EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0220

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/220, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015 , verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä

OJ L 46, 19.2.2015, p. 1–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/oj

19.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/220,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2015,

verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 (1), ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 5 a artiklan 2 ja 4 kohdan, 5 b artiklan 7 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1318/2013 (2) on Lissabonin sopimuksen tultua voimaan muutettu asetusta (EY) N:o 1217/2009 sen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa. Jotta varmistettaisiin kyseisen yhdenmukaistamisen seurauksena syntyneen uuden oikeudellisen kehyksen toimivuus, olisi hyväksyttävä tietyt säännöt delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä. Uusilla säännöillä olisi korvattava nykyiset säännöt, jotka komissio on vahvistanut asetuksen (EY) N:o 1217/2009 panemiseksi täytäntöön. Sen vuoksi on aiheellista kumota komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 283/2012 (3) ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 730/2013 (4).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 artiklan mukaisesti on tarpeen vahvistaa taloudellista kokoa koskevia kynnyksiä. Näiden kynnysten on vaihdeltava sen mukaan, mistä jäsenvaltiosta on kyse, ja joissakin tapauksissa jopa sen mukaan, mistä maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) piiristä on kyse, jotta voidaan ottaa huomioon niiden erilaiset maatalouden rakenteet.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 a artiklassa säädetään, että tiedot kerätään kirjanpitotilojen valintasuunnitelman perusteella. Valintasuunnitelmaa varten seuranta-ala olisi jaettava luokkiin asetuksen (EY) N:o 1217/2009 liitteessä I lueteltujen maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirien sekä tuotantosuuntien ja taloudellisen koon mukaan.

(4)

Jotta saataisiin edustava otos kirjanpitotilojen määrästä seuranta-alan jakamiseksi luokkiin, olisi vahvistettava kirjanpitotilojen määrä kutakin jäsenvaltiota ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiriä kohti.

(5)

Valintasuunnitelma olisi laadittava ennen sitä vastaavan tilivuoden alkamista, jotta komissio voi varmistua suunnitelman sisällöstä ennen kuin sitä käytetään kirjanpitotilojen valinnassa.

(6)

Maatalouden kirjanpidon tietoverkon tarkoituksia varten sovellettavassa asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi vahvistettava unionin typologian soveltamista koskevat säännöt.

(7)

Maatilan tuotantosuunta ja taloudellinen koko olisi määriteltävä taloudellisten kriteerien perusteella. On asianmukaista käyttää asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua standardituotosta tätä varten. Nämä standardituotokset on vahvistettava tuotteittain ja yhdenmukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 (5) liitteen III mukaisesti vahvistetun maatilojen rakennetutkimuksissa käytettävien ominaisuuksien luettelon kanssa. Rakennetutkimusten ominaisuuksista ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon mukaisen maatilailmoituksen otsakkeista on tältä osin tarpeen laatia vastaavuustaulukko.

(8)

Koska suoraan maatilaan liittyvän muun ansiotoiminnan kuin maataloustoiminnan osuus viljelijöiden tuloista on yhä suurempi, unionin typologiaan olisi sisällytettävä suoraan maatilaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuutta kuvaava luokitusmuuttuja.

(9)

On myös tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat standardituotosten ja niiden laskennassa tarvittavien tietojen toimittamista komissiolle.

(10)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1198/2014 (6) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1217/2009 8 artiklassa tarkoitetut kirjanpitotietojen pääryhmät ja vahvistetaan näiden tietojen keruuta koskevat yleiset säännöt. Maatilojen tulojen luotettavaa selvittämistä varten laaditun maatilailmoituksen perusteella kerättävien kirjanpitotietojen on seurannan kohteena olevista kirjanpitotiloista riippumatta oltava yhdenmukaiset luonteensa, määrittelynsä ja esitystapansa puolesta. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa maatilailmoituksen muoto ja rakenne sekä komissiolle ilmoitettavien tietojen toimitustavat ja määräajat. Maatilailmoituksen perusteella kerätyissä tiedoissa olisi lisäksi otettava huomioon EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vuoden 2013 uudistus.

(11)

Asianmukaisesti täytetyt maatilailmoitukset olisi toimitettava ajoissa komissiolle kunkin jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 1217/2009 7 artiklan mukaisesti nimeämän yhdyselimen välityksellä, jotta voidaan varmistaa toimitettujen kirjanpitotietojen yhdenmukainen ja oikea-aikainen käsittely. Kirjanpitotietojen komissiolle toimittamisessa käytettävästä menettelystä olisi tehtävä käytännöllinen ja turvallinen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että yhdyselin toimittaa asianomaiset tiedot suoraan komissiolle käyttäen komission kyseisen asetuksen ja sitä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamista varten käyttöön ottamaa tietojärjestelmää. On tarkoituksenmukaista, että kyseisten tietojen komissiolle toimittamista koskevissa määräajoissa otetaan huomioon, miten jäsenvaltiot ovat aiemmin toimittaneet näitä tietoja.

(12)

Jokaisen komissiolle toimitettavan maatilailmoituksen olisi oltava asianmukaisesti täytetty, jotta se voi toimia perusteena kiinteän korvauksen maksamiselle.

(13)

Unionin rahoitukseen oikeutettujen asianmukaisesti täytettyjen maatilailmoitusten kokonaismäärien jäsenvaltiokohtaisista rajoituksista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1217/2009. Olisi sallittava joustava määrä kirjanpitotiloja kutakin maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiriä kohti, kunhan asetuksessa (EY) N:o 1217/2009 säädettyä jäsenvaltion kirjanpitotilojen kokonaismäärää ei ylitetä.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 19 artiklassa säädetään, että Euroopan unionin yleisen talousarvion pääluokkaan ”komissio” sisällytettävien määrärahojen on katettava jäsenvaltioille maksettavan kiinteän korvauksen kokonaismäärä, joka maksetaan asianmukaisesti täytettyjen maatilailmoitusten toimittamisesta komissiolle sovellettavaan määräaikaan mennessä. Niiden asianmukaisesti täytettyjen maatilailmoitusten määrä, joista maksetaan kiinteä korvaus, ei saa ylittää kirjanpitotilojen lukumäärää.

(15)

Maatilailmoitusten tietojen hallinnoinnin parantamista varten olisi maksettava korotettua kiinteää korvausta niille jäsenvaltioille, jotka toimittavat asianmukaisesti täytetyt maatilailmoitukset ennen niiden toimittamiselle asetetun määräajan umpeutumista.

(16)

Koska tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan tilivuodesta 2015, tätä asetusta olisi sovellettava samasta tilivuodesta alkaen.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

SEURANTA-ALA JA VALINTASUUNNITELMA

1 artikla

Taloudellista kokoa koskeva kynnys

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut taloudellista kokoa koskevat kynnysarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Kirjanpitotilojen lukumäärä

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kirjanpitotilojen määrä jäsenvaltiota kohden ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) piiriä kohden vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Valintasuunnitelma

1.   Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut mallit ja menetelmät, jotka liittyvät tietojen muotoon ja sisältöön, esitetään tämän asetuksen liitteessä III.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköisesti asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valintasuunnitelmasta, jonka mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kansallinen komitea on hyväksynyt, viimeistään kaksi kuukautta ennen sitä koskevan tilivuoden alkamista.

2 LUKU

UNIONIN MAATILATYPOLOGIA

4 artikla

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalat

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklan 3 kohdan mukaisten erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen laskentamenetelmät ja niiden mainitussa artiklassa tarkoitetut yleis- ja päätuotantosuuntien vastaavuudet vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV.

5 artikla

Tilan taloudellinen koko

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tilan taloudellisen koon laskentamenetelmät ja mainitun asetuksen 5 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut taloudelliset kokoluokat vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

6 artikla

Standardituotos ja kokonaisstandardituotos

1.   Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eri ominaisuuksien standardituotoksen laskentamenetelmä ja vastaavien tietojen keräämisessä käytettävät menetelmät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tilan eri ominaisuuksien standardituotoksen määrä vahvistetaan kullekin tämän asetuksen liitteessä VI olevan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle maantieteelliselle yksikölle ja kullekin asetuksen (EY) N:o 1166/2008 liitteessä III luetellulle kasveihin ja eläimiin liittyvälle ominaisuudelle.

2.   Tilan kokonaisstandardituotos saadaan kertomalla kunkin kasveihin ja eläimiin liittyvän ominaisuuden standardituotokset vastaavien yksiköiden määrällä.

7 artikla

Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklan 5 kohdassa tarkoitetut muut suoraan tilaan liittyvät ansiotoiminnat määritellään tämän asetuksen liitteessä VII olevassa A osassa. Niiden osuus ilmaistaan prosenttiosuuksien luokkina. Kyseiset luokat vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII olevassa C osassa.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun ansiotoiminnan osuuden arvioinnissa käytettävä menetelmä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII olevassa B ja C osassa.

8 artikla

Standardituotoksista tehtävät ilmoitukset ja tiedot niiden määrittämiseksi

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) vuoden N viitekauden standardituotokset ja niiden määrittämiseen käytetyt asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 b artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tiedot ennen 31 päivää joulukuuta vuonna N+3.

2.   Toimittaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja jäsenvaltioiden on käytettävä komission (Eurostatin) tätä tarkoitusta varten käyttöön ottamaa tietojärjestelmää.

3 LUKU

MAATILAILMOITUS JA TIETOJEN TOIMITTAMINEN KOMISSIOLLE

9 artikla

Maatilailmoituksen muoto ja rakenne

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 8 artiklassa tarkoitettu kirjanpitotietojen esittämisen muoto ja rakenne sekä siihen liittyvät ohjeet vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII.

10 artikla

Menetelmät ja määräajat tietojen toimittamiseksi komissiolle

1.   Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 7 artiklassa tarkoitetun yhdyselimen on toimitettava maatilailmoitukset komissiolle käyttäen asetuksen (EY) N:o 1217/2009 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua toimittamiseen ja valvontaan käytettävää tietojenkäsittelyjärjestelmää. Vaaditut tiedot vaihdetaan sähköisesti niiden mallien perusteella, jotka on kyseisen järjestelmän välityksellä asetettu yhdyselimen käytettäviksi.

2.   Jäsenvaltioille tiedotetaan 1 kohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yleisistä järjestelyistä maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän komitean välityksellä.

3.   Maatilailmoitukset on toimitettava komissiolle 31 päivään joulukuuta mennessä kyseisen tilivuoden päättymisen jälkeen.

Jäsenvaltiot, jotka eivät kyenneet toimittamaan vuoden 2012 maatilailmoitusten tietoja ensimmäisessä alakohdassa säädetyn määräajan kuluessa, voivat toimittaa maatilailmoitukset komissiolle kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymisen jälkeen.

4.   Maatilailmoituksia pidetään toimitettuina komissiolle, kun 9 artiklassa tarkoitetut kirjanpitotiedot on toimitettu 1 kohdassa tarkoitettuun toimittamiseen ja valvontaan käytettävään tietojenkäsittelyjärjestelmään, sitä seuraavat tietokonepohjaiset tarkastukset on suoritettu ja yhdyselin on vahvistanut, että tiedot ovat valmiina syötettäviksi kyseiseen järjestelmään.

4 LUKU

KIINTEÄ KORVAUS

11 artikla

Asianmukaisesti täytetyt maatilailmoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi maatilailmoitus on asianmukaisesti täytetty, kun sen sisältö on todenmukainen ja sen sisältämät kirjanpitotiedot on kirjattu ja esitetty tämän asetuksen liitteessä VIII säädetyn muodon ja rakenteen mukaisesti.

12 artikla

Korvaukseen oikeutettujen maatilailmoitusten lukumäärä

Niiden asianmukaisesti täytettyjen ja toimitettujen maatilailmoitusten asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kokonaismäärä, joille voidaan maksaa kiinteä korvaus, ei saa ylittää kyseisen jäsenvaltion tämän asetuksen liitteessä II vahvistettua kirjanpitotilojen kokonaismäärää.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa on useampi kuin yksi maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiri, kiinteään korvauksen maksamiseen oikeutettujen, asianmukaisesti täytettyjen ja toimitettujen maatilailmoitusten lukumäärä saa olla enintään 20 prosenttia suurempi kuin asianomaiselle maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirille säädetty lukumäärä sillä edellytyksellä, että asianomaisen jäsenvaltion asianmukaisesti täytettyjen ja toimitettujen maatilailmoitusten kokonaismäärä ei ole suurempi kuin kyseiselle jäsenvaltiolle tämän asetuksen liitteessä II säädetty kokonaismäärä.

13 artikla

Kiinteän korvauksen maksaminen

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kiinteä korvaus maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

a)

kunkin tilivuoden alussa suoritetaan maksu, joka on 50 prosenttia kokonaismäärästä, joka lasketaan tämän asetuksen 14 artiklan ensimmäisessä kohdassa vahvistetun määrän perusteella niille kirjanpitotiloille, joiden lukumäärä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II;

b)

jäljelle jäävä määrä maksetaan sen jälkeen, kun komissio on vahvistanut toimitetut maatilailmoitukset asianmukaisesti täytetyiksi.

Tämän artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäljelle jäävä määrä lasketaan kertomalla tämän asetuksen 14 artiklan perusteella laskettu kiinteä korvaus maatilailmoitusta kohden niiden asianmukaisesti täytettyjen maatilailmoitusten määrällä, jotka voidaan hyväksyä tämän asetuksen 12 artiklan nojalla, ja vähentämällä tämän artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettu maksu.

14 artikla

Kiinteän korvauksen määrä

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kiinteän korvauksen määräksi vahvistetaan 160 euroa maatilailmoitusta kohden.

Jos asetuksen (EY) N:o 1217/2009 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 80 prosentin kynnys ei ylity maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirin eikä myöskään jäsenvaltion tasolla, kyseisessä säännöksessä tarkoitettua vähennystä sovelletaan vain kansallisella tasolla.

Jos jäsenvaltio esittää tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut kirjanpitotiedot viimeistään yksi kuukausi ennen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua asianomaista määräaikaa, kiinteää korvausta korotetaan 5 eurolla, jollei asetuksen (EY) N:o 1217/2009 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen 80 prosentin kynnys ole ylittynyt maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirin tai jäsenvaltion tasolla.

5 LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Kumoamiset

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 283/2012 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 730/2013 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen.

Niitä sovelletaan kuitenkin edelleen tilivuotta 2015 edeltäviin tilivuosiin.

16 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tilivuodesta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1318/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta (EUVL L 340, 17.12.2013, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 283/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilivuodesta 2012 (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 15).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 730/2013, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2013, tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi (EUVL L 203, 30.7.2013, s. 6).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 kumoamisesta (EUVL L 321, 1.12.2008, s. 14).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1198/2014, annettu 1 päivänä elokuuta 2014, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 täydentämisestä (EUVL L 321, 7.11.2014, s. 2)


LIITE I

TALOUDELLISEN KOON ALARAJA SEURANTA-ALAA VARTEN (1 ARTIKLA)

Jäsenvaltio/maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiri

Alaraja (euroa)

Belgia

25 000

Bulgaria

2 000

Tšekki

8 000

Tanska

15 000

Saksa

25 000

Viro

4 000

Irlanti

8 000

Kreikka

4 000

Espanja

8 000

Ranska (ei kuitenkaan Guadeloupe, Martinique ja Réunion)

25 000

Ranska (ainoastaan Guadeloupe, Martinique ja Réunion)

15 000

Kroatia

4 000

Italia

8 000

Kypros

4 000

Liettua

4 000

Liettua

4 000

Luxemburg

25 000

Unkari

4 000

Malta

4 000

Alankomaat

25 000

Itävalta

8 000

Puola

4 000

Portugali

4 000

Romania

2 000

Slovenia

4 000

Slovakia

25 000

Suomi

8 000

Ruotsi

15 000

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta)

25 000

Yhdistynyt kuningaskunta (ainoastaan Pohjois-Irlanti)

15 000


LIITE II

KIRJANPITOTILOJEN LUKUMÄÄRÄ (2 ARTIKLA)

Viitenumero

Maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirin nimi

Kirjanpitotilojen lukumäärä tilikautta kohden

BELGIA

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Belgia yhteensä

1 200

BULGARIA

831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396

Bulgaria yhteensä

2 202

745

TŠEKKI

1 417

370

TANSKA

2 150

SAKSA

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Saksa yhteensä

8 800

755

VIRO

658

380

IRLANTI

900

KREIKKA

450

Makedonia-Traakia

2 000

460

Epirus-Peloponnesos-Jooniansaaret

1 350

470

Thessalia

700

480

Manner-Kreikka, Egeanmeren saaret, Kreeta

1 450

Kreikka yhteensä

5 500

ESPANJA

500

Galicia

450

505

Asturia

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Espanja yhteensä

8 700

RANSKA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas-de-Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

Réunion

160

Ranska yhteensä

7 640

860

KROATIA

1 251

ITALIA

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547

Italia yhteensä

11 106

740

KYPROS

500

770

LATVIA

1 000

775

LIETTUA

1 000

350

LUXEMBURG

450

UNKARI

767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209

Unkari yhteensä

1 900

780

MALTA

536

360

ALANKOMAAT

1 500

660

ITÄVALTA

2 000

PUOLA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Puola yhteensä

12 100

PORTUGALI

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Portugali yhteensä

2 300

ROMANIA

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Romania yhteensä

6 000

820

SLOVENIA

908

810

SLOVAKIA

562

SUOMI

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Suomi yhteensä

1 100

RUOTSI

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Ruotsi yhteensä

1 025

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Yhdistynyt kuningaskunta yhteensä

2 500


LIITE III

VALINTASUUNNITELMAN LAATIMISESSA KÄYTETTÄVÄT MALLIT JA MENETELMÄT (3 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan komissiolle seuraavan rakenteen mukaisesti:

A.   TIETOLOMAKE

1.

Yleiset tiedot

1.1

Tilivuosi

1.2

Jäsenvaltio

1.3

Yhdyselimen nimi

1.4

Kuuluuko yhdyselin julkishallintoon (kyllä/ei)?

 

2.

Valintasuunnitelman perusta

2.1

Tilojen kokonaispopulaation lähde

2.2

Käytettyjen tilojen populaation vuosiluku

2.3

Standardituotoksen vuosiluku

2.4

Seuranta-alan määritelmä

 

3.

Menettelyt seuranta-alan jakamiseksi luokkiin

3.1

Ryhmittely maatilan tyypin perusteella

3.2

Ryhmittely maatilan kokoluokan perusteella

3.3

Seuranta-alan luokkiin jakamisessa käytettävät kansalliset lisäkriteerit

3.3.1

Sovelletaanko luokkiin jakamisessa lisäkriteereitä?

3.3.2

Käytetäänkö kansallisessa otoksen valinnassa kansallisia lisäkriteereitä?

3.3.3

Sovelletaanko kansallisten populaatiota koskevien tietojen painottamisessa kansallisia lisäkriteereitä?

3.3.4

Käytetäänkö EU:n maatalouden kirjanpidon tietoverkon kirjanpitotilojen valinnassa kansallisia lisäkriteereitä?

3.3.5

Jos niitä käytetään EU-valinnoissa, kuvatkaa valintanne ja tiedot siitä, miten ne vaikuttavat EU:n maatalouden kirjanpidon tietoverkon seuranta-alan edustavuuteen.

3.4

Ryhmittelysäännöt

3.5

Otoksen kattavuus

 

4.

Menetelmät valittavien tilojen määrän ja otoksen suuruuden määrittämiseksi kussakin ositteessa

 

suhteellinen kiintiöinti

optimaalinen kiintiöinti

suhteellinen ja optimaalinen kiintiöinti yhdistettynä

muut menetelmät

 

5.

Kirjanpitotilojen valintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

 

satunnainen valinta

ei-satunnainen valinta

satunnainen ja ei-satunnainen valinta yhdistettynä

muut menetelmät

 

6.

Valintasuunnitelman myöhempää ajantasaistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

 

7.

Valintasuunnitelman todennäköinen voimassaoloaika

 

8.

Seuranta-alalla olevien tilojen jaottelu unionin maatilatypologian mukaisesti (vastaten vähintään päätuotantosuuntia)

 

9.

Kussakin ositteessa valittavien kirjanpitotilojen lukumäärä

 

10.

Lisätiedot, jotka eivät käy ilmi edellisissä kohdissa

 

11.

Kansallinen komitea hyväksyi valintasuunnitelman, päiväys

B.   VALINTASUUNNITELMAA KOSKEVAT TAULUKOT

Perusjoukon ja siihen liittyvää tilivuotta koskevan otanta-asetelman tiedot toimitetaan perustuen seuraaviin taulukoihin, jotka ovat valintasuunnitelma-asiakirjojen erottamaton osa

Taulukko 1   Ryhmittelysäännöt, joita sovelletaan valittaessa maatiloja EU:n maatalouden kirjanpidon tietoverkon otokseen

Taulukon rakenne

Sarakkeen numero

Sarakkeen kuvaus

1

Maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirin koodi (ks. liite II)

2

Tuotantosuuntaryhmät (ks. liite IV)

3

Taloudelliset kokoluokkaryhmät (ks. liite V)


Taulukko 2   Otoksen kattavuus

Taulukon rakenne

Sarakkeen numero

Sarakkeen kuvaus

1

Taloudelliset kokoluokat (määritelty liitteessä V)

2

Taloudellisten kokoluokkien alarajat (euroa)

3

Taloudellisten kokoluokkien ylärajat (euroa)

4

Tilojen määrä edustetussa populaatiossa

5

Edustetun populaation tilojen määrän käänteinen kumulatiivinen osuus prosentteina

6

Edustetun populaation käytössä oleva maatalousmaa (ha)

7

Edustetun käytössä olevan maatalousmaan käänteinen kumulatiivinen osuus prosentteina

8

Edustetun populaation kokonaisstandardituotos

9

Edustetun kokonaisstandardituotoksen käänteinen kumulatiivinen osuus prosentteina

10

Eläinyksiköiden määrä edustetussa populaatiossa

11

Edustettujen eläinyksiköiden määrän käänteinen kumulatiivinen osuus prosentteina


Taulukko 3   Tilojen jakautuminen populaatiossa

Taulukon rakenne

Sarakkeen numero

Sarakkeen kuvaus

1

Koodi – päätuotantosuunta

2

Nimeäminen – päätuotantosuunta

3

Taloudellinen kokoluokka – 1

4

Taloudellinen kokoluokka – 2

5

Taloudellinen kokoluokka – 3

6

Taloudellinen kokoluokka – 4

7

Taloudellinen kokoluokka – 5

8

Taloudellinen kokoluokka – 6

9

Taloudellinen kokoluokka – 7

10

Taloudellinen kokoluokka – 8

11

Taloudellinen kokoluokka – 9

12

Taloudellinen kokoluokka – 10

13

Taloudellinen kokoluokka – 11

14

Taloudellinen kokoluokka – 12

15

Taloudellinen kokoluokka – 13

16

Taloudellinen kokoluokka – 14

17

Taloudellinen kokoluokka – yhteensä


Taulukko 4   Valintasuunnitelma

Taulukon rakenne

Sarakkeen numero

Sarakkeen kuvaus

1

Maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiri – EU:n maatalouden kirjanpidon tietoverkon koodi

2

Maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiri – nimi

3

Maatilan tyyppi – kansallinen koodi

4

Maatilan tyyppi – EU:n maatalouden kirjanpidon tietoverkon koodi

5

Taloudellinen kokoluokka – kansallinen koodi

6

Taloudellinen kokoluokka – EU:n maatalouden kirjanpidon tietoverkon koodi

7

Taloudellinen kokoluokka – kuvaus (koko euroina)

8

Valittavien tilojen määrä (A)

9

Tilojen määrä populaatiossa (B)

10

Keskimääräinen painokerroin (B)/(A)


LIITE IV

ERITYISTUOTANTOSUUNTIEN ERIKOISTUMISALAT JA NIIDEN VASTAAVUUDET YLEISTUOTANTOSUUNNISSA JA PÄÄTUOTANTOSUUNNISSA (4 ARTIKLA)

A.   ERITYISTUOTANTOSUUNTIEN ERIKOISTUMISALAT

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalat määritellään ottaen huomioon seuraavat kaksi tekijää:

a)   Kyseessä olevien ominaisuuksien luonne

Nämä ominaisuudet viittaavat vuoden 2016 maatilojen rakennetutkimuksissa tutkittujen ominaisuuksien luetteloon. Ne ilmaistaan käyttämällä tämän liitteen B osan I kohdassa olevassa vastaavuustaulukossa esitettyjä koodeja tai tämän liitteen (1) B osan II kohdassa esitettyjä koodeja, joihin on ryhmitelty useita ominaisuuksia.

b)   Ehdot luokkarajojen määrittelyssä

Ellei toisin ole esitetty, nämä ehdot ilmaistaan tilan kokonaisstandardituotoksen murto-osina.

Kaikkien erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen ehtojen on täytyttävä kumulatiivisesti, jotta tila voidaan luokitella kyseiseen erityistuotantosuunnan erikoistumisalaan kuuluvaksi.

Erikoistuneet tilat – Vihannesten viljely

Tuotantosuunnat

(* luettavuuden helpottamiseksi kuusi tämän otsakkeen alla olevaa saraketta esitetään uudelleen tämän liitteen C osassa)

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen laskentamenetelmät

Yleistuotantosuunta

Kuvaus

Päätuotantosuunta

Kuvaus

Erityistuotantosuunta

Kuvaus

Laskentamenetelmän kuvaus

Ominaisuuksien koodit ja ehdot

(viittaus tämän liitteen B osaan)

Ehto 1

(C1)

Ehto 2

(C2)

Ehto 3

(C3)

1

Peltoviljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Viljojen, öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Viljojen (ei kuitenkaan riisin), öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

Viljat (ei kuitenkaan riisi), öljykasvit, kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

 

152

Riisin viljelyyn erikoistuneet

Riisi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

 

 

 

 

153

Yhdistetty viljojen öljykasvien, valkuaiskasvien ja riisin viljely

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 151 ja 152 kuuluvat tilat

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

16

Yleinen peltoviljely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Juurikasvien viljelyyn erikoistuneet

Peruna, sokerijuurikas, rehujuurikasvit ja rehukaalit > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Yhdistetty viljojen, öljykasvien, valkuaiskasvien ja juurikasvien viljely

Viljat, öljykasvit, kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit > 1/3; juurikasvit > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Peltovihannesten viljelyyn erikoistuneet

Peltoviljellyt tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

 

 

 

 

164

Tupakan viljelyyn erikoistuneet

Tupakka > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

 

 

 

 

165

Puuvillan viljelyyn erikoistuneet

Puuvilla > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

 

 

 

 

166

Erilaisten peltokasvien viljelyä harjoittavat tilat yhdistetty

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 161, 162, 163, 164 ja 165 kuuluvat tilat

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

 

2

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – kasvihuoneviljely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Vihannesten kasvihuoneviljelyyn erikoistuneet

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat kasvihuoneessa > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

 

 

 

 

212

Kukkien ja koristekasvien sisäviljelyyn erikoistuneet

Kukat ja koristekasvit kasvihuoneessa > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

 

213

Kasvien sekatuotantoon kasvihuoneviljelyssä erikoistuneet

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 211 ja 212 kuuluvat

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

22

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – avomaaviljely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Vihannesten avomaaviljelyyn erikoistuneet

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, kaupallinen puutarhaviljely > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

 

 

 

 

222

Kukkien ja koristekasvien avomaaviljelyyn erikoistuneet

Kukat ja koristekasvit avomaalla > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

 

223

Kasvien sekatuotantoon avomaaviljelyssä erikoistuneet

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 221 ja 222 kuuluvat

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

23

Muu puutarhaviljely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Sienten viljelyyn erikoistuneet

Sienet > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

 

 

 

 

232

Erikoistuneet taimitarhat

Taimitarhat > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

 

 

 

 

233

Erilaisia puutarhaviljelymuotoja

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 231 ja 232 kuuluvat

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

 

3

Monivuotisten kasvien viljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Erikoistuneet viinitarhat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

Viinitarhat, jotka tavallisesti tuottavat laatuviiniä > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

 

 

 

 

352

Muiden kuin laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

Viinitarhat, jotka tavallisesti tuottavat muita viinejä > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

 

 

 

 

353

Syötäväksi tarkoitettujen rypäleiden viljelyyn erikoistuneet

Viinitarhat, jotka tavallisesti tuottavat syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

 

 

 

 

354

Muut viinitarhat

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 351, 352 ja 353 kuuluvat

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

 

 

 

36

Sitrushedelmien ja muiden hedelmien viljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Hedelmien viljelyyn erikoistuneet (muut kuin sitrushedelmät, trooppiset ja subtrooppiset hedelmät ja pähkinät)

Lauhkean ilmastovyöhykkeen hedelmät ja marjat > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

 

 

 

 

362

Sitrushedelmien viljelyyn erikoistuneet

Sitrushedelmät > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

 

 

 

 

363

Pähkinöiden viljelyyn erikoistuneet

Pähkinät > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

 

 

 

 

364

Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljelyyn erikoistuneet

Subtrooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmät > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

 

 

 

 

365

Hedelmien, sitrushedelmien, trooppisten ja subtrooppisten hedelmien ja pähkinöiden sekatuotantoon erikoistuneet

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 361, 362, 363 ja 364 kuuluvat

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

 

 

 

37

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

Oliivit > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

 

 

 

38

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 351–370 kuuluvat

P3 > 2/3

 

 


Erikoistuneet tilat – Kotieläintuotanto

Tuotantosuunnat

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen laskentamenetelmät

Yleistuotantosuunta

Kuvaus

Päätuotantosuunta

Kuvaus

Erityistuotantosuunta

Kuvaus

Laskentamenetelmän kuvaus

Ominaisuuksien koodit ja ehdot

(viittaus tämän liitteen B osaan)

Ehto 1

(C1)

Ehto 2

(C2)

Ehto 3

(C3)

4

Laiduneläinten kasvatukseen erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Maitotalouteen erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Maitotalouteen erikoistuneet

Lypsylehmät > 3/4 kaikista laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/10 laiduneläimistä ja rehusta

P4 > 2/3

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Nautakarjan kasvatukseen ja lihotukseen erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nautakarjan kasvatukseen ja lihotukseen erikoistuneet

Kaikki nautaeläimet (eli alle vuoden ikäiset nautaeläimet, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset nautaeläimet ja vähintään kahden vuoden ikäiset nautaeläimet (urospuoliset, hiehot, lypsylehmät ja muut lehmät)) > 2/3 laiduneläimistä; lypsylehmät ≤ 1/10 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/10 laiduneläimistä ja rehusta

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Nautakarja – yhdistetty maitotalous, nautakarjan kasvatus ja lihotus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Nautakarja – yhdistetty maitotalous, nautakarjan kasvatus ja lihotus

Kaikki nautaeläimet > 2/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/10 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/10 laiduneläimistä ja rehusta; pois luettuina luokkaan 450 kuuluvat tilat

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; ei kuitenkaan 450

 

 

 

48

Lampaiden, vuohien ja muiden laiduneläinten kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Lampaiden kasvatukseen erikoistuneet

Lampaat > 2/3 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/10 laiduneläimistä ja rehusta

P4 > 2/3

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 450, 460 ja 470 kuuluvat

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Yhdistetty lampaiden kasvatus ja nautakarjankasvatus

Kaikki nautaeläimet > 1/3 laiduneläimistä, lampaat > 1/3 laidunelämistä ja laiduneläimet > 1/10 laiduneläimistä ja rehusta

P4 > 2/3

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 450, 460 ja 470 kuuluvat

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Vuohien kasvatukseen erikoistuneet

Vuohet > 2/3 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/10 laiduneläimistä ja rehusta

P4 > 2/3

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 450, 460 ja 470 kuuluvat

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Erilaisten laiduneläinten kasvatus

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 481, 482 ja 483 kuuluvat

P4 > 2/3

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 450, 460 ja 470 kuuluvat

 

5

Yksimahaisten kasvatukseen erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Sikatalouteen erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Sikojen kasvatukseen erikoistuneet

Siitosemakot > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

 

 

 

 

512

Sikojen lihotukseen erikoistuneet

Porsaat ja muut siat > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

 

 

 

 

513

Yhdistetty sikojen kasvatus ja lihotus

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 511 ja 512 kuuluvat

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Siipikarjatalouteen erikoistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Munantuotantoon erikoistuneet

Munivat kanat > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02. > 2/3

 

 

 

 

522

Siipikarjanlihan tuotantoon erikoistuneet

Broilerit ja muu siipikarja > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

 

 

 

 

523

Yhdistetty munantuotanto ja siipikarjanlihan tuotanto

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 521 ja 522 kuuluvat

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Erilaisten yksimahaisten yhdistetty kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Erilaisten yksimahaisten yhdistetty kasvatus

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 511–523 kuuluvat

P5 > 2/3

 

 


Sekatilat

Tuotantosuunnat

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen laskentamenetelmät

Yleistuotantosuunta

Kuvaus

Päätuotantosuunta

Kuvaus

Erityistuotantosuunta

Kuvaus

Laskentamenetelmän kuvaus

Ominaisuuksien koodit ja ehdot

(viittaus tämän liitteen B osaan)

Ehto 1

(C1)

Ehto 2

(C2)

Ehto 3

(C3)

6

Sekaviljely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Sekaviljely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Yhdistetty kauppapuutarhaviljely ja monivuotisten kasvien viljely

Puutarhaviljely > 1/3; monivuotiset kasvit > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Yhdistetty pelto- ja puutarhaviljely

Yleisviljely > 1/3; puutarhaviljely > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Yhdistetty pelto- ja viinitarhaviljely

Yleisviljely > 1/3; viinitarhat > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Yhdistetty peltoviljely ja monivuotisten kasvien viljely

Yleisviljely > 1/3; monivuotiset kasvit >1/3; viinitarhat > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Sekaviljely, pääasiassa peltoviljely

Yleisviljely > 1/3, ei muuta toimintaa > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Muu sekaviljely

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 611, 612, 613, 614 ja 615 kuuluvat tilat

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Sekakarjatilat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Sekakarjan, pääasiassa laiduneläinten kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Sekakarjan, pääasiassa lypsykarjan kasvatus

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Sekakarjan, pääasiassa muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkaan 731 kuuluvat tilat

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Sekakarjan, pääasiassa yksimahaisten kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Sekakarjaa: yksimahaisten ja lypsykarjan kasvatus

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; yksimahaiset > 1/3, lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Sekakarjaa: yksimahaisten ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkaan 741 kuuluvat tilat

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Yhdistelmätuotanto (kasvi- ja eläintuotanto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Yhdistetty peltoviljely ja laiduneläinten kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Yhdistetty peltoviljely ja maitokarjan kasvatus

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta; lypsykarja < yleisviljely

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

Yhdistetty maitokarjan kasvatus ja peltoviljely

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta; lypsykarja ≥ yleisviljely

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Yhdistetty peltoviljely ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

Yleisviljely > laiduneläimet ja rehu, ei kuitenkaan luokkaan 831 kuuluvat tilat

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; ei kuitenkaan 831

 

 

 

 

834

Muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus ja peltoviljely

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 831, 832 ja 833 kuuluvat tilat

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Yhdistetty peltoviljely ja yksimahaisten kasvatus

Yleisviljely > 1/3; yksimahaiset > 1/3

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 831, 832, 833 ja 834 kuuluvat tilat

P1> 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Monivuotisten kasvien viljely ja laiduneläinten kasvatus

Monivuotiset kasvit > 1/3; laiduneläimet ja rehu > 1/3

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 831, 832, 833 ja 834 kuuluvat tilat

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Mehiläishoito

Mehiläiset > 2/3

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 831, 832, 833 ja 834 kuuluvat tilat

3.07. > 2/3

 

 

 

 

844

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

Tilat, jotka täyttävät ehdot C1 ja C2, ei kuitenkaan luokkiin 841, 842 ja 843 kuuluvat tilat

Tilat, jotka eivät kuulu luokkiin 151–742 ja 999

Tilat, jotka täyttävät ehdon C1, ei kuitenkaan luokkiin 831, 832, 833 ja 834 kuuluvat tilat

 


Luokittelemattomat tilat

Tuotantosuunnat

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalojen laskentamenetelmät

Yleistuotantosuunta

Kuvaus

Päätuotantosuunta

Kuvaus

Erityistuotantosuunta

Kuvaus

Laskentamenetelmän kuvaus

Ominaisuuksien koodit ja ehdot

(viittaus tämän liitteen B osaan)

Ehto 1

(C1)

Ehto 2

(C2)

Ehto 3

(C3)

9

Luokittelemattomat tilat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Luokittelemattomat tilat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Luokittelemattomat tilat

Kokonaisstandardituotos = 0

 

 

 

B.   VASTAAVUUSTAULUKKO JA RYHMITTELYKOODIT

I.   Asetuksessa (EY) N:o 1166/2008 tarkoitettujen maatilojen rakennetutkimusten (FSS) otsikoiden ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) maatilailmoitusten otsikoiden välinen vastaavuus

Vastaavat otsikot standardituotoksen soveltamista varten

Otsikosta käytettävä FSS-koodi

Standardituotoksen kertoimen koodi

Vuoden 2016 unionin maatilojen rakennetta koskeva tutkimus

(asetus (EY) N:o 1166/2008)

FADN:n maatilailmoitus

(tämän asetuksen liite VIII)

I.   

Sadot

2.01.01.01.

B_1_1_1

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

10110.

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

2.01.01.02.

B_1_1_2

Durumvehnä

10120.

Durumvehnä

2.01.01.03.

B_1_1_3

Ruis

10130.

Ruis

2.01.01.04.

B_1_1_4

Ohra

10140.

Ohra

2.01.01.05.

B_1_1_5

Kaura

10150.

Kaura

2.01.01.06.

B_1_1_6

Viljamaissi

10160.

Viljamaissi

2.01.01.07.

B_1_1_7

Riisi

10170.

Riisi

2.01.01.99.

B_1_1_99

Muut viljakasvit

10190.

Muut viljakasvit

2.01.02.

B_1_2

Kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset)

10220.

Linssit, kahviherneet ja virnat

10290.

Muut valkuaiskasvit

2.01.02.01.

B_1_2_1

joista herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

10210.

Herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

2.01.03.

B_1_3

Perunat (mukaan lukien varhaisperuna ja siemenperuna)

10300.

Perunat (mukaan lukien varhais peruna ja siemenperuna)

10310.

Tärkkelysperunat

10390.

Muut perunat

2.01.04.

B_1_4

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

10400.

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

2.01.05.

B_1_5

Rehujuurikasvit ja rehukaalit (lukuun ottamatta siementuotantoa)

10500.

Rehujuurikasvit ja rehukaalit (lukuun ottamatta siementuotantoa)

2.01.06.01.

B_1_6_1

Tupakka

10601.

Tupakka

2.01.06.02.

B_1_6_2

Humala

10602.

Humala

2.01.06.03.

B_1_6_3

Puuvilla

10603.

Puuvilla

2.01.06.04.

B_1_6_4

Rypsi ja rapsi

10604.

Rypsi ja rapsi

2.01.06.05.

B_1_6_5

Auringonkukka

10605.

Auringonkukka

2.01.06.06.

B_1_6_6

Soija

10606.

Soija

2.01.06.07.

B_1_6_7

Öljypellava

10607.

Öljypellava

2.01.06.08.

B_1_6_8

Muut öljykasvit

10608.

Muut öljykasvit

2.01.06.09.

B_1_6_9

Pellava

10609.

Pellava

2.01.06.10.

B_1_6_10

Hamppu

10610.

Hamppu

2.01.06.11.

B_1_6_11

Muut kuitukasvit

10611.

Muut kuitukasvit

2.01.06.12.

B_1_6_12

Mauste- ja lääkekasvit

10612.

Mauste- ja lääkekasvit

2.01.06.99.

B_1_6_99

Muut teollisuuskasvit, joita ei ole mainittu muualla

10613.

Sokeriruoko

10690.

Muut teollisuuskasvit, joita ei ole mainittu muualla

2.01.07.

B_1_7

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, joista:

 

2.01.07.01.

B_1_7_1

Avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

 

2.01.07.01.01.

B_1_7_1_1

Peltoviljely

10711.

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat – peltoviljely

2.01.07.01.02.

B_1_7_1_2

Kaupallinen puutarhaviljely

10712.

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat – kaupallinen puutarhaviljely

2.01.07.02.

B_1_7_2

kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

10720.

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat – kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

2.01.08.

 

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja):

 

2.01.08.01.

B_1_8_1

Avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

10810.

Kukat ja koristekasvit – Avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

2.01.08.02.

B_1_8_2

kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

10820.

Kukat ja koristekasvit – Kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

2.01.09.

B_1_9

Vihreänä korjattavat kasvit

 

2.01.09.01.

B_1_9_1

Lyhytaikaiset nurmikasvit

10910.

Lyhytaikaiset nurmikasvit

2.01.09.02.

B_1_9_2

Muut vihreänä korjattavat kasvit

 

2.01.09.02.01.

B_1_9_2_1

Rehumaissi

10921.

Rehumaissi

2.01.09.02.02.

B_1_9_2_2

Palkokasvit

10922.

Palkokasvit

2.01.09.02.99.

B_1_9_2_99

Muut vihreänä korjattavat kasvit, joita ei ole mainittu muualla

10923.

Muut vihreänä korjattavat kasvit, joita ei ole mainittu muualla

2.01.10.

B_1_10

Peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely

11000.

Peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely

2.01.11.

B_1_11

Muut peltokasvit

11100.

Muut peltokasvit

2.01.12.

B_1_12

Kesanto

11210.

Kesanto, jolle ei myönnetä tukea

2.02.

B_2

Kotipuutarhat

20000.

Kotipuutarhat

2.03.01.

B_3_1

Nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta

30100.

Nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta

2.03.02.

B_3_2

Hoitamaton laidun

30200.

Hoitamaton laidun

2.03.03.

B_3_3

Pysyvä niitty, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja josta voidaan maksaa tukea

30300.

Pysyvä niitty, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja josta voidaan maksaa tukea

2.04.01.

B_4_1

Hedelmä- ja marjaviljelmät

 

2.04.01.01.

B_4_1_1

Hedelmälajit, joista:

 

2.04.01.01.01.

B_4_1_1_1

Lauhkean ilmastovyöhykkeen hedelmät

40111.

Omenat

40112.

Päärynät

40113.

Persikat ja nektariinit

40114.

Muut lauhkean vyöhykkeen hedelmät

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

Subtrooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmät

40115.

Subtrooppisen tai trooppisen vyöhykkeen hedelmät

2.04.01.02.

B_4_1_2

Marjalajit

40120.

Marjalajit

2.04.01.03.

B_4_1_3

Pähkinät

40130.

Pähkinät

2.04.02.

B_4_2

Sitrushedelmäviljelmät

40210.

Appelsiinit

40220.

Tangeriinit, mandariinit, klementiinit ja vastaavat pienet hedelmät

40230.

Sitruunat

40290.

Muut sitrushedelmät

2.04.03.

B_4_3

Oliiviviljelmät

 

2.04.03.01.

B_4_3_1

Tavallisesti ruokaoliiveja tuottavat

40310.

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

2.04.03.02.

B_4_3_2

Tavallisesti oliiveja öljyntuotantoon tuottavat

40320.

Öljyntuotantoon tarkoitetut oliivit (myydään hedelminä)

40330.

Oliiviöljy

2.04.04.

B_4_4

Viinitarhat, joista tavallisesti:

 

2.04.04.01.

B_4_4_1

Laatuviiniä tuottavat

40411.

Viiniä, jolla on suojattu alkuperänimitys (SAN), tuottavat

40412.

Viiniä, jolla on suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), tuottavat

40451.

Suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) varustetun viinin valmistukseen käytettäviä rypäleitä tuottavat

40452.

Maantieteellisellä merkinnällä (SMM) varustetun viinin valmistukseen käytettäviä rypäleitä tuottavat

2.04.04.02.

B_4_4_2

Muut viinit

40420.

Muut viinit

40460.

Muiden viinien valmistukseen käytettävät rypäleet

2.04.04.03.

B_4_4_3

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

40430.

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

2.04.04.04.

B_4_4_4

Rusinat

40440.

Rusinat

2.04.05.

B_4_5

Taimitarhat

40500.

Taimitarhat

2.04.06.

B_4_6

Muut monivuotiset kasvit

40600.

Muut monivuotiset kasvit

40610.

Joulupuut

2.04.07.

B_4_7

Monivuotiset kasvihuonekasvit

40700.

Monivuotiset kasvihuonekasvit

2.06.01.

B_6_1

Sienet

60000.

Sienet

II   

Kotieläimet

3.01.

C_1

Hevoseläimet

100.

Hevoseläimet

3.02.01.

C_2_1

Nautaeläimet, alle yhden vuoden ikäiset, naaras- ja urospuoliset

210.

Nautaeläimet, alle yhden vuoden ikäiset, naaras- ja urospuoliset

3.02.02.

C_2_2

Nautaeläimet, vähintään yhden vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, urospuoliset

220.

Nautaeläimet, vähintään yhden vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, urospuoliset

3.02.03.

C_2_3

Nautaeläimet, vähintään yhden vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, naaraspuoliset

230.

Nautaeläimet, vähintään yhden vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, naaraspuoliset

3.02.04.

C_2_4

Urospuoliset nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

240.

Urospuoliset nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

3.02.05.

C_2_5

Vuohet (kaiken ikäiset)

251.

Siitoshiehot

252.

Lihahiehot

3.02.06.

C_2_6

Lypsylehmät

261.

Lypsylehmät

262.

Puhvelit

3.02.99.

C_2_99

Muut lehmät

269.

Muut lehmät

3.03.01.

C_3_1

Lampaat (kaiken ikäiset)

 

3.03.01.01.

C_3_1_1

Siitosnaaraat

311.

Uuhet, siitosnaaraat

3.03.01.99.

C_3_1_99

Muut lampaat

319.

Muut lampaat

3.03.02.

C_3_2

Vuohet (kaiken ikäiset)

 

3.03.02.01.

C_3_2_1

Siitosnaaraat

321.

Naaraspuoliset siitosvuohet

3.03.02.99.

C_3_2_99

Muut vuohet

329.

Muut vuohet

3.04.01.

C_4_1

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kilogrammaa

410.

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kilogrammaa

3.04.02.

C_4_2

Siitosemakot, jotka painavat 50 kilogrammaa tai enemmän

420.

Siitosemakot, jotka painavat 50 kilogrammaa tai enemmän

3.04.99.

C_4_99

Muut siat

491.

Lihasiat

499.

Muut siat

3.05.01.

C_5_1

Broilerit

510.

Siipikarja – broilerit

3.05.02.

C_5_2

Munivat kanat

520.

Munivat kanat

3.05.03.

3.05.03.01.

3.05.03.02.

3.05.03.03.

3.05.03.04.

3.05.03.99.

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Muu siipikarja

Kalkkunat

Ankat

Hanhet

Strutsit

Muu siipikarja, jota ei ole mainittu muualla

530.

Muu siipikarja

3.06.

C_6

Kaniinit, siitosnaaraat

610.

Kaniinit, siitosnaaraat

699.

Muut kaniinit

3.07.

C_7

Mehiläiset

700.

Mehiläiset

II   Vuoden 2016 maatilojen rakennetutkimuksissa käytettäviä ominaisuuksia ryhmittelevät koodit:

P45.

Lypsykarja = 3.02.01. (nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat) + 3.02.03. (nautaeläimet, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, naaraat) + 3.02.05. (hiehot, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat) + 3.02.06. (lypsylehmät).

P46.

Lypsykarja = P45 (lypsykarja) + 3.02.02. (nautaeläimet, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, urospuoliset) + 3.02.04. (sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat) + 3.02.99. (muut lehmät).

GL

Laiduneläinten sekakarjatilat =3.01. (hevoseläimet) + P46 (nautakarja) + 3.03.01.01. (lampaat, siitos naaraat) + 3.03.01.99 (muut lampaat) + 3.03.02.01. (vuohet siitosnaaraat) + 3.03.02.99. (muut vuohet)

Jos GL= 0 FCP1 Myytäväksi tarkoitettu rehu = 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit) + 2.01.09. (vihreänä korjatut kasvit) + 2.03.01. (nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta) + 2.03.02. (luonnonlaidun)

FCP4

Laiduneläimille tarkoitettu rehu = 0

P17

Juurikasvit = 2.01.03. (perunat) + 2.01.04. (sokerijuurikas) + 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit)

Jos GL > 0 FCP1 Myytäväksi tarkoitettu rehu = 0

FCP4

Laidunelämille tarkoitettu rehu = 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit) + 2.01.09. (vihreänä korjatut kasvit) + 2.03.01. (nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta) + 2.03.02. (luonnonlaidun)

P17

Juurikasvit = 2.01.03. (perunat) + 2.01.04. (sokerijuurikas)

P151.

Muu vilja kuin riisi = 2.01.01.01. (tavallinen vehnä tai spelttivehnä) + 2.01.01.02. (durumvehnä) + 2.01.01.03. (ruis) + 2.01.01.04. (ohra) + 2.01.01.05. (kaura) + 2.01.01.06. (viljamaissi) + 2.01.01.99. (muut viljakasvit)

P15.

Vilja = P151 (muu vilja kuin riisi) + 2.01.01.07. (riisi)

P16.

Öljykasvit = 2.01.06.04. (rypsi ja rapsi) + 2.01.06.05. (auringonkukka) + 2.01.06.06. (soija) + 2.01.06.07. (pellava(öljypellava)) + 2.01.06.08. (muut öljykasvit)

P51.

Siat = 3.04.01. (porsaat, joiden elopaino on alle 20 kilogrammaa) + 3.04.02. (siitosemakot, jotka painavat 50 kiloa tai enemmän) + 3.04.99. (muut siat)

P52.

Siipikarja = 3.05.01. (broilerit) + 3.05.02. (munivat kanat) + 3.05.03. (muu siipikarja)

P1.

Yleisviljely = P15 (viljat) + 2.01.02. (kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit) + 2.01.03. (perunat) + 2.01.04. (sokerijuurikas) + 2.01.06.01. (tupakka) + 2.01.06.02. (humala) + 2.01.06.03. (puuvilla) + P16 (öljykasvit) + 2.01.06.09. (pellava) + 2.01.06.10. (hamppu) + 2.01.06.11. (muut kuitukasvit) + 2.01.06.12. (mauste- ja lääkekasvit) + 2.01.06.99. (muut teollisuuskasvit, joita ei ole mainittu muualla) + 2.01.07.01.01. (tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat puutarhassa avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatoksen alla – peltoviljely) + 2.01.10. (peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely) + 2.01.11. (muut peltokasvit) + 2.01.12. (kesanto) + FCP1 (myytäväksi tarkoitettu rehu)

P2.

Puutarhaviljely = 2.01.07.01.02. (tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat puutarhassa avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatoksen alla – kaupallinen puutarhaviljely) + 2.01.07.02. (tuoreiden vihannesten, melonien ja mansikoiden katteenalainen viljely kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla) + 2.01.08.01. (kukat ja koristekasvit avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatoksen alla) + 2.01.08.02. (kukat ja koristekasvit kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla) + 2.06.01. (sienet) + 2.04.05. (taimitarhat)

P3.

Monivuotiset viljelykasvit = 2.04.01. (hedelmä- ja marjaviljelmät) + 2.04.02. (sitrushedelmäviljelmät) + 2.04.03. (oliiviviljelmät) + 2.04.04. (viinitarhat) + 2.04.06. (muut monivuotiset kasvit) + 2.04.07. (monivuotiset kasvihuonekasvit)

P4.

Laiduneläimet ja rehu = GL (laiduneläimet) + FCP4 (laiduneläimille tarkoitettu rehu)

P5.

Yksimahaiset = P51 (siat) + P52 (siipikarja) + 3.06. (kaniinit, siitosnaaraat)

C.   A OSASSA TARKOITETUT TUOTANTOSUUNNAT

Erikoistuneet tilat – Viljely

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalat

1.

Peltoviljelyyn erikoistuneet

15.

Viljojen, öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

151.

Viljojen (ei kuitenkaan riisin), öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

152.

Riisin viljelyyn erikoistuneet

153.

Yhdistetty viljojen öljykasvien, valkuaiskasvien ja riisin viljely

16.

Yleinen peltoviljely

161.

Juurikasvien viljelyyn erikoistuneet

162.

Yhdistetty viljojen, öljykasvien, valkuaiskasvien ja juurikasvien viljely

163.

Peltovihannesten viljelyyn erikoistuneet

164.

Tupakan viljelyyn erikoistuneet

165.

Puuvillan viljelyyn erikoistuneet

166.

Erilaisten peltokasvien yhdistetty viljely

2.

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet

21.

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – kasvihuoneviljely

211.

Vihannesten kasvihuoneviljelyyn erikoistuneet

212.

Kukkien ja koristekasvien sisäviljelyyn erikoistuneet

213.

Kasvien sekatuotantoon kasvihuoneviljelyssä erikoistuneet

22.

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – avomaaviljely

221.

Vihannesten avomaaviljelyyn erikoistuneet

222.

Kukkien ja koristekasvien avomaaviljelyyn erikoistuneet

223.

Kasvien sekatuotantoon avomaaviljelyssä erikoistuneet

23.

Muu puutarhaviljely

231.

Sienten viljelyyn erikoistuneet

232.

Erikoistuneet taimitarhat

233.

Erilaisia puutarhaviljelymuotoja

3.

Monivuotisten kasvien viljelyyn erikoistuneet

35.

Erikoistuneet viinitarhat

351.

Laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

352.

Muiden kuin laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

353.

Syötäväksi tarkoitettujen rypäleiden viljelyyn erikoistuneet

354.

Muut viinitarhat

36.

Sitrushedelmien ja muiden hedelmien viljelyyn erikoistuneet

361.

Hedelmien viljelyyn erikoistuneet (muut kuin sitrushedelmät, trooppiset ja subtrooppiset hedelmät ja pähkinät)

362.

Sitrushedelmien viljelyyn erikoistuneet

363.

Pähkinöiden viljelyyn erikoistuneet

364.

Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljelyyn erikoistuneet

365.

Hedelmien, sitrushedelmien, trooppisten ja subtrooppisten hedelmien ja pähkinöiden sekatuotantoon erikoistuneet

37.

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

370.

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

38.

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely

380.

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely


Erikoistuneet tilat – Kotieläintuotanto

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalat

4.

Laiduneläinten kasvatukseen erikoistuneet

45.

Maitotalouteen erikoistuneet

450.

Maitotalouteen erikoistuneet

46.

Nautakarjan kasvatukseen ja lihotukseen erikoistuneet

460.

Nautakarjan kasvatukseen ja lihotukseen erikoistuneet

47.

Nautakarja – yhdistetty maitotalous, nautakarjan kasvatus ja lihotus

470.

Nautakarja – yhdistetty maitotalous, nautakarjan kasvatus ja lihotus

48.

Lampaiden, vuohien ja muiden laiduneläinten kasvatus

481.

Lampaiden kasvatukseen erikoistuneet

482.

Yhdistetty lampaiden kasvatus ja nautakarjankasvatus

483.

Vuohien kasvatukseen erikoistuneet

484.

Erilaisten laiduneläinten kasvatus

5.

Yksimahaisten kasvatukseen erikoistuneet

51.

Sikatalouteen erikoistuneet

511.

Sikojen kasvatukseen erikoistuneet

512.

Sikojen lihotukseen erikoistuneet

513.

Yhdistetty sikojen kasvatus ja lihotus

52.

Siipikarjatalouteen erikoistuneet

521.

Munantuotantoon erikoistuneet

522.

Siipikarjanlihan tuotantoon erikoistuneet

523.

Yhdistetty munantuotanto ja siipikarjanlihan tuotanto

53.

Erilaisten yksimahaisten yhdistetty kasvatus

530.

Erilaisten yksimahaisten yhdistetty kasvatus


Sekatilat

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuuntien erikoistumisalat

6.

Sekaviljely

61.

Sekaviljely

611.

Yhdistetty kauppapuutarhaviljely ja monivuotisten kasvien viljely

612.

Yhdistetty pelto- ja puutarhaviljely

613.

Yhdistetty pelto- ja viinitarhaviljely

614.

Yhdistetty peltoviljely ja monivuotisten kasvien viljely

615.

Sekaviljely, pääasiassa peltoviljely

616.

Muu sekaviljely

7.

Sekakarjatilat

73.

Sekakarjan, pääasiassa laiduneläinten kasvatus

731.

Sekakarjan, pääasiassa lypsykarjan kasvatus

732.

Sekakarjan, pääasiassa muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

74.

Sekakarjan, pääasiassa yksimahaisten kasvatus

741.

Sekakarjaa: yhdistetty yksimahaisten ja lypsykarjan kasvatus

742.

Sekakarjaa: yksimahaisten ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

8.

Sekaviljely ja sekakarjatilat

83.

Yhdistetty peltoviljely ja laiduneläinten kasvatus

831.

Yhdistetty peltoviljely ja maitokarjan kasvatus

832.

Yhdistetty maitokarjan kasvatus ja peltoviljely

833.

Yhdistetty peltoviljely ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

834.

Muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus ja peltoviljely

84.

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

841.

Yhdistetty peltoviljely ja yksimahaisten kasvatus

842.

Monivuotisten kasvien viljely ja laiduneläinten kasvatus

843.

Mehiläishoito

844.

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

9.

Luokittelemattomat tilat

99.

Luokittelemattomat tilat

999.

Luokittelemattomat tilat


(1)  Ominaisuuksia 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit), 2.01.09. (vihreänä korjatut kasvit), 2.01.12. (kesanto), 2.02. (kotipuutarhat), 2.03.01. (nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta), 2.03.02. (luonnonlaidun), 2.03.03. (pysyvä laidun, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on tukikelpoinen), 3.02.01. (nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat), 3.03.01.99. (muut lampaat), 3.03.02.99. (muut vuohet) ja 3.04.01. (porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg) käytetään vain tietyin edellytyksin (ks. liitteessä IV oleva 5 kohta).


LIITE V

MAATILOJEN TALOUDELLINEN KOKO JA TALOUDELLISET KOKOLUOKAT (5 ARTIKLA)

A.   MAATILAN TALOUDELLINEN KOKO

Tilan taloudellinen koko mitataan tilan kokonaisstandardituotoksena ja ilmaistaan euroina.

B.   MAATILOJEN TALOUDELLISET KOKOLUOKAT

Maatilat luokitellaan kokoluokkiin, joiden rajat ovat seuraavat:

Luokat

Rajat euroina

I

Alle 2 000

II

2 000–4 000

III

4 000–8 000

IV

8 000–15 000

V

15 000–25 000

VI

25 000–50 000

VII

50 000–100 000

VIII

100 000–250 000

IX

250 000–500 000

X

500 000–750 000

XI

750 000–1 000 000

XII

1 000 000–1 500 000

XIII

1 500 000–3 000 000

XIV

vähintään 3 000 000

Kokoluokat II ja III tai III ja IV, IV ja V tai III–V, VI ja VII, VIII ja IX, X ja XI ja XII–XIV tai X–XIV voidaan yhdistää.


LIITE VI

STANDARDITUOTOKSET (6 ARTIKLA)

1.   STANDARDITUOTOKSEN MÄÄRITELMÄ JA LASKENTAPERIAATTEET

a)   Standardituotoksella tarkoitetaan tuotoksen arvoa, joka vastaa kunkin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maatalousominaisuuden keskimääräistä tilannetta tietyllä alueella.

b)   Edellä a alakohdassa mainittu tuotoksen arvo tarkoittaa maatalouden bruttotuotannon rahallista arvoa tuottajahintoina. Se on päätuotteen/päätuotteiden ja sivutuotteen/sivutuotteiden arvojen summa.

Arvot lasketaan kertomalla yksikkökohtainen tuotanto tuottajahinnalla. Alv:a, tuoteveroja ja suoria tukia ei oteta lukuun.

c)   Tuotantojakso

Standardituotokset vastaavat 12 kuukauden tuotantojaksoa (kalenterivuosi tai maatalouden satovuosi).

Viljely- ja karjataloustuotteille, joiden tuotantojakso on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, lasketaan 12 kuukauden ajanjakson kasvua tai tuotantoa vastaava standardituotos.

d)   Perustiedot ja viitejakso

Standardituotokset määritellään b alakohdassa tarkoitetun yksikkökohtaisen tuotannon ja tuottajahinnan perusteella. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioissa kerätään perustiedot komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1198/2014 4 artiklassa määritellyltä viitejaksolta.

e)   Yksiköt

1)

Fyysiset yksiköt:

a)

Standardituotokset viljelykasvien ominaisuuksille määritellään hehtaareissa ilmaistun alan perusteella.

Sienille standardituotokset kuitenkin määritellään kaikkien perättäisten vuotuisten satojen bruttotuotoksen perusteella ja ilmaistaan viljelyalan 100 m2:ä kohti. Kun näitä tietoja käytetään maatilojen kirjanpidon tietoverkon yhteydessä, sienten standardituotos jaetaan perättäisten vuotuisten satojen lukumäärällä, joka on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti.

b)

Karjaa koskevien ominaisuuksien standardituotos määritellään pääluvun mukaan, lukuun ottamatta siipikarjaa, joille se määritellään 100 eläimen mukaan, ja mehiläisiä, joilla yksikkönä on mehiläispesä.

2)

Rahayksiköt ja pyöristäminen

Standardituotoksen määrittämisessä käytettävät perustiedot ja lasketut standardituotokset ilmaistaan euroina. Talous- ja rahaliittoon kuulumattomien jäsenvaltioiden standardituotokset muunnetaan euroiksi tämän liitteen 1 kohdan d alakohdassa määritetyn viitejakson keskimääräisiä valuuttakursseja käyttäen. Keskimääräiset valuuttakurssit lasketaan komission (Eurostat) julkaisemien virallisten valuuttakurssien perusteella.

Standardituotokset voidaan tarvittaessa pyöristää lähimpään viiteen euroon.

2.   STANDARDITUOTOSTEN JAOTTELU

a)   Viljelykasvien ja karjan ominaisuuksien mukaan

Standardituotokset määritellään kaikille yhteisön maatalouden rakennetutkimuksen otsikoita vastaaville maatalousominaisuuksille kyseisissä tutkimuksissa vahvistetulla tavalla.

b)   Maantieteellinen jaottelu

Standardituotokset määritellään ainakin sellaisten maantieteellisten yksiköiden perusteella, joita voidaan käyttää maatalouden rakennetutkimuksissa ja maatilojen kirjanpidon tietoverkossa. Kaikkien maantieteellisten yksiköiden perustana on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 määritelty tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS) (1). Nämä yksiköt vastaavat NUTS 3 -alueiden ryhmittelyä. Epäsuotuisia alueita ja vuoristoalueita ei pidetä maantieteellisinä yksiköinä.

Standardituotosta ei määritellä ominaisuudelle, joka ei ole olennainen kyseisellä alueella.

3.   STANDARDITUOTOSTEN MÄÄRITTÄMISEEN KÄYTETTÄVIEN TIETOJEN KERÄÄMINEN

a)

Standardituotosten määrittämiseen käytettävät perustiedot on uudistettava vähintään aina, kun maatilojen rakennetutkimus tehdään asetuksen (EY) N:o 1166/2008 6 artiklassa tarkoitettuna laskentana.

b)

Kun maatilojen rakennetutkimus voidaan tehdä asetuksen (EY) N:o 1166/2008 6 artiklassa tarkoitettuna otantatutkimuksena, standardituotokset on päivitettävä:

joko uudistamalla perustiedot a alakohdassa määritellyllä tavalla;

tai soveltamalla muutoskerrointa, jossa standardituotokset päivitetään ottaen huomioon muutokset jäsenvaltion arvion mukaisesti tuotantomääränä yksikköä kohden ja kutakin ominaisuutta ja aluetta koskevin hinnoin, joita on käytetty delegoidun asetuksen (EU) N:o 1198/2014 4 artiklassa tarkoitetun edellisen viitekauden jälkeen

4.   TÄYTÄNTÖÖNPANO

Jäsenvaltiot vastaavat tämän liitteen säännösten mukaisesti standardituotosten laskemiseen tarvittavien perustietojen keräämisestä ja niiden muuntamisesta euroiksi sekä tapauksen mukaan päivitysmenetelmien soveltamiseen tarvittavien tietojen keräämisestä.

5.   ERITYISTAPAUSTEN KÄSITTELY

Standardituotosten laskemiseksi tietyntyyppisille ominaisuuksille ja tilan kokonaisstandardituotoksen laskemisessa sovelletaan seuraavia erityissääntöjä:

a)   Kesanto

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa kesantoja koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla on muita positiivisia standardituotoksia.

b)   Kotipuutarhat

Koska kotipuutarhan tuotanto on tavallisesti tarkoitettu sen pitäjän omaan kulutukseen eikä myyntiin, standardituotokseksi katsotaan nolla.

c)   Kotieläimet

Karjaa koskevat ominaisuudet jaotellaan ikäluokittain. Tuotos vastaa eläimen kasvun arvoa sinä aikana, kun se kuuluu tiettyyn luokkaan. Toisin sanoen tuotos vastaa erotusta niiden arvojen välillä, jotka eläimellä on sen poistuessa luokasta ja siirtyessä luokkaan (sitä kutsutaan myös jälleenhankinta-arvoksi).

d)   Nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa alle vuoden ikäisiä nautaeläimiä koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla on enemmän alle vuoden ikäisiä nautaeläimiä kuin lehmiä. Huomioon otetaan ainoastaan se standardituotos, joka liittyy lehmien lukumäärän ylittävään alle vuoden ikäisten nautaeläinten määrään.

e)   Muut lampaat ja muut vuohet

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa muita lampaita koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla ei ole siitosuuhia.

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa muita vuohia koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla ei ole siitoskuttuja.

f)   Porsaat

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa porsaita koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla ei ole siitosemakkoja.

g)   Rehu

Jos tilalla ei ole laidunkarjaa (hevoseläimiä, nautaeläimiä, lampaita tai vuohia), rehun (juurikasvit, rehukaalit, vihreänä korjattavat kasvit, laitumet ja niityt) katsotaan olevan tarkoitettu myytäväksi ja olevan osa yleisviljelyn tuotosta.

Jos tilalla on laiduneläimiä, rehun katsotaan olevan laiduneläimille tarkoitettua ja olevan osa laiduneläinten ja rehun tuotosta.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).


LIITE VII

SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄ MUU ANSIOTOIMINTA (7 ARTIKLA)

A.   SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄN MUUN ANSIOTOIMINNAN MÄÄRITELMÄ

Suoraan tilan toimintaan liittyvä muu ansiotoiminta kuin maataloustoiminta pitää sisällään maataloustyötä lukuun ottamatta kaikki toimet, jotka liittyvät suoraan maatilaan ja joilla on taloudellista vaikutusta maatilaan. Ne ovat toimia, joihin käytetään joko maatilan resursseja (aluetta, rakennuksia, koneita, maataloustuotteita jne.) tai tuotteita.

Ansiotoiminta tarkoittaa tässä yhteydessä aktiivityötä; puhtaita rahoitusinvestointeja ei siksi lueta mukaan. Muuksi ansiotoiminnaksi ei lueta maan tai maatilan muiden maatalousresurssien vuokraamista erilaisia toimintoja varten, ellei siihen liity muunlaista toimintaan osallistumista, vaan tämä katsotaan osaksi maatilan maataloustoimintaa.

Kaikki maataloustuotteiden jalostus katsotaan muuksi ansiotoiminnaksi, ellei jalostusta katsota osaksi maataloustoimintaa. Viinin ja oliiviöljyn tuotantoa ei siksi lueta mukaan, ellei muualta ostetun viinin ja oliiviöljyn osuus ole merkittävä.

Muuksi ansiotoiminnaksi katsotaan kaikki tilalla suoritettava maatalouden alkutuotteiden jalostus, riippumatta siitä, tuotetaanko raaka-aine tilalla vai tuodaanko se ulkopuolelta. Tähän luetaan muun muassa lihan jalostus, juuston valmistus jne.

B.   SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄN MUUN ANSIOTOIMINNAN OSUUDEN ARVIOIMINEN

Suoraan tilan toimintaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuus tilan tuotoksesta arvioidaan muun ansiotoiminnan osuutena tilan kokonaisliikevaihdon ja suorien tukien yhteenlasketussa summassa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (1) mukaan seuraavasti:

Formula

C.   SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄN MUUN ANSIOTOIMINNAN OSUUTTA KUVASTAVAT LUOKAT

Tilat luokitellaan sen mukaan, mikä on suoraan tilan toimintaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuus tuotoksesta. Sovelletaan seuraavia rajoja:

Luokat

Prosenttiosuuksien luokat

I

0–10 % (marginaalinen osuus)

II

yli 10 %–50 % (keskikokoinen osuus)

III

yli 50 %–100 % (merkittävä osuus)


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).


LIITE VIII

MAATILAILMOITUKSEN MUOTO JA RAKENNE (9 ARTIKLA)

Kerättävät tiedot on luokiteltu eri taulukoihin ja jaoteltu ryhmiin, luokkiin ja sarakkeisiin. Tiettyyn tietokenttään viitataan seuraavasti:

<taulukon kirjain>_<ryhmä>_<luokka>[_<luokka>]_<sarake>_

Tietojen erityisarvot ilmoitetaan sarakkeiden tasolla. Jäljempänä esitetyissä taulukoissa olevat kirkkaat kentät ovat niitä, joihin tietoarvoja voidaan merkitä; harmaat kentät, joissa on merkintä ”—”, eivät ole ryhmäkontekstissa merkityksellisiä, joten niihin ei voi merkitä mitään tietoja.

Esimerkkejä:

B.UT.20.A (taulukko B, ryhmä UT, luokka 20, sarake A) vastaa ”vuokratun KMM:n””pinta-alaa”, joka on kirjattava taulukon B kohtaan ”vuokraviljelyssä oleva KMM”.

I.A.10110.1.0.TA (taulukko I, ryhmä A, luokka 10110, sarake TA) vastaa viljelymuototyyppikoodia 1 ”peltoviljely – pääasiallinen viljely, yhdistetty viljely” olevaa ”tavallisen vehnän ja spelttivehnän” kokonaisalaa ja puuttuvien tietojen koodia 0 (”ei puuttuvia tietoja”).

Jos jokin arvo ei ole merkityksellinen tai jos se puuttuu jonkin tietyn maatilan osalta, ei merkitä arvoa ”0”.

Taulukot merkitään yhdellä kirjaimella, ryhmät yhdellä tai useammalla kirjaimella, luokat numerokoodeilla ja sarakkeet yhdellä tai useammalla kirjaimella.

Taulukoissa A–M ensimmäinen taulukko osoittaa korkean tason matriisin ryhmien ja sarakkeiden osalta. Toinen taulukko osoittaa jakautumisen eri luokkiin, ja kutakin luokkaa vastaa yksi tai useampi koodi ja alakoodeja.

Maatilailmoituksen tiedot on annettava noudattaen seuraavia täsmällisyyttä koskevia vaatimuksia:

—   Taloudelliset arvot: arvot euroina tai kansallisena valuuttana ilman desimaaleja. Sellaisten kansallisten valuuttojen yhteydessä, joiden yksikön suhteellinen arvo on alhainen euroon nähden, kyseisen jäsenvaltion yhdyselin ja maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa hallinnoiva komission yksikkö voivat kuitenkin sopia, että arvot ilmoitetaan satoina tai tuhansina kansallisen valuutan yksiköinä,

—   fyysiset määrät: satoina kilogrammoina lukuun ottamatta munia, joiden määrä ilmoitetaan tuhansina kappaleina, ja viiniä ja siihen liittyviä tuotteita, joiden määrä ilmoitetaan hehtolitroina,

—   pinta-alat: aareina (1 a = 100 m2) lukuun ottamatta sieniä, joiden pinta-ala ilmoitetaan kokonaisviljelyalueen neliömetreinä,

—   eläinten keskimääräinen lukumäärä: kahden desimaalin tarkkuudella lukuun ottamatta siipikarjaa ja kaneja, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina, ja mehiläisiä, jotka ilmoitetaan käytössä olevien mehiläispesien määränä,

—   työvoimayksiköt: kahden desimaalin tarkkuudella.

Lisämääritelmiä ja ohjeita annetaan kunkin taulukon luokan ja sarakkeen arvon osalta asianomaisen taulukon jäljessä.

Taulukko A

Maatilaa koskevat yleiset tiedot

Yleisten tietojen luokka

Koodi (*)

 

 

 

Sarakkeet

Tietoryhmä

Maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiri

Osa-alue

Maatilan sarjanumero

Aste

Minuuttia

NUTS

Tiliviraston numero

Päivämäärä

Tilan painotus

Tuotantosuunta

Taloudellinen kokoluokka

Koodi

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Maatilan tunnistetiedot

 

 

 

LO

Maatilan sijainti

 

 

 

AI

Tilitiedot

 

 

 

TY

Typologia

 

 

 

CL

Luokat

 

OT

Muut maatilaa koskevat tiedot

 


Koodi (*)

Kuvaus

Ryhmä

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Maatilan numero

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Leveyspiiri

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Pituuspiiri

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Tilivirasto

AI

AAI50AO

60

Kirjanpidon muoto

AI

AAI60C

70

Tilinpäätöspäivä

AI

AAI70DT

80

Jäsenvaltion laskema kansallinen painotus

TY

ATY80W

90

Luokitus valintahetkellä

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta

CL

ACL100C

110

Omistussuhde/taloudellinen tavoite

CL

ACL110C

120

Oikeudellinen asema

CL

ACL120C

130

Tilan haltijan (haltijoiden) vastuun taso

CL

ACL130C

140

Luonnonmukainen maatalous

CL

ACL140C

141

Luonnonmukaisen maatalouden alat

CL

ACL141C

150

Suojattu alkuperänimitys (SAN)/suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)/taattu perinteinen erityisluonne (APT)/vuoristoalueen tuote

CL

ACL150C

151

Alat, joihin SAN— tai SMM—merkintä liittyy

CL

ACL151C

160

Alueet, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita ja muita erityisiä rajoitteita

CL

ACL160C

170

Korkeusvyöhyke

CL

ACL170C

180

Rakennerahastojen kohdealue

CL

ACL180C

190

Natura 2000 —alue

CL

ACL190C

200

Vesidirektiivin (2000/60/EY) piiriin kuuluva alue

CL

ACL200C

210

Kastelujärjestelmä

OT

AOT210C

220

Nautayksikkö—laidunpäivät yhteislaitumella

OT

AOT220C

A.ID.   Maatilan tunnistetiedot

Jokaiselle kirjanpitotilalle annetaan numero, kun se valitaan ensimmäistä kertaa. Tila säilyttää tämän numeron koko sen ajan, jona se kuuluu kirjanpitoverkkoon. Kerran annettua numeroa ei koskaan siirretä toiselle tilalle.

Jos maatilalla kuitenkin tehdään perustavanlaatuinen muutos ja erityisesti jos tämä muutos koskee jakautumista kahdeksi erilliseksi tilaksi tai sulautumista yhteen toisen tilan kanssa, maatila voidaan katsoa uudeksi tilaksi. Tässä tapauksessa sille annetaan uusi numero. Tilan teknis-taloudellisen suuntautumisen muutos ei edellytä uuden numeron saamista. Jos tila uhkaa numeronsa perusteella sekaantua johonkin toiseen kirjanpitotilaan (esim. silloin kun on luotu uusia alueellisia osa-alueita), sen numero on vaihdettava. Vanhojen ja uusien numeroiden vastaavuutta koskeva taulukko toimitetaan tämän jälkeen komissiolle.

Tilan numero sisältää seuraavat kolme tietoryhmää:

 

A.ID.10.R. Maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiri: on annettava koodinumero, joka vastaa tämän asetuksen liitteessä II vahvistettua koodia.

 

A.ID.10.S. Osa-alue: on annettava koodinumero.

Valittujen osa-alueiden on perustuttava yleiseen alueiden luokitusjärjestelmään nimeltä ”Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS)”. Sen on luonut Eurostat yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen kanssa.

Asianomaisen jäsenvaltion on kaikissa tapauksissa toimitettava komissiolle taulukko, jossa ilmoitetaan kustakin osa-alueesta käytetyn koodin osalta vastaavat NUTS-tason alueet sekä vastaava alue, jonka osalta lasketaan standardituotoksen erityisarvot.

 

A.ID.10.H. Maatilan sarjanumero.

A.LO.   Maatilan sijainti

Maatilan sijainti ilmoitetaan kahdella merkinnällä: maantieteellisellä viittauksella (leveys- ja pituuspiiri) sekä NUTS 3 -tason alueyksiköiden koodilla.

 

A.LO.20. Leveyspiiri: asteina ja minuutteina (5 kaariminuutin tarkkuudella), sarakkeet DG ja MI.

 

A.LO.30. Pituuspiiri: asteina ja minuutteina (5 kaariminuutin tarkkuudella), sarakkeet DG ja MI.

 

A.LO.40.N. NUTS3-koodi tarkoittaa sen NUTS 3 -tason alueyksikön koodia, jolla maatila sijaitsee. On annettava viimeisin versio koodista, sellaisena kuin se on kuvailtu asetuksessa (EY) N:o 1059/2003.

A.AI.   Tilitiedot

 

A.AI.50.AO. Tiliviraston numero: on annettava koodinumero.

Kullekin tilivirastolle on kussakin jäsenvaltiossa annettava yksilöllinen numero. On annettava sen tiliviraston numero, joka on käsitellyt maatilaa kyseisellä tilikaudella.

 

A.AI.60.C. Kirjanpidon muoto: on annettava tiedot maatilan kirjanpidon muodosta. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

Kahdenkertainen kirjanpito

2.

Yhdenkertainen kirjanpito

3.

Ei ole.

 

A.AI.70.DT. Tilinpäätöksen päivämäärä: merkitään muodossa ”VVVV-KK-PP”, esimerkiksi 2009-06-30 tai 2009-12-31.

A.TY.   Typologia

 

A.TY.80.W. Maatilan kansallinen painotus: on annettava jäsenvaltion laskema ekstrapolointikertoimen arvo. Arvot on ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella.

 

A.TY.90.TF. Tuotantosuunta valintahetkellä: tämän asetuksen liitteen IV mukainen koodi, joka ilmoittaa tilan tuotantosuunnan hetkellä, jona valinta kyseiselle tilikaudelle tehtiin.

 

A.TY.90.ES. Taloudellinen koko valintahetkellä: koodi, joka ilmoittaa maatilan taloudellisen koon tämän asetuksen liitteen V mukaisesti hetkellä, jona valinta kyseiselle tilikaudelle tehtiin.

A.CL.   Luokat

 

A.CL.100.C. Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta: ilmaistaan prosenttiosuuksien luokkina, joilla ilmoitetaan maatilaan suoraan liittyvästä muusta ansiotoiminnasta saadun tuotoksen osuus (1) maatilan kokonaisliikevaihdosta. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

≥ 0 – ≤ 10 % (marginaalinen osuus)

2.

> 10 % – ≤ 50 % (keskikokoinen osuus)

3.

> 50 % – < 100 % (merkittävä osuus)

 

A.CL.110.C. Omistussuhde/taloudellinen tavoite: on annettava tiedot maatilan omistajuudesta ja taloudellisista tavoitteista. On käytettävä seuraavia koodinumeroja:

1.   Perheviljelmä: maatila käyttää tilan haltijan/tilanhoitajan ja hänen perheensä työvoimaa ja pääomaa, ja he ovat taloudellisen toiminnan tulonsaajia.

2.   Yhtymä: useampi osakas tuo maatilalle tuotantopanoksia, ja ainakin jotkut osakkaista työskentelevät tilalla palkattomana työvoimana. Tulot menevät yhtymälle.

3.   Voittoa tavoitteleva yhtiö: tulot käytetään osakkeenomistajille maksettaviin osinkoihin/voittoihin. Maatila on yhtiön omistama.

4.   Voittoa tavoittelematon yhtiö: tulot käytetään ensisijaisesti työllisyyden ylläpitämiseen tai vastaavaan sosiaaliseen tarkoitukseen. Maatila on yhtiön omistama.

 

A.CL.120.C. Oikeudellinen asema: on ilmoitettava, onko maatila oikeushenkilö vaiko ei. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

0.

Ei oikeushenkilö.

1.

Oikeushenkilö.

 

A.CL.130.C. Tilan haltijan/haltijoiden vastuun taso: on ilmoitettava (pääasiallisen) haltijan vastuun taso (taloudellinen vastuu). On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

Täysi.

2.

Osittainen.

 

A.CL.140.C. Luonnonmukainen maatalous: on ilmoitettava, käytetäänkö tilalla luonnonmukaisia tuotantotapoja asetuksen (EY) N:o 834/2007 (2) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan merkityksessä. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

Tilalla ei käytetä luonnonmukaisia tuotantotapoja.

2.

Tilalla käytetään yksinomaan luonnonmukaisia tuotantotapoja sen kaikkien tuotteiden osalta.

3.

Tilalla käytetään sekä luonnonmukaisia että muita tuotantotapoja.

4.

Tila on siirtymässä luonnonmukaisten tuotantotapojen käyttöön.

 

A.CL.141.C. Luonnonmukaisen maatalouden alat: jos tilalla käytetään sekä luonnonmukaisia että muita tuotantotapoja, on ilmoitettava tuotantoalat, joilla tilalla käytetään ainoastaan luonnonmukaista tuotantotapaa (voidaan ilmoittaa useampi ala). On käytettävä jäljempänä lueteltuja koodinumeroita. Jos maatilan kaikilla tuotantoaloilla käytetään sekä luonnonmukaisia että muita tuotantotapoja, on käytettävä koodia ”ei sovelleta”.

0.

ei sovelleta

31.

viljat

32.

öljykasvit ja valkuaiskasvit

33.

hedelmät ja vihannekset (mukaan luettuina sitrushedelmät, ei kuitenkaan oliivit)

34.

oliivit

35.

viinitarhat

36.

naudanliha

37.

lehmänmaito

38.

sianliha

39.

lampaat ja vuohet (maito ja liha)

40.

siipikarjanliha

41.

munat

42.

muut alat

 

A.CL.150.C.”Suojattu alkuperänimitys”/”suojattu maantieteellinen merkintä”/”taattu perinteinen erityisluonne”/”vuoristoalueen tuote”: on ilmoitettava, tuottaako maatila maataloustuotteita ja/tai elintarvikkeita, jotka on suojattu suojattua alkuperänimitystä (SAN), suojattua maantieteellistä merkintää (SMM), taattua perinteistä erityisluonnetta (APT) tai vuoristoalueen tuotetta tarkoittavalla merkinnällä, tai tuottaako se maataloustuotteita, joita tiedetään käytettävän SAN/SMM/APT/”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattujen elintarvikkeiden tuotantoon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1151/2012 (3) merkityksessä. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

Maatilalla ei tuoteta SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattuja tuotteita tai elintarvikkeita eikä tuotteita, joita tiedetään käytettävän SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattujen elintarvikkeiden tuotantoon.

2.

Maatilalla tuotetaan ainoastaan SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattuja tuotteita tai elintarvikkeita tai tuotteita, joita tiedetään käytettävän SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattujen elintarvikkeiden tuotantoon.

3.

Maatilalla tuotetaan joitain SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattuja tuotteita tai elintarvikkeita tai tuotteita, joita tiedetään käytettävän SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattujen elintarvikkeiden tuotantoon.

 

A.CL.151.C. Suojattuun alkuperänimitykseen/suojattuun maantieteelliseen merkintään/taattuun perinteiseen erityisluonteeseen/vuoristoalueen tuotteeseen liittyvät alat: jos suurin osa joidenkin tiettyjen alojen tuotannosta koostuu SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojatuista tuotteista tai elintarvikkeista taikka tuotteista, joita tiedetään käytettävän SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattujen elintarvikkeiden tuotantoon, kyseiset tuotantoalat on ilmoitettava (voidaan ilmoittaa useampi ala). On käytettävä jäljempänä lueteltuja koodinumeroita. Jos maatilalla tuotetaan joitain SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattuja tuotteita tai elintarvikkeita taikka joitain tuotteita, joita tiedetään käytettävän SAN-, SMM-, APT- tai ”vuoristoalueen tuote” -merkinnällä suojattujen elintarvikkeiden tuotantoon, mutta tämä ei koske suurinta osaa kunkin alan tuotannosta, on käytettävä koodia ”ei sovelleta”.

0.

ei sovelleta

31.

viljat

32.

öljykasvit ja valkuaiskasvit

33.

hedelmät ja vihannekset (mukaan luettuina sitrushedelmät, ei kuitenkaan oliivit)

34.

oliivit

35.

viinitarhat

36.

naudanliha

37.

lehmänmaito

38.

sianliha

39.

lampaat ja vuohet (maito ja liha)

40.

siipikarjanliha

41.

munat

42.

muut alat

Kohdat A.CL.150.C. Suojattu alkuperänimitys/suojattu maantieteellinen merkintä/taattu perinteinen erityisluonne/vuoristoalueen tuote ja A.CL.151.C ovat jäsenvaltioille valinnaisia. Jos jäsenvaltio soveltaa niitä, ne olisi täytettävä kaikkien otokseen kuuluvien jäsenvaltion maatilojen osalta. Jos täytetään kohta A.CL.150.C, on täytettävä myös kohta A.CL.151.C.

 

A.CL.160.C. Alueet, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita ja muita erityisiä rajoitteita: ilmoitetaan, sijaitseeko suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (4) 32 artiklan soveltamisalaan kuuluvalla alueella. Niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita omaavien alueiden poissuljentaa ei ole vielä saatettu loppuun asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti, viitataan niihin alueisiin, jotka olivat asetuksen (EY) 1698/2005 36 artiklan a kohdan ii alakohdan mukaisesti tukikelpoisia ohjelmakaudella 2007–2013. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta ei sijaitse asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklassa tarkoitetulla alueella, jolla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita ja muita erityisiä rajoitteita eikä alueella, joka oli asetuksen (EY) 1698/2005 36 artiklan a kohdan ii alakohdan mukaisesti tukikelpoinen ohjelmakaudella 2007–2013 niissä jäsenvaltioissa, joissa poissuljentaa ei ole vielä saatettu loppuun asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

21.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee asetuksessa (EY) N:o 1305/2013 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla alueella, jolla on luonnonoloista johtuvia huomattavia rajoitteita.

22.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee asetuksessa (EY) N:o 1305/2013 32 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla alueella, joka kärsii erityisrajoitteista.

23.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee alueella, joka oli asetuksen (EY) 1698/2005 36 artiklan a kohdan ii alakohdan mukaisesti tukikelpoinen ohjelmakaudella 2007–2013 niissä jäsenvaltioissa, joissa poissuljentaa ei ole vielä saatettu loppuun asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee asetuksen (EY) N:o 1305/2013 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla vuoristoalueella.

5.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee asetuksen (EY) N:o 1305/2013 31 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla phasing out -alueella.

 

A.CL.170.C. Korkeusvyöhyke: korkeusvyöhyke on ilmoitettava seuraavien koodinumeroiden avulla:

1.

Suurin osa tilasta sijaitsee alle 300 metrin korkeudessa.

2.

Suurin osa tilasta sijaitsee 300–600 metrin korkeudessa.

3.

Suurin osa tilasta sijaitsee yli 600 metrin korkeudessa.

4.

Tietoa ei ole saatavilla.

 

A.CL.180.C. Rakennerahastojen kohdealue: ilmoitetaan, sijaitseeko suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (5) 90 artiklan 2 kohdan a–c alakohdan soveltamisalaan kuuluvalla alueella. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee asetuksessa (EY) N:o 1303/2013 ja erityisesti sen 90 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla vähemmän kehittyneellä alueella;

2.

suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee asetuksessa (EY) N:o 1303/2013 ja erityisesti sen 90 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla kehittyneemmällä alueella;

3.

suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee asetuksen (EY) N:o 1303/2013 90 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla siirtymäalueella.

 

A.CL.190.C. Natura 2000 -alue: on ilmoitettava, sijaitseeko suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta neuvoston direktiivin 79/409/ETY (6) ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY (7) (Natura 2000) soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta ei sijaitse Natura 2000 -tukien osalta tukikelpoisella alueella.

2.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee Natura 2000 -tukien osalta tukikelpoisella alueella.

 

A.CL.200.C. Vesipuitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) soveltamisalaan kuuluva alue: on ilmoitettava, sijaitseeko suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (8) soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. On käytettävä seuraavia koodinumeroita:

1.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta ei sijaitse direktiiviin 2000/60/EY liittyvien tukien osalta tukikelpoisella alueella.

2.

Suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee direktiiviin 2000/60/EY liittyvien tukien osalta tukikelpoisella alueella.

A.OT.   Muut maatilaa koskevat tiedot

 

A.OT.210.C. Kastelujärjestelmä: on ilmoitettava, mikä on pääasiallinen tilalla sovellettu kastelujärjestelmä:

0.

ei sovelleta (jos tilalla ei käytetä keinokastelua)

1.

pintakastelu

2.

sadetus

3.

tihkukastelu

4.

muu

 

A.OT.220.C. Nautayksikkö-laidunpäivät yhteislaitumella: Niiden nautayksikkö-laidunpäivien määrä, joiden aikana tilan karjaa on laidunnettu tilan käyttämällä yhteislaitumella.

TAULUKON A SARAKKEET

Sarake R koskee maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiriä, sarake S osa-aluetta, sarake H maatilan sarjanumeroa, sarake DG asteita, sarake MI minuutteja, sarake N NUTS-aluetta, sarake AO tiliviraston numeroa, sarake DT päivämäärää, sarake W maatilan painotusta, sarake TF tuotantosuuntaa, sarake ES taloudellista kokoluokkaa ja sarake C koodia.

Taulukko B

Hallintamuoto

Käytössä olevan maatalousmaan (KMM) luokka

Koodi (*)

 

Tietoryhmä

Käytössä oleva maatalousmaa

A

UO

Omistusviljelyssä oleva KMM

 

UT

Vuokraviljelyssä oleva KMM

 

US

Osuusviljelyssä tai muussa viljelyssä oleva KMM

 


Koodi (*)

Luokkien kuvaus

Ryhmä

A

10

Omistusviljelyssä oleva KMM

UO

 

20

Vuokrattu KMM

UT

 

30

Osuusviljelyssä oleva KMM

US

 

Kahden tai useamman osakkaan yhdessä hallitseman maatilan maa olisi ilmoitettava omistus-, vuokra- tai osuusviljellyksi riippuen osakkaiden välillä sovitusta järjestelystä.

Käytössä oleva maatalousmaa (KMM) on se kokonaisala, joka on tilan käytössä viljelysmaana, pysyvänä nurmena, monivuotisten kasvien viljelyssä ja kotipuutarhana, riippumatta hallintaoikeustyypistä. Tilan käytössä olevaa yhteismaata ei lueta mukaan.

On käytettävä seuraavia tietoryhmiä ja -luokkia:

B.UO.   Omistusviljelyssä oleva KMM

B.UO.10.A KMM (pellot, pysyvät niityt, monivuotiset viljelmät ja kotipuutarhat), jonka viljelijänä on omistaja, elinikäinen vuokralainen, nautintaoikeuden haltija ja/tai vastaavin ehdoin hallussa oleva KMM. Tämä luokka sisältää kylvämiseen valmiit muille vuokratut maat (viljelykoodi 11300).

B.UT.   Vuokraviljelyssä oleva KMM

B.UT.20.A KMM (pellot, pysyvät niityt, pysyvät laitumet, monivuotiset viljelmät ja kotipuutarhat), jota viljelee muu kuin omistaja, elinikäinen vuokralainen tai nautintaoikeuden haltija mainittua maata koskevan vuokrasopimuksen perusteella (vuokra voidaan maksaa käteisenä ja/tai luontoissuorituksina; se on yleensä vahvistettu etukäteen, eikä vaihtele viljelytulosten mukaan) ja/tai vastaavin ehdoin käytössä oleva KMM.

Vuokra-alaan ei sisälly maa, jonka sato ostetaan pystykaupalla. Pystykaupalla ostetusta sadosta maksetut summat olisi ilmoitettava heinän tai rehukasvien osalta taulukossa H koodeilla 2020–2040 (ostetut rehut) ja kaupan pidettävien kasvien osalta (tavallisesti kaupan pidetyt tuotteet) koodilla 3090 (muut erityiset viljelykustannukset). Pystykaupalla ostetut kaupan pidettävät kasvit olisi ilmoitettava kyseistä pinta-alaa täsmentämättä (taulukko H).

Tilapäisesti alle yhden vuoden ajaksi vuokrattua maata ja sen tuotantoa kohdellaan samoin kuin maata, jonka sato ostetaan pystykaupalla.

B.US.   Osuusviljelyssä tai muussa viljelyssä oleva KMM

B.US.30.A KMM (pellot, niityt ja pysyvät laitumet, monivuotiset viljelmät ja kotipuutarhat), jota luovuttaja ja osuusviljelijä viljelevät yhdessä osuusviljelysopimuksen mukaisesti ja/tai vastaavin ehdoin viljelty maatalousmaa.

TAULUKON B SARAKKEET

Sarake A koskee käytössä olevaa maatalousmaata (KMM).

Taulukko C

Työvoima

Työvoiman luokka

Koodi (*)

 

 

 

Sarakkeet

Tietoryhmä

Yleistä

Kaikki maatilan työt (maataloustyö ja suoraan tilaan liittyvää muuta ansiotoimintaa koskeva työ)

Suoraan tilaan liittyvää muuta ansiotoimintaa koskevan työn osuus

Henkilöiden määrä

Sukupuoli

Syntymävuosi

Tilanhoitajan maatalousalan koulutus

Vuotuinen työaika

Vuosityöyksikköjen määrä

% vuotuisesta työajasta

% vuosityöyksiköistä

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Kokonaisluku

Merkitään koodi

Neljä numeroa

Merkitään koodi

(tuntia)

(vuosityöyksikköä)

%

%

UR

Vakinainen palkaton työvoima

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Tilapäinen palkaton työvoima

 

 

PR

Vakinainen palkkatyövoima

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Tilapäinen palkkatyövoima

 

 


Koodi (*)

Kuvaus

Ryhmä

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Tilan haltija/tilanhoitaja

UR

 

 

 

 

 

 

20

Tilan haltija/ei tilanhoitaja

UR

 

 

 

 

 

30

Tilanhoitaja/ei tilan haltija

UR

 

 

 

 

 

 

40

Tilan haltijan puoliso

UR

 

 

 

 

 

50

Muu

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Yleinen

UC, PC

 

 

70

Tilanhoitaja

PR

 

 

 

 

 

 

”Työvoimalla” tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat työskennelleet maatilalla tilikauden aikana. Tähän eivät kuitenkaan sisälly henkilöt, jotka ovat tehneet tätä työtä toisen henkilön tai yrityksen lukuun (maataloustyötä suorittavien yritysten tekemä maataloustyö, jonka kustannukset ilmoitetaan taulukossa H koodilla 1020).

Jos maatilat tarjoavat toisilleen apua ja jos tämä apu koostuu työtehtävien vaihdosta ja saatu apu vastaa periaatteessa annettua apua, maatilan työvoiman työaika ja työstä maksetut palkat eritellään maatilailmoituksessa.

Joskus saatu apu korvataan muunlaisina palveluina (esim. työn muodossa saatu apu korvataan koneiden lainauksena). Jos palvelujen vaihto on vähäistä, sitä ei tarvitse mainita maatilailmoituksessa (edellä mainitussa tapauksessa apua ei ilmoiteta työvoimakustannuksissa; konekustannukset sisältävät kuitenkin kustannukset välineiden käyttöön antamisesta). Kun palvelujen vaihto on poikkeuksellisesti laajamittaista, on noudatettava seuraavaa menettelyä:

a)

työn muodossa saatu apu korvataan toisenlaisilla palveluilla (esim. antamalla käyttöön koneita): saatu työaika kirjataan maatilalla tehdyksi palkkatyöksi (ryhmät PR tai PC riippuen siitä, ovatko maatilalla työskentelevät henkilöt vakinaista työvoimaa vaiko eivät); saadun avun arvo kirjataan sekä muiden taulukoiden vastaavaan luokkaan kuuluvaksi tuotannoksi (tässä esimerkissä taulukko L, luokka 2010 ”Urakkatyö”) että kustannuksiksi (taulukko H, ryhmä 1010 ”Palkat ja sosiaaliturvamaksut”);

b)

työn muodossa annettu apu korvataan toisenlaisilla palveluilla (esim. saamalla käyttöön koneita): tässä tapauksessa tarjottua työaikaa ja asiaan liittyviä palkkoja ei oteta huomioon; saadun palvelun arvo kirjataan toisen taulukon vastaavaan ryhmään tuotantopanokseksi (tässä esimerkissä taulukko H, ryhmä 1020 ”Ulkopuolisten tekemät työt ja koneiden vuokraus”).

Seuraavat tietoryhmät ja työvoimaluokat on erotettava toisistaan:

C.UR.    Vakinainen palkaton työvoima

Palkaton työvoima tai työvoima, jolle maksetaan vähemmän korvauksia (käteisenä tai luontoissuorituksina) kuin kyseisistä palveluista tavallisesti maksetut määrät (tällaisia maksuja ei pitäisi ilmoittaa tilan kustannuksina) ja joka työskentelee maatilalla tilikauden aikana jokaisella viikolla (tavanomaisten lomien ulkopuolella) vähintään yhden kokonaisen päivän.

Henkilö, joka on palkattu vakinaiseksi työvoimaksi mutta joka on erityisistä syistä työskennellyt maatilalla tilikauden aikana vain vähän, ilmoitetaan kuitenkin vakinaiseksi työvoimaksi (tosiasiallisten työtuntien osalta).

Seuraavanlaiset tapaukset voivat olla mahdollisia:

a)

maatilan erityiset tuotanto-olot, joiden vuoksi työvoimaa ei tarvita koko vuodeksi: esim. oliivi- tai viinitilat sekä eläinten kausittaiseen lihottamiseen tai hedelmien ja vihannesten avomaatuotantoon erikoistuneet maatilat;

b)

poissaolo työstä muulloin kuin tavanomaisina lomakausina esim. asepalveluksen, sairauden, onnettomuuden tai äitiysloman vuoksi tai muu pitkäaikainen poissaolo;

c)

työskentelyn aloittaminen tilalla tai työskentelyn lopettaminen tilalla;

d)

maatilan töiden täydellinen lakkaaminen onnettomuuden vuoksi (tulva, tulipalo jne.).

Luokat ovat seuraavat:

C.UR.10.   Tilan haltija/tilanhoitaja

Henkilö, jolla on tilasta taloudellinen ja oikeudellinen vastuu ja joka vastaa tilan päivittäisestä hoitamisesta. Osuusviljelyn yhteydessä osuusviljelijä ilmoitetaan tilan haltijaksi/tilanhoitajaksi.

C.UR.20.   Tilan haltija/ei tilanhoitaja

Henkilö, jolla on tilasta taloudellinen ja oikeudellinen vastuu mutta joka ei vastaa tilan päivittäisestä hoitamisesta.

C.UR.30   Tilanhoitaja/ei tilan haltija

Henkilö, joka vastaa tilan päivittäisestä hoitamisesta mutta joka ei ole tilasta taloudellisesti ja oikeudellisesti vastuussa.

C.UR.40.   Haltijan/haltijoiden puoliso(t)

C.UR.50.   Muu vakinainen palkaton työvoima

Edellisiin luokkiin kuulumaton vakinainen palkaton työvoima sisältää myös työnjohtajat ja alijohtajat, jotka eivät vastaa koko maatilan hoitamisesta.

C.UC.    Tilapäinen palkaton työvoima

C.UC.60.

Tässä luokassa ilmoitetaan työntekijät, joille ei ole maksettu palkkaa ja jotka eivät ole työskennelleet maatilalla vakinaisesti tilikauden aikana.

C.PR.    Vakinainen palkkatyövoima

Työntekijät, joille on maksettu suoritetuista palveluista tavanomaista palkkaa (käteisenä ja/tai luontoissuorituksina) ja jotka ovat työskennelleet maatilalla tilikauden aikana vähintään yhden kokonaisen päivän viikossa (tavanomaisia lomia lukuun ottamatta).

On käytettävä seuraavia luokkia:

C.PR.70.   Tilanhoitaja

Palkkaa saava työntekijä, joka vastaa tilan päivittäisestä hoitamisesta.

C.PR.50.   Muut

Tässä ryhmässä ilmoitetaan kaikki palkkaa saavat vakinaiset työntekijät (lukuun ottamatta palkallista tilanhoitajaa). Tähän kuuluvat myös työnjohtajat ja alijohtajat, jotka eivät vastaa koko maatilan hoitamisesta.

C.PC.    Tilapäinen palkkatyövoima

C.PC.60.

Tässä luokassa ilmoitetaan palkkaa saavat työntekijät, jotka eivät työskennelleet maatilalla vakinaisesti tilikauden aikana (urakkatyöntekijät mukaan luettuina).

TAULUKON C SARAKKEET

Henkilömäärä (sarake P)

Jos tilalla on useita haltijoita, puolisoita voi olla useampi kuin yksi. Puolisoiden määrä ja henkilömäärä on ilmoitettava luokissa, joissa ne voidaan ilmoittaa (luokat 40 ja 50 ryhmissä ”vakinainen palkaton työvoima” UR tai ”vakinainen palkkatyövoima” PR).

Sukupuoli (sarake G)

Sukupuoli on ilmoitettava ainoastaan tilan haltijan (haltijoiden) ja/tai tilanhoitajan (-hoitajien) osalta luokissa, joissa ne voidaan ilmoittaa (luokat 10–30 ja 70 ryhmissä ”vakinainen palkaton työvoima” UR tai ”vakinainen palkkatyövoima” PR). Sukupuoli ilmoitetaan koodinumerolla seuraavasti:

1.

mies

2.

nainen.

Syntymävuosi (sarake B)

Syntymävuosi on ilmoitettava ainoastaan tilan haltijan (haltijoiden) ja/tai tilanhoitajan (-hoitajien) osalta (luokat 10–30 ja 70 ryhmissä ”vakinainen palkaton työvoima” UR tai ”vakinainen palkkatyövoima” PR) merkitsemällä syntymävuoden neljä numeroa.

Tilanhoitajan maatalousalan koulutus (sarake T)

Maatalousalan koulutus on ilmoitettava ainoastaan tilanhoitajan (-hoitajien) osalta (luokat 10, 30 ja 70 ryhmissä ”vakinainen palkaton työvoima” UR tai ”vakinainen palkkatyövoima” PR). Maatalousalan koulutus ilmoitetaan koodinumerolla seuraavasti:

1.

vain käytännön kokemusta maatalousalalta,

2.

maatalousalan peruskoulutus,

3.

korkeampi maatalousalan koulutus.

Vuotuinen työaika (sarake Y1)

Työaika olisi ilmoitettava tunteina kaikkien ryhmien ja luokkien osalta. Sen olisi viitattava tilalla tosiasiallisesti työhön käytettyyn aikaan. Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työtuntien määrää olisi alennettava suhteessa heidän työkykyynsä. Urakkatyöntekijöiden työaika arvioidaan jakamalla työstä maksettu kokonaissumma tuntipalkkaa saavan työntekijän tuntipalkalla.

Kokonaistyövoima: vuosiyksiköiden määrä (sarake W1)

Vakinainen työvoima muunnetaan vuosityöyksiköiksi. Vuosityöyksikköjen määrää ei kirjata tilapäisen työvoiman osalta (ei tilapäisen palkattoman eikä tilapäisen palkkatyövoiman osalta). Yksi vuosityöyksikkö vastaa yhtä tilalla kokopäiväisesti työskentelevää henkilöä. Yksi henkilö ei voi olla yhtä työyksikköekvivalenttia suurempi, vaikka hänen tosiasiallinen työaikansa ylittäisi kyseistä aluetta ja tilatyyppiä varten vahvistetut normit. Henkilö, joka ei työskentele tilalla koko vuotta, muodostaa osan vuosityöyksiköstä. Kunkin tällaisen henkilön vuosityöyksikkö määritellään jakamalla hänen tosiasiallinen työaikansa kyseisellä alueella ja vastaavan tyyppisellä tilalla kokopäiväisesti työskentelevän henkilön tavanomaisella vuosittaisella työajalla.

Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden vuosityöyksikköekvivalenttia olisi alennettava suhteessa heidän työkykyynsä.

Muuta ansiotoimintaa koskevan työn osuus prosentteina vuotuisesta työajasta (sarake Y2)

Muuta ansiotoimintaa koskevan työn osuus on pakollisesti ilmoitettava vain tilapäisen työvoiman osalta (sekä tilapäisen palkattoman että tilapäisen palkkatyövoiman osalta). Sen ilmoittaminen on vapaaehtoista tilan hoitajan puolison (hoitajien puolisoiden), muun vakinaisen palkattoman työvoiman ja muun vakinaisen palkkatyövoiman osalta. Se ilmoitetaan kunkin asianomaisen luokan osalta (40, 50, 60) prosentteina tilikauden aikana tehdyistä työtunneista.

Muuta ansiotoimintaa koskevan työn osuus prosentteina vuosityöyksiköistä (sarake W2)

Muuta ansiotoimintaa koskevan työn osuus on ilmoitettava kaikkien muiden työvoimaluokkien kuin tilapäisen työvoiman (sekä tilapäisen palkattoman että tilapäisen palkkatyövoiman) osalta. Se ilmoitetaan kunkin luokan osalta prosentteina vuosityöyksiköstä.

Maatilalla tehtävä työ

Maatilalla tehtävä työ pitää sisällään kaikenlaista hallinnollista organisaatio- ja valvontatyötä taikka ruumiillista työtä, joka liittyy tilalla tehtävään maataloustyöhön sekä suoraan tilaan liittyvään muuhun ansiotoimintaan:

Tilalla tehtävä maataloustyö

taloudellinen organisointi ja hallinto (maatilan ostot ja myynnit, kirjanpito jne.),

peltotyöt (kyntäminen, kylväminen, sadonkorjuu, hedelmätarhan hoito jne.),

kotieläintalous (rehun valmistaminen, eläinten ruokinta, lypsäminen, karjanhoito jne.),

tuotteiden valmistelu markkinoille, varastointi, maataloustuotteiden suoramyynti, maataloustuotteiden jalostus omaan kulutukseen, viinin ja oliiviöljyn tuotanto,

rakennusten, koneiden, laitteiden, aitojen, ojien jne. kunnossapito,

kuljetukset maatilan työntekijöitä varten heidän suorittaminaan.

Suoraan tilaan liittyvää muuta ansiotoimintaa varten tehty työ

urakointi (käyttäen tilan tuotantovälineitä),

matkailu, majoitus ja muu vapaa-ajan toiminta,

maataloustuotteiden, esim. juuston, voin, lihajalosteiden jalostus (olipa raaka-aine tuotettu tilalla tai ostettu sen ulkopuolelta),

uusiutuvan energian tuotanto,

metsätalous ja puunjalostus,

muu ansiotoiminta (turkiseläimet, maatilojen kuntouttava käyttö, käsiteollisuus, vesiviljely jne.).

Maatilalla tehtävä työ ei sisällä seuraavia:

työ käyttöomaisuuden kasvattamiseksi (rakennustyöt tai rakennusten ja koneiden suurehkot korjaukset, hedelmäpuiden istutus tai raivaaminen, rakennusten purkaminen jne.),

tilan haltijan tai tilanhoitajan yksityistalouteen liittyvät työt.

Taulukko D

Omaisuus

Taulukon rakenne

Omaisuuserien luokka

Koodi (*)

 

 

Sarake

Tietoryhmä

Arvo

V

OV

Alkuinventaario

 

AD

Kertyneet poistot

 

DY

Kuluvan vuoden poistot

 

IP

Investoinnit/Hankinnat, ennen tukien vähentämistä

 

S

Tuet

 

SA

Myynti

 

CV

Loppuinventaario

 


Koodi (*)

Luokkien kuvaus

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Käteisvarat ja muut rahavarat

 

 

1020

Saamiset

 

 

1030

Muut lyhytaikaiset omaisuuserät

 

 

1040

Varastot

 

 

 

 

 

2010

Biologiset hyödykkeet – kasvit

 

 

 

 

 

3010

Maatalousmaa

 

 

 

 

 

3020

Maanparannukset

 

 

 

 

 

 

 

3030

Maatilan rakennukset

 

 

 

 

 

 

 

4010

Koneet ja laitteet

 

 

 

 

 

 

 

5010

Metsätalousmaa, mukaan lukien puusto

 

 

 

 

 

7010

Aineettomat hyödykkeet, vaihdantakelpoiset

 

 

 

 

 

7020

Aineettomat hyödykkeet, muut kuin vaihdantakelpoiset

 

 

 

 

 

 

 

8010

Muut pitkäaikaiset omaisuuserät

 

 

 

 

 

 

 

Käytetään seuraavia omaisuuserien luokkia:

1010.   Käteisvarat ja muut rahavarat

Käteinen ja muut helposti käteiseksi muunnettavissa olevat omaisuuserät.

1020.   Saamiset

Lyhytaikaiset omaisuuserät, velat tilalle, tavallisesti liiketoiminnasta aiheutuvat.

1030.   Muut lyhytaikaiset omaisuuserät

Mitkä tahansa muut omaisuuserät, jotka ovat helposti myytävissä tai jotka odotetaan maksettavan vuoden kuluessa.

1040.   Varastot

Tilan omistamat tuotevarastot, jotka voidaan käyttää joko tuotantopanoksena tai joita pidetään kaupan, joko tilalla tuotetut tai ostetut.

2010.   Biologiset hyödykkeet – kasvit

Kaikkien niiden kasvien arvo, joita ei ole vielä korjattu (kaikki pitkäaikaiset viljelykset tai korjaamaton sato).

3010.   Maatalousmaa

Tilan omistuksessa oleva maatalousmaa.

3020.   Maanparannukset

Tilan haltijalle kuuluvat perusparannukset (esim. aitaaminen, salaojitus, kiinteät kastelulaitteet) riippumatta maatalousmaan hallintamuodosta. Ilmoitettuihin määriin sovelletaan poistoja sarakkeessa DY.

3030.   Maatilan rakennukset

Tilan haltijalle kuuluvat rakennukset riippumatta maatalousmaan hallintamuodosta. Tätä otsaketta koskevat tiedot on ilmoitettava, ja ilmoitettuihin määriin sovelletaan poistoja sarakkeessa DY.

4010.   Koneet ja laitteet

Traktorit, maatalouskoneet, kuorma-autot, pakettiautot, henkilöautot, maanviljelyssä käytettävät suuret ja pienet laitteet. Tätä otsaketta koskevat tiedot on ilmoitettava, ja ilmoitettuihin määriin sovelletaan poistoja sarakkeessa DY.

5010.   Metsätalousmaa, mukaan lukien puusto

Omistajan hallussa oleva ja maatilaan kuuluva metsätalousmaa.

7010.   Aineettomat hyödykkeet, vaihdantakelpoiset

Kaikki aineettomat hyödykkeet, joita voidaan helposti ostaa tai myydä (esim. kiintiöt ja oikeudet, jos ne ovat vaihdantakelpoisia ilman maata ja jos on olemassa toimivat markkinat).

7020.   Aineettomat hyödykkeet, muut kuin vaihdantakelpoiset

Kaikki muut aineettomat hyödykkeet (esim. ohjelmisto, luvat jne.). Tätä otsaketta koskevat tiedot on ilmoitettava, ja ilmoitettuihin määriin sovelletaan poistoja sarakkeessa DY.

8010.   Muut pitkäaikaiset omaisuuserät

Muut pitkäaikaiset omaisuuserät. Tätä otsaketta koskevat tiedot on ilmoitettava, ja poistojen määrät on tarvittaessa merkittävä sarakkeeseen DY.

Taulukon D tietoryhmät

Tietoryhmät ovat: (OV) alkuinventaario, (AD) kertyneet poistot, (DY) kuluvan vuoden poistot, (IP) investoinnit tai hankinnat ennen tukien vähentämistä, (S) tuet, (SA) myynnit, (CV) loppuinventaario. Niitä selitetään jäljempänä.

Taulukossa on vain yksi sarake: arvo (V).

Arvonmääritysmenetelmät

Käytetään seuraavia arvonmääritysmenetelmiä:

Käypä arvo, josta on vähennetty arvioidut myyntiin liittyvät menot

rahamäärä, johon omaisuuserä voitaisiin vaihtaa tai jolla velka voitaisiin suorittaa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten välillä, ja josta on vähennetty kustannukset, joiden arvioidaan aiheutuvan myyntiin liittyen

2010, 3010, 5010, 7010

Hankintameno

omaisuuserän nimellinen tai alkuperäinen hinta sitä hankittaessa

3020, 3030, 4010, 7020

Kirjanpitoarvo

arvo, joka omaisuuserälle merkitään taseessa

1010, 1020, 1030, 1040, 8010

D.OV.   Alkuinventaario

Alkuinventaario on omaisuuserien arvo tilikauden alussa. Niiden maatilojen, jotka kuuluivat otokseen myös edellisenä vuonna, alkuinventaarion on vastattava edellisen vuoden loppuinventaariota.

D.AD.   Kertyneet poistot

Omaisuuserien poistojen summa niiden syntymisestä edellisen kauden loppuun asti.

D.DY.   Kuluvan vuoden poistot

Omaisuuserän poistopohjan systemaattinen kuluksi kirjaaminen sen taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Taulukko kunkin jäsenvaltion vuosittain soveltamista poistojen määristä olisi toimitettava komissiolle hyvissä ajoin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimittamiseen ja valvomiseen käytettävän tietojenkäsittelyjärjestelmän käyttöön ottamiseksi.

D.IP.   Investoinnit/Hankinnat

Hankintojen, suurehkojen korjausten ja käyttöomaisuuden kasvattamisen kokonaismenot tilikaudella. Jos näihin investointeihin on saatu avustuksia ja tukia, sarakkeessa IP ilmoitetaan investointien määrä ennen mainittujen avustusten ja tukien vähennystä.

Pienehköjen koneiden ja laitteiden hankintoja sekä pienehköihin istutuksiin tarkoitettujen nuorten puiden ja pensaiden hankintoja ei ilmoiteta näissä sarakkeissa vaan tilikauden kustannuksina.

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan myös suurehkot korjaukset, jotka lisäävät tosiasiallisesti koneiden ja laitteiden arvoa verrattuna niiden arvoon ennen korjauksia. Nämä korjaukset määritellään joko erottamattomaksi osaksi koneista tai laitteista tehtäviä poistoja, joita mukautetaan tarpeen mukaan koneiden tai laitteiden (korjausten ansiosta) pidentyneen käyttöajan huomioon ottamiseksi, tai suurehkojen korjausten kustannukset jaetaan odotetulle taloudelliselle vaikutusajalle.

Käyttöomaisuuden arvo on arvioitava siitä aiheutuneiden kustannusten perusteella (mukaan lukien palkatun ja/tai muun kuin palkatun työvoiman työn arvo), ja se on lisättävä taulukon D ”Omaisuus” koodeilla 2010–8010 kirjattavaan käyttöomaisuuden arvoon.

D.S.   Investointituet

Kaikkien (edellisillä tilikausilla tai kuluvalla tilikaudella) saatujen tukien lyhytaikainen osuus tähän taulukkoon kirjatuista omaisuuseristä.

D.SA.   Myynti

Tilikaudella suoritetut omaisuuserien myynnit yhteensä.

D.CV.   Loppuinventaario

Loppuinventaario on hyödykkeiden arvo tilikauden lopussa.

Huomautukset:

Kohtien 2010, 3010, 5010 ja 7010 osalta erotus tietoryhmien OV + IP-SA ja CV välillä katsotaan tilikaudella kyseisistä omaisuuseristä aiheutuneeksi tuloksi tai menetykseksi (joka johtuu sekä yksikköhinnan että määrän muutoksesta).

Tiedot biologisista hyödykkeistä (eläimet) kirjataan taulukkoon J ”Kotieläintuotanto”.

Taulukko E

Kiintiöt ja muut oikeudet

Kiintiön tai oikeuden luokka

Koodi (*)

 

 

 

Sarakkeet

Tietoryhmä

Omistettu kiintiö

Vuokralle otettu kiintiö

Vuokralle annettu kiintiö

Verot

N

I

O

T

QQ

Määrä tilikauden lopussa

 

 

 

QP

Hankittu kiintiö

 

QS

Myyty kiintiö

 

OV

Alkuinventaario

 

CV

Loppuinventaario

 

PQ

Maksut vuokralle otetusta kiintiöstä

 

RQ

Tulot vuokralle annetusta kiintiöstä

 

TX

Verot

 


Koodi (*)

Kuvaus

40

Sokerijuurikas

50

Karjanlanta

60

Oikeudet perustukijärjestelmän mukaisiin tukiin

Kiintiöiden määrät (omistettu kiintiö, vuokralle otettu ja vuokralle annettu kiintiö) ovat pakollisia tietoja. Kirjataan ainoastaan määrä tilikauden lopussa.

Sellaisiin kiintiöihin liittyviä arvoja, jotka ovat vapaasti luovutettavissa erillään maasta, ei merkitä tähän taulukkoon. Kiintiöt, joita ei voida ostaa tai myydä erillään niihin sidoksissa olevasta maasta, ilmoitetaan ainoastaan taulukossa D ”Omaisuus”. Myös alun perin vapaasti hankitut kiintiöt on ilmoitettava ja arvioitava käypinä markkina-arvoina, jos ne ovat vapaasti luovutettavissa erillään maasta.

Eräät tiedot ilmoitetaan samanaikaisesti erikseen tai kokonaismäärien osina muissa taulukkojen D ”Omaisuus”, H ”Tuotantopanokset” ja/tai I ”Viljelykasvit” ryhmissä tai luokissa.

On käytettävä seuraavia luokkia:

40.

Sokerijuurikas

50.

Karjanlanta

60.

Oikeudet perustukijärjestelmän mukaisiin tukiin.

On käytettävä seuraavia tietoryhmiä:

E.QQ.   Määrä (merkittävä ainoastaan sarakkeisiin N, I, O)

Määrät on ilmoitettava seuraavina yksiköinä:

—   Luokka 40 (sokerijuurikas): satoina kilogrammoina,

—   Luokka 50 (karjanlanta): standardiyksiköiksi muunnettuna eläinten lukumääränä,

—   Luokka 60 (perustukijärjestelmä): oikeuksien lukumääränä/aareina,

E.QP.   Hankittu kiintiö (merkittävä ainoastaan sarakkeeseen N)

On ilmoitettava kiintiöiden tai muiden oikeuksien, jotka ovat vapaasti luovutettavissa erillään maasta, ostosta tilikauden aikana maksettu määrä.

E.QS.   Myyty kiintiö (merkittävä ainoastaan sarakkeeseen N)

On ilmoitettava kiintiöiden tai muiden oikeuksien, jotka ovat vapaasti luovutettavissa erillään maasta, myynnistä tilikauden aikana saatu määrä.

E.OV.   Alkuinventaario (merkittävä ainoastaan sarakkeeseen N)

Tilan haltijan omassa käytössä olevien määrien alkuinventaariossa määritelty arvo riippumatta siitä, oliko ne alun perin hankittu vapaasti vai ostettu, ilmoitetaan käypinä markkina-arvoina, jos kiintiöt ovat vapaasti luovutettavissa erillään maasta.

E.CV.   Loppuinventaario (merkittävä ainoastaan sarakkeeseen N)

Tilan haltijan omassa käytössä olevien määrien loppuinventaariossa määritelty arvo, riippumatta siitä, oliko ne alun perin hankittu vapaasti vai ostettu, ilmoitetaan käypinä markkina-arvoina, jos kiintiöt ovat vapaasti luovutettavissa erillään maasta.

E.PQ.   Maksut vuokralle otetusta kiintiöstä (merkittävä ainoastaan sarakkeeseen I)

Kiintiöiden tai muiden oikeuksien vuokrauksesta tai leasing-vuokrauksesta maksettu määrä. Sisältyy myös taulukon H ”Tuotantopanokset” luokassa 5070 (Maksettu vuokra) ilmoitettavaan maksettuun vuokraan.

E.RQ.   Tulot vuokralle annetusta kiintiöstä (merkittävä ainoastaan sarakkeeseen O)

Kiintiöiden tai muiden oikeuksien vuokrauksesta tai leasing-vuokrauksesta saatu määrä. Sisältyy myös taulukon I ”Viljelykasvit” luokkaan 90900 (Muut).

E.TX.   Verot, lisämaksu (sarake T)

Maksettu määrä

TAULUKON E SARAKKEET

Sarake N koskee omistettua kiintiötä, sarake I vuokralle otettua kiintiötä, sarake O vuokralle annettua kiintiötä ja sarake T veroja.

Taulukko F

Velat

Taulukon rakenne

Velkojen luokka

Koodi (*)

 

 

 

Sarakkeet

Tietoryhmä

Lyhytaikaiset

Pitkäaikaiset

S

L

OV

Alkuinventaario

 

 

CV

Loppuinventaario

 

 


Koodi (*)

Luokkien kuvaus

S

L

1010

Kaupallinen tavanomainen

 

 

1020

Kaupallinen erityinen

 

 

1030

Perhelaina/yksityinen laina

 

 

2010

Velat

 

3000

Muut vastattavaa-erät

 

 

Ilmoitettujen määrien olisi vastattava ainoastaan vielä maksamatta olevia määriä eli otetuista lainoista vähennetään jo suoritetut takaisinmaksut.

On käytettävä seuraavia luokkia:

1010. Velka – kaupallinen tavanomainen – viittaa lainoihin, joita ei tueta millään lainanottoon kohdistetulla julkisella toiminnalla.

1020. Velka – kaupallinen erityinen – viittaa lainoihin, joihin myönnetään julkista tukea (korkotuet, vakuudet jne.)

1030. Velka – perhelaina/yksityinen laina – lainat, joista on sovittu sellaisen luonnollisen henkilön kanssa, joka on perhesuhteessa tai yksityisessä suhteessa velallisen kanssa.

2010. Velat – velkamäärät tavarantoimittajille.

3000. Muut vastattavaa-erät – muut vastattavaa-erät kuin lainat tai velat.

On rekisteröitävä seuraavat kaksi tietoryhmää: (OV) alkuinventaario ja (CV) loppuinventaario.

Sarakkeita on kaksi: (S) lyhytaikaiset velat ja (L) pitkäaikaiset velat:

Lyhytaikaiset velat – tilan velat ja muut vastattavaa-erät, jotka erääntyvät kuluvana vuonna.

Pitkäaikaiset velat – tilan velat ja muut vastattavaa-erät, jotka on myönnetty vähintään vuoden ajaksi.

Taulukko G

Arvonlisävero (alv)

Taulukon rakenne

Alv-järjestelmien luokka

Koodi (*)

 

Tietoryhmä

Alv-järjestelmä

muihin kuin sijoituksiin liittyvistä taloustoimista perittävä määrä

sijoitustoimiin liittyvistä taloustoimista perittävä määrä

C

NI

I

VA

Tilalla sovelletut alv-järjestelmät

 

 

 


Koodi (*)

Luokkien kuvaus

1010

Tilalla sovellettu pääasiallinen alv-järjestelmä

1020

Tilalla sovellettu toissijainen alv-järjestelmä


Luettelo molempiin luokkiin kuuluvista alv-järjestelmistä

C

NI

I

Tavanomainen alv-järjestelmä

1

Osittainen tasausjärjestelmä

2

 

 

Rahamääräiset tiedot ilmoitetaan maatilailmoituksessa ilman alv:tä.

Seuraavat alv-tiedot on annettava luokittain:

1010.   Tilalla sovellettu pääasiallinen alv-järjestelmä

1.   Tavanomainen alv-järjestelmä— alv-järjestelmä, jonka taataan olevan vaikuttamatta maatilan tuloihin, sillä alv:n määrä selvitetään veroviranomaisten kanssa.

2.   Osittainen tasausjärjestelmä— alv-järjestelmä, jonka ei taata olevan vaikuttamatta maatilan tuloihin, vaikka se voi sisältää joitakin summittaisia välineitä maksetun ja saadun alv:n tasaamiseksi.

1020.   Tilalla sovellettu toissijainen alv-järjestelmä

Pääasiallisen alv-järjestelmän osalta määriteltyjä koodeja vastaavat koodit.

Tilalla sovellettua alv-järjestelmää varten on vain yksi tietoryhmä (VA). Sarakkeita on kolme: (C) alv-järjestelmän koodi, (NI) muihin kuin sijoituksiin liittyvistä taloustoimista perittävä määrä ja (I) sijoituksiin liittyvistä taloustoimista perittävä määrä.

Tavanomaisen alv-järjestelmän osalta merkitään ainoastaan käytössä oleva järjestelmä. Jos tilaan sovelletaan alv:n osittaista tasausjärjestelmää, on ilmoitettava myös muihin kuin sijoituksiin liittyvistä taloustoimista ja sijoituksiin liittyvistä taloustoimista perittävä alv:n määrä.

Jos alv kasvattaa tilan tuloja, edellä mainittu alv:n määrä on positiivinen luku. Jos tulot laskevat, määrä on negatiivinen.

Taulukko H

Tuotantopanokset

Taulukon rakenne

Tuotantopanosten luokka

Koodi (*)

 

 

 

Sarakkeet

Tietoryhmä

Arvo

Määrä

V

Q

LM

Työvoima- ja konekustannukset ja tuotantopanokset

 

 

SL

Erityiset karjanhoidon kustannukset

 

 

SC

Erityiset viljelykustannukset ja tuotantopanokset

 

 

OS

Erityiskustannukset, jotka johtuvat muusta ansiotoiminnasta

 

 

FO

Maatalouden yleiskustannukset

 

 


Koodi (*)

Ryhmä

Luokkien kuvaus

V

Q

1010

LM

Palkkatyövoiman palkat ja sosiaaliturvamaksut

 

1020

LM

Ulkopuolisten tekemät työt ja koneiden vuokraus

 

1030

LM

Koneiden ja laitteiden kunnossapito

 

1040

LM

Koneiden poltto- ja voiteluaineet

 

1050

LM

Automenot

 

2010

SL

Ostetut tiivisterehut laidunkarjalle (hevoseläimet, märehtijät)

 

2020

SL

Ostetut korsirehut laidunkarjalle (hevoseläimet, märehtijät)

 

2030

SL

Ostetut sianrehut

 

2040

SL

Ostetut siipikarjan ja muiden pieneläinten rehut

 

2050

SL

Tilalla tuotetut rehut laidunkarjalle (hevoseläimet, märehtijät)

 

2060

SL

Tilalla tuotetut sianrehut

 

2070

SL

Tilalla tuotetut siipikarjan ja muiden pieneläinten rehut

 

2080

SL

Eläinlääkintäkustannukset

 

2090

SL

Muut kotieläintalouden erityiskustannukset

 

3010

SC

Ostosiemenet ja -taimet

 

3020

SC

Tilalla tuotetut ja käytetyt siemenet ja taimet

 

3030

SC

Lannoitteet ja maanparannusaineet

 

3031

SC

Kivennäislannoitteissa käytetyn typen (N) määrä

 

3032

SC

Kivennäislannoitteissa käytetyn fosforin (P2O5) määrä

 

3033

SC

Kivennäislannoitteissa käytetyn kaliumin (K2O) määrä

 

3034

SC

Ostettu lanta

 

3040

SC

Kasvinsuojelutuotteet

 

3090

SC

Muut erityiset viljelykustannukset

 

4010

OS

Metsätalouteen ja puunjalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

 

4020

OS

Viljelykasvien jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

 

4030

OS

Lehmänmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

 

4040

OS

Puhvelinmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

 

4050

OS

Lampaanmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

 

4060

OS

Vuohenmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

 

4070

OS

Lihanjalostukseen ja muiden eläintuotteiden jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

 

4090

OS

Muuhun ansiotoimintaan liittyvät muut erityiset kustannukset

 

5010

FO

Perusparannusten ja rakennusten yleinen kunnossapito

 

5020

FO

Sähkö

 

5030

FO

Lämmitysöljy

 

5040

FO

Vesi

 

5051

FO

Maatalousvakuutukset

 

5055

FO

Muut tilan vakuutukset

 

5061

FO

Verot ja muut maksut

 

5062

FO

Maasta ja rakennuksista maksettava vero

 

5070

FO

Maksettu vuokra yhteensä

 

5071

FO

Maasta maksettu vuokra

 

5080

FO

Maksetut korot ja rahoituskulut

 

5090

FO

Muut maatalouden yleiskustannukset

 

Koodeissa 3031–3033 tarkoitettujen tietojen toimittaminen on vapaaehtoista vuosina 2015–2017 niille jäsenvaltioille, jotka aikaisemmin käyttivät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 385/2012 (9) 3 artiklassa tarkoitettua mahdollisuutta. Näin toimivien jäsenvaltioiden on vuosittain ilmoitettava komissiolle ja maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevälle komitealle kyseisissä koodeissa tarkoitettujen tietojen kokoamiseen ja toimittamiseen valmistautumista koskevan suunnitelmansa toteuttamisesta.

Tilan tuotantopanokset (kustannukset käteisenä ja luontoissuorituksina sekä valittujen tuotantopanosten määrät) liittyvät tuotantoresurssien ”kulutukseen” (mukaan luettuna tilalla tuotettujen tuotantopanosten käyttö tilalla), joka vastaa tilan tuotantoa tilikauden aikana, taikka näiden resurssien ”kulutukseen” tilikauden aikana. Kun tietty käyttö liittyy osittain yksityiseen käyttöön ja osittain tilan käyttöön (esim. sähkö, vesi, lämmitysöljyt ja polttoaineet jne.), maatilailmoitukseen on sisällytettävä ainoastaan viimeksi mainittu osuus. Lisäksi olisi ilmoitettava se yksityisautoihin liittyvän käytön osuus, joka vastaa niiden käyttöä maatilan tarkoituksiin.

Tilikauden tuotantoon liittyvät kustannukset lasketaan korjaamalla vuoden aikana tehtyjä ostoja (tilakäyttö mukaan lukien) varastojen muutoksilla (mukaan luettuina muutokset sadonvarassa). Maksettujen kustannusten kokonaismäärä ja oman käytön arvo olisi kirjattava kunkin erän osalta erikseen.

Jos ilmoitetut kustannukset vastaavat resurssien ”kulutusta” tilikauden aikana, mutta eivät vastaa ”kulutusta” tilikauden tuotantoon, tuotantopanosten varastojen muutokset (mukaan lukien sadonvara) olisi ilmoitettava asianmukaisella liikepääomaa koskevalla koodilla.

Kun tilan tuotannontekijöitä (palkattu ja palkaton työvoima, koneet ja kalusto) käytetään käyttöomaisuuden kasvattamiseen (koneiden rakentaminen tai suurehko korjaus, rakennusten rakentaminen tai suurehko korjaus taikka purkaminen, hedelmäpuiden istutus tai kaataminen), vastaavia kustannuksia, tai tarvittaessa niiden arvioita, ei sisällytetä tilan juokseviin menoihin. Joka tapauksessa käyttöomaisuuden kasvattamiseen käytetyt työvoimakustannukset sekä työtunnit on vastaavasti jätettävä työvoimaa koskevien kustannusten ja tietojen ulkopuolelle. Jos muita käyttöomaisuuden kasvattamisesta aiheutuneita kustannuksia kuin työvoimakustannuksia (esimerkiksi tilan traktorin käyttö) ei voida laskea erikseen, käyttöomaisuuden kasvattamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten arvio ilmoitetaan poikkeuksellisesti taulukossa I ”Viljelykasvit” viljelykasviluokan koodilla 90900 (”Muut”).

Käyttöomaisuuden ”kulutukseen” liittyvät kustannukset ilmoitetaan poistoina, joten käyttöomaisuuden hankintamenoja ei pitäisi kohdella tilan kustannuksina. Poistoja koskevia ohjeita varten katso taulukko D ”Omaisuus”.

Tilikauden aikana tai myöhemmin korvattavia kustannuseriä koskevia menoja (esim. onnettomuuden vuoksi vaadittavat traktorin korjaukset, jotka vakuutus tai vahingonkorvausvastuu kattaa) ei tulisi ilmoittaa tilan kustannuksiksi, eikä vastaavia tuloja pitäisi merkitä tilan kirjanpitoon.

Ostettujen tuotteiden jälleenmyynnistä saadut tulot on vähennettävä vastaavista tuotantopanoksista.

Kustannuksiin liittyviä avustuksia ja tukia ei vähennetä vastaavista kustannuseristä, vaan ne ilmoitetaan asianmukaisilla taulukon M ”Tuet” koodeilla 4100–4900 (katso kyseisiä koodeja koskevat ohjeet). Investointeja varten myönnetyt avustukset ja tuet ilmoitetaan taulukossa D ”Omaisuus”.

Kustannukset sisältävät myös kuhunkin kustannuserään liittyviä hankintakustannukset.

Tuotantopanokset luokitellaan seuraavasti:

1010.   Palkkatyövoiman palkat ja sosiaaliturvamaksut

Tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavaa:

palkat, jotka on maksettu palkansaajille tosiasiallisesti käteisenä riippumatta palkan perusteesta (urakka- tai tuntipalkka) ja joista on vähennetty mahdolliset työnantajana toimivalle tilan haltijalle suoritetut maksut korvauksena maksetusta palkasta, jonka perustana ei ole tosiasiallisesti tehtyä työtä (esimerkki: poissaolo työstä onnettomuuden, ammatillisen koulutuksen tms. vuoksi),

luontoissuorituksina maksetut palkat (esim. majoitus, ateriat, asuminen, maatilan tuotteet jne.),

tuottavuudesta tai pätevyydestä maksetut bonukset, lahjat, ylimääräiset palkkiot, voitto-osuudet,

muut työvoimaan liittyvät menot (työhönottomenot),

työnantajalle kuuluvat ja hänen työntekijän puolesta maksamansa sosiaaliturvamaksut,

vakuutukset työtapaturmien varalta.

Tilan haltijan omia sekä palkattoman työvoiman sosiaaliturvamaksuja ja vakuutuksia ei pitäisi katsoa tilan kustannuksiksi.

Palkattomaan työvoimaan kuuluville maksettuja määriä (jotka määritelmän mukaan ovat tavanomaista pienempiä, vrt. palkattoman työvoiman määritelmä) ei merkitä maatilailmoitukseen.

Tähän kohtaan eivät sisälly sellaisille eläkkeellä oleville palkatuille työntekijöille myönnetyt avustukset (rahana tai luontoissuorituksina), jotka eivät enää toimi tilalla, mutta ovat kirjattuina koodilla ”Muut tilan yleiskulut”.

1020.   Ulkopuolisten tekemät työt ja koneiden vuokraus

Tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavaa:

maatalousurakoitsijoiden maatilalla tekemään työhön liittyvät kokonaismenot. Ne sisältävät tavallisesti laitteiston käytöstä (polttoaine mukaan luettuna) ja työstä aiheutuvat kustannukset. Jos urakkasopimus sisältää myös muista käytetyistä materiaaleista kuin polttoaineesta (eli kasvinsuojelutuotteista, lannoitteista ja siemenistä) aiheutuvat kustannukset, niitä ei pitäisi ilmoittaa. Tämä (tarvittaessa arvioitu) määrä olisi ilmoitettava vastaavassa kustannuserässä (esim. torjunta-aineet ilmoitetaan koodilla 3040”Kasvinsuojelutuotteet”),

tilan työntekijöiden käyttämien koneiden vuokrauskustannukset. Vuokrakoneiden käyttöön liittyvät polttoainekustannukset olisi ilmoitettava koodilla 1040”Moottoripoltto- ja voiteluaineet”,

tilan työntekijöiden käyttämien koneiden leasingkustannukset. Leasing-vuokrattujen koneiden polttoaine- ja ylläpitokustannukset olisi ilmoitettava asianmukaisilla koodeilla (koodi 1030”Kaluston tavanomainen kunnossapito” ja koodi 1040”Moottoripoltto- ja voiteluaineet”).

1030.   Koneiden ja laitteiden kunnossapito

Kustannukset, jotka aiheutuvat koneiden ja laitteiden ylläpidosta ja sellaisista vähäisistä korjauksista, jotka eivät vaikuta niiden markkina-arvoon (asentajan kulut, varaosat jne.).

Tämä kohta sisältää pienkaluston hankinnat, samoin kuin kulut hevosten satuloista ja kengittämisestä, renkaiden ostot, taimilavat, suojavaatteiden ja laitteiden yleispuhdistusaineiden hankinnat sekä yksityisautojen käytöstä maatilan tarpeisiin aiheutuvien kustannusten osuuden (katso myös koodi 1050). Kotieläinten pidossa käytettävien laitteiden (esim. lypsykoneet) puhdistusaineet ilmoitetaan koodilla 2090”Muut erityiset karjanhoidon kustannukset”.

Tähän koodiin eivät kuulu sellaiset suuret korjaukset, jotka lisäävät kaluston arvoa verrattuna niiden arvoon ennen korjauksia (katso myös taulukossa D ”Omaisuus” olevat poistoja koskevat ohjeet).

1040.   Koneiden poltto- ja voiteluaineet

Tässä kohdassa ilmoitetaan myös yksityisautojen käytöstä maatilan tarpeisiin aiheutuvien poltto- ja voiteluainekustannusten osuus (katso myös koodi 1050).

Jos tuotteita käytetään sekä moottoripolttoaineina että lämmitysöljyinä, kokonaissumma jaetaan seuraaviin kahteen koodiin:

1040.

”Koneiden poltto- ja voiteluaineet”

5030.

”Lämmitysöljy”.

1050.   Automenot

Jos maatilan tarpeisiin käytetty osuus yksityisautomenoista lasketaan kaavamaisesti (esim. kiinteä kilometrikohtainen määrä), nämä kustannukset ilmoitetaan tällä koodilla.

Rehut

Käytetyt rehut jaetaan ostorehuihin sekä tilalla tuotettuihin ja käytettyihin rehuihin.

Ostorehuihin kuuluvat kivennäissuolat, maitotuotteet (ostetut tai tilalle palautetut), rehujen säilöntä- ja varastointiaineet sekä eläinten vuokralaiduntamisesta, KMM:ään kuulumattoman yhteislaitumen käytöstä ja KMM:ään kuulumattomien rehualojen vuokraamisesta aiheutuvat menot. Ostetut kuivikkeet ja oljet kuuluvat niin ikään ostorehuihin.

Laidunkarjan ostorehut jaetaan tiivisteisiin ja korsirehuihin (mukaan luettuina vuokralaiduntamisesta ja KMM:ään kuulumattoman yhteislaitumen ja rehualan käytöstä aiheutuvat menot sekä ostetut kuivikkeet ja oljet).

Ostettuja tiivisterehuja laidunkarjalle (hevoseläimet, märehtijät) koskevalla koodilla 2010 ilmoitetaan öljykakut, rehuseokset, viljat, kuivattu heinä, kuivattu sokerijuurikasjätemassa, kalajauho, maito ja maitotuotteet, kivennäisaineet ja tuotteet tällaisten rehujen säilömistä ja varastointia varten.

Menot, jotka aiheutuvat maatalousurakoitsijoiden korsirehun, esim. säilörehun, tuottamiseksi tekemästä työstä, ilmoitetaan koodilla 1020”Ulkopuolisten tekemät työt ja koneiden vuokraus”.

Tilalla tuotetut ja käytetyt rehut sisältävät rehuina käytettäviä kaupan pidettäviä tilan tuotteita (mukaan luettuina maito ja maitotuotteet mutta lukuun ottamatta maitoa, jonka vasikat imevät utareista). Tilalla tuotetut kuivikkeet ja oljet ilmoitetaan tässä otsakkeessa ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat kyseisellä alueella ja kyseisenä vuonna kaupan pidettäviä tuotteita.

Käytetään seuraavia alaluokkia:

Ostorehut:

2010.

Ostetut tiivisterehut laidunkarjalle (hevoseläimet, märehtijät)

2020.

Ostetut korsirehut laidunkarjalle (hevoseläimet, märehtijät)

2030.

Ostetut sianrehut

2040.

Ostetut siipikarjan ja muiden pieneläinten rehut

Tilalla tuotetut ja käytetyt rehut:

2050.

Tilalla tuotetut rehut laidunkarjalle (hevoseläimet, märehtijät)

2060.

Tilalla tuotetut sianrehut

2070.

Tilalla tuotetut siipikarjan ja muiden pieneläinten rehut

2080.   Eläinlääkintäkustannukset

Kustannukset eläinlääkärinmaksuista ja lääkkeistä.

2090.   Muut kotieläintalouden erityiskustannukset

Kaikki sellaiset menot, jotka liittyvät välittömästi eläintuotantoon ja jotka eivät kuulu erikseen muihin taulukon H koodeihin: astutukset, keinosiemennykset, kuohitsemiset, maidontarkastus, kantakirjoja koskevat jäsen- ja kirjoittautumismaksut, karjanhoitovälineistön (esimerkiksi lypsykoneiden) puhdistukseen käytetyt pesuaineet, eläintuotteiden pakkaukset, tilan ulkopuolella tapahtuvan eläintuotteiden varastoinnin ja käsittelyn aiheuttamat kulut, tilan eläintuotteiden kaupan pitämisen kustannukset, ylijäämälannan hävittämiskustannukset jne. Tällä koodilla ilmoitetaan myös sellaisten rakennusten lyhytaikainen vuokraus, joita käytetään eläinten pitoon tai niistä saatavien tuotteiden varastointiin. Se ei kata eläintuotteiden jalostukseen liittyviä erityisiä kustannuksia, jotka merkitään taulukon H koodeilla 4030–4070.

3010.   Ostosiemenet ja -taimet

Kaikki ostosiemenet ja -taimet, mukaan luettuina kukkasipulit, juurakot ja mukulat. Uusia istutuksia varten hankituista nuorista puista ja pensaista aiheutuvat kustannukset ovat investointi, joten ne olisi ilmoitettava joko taulukon D koodilla 2010”Biologiset hyödykkeet – kasvit” tai taulukon D koodilla 5010”Metsätalousmaa, mukaan lukien puusto”. Vähäistä uudelleenistutusta varten hankituista nuorista puista ja pensaista aiheutuvat kustannukset on kuitenkin katsottava kyseisen tilikauden kustannuksiksi ja ilmoitettava tällä koodilla, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka liittyvät maatilaan kuuluvaan metsätalousmaahan ja jotka on ilmoitettava koodilla 4010”Metsätalouteen ja puunjalostukseen liittyvät erityiset kustannukset”.

Tällä koodilla ilmoitetaan myös kustannukset, jotka aiheutuvat siementen käsittelystä (lajittelu, desinfiointi).

3020.   Tilalla tuotetut ja käytetyt siemenet ja taimet

Kaikki tilalla tuotetut ja käytetyt siemenet ja taimet (mukaan luettuina kukkasipulit, juurakot ja mukulat).

3030.   Lannoitteet ja maanparannusaineet

Kaikki ostetut lannoitteet ja maanparannusaineet (esim. kalkki), mukaan luettuina komposti, turve ja lanta (lukuun ottamatta tilalla tuotettua lantaa).

Maatilan osana olevaa metsätalousmaata varten hankitut lannoitteet ja maanparannusaineet on ilmoitettava koodilla 4010”Metsätalouteen ja puunjalostukseen liittyvät erityiset kustannukset”.

3031.   Kivennäislannoitteissa käytetyn typen (N) määrä

Käytetyissä kivennäislannoitteissa olevan typen kokonaismäärä (paino) arvioituna kivennäislannoitteiden määrän ja niiden typpipitoisuuden perusteella.

3032.   Kivennäislannoitteissa käytetyn fosforin (P2O5) määrä

Käytetyissä kivennäislannoitteissa olevan fosforin kokonaismäärä (paino) arvioituna kivennäislannoitteiden määrän ja niiden fosforipitoisuuden perusteella.

3033.   Kivennäislannoitteissa käytetyn kaliumin (K2O) määrä

Käytetyissä kivennäislannoitteissa olevan kaliumin kokonaismäärä (paino) arvioituna kivennäislannoitteiden määrän ja niiden kaliumpitoisuuden perusteella.

3034.   Ostettu lanta

Ostetun lannan arvo.

3040.   Kasvinsuojelutuotteet

Kaikki aineet, joita käytetään viljojen ja muiden kasvien suojelemiseksi kasvintuhoojilta, taudeilta, villieläimiltä, huonolta säältä jne. (hyönteismyrkyt, sienimyrkyt, rikkaruohomyrkyt, myrkkysyötit, linnunpelättimet, rae- ja pakkassuojat jne.). Jos kasvinsuojelutoimet ovat urakoitsijan suorittamia ja jos käytettyjä suojelutuotteita koskevat kustannukset eivät ole erikseen tiedossa, kokonaissumma olisi ilmoitettava koodilla 1020”Ulkopuolisten tekemät työt ja koneiden vuokraus”.

Maatilan osana olevaa metsätalousmaata varten hankitut kasvinsuojeluaineet on ilmoitettava koodilla 4010”Metsätalouteen ja puunjalostukseen liittyvät erityiset kustannukset”.

3090.   Muut erityiset viljelykustannukset

Kaikki seuraavat kasvintuotantoon välittömästi liittyvät kustannukset (pysyvät niityt ja laitumet mukaan luettuina), joita ei voida ilmoittaa muissa kustannuserissä: pakkaus- ja sidontamateriaalit, narut ja köydet, maaperäanalyysi, näyttelymaksut, muovipeitteet (esim. mansikkaviljelmillä), tarvikkeet kasvituotteiden säilömiseen, tilan ulkopuolella suoritetun kasvituotteiden varastoinnin ja pakkaamisen kustannukset, tilan kasvituotteiden kaupan pitämisen kustannukset, pystykaupalla ostetuista kaupan pidettävistä kasvituotteista tai kaupan pidettävien kasvien viljelyyn alle yhdeksi vuodeksi vuokratusta maasta maksetut summat, tilalla jalostettujen viinirypäleiden ja oliivien hankinnat jne. Ei sisällä muiden kasvituotteiden kuin viinirypäleiden ja oliivien jalostukseen liittyviä erityiskustannuksia, jotka on ilmoitettava koodilla 4020. Sisältää myös sellaisten rakennusten lyhytaikaisen vuokrauksen, joita käytetään kaupan pidettäviä kasveja varten.

4010.   Metsätalouteen ja puunjalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

Lannoitteet, suojeluaineet, sekalaiset erityiskustannukset. Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

4020.   Viljelykasvien jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

Omat tai ostetut ainesosat, raaka-aineet tai puolivalmisteet ja muut viljelykasvien jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset (esim. erityispakkaus- tai markkinointikustannukset). Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

4030.   Lehmänmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

Omat tai ostetut ainesosat, raaka-aineet tai puolivalmisteet ja muut lehmänmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset (esim. erityispakkaus- tai markkinointikustannukset). Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

4040.   Puhvelinmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

Omat tai ostetut ainesosat, raaka-aineet tai puolivalmisteet ja muut puhvelinmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset (esim. erityispakkaus- tai markkinointikustannukset). Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

4050.   Lampaanmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

Omat tai ostetut ainesosat, raaka-aineet tai puolivalmisteet ja muut lampaanmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset (esim. erityispakkaus- tai markkinointikustannukset). Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

4060.   Vuohenmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

Omat tai ostetut ainesosat, raaka-aineet tai puolivalmisteet ja muut vuohenmaidon jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset (esim. erityispakkaus- tai markkinointikustannukset). Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

4070.   Lihanjalostukseen ja muiden eläintuotteiden jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset

Omat tai ostetut ainesosat, raaka-aineet tai puolivalmisteet ja muut lihanjalostukseen ja muiden eläintuotteiden jalostukseen liittyvät erityiset kustannukset, joita ei ilmoiteta koodeilla 4030–4060 (esim. erityispakkaus- tai markkinointikustannukset). Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

4090.   Muuhun ansiotoimintaan liittyvät muut erityiset kustannukset

Omat tai ostetut raaka-aineet ja muuhun ansiotoimintaan liittyvät muut erityiset kustannukset. Työvoimaan, ulkopuolisten tekemiin töihin ja koneisiin liittyvät kustannukset eivät sisälly tähän; ne ilmoitetaan asianmukaisilla kustannuksia koskevilla koodeilla.

5010.   Perusparannusten ja rakennusten yleinen kunnossapito

Rakennusten ja perusparannusten, myös kasvihuoneiden, lavojen ja kehikoiden kunnossapito (vuokralaisen toteuttaman kaltainen). Tällä koodilla olisi ilmoitettava rakennusten yleiseen kunnossapitoon tarvittavien rakennusmateriaalien hankinnat.

Uusia investointeja varten tarvittavien rakennusmateriaalien hankinnat olisi ilmoitettava asianmukaisilla taulukon D ”Omaisuus” koodeilla tietoryhmässä ”Investoinnit/Hankinnat”.

Rakennusten arvoa lisäävien suurehkojen korjausten (merkittävien kunnossapitotöiden) kustannuksia ei ilmoiteta tällä koodilla. Nämä kustannukset ilmoitetaan investointina taulukon D koodilla 3030”Maatilan rakennukset”.

5020.   Sähkö

Maatilayrityksen käyttämän sähkön kokonaiskulutus.

5030.   Lämmitysöljy

Maatilayrityksen käyttämän lämmitysöljyn kokonaiskulutus, kasvihuoneiden lämmitys mukaan luettuna.

5040.   Vesi

Veden jakeluverkostoon liittymisestä aiheutuvat kustannukset ja veden kulutus kaikkiin maataloustarkoituksiin, kastelu mukaan luettuna. Tilan omien vesilaitteiden käyttökustannukset on ilmoitettava asianmukaisilla koodeilla: koneista ja laitteista tehtävät poistot, koneiden ja laitteiden yleinen kunnossapito, polttoaineet, sähkö.

5051.   Maatalousvakuutukset

Maataloustuotannosta saatavan tulon tai sen osatekijöiden vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien vakuutukset kotieläinten kuoleman ja viljelykasvien tuhoutumisen varalta jne.

5055.   Muut tilan vakuutukset

Kaikki vakuutusmaksut, joilla katetaan muut maatilan pitoon liittyvät riskit (paitsi maatalousvakuutukset), kuten haltijan yksityisoikeudellinen vastuu, tulipalo, tulvavahingot, lukuun ottamatta vakuutusmaksuja työtapaturman varalta, jotka ilmoitetaan tämän taulukon koodilla 1010. Mukaan lukien rakennusten vakuutusmaksut.

5061.   Verot ja muut maksut

Kaikki maatilayritykseen liittyvät verot ja muut maksut, mukaan luettuina ympäristönsuojelutoimenpiteiden osana perityt maksut, mutta lukuun ottamatta alv:tä ja maasta, rakennuksista tai työvoimasta perittäviä veroja. Viljelijän tuloveroja ei katsota tilan kustannuksiksi.

5062.   Maahan ja rakennuksiin liittyvät verot ja maksut

Verot, maksut ja muut kulut, jotka rasittavat maaomaisuutta ja rakennuksia, jotka ovat omistajan viljelemiä tai osuusviljelyssä.

5070.   Maksettu vuokra

Maatilayrityksen maksama vuokra (käteisenä tai luontoissuorituksina) vuokratusta maasta, vuokratuista rakennuksista, kiintiöistä ja muista oikeuksista. Tässä otsakkeessa olisi ilmoitettava rakennusten vuokrat ainoastaan siltä osin, kuin ne ovat maatilayrityksen käytössä. Kustannukset sellaisten kiintiöiden vuokrauksesta tai leasing-vuokrauksesta, jotka eivät ole sidoksissa maahan, olisi ilmoitettava lisäksi myös taulukossa E.

5071.   Josta maasta maksettu vuokra

5080.   Maksetut korot ja rahoituskulut

Maataloustarkoituksia varten otetuista lainoista maksetut korot ja rahoituskustannukset. Näiden tietojen antaminen on pakollista.

Korkotukia ei vähennetä vaan ne kirjataan taulukkoon M koodilla 3550.

5090.   Muut maatalouden yleiskustannukset

Kaikki muut maatalouden kustannukset, joita ei mainita edellä olevilla koodeilla (kirjanpitäjän palkkiot, sihteeri- ja toimistokulut, puhelinmaksut, erilaiset jäsenmaksut, tilausmaksut jne.).

Taulukko I

Viljelykasvit

Taulukon rakenne

 

Viljelykasviluokka

Koodi (*)

 

Viljelykasvityyppi

Koodi (**)

Puuttuvat tiedot

Koodi (***)

Tietoryhmä

Sarakkeet

Kokonaispinta-ala

josta kasteltua

josta energiakasvien viljelyssä

josta GMO:ja sisältävien kasvien viljelyssä

Määrä

Arvo

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Pinta-ala

 

 

 

 

OV

Alkuinventaario

 

CV

Loppuinventaario

 

PR

Tuotanto

 

SA

Myynti

 

 

FC

Kulutus tilan taloudessa ja luontoissuoritukset

 

FU

Maatilan oma käyttö

 

Viljelykasviluokan osalta on käytettävä seuraavia koodeja:

Koodi (*)

Kuvaus

Viljakasvit (mukaan lukien siemenviljely)

10110

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

10120

Durumvehnä

10130

Ruis

10140

Ohra

10150

Kaura

10160

Viljamaissi

10170

Riisi

10190

Muut viljakasvit

Kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset)

10210

Herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

10220

Linssit, kahviherneet ja virnat

10290

Muut valkuaiskasvit

10300

Perunat (mukaan lukien varhaisperuna ja siemenperuna)

10310

Tärkkelysperunat

10390

Muut perunat

10400

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

10500

Rehujuurikasvit ja rehukaalit (lukuun ottamatta siementuotantoa)

Teollisuuskasvit

10601

Tupakka

10602

Humala

10603

Puuvilla

10604

Rypsi ja rapsi

10605

Auringonkukka

10606

Soija

10607

Öljypellava

10608

Muut öljykasvit

10609

Pellava

10610

Hamppu

10611

Muut kuitukasvit

10612

Mauste- ja lääkekasvit

10613

Sokeriruoko

10690

Muut teollisuuskasvit, joita ei ole mainittu muualla

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, joista:

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat – Avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

10711

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat – Peltoviljely

10712

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat – Kaupallinen puutarhaviljely

10720

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat – Kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

Tiedot kaikista koodiin ”Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat” kuuluvista alaluokista:

10731

Kukkakaali ja parsakaali

10732

Lehtisalaatti

10733

Tomaatit

10734

Sokerimaissi

10735

Kepasipulit

10736

Valkosipuli

10737

Porkkana

10738

Mansikat

10739

Melonit

10790

Muut vihannekset

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja)

10810

Kukat ja koristekasvit – Avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

10820

Kukat ja koristekasvit – Kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

Tiedot kaikista koodiin ”Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja)” kuuluvista alaluokista:

10830

Kukkasipulit, juurakot ja mukulat

10840

Leikatut kukat ja kukannuput

10850

Kukat ja koristekasvit

Vihreänä korjattavat kasvit

10910

Lyhytaikaiset nurmikasvit

Muut vihreänä korjattavat kasvit:

10921

Rehumaissi

10922

Palkokasvit

10923

Muut muualla mainitsemattomat vihreänä korjattavat kasvit

11000

Peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely

11100

Muut peltokasvit

Kesanto

11210

Kesanto, jolle ei myönnetä tukea

11220

Kesanto, johon sovelletaan tukijärjestelmää ja jota ei käytetä taloudellisesti

11300

Kylvämiseen valmiit muille vuokratut maat, mukaan lukien työntekijöiden käyttöön luontoisetuna annetut maat.

20000

Kotipuutarhat

Pysyvä laidun

30100

Nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta

30200

Hoitamaton laidun

30300

Pysyvä niitty, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja josta voidaan maksaa tukea

Monivuotiset viljelykasvit

Hedelmälajit, joista:

40111

Omenat

40112

Päärynät

40113

Persikat ja nektariinit

40114

Muut lauhkean vyöhykkeen hedelmät

40115

Subtrooppisen tai trooppisen vyöhykkeen hedelmät

40120

Marjalajit

40130

Pähkinät

Sitrushedelmäviljelmät

40210

Appelsiinit

40220

Tangeriinit, mandariinit, klementiinit ja vastaavat pienet hedelmät

40230

Sitruunat

40290

Muut sitrushedelmät

Oliiviviljelmät

40310

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

40320

Öljyntuotantoon tarkoitetut oliivit (myydään hedelminä)

40330

Oliiviöljy

40340

Oliivinviljelyn sivutuotteet

Viinitarhat

40411

Suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) varustettu viini

40412

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) varustettu viini

40420

Muut viinit

40430

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

40440

Rusinat

40451

Suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) varustetun viinin valmistukseen käytettävät rypäleet

40452

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) varustetun viinin valmistukseen käytettävät rypäleet

40460

Muiden viinien valmistukseen käytettävät rypäleet

40470

Erilaiset viiniköynnöksistä saatavat tuotteet: rypäleen puristemehu, viinirypälemehu, brandy, viinietikka ja muut tilalla tuotetut tuotteet

40480

Viininviljelyn sivutuotteet (mäski, sakka)