EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1107

A Tanács 1107/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról

OJ L 130, 15.6.1970, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 309 - 311
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 360 - 362
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; hatályon kívül helyezte: 32007R1370

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj

31970R1107Hivatalos Lap L 130 , 15/06/1970 o. 0001 - 0003
finn különkiadás fejezet 7 kötet 1 o. 0097
dán különkiadás sorozat I fejezet 1970(II) o. 0309
svéd különkiadás fejezet 7 kötet 1 o. 0097
angol különkiadás sorozat I fejezet 1970(II) o. 0360
görög különkiadás: fejezet 07 kötet 1 o. 0135
spanyol különkiadás fejezet 08 kötet 1 o. 0164
portugál különkiadás fejezet 08 kötet 1 o. 0164


A Tanács 1107/70/EGK rendelete

(1970. június 4.)

a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75., 77. és 94. cikkére;

tekintettel a vasúti, közúti és belvízi közlekedésben a versenyt befolyásoló egyes rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1965. május 13-i tanácsi határozatra [1];

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2];

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3];

mivel a közös közlekedési politika lényeges része azoknak az egyenlőtlenségeknek a kiküszöbölése, amelyek alkalmasak arra, hogy torzítsák a versenyfeltételeket a közlekedési piacon;

mivel ennek érdekében helyénvaló a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatások egyes szabályainak megállapítása, amennyiben az ilyen támogatásokat kifejezetten az ehhez az ágazathoz tartozó tevékenységekhez nyújtják;

mivel a 77. cikk kimondja, hogy a támogatások a Szerződéssel összeegyeztethetők, ha megfelelnek a közlekedés koordinálása igényeinek, vagy ha valamely közszolgáltatás fogalmában benne rejlő egyes kötelezettségek teljesítéséhez nyújtott visszatérítést képviselnek;

mivel az 1969. június 26-i 1192/69/EGK és 1191/69/EGK tanácsi rendelet [4] közös előírásokat és eljárásokat állapított meg a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálásából származó pénzügyi ellentételezésekhez, illetve a vasúti, közúti és belvízi közlekedésben a közszolgáltatási kötelezettségekből származó terhek ellentételezéséhez;

mivel ebből következően szükséges meghatározni azokat az eseteket és feltételeket, amelyek között a tagállamok koordináló intézkedéseket hozhatnak vagy a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő olyan kötelezettségeket írhatnak elő, amelyek magukban foglalják a Szerződés 77. cikke szerinti, nem a fent említett rendeletek hatálya alá tartozó támogatások nyújtását;

mivel az 1965. május 13-i tanácsi határozat 8. cikke alapján az államok és közjogi testületeik részéről a vasúti vállalkozóknak teljesített kifizetések tekintetében közösségi szabályozást kell alkotni; mivel azokra a kifizetésekre, amelyeket abból következően teljesítenek, hogy az említett 8. cikkben hivatkozott harmonizáció még nem került végrehajtásra, nem kell alkalmazni ennek a rendeletnek azokat a rendelkezéseit, amelyek körülhatárolják a tagállamoknak azokat a lehetőségeit, hogy koordináló intézkedéseket hajtsanak végre vagy a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő olyan kötelezettségeket írjanak elő, amelyek magukban foglalják a Szerződés 77. cikke szerinti támogatások nyújtását;

mivel ezeknek a kifizetéseknek a különleges természete miatt célszerűnek látszik, a Szerződés 94. cikke alapján, valamilyen különleges eljárás megállapítása a Bizottság tájékoztatására az ilyen kifizetésekről;

mivel kívánatos, hogy ne alkalmazzák ennek a rendeletnek bizonyos rendelkezéseit olyan intézkedésekre, amelyeket valamely tagállam hoz valamely olyan támogatási rendszer végrehajtására, amelyről a Szerződés 77., 92. és 93. cikke alapján a Bizottság már állást foglalt;

mivel kívánatos, hogy a Bizottság mellett létrehozzanak egy, a tagállamok által kijelölt szakértőkből álló tanácsadó bizottságot, hogy segítse a Bizottságot a közlekedés terén nyújtott támogatások vizsgálatában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokra alkalmazandó, amennyiben az ilyen támogatások kifejezetten az említett ágazaton belüli tevékenységekre vonatkoznak.

2. cikk

A Szerződés 92-94. cikkét alkalmazni kell a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokra.

3. cikk

A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1969. június 26-i 1192/69/EGK tanácsi rendelet és a vasúti, közúti és belvízi közlekedésben a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok nem hoznak koordináló intézkedéseket, és nem írnak elő a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő olyan kötelezettségeket, amelyek magukban foglalják a Szerződés 77. cikke szerinti támogatások nyújtását, kivéve a következő esetekben vagy feltételek mellett:

1. A közlekedés koordinálása tekintetében:

a) ahol vasúti vállalkozásoknak nyújtott, nem az 1192/69/EGK rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat azoknak a többletterheknek az ellentételezésére szánták, amelyeket ezek a vállalkozások viselnek más közlekedési vállalkozásokkal összehasonlítva, és amelyek az említett rendeletben felsorolt normalizálási kategóriák valamelyikébe esnek;

b) az infrastruktúra-költségek felosztására vonatkozó közös előírások hatálybalépéséig, ahol olyan vállalkozásoknak nyújtanak támogatást, amelyeknek viselniük kell az általuk használt infrastruktúrával kapcsolatos költséget, míg más vállalkozásokra nem hárul hasonló teher. Az így nyújtott támogatás összegének meghatározásában azokat az infrastruktúra-költségeket kell figyelembe venni, amelyeket a versenyző közlekedési módoknak nem kell viselniük;

c) ahol a támogatás célja a következő:

- általánosságban a köz számára gazdaságosabb közlekedési formák és eszközök feltárására irányuló kutatás, vagy

- általában a köz számára gazdaságosabb közlekedési formák és eszközök fejlesztésének megkönnyítése.

Az ilyen támogatás a kutatási és fejlesztési szakaszra korlátozódik, és nem terjedhet ki az ilyen közlekedési formák és eszközök kereskedelmi kiaknázására;

d) a közlekedési piacra való bejutásra vonatkozó közösségi előírások hatálybalépéséig, ahol a támogatást kivételesen és ideiglenesen nyújtják, hogy valamely átszervezési terv részeként kiküszöböljenek valamilyen súlyos strukturális problémákat okozó többletkapacitást, és így hozzájáruljanak a közlekedési piac igényeinek hatékonyabb kielégítéséhez.

2. A közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek teljesítésének a megtérítésével összefüggésben:

a vonatkozó közösségi előírások hatálybalépéséig, ahol a kifizetéseket vasúti, közúti vagy belvízi közlekedési vállalkozások számára teljesítik az állam vagy a közjogi testületek által számukra előírt közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezéseként és a következők valamelyikére terjednek ki:

- az 1191/69/EGK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megadott meghatározásba nem tartozó díjszabási kötelezettségek, vagy

- olyan közlekedési vállalkozások vagy tevékenységek, amelyekre nem alkalmazható ez a rendelet.

3. A Szerződés 75. cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel módosíthatja az e cikk 1. és 2. pontjában megadott listát.

4. cikk

Az 1965. május 13-i tanácsi határozat 8. cikke alapján elfogadott közösségi előírások hatálybalépéséig, illetve az 1191/69/EGK, valamint az 1192/69/EGK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül a 3. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók az államok és a közjogi testületek által, az említett 8. cikkben megállapítottak szerint a vasúti vállalkozások és az államok közötti pénzügyi kapcsolatokat szabályozó előírások harmonizációjának - amely harmonizáció célja a vállalkozások pénzügyi önállóságának elérése - eredménytelensége miatt teljesített kifizetésekre.

5. cikk

(1) Amikor a tagállamok a Szerződés 93. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatják a Bizottságot valamilyen támogatás nyújtásának vagy megváltoztatásának tervéről, minden információt megküldenek a Bizottságnak, amely annak megállapításához szükséges, hogy az ilyen támogatás összeegyeztethető-e ezen rendelet rendelkezéseivel.

(2) A 4. cikkben említett támogatások mentesülnek a Szerződés 93. cikke (3) bekezdésében előírt eljárás alól. Az ilyen támogatások részleteit minden év elején előirányzatok formájában és azt követően - a pénzügyi év vége után - jelentés formájában közlik a Bizottsággal.

6. cikk

A Bizottság mellett egy kijelölt tanácsadó bizottságot hoznak létre; a tanácsadó bizottság segíti a Bizottságot a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatások vizsgálatában. A bizottság elnöke a Bizottság képviselője, és a tagjai az egyes tagállamok által kijelölt képviselők. A bizottság üléseiről nem kevesebb, mint tíz nappal annak megtartása előtt adnak értesítést, amely tartalmazza a napirendet. Sürgős esetekben ez a határidő lerövidíthető. A bizottság működésére a Szerződés 83. cikkét kell alkalmazni.

A bizottság megvizsgálhat minden, az e rendelet alkalmazására és a közlekedési ágazatban a támogatások nyújtását szabályozó minden más rendelkezésre vonatkozó kérdést és ezekről véleményt adhat.

A bizottságot folyamatosan tájékoztatják a közlekedési vállalkozásoknak nyújtott támogatások természetéről és összegéről, és általában az ilyen támogatásra vonatkozó minden lényeges részletről, amint a Bizottságot e rendelet rendelkezéseinek megfelelően értesítették a támogatásokról.

7. cikk

A 3. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók a valamely tagállam által egy olyan támogatási szabályozás végrehajtására elfogadott intézkedésekre, amellyel kapcsolatban a Bizottság a Szerződés 77., 92. és 93. cikke alapján már állást foglalt.

8. cikk

Ez a rendelet 1971. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1970. június 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Bertrand

[1] HL 88., 1965.5.24., 1500/65. o.

[2] HL 103., 1967.6.2., 2050/67. o.

[3] HL 178., 1967.8.2., 18. o.

[4] HL L 156., 1969.6.28., 1. o.

--------------------------------------------------

Top