatregel tot schorsing van de toepassing ervan. Volgens de procedure als bedoeld in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 of de overeenkomstige artikelen van de overige verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten kan de Commissie, in het geval van een verhoging van de restitutie voor een of meer producten, de toepassing van de eerste alinea schorsen voor de certificaten die vóór de verhoging van de restitutie zijn aangevraagd en tot de dag vóór de verhoging van de restitutie niet aan de instantie van afgifte zijn terugbezorgd.

De overeenkomstig artikel 24 van deze verordening ingediende certificaten worden geacht aan de instantie van afgifte te zijn terugbezorgd op de datum waarop de instantie van afgifte een verzoek van de titularis van het certificaat om vrijgave van de zekerheid ontvangt.

4.  Het in artikel 32, lid 1, bedoelde bewijs van het gebruik van het certificaat moet, behoudens overmacht, binnen twee maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat worden geleverd.

5.  Het in artikel 32, lid 2, bedoelde bewijs van het verlaten van het douanegebied of van een leverantie met een bestemming als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 800/1999 of van plaatsing onder de regeling als bedoeld in artikel 40 van die verordening moet, behoudens overmacht, binnen twaalf maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat worden geleverd.

▼M7 —————

▼B

8.  De bevoegde autoriteiten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting de in de leden 4 en 5, bedoelde bewijzen te leveren, wanneer zij reeds in het bezit zijn van de benodigde informatie.

9.  Indien bij een communautaire bepaling onder verwijzing naar dit lid is bepaald dat de verplichting is nagekomen wanneer het bewijs wordt overgelegd dat het product op een bepaalde bestemming is aangekomen, moet dit bewijs overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 worden geleverd. Wordt dit bewijs niet overgelegd, dan wordt de certificaatzekerheid voor de betrokken hoeveelheid verbeurd.

Dit bewijs moet eveneens worden geleverd binnen twaalf maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat. Wanneer evenwel de op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 vereiste documenten niet binnen de voorgeschreven termijn kunnen worden overgelegd, kan de exporteur, wanneer hij het nodige heeft gedaan om de documenten binnen die termijn te verkrijgen, een aanvullende termijn worden toegestaan om deze documenten alsnog over te leggen.

10.  Voor invoercertificaten waarop bij een communautaire bepaling dit lid van toepassing is verklaard, moet, behoudens overmacht, het in artikel 32, lid 1, onder a), bedoelde bewijs van het gebruik van het certificaat in afwijking van de leden 4 tot en met 8 binnen 45 dagen na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat worden geleverd.

Wanneer het in artikel 32, lid 1, onder a), bedoelde bewijs dat het certificaat is gebruikt, niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd:

a) wordt, wanneer het certificaat, gelet op de onderschrijdingstolerantie, binnen de geldigheidsduur is gebruikt, forfaitair 15 % van het in het certificaat aangegeven totale bedrag van de zekerheid verbeurd;

b) wordt bij gedeeltelijk gebruik van het certificaat binnen de geldigheidsduur de zekerheid verbeurd ten belope van:

i) een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen 95 % van de in het certificaat aangegeven hoeveelheid en de werkelijk ingevoerde hoeveelheid, plus

ii) forfaitair, 15 % van de zekerheid die resteert na aftrek van het in punt i) bedoelde bedrag, plus

iii) voor elke dag waarmee de termijn voor de indiening van het bewijs overschreden wordt, 3 % van de zekerheid die resteert na aftrek van de in de punten i) en ii) bedoelde bedragen.AFDELING 5

Verlies van certificaten

Artikel 35

1.  Dit artikel geldt in geval van verlies van een certificaat of uittreksel met vaststelling vooraf van een restitutie die hoger is dan 0.

2.  De instantie van afgifte van het oorspronkelijke certificaat geeft op verzoek van de titularis of van de cessionaris, ingeval het certificaat of het uittreksel is overgedragen, een vervangingscertificaat, respectievelijk vervangingsuittreksel, af, onder voorbehoud van het bepaalde in de tweede alinea.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen de afgifte van een vervangingscertificaat of -uittreksel weigeren indien:

a) de aanvrager in persoonlijk opzicht geen waarborgen biedt dat de met de bepalingen van dit artikel nagestreefde doeleinden in acht zullen worden genomen; van deze mogelijkheid wordt in elke lidstaat overeenkomstig de aldaar geldende beginselen inzake non-discriminatie tussen de aanvragers en inzake de vrijheid van handel en nijverheid gebruik gemaakt;

b) de aanvrager niet heeft aangetoond dat hij de nodige voorzorgen had genomen om verlies van het certificaat of van het uittreksel te voorkomen.

3.  De in het kader van een inschrijving vastgestelde restitutie is een vooraf vastgestelde restitutie.

4.  Op het vervangingscertificaat of -uittreksel komen dezelfde aanwijzingen en vermeldingen voor als op het document dat het vervangt. Het vervangingscertificaat, respectievelijk vervangingsuittreksel, wordt afgegeven voor een hoeveelheid producten die, verhoogd met de tolerantie, overeenkomt met de op het verloren document aangegeven beschikbare hoeveelheid. De aanvrager geeft schriftelijk deze beschikbare hoeveelheid aan. Wanneer de door de aanvrager aangegeven beschikbare hoeveelheid volgens de informatie van de instantie van afgifte te groot is, wordt onverminderd de toepassing van lid 2, tweede alinea, deze hoeveelheid dienovereenkomstig verlaagd.

In vak 22 van het vervangingscertificaat of -uittreksel wordt bovendien een van de in bijlage III, deel E, opgenomen vermeldingen, met rood onderstreept, aangebracht.

5.  Bij verlies van het vervangingscertificaat, respectievelijk -uittreksel, mag niet nog een vervangingscertificaat, respectievelijk -uittreksel, worden afgegeven.

6.  De afgifte van een vervangingscertificaat of -uittreksel is afhankelijk van het stellen van een zekerheid. Het bedrag van deze zekerheid wordt berekend door vermenigvuldiging van:

a) het eenheidsbedrag van de vooraf vastgestelde restitutie of, in voorkomend geval, het hoogste dergelijke eenheidsbedrag voor de betrokken bestemmingen, vermeerderd met 20 %, met

b) de met de tolerantie vermeerderde hoeveelheid waarvoor het vervangingscertificaat of -uittreksel wordt afgegeven.

Het bedrag waarmee de zekerheid wordt vermeerderd, moet ten minste 3 EUR per 100 kilogram nettogewicht bedragen. Aan de instantie van afgifte van het oorspronkelijke certificaat moet worden aangetoond dat de vereiste zekerheid is gesteld.

7.  Indien de hoeveelheid producten die onder dekking van een certificaat en van een vervangingscertificaat, of onder dekking van een uittreksel en van een vervangingsuittreksel, wordt uitgevoerd, groter is dan die welke onder dekking van het oorspronkelijke certificaat of uittreksel had kunnen worden uitgevoerd, wordt de in lid 6 bedoelde zekerheid die overeenkomt met de te veel uitgevoerde hoeveelheid, bij wijze van terugbetaling van de restitutie verbeurd.

8.  Bij toepassing van lid 7 moet bovendien, wanneer op de datum waarop de aangifte als bedoeld in artikel 23, lid 1, onder b), voor de te veel uitgevoerde hoeveelheid wordt aanvaard, een uitvoerheffing van toepassing is, de op die datum geldende uitvoerheffing worden geïnd.

De te veel uitgevoerde hoeveelheid:

a) wordt bepaald overeenkomstig lid 7;

b) is de hoeveelheid waarvoor de aangifte laatstelijk is aanvaard onder dekking van het oorspronkelijke certificaat, een uittreksel van het oorspronkelijke certificaat, een vervangingscertificaat of een vervangingsuittreksel. Indien de bij de laatste uitvoertransactie betrokken hoeveelheid geringer is dan de te veel uitgevoerde hoeveelheid, wordt de uitvoertransactie, respectievelijk worden de uitvoertransacties, die onmiddellijk daaraan voorafgaat, respectievelijk voorafgaan, mede in aanmerking genomen totdat de te veel uitgevoerde hoeveelheid is bereikt.

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 120/89 van de Commissie ( 13 ) is niet van toepassing op het in dit lid bedoelde geval.

9.  De in lid 6 bedoelde zekerheid wordt, voor zover zij niet krachtens lid 7 wordt verbeurd, vijftien maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat vrijgegeven.

10.  Verloren certificaten of uittreksels die worden teruggevonden, ogen niet meer worden gebruikt en moeten naar de instantie van afgifte van het vervangingscertificaat, respectievelijk vervangingsuittreksel, worden teruggezonden. In dat geval wordt, indien de op het oorspronkelijke certificaat of uittreksel vermelde beschikbare hoeveelheid groter is dan of gelijk is aan de hoeveelheid waarvoor het vervangingscertificaat, respectievelijk vervangingsuittreksel, is afgegeven, verhoogd met de tolerantie, de in lid 6 bedoelde zekerheid onmiddellijk vrijgegeven.

Indien de beschikbare hoeveelheid groter is, wordt evenwel op verzoek van de belanghebbende een uittreksel afgegeven voor een hoeveelheid die, vermeerderd met de tolerantie, gelijk is aan de hoeveelheid die nog kan worden gebruikt.

11.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekken elkaar de voor de toepassing van dit artikel benodigde gegevens.

Indien deze autoriteiten voor die gegevensverstrekking gebruik maken van het controle-exemplaar T 5 bedoeld in artikel 912 bis van Verordening (EEG) nr. 2454/93, welk document wordt opgemaakt ten bewijze dat de betrokken producten het douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten, moet het nummer van het oorspronkelijke certificaat in vak 105 van het controle-exemplaar T 5 worden vermeld. Indien een certificaatuittreksel, een vervangingscertificaat of een vervangingsuittreksel wordt gebruikt, moet het nummer van het oorspronkelijke certificaat in vak 106 van het controle-exemplaar T 5 worden vermeld.

Artikel 36

1.  Behalve in de in lid 2 bedoelde gevallen is het verzoek om een vervangingscertificaat of -uittreksel voor een product niet ontvankelijk indien voor het betrokken product de afgifte van het certificaat is geschorst of indien een certificaat in het kader van een kwantitatief contingent wordt afgegeven.

2.  Wanneer de titularis of de cessionaris van een invoer-, uitvoer- of voorfixatiecertificaat ten genoegen van de bevoegde autoriteiten bewijst dat een certificaat of uittreksel enerzijds niet of slechts gedeeltelijk is gebruikt, en anderzijds met name als gevolg van een volledige of gedeeltelijke vernietiging ervan ook niet meer kan worden gebruikt, wordt door de instantie van afgifte van het oorspronkelijke certificaat een vervangingscertificaat, respectievelijk vervangingsuittreksel, afgegeven voor een hoeveelheid producten die, in voorkomend geval vermeerderd met de tolerantie, met de beschikbare hoeveelheid overeenkomt. In dit geval is het bepaalde in artikel 35, lid 4, eerste zin, van toepassing.

▼M2

Artikel 37

Wanneer vervangingscertificaten of -uittreksels worden afgegeven, geven de lidstaten de Commissie onmiddellijk kennis van:

a) het serienummer van de afgegeven vervangingscertificaten of -uittreksels en het serienummer van de overeenkomstig de artikelen 35 en 36 vervangen certificaten of uittreksels.

b) de aard en de hoeveelheid van de betrokken producten en, in voorkomend geval, de eenheidsbedragen van de vooraf vastgestelde uitvoerrestituties of uitvoerheffingen.

De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

▼B

Artikel 38

1.  Bij verlies van een certificaat of van een certificaatuittreksel kunnen de instanties van afgifte, voor zover het betrokken document volledig of gedeeltelijk is gebruikt, bij wijze van uitzondering aan de belanghebbende een op dezelfde wijze als het oorspronkelijke document opgemaakt en geviseerd duplicaat afgeven waarvan elk exemplaar duidelijk de vermelding „duplicaat” draagt.

2.  Duplicaten mogen niet voor invoer- of uitvoertransacties worden overgelegd.

3.  Het duplicaat wordt overgelegd aan de kantoren waar de in artikel 23 bedoelde aangifte onder dekking van het verloren certificaat of uittreksel is aanvaard, of aan een andere bevoegde autoriteit die is aangewezen door de lidstaat waar die kantoren zich bevinden.

4.  De bevoegde autoriteit draagt zorg voor de afschrijving op het duplicaat en viseert het.

5.  Het van deze aantekeningen voorziene duplicaat geldt in plaats van exemplaar nr. 1 van het verloren certificaat of uittreksel als bewijs om vrijgave van de zekerheid te verkrijgen.AFDELING 6

Overmacht

Artikel 39

1.  Indien de invoer of uitvoer niet tijdens de geldigheidsduur van het certificaat kan plaatsvinden ten gevolge van een voorval waarvan de handelaar meent dat het een geval van overmacht is, verzoekt de titularis van het certificaat de bevoegde instantie van de lidstaat van afgifte van het certificaat om hetzij de geldigheidsduur van het certificaat te verlengen, hetzij het certificaat te annuleren. Hij levert het bewijs van de door hem als overmacht beschouwde omstandigheden binnen zes maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat.

Indien deze bewijzen niet binnen deze termijn konden worden verschaft hoewel de handelaar zich alle nodige moeite heeft gegeven om deze bewijzen te verkrijgen en over te leggen, kunnen de handelaar extra termijnen worden toegestaan.

2.  Een verzoek de geldigheidsduur van het certificaat te verlengen dat meer dan dertig dagen na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat wordt ingediend, is niet ontvankelijk.

3.  Wordt een als overmacht beschouwde omstandigheid aangevoerd die betrekking heeft op het land van herkomst en/of oorsprong in geval van invoer of op het land van bestemming in geval van uitvoer, dan kan deze omstandigheid slechts als zodanig worden erkend indien de betrokken landen tijdig schriftelijk aan de instantie van afgifte van het certificaat of aan een andere officiële instantie van dezelfde lidstaat zijn opgegeven.

Het land van herkomst, oorsprong of bestemming wordt geacht tijdig te zijn opgegeven indien de aanvrager op het tijdstip van die opgave nog niet kon voorzien dat het aangevoerde geval van overmacht zich zou voordoen.

4.  De in lid 1 bedoelde bevoegde instantie beslist of de aangevoerde omstandigheid een geval van overmacht is.

Artikel 40

1.  Indien de aangevoerde omstandigheid een geval van overmacht is, besluit de bevoegde instantie van de lidstaat van afgifte van het certificaat hetzij dat de verplichting tot invoer, respectievelijk uitvoer wordt geannuleerd, waarbij dan de zekerheid wordt vrijgegeven, hetzij dat de geldigheidsduur van het certificaat wordt verlengd met te termijn die op grond van alle terzake dienende omstandigheden nodig wordt geacht, zonder dat hierbij een termijn van zes maanden na afloop van de oorspronkelijke geldigheidsduur van het certificaat mag worden overschreden De verlenging kan na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat geschieden.

2.  Het besluit van de bevoegde instantie kan afwijken van het door de titularis van het certificaat gevraagde besluit.

Verzoekt de titularis van een certificaat met vaststelling vooraf om annulering van het certificaat, dan kan de bevoegde instantie zelfs als dit verzoek meer dan 30 dagen na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat is ingediend, deze geldigheidsduur verlengen indien het vooraf vastgestelde eenheidsbedrag, vermeerderd met de eventuele aanpassingen, lager is dan het op de dag van het besluit tot verlenging geldende eenheidsbedrag ingeval het een toe te kennen bedrag betreft, of hoger is dan het op die dag geldende eenheidsbedrag ingeval het een te heffen bedrag betreft.

3.  Het besluit tot annulering of tot verlenging geldt slechts voor de hoeveelheid product die als gevolg van het geval van overmacht niet kon worden ingevoerd, respectievelijk uitgevoerd.

4.  Bij verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat viseert de instantie van afgifte het certificaat en de uittreksels ervan en brengt zij de nodige aanpassingen aan.

5.  In afwijking van artikel 8, lid 1, kunnen bij verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat met vaststelling vooraf de uit het certificaat voortvloeiende rechten niet worden overgedragen. Evenwel wordt, als de omstandigheden van het betrokken geval zulks rechtvaardigen, ingestemd met een dergelijke overdracht indien deze tegelijk met de verlenging wordt aangevraagd.

▼M2

6.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van ieder door hen erkend geval van overmacht, en verstrekken daarbij de volgende informatie: de aard van het betrokken product met de GN-code, de transactie (invoer of uitvoer), de betrokken hoeveelheden en, afhankelijk van het geval, de annulering van het certificaat of de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat met vermelding van die geldigheidsduur.

De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

▼B

Artikel 41

1.  Indien een handelaar naar aanleiding van een geval van overmacht heeft verzocht om verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat met vaststelling vooraf van de uitvoerheffing of de uitvoerrestitutie en indien de bevoegde instantie over dit verzoek nog geen besluit heeft genomen, kan de handelaar bij deze instantie een tweede certificaat aanvragen. Dit tweede certificaat wordt afgegeven overeenkomstig de op het tijdstip van deze aanvraag geldende bepalingen met dien verstande evenwel dat:

a) het certificaat wordt afgegeven voor ten hoogste de nietgebruikte hoeveelheid van het eerste certificaat waarvoor om verlenging van de geldigheidsduur is verzocht;

b) in vak 20 van het certificaat een van de in bijlage III, deel F opgenomen vermeldingen moet voorkomen.

2.  Zodra de bevoegde instantie het verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van het eerste certificaat heeft ingewilligd:

a) worden op het eerste certificaat de hoeveelheden afgeschreven waarvoor het tweede certificaat is gebruikt, voor zover:

i) dit gebruik heeft plaatsgevonden door de handelaar die het recht heeft het eerste certificaat te gebruiken, en

ii) dit gebruik tijdens de verlengde geldigheidsduur heeft plaatsgevonden;

b) wordt voor de onder a) bedoelde hoeveelheid de voor het tweede certificaat gestelde zekerheid vrijgegeven;

c) brengt in voorkomend geval de instantie van afgifte van de certificaten de bevoegde instantie van de lidstaat waar het tweede certificaat is gebruikt, op de hoogte met het oog op rectificatie van het geheven, respectievelijk toegekende bedrag.

3.  In die gevallen waarin de bevoegde instantie vaststelt dat er geen overmacht is of overeenkomstig artikel 40 besluit dat het eerste certificaat moet worden geannuleerd, blijven de uit het tweede certificaat voortvloeiende rechten en verplichtingen voortbestaan.HOOFDSTUK IV

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 42

1.  Voor de producten waarvoor een uitvoercertificatenregeling geldt of die in aanmerking kunnen komen voor toepassing van een regeling inzake vaststelling vooraf van restituties of andere bedragen bij uitvoer, kan de regeling voor terugkerende goederen als bedoeld in titel VI, hoofdstuk 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 slechts worden toegepast indien de volgende bepalingen in acht zijn genomen:

a) is zonder uitvoer- of voorfixatiecertificaat uitgevoerd, dan moet bij gebruik van het in artikel 850 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 bedoelde inlichtingenblad INF 3 in vak A daarvan een van de in bijlage III, deel G, bij deze verordening opgenomen vermeldingen zijn aangebracht;

b) is onder dekking van een uitvoer- of voorfixatiecertificaat uitgevoerd, dan geldt het bepaalde in artikel 43.

2.  Indien de wederinvoer van de terugkerende producten loopt:

a) over een douanekantoor in een andere lidstaat dan de lidstaat van uitvoer, wordt het bewijs dat artikel 43, lid 1, onder a) of b), in acht is genomen, geleverd door middel van het in artikel 850 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 bedoelde inlichtingenblad INF 3;

b) over een douanekantoor in dezelfde lidstaat, wordt het bewijs dat lid 1, onder a), of artikel 43, lid 1, onder a) of b), in acht is genomen, geleverd op de door de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat voorgeschreven wijze.

3.  Lid 1, onder a), geldt niet in de gevallen als bedoeld in artikel 844, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 43

1.  Indien in de gevallen als bedoeld in artikel 42 de verplichting tot uitvoer niet is nagekomen, nemen de lidstaten de volgende maatregelen:

a) is onder dekking van een uitvoer- of voorfixatiecertificaat uitgevoerd en is de geldigheidsduur van het certificaat niet verstreken op de datum waarop de belanghebbende blijk geeft van zijn voornemen om van de in artikel 42 vervatte regeling voor terugkerende goederen gebruik te maken, dan:

i) moet de afschrijving op het certificaat voor de betrokken uitvoer worden geannuleerd;

ii) mag voor de betrokken uitvoer de certificaatzekerheid niet worden vrijgegeven of moet, indien de zekerheid is vrijgegeven, deze bij de instantie van afgifte van het certificaat opnieuw worden gesteld naar evenredigheid van de betrokken hoeveelheden, en

iii) wordt het uitvoer- of voorfixatiecertificaat aan de titularis van het document teruggegeven;

b) is onder dekking van een uitvoer- of voorfixatiecertificaat uitgevoerd en is de geldigheidsduur van het certificaat verstreken op de datum waarop de belanghebbende blijk geeft van zijn voornemen om van de in artikel 42 vervatte regeling voor terugkerende goederen gebruik te maken, dan geldt dat,

i) indien voor de betrokken uitvoer de certificaatzekerheid niet is vrijgegeven, deze met inachtneming van de terzake geldende voorschriften wordt verbeurd;

ii) indien de certificaatzekerheid is vrijgegeven, de titularis van het certificaat de zekerheid bij de instantie van afgifte van het certificaat opnieuw moet stellen naar evenredigheid van de betrokken hoeveelheden; deze zekerheid wordt met inachtneming van de terzake geldende voorschriften verbeurd.

2.  Lid 1 geldt niet indien de terugkeer als gevolg van overmacht is geschied of indien het een geval als bedoeld in artikel 844, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2454/93 betreft.

Artikel 44

1.  Indien de wederinvoer van de producten in het kader van de regeling voor terugkerende goederen wordt gevolgd door uitvoer van equivalente producten van dezelfde onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur en de zekerheid voor het certificaat dat is gebruikt bij de uitvoer van de producten die opnieuw zijn ingevoerd, overeenkomstig artikel 43 zou moeten worden verbeurd, wordt deze zekerheid op verzoek van de belanghebbenden vrijgegeven.

2.  Het moet gaan om een uitvoertransactie:

a) waarvoor de aangifte is aanvaard:

i) uiterlijk binnen twintig dagen na de dag van aanvaarding van de aangifte ten wederinvoer van de terugkerende producten, en

ii) onder dekking van een nieuw uitvoercertificaat indien de geldigheidsduur van het oorspronkelijke uitvoercertificaat op de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer van de equivalente producten is verstreken;

b) die betrekking heeft:

i) op dezelfde hoeveelheid producten, en

ii) op producten die voor dezelfde geadresseerde zijn bestemd als die welke bij de oorspronkelijke uitvoertransactie was vermeld, behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 844, lid 2, onder c) of d), van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

De exporteur moet ten genoegen van het douanekantoor van uitvoer de nodige gegevens betreffende de kenmerken van het product en de bestemming verstrekken.

3.  De zekerheid wordt vrijgegeven zodra aan de instantie van afgifte van het certificaat het bewijs is geleverd dat de in dit artikel bedoelde voorwaarden zijn vervuld. Dit bewijs wordt geleverd door overlegging:

a) van de aangifte ten uitvoer voor de equivalente producten of een door de bevoegde diensten voor eensluidend gewaarmerkte kopie of fotokopie daarvan, waarop een van de in bijlage III, deel H, opgenomen vermeldingen is aangebracht; deze vermelding moet worden geauthentiseerd met het stempel van het betrokken douanekantoor, dat rechtstreeks op het als bewijsstuk dienende document wordt aangebracht; en

b) van een document waaruit blijkt dat de producten het douanegebied van de Gemeenschap, behoudens overmacht, binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer hebben verlaten.

Artikel 45

1.  Voor de toepassing van artikel 896 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt de verklaring dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om eventueel de gevolgen van het in het vrije verkeer brengen teniet te kunnen doen, verstrekt door de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven, onverminderd lid 4 van dit artikel.

De importeur stelt de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven, in kennis van:

a) de naam en het adres van de in artikel 877, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 bedoelde beschikkende douaneautoriteit waaraan de verklaring moet worden gezonden;

b) de hoeveelheid en de aard van de betrokken producten, de datum van invoer en het nummer van het betrokken certificaat.

Indien het certificaat nog niet aan de autoriteit van afgifte is overhandigd, moet de importeur het certificaat aan deze autoriteit overleggen.

Alvorens de in de eerste alinea bedoelde verklaring te verzenden, moet de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven, zich ervan vergewissen:

a) dat de zekerheid voor de betrokken hoeveelheid niet is vrijgegeven en niet zal worden vrijgegeven, of

b) dat, indien de zekerheid is vrijgegeven, deze voor de betrokken hoeveelheden opnieuw wordt gesteld.

De zekerheid wordt evenwel niet opnieuw gesteld voor de hoeveelheden boven het percentage vanaf hetwelk de verplichting tot invoer als te zijn nagekomen wordt beschouwd.

Het certificaat wordt aan de belanghebbende teruggegeven.

2.  Indien de terugbetaling of de kwijtschelding van de invoerrechten wordt geweigerd, stelt de beschikkende autoriteit de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven daarvan in kennis. De zekerheid voor de betrokken hoeveelheid wordt vrijgegeven.

3.  Indien de terugbetaling of de kwijtschelding van de rechten is toegestaan, wordt de afschrijving op het certificaat voor de betrokken hoeveelheid geannuleerd, zelfs als de geldigheidsduur van het certificaat is verstreken. De belanghebbende moet het certificaat onmiddellijk aan de instantie van afgifte terugzenden wanneer de geldigheidsduur ervan is verstreken. De zekerheid voor de betrokken hoeveelheid wordt met inachtneming van de terzake geldende voorschriften verbeurd.

4.  De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing:

a) indien het als gevolg van overmacht noodzakelijk is de producten opnieuw uit te voeren, te vernietigen of onder het stelsel van douane-entrepots of van vrije zones te plaatsen, of

b) indien de producten zich in de situatie als bedoeld in artikel 900, lid 1, onder n), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 bevinden, of

c) indien het certificaat waarop de ingevoerde hoeveelheid zojuist is afgeschreven, op het tijdstip van indiening van het verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van de rechten nog niet aan de belanghebbende is overhandigd.

5.  Lid 3, eerste zin:

a) is niet van toepassing in het in lid 4, onder b), bedoelde geval;

b) is in het in lid 4, onder a), bedoelde geval uitsluitend op verzoek van de belanghebbende van toepassing.

Artikel 46

1.  Indien de gevolgen van het in het vrije verkeer brengen teniet zijn gedaan en de zekerheid voor het bij de invoer van de producten gebruikte certificaat overeenkomstig artikel 45 zou moeten worden verbeurd, wordt deze zekerheid op verzoek van de belanghebbenden vrijgegeven als aan de in lid 2 van dit artikel genoemde voorwaarden is voldaan.

2.  De belanghebbende moet ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantonen dat binnen twee maanden na de datum van de oorspronkelijke invoer dezelfde hoeveelheid equivalente producten van dezelfde onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur door dezelfde importeur van dezelfde leverancier is betrokken en is ingevoerd ter vervanging van de producten waarvoor artikel 238 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 is toegepast.

Artikel 47

1.  Dit artikel is van toepassing op de certificaten met vaststelling vooraf van de uitvoerrestitutie die worden aangevraagd met het oog op een in een derde land van invoer gehouden inschrijving.

Als inschrijvingen worden aangemerkt, niet-vertrouwelijke uitnodigingen van overheidsinstellingen van derde landen of van internationale publiekrechtelijke instellingen om binnen een bepaalde termijn offertes in te dienen over de aanvaarding waarvan door die instellingen wordt beslist.

Voor de toepassing van dit artikel worden de in artikel 36, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde strijdkrachten als een land van invoer beschouwd.

2.  Een exporteur die heeft deelgenomen of wil deelnemen aan een inschrijving als bedoeld in lid 1 kan, indien aan de in lid 3 bedoelde voorwaarden is voldaan, één of meer certificaten aanvragen die slechts zullen worden afgegeven voor zover de levering hem is gegund.

3.  De bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing indien het bericht van inschrijving ten minste de volgende gegevens bevat:

a) het derde land van invoer en de instelling waarvan de inschrijving uitgaat;

b) de uiterste datum voor de indiening van offertes in het kader van de inschrijving;

c) de vastgestelde hoeveelheid producten waarop het bericht van inschrijving betrekking heeft.

De belanghebbende moet deze gegevens bij het aanvragen van het certificaat aan de instantie van afgifte meedelen.

De certificaataanvraag of de certificaataanvragen mag, respectievelijk mogen niet eerder dan vijftien dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van de offertes worden ingediend, maar moet, respectievelijk moeten uiterlijk om 13.00 uur op de uiterste datum voor de indiening van de offertes worden ingediend.

De hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt, respectievelijk de certificaten worden aangevraagd, mag niet groter zijn dan de in het bericht van inschrijving vermelde hoeveelheid. Met de in het bericht van inschrijving genoemde toleranties of opties wordt geen rekening gehouden.

De lidstaten delen de in de eerste alinea bedoelde gegevens onverwijld aan de Commissie mee.

4.  In afwijking van artikel 14, lid 2, hoeft de zekerheid niet bij het aanvragen van het certificaat te worden gesteld.

5.  Behoudens overmacht stelt de aanvrager de instantie van afgifte binnen 21 dagen na de uiterste datum voor de indiening van de offertes bij een schrijven of schriftelijk telecommunicatiebericht dat de instantie van afgifte moet bereiken uiterlijk op de dag waarop de termijn van 21 dagen verstrijkt, ervan in kennis:

a) hetzij dat de levering aan hem is gegund;

b) hetzij dat de levering niet aan hem is gegund;

c) hetzij dat hij niet aan de inschrijving heeft deelgenomen;

d) hetzij dat hij door omstandigheden buiten zijn wil de uitslag van de inschrijving niet binnen deze termijn kan kennen.

6.  De certificaataanvragen worden niet ingewilligd indien binnen de afgiftetermijn die voor de certificaataanvragen voor bepaalde producten geldt, een bijzondere maatregel is getroffen die de afgifte van de certificaten verhindert.

Geen enkele na afloop van die termijn getroffen bijzondere maatregel kan de afgifte van één of meer certificaten voor de betrokken inschrijving verhinderen, indien de aanvrager van het certificaat aan de navolgende voorwaarden heeft voldaan:

a) de juistheid van de in lid 3, eerste alinea, bedoelde gegevens is aan de hand van de passende documenten aangetoond;

b) het bewijs is geleverd dat de levering aan hem is gegund;

c) de voor de afgifte van het certificaat vereiste zekerheid is gesteld, en

d) het contract is overgelegd, of

e) indien gegronde redenen voor het ontbreken van het contract zijn aangevoerd, zijn de documenten overgelegd die de met de medecontractant of medecontractanten aangegane verbintenissen bewijzen, met inbegrip van de door de bank van de aanvrager gegeven bevestiging van de opening van een onherroepelijk documentair krediet dat de financiële instelling van de koper voor de overeengekomen levering heeft toegekend.

Het certificaat wordt, respectievelijk de certificaten worden uitsluitend voor het in lid 3, eerste alinea, onder a), bedoelde land afgegeven. De betrokken inschrijving wordt in het certificaat of de certificaten vermeld.

▼C1

De totale hoeveelheid waarvoor dit certificaat wordt, respectievelijk deze certificaten worden afgegeven, is gelijk aan de totale hoeveelheid waarvan de levering aan de aanvrager is gegund en waarvoor deze laatste het contract of de in de tweede alinea, onder e), van dit lid bedoelde documenten heeft overgelegd; deze hoeveelheid kan niet groter zijn dan de gevraagde hoeveelheid.

▼B

Bovendien kan, indien verscheidene certificaten zijn aangevraagd, de hoeveelheid waarvoor elk certificaat wordt afgegeven, niet groter zijn dan de oorspronkelijk voor dat certificaat gevraagde hoeveelheid.

Voor de bepaling van de geldigheidsduur van het certificaat is artikel 22, lid 1, van toepassing.

Er kan geen certificaat worden afgegeven voor een hoeveelheid waarvan de levering niet aan de aanvrager is gegund of waarvoor de aanvrager niet heeft voldaan aan één van de voorwaarden als vermeld in de tweede alinea, onder a), b), c) en d), respectievelijk onder a), b), c) en e), van dit lid.

De titularis van het certificaat of van de certificaten is als eerste voor de terugbetaling van enig onverschuldigd betaald restitutiebedrag aansprakelijk indien vast komt te staan dat het contract of één van de in de tweede alinea, onder e), van dit lid bedoelde verbintenissen op grond waarvan het certificaat is, respectievelijk de certificaten zijn afgegeven, geen verband houdt met de door het derde land gehouden inschrijving.

7.  In de in lid 5, onder b), c) en d), bedoelde gevallen wordt geen enkel certificaat afgegeven naar aanleiding van de in lid 3 bedoelde aanvraag.

8.  Indien de aanvrager van het certificaat het bepaalde in lid 5 niet naleeft, wordt geen enkel certificaat afgegeven.

Indien de aanvrager evenwel aan de instantie van afgifte het bewijs levert dat de termijn voor de indiening van de offertes is verlengd met:

a) ten hoogste tien dagen, blijft de aanvraag geldig en loopt de in lid 5 bedoelde termijn van 21 dagen voor het verstrekken van de betrokken gegevens vanaf de nieuwe uiterste datum voor de indiening van de offertes;

b) meer dan tien dagen, is de aanvraag niet langer geldig.

9.  De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het vrijgeven van de zekerheid:

a) Indien degene aan wie de levering is gegund, ten genoegen van de bevoegde autoriteit aantoont dat de instelling die de inschrijving heeft gehouden, het contract heeft verbroken om redenen die hem niet zijn aan te rekenen en die niet als overmacht worden beschouwd, geeft de bevoegde autoriteit de zekerheid vrij in het geval dat het eenheidsbedrag van de vooraf vastgestelde restitutie hoger is dan of gelijk is aan het eenheidsbedrag van de op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat geldende restitutie.

b) Indien degene aan wie de levering is gegund, ten genoegen van de bevoegde autoriteit aantoont dat de instelling die de inschrijving heeft gehouden, hem om redenen die hem niet zijn aan te rekenen en die niet als overmacht worden beschouwd, wijzigingen van het contract heeft opgelegd, kan de bevoegde autoriteit:

 in het geval dat het eenheidsbedrag van de vooraf vastgestelde restitutie hoger is dan of gelijk is aan het eenheidsbedrag van de op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat geldende restitutie, de zekerheid vrijgeven voor de nog niet uitgevoerde hoeveelheid,

 in het geval dat het eenheidsbedrag van de vooraf vastgestelde restitutie lager is dan of gelijk is aan het eenheidsbedrag van de op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat geldende restitutie, de geldigheidsduur van het certificaat met de benodigde periode verlengen.

Indien evenwel in een voor bepaalde producten geldende bijzondere regeling is bepaald dat de geldigheidsduur van een in het kader van dit artikel afgegeven certificaat langer kan zijn dan de gewone geldigheidsduur van dat certificaat en indien degene aan wie de levering is gegund, zich in de in de eerste alinea, eerste streepje, bedoelde situatie bevindt, kan de instantie van afgifte de geldigheidsduur van het certificaat verlengen voor zover deze verlengde geldigheidsduur niet langer is dan de bij die regeling toegestane maximale geldigheidsduur.

c) Indien degene aan wie de levering is gegund, het bewijs levert dat het bericht van inschrijving of het op grond van de gunning gesloten contract voorziet in een onderschrijdingstolerantie of -optie van meer dan 5 % en dat de instelling die de inschrijving heeft gehouden, van die bepaling gebruik maakt, wordt de verplichting tot uitvoer beschouwd als te zijn nagekomen als de uitgevoerde hoeveelheid ten hoogste 10 % kleiner is dan de hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven, voor zover het eenheidsbedrag van de vooraf vastgestelde restitutie hoger is dan of gelijk is aan het eenheidsbedrag van de op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat geldende restitutie. In dit geval wordt de in artikel 34, lid 2, genoemde 95 % vervangen door 90 %.

d) Voor de vergelijking van het eenheidsbedrag van de vooraf vastgestelde restitutie met het eenheidsbedrag van de op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat geldende restitutie wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de overige bij de communautaire regelgeving vastgestelde bedragen.

10.  In bijzondere gevallen kunnen van de leden 1 tot en met 9 afwijkende maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure als bedoeld in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 of de overeenkomstige artikelen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten, naargelang van het geval.

Artikel 48

1.  Indien bij de invoer van een product een invoercertificaat moet worden overgelegd waarvan tevens gebruik wordt gemaakt om het recht op toepassing van een preferentiële regeling te bepalen, komen de binnen de tolerantie maar boven de in het invoercertificaat vermelde hoeveelheid ingevoerde hoeveelheden niet voor toepassing van de preferentiële regeling in aanmerking.

Tenzij een voor een sector geldende regeling een specifieke vermelding voorschrijft, wordt in vak 24 van het certificaat een van de in bijlage III, deel I, opgenomen vermeldingen aangebracht.

2.  Indien het in lid 1 bedoelde certificaat bovendien wordt gebruikt voor het beheer van een communautair tariefcontingent, mag de geldigheidsduur van het certificaat de periode van toepassing van het contingent niet overschrijden.

3.  Indien het betrokken product niet buiten het contingent kan worden ingevoerd of indien voor de afgifte van een invoercertificaat voor het betrokken product bijzondere voorwaarden gelden, voorziet het invoercertificaat niet in een overschrijdingstolerantie.

In vak 19 van het certificaat moet het cijfer „0” worden ingevuld.

4.  Indien voor de invoer van een product geen invoercertificaat hoeft te worden overgelegd en een invoercertificaat wordt gebruikt voor het beheer van een preferentiële regeling voor dit product, voorziet dit invoercertificaat niet in een overschrijdingstolerantie.

In vak 19 van het certificaat moet het cijfer „0” worden ingevuld.

5.  Het douanekantoor dat de aangifte voor het vrije verkeer aanvaardt, bewaart een kopie van het overgelegde certificaat of uittreksel dat recht op toepassing van een preferentiële regeling geeft. Op basis van een risicoanalyse moet ten minste 1 % van de overgelegde certificaten, met een minimum van twee certificaten per douanekantoor per jaar, in de vorm van een kopie aan de op het certificaat vermelde instantie van afgifte worden toegezonden voor controle op de echtheid. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor elektronische certificaten en evenmin voor certificaten waarvoor de communautaire regelgeving in een andere wijze van controleren voorziet.

▼M2

Artikel 48 bis

De in artikel 14, lid 5, artikel 29, leden 2, 3 en 4, artikel 37, artikel 40, lid 6 en artikel 47, lid 3, bedoelde kennisgevingen aan de Commissie worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie ( 14 ) gedaan.

▼BHOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 49

Verordening (EG) nr. 1291/2000 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage IV.

Artikel 50

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

INVOERCERTIFICAAT

UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M5
BIJLAGE II

DEEL I

CERTIFICAATVERPLICHTING — BIJ INVOER

Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt i), bedoelde producten en de op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geldende maximaA.  Granen (deel I van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

1001 19 00

Durumtarwe, andere dan zaaigoed, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

5 000 kg

ex 1001 99 00

Spelt, zachte tarwe en mengkoren, andere dan zaaigoed, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

5 000 kg

1003 90 00

Gerst, andere dan zaaigoed

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

5 000 kg

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

5 000 kg

1007 90 00

Graansorgho, andere dan zaaigoed

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

5 000 kg

1101 00 15

Meel van zachte tarwe en spelt

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

2303 10

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

2303 30 00

Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Residuen van citrusvruchtenpulp

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

2309 90 20

Producten bedoeld in aanvullende aantekening 5 bij hoofdstuk 23 van de gecombineerde nomenclatuur

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.B.  Rijst (deel II van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

1006 20

Gedopte rijst, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

30 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

1006 30

Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

30 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

1006 40 00

Breukrijst, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

1 EUR/t

Tot het einde van de tweede maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

1 000 kg

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.

▼M8C.  Suiker (deel III van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1308/2013)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

1701

Alle producten die worden ingevoerd in het kader van een andere preferentiële regeling dan een tariefcontingent (2)

20 EUR/t

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(2)   Uitgezonderd de invoer van preferentiële suiker van GN-code 1701 99 10 van oorsprong uit de Republiek Moldavië als bedoeld in Besluit 2014/492/EU van de Raad (PB L 260 van 30.8.2014, blz. 1) en de preferentiële invoer van suiker van GN-code 1701 van oorsprong uit Georgië als bedoeld in Besluit 2014/494/EU van de Raad (PB L 261 van 30.8.2014, blz. 1).

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.

▼M5D.  Zaaigoed (deel V van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

ex 1207 99 20

Zaaigoed van henneprassen, bestemd voor zaaidoeleinden

 (2)

Tot het einde van de zesde maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2, tenzij door de lidstaten anders is bepaald

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(2)   Er wordt geen zekerheid geëist. Zie andere voorwaarden in artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 507/2008.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.E.  Olijfolie en tafelolijven (deel VII van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

ex 0709 92 90

Verse olijven voor het vervaardigen van olie

100 EUR/t

60 dagen vanaf de dag van de feitelijke afgifte in de zin van artikel 22, lid 2

100 kg

0711 20 90

Olijven, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, voor het vervaardigen van olie, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

100 EUR/t

60 dagen vanaf de dag van de feitelijke afgifte in de zin van artikel 22, lid 2

100 kg

2306 90 19

Perskoeken en andere afvallen, verkregen bij de winning van olijfolie, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtspercenten

100 EUR/t

60 dagen vanaf de dag van de feitelijke afgifte in de zin van artikel 22, lid 2

100 kg

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.F.  Vezelvlas en -hennep (deel VIII van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

5302 10 00

Hennep, ruw of geroot

 (2)

Tot het einde van de zesde maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2, tenzij door de lidstaten anders is bepaald

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(2)   Er wordt geen zekerheid geëist. Zie andere voorwaarden in artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 507/2008.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.G.  Groenten en fruit (deel IX van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

0703 20 00

Knoflook, vers of gekoeld, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

ex 0703 90 00

Andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.H.  Verwerkte groenten en fruit (deel X van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

ex 0710 80 95

Knoflook (2) en Allium ampeloprasum, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

ex 0710 90 00

Mengsels van groenten die knoflook (2) en/of Allium ampeloprasum bevatten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

ex 0711 90 80

Knoflook (2) en Allium ampeloprasum, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

ex 0711 90 90

Mengsels van groenten die knoflook (2) en/of Allium ampeloprasum bevatten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

ex 0712 90 90

Gedroogde knoflook (2) en Allium ampeloprasum en mengsels van gedroogde groenten die knoflook (2) en/of Allium ampeloprasum bevatten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid, met inbegrip van producten die worden ingevoerd in het kader van de in artikel 1, lid 2, onder a), punt iii), bedoelde tariefcontingenten

50 EUR/t

Drie maanden vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(2)   Het betreft tevens producten waarbij het woord „knoflook” slechts een onderdeel is van de benaming. Voorbeelden daarvan, niet als limitatieve opsomming bedoeld, zijn „soloknoflook”, „olifantenknoflook”, „éénteensknoflook” en „reuzenknoflook”.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.I.  Rundvlees (deel XV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

ex 0102 29 10 t/m ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

Alle producten van huisdieren die worden ingevoerd in het kader van een andere preferentiële regeling dan een tariefcontingent

5 EUR/levend dier

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

0201 en 0202

Alle producten die worden ingevoerd in het kader van een andere preferentiële regeling dan een tariefcontingent

12 EUR/100 kg nettogewicht

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

0206 10 95 en 0206 29 91

Alle producten die worden ingevoerd in het kader van een andere preferentiële regeling dan een tariefcontingent

12 EUR/100 kg nettogewicht

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

1602 50 10 , 1602 50 31 en 1602 50 95

Alle producten die worden ingevoerd in het kader van een andere preferentiële regeling dan een tariefcontingent

12 EUR/100 kg nettogewicht

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

1602 90 61 en 1602 90 69

Alle producten die worden ingevoerd in het kader van een andere preferentiële regeling dan een tariefcontingent

12 EUR/100 kg nettogewicht

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.J.  Melk en zuivelproducten (deel XVI van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

ex hoofdstukken 04, 17, 21 en 23

Alle melk en zuivelproducten die worden ingevoerd in het kader van een andere preferentiële regeling dan een tariefcontingent, met uitzondering van kaas en wrongel (GN-code 0406 ) van oorsprong uit Zwitserland, ingevoerd zonder certificaat, als volgt:

 

 

 

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

0403 10 11 t/m 0403 10 39

0403 90 11 t/m 0403 90 69

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s, met een vetgehalte van meer dan 75 gewichtspercenten doch minder dan 80 gewichtspercenten

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

0406

Kaas en wrongel, met uitzondering van kaas en wrongel van oorsprong uit Zwitserland, ingevoerd zonder certificaat

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

1702 11 00

1702 19 00

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

2106 90 51

Suikerstroop van lactose, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:

Bereidingen en voedermiddelen, bevattende producten waarop Verordening (EG) nr. 1234/2007 rechtstreeks of uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1667/2006 van toepassing is, met uitzondering van bereidingen en voedermiddelen waarop deel I van bijlage I bij eerstgenoemde verordening van toepassing is

10 EUR/100 kg

Tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.K.  Andere producten (deel XXI van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

1207 99 91

Hennepzaad, andere dan voor zaaidoeleinden

 (2)

Tot het einde van de zesde maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2, tenzij door de lidstaten anders is bepaald

(—)

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(2)   Er wordt geen zekerheid geëist. Zie andere voorwaarden in artikel 17, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 507/2008.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.L.  Ethylalcohol uit landbouwproducten (deel I van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

ex 2207 10 00

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer, verkregen uit in bijlage I bij het Verdrag vermelde landbouwproducten

1 EUR/hl

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

100 hl

ex 2207 20 00

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het alcoholvolumegehalte, verkregen uit in bijlage I bij het Verdrag vermelde landbouwproducten

1 EUR/hl

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

100 hl

ex 2208 90 91

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol, verkregen uit in bijlage I bij het Verdrag vermelde landbouwproducten

1 EUR/hl

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

100 hl

ex 2208 90 99

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol, verkregen uit in bijlage I bij het Verdrag vermelde landbouwproducten

1 EUR/hl

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

100 hl

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op invoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.

DEEL II

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ UITVOER VAN PRODUCTEN WAARVOOR OP DE DAG VAN INDIENING VAN DE CERTIFICAATAANVRAAG GEEN UITVOERRESTITUTIE OF UITVOERHEFFING IS VASTGESTELD

Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder b), punt i), bedoelde producten en de op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geldende maximaA.  Granen (deel I van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007) (1)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (2)

1001 19 00

Durumtarwe, andere dan zaaigoed

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

5 000 kg

ex 1001 99 00

Spelt, zachte tarwe en mengkoren, andere dan zaaigoed

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

5 000 kg

1002 90 00

Rogge, andere dan zaaigoed

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

5 000 kg

1003 90 00

Gerst, andere dan zaaigoed

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

5 000 kg

1004 90 00

Haver, andere dan zaaigoed

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

5 000 kg

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

5 000 kg

1101 00 15

Meel van zachte tarwe en spelt

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

500 kg

(1)   Tenzij in Verordening (EG) nr. 1342/2003 anders is bepaald.

(2)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op uitvoer die plaatsvindt in het kader van een preferentiële regeling of van een tariefcontingenten, of wanneer een uitvoerheffing is vastgesteld.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.B.  Rijst (deel II van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

1006 20

Gedopte rijst

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

500 kg

1006 30

Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd

3 EUR/t

Tot het einde van de vierde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1

500 kg

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op uitvoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.C.  Suiker (deel III van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

GN-code

Omschrijving

Bedrag van de zekerheid

Geldigheidsduur

Nettohoeveelheid (1)

1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm

11 EUR/100 kg

— voor hoeveelheden van meer dan 10 t, tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

— voor hoeveelheden van ten hoogste 10 t, tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1 (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Andere suiker in vaste vorm en suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen, met uitzondering van lactose, glucose, maltodextrine en isoglucose

4,2 EUR/100 kg

— voor hoeveelheden van meer dan 10 t, tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

— voor hoeveelheden van ten hoogste 10 t, tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1 (2)

2 000 kg

2106 90 59

Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen, andere dan stroop van isoglucose, van lactose, van glucose en van maltodextrine

4,2 EUR/100 kg

— voor hoeveelheden van meer dan 10 t, tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van de feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2

— voor hoeveelheden van ten hoogste 10 t, tot het einde van de derde maand volgende op de maand van de dag van afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 1 (2)

2 000 kg

(1)   Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Niet van toepassing op uitvoer in het kader van een preferentiële regeling of in het kader van een tariefcontingent.

(2)   Voor hoeveelheden van ten hoogste 10 t mag de betrokkene niet meer dan één dergelijk certificaat per uitvoertransactie gebruiken.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.

DEEL III

MAXIMA VOOR UITVOERCERTIFICATEN VOOR PRODUCTEN WAARVOOR OP DE DAG VAN INDIENING VAN DE CERTIFICAATAANVRAAG EEN UITVOERRESTITUTIE IS VASTGESTELD

Maximumhoeveelheden waarvoor op grond van artikel 4, lid 1, onder d), geen uitvoercertificaten hoeven te worden overgelegdOmschrijving, GN-code en uitvoerrestitutienomenclatuurcode

Nettohoeveelheid (1)

A.  GRANEN:

Voor elk in deel I van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad genoemd product,

5 000 kg

met uitzondering van de onderverdelingen

 

—  0714 20 10 en 2302 50

(—)

—  1101 00 15

500 kg

B.  RIJST:

Voor elk in deel II van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad genoemd product

500 kg

C.  SUIKER:

Voor elk in deel III van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad genoemd product

2 000 kg

D.  MELK EN ZUIVELPRODUCTEN:

Voor elk in deel XVI van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad genoemd product

150 kg

E.  RUNDVLEES:

Voor in deel XV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad genoemde levende dieren

Eén dier

Voor in deel XV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad genoemd vlees

200 kg

G.  VARKENSVLEES:

GN-codes: als volgt

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  PLUIMVEE:

GN-codes en uitvoerrestitutienomenclatuurcodes: als volgt

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kuikens

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 kuikens

0207

250 kg

I.  EIEREN:

Uitvoerrestitutienomenclatuurcodes: als volgt

 

0407 19 11 9000

2 000 eieren

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 eieren

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Niet van toepassing op uitvoer die plaatsvindt in het kader van een preferentiële regeling of van een tariefcontingenten, of wanneer een uitvoerheffing is vastgesteld.

(—)  Voor alle hoeveelheden zijn certificaten vereist.

▼B
BIJLAGE III

Deel A

In artikel 8, lid 2, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

In het Spaans

:

Retrocesión al titular el …

In het Tsjechisch

:

Zpětný převod držiteli dne …

In het Deens

:

tilbageføring til indehaveren den …

In het Duits

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

In het Ests

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

In het Grieks

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

In het Engels

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

In het Frans

:

rétrocession au titulaire le …

▼M6

In het Kroatisch

:

prava vraćena na nositelja dana (datum)…

▼B

In het Italiaans

:

retrocessione al titolare in data …

In het Lets

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

In het Litouws

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

In het Hongaars

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

In het Maltees

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

In het Nederlands

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

In het Pools

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

In het Portugees

:

retrocessão ao titular em …

In het Roemeens

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

In het Slowaaks

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

In het Sloveens

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

In het Fins

:

palautus todistuksenhaltijalle …

In het Zweeds

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Deel B

In artikel 15, eerste alinea, bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

In het Spaans

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

In het Tsjechisch

:

Licence GATT — potravinová pomoc

In het Deens

:

GATT-licens — fødevarehjælp

In het Duits

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

In het Ests

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

In het Grieks

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

In het Engels

:

Licence under GATT — food aid

In het Frans

:

Certificat GATT — aide alimentaire

▼M6

In het Kroatisch

:

Dozvola u okviru GATT-a— pomoć u hrani

▼B

In het Italiaans

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

In het Lets

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

In het Litouws

:

GATT licencija — pagalba maistu

In het Hongaars

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

In het Maltees

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

In het Nederlands

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

In het Pools

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

In het Portugees

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

In het Roemeens

:

Licență GATT — ajutor alimentar

In het Slowaaks

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

In het Sloveens

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

In het Fins

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

In het Zweeds

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Deel C

In artikel 32, lid 2, derde alinea, bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

In het Spaans

:

Se utilizará para liberar la garantía

In het Tsjechisch

:

K použití pro uvolnění jistoty

In het Deens

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

In het Duits

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

In het Ests

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

In het Grieks

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

In het Engels

:

To be used to release the security

In het Frans

:

À utiliser pour la libération de la garantie

▼M6

In het Kroatisch

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

▼B

In het Italiaans

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

In het Lets

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

In het Litouws

:

Naudotinas užstatui grąžinti

In het Hongaars

:

A biztosíték feloldására használandó

In het Maltees

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

In het Nederlands

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

In het Pools

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

In het Portugees

:

A utilizar para liberar a garantia

In het Roemeens

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

In het Slowaaks

:

Použiť na uvoľnenie záruky

In het Sloveens

:

Uporabiti za sprostitev varščine

In het Fins

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

In het Zweeds

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Deel D

In artikel 32, lid 3, eerste alinea, bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

In het Spaans

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

In het Tsjechisch

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

In het Deens

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

In het Duits

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

In het Ests

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

In het Grieks

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

In het Engels

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

In het Frans

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

▼M6

In het Kroatisch

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima

▼B

In het Italiaans

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

In het Lets

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

In het Litouws

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

In het Hongaars

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

In het Maltees

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

In het Nederlands

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

In het Pools

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

In het Portugees

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

In het Roemeens

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

In het Slowaaks

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

In het Sloveens

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

In het Fins

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

In het Zweeds

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Deel E

In artikel 35, lid 4, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

In het Spaans

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

In het Tsjechisch

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

In het Deens

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

In het Duits

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

In het Ests

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

In het Grieks

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

In het Engels

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

In het Frans

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

▼M6

In het Kroatisch

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole (potvrde) …

▼B

In het Italiaans

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

In het Lets

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

In het Litouws

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

In het Hongaars

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

In het Maltees

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

In het Nederlands

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

In het Pools

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

In het Portugees

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

In het Roemeens

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

In het Slowaaks

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

In het Sloveens

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

In het Fins

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

In het Zweeds

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Deel F

In artikel 41, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

In het Spaans

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

In het Tsjechisch

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

In het Deens

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

In het Duits

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

In het Ests

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

In het Grieks

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

In het Engels

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

In het Frans

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

▼M6

In het Kroatisch

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

▼B

In het Italiaans

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

In het Lets

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

In het Litouws

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

In het Hongaars

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

In het Maltees

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

In het Nederlands

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

In het Pools

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

In het Portugees

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

In het Roemeens

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

In het Slowaaks

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

In het Sloveens

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

In het Fins

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

In het Zweeds

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Deel G

In artikel 42, lid 1, onder a), bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

In het Spaans

:

Exportación realizada sin certificado

In het Tsjechisch

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

In het Deens

:

Udførsel uden licens/attest

In het Duits

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

In het Ests

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

In het Grieks

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

In het Engels

:

Exported without licence or certificate

In het Frans

:

Exportation réalisée sans certificat

▼M6

In het Kroatisch

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

▼B

In het Italiaans

:

Esportazione realizzata senza titolo

In het Lets

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

In het Litouws

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

In het Hongaars

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

In het Maltees

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

In het Nederlands

:

Uitvoer zonder certificaat

In het Pools

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

In het Portugees

:

Exportação efectuada sem certificado

In het Roemeens

:

Exportat fără licență sau certificat

In het Slowaaks

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

In het Sloveens

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

In het Fins

:

Viety ilman todistusta

In het Zweeds

:

Exporterad utan licens

Deel H

In artikel 44, lid 3, onder a), bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

In het Spaans

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

In het Tsjechisch

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

In het Deens

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

In het Duits

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

In het Ests

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

In het Grieks

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

In het Engels

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

In het Frans

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

▼M6

In het Kroatisch

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008

▼B

In het Italiaans

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

In het Lets

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

In het Litouws

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

In het Hongaars

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

In het Maltees

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

In het Nederlands

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

In het Pools

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

In het Portugees

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

In het Roemeens

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

In het Slowaaks

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

In het Sloveens

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

In het Fins

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

In het Zweeds

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Deel I

In artikel 48, lid 1, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

In het Bulgaars

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

In het Spaans

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

In het Tsjechisch

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

In het Deens

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

In het Duits

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

In het Ests

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

In het Grieks

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

In het Engels

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

In het Frans

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

▼M6

In het Kroatisch

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

▼B

In het Italiaans

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

In het Lets

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

In het Litouws

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

In het Hongaars

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

In het Maltees

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

In het Nederlands

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

In het Pools

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

In het Portugees

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

In het Roemeens

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

In het Slowaaks

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

In het Sloveens

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

In het Fins

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

In het Zweeds

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
BIJLAGE IVIngetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie

(PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1)

 

Verordening (EG) nr. 2299/2001

(PB L 308 van 27.11.2001, blz. 19)

uitsluitend artikel 2

Verordening (EG) nr. 325/2003

(PB L 47 van 21.2.2003, blz. 21)

 

Verordening (EG) nr. 322/2004

(PB L 58 van 26.2.2004, blz. 3)

 

Verordening (EG) nr. 636/2004

(PB L 100 van 6.4.2004, blz. 25)

 

Verordening (EG) nr. 1741/2004

(PB L 311 van 8.10.2004, blz. 17)

 

Verordening (EG) nr. 1856/2005

(PB L 297 van 15.11.2005, blz. 7)

 

Verordening (EG) nr. 410/2006

(PB L 71 van 10.3.2006, blz. 7)

 

Verordening (EG) nr. 1713/2006

(PB L 321 van 21.11.2006, blz. 11)

uitsluitend artikel 8

Verordening (EG) nr. 1847/2006

(PB L 355 van 15.12.2006, blz. 21)

uitsluitend artikel 4 en bijlage IV

Verordening (EG) nr. 1913/2006

(PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52)

uitsluitend artikel 23

Verordening (EG) nr. 1423/2007

(PB L 317 van 5.12.2007, blz. 36)

 
BIJLAGE VConcordantietabel

Verordening (EG) nr. 1291/2000

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, aanhef

Artikel 2, aanhef

Artikel 2, onder a)

Artikel 2, onder a)

Artikel 2, onder b), aanhef

Artikel 2, onder b), aanhef

Artikel 2, onder b), eerste streepje

Artikel 2, onder b), punt i)

Artikel 2, onder b), tweede streepje

Artikel 2, onder b), punt ii)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 5, lid 1, eerste alinea, aanhef

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, aanhef

Artikel 5, lid 1, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder a)

Artikel 5, lid 1, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder b)

Artikel 5, lid 1, eerste alinea, derde streepje

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder c)

Artikel 5, lid 1, eerste alinea, vierde streepje

Artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder d)

Artikel 5, lid 1, tweede alinea

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 5, lid 1, derde alinea

Artikel 4, lid 1, derde alinea

Artikel 5, leden 2 en 3

Artikel 4, leden 2 en 3

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9, lid 1

Artikel 8, lid 1

Artikel 9, lid 2

Artikel 8, lid 2

Artikel 9, lid 3, aanhef

Artikel 8, lid 3, aanhef

Artikel 9, lid 3, eerste streepje

Artikel 8, lid 3, onder a)

Artikel 9, lid 3, tweede streepje

Artikel 8, lid 3, onder b)

Artikel 9, lid 4

Artikel 8, lid 4

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14, eerste en tweede alinea

Artikel 13, lid 1, eerste en tweede alinea

Artikel 14, derde alinea

Artikel 13, lid 2

Artikel 14, vierde alinea

Artikel 13, lid 3

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20

Artikel 19

Artikel 21, lid 1

Artikel 20, lid 1

Artikel 21, lid 2, eerste alinea, aanhef

Artikel 20, lid 2, eerste alinea, aanhef

Artikel 21, lid 2, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 20, lid 2, eerste alinea, onder a)

Artikel 21, lid 2, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 20, lid 2, eerste alinea, onder b)

Artikel 21, lid 2, tweede alinea

Artikel 20, lid 2, tweede alinea

Artikel 22

Artikel 21

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 25

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 26

Artikel 28

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28

Artikel 30

Artikel 29

Artikel 31

Artikel 30

Artikel 32, lid 1

Artikel 31

Artikel 33, lid 1

Artikel 32, lid 1

Artikel 33, lid 2, eerste alinea

Artikel 32, lid 2, eerste alinea

Artikel 33, lid 2, tweede alinea, aanhef

Artikel 32, lid 2, tweede alinea, aanhef

Artikel 33, lid 2, tweede alinea, onder a)

Artikel 32, lid 2, tweede alinea, onder a)

Artikel 33, lid 2, tweede alinea, onder b), aanhef

Artikel 32, lid 2 tweede alinea, onder b), aanhef

Artikel 33, lid 2, tweede alinea, onder b), eerste streepje

Artikel 32, lid 2, tweede alinea, onder b), punt i)

Artikel 33, lid 2, tweede alinea, onder b), tweede streepje

Artikel 32, lid 2, tweede alinea, onder b), punt ii)

Artikel 33, lid 2, tweede alinea, onder b), derde streepje

Artikel 32, lid 2, tweede alinea, onder b), punt iii)

Artikel 33, lid 2, derde alinea

Artikel 32, lid 2, derde alinea

Artikel 33, lid 2, vierde alinea

Artikel 32, lid 2, vierde alinea

Artikel 33, lid 2, vijfde alinea

Artikel 32, lid 2, vijfde alinea

Artikel 33, lid 3, eerste alinea

Artikel 32, lid 3, eerste alinea

Artikel 33, lid 3, tweede alinea, aanhef

Artikel 32, lid 3, tweede alinea, aanhef

Artikel 33, lid 3, tweede alinea, eerste streepje

Artikel 32, lid 3, tweede alinea, onder a)

Artikel 33, lid 3, tweede alinea, tweede streepje

Artikel 32, lid 3, tweede alinea, onder b)

Artikel 33, lid 3, derde alinea

Artikel 32, lid 3, derde alinea

Artikel 33, lid 4

Artikel 32, lid 4

Artikel 34

Artikel 33

Artikel 35, lid 1

Artikel 34, lid 1

Artikel 35, lid 2

Artikel 34, lid 2

Artikel 35, lid 3, eerste alinea, aanhef

Artikel 34, lid 3, eerste alinea, aanhef

Artikel 35, lid 3, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 34, lid 3, eerste alinea, onder a)

Artikel 35, lid 3, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 34, lid 3, eerste alinea, onder b)

Artikel 35, lid 3, tweede alinea

Artikel 34, lid 3, tweede alinea

Artikel 35, lid 3, derde alinea

Artikel 34, lid 3, derde alinea

Artikel 35, lid 3, vierde alinea

Artikel 34, lid 3, vierde alinea

Artikel 35, lid 4, onder a), eerste streepje

Artikel 34, lid 4

Artikel 35, lid 4, onder a), tweede streepje

Artikel 34, lid 5

Artikel 35, lid 4, onder b), aanhef

Artikel 34, lid 6, aanhef

Artikel 35, lid 4, onder b), eerste streepje

Artikel 34, lid 6, onder a)

Artikel 35, lid 4, onder b), tweede streepje

Artikel 34, lid 6, onder b)

Artikel 35, lid 4, onder b), derde streepje

Artikel 34, lid 6, onder c)

Artikel 35, lid 4, onder b), vierde streepje

Artikel 34, lid 6, onder d)

Artikel 35, lid 4, onder c)

Artikel 34, lid 7

Artikel 35, lid 4, onder d)

Artikel 34, lid 8

Artikel 35, lid 5

Artikel 34, lid 9

Artikel 35, lid 6, eerste alinea

Artikel 34, lid 10, eerste alinea

Artikel 35, lid 6, tweede alinea, aanhef

Artikel 34, lid 10, tweede alinea, aanhef

Artikel 35, lid 6, tweede alinea, onder a)

Artikel 34, lid 10, tweede alinea, onder a)

Artikel 35, lid 6, tweede alinea, onder b), aanhef

Artikel 34, lid 10, tweede alinea, onder b), aanhef

Artikel 35, lid 6, tweede alinea, onder b), eerste streepje

Artikel 34, lid 10, tweede alinea, onder b), punt i)

Artikel 35, lid 6, tweede alinea, onder b), tweede streepje

Artikel 34, lid 10, tweede alinea, onder b), punt ii)

Artikel 35, lid 6, tweede alinea, onder b), derde streepje

Artikel 34, lid 10, tweede alinea, onder b), punt iii)

Artikel 36, lid 1

Artikel 35, lid 1

Artikel 36, lid 2, eerste alinea

Artikel 35, lid 2, eerste alinea

Artikel 36, lid 2, tweede alinea, aanhef

Artikel 35, lid 2, tweede alinea, aanhef

Artikel 36, lid 2, tweede alinea, eerste streepje

Artikel 35, lid 2, tweede alinea, onder a)

Artikel 36, lid 2, tweede alinea, tweede streepje

Artikel 35, lid 2, tweede alinea, onder b)

Artikel 36, lid 3

Artikel 35, lid 3

Artikel 36, lid 4, eerste alinea

Artikel 35, lid 4, eerste alinea

Artikel 36, lid 4, tweede alinea

Artikel 35, lid 4, tweede alinea

Artikel 36, lid 4, derde alinea

Artikel 35, lid 5

Artikel 36, lid 5, eerste alinea, aanhef

Artikel 35, lid 6, eerste alinea, aanhef

Artikel 36, lid 5, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 35, lid 6, eerste alinea, onder a)

Artikel 36, lid 5, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 35, lid 6, eerste alinea, onder b)

Artikel 36, lid 5, tweede alinea

Artikel 35, lid 6, tweede alinea

Artikel 36, lid 6

Artikel 35, lid 7

Artikel 36, lid 7, eerste alinea

Artikel 35, lid 8, eerste alinea

Artikel 36, lid 7, tweede alinea, aanhef

Artikel 35, lid 8, tweede alinea, aanhef

Artikel 36, lid 7, tweede alinea, eerste streepje

Artikel 35, lid 8, tweede alinea, onder a)

Artikel 36, lid 7, tweede alinea, tweede streepje

Artikel 35, lid 8, tweede alinea, onder b)

Artikel 36, lid 7, derde alinea

Artikel 35, lid 8, derde alinea

Artikel 36, lid 8

Artikel 35, lid 9

Artikel 36, lid 9

Artikel 35, lid 10

Artikel 36, lid 10

Artikel 35, lid 11

Artikel 37

Artikel 36

Artikel 38, eerste alinea, aanhef

Artikel 37, eerste alinea, aanhef

Artikel 38, eerste alinea, onder a), aanhef

Artikel 37, eerste alinea, onder a), aanhef

Artikel 38, eerste alinea, onder a), eerste streepje

Artikel 37, eerste alinea, onder a), punt i)

Artikel 38, eerste alinea, onder a), tweede streepje

Artikel 37, eerste alinea, onder a), punt ii)

Artikel 38, eerste alinea, onder b)

Artikel 37, eerste alinea, onder b)

Artikel 38, tweede alinea

Artikel 37, tweede alinea

Artikel 39

Artikel 38

Artikel 40

Artikel 39

Artikel 41

Artikel 40

Artikel 42, lid 1

Artikel 41, lid 1

Artikel 42, lid 2, eerste alinea, aanhef

Artikel 41, lid 2, eerste alinea, aanhef

Artikel 42, lid 2, eerste alinea, onder a), aanhef

Artikel 41, lid 2, eerste alinea, onder a), aanhef

Artikel 42, lid 2, eerste alinea, onder a), eerste streepje

Artikel 41, lid 2, eerste alinea, onder a), punt i)

Artikel 42, lid 2, eerste alinea, onder a), tweede streepje

Artikel 41, lid 2, eerste alinea, onder a), punt ii)

Artikel 42, lid 2, eerste alinea, onder b) en c)

Artikel 41, lid 2, eerste alinea, onder b) en c)

Artikel 42, lid 2, tweede alinea

Artikel 41, lid 3

Artikel 43

Artikel 42

Artikel 44, lid 1, aanhef

Artikel 43, lid 1, aanhef

Artikel 44, lid 1, onder a), aanhef

Artikel 43, lid 1, onder a), aanhef

Artikel 44, lid 1, onder a), eerste streepje

Artikel 43, lid 1, onder a), punt i)

Artikel 44, lid 1, onder a), tweede streepje

Artikel 43, lid 1, onder a), punt ii)

Artikel 44, lid 1, onder a), derde streepje

Artikel 43, lid 1, onder a), punt iii)

Artikel 44, lid 1, onder b), aanhef

Artikel 43, lid 1, onder b), aanhef

Artikel 44, lid 1, onder b), eerste streepje

Artikel 43, lid 1, onder b), punt i)

Artikel 44, lid 1, onder b), tweede streepje

Artikel 43, lid 1, onder b), punt ii)

Artikel 44, lid 2

Artikel 43, lid 2

Artikel 45, lid 1

Artikel 44, lid 1

Artikel 45, lid 2, aanhef

Artikel 44, lid 2, eerste alinea, aanhef

Artikel 45, lid 2, onder a), aanhef

Artikel 44, lid 2, eerste alinea, onder a), aanhef

Artikel 45, lid 2, onder a), eerste streepje

Artikel 44, lid 2, eerste alinea, onder a), punt i)

Artikel 45, lid 2, onder a), tweede streepje

Artikel 44, lid 2, eerste alinea, onder a), punt ii)

Artikel 45, lid 2, onder b), eerste alinea, aanhef

Artikel 44, lid 2, eerste alinea, onder b), aanhef

Artikel 45, lid 2, onder b), eerste alinea, eerste streepje

Artikel 44, lid 2, eerste alinea, onder b), punt i)

Artikel 45, lid 2, onder b), eerste alinea, tweede streepje

Artikel 44, lid 2, eerste alinea, onder b), punt ii)

Artikel 45, lid 2, onder b), tweede alinea

Artikel 44, lid 2, tweede alinea

Artikel 45, lid 3

Artikel 44, lid 3

Artikel 46, lid 1, eerste alinea

Artikel 45, lid 1, eerste alinea

Artikel 46, lid 1, tweede alinea, aanhef

Artikel 45, lid 1, tweede alinea, aanhef

Artikel 46, lid 1, tweede alinea, eerste streepje

Artikel 45, lid 1, tweede alinea, onder a)

Artikel 46, lid 1, tweede alinea, tweede streepje

Artikel 45, lid 1, tweede alinea, onder b)

Artikel 46, lid 1, derde alinea

Artikel 45, lid 1, derde alinea

Artikel 46, lid 1, vierde alinea, aanhef

Artikel 45, lid 1, vierde alinea, aanhef

Artikel 46, lid 1, vierde alinea, eerste streepje

Artikel 45, lid 1, vierde alinea, onder a)

Artikel 46, lid 1, vierde alinea, tweede streepje

Artikel 45, lid 1, vierde alinea, onder b)

Artikel 46, lid 1, vijfde alinea

Artikel 45, lid 1, vijfde alinea

Artikel 46, lid 1, zesde alinea

Artikel 45, lid 1, zesde alinea

Artikel 46, leden 2, 3 en 4

Artikel 45, leden 2, 3 en 4

Artikel 46, lid 5, aanhef

Artikel 45, lid 5, aanhef

Artikel 46, lid 5, eerste streepje

Artikel 45, lid 5, onder a)

Artikel 46, lid 5, tweede streepje

Artikel 45, lid 5, onder b)

Artikel 47

Artikel 46

Artikel 49, leden 1 en 2

Artikel 47, leden 1 en 2

Artikel 49, lid 3, eerste alinea, aanhef

Artikel 47, lid 3, aanhef

Artikel 49, lid 3, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 47, lid 3, onder a)

Artikel 49, lid 3, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 47, lid 3, onder b)

Artikel 49, lid 3, eerste alinea, derde streepje

Artikel 47, lid 3, onder c)

Artikel 49, lid 3, tweede alinea

Artikel 47, lid 3, tweede alinea

Artikel 49, lid 3, derde alinea

Artikel 47, lid 3, derde alinea

Artikel 49, lid 3, vierde alinea

Artikel 47, lid 3, vierde alinea

Artikel 49, leden 4 en 5

Artikel 47, leden 4 en 5

Artikel 49, lid 6, eerste alinea

Artikel 47, lid 6, eerste alinea

Artikel 49, lid 6, tweede alinea, aanhef

Artikel 47, lid 6, tweede alinea, aanhef

Artikel 49, lid 6, tweede alinea, onder a) en b)

Artikel 47, lid 6, tweede alinea, onder a) en b)

Artikel 49, lid 6, tweede alinea, onder c)

Artikel 47, lid 6, tweede alinea, onder d)

Artikel 49, lid 6, tweede alinea, onder d)

Artikel 47, lid 6, tweede alinea, onder e)

Artikel 49, lid 6, tweede alinea, onder e)

Artikel 47, lid 6, tweede alinea, onder c)

Artikel 49, lid 6, derde tot en met achtste alinea

Artikel 47, lid 6, derde tot en met achtste alinea

Artikel 49, lid 7

Artikel 47, lid 7

Artikel 49, lid 8, eerste alinea

Artikel 47, lid 8, eerste alinea

Artikel 49, lid 8, tweede alinea, aanhef

Artikel 47, lid 8, tweede alinea, aanhef

Artikel 49, lid 8, tweede alinea, eerste streepje

Artikel 47, lid 8, tweede alinea, onder a)

Artikel 49, lid 8, tweede alinea, tweede streepje

Artikel 47, lid 8, tweede alinea, onder b)

Artikel 47, lid 9, aanhef

Artikel 49, lid 9, onder a) tot en met d)

Artikel 47, lid 9, onder a) tot en met d)

Artikel 49, lid 10

Artikel 47, lid 3, vijfde alinea

Artikel 50

Artikel 48

Artikel 51

Artikel 49

Artikel 52, lid 1

Artikel 50

Artikel 52, lid 2

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage I bis

Bijlage III, deel A

Bijlage I ter

Bijlage III, deel B

Bijlage I quater

Bijlage III, deel C

Bijlage I quinquies

Bijlage III, deel D

Bijlage I sexies

Bijlage III, deel E

Bijlage I septies

Bijlage III, deel F

Bijlage I octies

Bijlage III, deel G

Bijlage I nonies

Bijlage III, deel H

Bijlage I decies

Bijlage III, deel I

Bijlage II

Bijlage III, delen A tot en met I

Bijlage II, delen A tot en met I

Bijlage III, delen K tot en met N

Bijlage II, delen J tot en met M

Bijlage IV

Bijlage V( 1 ) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 735/2007 (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 6). Verordening (EG) nr. 1784/2003 wordt met ingang van 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

( 2 ) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1423/2007 (PB L 317 van 5.12.2007, blz. 36).

( 3 ) Zie bijlage IV.

( 4 ) PB L 105 van 23.4.1983, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 274/2008 (PB L 85 van 27.3.2008, blz. 1).

( 5 ) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).

( 6 ) PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 159/2008 (PB L 48 van 22.2.2008, blz. 19).

( 7 ) PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1.

( 8 ) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18.

( 9 ) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

( 10 ) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

( 11 ) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

( 12 ) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.

( 13 ) PB L 16 van 20.1.1989, blz. 19.

( 14 ) PB L 228 van 1.9.2009, blz. 3.

Top