Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0597

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 597/2012 od 5. srpnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari aluminijevog amonijevog sulfata, ostataka destilacije masti, repelenata životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ribljeg ulja i ureje Tekst značajan za EGP

OJ L 176, 6.7.2012, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 303 - 307

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/597/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

303


32012R0597


L 176/54

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 597/2012

od 5. srpnja 2012.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari aluminijevog amonijevog sulfata, ostataka destilacije masti, repelenata životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ribljeg ulja i ureje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske Unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. točku (c),

budući da:

(1)

Aktivne tvari aluminijev amonijev sulfat, ostaci destilacije masti, repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/riblje ulje i urea uvršteni su u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (2) Direktivom Komisije 2008/127/EZ (3), u skladu s postupkom predviđenim u članku 24.b Uredbe Komisije (EZ) br. 2229/2004 od 3. prosinca 2004. o propisivanju detaljnih pravila za provedbu četvrte faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (4). Otkako je Direktiva 91/414/EEZ zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1107/2009, te se tvari smatraju odobrenima na temelju te Uredbe i navedene su u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (5).

(2)

U skladu s člankom 25.a Uredbe (EZ) br. 2229/2004, Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) predstavila je Komisiji 6. prosinca 2011. svoja gledišta o prijedlozima izvješća o ponovnoj ocjeni za aluminijev amonijev sulfat (6) te 16. prosinca 2011. za ostatke destilacije masti (7), repelente životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/riblje ulje (8) i ureju (9). Države članice i Komisija pregledale su, u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, prijedloge izvješća o ponovnoj ocjeni i gledišta Agencije te ih dovršile 1. lipnja 2012. u obliku izvješća Komisije o ponovnoj ocjeni za aluminijev amonijev sulfat, ostatke destilacije masti, repelente životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/riblje ulje i ureju.

(3)

Agencija je podnositelje zahtjeva obavijestila o svojim gledištima o aluminijevom amonijevom sulfatu, ostacima destilacije masti, repelentima životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ribljem ulju i ureji, a Komisija ih je pozvala da dostave svoje primjedbe na izvješća o ponovnoj ocjeni.

(4)

Potvrđuje se da se aktivne tvari aluminijev amonijev sulfat, ostaci destilacije masti, repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/riblje ulje i urea smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(5)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. i na temelju postojećih znanstvenih i tehničkih spoznaja, potrebno je izmijeniti uvjete za odobrenje aluminijevog amonijevog sulfata, ostataka destilacije masti, repelenata životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ribljeg ulja i ureje. Posebno je primjereno zahtijevati daljnje potvrdne informacije o tim aktivnim tvarima. Istodobno su potrebne određene tehničke prilagodbe, a posebno je potrebno zamijeniti nazive aktivne tvari „repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/riblje ulje” i „ostaci destilacije masti” nazivima „riblje ulje”, odnosno ostaci destilacije masti. Stoga bi Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Trebalo bi omogućiti razumno razdoblje prije primjene ove Uredbe kako bi se državama članicama, podnositeljima zahtjeva i nositeljima odobrenja za sredstva za zaštitu bilja omogućilo udovoljavanje zahtjevima koji proizlaze iz izmjena uvjeta za odobrenje.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(3)  SL L 344, 20.12.2008., str. 89.

(4)  SL L 379, 24.12.2004., str. 13.

(5)  SL L 153, 11.6.2011., str. 1.

(6)  Zaključak stručnog pregleda o ocjeni rizika od pesticida s aktivnom tvari aluminijev amonijev sulfat, EFSA Journal 2012.;10(3):2491. Dostupno na internetskoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Zaključak stručnog pregleda o ocjeni rizika od pesticida s aktivnom tvari ostaci destilacije masti, EFSA Journal 2012.;10(2):2519. Dostupno na internetskoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  Zaključak stručnog pregleda o ocjeni rizika od pesticida s aktivnom tvari riblje ulje, EFSA Journal 2012.;10(2):2546. Dostupno na internetskoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(9)  Zaključak stručnog pregleda o ocjeni rizika od pesticida s aktivnom tvari urea, EFSA Journal 2012.;10(1):2523. Dostupno na internetskoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Redak 219. o aktivnoj tvari aluminijevom amonijevom sulfatu zamjenjuje se sljedećim:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (*)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„219.

Aluminijev amonijev sulfat

CAS br.: 7784-26-1 (dodekahidrat), 7784-25-0 (bezvodni)

CIPAC br.: 840

Aluminij amonijev sulfat

≥ 960 g/kg (izražen kao dodekahidrat)

≥ 502 g/kg (bezvodni)

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Dozvoljeno za uporabu samo kao repelent.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se uzimaju zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni aluminijevog amonijevog sulfata (SANCO/2985/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 1. lipnja 2012.

Uvjeti uporabe uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave dostavlja potvrdne informacije o:

(a)

učincima proizvoda prerade/disocijacije aluminijevog amonijevog sulfata na okoliš;

(b)

riziku za neciljane kopnene organizme osim kralježnjaka i vodenih organizama.

Te se informacije dostavljaju državama članicama, Komisiji i Agenciji do 1. siječnja 2016.”

2.

Redak 229. o aktivnoj tvari ostacima destilacije masti zamjenjuje se sljedećim:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (**)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„229.

Ostaci destilacije masti

CAS br.: još nije dodijeljen

CIPAC br.: 915

Nije dostupan

≥ 40 % rascijepljenih masnih kiselina

Relevantna nečistoća: Ni najviše 200 mg/kg

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Dozvoljeno za uporabu samo kao repelent. Ostaci destilacije masti životinjskog podrijetla moraju biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se uzimaju zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni ostataka destilacije masti (SANCO/2610/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 1. lipnja 2012.

Uvjeti uporabe uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave dostavlja potvrdne informacije u vezi specifikacije tehničkog materijala i analize graničnih vrijednosti nečistoća i zagađivača koji prouzrokuju zabrinutost u toksikološkom smislu. Te se informacije dostavljaju državama članicama, Komisiji i Agenciji do 1. svibnja 2013.”

3.

Redak 248. o aktivnoj tvari repelentima životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/riblje ulje zamjenjuje se sljedećim:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (***)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„248.

Riblje ulje

CAS br.: 100085-40-3

CIPAC br.: 918

Riblje ulje

≥ 99 %

Odgovarajuća nečistoća: Dioksin najviše 6 pg/kg za hranu za životinje

Hg najviše 0,5 mg/kg u hrani za životinje od prerade ribe i ostale morske hrane

Cd najviše 2 mg/kg u hrani za životinje životinjskog podrijetla, osim u hrani za domaće životinje

Pb najviše 10 mg/kg

PCBs najviše 5 mg/kg

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Dozvoljeno za uporabu samo kao repelent. Riblje ulje mora biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 142/2011

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se uzimaju zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni ribljeg ulja (SANCO/2629/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 1. lipnja 2012.

Uvjeti uporabe uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave dostavlja potvrdne informacije u vezi specifikacije tehničkog materijala i analize graničnih vrijednosti nečistoća i zagađivača koji prouzrokuju zabrinutost u toksikološkom smislu. Te se informacije dostavljaju državama članicama, Komisiji i Agenciji do 1. svibnja 2013.”

4.

Redak 257. o aktivnoj tvari ureji zamjenjuje se sljedećim:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (****)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„257.

Urea

CAS br.: 57-13-6

CIPAC br.: 913

Urea

≥ 98 % w/w

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Dozvoljeno za uporabu samo kao fungicid.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se uzimaju zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni ureje (SANCO/2637/2008), a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 1. lipnja 2012.

Uvjeti uporabe uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave dostavlja potvrdne informacije o:

(a)

metodama analize za ureju i nečistoću biuret;

(b)

riziku za primjenitelje, djelatnike i druge nazočne osobe.

Informacije određene u točkama (a) i (b) dostavljaju se državama članicama, Komisiji, i Agenciji do 1. svibnja 2013. odnosno 1. siječnja 2016.”


(*)  Više pojedinosti o aktivnoj tvari i njezinoj specifikaciji nalazi se u izvješću o ponovnoj ocjeni.

(**)  Više pojedinosti o aktivnoj tvari i njezinoj specifikaciji nalazi se u izvješću o ponovnoj ocjeni.

(***)  Više pojedinosti o aktivnoj tvari i njezinoj specifikaciji nalazi se u izvješću o ponovnoj ocjeni.

(****)  Više pojedinosti o aktivnoj tvari i njezinoj specifikaciji nalazi se u izvješću o ponovnoj ocjeni.


Top