EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_07_001_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
07 Liikenne
Nide 01

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

07 Liikenne - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1955 A 009 0701
 

41955A0419(01)

 

Sopimus suorien kansainvälisten rautatietariffien käyttöön ottamisesta

3

 
1956 A 010 0130
 

41956A0430(01)

 

Lisäsopimus suorien kansainvälisten rautatietariffien käyttöön ottamisesta 21 päivänä maaliskuuta 1955 tehtyyn sopimukseen

14

 
1957 A 017 0223
 

21956A0728(01)

 

Sopimus suorien kansainvälisten rautatietariffien käyttöön ottamisesta Sveitsin alueen kautta tapahtuvissa hiili- ja teräskuljetuksissa

15

 
1958 A 004 0049
 

41958A0201(01)

 

Sopimus Reinin hiili- ja teräsliikenteen kuljetusmaksuista ja -ehdoista

20

 
1959 P 022 0431
 

41959A0409(01)

 

Toinen lisäsopimus suorien kansainvälisten rautatietariffien käyttöön ottamisesta 21 päivänä maaliskuuta 1955 tehtyyn sopimukseen

22

 
1960 P 052 1121
 

31960R0011

 

Asetus N:o 11 Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista

23

 
1961 P 018 0469
 

31961K0001

 

Suositus N:o 1/61 jäsenvaltioiden hallituksille, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1961, hiili- ja teräskuljetuksiin sovellettavien hinnastojen, maksujen ja tariffimääräysten julkaisemisesta tai tiedoksi antamisesta

28

 
1962 P 070 2005
 

31962L2005

 

Ensimmäinen neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1962, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun)

30

 
1962 P 021 0394
 

41962A0326(01)

 

Sopimus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksessa tarkoitettujen rautateitse kuljetettavien tuotteiden tullauksen helpottamista koskevista tietyistä toimenpiteistä

32

 
1962 P 720 0062
 

31962D0403(01)

 

Neuvoston päätös tehty 21 päivänä maaliskuuta 1962 tiettyihin jäsenvaltioiden suunnittelemiin liikenteen alan lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin etukäteen sovellettavasta tarkastelu- ja kuulemismenettelystä

34

 
1962 P 124 2751
 

31962R0141

 

Neuvoston asetus N:o 141, liikenteen jättämisestä neuvoston asetuksen N:o 17 soveltamisalan ulkopuolelle

36

 
1964 P 102 1598
 

31964D0389

 

64/389/ETY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1964, rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuurikustannuksia koskevan tutkimuksen järjestämisestä

38

 
1965 P 088 1500
 

31965D0271

 

65/271/ETY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1965, kilpailuun rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä vaikuttavien tiettyjen määräysten yhdenmukaistamisesta

40

 
1967 P 306 0001
 

31967R1002

 

Neuvoston asetus N:o 1002/67/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1967, sen määräajan pidentämisestä, jona neuvoston asetusta N:o 17 ei sovelleta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen

43

 
1967 P 322 0004
 

31967D0790

 

67/790/ETY: Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1967, tietyistä yhteisen liikennepolitiikan alan toimenpiteistä

44

 
1968 L 173 0008
 

31968R1016

 

Komission asetus (ETY) N:o 1016/68, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1968, neuvoston asetuksen N:o 117/66/ETY 6 ja 9 artiklassa tarkoitettujen valvonta-asiakirjojen malleista

46

 
1968 L 175 0001
 

31968R1017

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1968, kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen

54

 
1969 L 156 0001
 

31969R1191

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä

64

 
1969 L 156 0008
 

31969R1192

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1192/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi

70

 
1969 L 209 0001
 

31969R1629

 

Komission asetus (ETY) N:o 1629/69, annettu 8 päivänä elokuuta 1969, 19 päivänä heinäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1017/68 10 artiklassa tarkoitettujen valitusten, 12 artiklassa tarkoitettujen hakemusten ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten muodosta, sisällöstä ja muista yksityiskohdista

82

 
1969 L 209 0011
 

31969R1630

 

Komission asetus (ETY) N:o 1630/69, annettu 8 päivänä elokuuta 1969, 19 päivänä heinäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1017/68 26 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista kuulemisista

92

 
1970 L 023 0024
 

31970D0108

 

70/108/ETY: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 1970, rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuurikustannuksia koskevan tutkimuksen järjestämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1964 tehdyn neuvoston päätöksen 4 artiklan soveltamisesta 13 päivänä toukokuuta 1965 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta

95

 
1970 L 130 0001
 

31970R1107

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1107/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970, tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen

97

 
1970 L 130 0004
 

31970R1108

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1108/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970, rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuurikuluja koskevasta kirjanpitojärjestelmästä

100

 
1970 L 278 0001
 

31970R2598

 

Komission asetus (ETY) N:o 2598/70, annettu 18 päivänä joulukuuta 1970, 4 päivänä kesäkuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 liitteessä I olevien kirjanpitokaavojen eri kohtiin sisältyvistä eristä

110

 
1971 L 033 0011
 

31971R0281

 

Komission asetus (ETY) N:o 281/71, annettu 9 päivänä helmikuuta 1971, 4 päivänä kesäkuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 3 artiklan e alakohdassa tarkoitetun meriväylän luonteisten vesiväylien luettelon sisällöstä

115

 
1972 L 134 0001
 

31972R1172

 

Komission asetus (ETY) N:o 1172/72, annettu 26 päivänä toukokuuta 1972, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 517/72 ja neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 516/72 tarkoitetuista asiakirjoista

117

 
1972 L 250 0016
 

31972D0366

 

72/366/ETY: Komission päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 1972, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 543/69 17 artiklassa säädetyn vakiolomakkeen mallin muuttamisesta

146

 
1972 L 291 0155
 

31972L0426

 

Neuvoston direktiivi 72/426/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun) 23 päivänä heinäkuuta 1962 annetun ensimmäisen direktiivin muuttamisesta

150

 
1973 L 291 0035
 

31973D0318

 

73/318/ETY: Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 1973, Sveitsin henkilökohtaisen ajopäiväkirjan hyväksymisen eväämisestä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön perusteella

151

 
1973 L 347 0048
 

31973D0402

 

73/402/ETY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 1973, tiettyihin, jäsenvaltioiden suunnittelemiin liikenteen alan lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin etukäteen sovellettavasta tarkastelu- ja kuulemismenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1962 tehdyn päätöksen muuttamisesta

153

 
1974 L 084 0008
 

31974L0149

 

Neuvoston direktiivi 74/149/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1974, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun) annetun ensimmäisen direktiivin muuttamisesta

154

 
1974 L 308 0018
 

31974L0561

 

Neuvoston direktiivi 74/561/ETY, annettu 12 päivänä marraskuuta 1974, maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä

156

 
1974 L 308 0023
 

31974L0562

 

Neuvoston direktiivi 74/562/ETY, annettu 12 päivänä marraskuuta 1974, maanteiden kansallisen ja kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä

160

 
1975 L 152 0001
 

31975R1473

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1473/75, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/70 muuttamisesta

164

 
1975 L 152 0003
 

31975D0327

 

75/327/ETY: Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1975, rautatieyritysten tilanteen parantamisesta sekä rautatieyritysten ja valtion välisiä taloudellisia suhteita koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta

166

 
1976 L 021 0010
 

31976L0135

 

Neuvoston direktiivi 76/135/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta

171

 
1976 L 368 0001
 

31976R3237

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3237/76, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, Genevessä 14 päivänä marraskuuta 1975 tehdyn TIR-carnet'lla tapahtuvaa tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (TIR-yleissopimus) teknisten liitteiden soveltamisesta ennakkoon sekä TIR-carnet'n mallin käyttöönotosta ennakkoon

174

 
1977 L 048 0030
 

31977L0158

 

Neuvoston direktiivi 77/158/ETY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1977, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa jäsenvaltioiden välistä tietyntyyppistä maanteiden tavaraliikennettä annetun ensimmäisen direktiivin muuttamisesta

221

 
1977 L 209 0029
 

31977D0527

 

77/527/ETY: Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1977, meriväylän luonteisten väylien luettelosta neuvoston direktiivin 76/135/ETY soveltamiseksi

222

 
1977 L 334 0011
 

31977R2829

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2829/77, annettu 12 päivänä joulukuuta 1977, kansainvälisessä tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn Euroopan sopimuksen (AETR) voimaansaattamisesta

225

 
1977 L 334 0013
 

31977R2830

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2830/77, annettu 12 päivänä joulukuuta 1977, tarvittavista toimenpiteistä rautatieyritysten kirjanpitojärjestelmien ja tilinpäätösten saamiseksi keskenään vertailukelpoisiksi

227

Top