EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0220

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

SL L 46, 19.2.2015, p. 1–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/oj

19.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 46/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/220

оd 3. veljače 2015.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

Uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. prvi podstavak, članak 5.a stavke 2. i 4., članak 5.b stavak 7., članak 7. stavak 2., članak 8. stavak 3. treći podstavak i članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, Uredbom (EU) br. 1318/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) izmijenjena je Uredba (EZ) br. 1217/2009 u cilju njezina usklađivanja s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se osiguralo funkcioniranje novog pravnog okvira proizašlog iz tog usklađivanja, potrebno je delegiranim i provedbenim aktima donijeti određena pravila. Novim pravilima trebala bi se zamijeniti postojeća pravila koja je Komisija utvrdila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1217/2009. Stoga je primjereno staviti izvan snage Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 283/2012 (3) i Provedbenu uredbu komisije (EU) br. 730/2013 (4).

(2)

U skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 potrebno je utvrditi pragove ekonomske veličine. Ti bi pragovi trebali biti različiti među državama članicama, a u nekim slučajevima među područnim jedinicama sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) kako bi se u obzir uzele njihove različite strukture poljoprivrednih gospodarstava.

(3)

Člankom 5.a Uredbe (EZ) br. 1217/2009 predviđa se da se podatci prikupljaju na temelju plana za odabir izvještajnih gospodarstava (plan za odabir). Za potrebe plana za odabir, potrebno je područje praćenja raslojiti prema područnim jedinicama FADN-a popisanima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1217/2009 i prema vrsti poljoprivredne proizvodnje i ekonomskoj veličini.

(4)

Kako bi se za raslojavanje područja praćenja dobio reprezentativan uzorak izvještajnih gospodarstava, trebalo bi utvrditi broj tih gospodarstava po državi članici i po područnoj jedinici FADN-a.

(5)

Trebalo bi prije početka odgovarajuće obračunske godine sastaviti plan za odabir kako bi Komisija mogla provjeriti njegov sadržaj prije njegove uporabe u odabiru izvještajnih gospodarstava.

(6)

Kako bi se ostvarili ciljevi iz članka 5.b Uredbe (EZ) br. 1217/2009 koji se primjenjuju za potrebe FADN-a, treba utvrditi provedbena pravila za tipologiju Unije.

(7)

Vrsta poljoprivredne proizvodnje i ekonomska veličina gospodarstva trebale bi se odrediti na temelju ekonomskog kriterija. Primjereno je u tu svrhu koristiti se standardnim prinosom iz članka 5.b stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009. Standardne prinose potrebno je utvrditi po proizvodima i u skladu s popisom obilježja istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava utvrđenih u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5). U tom je pogledu potrebno utvrditi podudarnosti obilježja istraživanjâ o strukturi i naslovâ izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a.

(8)

S obzirom na rastuću važnost dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom na prihode, osim poljoprivrednih djelatnosti gospodarstva, trebalo bi u tipologiju Unije uključiti klasifikacijsku varijablu koja odražava važnost tih ostalih dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom.

(9)

Neophodno je nadalje utvrditi određena pravila za dostavu Komisiji standardnih prinosa i podataka potrebnih za njihov izračun.

(10)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1198/2014 (6) utvrđuju se glavne skupine knjigovodstvenih podataka iz članka 8. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 i opća pravila za prikupljanje tih podataka. Vrsta, definicija i način prikaza knjigovodstvenih podataka koji se prikupljaju s pomoću izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo sastavljenog u svrhu pouzdanog utvrđivanja prihodâ poljoprivrednih gospodarstava moraju biti jedinstveni, bez obzira na izvještajna gospodarstva uključena u istraživanje. Stoga je potrebno utvrditi oblik i izgled izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo te metode i rokove za dostavu podataka Komisiji. U podatcima prikupljenima s pomoću izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo trebalo bi uzimati u obzir i reformu zajedničke poljoprivredne politike iz 2013.

(11)

Kako bi se osiguralo jedinstveno i pravovremeno upravljanje dostavljenim knjigovodstvenim podatcima, agencije za vezu država članica trebale bi, u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, Komisiji pravovremeno poslati propisno ispunjene izvještaje za poljoprivredno gospodarstvo. Dostava knjigovodstvenih podataka Komisiji trebala bi biti praktična i sigurna. Stoga bi se trebalo pobrinuti da agencije za vezu predmetne informacije šalju izravno Komisiji s pomoću računalnog sustava koji je uspostavila Komisija za potrebe te Uredbe te za naredne modalitete u tom pogledu. Primjereno je da se za rokove za podnošenje tih podataka Komisiji uzme u obzir prijašnja praksa država članica u njihovu dostavljanju.

(12)

Svi izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo dostavljeni Komisiji trebali bi biti propisno ispunjeni kako bi se mogli smatrati prihvatljivima za plaćanje standardne naknade.

(13)

Ograničenja po državama članicama u pogledu ukupnog broja propisno ispunjenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo prihvatljivih za financiranje Unije utvrđena su u Uredbi (EZ) br. 1217/2009. Trebalo bi dopustiti fleksibilnost u broju izvještajnih gospodarstava po područnoj jedinici FADN-a dok god se poštuje ukupni broj izvještajnih gospodarstava država članica kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1217/2009.

(14)

Člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 predviđeno je da se u opći proračun Europske unije, u dio koji se odnosi na Komisiju, unesu odobrena sredstva za pokrivanje ukupnog iznosa standardnih naknada koje se državama članicama plaćaju za dostavu propisno ispunjenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo dostavljenih Komisiji u primjenjivom roku. Broj propisno ispunjenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo za koje je plaćena standardna naknada ne bi smio biti veći od najvećeg broja izvještajnih gospodarstava.

(15)

Kako bi se pridonijelo poboljšanju postupka upravljanja podatcima iz izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo, trebalo bi državama članicama koje podnose propisno ispunjene izvještaje za poljoprivredno gospodarstvo platiti uvećane standardne naknade prije roka koji će se utvrditi za podnošenje izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo.

(16)

S obzirom na to da se mjere predviđene ovom Uredbom trebaju primjenjivati od obračunske godine 2015., ova se Uredba treba primjenjivati od te obračunske godine.

(17)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

PODRUČJE PRAĆENJA I PLAN ZA ODABIR

Članak 1.

Prag ekonomske veličine

Pragovi ekonomske veličine, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Broj izvještajnih gospodarstava

Broj izvještajnih gospodarstava po državi članici i po područnoj jedinici sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), kako je navedeno u članku 5.a stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđen je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Plan za odabir

1.   Modeli i metode koji se odnose na oblik i sadržaj podataka iz članka 5.a stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 utvrđeni su u Prilogu III. ovoj Uredbi.

2.   Države članice elektroničkim putem obavješćuju Komisiju o planovima za odabir iz članka 5.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 koje je odobrio nacionalni odbor iz članka 6. stavka 2. te Uredbe najkasnije dva mjeseca prije početka obračunske godine na koju se odnose.

POGLAVLJE 2.

TIPOLOGIJA UNIJE ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Članak 4.

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje, kako je navedeno u članku 5.b stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i njihova sukladnost s općim i glavnim vrstama poljoprivredne proizvodnje, kako je navedeno u tom članku, utvrđeni su u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Ekonomska veličina gospodarstva

Metoda izračuna ekonomske veličine gospodarstva, kako je navedeno u članku 5.b stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i razredi ekonomske veličine, kako je navedeno u članku 5.b stavku 1. te Uredbe, utvrđeni su u Prilogu V. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Standardni prinos i ukupni standardni prinos

1.   Metoda izračuna za određivanje standardnih prinosa za sva obilježja, kako je navedeno u članku 5.b stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i postupci prikupljanja odgovarajućih podataka utvrđeni su u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

Standardni prinos različitih obilježja gospodarstva, kako je navedeno u članku 5.b stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđuje se za sve geografske jedinice iz točke 2. podtočke (b) Priloga VI. ovoj Uredbi i za sva obilježja biljne i stočarske proizvodnje u istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koja su popisana u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1166/2008.

2.   Ukupni standardni prinos gospodarstva dobiva se množenjem standardnog prinosa za svako obilježje biljne i stočarske proizvodnje i broja odgovarajućih jedinica.

Članak 7.

Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom

Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom, kako je navedeno u članku 5.b stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđene su u dijelu A Priloga VII. ovoj Uredbi. Njihova se važnost izražava kao postotna skupina. Te postotne skupine utvrđene su u dijelu C Priloga VII. ovoj Uredbi.

Metoda kojom se procjenjuje važnost dohodovnih aktivnosti iz prvog podstavka utvrđena je u dijelovima B i C Priloga VII. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Obavješćivanje o standardnim prinosima i dostavljanje podataka za njihovo određivanje

1.   Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o standardnim prinosima i dostavljaju joj podatke za njihovo određivanje, kako je navedeno u članku 5.b stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, za referentno razdoblje godine N prije 31. prosinca godine N + 3.

2.   Za dostavljanje podataka iz stavka 1. države članice služe se računalnim sustavom koji im je u tu svrhu na raspolaganje stavila Komisija (Eurostat).

POGLAVLJE 3.

IZVJEŠTAJ ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO I DOSTAVLJANJE PODATAKA KOMISIJI

Članak 9.

Oblik i izgled izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo

Oblik i izgled prikaza knjigovodstvenih podataka iz članka 8. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 te s njima povezane upute utvrđeni su u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Metode i rokovi za dostavljanje podataka Komisiji

1.   Izvještaje za poljoprivredno gospodarstvo Komisiji podnose agencije za vezu iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 s pomoću računalnog sustava za dostavljanje i kontrolu kako je navedeno u članku 19. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1217/2009. Tražene informacije razmjenjuju se elektroničkim putem na temelju modela stavljenih na raspolaganje agenciji za vezu preko tog sustava.

2.   Odbor za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka obavješćuje države članice o općim uvjetima za primjenu računalnog sustava iz stavka 1.

3.   Komisiji se izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo podnose do 31. prosinca nakon kraja predmetne obračunske godine.

Države članice koje nisu uspjele dostaviti podatke iz izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo za 2012. u roku utvrđenom u prvom podstavku mogu Komisiji dostaviti izvještaje za poljoprivredno gospodarstvo u roku do tri mjeseca nakon isteka roka iz prvog podstavka.

4.   Smatra se da su izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo dostavljeni Komisiji čim se knjigovodstveni podatci iz članka 9. unesu u računalni sustav za dostavljanje i kontrolu iz stavka 1. i izvrše naknadne računalne provjere te čim agencija za vezu potvrdi da su podatci spremni za unošenje u taj sustav.

POGLAVLJE 4.

STANDARDNA NAKNADA

Članak 11.

Propisno ispunjeni izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo

Za potrebe članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo propisno je ispunjen kad je njegov sadržaj činjenično točan te kad su u njemu sadržani knjigovodstveni podatci uneseni i predstavljeni u skladu s oblikom i izgledom utvrđenim u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 12.

Prihvatljiv broj izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo

Ukupan broj propisno ispunjenih i dostavljenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo po državi članici, kako je navedeno u članku 5.a stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, prihvatljivih za plaćanje standardne naknade ne premašuje ukupan broj izvještajnih gospodarstava utvrđen za te države članice u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Ako država članica ima više od jedne područne jedinice FADN-a, broj propisno ispunjenih i dostavljenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo po područnoj jedinici FADN-a prihvatljivih za standardnu naknadu može biti do 20 % veći od broja utvrđenog za predmetnu područnu jedinicu FADN-a, uz uvjet da ukupni broj propisno ispunjenih i podnesenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo predmetne države članice nije veći od ukupnog broja utvrđenog za tu državu članicu u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 13.

Plaćanje standardne naknade

Ukupan iznos standardne naknade iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 isplaćuje se u dva obroka:

(a)

uplata u iznosu od 50 % ukupnog iznosa izračunanog na temelju iznosa utvrđenog u članku 14. prvom stavku ove Uredbe izvršava se na početku svake obračunske godine za broj izvještajnih gospodarstava utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(b)

preostali iznos isplaćuje se nakon što Komisija utvrdi da su izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo propisno ispunjeni.

Preostali iznos iz ovog članka prvog stavka točke (b) izračunava se množenjem standardne naknade po izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo izračunane na temelju članka 14. ove Uredbe i broja propisno ispunjenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo prihvatljivih u skladu s člankom 12. ove Uredbe te oduzimanjem uplate iz ovog članka prvog stavka točke (a).

Članak 14.

Iznos standardne naknade

Standardna naknada iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 utvrđuje se na iznos od 160 EUR po izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.

Ako se na razini područne jedinice FADN-a ili na razini predmetne države članice ne postigne prag od 80 % iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009, smanjenje iz te odredbe primjenjuje se samo na nacionalnoj razini.

Ako država članica podnese knjigovodstvene podatke iz članka 9. ove Uredbe najkasnije jedan mjesec prije odgovarajućeg roka iz članka 10. stavka 3., standardna naknada povećava se za 5 EUR osim ako nije postignut prag od 80 % iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1217/2009 na razini područne jedinice FADN-a ili države članice.

POGLAVLJE 5.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Provedbena Uredba (EU) br. 283/2012 i Provedbena Uredba (EU) br. 730/2013 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2015.

Međutim one se i dalje primjenjuju na obračunske godine koje prethode obračunskoj godini 2015.

Članak 16.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od obračunske godine 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(2)  Uredba (EU) br. 1318/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 340, 17.12.2013., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 283/2012 od 29. ožujka 2012. o utvrđivanju standardne naknade za svako izvješće o poljoprivrednom gospodarstvu od obračunske godine 2012. u okviru sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (SL L 92, 30.3.2012., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije(EU) br. 730/2013 od 29. srpnja 2013. o određenim detaljnim provedbenim pravilima za vođenje knjigovodstva u svrhu utvrđivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava (SL L 203, 30.7.2013., str. 6.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 571/88 (SL L 321, 1.12.2008., str. 14.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1198/2014 od 1. kolovoza 2014. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 321, 7.11.2014., str. 2.).


PRILOG I.

PRAG EKONOMSKE VELIČINE ZA PODRUČJE PRAĆENJA (ČLANAK 1.)

Država članica/područna jedinica FADN-a

Prag (u EUR)

Belgija

25 000

Bugarska

2 000

Češka

8 000

Danska

15 000

Njemačka

25 000

Estonija

4 000

Irska

8 000

Grčka

4 000

Španjolska

8 000

Francuska (osim Martiniquea, Réuniona, Guadeloupea)

25 000

Francuska (samo Martinique, Réunion, Guadeloupe)

15 000

Hrvatska

4 000

Italija

8 000

Cipar

4 000

Latvija

4 000

Litva

4 000

Luksemburg

25 000

Mađarska

4 000

Malta

4 000

Nizozemska

25 000

Austrija

8 000

Poljska

4 000

Portugal

4 000

Rumunjska

2 000

Slovenija

4 000

Slovačka

25 000

Finska

8 000

Švedska

15 000

Ujedinjena Kraljevina (osim Sjeverne Irske)

25 000

Ujedinjena Kraljevina (samo Sjeverna Irska)

15 000


PRILOG II.

BROJ IZVJEŠTAJNIH GOSPODARSTAVA (ČLANAK 2.)

Referentni broj

Ime područne jedinice FADN-a

Broj izvještajnih gospodarstava po obračunskoj godini

BELGIJA

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles – Brussel

343

Wallonie

480

Ukupno Belgija

1 200

BUGARSKA

831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396

Ukupno Bugarska

2 202

745

ČEŠKA

1 417

370

DANSKA

2 150

NJEMAČKA

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Ukupno Njemačka

8 800

755

ESTONIJA

658

380

IRSKA

900

GRČKA

450

Makedonija – Tračka

2 000

460

Epir – Peloponez – Jonski otoci

1 350

470

Tesalija

700

480

Kontinentalna Grčka, Egejski otoci, Kreta

1 450

Ukupno Grčka

5 500

ŠPANJOLSKA

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Ukupno Španjolska

8 700

FRANCUSKA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

La Réunion

160

Ukupno Francuska

7 640

860

HRVATSKA

1 251

ITALIJA

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547

Ukupno Italija

11 106

740

CIPAR

500

770

LATVIJA

1 000

775

LITVA

1 000

350

LUKSEMBURG

450

MAĐARSKA

767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209

Ukupno Mađarska

1 900

780

MALTA

536

360

NIZOZEMSKA

1 500

660

AUSTRIJA

2 000

POLJSKA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Ukupno Poljska

12 100

PORTUGAL

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Ukupno Portugal

2 300

RUMUNJSKA

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Ukupno Rumunjska

6 000

820

SLOVENIJA

908

810

SLOVAČKA

562

FINSKA

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Ukupno Finska

1 100

ŠVEDSKA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Ukupno Švedska

1 025

UJEDINJENA KRALJEVINA

411

England – North Region

420

412

England – East Region

650

413

England – West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Ukupno Ujedinjena Kraljevina

2 500


PRILOG III.

MODELI I METODE ZA PRIPREMU PLANA ZA ODABIR (ČLANAK 3. STAVAK 1.)

Podatci iz članka 5.a stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 dostavljaju se Komisiji na temelju sljedeće podjele:

A.   INFORMATIVNI LIST

1.

Opće informacije

1.1.

Obračunska godina

1.2.

Država članica

1.3.

Naziv agencije za vezu

1.4.

Je li agencija za vezu dio javne uprave? (jest/nije)

 

2.

Temelj plana za odabir

2.1.

Izvor ukupne populacije gospodarstava

2.2.

Godina upotrijebljene populacije gospodarstava

2.3.

Godina standardnog prinosa

2.4.

Definicija područja praćenja

 

3.

Postupci raslojavanja područja praćenja

3.1.

Grupiranje po vrsti poljoprivrednoga gospodarstva

3.2.

Grupiranje po razredu veličine poljoprivrednoga gospodarstva

3.3.

Dodatni nacionalni kriterij primijenjen na raslojavanje područja praćenja

3.3.1.

Je li primijenjen ijedan dodatni kriterij za raslojavanje?

3.3.2.

Je li dodatni nacionalni kriterij primijenjen u nacionalnom odabiru uzorka?

3.3.3.

Je li dodatni nacionalni kriterij primijenjen u nacionalnom ponderiranju populacijskih podataka?

3.3.4.

Je li dodatni nacionalni kriterij primijenjen u odabiru izvještajnih gospodarstava za EU FADN?

3.3.5.

Ako ga primjenjujete za EU-ov odabir, objasnite svoj izbor i navedite pojedinosti povezane s mogućim posljedicama na reprezentativnost područja praćenja EU FADN-a.

3.4.

Pravila grupiranja

3.5.

Pokrivenost uzorka

 

4.

Metode određivanja stope odabira i veličine uzorka za svaki sloj

 

Ravnomjerna raspodjela

Optimalna raspodjela

Ravnomjerna i optimalna raspodjela – kombinirano

Druga metoda

 

5.

Postupci odabira izvještajnih gospodarstava

 

Nasumični odabir

Nenasumični odabir

Nasumični i nenasumični odabir – kombinirano

Druga metoda

 

6.

Postupci mogućeg kasnijeg ažuriranja plana za odabir

 

7.

Vjerojatno razdoblje valjanosti plana za odabir

 

8.

Razvrstavanje gospodarstava u području praćenja u skladu s tipologijom Unije za poljoprivredna gospodarstva (koji odgovaraju barem glavnim vrstama)

 

9.

Broj izvještajnih gospodarstava koje je potrebno odabrati za svaki utvrđeni sloj

 

10.

Dodatne informacije koje nisu obuhvaćene prethodnim točkama

 

11.

Nacionalni odbor odobrio je plan za odabir, datum

B.   TABLICE PLANA ZA ODABIR

Pojedinosti o referentnoj populaciji i uzorku utvrđenom za predmetnu obračunsku godinu dostavljaju se na temelju modelâ sljedećih tablica koje su sastavni dio dokumentacije plana za odabir.

Tablica 1.   Pravila grupiranja koja se primjenjuju za odabir uzorka poljoprivrednih gospodarstava EU FADN

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Kôd područne jedinice FADN-a (vidi Prilog II.)

2

Skupine vrsta poljoprivredne proizvodnje (vidi Prilog IV.)

3

Skupine razredâ ekonomske veličine (vidi Prilog V.)


Tablica 2.   Pokrivenost uzorka

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Razredi ekonomske veličine (utvrđeni u Prilogu V.)

2

Donje granice razredâ ekonomske veličine (u EUR)

3

Gornje granice razredâ ekonomske veličine (u EUR)

4

Broj gospodarstava zastupljene populacije

5

Obrnuti kumulativni postotak broja gospodarstava zastupljene populacije

6

Korištena poljoprivredna površina (ha) zastupljene populacije

7

Obrnuti kumulativni postotak zastupljene korištene poljoprivredne površine

8

Ukupni standardni prinos zastupljene populacije

9

Obrnuti kumulativni postotak zastupljenog ukupnog standardnog prinosa

10

Broj uvjetnih grla zastupljene populacije

11

Obrnuti kumulativni postotak broja zastupljenih uvjetnih grla


Tablica 3.   Raspodjela poljoprivrednih gospodarstava u populaciji

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Kôd – glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

2

Oznaka – glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

3

Razred ekonomske veličine – 1

4

Razred ekonomske veličine – 2

5

Razred ekonomske veličine – 3

6

Razred ekonomske veličine – 4

7

Razred ekonomske veličine – 5

8

Razred ekonomske veličine – 6

9

Razred ekonomske veličine – 7

10

Razred ekonomske veličine – 8

11

Razred ekonomske veličine – 9

12

Razred ekonomske veličine – 10

13

Razred ekonomske veličine – 11

14

Razred ekonomske veličine – 12

15

Razred ekonomske veličine – 13

16

Razred ekonomske veličine – 14

17

Razred ekonomske veličine – ukupno


Tablica 4.   Plan za odabir

Izgled tablice

Broj stupca

Opis stupca

1

Područna jedinica FADN-a – kôd EU FADN

2

Ime područne jedinice FADN-a

3

Vrsta poljoprivrednoga gospodarstva – nacionalni kôd

4

Vrsta poljoprivrednoga gospodarstva – kôd EU FADN

5

Razred ekonomske veličine – nacionalni kôd

6

Razred ekonomske veličine – kôd EU FADN

7

Razred ekonomske veličine – opis (veličina u EUR)

8

Broj gospodarstava planiranih za odabir (A)

9

Broj gospodarstava u populaciji (B)

10

Prosječna ponderirana vrijednost (B)/(A)


PRILOG IV.

POSEBNE VRSTE SPECIJALIZIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I NJIHOVA SUKLADNOST S OPĆIM I GLAVNIM VRSTAMA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (ČLANAK 4.)

A.   POSEBNE VRSTE SPECIJALIZIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje definiraju se dvjema značajkama:

(a)   prirodom predmetnih obilježja

Obilježja se odnose na popis obilježja uključenih u istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) za 2016.: ona se određuju upotrebom kodova navedenih u korelacijskog tablici u dijelu B.I. ovog Priloga ili kodom ponovnog razvrstavanja nekih navedenih obilježja kako je utvrđeno u dijelu B.II. ovog Priloga (1).

(b)   uvjetima koji određuju granice razreda

Osim ako je drukčije određeno, ti su uvjeti izraženi kao udjeli ukupnog standardnog prinosa gospodarstva.

Svi uvjeti određeni za određene vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje moraju se kumulativno zadovoljiti kako bi gospodarstvo bilo svrstano u povezanu posebnu vrstu specijalizirane poljoprivredne proizvodnje.

Specijalizirana gospodarstva – usjevi

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

Opis izračuna

Kôd obilježjâ i uvjetâ

(vidi dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

1

Specijalizirana proizvodnja oraničnih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specijalizirana proizvodnja žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specijalizirana proizvodnja žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

Žitarice, osim riže, uljarice, suhe mahunarke i proteinski usjevi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

 

152

Specijalizirana proizvodnja riže

Riža > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

 

 

 

 

153

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 151 i 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

16

Opća biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specijalizirana proizvodnja korjenastih usjeva

Krumpir, šećerna repa, krmno korjenasto bilje i kupusnjače > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva – kombinirano

Žitarice, uljarice, suhe mahunarke i proteinski usjevi > 1/3; korjenasto bilje >1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Specijalizirana proizvodnja povrća na oranici

Svježe povrće, dinje i jagode uzgojene na otvorenom polju > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

 

 

 

 

164

Specijalizirana proizvodnja duhana

Duhan > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

 

 

 

 

165

Specijalizirana proizvodnja pamuka

Pamuk > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

 

 

 

 

166

Razni oranični usjevi kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 161, 162, 163, 164 i 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

 

2

Specijalizirano vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specijalizirano vrtlarstvo u zatvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specijalizirana proizvodnja povrća u zatvorenom

Svježe povrće, dinje i jagode – u stakleniku > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

 

 

 

 

212

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno u stakleniku > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

 

213

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo u zatvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 211 i 212

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

22

Specijalizirano vrtlarstvo na otvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specijalizirana proizvodnja povrća na otvorenom

Uzgoj svježeg povrća, dinja i jagoda za tržište> 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

 

 

 

 

222

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno na otvorenom > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

 

223

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo na otvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 221 i 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

23

Ostalo vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specijalizirana proizvodnja gljiva

Gljive > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

 

 

 

 

232

Specijalizirani rasadnici

Rasadnici > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

 

 

 

 

233

Razno vrtlarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 231 i 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

 

3

Specijalizirani uzgoj trajnih nasada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specijalizirano vinogradarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specijalizirana proizvodnja kvalitetnih vina

Vinogradi koji uobičajeno daju kvalitetno vino > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

 

 

 

 

352

Specijalizirana proizvodnja vina, osim kvalitetnih vina

Vinogradi koji uobičajeno daju ostala vina > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

 

 

 

 

353

Specijalizirana proizvodnja stolnoga grožđa

Vinogradi koji uobičajenu daju stolno grožđe > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

 

 

 

 

354

Ostalo vinogradarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 351, 352 i 353

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

 

 

 

36

Specijalizirana proizvodnja voća i agruma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specijalizirana proizvodnja voća (osim agruma, tropskog i suptropskog voća te orašastih plodova)

Voće umjerenih klimatskih zona i bobičasto voće > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

 

 

 

 

362

Specijalizirana proizvodnja agruma

Agrumi > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

 

 

 

 

363

Specijalizirana proizvodnja orašastih plodova

Orašasti plodovi > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

 

 

 

 

364

Specijalizirana proizvodnja tropskog i suptropskog voća

Voće suptropskih klimatskih zona > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

 

 

 

 

365

Specijalizirana proizvodnja voća, agruma te tropskog i suptropskog voća te orašastih plodova: mješovita proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 361, 362, 363 i 364

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

 

 

 

37

Specijalizirana proizvodnja maslina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specijalizirana proizvodnja maslina

Masline > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

 

 

 

38

Razni trajni nasadi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Razni trajni nasadi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 351 do 370

P3 > 2/3

 

 


Specijalizirana gospodarstva – uzgoj životinja

Vrste poljoprivredne proizvodnje

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

Opis izračuna

Kôd obilježjâ i uvjetâ

(vidi dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

4

Specijalizirani uzgoj pašnih životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

Mliječne krave > 3/4 ukupne pašnih životinja; pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

3.02.06. > 3/4 GL-a; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

Sva goveda (tj. starosti do godinu dana, goveda starosti od jedne do dvije godine i goveda starosti od dvije i više godina (muška goveda, junice, mliječne krave i ostale krave)) > 2/3 pašnih životinja; mliječne krave ≤ 1/10 pašnih životinja; pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

Sva goveda > 2/3 pašnih životinja; mliječne krave > 1/10 pašnih životinja; pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva, osim gospodarstava iz razreda 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; osim 450

 

 

 

48

Ovce, koze i ostale pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specijalizirani uzgoj ovaca

Ovce > 2/3 pašnih životinja; pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Uzgoj ovaca i goveda – kombinirano

Sva goveda > 1/3 pašnih životinja; ovce > 1/3 pašnih životinja i pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Specijalizirani uzgoj koza

Koze > 2/3 pašnih životinja; pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Razne pašne životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 481, 482 i 483

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

 

5

Specijalizirani uzgoj svinja i peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specijalizirani uzgoj svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specijalizirani uzgoj svinja

Rasplodne krmače > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

 

 

 

 

512

Specijalizirani uzgoj svinja za tov

Prasad i ostale svinje > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

 

 

 

 

513

Uzgoj i tov svinja – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 511 i 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Specijalizirani uzgoj peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specijalizirani uzgoj kokoši nesilica

Kokoši nesilice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02. > 2/3

 

 

 

 

522

Specijalizirani uzgoj peradi za meso

Brojleri i ostala perad > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

 

 

 

 

523

Kokoši nesilice i perad za meso – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 521 i 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Razni uzgoj svinja i peradi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Razni uzgoj svinja i peradi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 511 do 523

P5 > 2/3

 

 


Mješovita gospodarstva

Vrste poljoprivredne proizvodnje

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

Opis izračuna

Kôd obilježjâ i uvjetâ

(vidi dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

6

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Vrtlarstvo i trajni nasadi – kombinirano

Vrtlarstvo > 1/3; trajni nasadi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Oranični usjevi i vrtlarstvo – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3; vrtlarstvo > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Oranični usjevi i vinogradi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3; vinogradi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Oranični usjevi i trajni nasadi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3, trajni nasadi > 1/3; vinova loza ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

Opća biljna proizvodnja > 1/3, nema drugih djelatnosti > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Ostala mješovita biljna proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 611, 612, 613, 614 i 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mješovite životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mješovite životinje, uglavnom za proizvodnju mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja; mliječne krave > 1/2 goveda za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 731

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Mješovite životinje, uglavnom uzgoj svinja i peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mješovite životinje: svinje, perad i proizvodnja mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja; svinje i perad > 1/3, mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Mješovite životinje: mješovite životinje, svinje i perad i pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 741

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mješovita biljna proizvodnja – uzgoj životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Oranični usjevi – pašne životinje – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja; mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka; goveda, za proizvodnju mlijeka < opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja; mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka; goveda, za proizvodnju mlijeka ≥ opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinja koje ne služe za proizvodnju mlijeka

Opća biljna proizvodnja > pašne životinje i krmivo, osim gospodarstava iz razreda 831

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; osim 831

 

 

 

 

834

Pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 831, 832 i 833

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

Razni usjevi uzgoj životinja – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Oranični usjevi i uzgoj svinja i peradi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3; svinje i perad > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P1> 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Trajni nasadi i pašne životinje – kombinirano

Trajni nasadi > 1/3; pašne životinje i krmivo > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Pčelarstvo

Pčele > 2/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

3.07. > 2/3

 

 

 

 

844

Razni mješoviti usjevi i životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 841, 842 i 843

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151 – 742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

 


Nerazvrstana gospodarstva

Vrste poljoprivredne proizvodnje

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

Opis izračuna

Kôd obilježjâ i uvjetâ

(vidi dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

9

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Nerazvrstana gospodarstva

Ukupan standardni prinos = 0

 

 

 

B.   KORELACIJSKA TABLICA I KODOVI ZA PONOVNO RAZVRSTAVANJE

I.   Podudarnost naslova istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) iz Uredbe (EZ) br. 1166/2008 i izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a

Istovjetni naslovi za primjenu standardnih prinosa

Kôd FSS-a koja se upotrebljava za naslov

Kôd koeficijenta standardnog prinosa (SP)

Istraživanje Unije o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za 2016. (FSS 2016.)

(Uredba (EZ) br. 1166/2008))

Izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a

(Prilog VIII. ovoj Uredbi)

I.   

Usjevi

2.01.01.01.

B_1_1_1

Obična pšenica i pir krupnik

10110.

Obična pšenica i pir krupnik

2.01.01.02.

B_1_1_2

Tvrda pšenica (durum)

10120.

Tvrda pšenica (durum)

2.01.01.03.

B_1_1_3

Raž

10130.

Raž

2.01.01.04.

B_1_1_4

Ječam

10140.

Ječam

2.01.01.05.

B_1_1_5

Zob

10150.

Zob

2.01.01.06.

B_1_1_6

Kukuruz u zrnu

10160.

Kukuruz u zrnu

2.01.01.07.

B_1_1_7

Riža

10170.

Riža

2.01.01.99.

B_1_1_99

Ostale žitarice za proizvodnju zrnja

10190.

Ostale žitarice za proizvodnju zrnja

2.01.02.

B_1_2

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja (uključujući sjeme i mješavine žitarica i sjemenki mahunarki )

10220.

Leća, slanutak i grahorice

10290.

Ostali proteinski usjevi

2.01.02.01.

B_1_2_1

Od toga grašak, grah i slatka lupina

10210.

Grašak, grah i slatka lupina

2.01.03.

B_1_3

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

10300.

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

10310.

Krumpir za proizvodnju škroba

10390.

Ostali krumpir

2.01.04.

B_1_4

Šećerna repa (bez sjemena)

10400.

Šećerna repa (bez sjemena)

2.01.05.

B_1_5

Korjenasti usjevi za krmu i kupusnjače za krmu (bez sjemena)

10500.

Korjenasti usjevi za krmu i kupusnjače za krmu (bez sjemena)

2.01.06.01.

B_1_6_1

Duhan

10601.

Duhan

2.01.06.02.

B_1_6_2

Hmelj

10602.

Hmelj

2.01.06.03.

B_1_6_3

Pamuk

10603.

Pamuk

2.01.06.04.

B_1_6_4

Uljana repica i ogrštica

10604.

Uljana repica i ogrštica

2.01.06.05.

B_1_6_5

Suncokret

10605.

Suncokret

2.01.06.06.

B_1_6_6

Soja

10606.

Soja

2.01.06.07.

B_1_6_7

Uljni lan

10607.

Uljni lan

2.01.06.08.

B_1_6_8

Ostale uljarice

10608.

Ostale uljarice

2.01.06.09.

B_1_6_9

Lan

10609.

Lan

2.01.06.10.

B_1_6_10

Konoplja

10610.

Konoplja

2.01.06.11.

B_1_6_11

Ostalo predivo bilje

10611.

Ostalo predivo bilje

2.01.06.12.

B_1_6_12

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

10612.

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

2.01.06.99.

B_1_6_99

Ostalo industrijsko bilje

10613.

Šećerna trska

10690.

Ostalo industrijsko bilje

2.01.07.

B_1_7

Svježe povrće, dinje i jagode, od toga:

 

2.01.07.01.

B_1_7_1

Na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

 

2.01.07.01.01.

B_1_7_1_1

Na otvorenom polju

10711.

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – na otvorenom

2.01.07.01.02.

B_1_7_1_2

Uzgoj za tržište

10712.

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – uzgoj za tržište

2.01.07.02.

B_1_7_2

U stakleniku ili pod drugim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

10720.

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – u stakleniku ili pod drugim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

2.01.08.

 

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika):

 

2.01.08.01.

B_1_8_1

Na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

10810.

Cvijeće i ukrasno bilje – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

2.01.08.02.

B_1_8_2

U stakleniku ili pod drugim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

10820.

Cvijeće i ukrasno bilje – u stakleniku ili pod drugim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

2.01.09.

B_1_9

Krmno bilje koje se žanje zeleno

 

2.01.09.01.

B_1_9_1

Trave i djetelinsko-travne smjese

10910.

Trave i djetelinsko-travne smjese

2.01.09.02.

B_1_9_2

Biljke koje se žanju zelene

 

2.01.09.02.01.

B_1_9_2_1

Silažni kukuruz

10921.

Silažni kukuruz

2.01.09.02.02.

B_1_9_2_2

Leguminoze

10922.

Leguminoze

2.01.09.02.99.

B_1_9_2_99

Ostali krmni usjevi požnjeveni u zelenom stanju

10923.

Ostali krmni usjevi požnjeveni u zelenom stanju

2.01.10.

B_1_10

Sjeme i sadni materijal

11000.

Sjeme i sadni materijal

2.01.11.

B_1_11

Ostali ratarski usjevi

11100.

Ostali ratarski usjevi

2.01.12.

B_1_12

Zemljište na ugaru

11210.

Zemljište na ugaru bez subvencija

2.02.

B_2

Povrtnjaci

20000.

Povrtnjaci

2.03.01.

B_3_1

Pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka

30100.

Pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka

2.03.02.

B_3_2

Ekstenzivni pašnjaci

30200.

Ekstenzivni pašnjaci

2.03.03.

B_3_3

Trajni travnjaci koji se više ne upotrebljavaju za proizvodne namjene i koji više nisu prihvatljivi za subvencije

30300.

Trajni travnjaci koji se više ne upotrebljavaju za proizvodne namjene i koji više nisu prihvatljivi za subvencije

2.04.01.

B_4_1

Voćnjaci i nasadi bobičastog voća

 

2.04.01.01.

B_4_1_1

Vrste voća, od toga

 

2.04.01.01.01.

B_4_1_1_1

Voće umjerenog klimatskog područja

40111.

Jabuke

40112.

Kruške

40113.

Breskve i nektarine

40114.

Ostalo voće umjerenog podneblja

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

Voće suptropskog klimatskog područja

40115.

Voće tropskog ili suptropskog područja

2.04.01.02.

B_4_1_2

Vrste bobičastog voća

40120.

Vrste bobičastog voća

2.04.01.03.

B_4_1_3

Orašasti plodovi

40130.

Orašasti plodovi

2.04.02.

B_4_2

Nasadi agruma

40210.

Naranče

40220.

Tanđerine, mandarine, klementine i slično sitno voće

40230.

Limuni

40290.

Ostali agrumi

2.04.03.

B_4_3

Maslinici

 

2.04.03.01.

B_4_3_1

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju stolnih maslina

40310.

Stolne masline

2.04.03.02.

B_4_3_2

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju maslinova ulja

40320.

Masline za proizvodnju ulja (koje se prodaju u obliku ploda

40330.

Maslinovo ulje

2.04.04.

B_4_4

Vinogradi u kojima se uobičajeno proizvodi:

 

2.04.04.01.

B_4_4_1

Kvalitetno vino

40411.

Vino s sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40412.

Vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40451.

Grožđe za vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40452.

Grožđe za vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

2.04.04.02.

B_4_4_2

Ostala vina

40420.

Ostala vina

40460.

Grožđe za proizvodnju ostalih vina

2.04.04.03.

B_4_4_3

Stolno grožđe

40430.

Stolno grožđe

2.04.04.04.

B_4_4_4

Grožđice

40440.

Grožđice

2.04.05.

B_4_5

Rasadnici

40500.

Rasadnici

2.04.06.

B_4_6

Ostali trajni nasadi

40600.

Ostali trajni nasadi

40610.

Božićna drvca

2.04.07.

B_4_7

Trajni nasadi u staklenicima

40700.

Trajni nasadi u staklenicima

2.06.01.

B_6_1

Gljive

60000.

Gljive

II.   

Životinje

3,01.

C_1

Kopitari

100.

Kopitari

3.02.01.

C_2_1

Goveda, do godinu dana starosti, junad i junice

210.

Goveda, do jedne godine, junad i junice

3.02.02.

C_2_2

Goveda, od jedne do dvije godine starosti, junad

220.

Goveda, od jedne do dvije godine, junad

3.02.03.

C_2_3

Goveda, od jedne do dvije godine starosti, junice

230.

Goveda, od jedne do dvije godine, junice

3.02.04.

C_2_4

Junad od najmanje dvije godine

240.

Junad od najmanje dvije godine

3.02.05.

C_2_5

Junice od najmanje dvije godine

251.

Rasplodne junice

252.

Junice za tov

3.02.06.

C_2_6

Mliječne krave

261.

Mliječne krave

262.

Krave bivoli

3.02.99.

C_2_99

Ostale krave

269.

Ostale krave

3.03.01.

C_3_1

Ovce (svih starosti)

 

3.03.01.01.

C_3_1_1

Rasplodne ovce

311.

Rasplodne ovce

3.03.01.99.

C_3_1_99

Ostale ovce

319.

Ostale ovce

3.03.02.

C_3_2

Koze (svih starosti)

 

3.03.02.01.

C_3_2_1

Rasplodne koze

321.

Rasplodne koze

3.03.02.99.

C_3_2_99

Ostale koze

329.

Ostale koze

3.04.01.

C_4_1

Prasad do 20 kg žive vage

410.

Prasad do 20 kg žive vage

3.04.02.

C_4_2

Rasplodne krmače od najmanje 50 kg

420.

Rasplodne krmače od najmanje 50 kg

3.04.99.

C_4_99

Ostale svinje

491.

Svinje za tov

499.

Ostale svinje

3.05.01.

C_5_1

Brojleri

510.

Perad – brojleri

3.5.2002.

C_5_2

Kokoši nesilice

520.

Kokoši nesilice

3.5.2003.

3.05.03.01.

3.05.03.02.

3.05.03.03.

3.05.03.04.

3.05.03.99.

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Ostala perad

Purani

Patke

Guske

Nojevi

Ostala perad, drugdje nespomenuta

530.

Ostala perad

3.06.

C_6

Kunići, rasplodne ženke

610.

Kunići, rasplodne ženke

699.

Ostali kunići

3.07.

C_7

Pčele

700.

Pčele

II.   Kodovi za ponovno razvrstavanje nekih obilježja uključenih u FSS 2016.:

P45.

Goveda, mliječna = 3.02.01. (goveda, do godinu dana starosti, junad i junice) + 3.02.03. (goveda, od jedne do dvije godine starosti, junice) + 3.02.05. (junice od najmanje dvije godine) + 3.02.06. (mliječne krave)

P46.

Goveda = P45 (goveda, mliječna) + 3.02.02. (goveda, od jedne do dvije godine starosti, junad) + 3.02.04. (junad od najmanje dvije godine) + 3.02.99. (ostale krave)

GL

Pašne životinje = 3.01. (kopitari) + P46 (goveda) + 3.03.01.01. (rasplodne ovce) + 3.03.01.99. (ostale ovce) + 3.03.02.01. (rasplodne koze) + 3.03.02.99. (ostale koze)

Ako je GL = 0 FCP1 Krmivo za prodaju = 2.01.05. (korjenasti usjevi za krmu i kupusnjače za krmu) + 2.01.09. (krmno bilje koje se žanje zeleno) + 2.03.01. (pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka) + 2.03.02. (ekstenzivni pašnjaci)

FCP4

Krmivo za pašne životinje = 0

P17

Korjenasti usjevi = 2.01.03. (krumpir) + 2.01.04. (šećerna repa) + 2.01.05. (korjenasti usjevi za krmu i kupusnjače za krmu)

Ako je GL > 0 FCP1 Krmivo za prodaju = 0

FCP4

Krmivo za pašne životinje = 2.01.05. (korjenasti usjevi za krmu i kupusnjače za krmu) + 2.01.09. (krmno bilje koje se žanje zeleno) + 2.03.01. (pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka) + 2.03.02. (ekstenzivni pašnjaci)

P17

Korjenasti usjevi = 2.01.03. (krumpir) + 2.01.04. (šećerna repa)

P151.

Žitarice bez riže = 2.01.01.01. (obična pšenica i pir krupnik) + 2.01.01.02. (tvrda pšenica) + 2.01.01.03. (raž) + 2.01.01.04. (ječam) + 2.01.01.05. (zob) + 2.01.01.06. (kukuruz u zrnu) + 2.01.01.99. (ostale žitarice za proizvodnju zrnja)

P15.

Žitarice = P151 (žitarice bez riže) + 2.01.01.07. (riža) P16.

P16.

Uljarice = 2.01.06.04. (uljana repica i stočna repa) + 2.01.06.05. (suncokret) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (lan (laneno sjeme)) + 2.01.06.08. (ostale uljarice)

P51.

Svinje = 3.04.01. (prasad do 20 kg žive vage) + 3.04.02.(rasplodne krmače od najmanje 50 kg) + 3.04.99. (ostale svinje)

P52.

Perad = 3.05.01. (brojleri) + 3.05.02. (kokoši nesilice) + 3.05.03. (ostala perad)

P1.

Opća biljna proizvodnja = P15 (žitarice) + 2.01.02. (suhe mahunarke i proteinski usjevi) + 2.01.03. (krumpir) + 2.01.04. (šećerna repa) + 2.01.06.01. (duhan) + 2.01.06.02. (hmelj) + 2.01.06.03. (pamuk) + P16 (uljarice) + 2.01.06.09. (lan) + 2.01.06.10. (konoplja) + 2.01.06.11. (ostalo predivo bilje) + 2.01.06.12. (aromatsko, ljekovito i začinsko bilje) + 2.01.06.99. (ostalo industrijsko bilje drugdje nespomenuto) + 2.01.07.01.01. (svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom – na otvorenom polju) + 2.01.10. (obradivo zemljište i sadnice) + 2.01.11. (ostala obradiva zemljišta) + 2.01.12. (zemljište na ugaru) + FCP1 (krmivo za prodaju)

P2.

Vrtlarstvo = 2.01.07.01.02. (svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom – uzgoj za tržište) + 2.01.07.02. (svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – u stakleniku ili pod ostalim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovima) + 2.01.08.01. (cvijeće i ukrasno bilje – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom) + 2.01.08.02. (cvijeće i ukrasno bilje – u stakleniku ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom) + 2.06.01. (gljive) + 2.04.05. (rasadnici)

P3.

Trajni nasadi = 2.04.01. (voćnjaci i nasadi bobičastog voća) + 2.04.02. (nasadi agruma) + 2.04.03. (maslinici) + 2.04.04. (vinogradi) + 2.04.06. (ostali trajni nasadi) + 2.04.07. (trajni nasadi u staklenicima)

P4.

Pašne životinje i krmivo = GL (pašne životinje) + FCP4 (krmivo za pašne životinje)

P5.

Svinje i perad = P51 (svinje) + P52 (perad) + 3.06. (kunići, rasplodne ženke)

C.   VRSTE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE IZ DIJELA A

Specijalizirana gospodarstva – usjevi

Opća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

1.

Specijalizirana proizvodnja oraničnih usjeva

15.

Specijalizirana proizvodnja žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

151.

Specijalizirana proizvodnja žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

152.

Specijalizirana proizvodnja riže

153.

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže – kombinirano

16.

Opća biljna proizvodnja

161.

Specijalizirana proizvodnja korjenastih usjeva

162.

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva – kombinirano

163.

Specijalizirana proizvodnja povrća na oranici

164.

Specijalizirana proizvodnja duhana

165.

Specijalizirana proizvodnja pamuka

166.

Razni oranični usjevi – kombinirano

2.

Specijalizirano vrtlarstvo

21.

Specijalizirano vrtlarstvo u zatvorenom

211.

Specijalizirana proizvodnja povrća u zatvorenom

212.

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

213.

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo u zatvorenom

22.

Specijalizirano vrtlarstvo na otvorenom

221.

Specijalizirana proizvodnja povrća na otvorenom

222.

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

223.

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo na otvorenom

23.

Ostalo vrtlarstvo

231.

Specijalizirana proizvodnja gljiva

232.

Specijalizirani rasadnici

233.

Razno vrtlarstvo

3.

Specijalizirani uzgoj trajnih nasada

35.

Specijalizirano vinogradarstvo

351.

Specijalizirana proizvodnja kvalitetnih vina

352.

Specijalizirana proizvodnja vina, osim kvalitetnih vina

353.

Specijalizirana proizvodnja stolnoga grožđa

354.

Ostalo vinogradarstvo

36.

Specijalizirana proizvodnja voća i agruma

361.

Specijalizirana proizvodnja voća (osim agruma, tropskog i suptropskog voća te orašastih plodova)

362.

Specijalizirana proizvodnja agruma

363.

Specijalizirana proizvodnja orašastih plodova

364.

Specijalizirana proizvodnja tropskog i suptropskog voća

365.

Specijalizirana proizvodnja voća, agruma, tropskog i suptropskog voća te orašastih plodova: mješovita proizvodnja

37.

Specijalizirana proizvodnja maslina

370.

Specijalizirana proizvodnja maslina

38.

Razni trajni nasadi – kombinirano

380.

Razni trajni nasadi – kombinirano


Specijalizirana gospodarstva – uzgoj životinja

Opća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

4.

Specijalizirani uzgoj pašnih životinja

45.

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

450.

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

46.

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

460.

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

47.

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

470.

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

48.

Ovce, koze i ostale pašne životinje

481.

Specijalizirani uzgoj ovaca

482.

Uzgoj ovaca i goveda – kombinirano

483.

Specijalizirani uzgoj koza

484.

Razne pašne životinje

5.

Specijalizirani uzgoj svinja i peradi

51.

Specijalizirani uzgoj svinja

511.

Specijalizirani uzgoj svinja

512.

Specijalizirani uzgoj svinja za tov

513.

Uzgoj i tov svinja – kombinirano

52.

Specijalizirani uzgoj peradi

521.

Specijalizirani uzgoj kokoši nesilica

522.

Specijalizirani uzgoj peradi za meso

523.

Kokoši nesilice i perad za meso – kombinirano

53.

Razni uzgoj svinja i peradi – kombinirano

530.

Razni uzgoj svinja i peradi – kombinirano


Mješovita gospodarstva

Opća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

6.

Mješovita biljna proizvodnja

61.

Mješovita biljna proizvodnja

611.

Vrtlarstvo i trajni nasadi – kombinirano

612.

Oranični usjevi i vrtlarstvo – kombinirano

613.

Oranični usjevi i vinogradi – kombinirano

614.

Oranični usjevi i trajni nasadi – kombinirano

615.

Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

616.

Ostala mješovita biljna proizvodnja

7.

Mješovite životinje

73.

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje

731.

Mješovite životinje, uglavnom za proizvodnju mlijeka

732.

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka

74.

Mješovite životinje, uglavnom uzgoj svinja i peradi

741.

Mješovite životinje: svinje, perad i proizvodnja mlijeka – kombinirano

742.

Mješovite životinje: svinje i perad i pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka

8.

Mješovita biljna proizvodnja – uzgoj životinja

83.

Oranični usjevi – pašne životinje – kombinirano

831.

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

832.

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

833.

Oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje ne služe za proizvodnju mlijeka

834.

Pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

84.

Razni usjevi i uzgoj životinja – kombinirano

841.

Oranični usjevi i uzgoj svinja i peradi – kombinirano

842.

Trajni nasadi i pašne životinje – kombinirano

843.

Pčelarstvo

844.

Razni mješoviti usjevi i životinje

9.

Nerazvrstana gospodarstva

99.

Nerazvrstana gospodarstva

999.

Nerazvrstana gospodarstva


(1)  Obilježja 2.01.05.code (krmno korijenje i kupusnjače), 2.01.09. (biljke koje se ubiru zelene), 2.01.12. (zemljište na ugaru), 2.02. (povrtnjaci), 2.03.01. (pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka), 2.03.02. (ekstenzivni pašnjaci), 2.03.03. (trajni travnjaci koji se više ne upotrebljavaju za proizvodne namjene i ne mogu biti predmet plaćanja subvencija), 3.02.01. (goveda, do jedne godine, junad i junice), 3.03.01.99. (ostale ovce), 3.03.02.99. (ostale koze) i 3.04.01. (prasad do 20 kg žive vage) uzimaju se u obzir samo uz određene uvjete (vidi točku 5. Priloga VI.).


PRILOG V.

EKONOMSKA VELIČINA GOSPODARSTAVA I RAZREDI EKONOMSKE VELIČINE (ČLANAK 5.)

A.   EKONOMSKA VELIČINA GOSPODARSTVA

Ekonomska veličina gospodarstva mjeri se na temelju ukupnog standardnog prinosa poljoprivrednoga gospodarstva izraženog u EUR.

B.   RAZREDI EKONOMSKE VELIČINE GOSPODARSTAVA

Gospodarstva se razvrstavaju po razredima ekonomske veličine čije su granice određene u tablici kako slijedi:

Razredi

Granice u EUR

I

manje od 2 000

II

od 2 000 do manje od 4 000

III

od 4 000 do manje od 8 000

IV

od 8 000 do manje od 15 000

V

od 15 000 do manje od 25 000

VI

od 25 000 do manje od 50 000

VII

od 50 000 do manje od 100 000

VIII

od 100 000 do manje od 250 000

IX

od 250 000 do manje od 500 000

X

od 500 000 do manje od 750 000

XI

od 750 000 do manje od 1 000 000

XII

od 1 000 000 do manje od 1 500 000

XIII

od 1 500 000 do manje od 3 000 000

XIV

od 3 000 000

Razredi veličine II i III ili III i IV, IV i V, ili od III do V, VI i VII, VIII i IX, X i XI i od XII do XIV ili od X do XIV mogu se grupirati zajedno.


PRILOG VI.

STANDARDNI PRINOSI (SP) (ČLANAK 6.)

1.   DEFINICIJA I NAČELA ZA IZRAČUN STANDARDNIH PRINOSA

(a)   Standardni prinos (SP) znači vrijednost prinosa svih poljoprivrednih obilježja iz članka 6. stavka 1. koji odgovaraju prosječnom stanju u predmetnoj regiji.

(b)   Vrijednost prinosa iz točke (a) znači novčana vrijednost bruto poljoprivredne proizvodnje po cijeni na poljoprivrednom gospodarstvu. To je zbroj vrijednosti glavnog/glavnih proizvoda i sekundarnog/sekundarnih proizvoda.

Vrijednosti se izračunavaju množenjem proizvodnje po jedinici i cijene na poljoprivrednom gospodarstvu. PDV, porezi na proizvode i izravna plaćanja nisu uključeni.

(c)   Razdoblje proizvodnje

SP-ovi odgovaraju proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci (kalendarska godina ili godina poljoprivredne proizvodnje).

Za ratarske proizvode i proizvode životinjskog podrijetla za koje je razdoblje proizvodnje kraće ili dulje od 12 mjeseci, izračunava se SP koji odgovara rastu ili proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

(d)   Osnovni podatci i referentno razdoblje

SP-ovi se određuju na temelju proizvodnje po jedinici i cijene na poljoprivrednom gospodarstvu iz točke (b). U tu se svrhu u državama članicama prikupljaju osnovni podatci za referentno razdoblje definirano u članku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1198/2014.

(e)   Jedinice

1.

Fizičke jedinice

(a)

SP-ovi za obilježja usjeva određuju se na temelju površine izražene u hektarima.

Međutim SP-ovi za gljive određuju se na temelju bruto prinosa za sve godišnje uzastopne žetve i izraženi su po 100 m2 površine pod kulturom. Za njihovu upotrebu u kontekstu FADN-a, takvi SP-ovi za gljive dijele se brojem godišnjih uzastopnih žetvi koje se prijavljuju Komisiji u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

(b)

SP-ovi koji se odnose na obilježja životinja određuju se po grlu, osim za perad za koju se određuju po skupini od 100 komada te za pčele za koje se određuju po košnici.

2.

Novčane jedinice i zaokruživanje

Osnovni podatci za određivanje SP-ova i njihov izračun izraženi su u EUR. U državama članicama koje ne sudjeluju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, SP-ovi se pretvaraju u EUR primjenom srednjih tečaja za referentno razdoblje iz točke 1. podtočke (d) ovog Priloga. Ti srednji tečaji izračunavaju se na temelju službenih tečaja koje objavljuje Komisija (Eurostat).

SP-ovi se, prema potrebi, mogu zaokružiti na najbližih 5 EUR.

2.   RAŠČLAMBA STANDARDNIH PRINOSA

(a)   Prema obilježjima usjeva i životinja

SP-ovi se određuju za sva poljoprivredna obilježja koja odgovaraju naslovima FSS-a na način utvrđen u tim istraživanjima.

(b)   Geografska raščlamba

SP-ovi se određuju barem na temelju geografskih jedinica koje se upotrebljavaju za FSS i FADN. Sve te geografske jedinice temelje se na općoj Nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku (NUTS), kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Te se jedinice opisuju kao ponovno razvrstavanje regija NUTS 3. Područja s otežanim uvjetima gospodarenja ili brdsko-planinska područja ne smatraju se geografskim jedinicama,

SP-ovi se ne određuju za obilježja koja u predmetnoj regiji nisu relevantna.

3.   PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA ODREĐIVANJE STANDARDNIH PRINOSA

(a)

Osnovni podatci za određivanje SP-ova obnavljaju se barem pri svakom FSS-u u obliku popisa iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1166/2008.

(b)

Ako se FSS može provesti kao istraživanje na uzorku, kako je navedeno u članku 6. Uredbe (EZ) br. 1166/2008, SP-ovi se ažuriraju:

obnavljanjem osnovnih podataka na način sličan načinu utvrđenom u točki (a), ili

primjenom koeficijenta izmjene čime se SP-ovi ažuriraju kako bi se u obzir uzele izmjene, prema procjeni države članice, količinâ proizvedenih po jedinici i cijenâ u odnosu na sva obilježja i regije, koje su nastale od posljednjeg referentnog razdoblja, kako je navedeno u članku 4. Delegirane uredbe (EU) br. 1198/2014.

4.   IZVRŠAVANJE

U skladu s odredbama ovog Priloga države članice nadležne su za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun SP-ova, zatim za njihov izračun te pretvorbu u EUR i za prikupljanje podataka potrebnih za primjenu metode ažuriranja, ako je primjereno.

5.   POSTUPANJE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

Za izračun SP-ova za neke vrste obilježja i za izračun ukupnog SP-a gospodarstva utvrđena su sljedeća posebna pravila:

(a)   zemljište na ugaru

SP koji se odnosi na zemljište na ugaru uzima se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu postoje drugi pozitivni SP-ovi.

(b)   povrtnjaci

S obzirom na to da su proizvodi povrtnjaka obično namijenjeni za vlastitu potrošnju posjednika, a ne za prodaju, smatra se da su SP-ovi jednaki nuli.

(c)   životinje

Za uzgoj životinja obilježja se dijele po starosnoj kategoriji. Prinos odgovara vrijednosti rasta životinje tijekom vremena provedenog u kategoriji. Drugim riječima, on odgovara razlici između vrijednosti životinje kad izlazi iz kategorije i njezine vrijednosti u trenutku ulaska u kategoriju (to je ujedno i vrijednost zamjene).

(d)   Goveda do godinu dana starosti, junad i junice

SP-ovi koji se odnose na goveda do godinu dana starosti uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako je na gospodarstvu broj goveda godinu dana starosti veći od broja krava. U obzir se uzimaju samo SP-ovi koji se odnose na višak broja goveda starosti do jedne godine.

(e)   Ostale ovce i ostale koze

SP-ovi koji se odnose na ostale ovce uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih ovaca.

SP-ovi koji se odnose na ostale koze uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih koza.

(f)   Prasad

SP-ovi koji se odnose na prasad uzimaju se u obzir samo pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih krmača.

(g)   Krmivo

Ako na gospodarstvu nema pašnih životinja (npr. kopitara, goveda, ovaca ili koza), smatra se da su krmiva (tj. korjenasti usjevi za krmu i kupusnjače za krmu, kmno bilje koje se žanje zeleno, pašnjaci i livade) namijenjena za prodaju i dio su prinosa opće biljne proizvodnje.

Ako su na gospodarstvu prisutne pašne životinje, smatra se da su krmiva namijenjena ishrani pašnih životinja i dio su prinosa pašnih životinja i krmiva.


(1)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).


PRILOG VII.

OSTALE DOHODOVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S GOSPODARSTVOM (ČLANAK 7.)

A.   DEFINICIJA OSTALIH DOHODOVNIH AKTIVNOSTI (ODA) IZRAVNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom, a koje nisu poljoprivredne djelatnosti gospodarstva, uključuju sve djelatnosti, osim rada na poljoprivrednom gospodarstvu, koje su izravno su povezane s gospodarstvom te koje imaju ekonomski učinak na gospodarstvo. To su djelatnosti za koje se upotrebljavaju resursi gospodarstva (zemljište, gospodarske zgrade, mehanizacija, poljoprivredni proizvodi itd.) ili proizvodi gospodarstva.

Dohodovne aktivnosti u tom smisle znače aktivan rad; stoga su čista financijska ulaganja isključena. Davanje zemljišta ili drugih poljoprivrednih resursa poljoprivrednoga gospodarstva u zakup za razne djelatnosti bez daljnjeg sudjelovanja u njima ne smatra se ODA-ma već dijelom poljoprivredne djelatnosti gospodarstva.

Sve prerade proizvodâ poljoprivrednoga gospodarstva smatraju se ODA-ma osim ako se prerada smatra dijelom poljoprivredne djelatnosti. Stoga su proizvodnja vina i maslinova ulja isključeni, osim u slučaju znatnog udjela otkupljenog vina ili maslinova ulja.

Sve prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda u prerađene sekundarne proizvode na gospodarstvu, neovisno o tome je li sirovina proizvedena na gospodarstvu ili kupljena, smatraju se ODA-ma. To uključuje preradu mesa, izradu sira itd.

B.   PROCJENA VAŽNOSTI OSTALIH DOHODOVNIH AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Udio ODA-a izravno povezanih s gospodarstvom u prinosu gospodarstva procjenjuje se kao udio ODA-a izravno povezanih s prometom gospodarstva u ukupnom prometu gospodarstva i izravnih plaćanja toga gospodarstva u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 (1):

Formula

C.   RAZREDI KOJI ODRAŽAVAJU VAŽNOST OSTALIH DOHODOVNIH AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Gospodarstva se razvrstavaju u razrede koji odražavaju udio ODA-a povezanih s gospodarstvom u prinosu. Primjenjuju se sljedeće granice:

Razredi

Postotne skupine

I

Od 0 % do 10 % (granični udio)

II

Od više od 10 % do 50 % (srednji udio)

III

Od više od 50 % do manje od 100 % (znatan udio)


(1)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).


PRILOG VIII.

OBLIK I IZGLED IZVJEŠTAJA ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO (ČLANAK 9.)

Podatci koji se prikupljaju razvrstavaju se po tablicama i dijele po skupinama, kategorijama i stupcima. Način upućivanja na polje određenog podatka jest:

<slovo tablice>_<skupina>_<kategorija>[_<kategorija>]_<stupac>_

Vrijednosti određenog podatka zapisuju se na razini stupca. U tablicama utvrđenima u nastavku vrijednosti podataka unose se u prazna polja; siva polja označena znakom „—” nemaju značenje u okviru skupine te se u njih podatci ne unose.

Primjeri:

B.UT.20.A (stupac A skupine UT, kategorija 20, iz tablice B) jest „Površina”„KPP-a danog u zakup” koju je potrebno upisati pod stavkom „KPP koji obrađuje zakupac” u tablici B,

I.A.10110.1.0.TA (stupac TA skupine A, kategorija 10110, iz tablice I) jest ukupna površina „Obične pšenice i pira krupnika” za tip usjeva 1. „Poljski usjevi – glavni usjev, kombinirani usjev” a za podatke koji nedostaju kôd 0 „Nema podataka koji nedostaju”).

Ako za određeno gospodarstvo vrijednost nije relevantna ili nedostaje, ne unosi se vrijednost „0”.

Tablice su označene jednim slovom, skupine jednim slovom ili većim brojem slova, kategorije brojčanim kodovima, a stupci jednim slovom ili većim brojem slova.

U tablicama od A do M, prva tablica prikazuje matricu visoke razine za skupine i stupce. U drugoj su tablici ti podatci raščlanjeni po kategorijama, pri čemu je svaka kategorija označena jednim kodom i potkodom ili većim brojem kodova i potkodova.

Podatke u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo trebalo bi iskazati uz sljedeće stupnjeve točnosti:

—   financijske vrijednosti: vrijednosti u EUR ili nacionalnim novčanim jedinicama bez decimalnih mjesta. Međutim, u slučaju nacionalnih valuta čija je jedinica niska relativna vrijednost u odnosu na EUR, agencija za vezu predmetne države članice i osoblje Komisije koje upravlja FADN-om mogu se dogovoriti da se vrijednosti iskazuju u stotinama ili tisućama jedinica nacionalne valute,

—   fizičke količine: u kvintalima (1 q = 100 kg), osim u slučaju jaja, koja se iskazuju u tisućama, i vina i proizvoda od vina, koji se iskazuju u hektolitrima,

—   površine: u arima (1 a = 100 m2), osim za gljive, koje se iskazuju u kvadratnim metrima ukupne površine pod uzgojem,

—   prosječan broj grla stoke: do dva decimalna mjesta, osim za perad i kuniće, koji se iskazuju u cijelim brojevima, i pčele, koje se iskazuju u broju nastanjenih košnica,

—   jedinice radne snage: do dva decimalna mjesta.

Nakon svake tablice utvrđene su dodatne definicije i upute za svaku kategoriju i vrijednost stupca iz predmetne tablice.

Tablica A

Opći podatci o gospodarstvu

Kategorija općih podataka

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Područna jedinica FADN-a

Područna podjedinica

Redni broj gospodarstva

Stupanj

Minute

NUTS

Broj knjigovodstvenog ureda

Datum

Ponder poljoprivrednoga gospodarstva

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Razred ekonomske veličine

Kôd

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikacija gospodarstva

 

 

 

LO

Lokacija gospodarstva

 

 

 

AI

Knjigovodstveni podatci

 

 

 

TY

Tipologija

 

 

 

CL

Razredi

 

OT

Ostali podatci o gospodarstvu

 


Kôd (*)

Opis

Skupina

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Broj gospodarstva

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Geografska širina

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Geografska dužina

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Knjigovodstveni ured

AI

AAI50AO

60

Vrsta knjigovodstva

AI

AAI60C

70

Datum zatvaranja računâ

AI

AAI70DT

80

Nacionalni ponder koji izračunava država članica

TY

ATY80W

90

Razvrstavanje u trenutku odabira

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Ostale dohodovne aktivnosti (ODA) izravno povezane s gospodarstvom

CL

ACL100C

110

Vrsta vlasništva/gospodarski cilj:

CL

ACL110C

120

Pravni status

CL

ACL120C

130

Stupanj odgovornosti nositelja

CL

ACL130C

140

Ekološki uzgoj

CL

ACL140C

141

Sektori u kojima se primjenjuje ekološki uzgoj

CL

ACL141C

150

Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)/zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)/zajamčeni tradicionalni specijalitet (ZTS)/planinski proizvod

CL

ACL150C

151

Sektori sa ZOI/ZOZP

CL

ACL151C

160

Područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima

CL

ACL160C

170

Nadmorska visina

CL

ACL170C

180

Područje strukturnih fondova

CL

ACL180C

190

Područje Natura 2000

CL

ACL190C

200

Područje obuhvaćeno Direktivom o vodama (2000/60/EZ)

CL

ACL200C

210

Sustav navodnjavanja

OT

AOT210C

220

Broj dana ispaše uvjetnih grla na zajedničkom zemljištu

OT

AOT220C

A.ID.   Identifikacija gospodarstva

Svakom izvještajnom gospodarstvu dodjeljuje se broj pri prvom odabiru. Gospodarstvo trajno zadržava taj broj za vrijeme svoje uključenosti u knjigovodstveni sustav. Broj koji se jednom dodijeli nikada se ne dodjeljuje drugom gospodarstvu.

Međutim, ako gospodarstvo doživi bitnu promjenu, a posebno ako je ta promjena posljedica podjele na dva odvojena gospodarstva ili spajanja s drugim gospodarstvom, ono se može smatrati novim gospodarstvom. U tom slučaju dodjeljuje mu se novi broj. Promjena vrste poljoprivredne proizvodnje na gospodarstvu ne zahtijeva dodjelu novog broja. U slučaju zamjene izvještajnoga gospodarstva s nekim drugim izvještajnim gospodarstvom zbog zadržavanja broja koji mu je dodijeljen (primjerice u slučaju nove područne potpodjele), trebalo bi promijeniti broj. Tada je Komisiji potrebno poslati korelacijsku tablicu starih i novih brojeva.

Broj gospodarstva sastoji se od triju skupina oznaka kako slijedi:

 

A.ID.10.R. Područna jedinica FADN-a: dodjeljuje se kodni broj koji odgovara kodu iz Priloga II. ovoj Uredbi.

 

A.ID.10.S. Područna podjedinica: dodjeljuje se kodni broj.

Odabrane podjedinice trebale bi se temeljiti na zajedničkom sustavu razvrstavanja regija, koji se naziva nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (NUTS) koju je uspostavio Eurostat u suradnji s nacionalnim uredima za statistiku.

U svakom slučaju, predmetne države članice dostavit će Komisiji tablicu u kojoj se za svaki upotrijebljeni kôd podjedinice navodi odgovarajuća regija NUTS-a te odgovarajuća regija za koju su izračunane posebne vrijednosti standardnih prinosa.

 

A.ID.10.H. Redni broj gospodarstva.

A.LO.   Lokacija gospodarstva

Lokacija gospodarstva navodi se s pomoću dviju oznaka: geolokacija (geografska širina i dužina) i kôd prostornih jedinica NUTS-a 3. razine.

 

A.LO.20. Geografska širina: stupnjevi i minute (unutar luka od 5 minuta), stupci DG i MI.

 

A.LO.30. Geografska dužina: stupnjevi i minute (unutar luka od 5 minuta), stupci DG i MI.

 

A.LO.40.N. Kôd NUTS3 znači kôd prostorne jedinice NUTS-a 3. razine gdje se nalazi gospodarstvo. Trebalo bi navesti najnoviju verziju koda kako je opisan u Uredbi (EZ) br. 1059/2003.

A.AI.   Knjigovodstveni podatci

 

A.AI.50.AO. Broj knjigovodstvenog ureda: dodjeljuje se kodni broj.

U svakoj državi članici svaki knjigovodstveni ured mora imati jedinstveni broj. Trebao bi se navesti broj knjigovodstvenog ureda koji je poslovao s gospodarstvom za predmetnu obračunsku godinu.

 

A.AI.60.C. Vrsta knjigovodstva: navodi se vrsta knjigovodstva koju primjenjuje poljoprivredno gospodarstvo. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

dvojno knjigovodstvo;

2.

jednostavno knjigovodstvo;

3.

nijedno.

 

A.AI.70.DT. Datum zatvaranja računa: upisuje se u obliku „GGGG-MM-DD”, na primjer 2009-06-30 ili 2009-12-31.

A.TY.   Tipologija

 

A.TY.80.W. Nacionalni ponder poljoprivrednoga gospodarstva: trebalo bi navesti vrijednost faktora ekstrapolacije koju izračunava država članica. Vrijednosti moraju biti izražene dvjema decimalama.

 

A.TY.90.TF. Vrsta poljoprivredne proizvodnje u trenutku odabira: kôd vrste poljoprivredne proizvodnje u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi u trenutku odabira za predmetnu obračunsku godinu.

 

A.TY.90.ES. Ekonomska veličina u trenutku odabira: kôd razreda ekonomske veličine u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi u trenutku odabira za predmetnu obračunsku godinu.

A.CL.   Razredi

 

A.CL.100.C. Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom: potrebno ih je navesti kao postotnu skupinu o udjelu prometa (1) iz ostalih dohodovnih aktivnosti izravno povezanih s gospodarstvom u ukupnom prometu poljoprivrednoga gospodarstva. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

≥ 0 to ≤ 10 % (granični udio);

2.

> 10 % to ≤ 50 % (srednji udio);

3.

> 50 % to < 100 % (znatan udio).

 

A.CL.110.C. Vrsta vlasništva/gospodarski cilj: trebali bi se navesti vrsta vlasništva i gospodarski ciljevi gospodarstva. Trebalo bi upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.   obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo: gospodarstvo se koristi radom i kapitalom nositelja/upravitelja i njegove obitelji i oni su korisnici gospodarske djelatnosti;

2.   Partnerstvo: proizvodne faktore gospodarstva osigurava nekoliko partnera, od kojih barem neki sudjeluju u radu poljoprivrednoga gospodarstva kao neplaćena radna snaga. Ostvarena dobit pripada partnerstvu;

3.   profitno poduzeće: ostvarena dobit upotrebljava se za isplatu dividendi/udjela u dobiti dioničarima. Gospodarstvo je u vlasništvu poduzeća;

4.   poduzeće s neprofitnim ciljem: ostvarena dobit prvenstveno se upotrebljava za održavanje zaposlenosti ili ostvarenje sličnog socijalnog cilja. Gospodarstvo je u vlasništvu poduzeća.

 

A.CL.120.C. Pravni status: trebalo bi navesti je li gospodarstvo pravna osoba ili nije. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

0.

netočno;

1.

točno.

 

A.CL.130.C. Stupanj odgovornosti nositelja: potrebno je navesti stupanj odgovornosti (gospodarske odgovornosti) (glavnog) nositelja. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

potpuna;

2.

djelomična.

 

A.CL.140.C. Ekološki uzgoj: potrebno je navesti primjenjuje li gospodarstvo metode ekološke proizvodnje u smislu Uredbe (EZ) br. 834/2007 (2), a posebno njezinih članaka 4. i 5. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

gospodarstvo ne primjenjuje metode ekološke proizvodnje;

2.

gospodarstvo za sve svoje proizvode primjenjuje isključivo metode ekološke proizvodnje;

3.

gospodarstvo primjenjuje ekološke i druge metode proizvodnje;

4.

prijelaz gospodarstva na ekološku proizvodnju je u tijeku.

 

A.CL.141.C. Sektori u kojima se primjenjuje ekološki uzgoj: ako gospodarstvo primjenjuje ekološke i druge metode proizvodnje, potrebno je navesti sektore proizvodnje u kojima gospodarstvo primjenjuje isključivo metode ekološke proizvodnje (dopušteno je izabrati više odgovora). Potrebno je upotrebljavati niže navedene kodne brojeve. U slučaju da gospodarstvo u svim svojim sektorima proizvodnje primjenjuje ekološke i druge metode proizvodnje, potrebno je navesti kôd „ne primjenjuje se”.

0.

ne primjenjuje se;

31.

žitarice;

32.

uljarice i proteinski usjevi;

33.

voće i povrće (uključujući agrume, ali isključujući masline);

34.

masline;

35.

vinogradi;

36.

goveđe meso;

37.

kravlje mlijeko;

38.

svinjsko meso;

39.

ovce i koze (mlijeko i meso);

40.

meso peradi;

41.

jaja;

42.

drugi sektor.

 

A.CL.150.C.„Zaštićena oznaka izvornosti”/„zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla”/„zajamčeni tradicionalni specijalitet”/„planinski proizvod”: potrebno je navesti proizvodi li gospodarstvo poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode zaštićene zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP), oznakom zajamčenog tradicionalnog specijaliteta (ZTS) ili oznakom planinskog proizvoda odnosno proizvodi li poljoprivredne proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI/ZOZP/ZTS/„planinski proizvod” u smislu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

gospodarstvo ne proizvodi nikakve proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ni proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”;

2.

gospodarstvo proizvodi isključivo proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”;

3.

gospodarstvo proizvodi neke proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili neke proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”.

 

A.CL.151.C. Sektori sa zaštićenom oznakom izvornosti/zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla/oznakom zajamčeni tradicionalni specijalitet/oznakom planinski proizvod: ako u nekim određenim sektorima većinu proizvodnje čine proizvodi ili prehrambeni proizvodi zaštićeni oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili proizvodi za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”, trebalo bi navesti sektore proizvodnje (dopušteno je izabrati više odgovora). Potrebno je upotrebljavati kodne brojeve navedene u nastavku. U slučaju da gospodarstvo proizvodi neke proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili neke proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”, ali pri čemu ti proizvodi ne čine većinu proizvodnje u pojedinom sektoru, trebalo bi navesti kôd „ne primjenjuje se”.

0.

ne primjenjuje se;

31.

žitarice;

32.

uljarice i proteinski usjevi;

33.

voće i povrće (uključujući agrume, ali isključujući masline);

34.

masline;

35.

vinogradi;

36.

goveđe meso;

37.

kravlje mlijeko;

38.

svinjsko meso;

39.

ovce i koze (mlijeko i meso);

40.

meso peradi;

41.

jaja;

42.

drugi sektor.

Stavke A.CL.150.C. Zaštićena oznaka izvornosti/zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla/oznaka zajamčeni tradicionalni specijalitet/oznaka planinski proizvod i A.CL.151.C nisu obvezne za države članice. Ako ih država članica primjenjuje, trebala bi ih ispuniti za sva uzorkovana gospodarstva države članice. Ako se primjenjuje A.CL.150.C, trebalo bi primijeniti i A.CL.151.C.

 

A.CL.160.C. Područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima: potrebno je navesti nalazi li se većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva na području obuhvaćenom člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). U državama članicama u kojima još nije dovršeno razgraničenje područja sa znatnim prirodnim ograničenjima u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013, upućuje se na područja prihvatljiva u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima, u smislu članka 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013, ni na području prihvatljivom u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. u državama članicama u kojima razgraničenje u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 još nije dovršeno;

21.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nalazi se na području sa znatnim prirodnim ograničenjima, u smislu članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

22.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nalazi se na području pogođenom posebnim ograničenjima, u smislu članka 32. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

23.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području koje je bilo prihvatljivo u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. u državama članicama u kojima razgraničenje u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 još nije dovršeno;

3.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u planinskom području, u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

5.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području postupnog ukidanja plaćanja, u smislu članka 31. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

 

A.CL.170.C. Nadmorska visina: nadmorsku visinu trebalo bi navesti s pomoću odgovarajućeg kodnog broja:

1.

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini < 300 m;

2.

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini od 300 do 600 m;

3.

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini > 600 m;

4.

podatci nisu dostupni.

 

A.CL.180.C. Područje strukturnih fondova: potrebno je navesti nalazi li se većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva na području obuhvaćenom člankom 90. stavkom 2. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u slabije razvijenoj regiji, u smislu Uredbe (EZ) br. 1303/2013, a posebno njezina članka 90. stavka 2. točke (a);

2.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u razvijenijoj regiji, u smislu Uredbe (EU) br. 1303/2013, a posebno njezina članka 90. stavka 2. točke (c);

3.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u tranzicijskoj regiji, u smislu članka 90. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

 

A.CL.190.C. Područje Natura 2000: potrebno je navesti nalazi li se većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva na područjima povezanima s provedbom Direktive Vijeća 79/409/EEZ (6) i Direktive Vijeća 92/43/EEZ (7) (Natura 2000). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području prihvatljivom za plaćanja u okviru mreže Natura 2000;

2.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području prihvatljivom za plaćanja u okviru mreže Natura 2000.

 

A.CL.200.C. Područje obuhvaćeno Direktivom o vodama (2000/60/EZ): potrebno je navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na područjima povezanima s primjenom Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području prihvatljivom za plaćanja povezana s Direktivom 2000/60/EZ;

2.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području prihvatljivom za plaćanja povezana s Direktivom 2000/60/EZ.

A.OT.   Ostali podatci o gospodarstvu

 

A.OT.210.C. Sustav navodnjavanja: potrebno je navesti glavni sustav navodnjavanja koji se primjenjuje na gospodarstvu:

0.

ne primjenjuje se (ako na gospodarstvu nema sustava navodnjavanja);

1.

površinsko navodnjavanje;

2.

navodnjavanje kišenjem;

3.

navodnjavanje kapanjem;

4.

drugo.

 

A.OT.220.C. Broj dana ispaše uvjetnih grla na zajedničkom zemljištu: broj dana ispaše uvjetnih grla tijekom kojih su životinje s gospodarstva pasle na zajedničkom zemljištu kojim se koristi gospodarstvo.

STUPCI U TABLICI A

Stupac R odnosi se na područnu jedinicu FADN-a, stupac S na podjedinicu, stupac H na redni broj gospodarstva, stupac DG na stupnjeve, stupac MI na minute, stupac N na područje NUTS-a, stupac AO na broj knjigovodstvenog ureda, stupac DT na datum, stupac W na ponder poljoprivrednoga gospodarstva, stupac TF na vrstu poljoprivredne proizvodnje, stupac ES na razred ekonomske veličine i stupac C na kôd.

Tablica B

Vrsta posjeda

Kategorija korištene poljoprivredne površine (KPP)

Kôd (*)

 

Skupina podataka

Korištena poljoprivredna površina

A

UO

KPP u vlasništvu

 

UT

KPP u zakupu

 

US

KPP u napolici ili drugom obliku posjeda

 


Kôd (*)

Opis kategorija

Skupina

A

10

KPP u vlasništvu

UO

 

20

KPP u zakupu

UT

 

30

KPP u napolici

US

 

Zemljište gospodarstava kojim se zajednički koriste dva partnera ili više njih potrebno je unijeti kao zemljište u vlasništvu, zemljište u zakupu ili zemljište u napolici, ovisno o dogovoru na snazi među partnerima.

Korištena poljoprivredna površina (KPP) ukupna je površina obradivog zemljišta, trajnih travnjaka, trajnih nasada i povrtnjaka kojima se koristi gospodarstvo bez obzira na oblik posjeda. Zajedničko zemljište kojim se koristi gospodarstvo nije uključeno.

Trebalo bi upotrebljavati sljedeće skupine podataka i kategorije:

B.UO.   KPP u vlasništvu

B.UO.10.A KPP (obradivo zemljište, trajni travnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci) koju obrađuje poljoprivrednik koji je vlasnik, zakupac ili doživotni zakupac i/ili KPP kojim se koristi uz slične uvjete. Ova kategorija uključuje iznajmljeno zemljište pripremljeno za sjetvu (kôd usjeva 11300).

B.UT.   KPP u zakupu

B.UT.20.A KPP (obradivo zemljište, trajni travnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci) koju obrađuje osoba koja nije njezin vlasnik, zakupac ili doživotni zakupac, a koja ima predmetnu površinu u zakupu (zakup se plaća u gotovini i/ili u naravi; u pravilu se utvrđuje unaprijed i obično se ne mijenja ovisno o rezultatima gospodarstva) i/ili KPP kojim se koristi uz slične uvjete najma.

Površina uzeta u zakup ne uključuje zemljište čiji je urod kupljen kao usjev prije žetve. Iznosi plaćeni za kupnju usjeva prije žetve moraju se navesti u tablici H pod kodovima od 2020 do 2040 (kupljena stočna hrana) u slučaju travnjaka ili krmnih usjeva i pod kodom 3090 (ostali posebni troškovi proizvodnje usjeva) u slučaju utrživih usjeva (proizvoda koji se obično stavljaju na tržište). Utrživi usjevi kupljeni kao usjev prije žetve navode se bez naznake predmetnog područja (tablica H).

Zemljište koje se povremeno daje u zakup na razdoblja kraće od godinu dana s prinosom koji se na njemu ostvari tretira se kao zemljište čiji je urod kupljen kao usjev prije žetve.

B.US.   KPP u napolici ili drugom obliku posjeda

B.US.30.A KPP (obradivo zemljište, travnjaci i trajni pašnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci) koju zajedno obrađuju davatelj zemljišta i napoličar na temelju ugovora o napolici i/ili korištena poljoprivredna površina koja se obrađuje uz slične uvjete.

STUPCI U TABLICI B

Stupac A odnosi se na KPP.

Tablica C

Radna snaga

Kategorija radne snage

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Općenito

Ukupan rad na gospodarstvu (poljoprivredna djelatnost i rad za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom)

Udio rada za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom

Broj osoba

Spol

Godina rođenja

Poljoprivredno obrazovanje nositelja

Godišnji sati rada

Broj godišnjih jedinica rada (AWU)

% godišnjeg vremena rada

% AWU-a

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Cijeli broj

Unijeti kôd

Četiri znamenke

Unijeti kôd

(sati)

(AWU)

%

%

UR

Redovita neplaćena

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Povremena neplaćena

 

 

PR

Redovita plaćena

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Povremena plaćena

 

 


Kôd (*)

Opis

Skupina

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Nositelj/upravitelj

UR

 

 

 

 

 

 

20

Nositelj/nije upravitelj

UR

 

 

 

 

 

30

Upravitelj/nije nositelj

UR

 

 

 

 

 

 

40

Supružnik nositelja

UR

 

 

 

 

 

50

Ostalo

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Povremena

UC, PC

 

 

70

Upravitelj

PR

 

 

 

 

 

 

Nazivom „radna snaga” obuhvaćene su sve osobe koje su bile uključene u rad na poljoprivrednom gospodarstvu tijekom obračunske godine. Međutim njime nisu obuhvaćene osobe koje su taj rad obavile u ime druge osobe ili poduzetnika (ugovorni rad u poljoprivredi, čiji su troškovi navedeni u tablici H pod kodom 1020).

U slučaju uzajamne pomoći među gospodarstvima, ako se ta pomoć sastoji od razmjene rada i ako je primljena pomoć u načelu istovrijedna pruženoj pomoći, vrijeme koje je odradila radna snaga poljoprivrednoga gospodarstva i sve pripadajuće plaće navode se u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.

Ponekad se primljena pomoć kompenzira na neki drugi način (npr. primljena pomoć u obliku rada kompenzira se ustupanjem mehanizacije). U slučaju da je razmjena usluga ograničena opsega, ništa se ne navodi u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo (u prethodno navedenom primjeru, primljena se pomoć ne iskazuje pod radnom snagom; međutim troškovi mehanizacije uključuju troškove davanja opreme na raspolaganje). U iznimnim slučajevima, ako je razmjena usluga većih razmjera, postupa se na jedan od sljedećih načina:

(a)

pomoć primljena u obliku rada kompenzira se drugom vrstom usluge (npr. ustupanje mehanizacije): primljeni rad bilježi se kao plaćeni rad na poljoprivrednom gospodarstvu (skupina PR ili PC, ovisno o vrsti radnog odnosa radne snaga na poljoprivrednom gospodarstvu); vrijednost pružene pomoći iskazuje se kao proizvodnja u odgovarajućoj kategoriji u drugim tablicama (u navedenom primjeru, u tablici L u kategoriji 2010 „Ugovorni rad”) i kao trošak (tablica H, kategorija 1010 „Plaće i socijalno osiguranje”);

(b)

pomoć pružena u obliku rada kompenzira se drugom vrstom usluge (npr. ustupanje mehanizacije): u tom slučaju obavljeni rad i pripadajuće plaće ne uzimaju se u obzir; vrijednost primljene usluge bilježi se kao ulazni faktor u odgovarajućoj skupini u drugoj tablici (u ovom primjeru, u tablici H, skupini 1020 „Ugovorni rad i najam mehanizacije”).

Potrebno je razlikovati sljedeće skupine informacija i kategorije radne snage:

C.UR.    Redovita neplaćena radna snaga

Neplaćena radna snaga ili radna snaga koja prima manju naknadu (u gotovini ili naravi) od uobičajenog iznosa za pružene usluge (takvo se plaćanje ne iskazuje u troškovima gospodarstva) i koja je tijekom obračunske godine radila (izvan uobičajenih praznika) najmanje jedan cijeli dan svakog tjedna.

Međutim osoba koja je redovito zaposlena, ali koja je zbog posebnih razloga radila na poljoprivrednom gospodarstvu samo ograničeno vrijeme u obračunskoj godini, iskazuje se kao redovita radna snaga (za broj stvarno odrađenih sati).

Mogući su sljedeći ili slični slučajevi:

(a)

posebni uvjeti proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu zbog kojih radna snaga nije potrebna tijekom cijele godine: npr. na gospodarstvima s maslinicima ili vinogradima te poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave sezonskim tovom životinja ili proizvodnjom voća i povrća na otvorenom;

(b)

odsutnost s posla, osim zbog uobičajenih praznika, npr. vojna služba, bolest, nesreća, roditeljski dopust, produženi dopust itd.;

(c)

početak ili završetak radnog odnosa na gospodarstvu;

(d)

potpuni prestanak rada na gospodarstvu zbog nepredvidivih razloga (poplava, požar itd.).

Postoje sljedeće kategorije:

C.UR.10.   Nositelj/upravitelj

Osoba koja preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost za gospodarstvo i svakodnevno njime upravlja. U slučaju napolice, napoličar se navodi kao nositelj/upravitelj.

C.UR.20.   Nositelj/nije upravitelj

Osoba koja preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost za gospodarstvo, ali njime ne upravlja svakodnevno.

C.UR.30   Upravitelj/nije nositelj

Osoba koja svakodnevno upravlja gospodarstvom, ali za njega ne preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost.

C.UR.40.   Supružnik nositelja

C.UR.50.   Ostala redovita neplaćena radna snaga

Redovita neplaćena radna snaga koja nije obuhvaćena prethodnim kategorijama uključuje predradnika i niže upravitelje koji nisu nadležni za upravljanje cjelokupnim poljoprivrednim gospodarstvom.

C.UC.    Povremena neplaćena radna snaga

C.UC.60.

Neplaćena radna snaga koja nije redovito radila na gospodarstvu tijekom obračunske godine u ovoj se kategoriji zbirno navodi.

C.PR.    Redovita plaćena radna snaga

Radna snaga koja prima uobičajenu naknadu (u gotovini i/ili naravi) za pružene usluge i koja je tijekom obračunske godine (osim uobičajenih praznika) radila na gospodarstvu najmanje jedan cijeli dan u tjednu.

Potrebno je prikazati sljedeće kategorije:

C.PR.70.   Upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva

Osoba koja prima plaću i nadležna je za svakodnevno upravljanje gospodarstvom.

C.PR.50.   Ostali

Sva redovita plaćena radna snaga (osim upravitelja gospodarstva koji prima plaću) u ovoj se skupini zbirno navodi. Uključuje i predradnika i niže upravitelje koji nisu nadležni za upravljanje cjelokupnim gospodarstvom.

C.PC.    Povremena plaćena radna snaga

C.PC.60.

Plaćena radna snaga koja nije redovito radila na gospodarstvu tijekom obračunske godine (uključujući i radnike plaćene po akordu) u ovoj se kategoriji zbirno navodi.

STUPCI U TABLICI C

Broj osoba (stupac P)

U slučaju da postoji nekoliko nositelja, može biti i više supružnika. Broj supružnika i broj osoba trebalo bi navesti u pripadajućim kategorijama (kategorije 40 i 50 za skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR).

Spol (stupac G)

Spol se navodi samo za nositelja/nositelje i/ili upravitelja/upravitelje u pripadajućim kategorijama (kategorije od 10 do 30 i kategorija 70 za skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR). Spol se navodi kodnim brojem:

1.

muški;

2.

ženski.

Godina rođenja (stupac B)

Godina rođenja navodi se samo za nositelja/nositelje i/ili upravitelja/upravitelje (kategorije od 10 do 30 i kategorija 70 za skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR) s pomoću četiriju znamenki za godinu rođenja.

Poljoprivredno obrazovanje upravitelja (stupac T)

Poljoprivredno obrazovanje trebalo bi navesti samo za upravitelja/upravitelje (kategorije 10, 30 i 70 za skupine „redovita neplaćena radna snaga” UR ili „redovita plaćena radna snaga” PR). Poljoprivredno obrazovanje navodi se kodnim brojem:

1.

samo praktično iskustvo u poljoprivredi;

2.

osnovno poljoprivredno obrazovanje;

3.

potpuno poljoprivredno obrazovanje.

Godišnji sati rada (stupac Y1)

Sati rada odnose se na vrijeme stvarno posvećeno radu na gospodarstvu. U slučaju radne snage smanjene radne sposobnosti vrijeme rada smanjuje se razmjerno njihovim sposobnostima. Vrijeme koje je odradila radna snaga plaćena po akordu određuje se dijeljenjem ukupnog iznosa isplaćenog za rad sa satnicom radnika zaposlenog na vremenskoj osnovi.

Ukupna radna snaga: broj godišnjih jedinica (stupac W1)

Redovito zaposlena radna snaga pretvara se u godišnje jedinice rada. Broj godišnjih jedinica rada ne upisuje se za povremenu radnu snagu (povremenu neplaćenu radnu snagu UC i povremenu plaćenu radnu snagu PC). Jedna godišnja jedinica rada odgovara jednoj osobi koja radi puno radno vrijeme na gospodarstvu. Za jednu osobu ne može se navesti više od jedne radne jedinice, čak i ako njezino stvarno radno vrijeme prelazi uobičajenu normu za predmetnu regiju i vrstu gospodarstva. Osoba koja na gospodarstvu ne radi cijelu godinu dio je „godišnje jedinice”. „Godišnja jedinica rada” takve osobe izračunava se dijeljenjem njezina stvarno odrađenoga godišnjeg radnog vremena s uobičajenim godišnjim radnim vremenom radnika zaposlenog na puno radno vrijeme u predmetnoj regiji i na istoj vrsti gospodarstva.

U slučaju radnika smanjene radne sposobnosti godišnja jedinica rada smanjuje se razmjerno njihovim sposobnostima.

Udio rada za ODA-e iskazan u % godišnjih sati rada (stupac Y2)

Udio rada ODA-a, u smislu odrađenih sati rada, obvezno je navesti samo za povremenu radnu snagu (plaćenu i neplaćenu). Nije ga obvezno navesti za supružnika nositelja, ostalu redovitu neplaćenu radnu snagu i ostalu redovitu plaćenu radnu snagu. Za svaku predmetnu kategoriju (40, 50, 60) iskazuje se u postotku sati odrađenih tijekom obračunske godine.

Udio rada za ODA-e u % godišnjih jedinica rada (stupac W2)

Udio rada ODA-a, u smislu godišnjih jedinica rada, obvezno je navesti za sve kategorije radne snage osim za povremenu radnu snagu (povremenu neplaćenu radnu snagu UC i povremenu plaćenu radnu snagu PC). Iskazuje se u postotku godišnjih jedinica rada za svaku kategoriju.

Rad na poljoprivrednom gospodarstvu

Rad na gospodarstvu obuhvaća sve organizacijske, nadzorne i izvršne poslove, ručne i administrativne, obavljene u vezi s poljoprivrednim radom na gospodarstvu, kao i poslove povezane s ODA-ma izravno povezanim s gospodarstvom:

poljoprivredni rad na gospodarstvu:

organizacija i upravljanje financijama (prodaja i kupnja povezane s poljoprivrednim gospodarstvom, knjigovodstvo itd.),

rad na polju (oranje, sjetva, žetva, održavanje voćnjaka itd.),

uzgoj životinja (priprema stočne hrane, hranjenje životinja, mužnja, briga zan životinje itd.),

priprema proizvodâ za tržište, skladištenje, izravna prodaja proizvodâ poljoprivrednoga gospodarstva, prerada proizvodâ poljoprivrednoga gospodarstva za vlastitu potrošnju, proizvodnja vina i maslinova ulja,

održavanje gospodarskih zgrada, mehanizacije, opreme, živicâ, jaraka itd.,

prijevoz za gospodarstvo koji obavlja radna snaga gospodarstva,

rad za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom:

ugovoreni rad (uz uporabu proizvodnih sredstava gospodarstva),

turizam, pružanje usluge smještaja i druge rekreacijske aktivnosti,

prerada proizvodâ gospodarstva (bez obzira na to je li sirovina proizvedena na gospodarstvu ili je kupljena izvan njega), npr. sir, maslac, prerađeno meso itd.,

proizvodnja energije iz obnovljivih izvora,

šumarstvo i prerada drva,

ostale ODA-e (proizvodnja krzna, terapijska poljoprivreda, izrada rukotvorina, akvakultura itd.).

U rad gospodarstva ne uključuje se sljedeće:

rad na stvaranju dugotrajne materijalne imovine (izgradnja ili veći popravci gospodarskih zgrada ili mehanizacije, sadnja voćnjaka, rušenje gospodarskh zgrada, krčenje voćnjaka itd.),

rad obavljen za kućanstvo nositelja ili upravitelja.

Tablica D

Imovina

Struktura tablice

Kategorija imovine

Kôd (*)

 

 

Stupac

Skupina podataka

Vrijednost

V

OV

Početno stanje

 

AD

Akumulirana amortizacija

 

DY

Amortizacija tekuće godine

 

IP

Ulaganje/kupnja prije odbitka subvencija

 

S

Subvencije

 

SA

Prodaja

 

CV

Završno stanje

 


Kôd (*)

Opis kategorija

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Gotovina i njezini ekvivalenti

 

 

1020

Potraživanja

 

 

1030

Ostala kratkotrajna imovina

 

 

1040

Zalihe

 

 

 

 

 

2010

Biološka imovina – biljke

 

 

 

 

 

3010

Poljoprivredno zemljište

 

 

 

 

 

3020

Poboljšanja zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

3030

Gospodarski objekti

 

 

 

 

 

 

 

4010

Mehanizacija i oprema

 

 

 

 

 

 

 

5010

Šumsko zemljište, uključujući neposječena stabla

 

 

 

 

 

7010

Nematerijalna imovina, utrživa

 

 

 

 

 

7020

Nematerijalna imovina, neutrživa

 

 

 

 

 

 

 

8010

Ostala dugotrajna imovina

 

 

 

 

 

 

 

Upotrebljavaju se sljedeće kategorije imovine:

1010.   Gotovina i njezini ekvivalenti

Gotovina i ostala imovina koje se može lako pretvoriti u gotovinu.

1020.   Potraživanja

Kratkotrajna imovina, dugovanja prema gospodarstvu, koji uobičajeno nastaju iz poslovnih djelatnosti.

1030.   Ostala kratkotrajna imovina

Sva ostala imovina koja se lako može prodati ili za koju se očekuje da će biti plaćena u roku od jedne godine.

1040.   Zalihe

Zalihe proizvodâ u vlasništvu gospodarstva koji se mogu upotrijebiti kao ulazni faktori ili se čuvaju za prodaju, neovisno o tome je li ih proizvelo gospodarstvo ili su kupljeni.

2010.   Biološka imovina – biljke

Vrijednost svih biljaka koje još nisu ubrane (svi trajni nasadi i usjevi prije žetve).

3010.   Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu gospodarstva.

3020.   Poboljšanja zemljišta

Poboljšanja zemljišta (npr. ograđivanje, odvodnja, stalna oprema za navodnjavanje) koja pripadaju nositelju bez obzira na oblik posjeda zemljišta. Uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

3030.   Gospodarski objekti

Objekti koji pripadaju nositelju bez obzira na oblik posjeda zemljišta. Rubrika se mora popuniti, a uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

4010.   Mehanizacija i oprema

Traktori, motokultivatori, kamioni, dostavna vozila, automobili, krupna i sitna oprema za poljoprivredu. Rubrika se mora popuniti, a uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

5010.   Šumsko zemljište, uključujući neposječena stabla

Šumsko zemljište u posjedu vlasnika uključeno u poljoprivredno gospodarstvo.

7010.   Nematerijalna imovina – utrživa

Sva nematerijalna imovina koja se može lako kupiti ili prodati (npr. kvote i prava kada su utrživi bez zemljišta i kada postoji aktivno tržište).

7020.   Nematerijalna imovina – neutrživa

Sva ostala nematerijalna imovina (npr. računalni programi, licencije itd.). Rubrika se mora popuniti, a uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

8010.   Ostala dugotrajna imovina

Ostala dugotrajna imovina. Rubrika se mora popuniti a, ako je primjenjivo, uneseni iznosi podliježu amortizaciji u stupcu DY.

Skupine podataka u tablici D

Skupine podataka jesu: (OV) početno stanje, (AD) akumulirana amortizacija, (DY) amortizacija tekuće godine, (IP) ulaganje ili kupnja prije odbitka subvencija, (S) subvencije, (SA) prodaja, (CV) završno stanje. Objašnjenja su dana dalje u tekstu.

Postoji samo jedan stupac za (V) vrijednost.

Metode procjene

Primjenjuju se sljedeće metode procjene:

Fer vrijednost umanjena za procijenjene troškove prodaje

iznos za koji bi se imovina mogla razmijeniti ili obveza podmiriti među informiranim nepovezanim stranama koje su voljne obaviti transakciju, umanjen za procijenjeni trošak povezan s prodajom

2010, 3010, 5010, 7010

Povijesni trošak

nominalni ili izvorni trošak imovine u trenutku nabave

3020, 3030, 4010, 7020

Knjigovodstvena vrijednost

vrijednost kojom je imovina prikazana u bilanci stanja

1010, 1020, 1030, 1040, 8010

D.OV.   Početno stanje

Početno stanje jest vrijednost imovine na početku obračunske godine. Za poljoprivredna gospodarstva koja su i prethodne godine bila u uzorku, početno stanje mora biti jednako završnom stanju prethodne godine.

D.AD.   Akumulirana amortizacija

To je zbroj amortizacija imovine od početka njezina vijeka uporabe do kraja prethodnog razdoblja.

D.DY.   Amortizacija tekuće godine

Sustavna raspodjela iznosa amortizacije imovine tijekom njezina uporabnog razdoblja.

Tablicu s godišnjim stopama amortizacije koje primjenjuju države članice trebalo bi pravovremeno dostaviti Komisiji radi uspostave računalnog sustava za dostavljanje i kontrolu iz članka 10. stavka 1.

D.IP.   Ulaganja/kupnja

Ukupan izdatak za kupnju, veće popravke i stvaranje dugotrajne imovine tijekom obračunske godine. Ako su u vezi s tim ulaganjima bili primljeni bespovratna sredstva i subvencije, iznos utrošen prije odbitka spomenutih bespovratnih sredstava i subvencija unosi se u stupac IP.

Kupnja manjih strojeva i opreme te sadnica stabala i grmlja za manje zahvate ponovne sadnje ne upisuje se u ove stupce, ali se uključuje u troškove za obračunsku godinu.

U ovaj stupac uključuju se i veći popravci koji stvarno povećavaju vrijednost mehanizacije i opreme u usporedbi s njihovom vrijednosti prije popravka kao sastavni dio amortizacije strojeva i opreme, koja će se, prema potrebi, prilagoditi kako bi se u obzir uzeo produženi vijek (zbog popravaka) navedenog predmeta, ili podjelom troška većih popravaka na predviđeni vijek upotrebe predmeta.

Vrijednost proizvedene dugotrajne imovine procjenjuje se na temelju njezina troška (uključujući vrijednost plaćene i/ili neplaćene radne snage) te se mora pribrojiti vrijednosti dugotrajne imovine navedene pod kodovima od 2010 do 8010 u tablici D „Imovina”.

D.S.   Subvencije za ulaganja

Trenutačni udio svih subvencija primljenih (u prethodnoj ili tekućoj obračunskoj godini) za imovinu koja je upisana u ovu tablicu.

D.SA.   Prodaja

Ukupna prodaja imovine tijekom obračunske godine.

D.CV.   Završno stanje

Završno stanje jest vrijednost imovine na kraju obračunske godine.

Napomene

Za stavke 2010, 3010, 5010 i 7010, razlika između OV + IP-SA i CV smatra se prihodom ili gubitkom (na temelju promjene jedinične cijene i količine) za tu imovinu za obračunsku godinu.

Podatci o biološkoj imovini – životinjama upisuju se u tablicu J „Stočarska proizvodnja”.

Tablica E

Kvote i ostala prava

Kategorija kvote ili prava

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Kvote u vlasništvu

Unajmljene kvote

Iznajmljene kvote

Porezi

N

I

O

T

QQ

Količina na kraju obračunske godine

 

 

 

QP

Kupljene kvote

 

QS

Prodane kvote

 

OV

Početno stanje

 

CV

Završno stanje

 

PQ

Plaćanja za kvote dane ili uzete u najam

 

RQ

Primitci od kvota danih ili uzetih u najam

 

TX

Porezi

 


Kôd (*)

Opis

40

Šećerna repa

50

Organsko gnojivo

60

Prava na plaćanje u skladu s programom osnovnih plaćanja

Količine kvota (kvote u vlasništvu, kvote dane ili uzete u najam) obvezne su stavke. Upisuje se samo količina na kraju obračunske godine.

U navedenu tablicu upisuju se vrijednosti kvota kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta. Kvote kojima se ne može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta upisuju se samo u tablicu D „Imovina”. Moraju se upisati i kvote koje su prvotno stečene besplatno te se njihova vrijednost mora iskazati po tekućoj tržišnoj vrijednosti, ali samo ako se njima može trgovati odvojeno od zemljišta.

Neki se podatci unose istodobno, pojedinačno ili kao sastavni dijelovi skupnih podataka, u druge skupine ili kategorije u tablicama D „Imovina”, H „Ulazni faktori” i/ili I „Usjevi”.

Trebalo bi upotrebljavati sljedeće kategorije:

40.

šećerna repa;

50.

organsko gnojivo;

60.

prava na plaćanje u skladu s programom osnovnih plaćanja.

Trebalo bi upotrebljavati sljedeće skupine podataka:

E.QQ.   Količina (navodi se samo u stupcima N, I, O)

Potrebno je upotrijebiti sljedeće mjerne jedinice:

—   kategorija 40 (šećerna repa): kvintali,

—   kategorija 50 (organsko gnojivo): broj životinja pretvoren u standardne jedinice,

—   kategorija 60 (program osnovnih plaćanja): broj prava/ari.

E.QP.   Kupljene kvote (navode se samo u stupcu N)

Trebalo bi upisati iznos plaćen tijekom obračunske godine za kupnju kvota ili ostalih prava kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.QS.   Prodane kvote (navode se isključivo u stupcu N)

Trebalo bi upisati iznos primljen tijekom obračunske godine od prodaje kvota ili ostalih prava kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.OV.   Početno stanje (navodi se samo u stupcu N)

Vrijednost početnog stanja količina kojima raspolaže nositelj gospodarstva, bez obzira na to jesu li stečene besplatno ili kupljene, unose se po tekućim tržišnim vrijednostima ako se kvotama može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.CV.   Završno stanje (navodi se samo u stupcu N)

Vrijednost završnog stanja količina kojima raspolaže nositelj gospodarstva, bez obzira na to jesu li stečene besplatno ili kupljene, unose se po tekućim tržišnim vrijednostima ako se kvotama može trgovati zasebno od pripadajućeg zemljišta.

E.PQ.   Plaćanja za kvote dane ili uzete u najam (navode se samo u stupcu I)

Iznos plaćen za kvote dane ili uzete u najam ili za ostala prava. Uključene su i u plaćenu najamninu u kategoriji 5070 (Plaćena najamnina) u tablici H „Ulazni faktori”.

E.RQ.   Primitci od kvota danih ili uzetih u najam (navode se samo u stupcu O)

Iznos primljen za kvote dane ili uzete u najam ili za ostala prava. Uključeni su i u kategoriju 90900 („Ostali proizvodi i primitci”) u tablici I „Usjevi”.

E.TX.   Porezi, dodatna pristojba (stupac T)

Plaćeni iznos

STUPCI U TABLICI E

Stupac N odnosi se na kvote u vlasništvu, stupac I na kvote uzete u najam, stupac O na kvote dane u najam i stupac T na poreze.

Tablica F

Dugovanja

Struktura tablice

Kategorija dugovanja

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Kratkoročno

Dugoročno

S

L

OV

Početno stanje

 

 

CV

Završno stanje

 

 


Kôd (*)

Opis kategorija

S

L

1010

Standardni komercijalni krediti

 

 

1020

Posebni komercijalni krediti

 

 

1030

Obiteljski/privatni zajmovi

 

 

2010

Obveze prema dobavljačima

 

3000

Ostale obveze

 

 

Iskazani iznosi trebali bi se odnositi samo na nepodmirene iznose, tj. ugovorene zajmove umanjene za već uplaćene rate.

Trebalo bi upotrebljavati sljedeće kategorije:

1010. Dugovanje – standardni komercijalni krediti – odnosi se na zajmove bez potpore javne politike u području uzimanja zajmova,

1020. Dugovanje – posebni komercijalni krediti – odnosi se na zajmove s potporom javne politike (subvencije na kamate, jamstva itd.),

1030. Dugovanje – obiteljski/privatni zajmovi – zajmovi sklopljeni s fizičkom osobom zahvaljujući njezinim obiteljskim/privatnim vezama s dužnikom,

2010. Obveze prema dobavljačima – iznosi koji se duguju dobavljačima,

3000. Ostale obveze – obveze koje nisu zajmovi ili obveze prema dobavljačima.

Trebalo bi zabilježiti dvije skupine podataka: početno stanje (OV) i završno stanje (CV).

Dva su stupca: kratkoročne obveze (S) i dugoročne obveze (L):

kratkoročne obveze – dugovanja i ostale obveze gospodarstva koje dospijevaju na naplatu u roku kraćem od jedne godine,

dugoročne obveze – dugovanja i ostale obveze gospodarstva s rokom od jedne godine i dulje.

Tablica G

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Struktura tablice

Kategorija sustavâ PDV-a

Kôd (*)

 

Skupina podataka

Sustav PDV-a

saldo neinvesticijskih transakcija

saldo investicijskih transakcija

C

NI

I

VA

Sustavi PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

 

 

 


Kôd (*)

Opis kategorija

1010

Glavni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

1020

Sporedni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu


Popis sustavâ PDV-a za obje kategorije

C

NI

I

Uobičajen sustav PDV-a

1

Sustav djelomičnog poravnanja

2

 

 

Podatci iskazani u novčanim jedinicama u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo iskazuju se bez PDV-a.

U smislu kategorija trebalo bi navesti sljedeće podatke o PDV-u:

1010.   Glavni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

1.   Uobičajeni sustav PDV-a– sustav PDV-a kojim se jamči neutralan učinak na prihode poljoprivrednih gospodarstava jer se saldo PDV-a poravnava s poreznim tijelima.

2.   Sustav djelomičnog poravnanja– sustav PDV-a kojim se ne jamči neutralan učinak na prihode poljoprivrednih gospodarstava, iako može sadržavati neki mehanizam za poravnanje plaćenog i primljenog PDV-a.

1020.   Sporedni sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu

Primjenjuju se isti kodovi kao i za glavni sustav PDV-a.

Upotrebljava se samo jedna skupina podataka: (VA) sustav PDV-a na poljoprivrednom gospodarstvu. Tri su stupca: (C) kôd sustava PDV-a, (NI) saldo neinvesticijskih transakcija i (I) saldo investicijskih transakcija.

Za uobičajeni sustav PDV-a upisuje se samo njegova oznaka. Ako gospodarstvo podliježe sustavu djelomičnog poravnanja PDV-a, tada se mora navesti saldo PDV-a za neinvesticijske transakcije i saldo PDV-a za investicijske transakcije.

U slučaju da se PDV-om povećava prihod gospodarstva, navedeni saldo PDV-a pozitivan je broj. U slučaju da se njime smanjuje prihod, saldo je negativan.

Tablica H

Ulazni faktori

Struktura tablice

Kategorija ulaznih faktora

Kôd (*)

 

 

 

Stupci

Skupina podataka

Vrijednost

Količina

V

Q

LM

Radna snaga i mehanizacija – troškovi i ulazni faktori

 

 

SL

Posebni troškovi stočarske proizvodnje

 

 

SC

Posebni troškovi i ulazni faktori u proizvodnji usjeva

 

 

OS

Posebni troškovi za ODA-e

 

 

FO

Režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva

 

 


Kôd (*)

Skupina

Opis kategorija

V

Q

1010

LM

Troškovi plaća i socijalnog osiguranja za plaćenu radnu snagu

 

1020

LM

Ugovorni rad i najam mehanizacije

 

1030

LM

Tekuće održavanje mehanizacije i opreme

 

1040

LM

Pogonska goriva i maziva

 

1050

LM

Troškovi automobila

 

2010

SL

Kupljena koncentrirana stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači)

 

2020

SL

Kupljeno voluminozno krmivo za pašne životinje (kopitari, preživači)

 

2030

SL

Kupljena stočna hrana za svinje

 

2040

SL

Kupljena stočna hrana za perad i ostale male životinje

 

2050

SL

Stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači) proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

2060

SL

Stočna hrana za svinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

2070

SL

Stočna hrana za perad i ostale male životinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

2080

SL

Veterinarski troškovi

 

2090

SL

Ostali posebni troškovi stočarske proizvodnje

 

3010

SC

Kupljeno sjeme i sadni materijal

 

3020

SC

Sjeme i sadni materijal proizvedeni i upotrijebljeni na poljoprivrednom gospodarstvu

 

3030

SC

Gnojiva i sredstva za poboljšanje tla

 

3031

SC

Količina dušika upotrijebljena u mineralnim gnojivima

 

3032

SC

Količina P2O5 upotrijebljena u mineralnim gnojivima

 

3033

SC

Količina K2O upotrijebljena u mineralnim gnojivima

 

3034

SC

Kupljeno stajsko gnojivo

 

3040

SC

Sredstva za zaštitu usjeva

 

3090

SC

Ostali posebni troškovi proizvodnje usjeva

 

4010

OS

Posebni troškovi šumarstva i prerade drva

 

4020

OS

Posebni troškovi prerade usjeva

 

4030

OS

Posebni troškovi prerade kravljeg mlijeka

 

4040

OS

Posebni troškovi prerade bivoljeg mlijeka

 

4050

OS

Posebni troškovi prerade ovčjeg mlijeka

 

4060

OS

Posebni troškovi prerade kozjeg mlijeka

 

4070

OS

Posebni troškovi prerade mesa i prerade ostalih proizvoda životinjskog podrijetla

 

4090

OS

Ostali posebni troškovi za ostale dohodovne aktivnosti

 

5010

FO

Tekuće održavanje poboljšanja zemljišta i gospodarskih zgrada

 

5020

FO

Električna energija

 

5030

FO

Goriva za grijanje

 

5040

FO

Voda

 

5051

FO

Poljoprivredno osiguranje

 

5055

FO

Ostale vrste osiguranja poljoprivrednoga gospodarstva

 

5061

FO

Porezi i ostala davanja

 

5062

FO

Porezi na zemljište i gospodarske zgrade

 

5070

FO

Plaćeni zakup, ukupno

 

5071

FO

Zakupnina plaćena za zemljište

 

5080

FO

Plaćene kamate i financijske naknade

 

5090

FO

Ostali režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva

 

Dostavljanje podataka navedenih pod kodovima 3031 – 3033 za godine 2015. – 2017. nije obvezno za one države članice koje su se ranije koristile mogućnosti iz članka 3. Uredbe (EU) br. 385/2012 (9). Države članice koje se koriste tom mogućnosti svake godine obavješćuju Komisiju i Odbor za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka o provedbi svojih planova o pripremi za prikupljanje i dostavljanje podataka navedenih pod tim kodovima.

Ulazni faktori poljoprivrednoga gospodarstva (troškovi u gotovini i naravi te količine odabranih ulaznih faktora) odnose se na „potrošnju” proizvodnih resursa (uključujući uporabu na poljoprivrednom gospodarstvu onih resursa koje je to gospodarstvo samo proizvelo) koji odgovaraju prinosu koji je gospodarstvo ostvarilo u obračunskoj godini ili na „potrošnju” tih resursa u obračunskoj godini. Kad se određeni troškovi djelomično odnose na privatnu potrošnju, a djelomično na troškove poljoprivrednoga gospodarstva (npr. električna energija, voda, gorivo za grijanje i pogonsko gorivo itd.), samo se iznosi povezani s troškovima poljoprivrednoga gospodarstva navode u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo. Trebalo bi uključiti i troškove korištenja privatnim automobilima za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva.

Pri izračunavanju troškova koji se odnose na prinos u obračunskoj godini, trebalo bi kupnju i potrošnju na poljoprivrednom gospodarstvu tijekom godine prilagoditi promjenama vrijednosti (uključujući promjene u uzgoju kultura). Za svaku stavku trebalo bi odvojeno navesti ukupno plaćene troškove i vrijednost potrošnje na gospodarstvu.

U slučaju da se iskazani troškovi odnose na ukupnu „potrošnju” ulaznih faktora tijekom obračunske godine, ali da oni ne odgovaraju proizvodnji tijekom te godine, pod odgovarajućim kodom za obrtni kapital trebalo bi navesti promjene u zalihama ulaznih faktora (uključujući unaprijed plaćene troškove za trenutačno rastuće kulture).

Kad se proizvodna sredstva gospodarstva (plaćena ili neplaćena radna snaga, strojevi ili oprema) upotrebljavaju za povećanje dugotrajne imovine (izgradnja ili veći popravci strojeva, izgradnja, veći popravci ili čak rušenje gospodarskih zgrada, sadnja ili sječa voćaka), odgovarajući troškovi – ili njihova procjena – ne smiju se uključiti u obrtne troškove gospodarstva. U svakom slučaju troškove radne snage i sate rada utrošene u stvaranje dugotrajne imovine potrebno je isključiti iz troškova i iz podataka o radnoj snazi. U iznimnim slučajevima, ako se određeni troškovi (osim troškova radne snage) nastali radi stvaranja dugotrajne imovine ne mogu zasebno izračunati (npr. korištenje traktorima gospodarstva) te ako su ti izdatci potom uključeni u troškove, procijenjenu vrijednost svih tih troškova nastalih radi stvaranja dugotrajne imovine potrebno je upisati u tablicu I „Usjevi” pod kodom kategorije usjeva 90900 („Ostalo”).

Troškovi koji se odnose na „potrošnju” dugotrajne imovine iskazuju se kao amortizacija, pa se stoga troškovi nabave dugotrajne imovine ne bi trebali prikazivati kao troškovi poljoprivrednoga gospodarstva. Za upute o amortizaciji vidi tablicu D „Imovina”.

Izdatci za stavke troškova nadoknađenih tijekom obračunske godine ili kasnije (npr. popravci traktora kao posljedica nezgode obuhvaćeni policom osiguranja ili osiguranjem od odgovornosti za štete trećim osobama) ne unose se kao troškovi poljoprivrednoga gospodarstva te se računi za te popravke ne uključuju u knjigovodstvene evidencije poljoprivrednoga gospodarstva.

Prihode od preprodaje kupljenih zaliha potrebno je oduzeti od odgovarajućih troškova.

Bespovratna sredstva i subvencije koji se odnose na troškove ne oduzimaju se od odgovarajućih stavki troškova, već se unose pod odgovarajuće kodove od 4100 do 4900 u tablici M „Subvencije” (vidi upute za te kodove). Bespovratna sredstva i subvencije za ulaganja iskazuju se u tablici D „Imovina”.

Troškovi uključuju i sve izdatke za kupovinu povezanu s pojedinačnim stavkama troškova.

Ulazni faktori razvrstavaju se kako slijedi:

1010.   Troškovi plaća i socijalnog osiguranja za plaćenu radnu snagu

Ova stavka uključuje sljedeće:

plaće i nadnice stvarno isplaćene u gotovini radnicima bez obzira na osnovu plaćanja (rad plaćen po akordu ili po satu), uz odbitak svih socijalnih naknada isplaćenih nositelju kao poslodavcu kao kompenzacija za isplatu plaće koja ne odgovara stvarno obavljenom radu (npr. odsutnost s posla zbog nezgode, stručno usavršavanje itd.),

plaće i nadnice u naravi (npr. stan, hrana, smještaj, proizvodi poljoprivrednoga gospodarstva itd.),

dodatke za produktivnost ili kvalifikacije, darove, nagrade, udjele u dobiti,

ostale troškove povezane s radnom snagom (troškovi zapošljavanja),

doprinose za socijalno osiguranje koje je poslodavac dužan platiti te doprinose koje on plaća u ime i umjesto zaposlenika,

osiguranje od nesreće na radu.

Doprinosi i socijalna davanja za osobno osiguranje nositelja te doprinosi za neplaćenu radnu snagu ne smatraju se troškovima poljoprivrednoga gospodarstva.

Iznosi koje primaju neplaćeni radnici (koji su po definiciji niži od uobičajene plaće – vidi definiciju neplaćene radne snage) ne iskazuju se u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.

Naknade (u gotovini ili u naravi) isplaćene umirovljenim plaćenim radnicima koji više nisu zaposleni na gospodarstvu ne unose se pod ovu stavku već pod kôd „Ostali režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva”.

1020.   Ugovorni rad i najam mehanizacije

Ova stavka uključuje sljedeće:

ukupne izdatke za rad na poljoprivrednom gospodarstvu koji obavljaju ugovorni davatelji poljoprivrednih usluga. To uglavnom uključuje trošak uporabe opreme (uključujući gorivo) i rad. U slučaju da su i troškovi materijala koji se upotrebljava, osim goriva, (npr. sredstva za zaštitu usjeva, gnojiva i sjeme) uključeni u ugovornu cijenu, troškovi tih materijala trebali bi se isključiti. Taj se iznos (po potrebi se može procijeniti) unosi pod odgovarajuću stavku troška (npr. pesticide je potrebno upisati pod kôd 3040„Sredstva za zaštitu usjeva”),

troškove najma mehanizacije kojom se koristi radna snaga poljoprivrednoga gospodarstva. Troškove goriva povezane s uporabom mehanizacije uzete u najam trebalo bi upisati pod kôd 1040„Pogonska goriva i maziva”,

troškove zakupa mehanizacije kojom se koristi radna snaga poljoprivrednoga gospodarstva. Troškove goriva i održavanja mehanizacije dane u najam trebalo bi upisati pod odgovarajuće kodove (kôd 1030„Tekuće održavanje mehanizacije i opreme” i kôd 1040„Pogonska goriva i maziva”).

1030.   Tekuće održavanje mehanizacije i opreme

Troškovi održavanja mehanizacije i opreme te manjih popravaka koji ne utječu na tržišnu vrijednost uređaja (plaćanje mehaničara, troškovi rezervnih dijelova itd.).

Ovom stavkom obuhvaćeni su kupnja sitne opreme, troškovi sedlarske robe i potkivanja, kupnja guma, intenzivnih klijališta, zaštitne odjeće za rad u nezdravim uvjetima, sredstava za čišćenje opreme općenito te udio troškova privatnih automobila ovisno o njihovoj uporabi za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva (vidi i kôd 1050). Sredstva za čišćenje stočarske opreme (npr. strojevi za mužnju) unose se pod kôd 2090„Ostali posebni troškovi stočarske proizvodnje”.

Veći popravci kojima se povećava vrijednost opreme, u usporedbi s njezinom vrijednošću prije popravaka, nisu obuhvaćeni ovim kodom (vidi upute o amortizaciji u tablici D „Imovina”).

1040.   Pogonska goriva i maziva

Ova stavka uključuje i udio troškova goriva i maziva za privatne automobile razmjerno njihovu korištenju za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva (vidi i kôd 1050).

Ako se proizvodi upotrebljavaju kao pogonska goriva i kao goriva za grijanje, ukupan se iznos dijeli pod dva koda:

1040.

„Pogonska goriva i maziva”

5030.

„Goriva za grijanje”.

1050.   Troškovi automobila

Ako se udio poljoprivrednoga gospodarstva u izdatcima privatnih automobila izračunava paušalno (npr. nepromjenjivi iznos po kilometru), takvi se troškovi iskazuju pod ovim kodom.

Stočna hrana

Upotrijebljena stočna hrana dijeli se na onu koja je kupljena i onu koja je proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu.

Kupljena stočna hrana uključuje kamenu sol za lizanje, mliječne proizvode (kupljene ili vraćene na gospodarstvo) i proizvode za konzerviranje i skladištenje stočne hrane te troškove pašarine, korištenja zajedničkim pašnjacima i livadama za ispašu koji nisu uključeni u KPP te zakupa površina pod krmivom koje nisu uključene u KPP. I kupljena stelja i slama uključene su u stavku kupljene stočne hrane.

Stočna hrana kupljena za pašne životinje dalje se dijeli na koncentriranu stočnu hranu i voluminozno krmivo (uključujući plaćenu ispašu i izdatke korištenja zajedničkim pašnjacima i zemljištima za ispašu i zemljištima pod krmivom koji nisu uključeni u IPP te kupljenu stelju i slamu).

Kodom 2010„Kupljena koncentrirana stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači)” osobito su obuhvaćeni uljane pogače, krmne smjese, žitarice, suha trava, suha pulpa šećerne repe, riblje brašno, mlijeko i mliječni proizvodi, minerali i proizvodi za konzerviranje i skladištenje takve stočne hrane.

Izdatci za unajmljeni ugovoreni rad za proizvodnju voluminoznog krmiva, tj. silaže, unose se pod kôd 1020„Ugovorni rad i najam mehanizacije”.

Stočna hrana proizvedena i utrošena na poljoprivrednom gospodarstvu uključuje utržive proizvode poljoprivrednoga gospodarstva koji se upotrebljavaju kao stočna hrana (uključujući mlijeko i mliječne proizvode, osim mlijeka koje siše telad, koje se ne računa). Stelja i slama proizvedene na gospodarstvu uključuju se samo ako su utrživ proizvod na predmetnom području i u predmetnoj godini.

Navodi se sljedeća raščlamba:

kupljena stočna hrana:

2010.

Kupljena koncentrirana stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači)

2020.

Kupljeno voluminozno krmivo za pašne životinje (kopitari, preživači)

2030.

Kupljena stočna hrana za svinje

2040.

Kupljena stočna hrana za perad i ostale male životinje

stočna hrana proizvedena i utrošena na poljoprivrednom gospodarstvu:

2050.

Stočna hrana za pašne životinje (kopitari, preživači) proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

2060.

Stočna hrana za svinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

2070.

Stočna hrana za perad i ostale male životinje proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu

2080.   Veterinarski troškovi

Troškovi veterinarskih usluga i lijekova.

2090.   Ostali posebni troškovi stočarske proizvodnje

Svi izdatci koji se izravno odnose na stočarsku proizvodnju, a koji se ne iskazuju zasebno pod ostalim kodovima u tablici H: naknade za oplodnju pastuhom, umjetna oplodnja, kastracija, analiza mlijeka, pretplata i upis u matične knjige pasmina, sredstva za čišćenje stočne opreme (npr. muzilice), ambalaža za stočarske proizvode, troškovi skladištenja i pripreme za tržište stočarskih proizvoda poljoprivrednoga gospodarstva koji se obavljaju izvan poljoprivrednoga gospodarstva, troškovi stavljanja na tržište stočarskih proizvoda poljoprivrednoga gospodarstva, trošak odvoza viška stajskoga gnojiva itd. Uključuju i kratkoročno uzimanje objekata za smještaj životinja u najam ili skladištenje proizvoda u vezi s tim životinjama. Ne uključuju posebne troškove prerade proizvoda životinjskog podrijetla navedene pod kodovima od 4030 do 4070 u tablici H.

3010.   Kupljeno sjeme i sadnice

Svo kupljeno sjeme i sadnice, uključujući lukovice, podanke i gomolje. Troškovi sadnica stabala i grmlja za novi nasad smatraju se ulaganjem te bi se trebali navesti u tablici D pod kodom 2010„Biološka imovina – bilje” ili pod kodom 5010„Šumsko zemljište, uključujući neposječena stabla”. Međutim troškovi sadnica stabala i grmlja za manje zahvate ponovne sadnje potrebno je smatrati troškovima za obračunsku godinu i iskazuju se pod ovim kodom, osim troškova koji se odnose na šume povezane s poljoprivrednim gospodarstvom, a koji se navode pod kodom 4010„Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva”.

Ovim su kodom obuhvaćeni i troškovi dorade sjemenja (sortiranje, dezinfekcija).

3020.   Sjeme i sadni materijal proizvedeni i upotrijebljeni na poljoprivrednom gospodarstvu

Svo sjeme i sadni materijal (uključujući lukovice, podanke i gomolje) proizvedeni i utrošeni na gospodarstvu.

3030.   Gnojiva i sredstva za poboljšanje tla

Sva kupljena gnojiva i sredstva za poboljšanje tla (npr. vapno) uključujući kompost, treset i stajsko gnojivo (osim stajskoga gnojiva proizvedenog na gospodarstvu).

Gnojiva i sredstva za poboljšanje tla upotrijebljeni za šume koje su dio poljoprivrednoga gospodarstva upisuju se pod kôd 4010„Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva”.

3031.   Količina dušika (N) upotrijebljena u mineralnim gnojivima

Ukupna količina (masa) dušika u obliku N upotrijebljena u mineralnim gnojivima, procijenjena na temelju količine mineralnih gnojiva i udjela dušika u njima.

3032.   Količina fosfora (P2O5) upotrijebljena u mineralnim gnojivima

Ukupna količina (masa) fosfora u obliku P2O5 upotrijebljena u mineralnim gnojivima, procijenjena na temelju količine mineralnih gnojiva i udjela P2O5 u njima.

3033.   Količina kalija (K2O) upotrijebljena u mineralnim gnojivima

Ukupna količina (masa) kalija u obliku K2O upotrijebljena u mineralnim gnojivima, procijenjena na temelju količine mineralnih gnojiva i udjela K2O u njima.

3034.   Kupljeno stajsko gnojivo

Vrijednost kupljenog stajskoga gnojiva.

3040.   Sredstva za zaštitu usjeva

Sva sredstva za zaštitu usjeva i biljaka od štetnika i bolesti, divljih životinja, nevremena itd. (insekticidi, fungicidi, herbicidi, otrovni mamci, strašila za ptice, protugradne rakete, zaštita od mraza itd.). Ako zaštitu usjeva provodi ugovorni pružatelj usluge i ako troškovi utrošenih zaštitnih sredstava nisu zasebno poznati, ukupni iznos trebalo bi unijeti pod kôd 1020„Ugovorni rad i najam mehanizacije”.

Zaštitna sredstva korištena za šume koje su dio poljoprivrednoga gospodarstva unose se pod kôd 4010„Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva”.

3090.   Ostali posebni troškovi proizvodnje usjeva

Svi troškovi koji se izravno odnose na proizvodnju usjeva (uključujući trajne livade i travnjake), a koji se ne iskazuju zasebno pod ostalim stavkama troškova: materijali za pakiranje i vezanje, vezice i užad, troškovi analize tla, troškovi suzbijanja korova, plastični pokrovi (npr. za uzgoj jagoda), sredstva za čuvanje usjeva, skladištenje i priprema za tržište usjeva koji se obavljaju izvan poljoprivrednoga gospodarstva, troškovi stavljanja na tržište proizvoda od uroda s poljoprivrednoga gospodarstva, iznosi plaćeni za kupnju utrživih usjeva prije žetve ili za zakup zemljišta za razdoblje kraće od jedne godine za uzgoj utržive kulture, nabava grožđa i maslina prerađenih na gospodarstvu itd. Ne uključuju posebne troškove prerade drugih usjeva, osim grožđa i maslina, koji se navode pod kodom 4020. Uključuju i kratkoročan najam gospodarskih zgrada upotrijebljenih za utržive kulture.

4010.   Posebni troškovi za šumarstvo i preradu drva

Gnojiva, zaštitna sredstva, razni posebni troškovi. Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4020.   Posebni troškovi prerade usjeva

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu usjeva (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4030.   Posebni troškovi prerade kravljeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu kravljeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4040.   Posebni troškovi prerade bivoljeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu bivoljeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4050.   Posebni troškovi prerade ovčjeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu ovčjeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4060.   Posebni troškovi prerade kozjeg mlijeka

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni i ostali posebni troškovi za preradu kozjeg mlijeka (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4070.   Posebni troškovi prerade mesa i prerade ostalih proizvoda životinjskog podrijetla

Sastojci, sirovine ili poluprerađeni proizvodi, vlastiti ili kupljeni, i ostali posebni troškovi za preradu mesa ili ostalih proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu navedeni pod kodovima od 4030 do 4060 (npr. troškovi posebne ambalaže ili troškovi stavljanja na tržište). Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

4090.   Ostali posebni troškovi za ostale dohodovne aktivnosti

Sirovine, vlastite ili kupljene, i ostali posebni troškovi za ostale dohodovne aktivnosti. Troškovi radne snage, ugovornog rada i mehanizacije nisu uključeni; oni se iskazuju pod odgovarajućim kodovima troškova.

5010.   Tekuće održavanje poboljšanja zemljišta i gospodarskih zgrada

Održavanje (u smislu najmoprimca) gospodarskih zgrada i poboljšanja zemljišta uključujući staklenike, klijališta i potpornje. Pod ovaj kôd trebalo bi upisati kupnju građevinskog materijala za tekuće održavanje gospodarskih zgrada.

Kupnju građevinskog materijala za nova ulaganja potrebno je unijeti pod odgovarajuće kodove u skupini podataka „Ulaganje/kupnja” u tablici D „Imovina”.

Troškovi većih popravaka na gospodarskim zgradama kojima se povećava njihova vrijednost (veće održavanje) ne iskazuju se pod ovim kodom. Ti se troškovi iskazuju kao ulaganja pod kodom 3030„Gospodarski objekti” u tablici D.

5020.   Električna energija

Ukupna potrošnja električne energije za potrebe poslovanja poljoprivrednoga gospodarstva.

5030.   Goriva za grijanje

Ukupna potrošnja goriva za grijanje za potrebe poslovanja poljoprivrednoga gospodarstva, uključujući grijanje staklenikâ.

5040.   Voda

Trošak vodovodnog priključka i potrošnja vode za sve potrebe poljoprivrednoga gospodarstva, uključujući navodnjavanje. Troškovi korištenja opremom za vodu u vlasništvu poljoprivrednoga gospodarstva unose se pod odgovarajuće kodove: amortizacija strojeva i opreme, tekuće održavanje strojeva i opreme, pogonska goriva, električna energija.

5051.   Poljoprivredno osiguranje

Trošak osiguranja prihoda poljoprivredne proizvodnje ili njegovih elemenata, uključujući osiguranje od uginuća životinja i štete na usjevima itd.

5055.   Ostale vrste osiguranja poljoprivrednoga gospodarstva

Sve premije osiguranja kojima su obuhvaćeni ostali rizici poljoprivrednoga gospodarstva (osim poljoprivrednih rizika), kao što su odgovornost nositelja prema trećim stranama, požar, poplava, osim premija osiguranja kojima su obuhvaćene nesreće na radu, a koje se iskazuju pod kodom 1010 u ovoj tablici. Obuhvaćaju premije osiguranja za gospodarske zgrade.

5061.   Porezi i ostala davanja za poljoprivredno gospodarstvo

Svi porezi i ostala davanja koji se odnose na poslovanje poljoprivrednoga gospodarstva, uključujući one povezane s mjerama zaštite okoliša, osim PDV-a i poreza na zemljište, gospodarske zgrade i radnu snagu. Izravni porezi na dohodak nositelja gospodarstva ne računaju se kao troškovi poljoprivrednoga gospodarstva.

5062.   Porezi i ostala davanja za zemljište i gospodarske zgrade

Porezi, prirezi i ostala davanja koja se plaćaju na vlasništvo poljoprivrednoga zemljišta i gospodarskih zgrada koje su u posjedu vlasnika ili u napolici.

5070.   Plaćeni zakup

Plaćeni zakup (u gotovini ili naravi) za zemljište u zakupu, gospodarske zgrade, kvote i ostala prava gospodarstva. Od poljoprivrednih i ostalih objekata uzetih u zakup unosi se samo onaj dio koji je povezan s poslovanjem gospodarstva. Troškovi kvota danih ili uzetih u najam koje nisu povezane sa zemljištem navode se u tablici E.

5071.   Od toga zakupnina plaćena za zemljište

5080.   Plaćene kamate i financijske naknade

Kamate i financijske naknade na posuđeni kapital (zajmove) pribavljen za potrebe poljoprivrednoga gospodarstva. Ova je informacija obvezna.

Subvencije na kamate ne oduzimaju se nego se unose u tablicu M pod kôd 3550.

5090.   Ostali režijski troškovi poljoprivrednoga gospodarstva

Svi ostali troškovi na poljoprivrednom gospodarstvu koji nisu navedeni pod prethodnim kodovima (naknade knjigovođama, tajničke usluge i uredski troškovi, telefonski računi, razni doprinosi i pretplate itd.).

Tablica I

Usjevi

Struktura tablice

 

Kategorija usjeva

Kôd (*)

 

Vrsta usjeva

Kôd (**)

Podatci koji nedostaju

Kôd (***)

Skupina podataka

Stupci

Ukupna površina

od čega navodnjavano

namijenjena uzgoju energetskih usjeva

namijenjena uzgoju GMO usjeva

Količina

Vrijednost

TA

IR

HR

GM

Q

V

A

Površina

 

 

 

 

OV

Početno stanje

 

CV

Završno stanje

 

PR

Proizvodnja

 

SA

Prodaja

 

 

FC

Vlastita potrošnja i plaćanja u proizvodima

 

FU

Potrošeno na gospodarstvu

 

Za kategoriju usjeva upotrebljavaju se sljedeći kodovi:

Kôd (*)

Opis

Žitarice za proizvodnju zrnja (uključujući sjeme)

10110

Obična pšenica i pir krupnik

10120

Tvrda pšenica (durum)

10130

Raž

10140

Ječam

10150

Zob

10160

Kukuruz u zrnu

10170

Riža

10190

Ostale žitarice za proizvodnju zrnja

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja (uključujući sjeme i mješavine žitarica i sjemenki mahunarki)

10210

Grašak, poljski grah i slatka lupina

10220

Leća, slanutak i grahorice

10290

Ostali proteinski usjevi

10300

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

10310

Krumpir za proizvodnju škroba

10390

Ostali krumpir

10400

Šećerna repa (bez sjemena)

10500

Korjenasti usjevi za krmu i kupusnjače za krmu (osim sjemenja)

Industrijski usjevi

10601

Duhan

10602

Hmelj

10603

Pamuk

10604

Uljana repica i stočna repa

10605

Suncokret

10606

Soja

10607

Uljni lan

10608

Ostale uljarice

10609

Lan

10610

Konoplja

10611

Ostalo predivo bilje

10612

Aromatično, ljekovito i začinsko bilje

10613

Šećerna trska

10690

Ostali industrijski usjevi drugdje nespomenuti

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode, od toga:

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

10711

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – na otvorenom polju

10712

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – uzgoj za tržište

10720

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – u staklenicima ili pod nekim drugim (pristupačnim) zaštitnim pokrovom

Pojedinosti za sve potkategorije „Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode”:

10731

Cvjetača i brokula

10732

Zelena salata

10733

Rajčica

10734

Kukuruz šećerac

10735

Luk

10736

Češnjak

10737

Mrkva

10738

Jagoda

10739

Dinja, lubenica

10790

Ostalo povrće

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

10810

Cvijeće i ukrasno bilje – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

10820

Cvijeće i ukrasno bilje – u staklenicima ili pod nekim drugim (pristupačnim) zaštitnim pokrovom

Pojedinosti za sve potkategorije „Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)”:

10830

Lukovice, podanci i gomolji cvijeća

10840

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

10850

Biljke u cvatu i ukrasno bilje

Biljke koje se žanju zelene

10910

Privremena trava

Ostale biljke koje se ubiru zelene:

10921

Kukuruz za silažu

10922

Mahunarke

10923

Ostalo bilje koje se bere zeleno, drugdje nespomenuto

11000

Sjeme i sadni materijal

11100

Ostali usjevi na obradivom zemljištu

Zemljište na ugaru

11210

Zemljište na ugaru bez subvencija

11220

Zemljište na ugaru u sustavu subvencija, bez gospodarske upotrebe

11300

Zemljište spremno za sjetvu iznajmljeno drugima, uključujući zemljište dano na korištenje zaposlenicima kao oblik naknade u naravi

20000

Povrtnjaci

Trajni travnjak

30100

Pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka

30200

Ekstenzivni pašnjaci

30300

Trajni travnjaci koji se više ne upotrebljavaju za proizvodne namjene i koji više nisu prihvatljivi za subvencije

Trajni nasadi

Vrste voća, od toga:

40111

Jabuke

40112

Kruške

40113

Breskve i nektarine

40114

Ostalo voće umjerenog podneblja

40115

Voće tropskih ili suptropskih krajeva

40120

Vrste bobičastog voća

40130

Orašasti plodovi

Nasadi agruma

40210

Naranče

40220

Tanđerine, mandarine, klementine i slično malo voće

40230

Limuni

40290

Ostali agrumi

Maslinici

40310

Stolne masline