EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0220

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 tat- 3 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

OJ L 46, 19.2.2015, p. 1–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/oj

19.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 46/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/220

tat-3 ta' Frar 2015

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea (1), u b'mod partikolari l-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 5(1), l-Artikolu 5a(2) u (4), l-Artikolu 5b(7), l-Artikolu 7(2), it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 19(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, ir-Regolament (UE) Nru 1318/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emenda r-Regolament (KE) Nru 1217/2009 sabiex ikun allinjat mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tal-qafas ġuridiku ġdid li rriżulta minn dak l-allinjament, għandhom jiġu adottati ċerti regoli permezz ta' atti delegati u ta' implimentazzjoni. Ir-regoli eżistenti, stabbiliti mill-Kummissjoni biex jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 1217/2009, għandhom jiġu sostitwiti bir-regoli l-ġodda. Għaldaqstant, jixraq li jitħassru r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2012 (3) u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 730/2013 (4).

(2)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-limiti tad-daqs ekonomiku, bi qbil mal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009. Dawn il-limiti jridu jkunu jvarjaw skont l-Istat Membru, u f'ċerti każijiet, anki skont it-taqsima tan-Netwerk tad-Dejta tal-Kontabilità Agrikola (FADN), biex jitqiesu l-istrutturi agrikoli diversi tagħhom.

(3)

L-Artikolu 5a tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 jistipula li d-dejta għandha tinġabar fuq pjan għall-għażla ta' azjendi prospettanti (pjan tal-għażla). Għall-pjan tal-għażla, il-qasam ta' stħarriġ għandu jkun stratifikat skont it-taqsimiet tal-FADN elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 u skont it-tip ta' biedja u d-daqs ekonomiku.

(4)

Biex ikun hemm kampjun rappreżentattiv tal-azjendi prospettanti għall-qasam ta' stħarriġ stratifikat, għandu jiġi stabbilit l-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull Stat Membru u għal kull taqsima tal-FADN.

(5)

Il-pjan tal-għażla għandu jitfassal qabel ma tibda s-sena korrispondenti tal-kontabbiltà biex il-Kummissjoni tkun tista' tivverifika l-kontenut tiegħu qabel ma jintuża biex jintgħażlu l-azjendi prospettanti.

(6)

Biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 5b tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 li japplikaw għall-FADN, għandhom jiġu stabbiliti r-regoli ta' implimentazzjoni għat-tipoloġija tal-Unjoni.

(7)

It-tip ta' biedja u d-daqs ekonomiku tal-azjenda għandhom jiġu ddeterminati abbażi ta' kriterju ekonomiku. Jixraq li tintuża l-produzzjoni standard imsemmija fl-Artikolu 5b(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għal dan l-għan. Din il-produzzjoni standard trid tkun stabbilita skont il-prodotti u tkun taqbel mal-lista ta' karatteristiki tal-istħarriġ dwar l-istruttura tal-biedja stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). F'dan ir-rigward għandha tiġi stabbilita korrispondenza bejn il-karatteristiki tal-istħarriġ dwar l-istruttura u l-intestaturi tal-prospetti tal-biedja tal-FADN.

(8)

Minħabba l-importanza dejjem tiżdied għad-dħul tal-bdiewa ta' attivitajiet oħrajn ta' qligħ li huma relatati direttament mal-azjenda, minbarra l-attivitajiet agrikoli tal-azjenda, fit-tipoloġija tal-Unjoni trid tiġi inkluża varjabbli ta' klassifikazzjoni li tirrifletti l-importanza ta' attivitajiet oħrajn ta' qligħ (OGA) li huma relatati direttament mal-azjenda.

(9)

Jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti ċerti regoli biex jintbagħtu l-produzzjoni standard u d-dejta lill-Kummissjoni meħtieġa għall-kalkolu tagħhom.

(10)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2014 (6) jiddetermina l-gruppi ewlenin tad-dejta tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 u jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-ġbir ta' din id-dejta. It-tip, id-definizzjoni u l-preżentazzjoni tad-dejta tal-kontabbiltà miġbura permezz tal-prospett tal-biedja kkompilata bil-għan li jiġu ddeterminati b'mod affidabbli l-introjti tal-azjendi agrikoli għandhom ikunu uniformi, ikunu liema jkunu l-azjendi prospettanti li jiġu mistħarrġa. Għalhekk jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-forma u t-tfassil tal-prospett tal-biedja u l-metodi u l-iskadenzi għall-preżentazzjoni tad-dejta lill-Kummissjoni. Id-dejta miġbura permezz tal-prospett tal-biedja għandha tqis ukoll ir-riforma tal-2013 tal-politika agrikola komuni

(11)

Il-prospetti tal-biedja mimlija jridu jintbagħtu lill-Kummissjoni mill-aġenzija ta' kollegament maħtura minn kull Stat Membru skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 biex tkun żgurata l-ġestjoni uniformi u f'waqtha tad-dejta tal-kontabbiltà mwassla. Il-proċess tat-twassil tad-dejta tal-kontabbiltà lill-Kummissjoni jrid ikun prattiku u sikur. Għaldaqstant irid ikun hemm arranġament biex l-aġenzija ta' kollegament ikkonċernata tibgħat l-informazzjoni direttament lill-Kummissjoni permezz tas-sistema komputerizzata stabbilita mill-Kummissjoni għall-għanijiet ta' dak ir-Regolament kif ukoll għal aktar modalitajiet f'dan ir-rigward. Jixraq li l-limiti taż-żmien għall-preżentazzjoni ta' din id-dejta lill-Kummissjoni jqisu r-rekord imgħoddi tal-Istati Membri fit-twassil ta' din id-dejta.

(12)

Kull prospett tal-biedja li jasal għand il-Kummissjoni jrid ikun imtela biex ikun eliġibbli għall-ħlas tal-miżata standard.

(13)

Il-limitu għal kull Stat Membru tat-total ta' prospetti tal-biedja mimlijin li jkunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Unjoni huwa stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1217/2009. Għandha titħalla flessibbiltà fl-għadd ta' azjendi prospettanti f'kull taqsima tal-FADN, dejjem jekk l-għadd totali ta' azjendi prospettanti tal-Istat Membru kkonċernat jinżamm kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1217/2009.

(14)

L-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 jistipula li l-approprjazzjonijet li għandhom jiddaħħlu fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea fit-taqsima tal-Kummissjoni, iridu jkopru l-ammont totali tal-miżata standard li trid titħallas lill-Istati Membri li jippreżentaw il-prospetti tal-biedja mimlija lill-Kummissjoni fil-limitu taż-żmien stipulat. L-għadd ta' prospetti tal-biedja mimlija li fuqhom titħallas il-miżata standard ma għandux jaqbeż l-għadd massimu ta' azjendi prospettanti.

(15)

Biex ikomplu jittejbu l-proċessi tal-ġestjoni tad-dejta li tinsab fil-prospetti, għandha titħallas miżata standard miżjuda lill-Istati Membri li jippreżentaw il-prospetti tal-biedja mimlija qabel l-iskadenza taż-żmien li għandha tiġi ffissata għall-preżentazzjoni tal-prospetti tal-biedja.

(16)

Billi l-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw mis-sena ta' kontabbiltà 2015, dan ir-Regolament għandu jibda japplika minn dik is-sena ta' kontabbiltà.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għan-Netwerk tad-Dejta dwar il-Kontabbiltà Agrikola,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

IL-QASAM TA' STĦARRIĠ U L-PJAN TAL-GĦAŻLA

Artikolu 1

Il-limitu tad-daqs ekonomiku

Il-limiti tad-daqs ekonomiku msemmi fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 huma stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-għadd ta' azjendi prospettanti

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull Stat Membru u għal kull taqsima tan-netwerk tad-dejta tal-kontabbiltà (FADN) kif imsemmi fl-Artikolu 5a(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 huwa stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Il-pjan tal-għażla

1.   Il-mudelli u l-metodi tal-forma u l-kontenut tad-dejta msemmija fl-Artikolu 5a(4) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 huwa stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'mezz elettroniku, mhux aktar tard minn xahrejn qabel il-bidu tas-sena ta' kontabbiltà li magħha huwa marbut il-pjan tal-għażla, b'dan il-pjan imsemmi fl-Artikolu 5a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 li jkun ġie approvat mill-Kumitat Nazzjonali msemmi fl-Artikolu 6(2) ta' dak ir-Regolament.

KAPITOLU 2

IT-TIPOLOĠIJA TAL-UNJONI GĦALL-AZJENDI AGRIKOLI

Artikolu 4

Tipi partikolari ta' speċjalizzazzjoni tal-biedja.

Il-metodi għall-kalkolu ta' tipi partikolari ta' speċjalizzazzjoni tal-biedja, kif imsemmijin fl-Artikolu 5b(3) tar-Regolament (KE Nru 1217/2009 u l-korrispondenza ma' tipi ta' biedja ġenerali u ewlenin kif imsemmija f'dak l-Artikolu huma stabbiliti fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Id-daqs ekonomiku tal-azjenda

Il-metodu biex jiġi kkalkulat id-daqs ekonomiku ta' azjenda, imsemmi fl-Artikolu 5b(4) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 u l-klassifiki tad-daqs ekonomiku msemmija fl-Artikolu 5b(1) ta' dak ir-Regolament huma stabbiliti fl-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Il-produzzjoni standard u l-produzzjoni totali standard

1.   Il-metodu tal-kalkolu biex jiġu ddeterminati l-produzzjonijiet standard ta' kull karatteristika kif imsemmi fl-Artikolu 5b(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, u l-proċeduri tal-ġbir tad-dejta korrispondenti huma stabbiliti fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

Il-produzzjoni standard tal-karatteristiki differenti ta' azjenda kif imsemmi fl-Artikolu 5b(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandhom jiġu deċiżi għal kull unità ġeografika msemmija fil-punt 2(b) tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament u għal kull karatteristika tal-irjus tar-raba' u tal-bhejjem tal-istħarriġ dwar l-istruttura tal-biedja elenkati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1166/2008.

2.   Il-produzzjoni standard ta' azjenda tinsab billi jiġu mmultiplikati l-produzzjonijiet standard ta' kull karatteristika tal-uċuħ tar-raba' u tal-bhejjem bl-għadd ta' unitajiet korrispondenti.

Artikolu 7

Attivitajiet oħra ta' qligħ relatati direttament mal-azjenda

L-attivitajiet l-oħrajn ta' qligħ li huma direttament marbutin mal-azjenda, kif imsemmi fl-Artikolu 5b(5) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, huma ddefiniti fil-Parti A tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament. L-importanza ta' dawn għandha tiġi espressa bħala firxa ta' perċentwali. Dawk il-firxiet tal-perċentwali huma stabbiliti fil-Parti C tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Il-metodu ta' kif tiġi stmata l-importanza tal-attivitajiet ta' qligħ imsemmijin fl-ewwel paragrafu huwa stabbilit fil-Partijiet B u C tal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

In-notifikazzjoni tal-produzzjonijiet standard u d-dejta biex dawn jiġu ddeterminati

1.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-produzzjonijiet standard u d-dejta għad-determinazzjoni tagħhom lill-Kummissjoni (Eurostat) kif imsemmi fl-Artikolu 5b(6) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għal perjodu ta' referenza tas-sena N qabel il-31 ta' Diċembru tas-sena N+3.

2.   Biex jippreżentaw id-dejta msemmija fil-paragrafu 1 l-Istati Membri għandhom jużaw is-sistemi komputerizzati li poġġiet għad-dispożizzjoni tagħhom il-Kummissjoni (Eurostat) għal dak l-għan.

KAPITOLU 3

IL-PREŻENTAZZJONI TAL-PROSPETTI TAL-BIEDJA U TAD-DEJTA LILL-KUMMISSJONI

Artikolu 9

Il-forma u t-taqsim tal-prospett tal-biedja

Il-forma u t-taqsim għall-preżentazzjoni tad-dejta tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, kif ukoll l-istruzzjonijiet marbuta magħhom huma stabbiliti fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Il-metodi u l-iskadenzi għall-preżentazzjoni tad-dejta lill-Kummissjoni

1.   Il-prospetti tal-biedja għandhom jitressqu lill-Kummissjoni mill-aġenzija ta' kollegament imsemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru1217/2009 permezz ta' sistema ta' twassil u kontroll komputerizzata, kif imsemmija fl-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009. L-informazzjoni meħtieġa għandha tinbagħat elettronikament abbażi tal-mudelli disponibbli għall-aġenzija ta' kollegament permezz ta' dik is-sistema.

2.   L-Istati Membri għandhom ikunu infurmati dwar il-kundizzjonijiet ġenerali għall-implimentazzjoni tas-sistema komputerizzata msemmija fil-paragrafu 1 permezz tal-Kumitat għan-Netwerk tad-Dejta dwar il-Kontabbiltà Agrikola.

3.   Il-prospetti tal-biedja għandhom jitressqu lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru wara t-tmiem tas-sena ta' kontabbiltà inkwistjoni.

L-Istati Membri li ma setgħux jippreżentaw id-dejta tal-prospetti tal-biedja tal-2012 fil-limitu taż-żmien stabbilit fl-ewwel sottoparagrafu, jistgħu jressqu l-prospetti tal-biedja sa tliet xhur wara l-iskadenza msemmija fl-ewwel sottoparagrafu.

4.   Il-prospetti tal-biedja jitqiesu li jkunu twasslu għand il-Kummissjoni ladarba d-dejta tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 9 tkun iddaħħlet fis-sistema ta' twassil u kontroll imsemmija fil-paragrafu 1, ladarba jkunu twettqu l-kontrolli komputerizzati sussegwenti, u ladarba l-aġenzija ta' kollegament tkun ikkonfermat li d-dejta hija lesta biex tiddaħħal f'dik is-sistema.

KAPITOLU 4

IL-MIŻATA STANDARD

Artikolu 11

Il-prospetti tal-biedja debitament mimlija

Għall-għanijiet tal-Artikolu 19(1)a tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, prospett tal-biedja jkun mtela debitament meta l-kontenut tiegħu jkun preċiż fil-fatti u d-dejta tal-kontabbiltà li jkun fih tkun irreġistrata u ppreżentata skont il-forma u t-taqsim stabbiliti fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 12

L-għadd ta' prospetti tal-biedja eliġibbli

L-għadd totali ta' prospetti tal-biedja mimlijin kif suppost u ppreżentati għal kull Stat Membru, kif imsemmi fl-Artikolu 5a(2) tar-Regolament (KE) 1217/2009, li huma eliġibbli għall-pagament tal-miżata standard ma għandux jaqbeż l-għadd totali tal-azjendi prospettanti stabbilit għal dak l-Istat Membru fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Meta Stat Membru jkollu aktar minn taqsima waħda tal-FADN, l-għadd ta' prospetti tal-biedja mimlija u mibgħuta kif għandu jkun li huma eliġibbli għall-miżata standard għal kull taqsima tal-FADN jista' jkun sa 20 % ogħla mill-għadd stabbilit għat-taqsima tal-FADN ikkonċernata, sakemm dak l-għadd totali ta' prospetti tal-biedja mimlija u mibgħuta kif għandu jkun tal-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ogħla mill-għadd totali stabbilit għal dak l-Istat Membru fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Il-ħlas tal-miżata standard

L-ammont totali tal-miżata standard imsemmija fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandu jsir f'darbtejn:

(a)

għandu jsir pagament ta' 50 % tal-ammont totali kkalkulat abbażi tal-ammont stabbilit fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament fil-bidu ta' kull sena ta' kontabbiltà għall-għadd ta' azjendi prospettanti stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(b)

l-ammont li jifdal għandu jitħallas wara li jkun ġie vverifikat mill-Kummissjoni li l-prospetti tal-biedja ppreżentati huma mimlijin kif suppost.

L-ammont li jifdal, imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu għandu jiġi kkalkulat billi tiġi mmultiplikata l-miżata standard għal kull prospett tal-biedja, ikkalkulata abbażi tal-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament, bl-għadd ta' prospetti tal-biedja mimlija li jkunu eliġibbli skont l-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament u billi jitnaqqas il-pagament imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 14

L-ammont tal-miżata standard

Il-miżata standard imsemmija fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandha tiġi stabbilita għal EUR 160 għal kull prospett tal-biedja.

Jekk il-limitu ta' 80 % msemmi fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 ma jinkisibx, la fil-livell ta' taqsima tal-FADN u lanqas fil-livell tal-Istat Membru kkonċernat, it-tnaqqis imsemmi f'dik id-dispożizzjoni għandu jkun applikat fil-livell nazzjonali biss.

Jekk l-Istat Membru jippreżenta d-dejta tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard minn xahar wieħed qabel l-iskadenzi rilevanti msemmija fl-Artikolu 10(3), il-miżata standard tiżdied b' EUR 5 sakemm ma jkunx intlaħaq il-limitu ta' 80 % msemmi fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 rigward taqsima tal-FADN jew ta' Stat Membru.

KAPITOLU 5

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI

Artikolu 15

Revoki

Ir-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 283/2012 u Nru 730/2013 huma rrevokati b'effett mill-1 ta' Jannar 2015.

Madankollu għandhom jibqgħu japplikaw għas-snin ta' kontabbiltà ta' qabel is-sena ta' kontabbiltà 2015.

Artikolu 16

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mis-sena tal-kontabbiltà 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Frar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 328, 15.12.2009, p. 27.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1318/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fil-Komunità Ewropea (ĠU L 340, 17.12.2013, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2012 tad-29 ta' Marzu 2012 li jiffissa l-ħlas standard għal kull prospett tal-biedja għas-sena tal-kontabbiltà 2012 tan-netwerk tad-dejta tal-kontabbiltà agrikola (ĠU L 92, 30.3.2012, p. 15).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 730/2013 tad-29 ta' Lulju 2013 dwar regoli dettaljati ta' implimentazzjoni dwar iż-żamma ta' kontijiet biex ikun determinat id-dħul ta' azjendi agrikoli (ĠU L 203, 30.7.2013, p. 6).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar stħarriġ ta' strutturi tal-impriżi agrikoli u stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 (ĠU L 321, 1.12.2008, p. 14).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2014 tal-1 ta' Awwissu 2014 li jissupplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 321, 7.11.2014, p. 2)


ANNESS I

IL-LIMITU TAD-DAQS EKONOMIKU GĦALL-QASAM TAL-ISTĦARRIĠ (ARTIKOLU 1)

Stat Membru/Taqsima tal-FADN

Limitu (f'EUR)

Il-Belġju

25 000

Il-Bulgarija

2 000

Ir-Repubblika Ċeka

8 000

Id-Danimarka

15 000

Il-Ġermanja

25 000

L-Estonja

4 000

L-Irlanda

8 000

Il-Greċja

4 000

Spanja

8 000

Franza (minbarra l-Martinique, ir-Reunion u Guadeloupe)

25 000

Franza (il-Martinique, ir-Reunion u Guadeloupe biss)

15 000

Il-Kroazja

4 000

L-Italja

8 000

Ċipru

4 000

Il-Latvja

4 000

Il-Litwanja

4 000

Lussemburgu

25 000

L-Ungerija

4 000

Malta

4 000

Il-Pajjiżi l-Baxxi

25 000

L-Awstrija

8 000

Il-Polonja

4 000

Il-Portugall

4 000

Ir-Rumanija

2 000

Is-Slovenja

4 000

Is-Slovakkja

25 000

Il-Finlandja

8 000

L-Iżvezja

15 000

Ir-Renju Unit (bl-eċċezzjoni tal-Irlanda ta' Fuq)

25 000

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq biss):

15 000


ANNESS II

L-GĦADD TA' AZJENDI PROSPETTANTI (ARTIKOLU 2)

In-numru ta' referenza

Isem it-taqsima tal-FADN

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull sena tal-kontabbiltà

IL-BELĠJU

341

Fjandri

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Vallonja

480

It-total tal-Belġju

1 200

BULGARIJA

831

Il-Majjistral, (Severozapaden)

346

832

It-Tramuntana Ċentrali, (Severen tsentralen)

358

833

Il-Grigal, (Severoiztochen)

373

834

Il-Lbiċ, (Yugozapaden)

335

835

In-Nofsinhar Ċentrali, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Ix-Xlokk, (Yugoiztochen)

396

Total għall-Bulgarija

2 202

745

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

1 417

370

ID-DANIMARKA

2 150

IL-ĠERMANJA

010

Schleswig-Holstein

565

020

Ħamburg

97

030

Is-Sassonja t'Isfel

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Palatinat

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Il-Bavarja

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Is-Sassonja

313

115

Is-Sassonja Anħalt:

270

116

Thüringen

283

It-total tal-Ġermanja

8 800

755

L-ESTONJA

658

380

L-IRLANDA

900

IL-GREĊJA

450

Il-Maċedonja-it-Traċja

2 000

460

Epiru-il-Peloponneże-il-Gżejjer Jonji

1 350

470

Thessalija

700

480

Il-Greċja Kontinentali, il-Gżejjer Aegean, Kreta

1 450

It-total tal-Greċja

5 500

SPANJA

500

Il-Galizja

450

505

L-Asturji

190

510

Il-Kantabrija

150

515

Il-Pajjiż Bask

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragona

676

535

Il-Katalonja

664

540

Il-Gżejjer Baleariċi

180

545

Kastilja u León

950

550

Madrid ċ.

190

555

Kastilja-La Mancha

900

560

Il-Komunità Awtonoma ta' Valenzja

638

565

Murcia

348

570

L-Estremadura

718

575

L-Andalusija

1 504

580

Il-Gżejjer Kanarji

230

It-total ta' Spanja

8 700

FRANZA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

In-Normandija ta' Fuq

170

134

Ċentru

410

135

In-Normandija t'Isfel

240

136

Bourgogne

340

141

Nord Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Il-Pajjiżi tal-Loire

460

163

Il-Bretanja

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Il-Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Ir-Rhône-Alpes

480

193

Alvernja

360

201

Languedoc- Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Korsika

170

205

Il-Gwadelup

80

206

Il-Martinique

80

207

La Réunion

160

It-total ta' Franza

7 640

860

IL-KROAZJA

1 251

L-ITALJA

221

Il-Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Il-Lombardija

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Il-Veneto

707

244

Il-Friuli-Venezia Giulia

451

250

Il-Ligurja

431

260

L-Emilja-Romanja

873

270

It-Toskana

577

281

Il-Marke

452

282

L-Umbrija

460

291

Il-Lazjo

587

292

L-Abruzzo

572

301

Il-Moliże

342

302

Il-Kampanja

667

303

Il-Kalabrija

510

311

Pulja

723

312

Il-Basilikata

400

320

Sqallija

706

330

Sardenja

547

It-total tal-Italja

11 106

740

ĊIPRU

500

770

IL-LATVJA

1 000

775

IL-LITWANJA

1 000

350

IL-LUSSEMBURGU

450

L-UNGERIJA

767

Il-Pjanura l-Kbira

1 016

768

It-Transdanubju

675

764

L-Ungerija tat-Tramuntana

209

It-total tal-Ungerija

1 900

780

MALTA

536

360

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

1 500

660

L-AWSTRIJA

2 000

IL-POLONJA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

It-total tal-Polonja

12 100

IL-PORTUGALL

615

It-Tramuntana u ċ-Ċentru

1 233

630

Ir-Ribatejo u l-Punent

351

640

L-Alentejo u l-Algarve

399

650

L-Ażores u l-Madejra

317

It-otal għall-Portugall

2 300

IR-RUMANIJA

840

Il-Grigal

852

841

Ix-Xlokk

1 074

842

In-Nofsinhar ta' Muntenja

1 008

843

Il-Lbiċ ta' Oltenja

611

844

il-Punent

703

845

Il-Majjistral

825

846

Iċ-Ċentru

834

847

Bukarest-Ilfov

93

It-total tar-Rumanija

6 000

820

IS-SLOVENJA

908

810

IS-SLOVAKKJA

562

IL-FINLANDJA

670

Il-Finlandja tan-Nofsinhar

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

It-total tal-Finlandja

1 100

L-ISVEZJA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Total għall-Iżvezja

1 025

IR-RENJU UNIT

411

l-Ingilterra — ir-Reġjun ta' Fuq

420

412

l-Ingilterra — ir-Reġjun tal-Lvant

650

413

l-Ingilterra — ir-Reġjun tal-Punent

430

421

Wales

300

431

L-Iskozja

380

441

L-Irlanda ta' Fuq

320

Total għar-Renju Unit

2 500


ANNESS III

IL-MUDELLI U L-METODI GĦAT-TĦEJJIJA TAL-PJAN TAL-GĦAŻLA (L-ARTIKOLU 3(1))

Id-dejta msemmija fl-Artikolu 5a(4) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandha titwassal lill-Kummissjoni fil-format li ġej:

A.   SKEDA INFORMATTIVA

1.

Informazzjoni ġenerali

1.1.

Sena fiskali

1.2.

Stat Membru

1.3.

Isem l-aġenzija ta' kollegament

1.4.

L-aġenzija ta' kollegament tagħmel parti mill-amministrazzjoni pubblika (iva/le)?

 

2.

Il-bażi tal-pjan tal-għażla

2.1.

Is-sors tal-popolazzjoni totali ta' azjendi

2.2.

Is-sena li ntużat għall-popolazzjoni ta' azjendi

2.3.

Sena tal-produzzjoni standard

2.4.

Definizzjoni tal-qasam ta' stħarriġ

 

3.

Il-proċeduri għall-istratifikazzjoni tal-qasam ta' stħarriġ

3.1.

Raggruppament skont it-tip ta' azjenda

3.2.

Raggruppament skont id-daqs tal-azjendi

3.3.

Kriterju nazzjonali addizzjonali li ntuża għall-istratifikazzjoni tal-qasam ta' stħarriġ

3.3.1.

Intuża xi kriterju ta' stratifikazzjoni ieħor?

3.3.2.

Il-kriterju nazzjonali addizzjonali ntuża fl-għażla nazzjonali tal-kampjun?

3.3.3.

Il-kriterju nazzjonali addizzjonali ntuża fil-ponderazzjoni nazzjonali tad-dejta tal-popolazzjoni?

3.3.4.

Il-kriterju nazzjonali addizzjonali ntuża għall-għażla tal-azjendi prospettanti għall-FADN tal-UE?

3.3.5.

Jekk dan jintuża għall-għażla tal-UE, spjega għaliex saret din l-għażla filwaqt li tagħti d-dettalji ta' kif dan jaffettwa r-rappreżentanza tal-qasam ta' stħarriġ tal-FADN tal-UE.

3.4.

Regoli tar-raggruppar

3.5.

X'ikopri l-kampjun

 

4.

Il-metodi biex ġiet iddeterminata r-rata tal-għażla u d-daqs tal-kampjun li ntgħażel għal kull saff

 

Allokazzjoni proporzjonali

Allokazzjoni ottimu

Allokazzjonijiet proporzjonali u ottimi flimkien

Metodu ieħor

 

5.

Il-proċeduri għall-għażla tal-azjendi prospettanti

 

Għażla aleatorja

Għażla mhux aleatorja

Għażliet aleatorji u mhux aleatorji flimkien

Metodu ieħor

 

6.

Il-proċeduri għal possibiltà li aktar tard ikun aġġornat il-pjan tal-għażla

 

7.

Il-perjodu probabbli tal-validità tal-pjan tal-għażla

 

8.

Id-diżaggregazzjoni tal-azjendi fil-qasam ta' stħarriġ, ikklassifikati skont it-tipoloġija tal-Unjoni għall-azjendi agrikoli (li tikkorrispondi għallinqas mat-tipi ewlenin)

 

9.

L-għadd ta' azjendi prospettanti li għandhom jintgħażlu għal kull saff adottat.

 

10.

Informazzjoni addizzjonali li ma ddaħħlitx fil-punti ta' qabel

 

11.

Il-pjan tal-għażla ġie approvat fil-kumitat nazzjonali, data

B.   TABELLI TAL-PJANIJIET TAL-GĦAŻLA

Id-dettalji dwar il-popolazzjoni ta' referenza u dwar il-kampjun imfassal għas-sena ta' kontabbiltà relatata għandhom jingħataw abbażi tal-mudelli tat-tabelli li ġejjin, li huma parti integrali tad-dokumentazzjoni tal-pjan tal-għażla.

Tabella 1   Regoli tar-raggruppar applikati għall-għażla tal-kampjun tal-biedja għall-FADN tal-UE

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Kodiċi tat-taqsima tal-FADN (ara l-Anness II)

2

Raggruppamenti ta' tipi ta' biedja (ara l-Anness IV)

3

Raggruppamenti tal-klassifiki tad-daqs ekonomiku (ara l-Anness V)


Tabella 2   Kopertura tal-kampjun

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Klassifiki tad-daqs ekonomiku (kif stabbilit fl-Anness V)

2

Il-limiti l-aktar baxxi tal-klassifiki tad-daqs ekonomiku (f'EUR)

3

Il-limiti l-aktar għoljin tal-klassifiki tad-daqs ekonomiku (f'EUR)

4

L-għadd ta' azjendi tal-popolazzjoni rappreżentata

5

Il-perċentwal kumulattiv invers tal-għadd ta' azjendi tal-popolazzjoni rappreżentata

6

L-art agrikola użata (ettari) tal-popolazzjoni rappreżentata

7

Il-perċentwal kumulattiv invers tal-erja agrikola użata rappreżentata

8

Produzzjoni standard totali tal-popolazzjoni rappreżentata

9

Perċentwal kumulattiv invers tat-total tal-produzzjoni standard rappreżentata

10

L-għadd ta' bhejjem individwali tal-popolazzjoni rappreżentata

11

Il-perċentwal kumulattiv invers tal-għadd ta' bhejjem rappreżentati


Tabella 3   Id-distribuzzjoni tal-irziezet fil-popolazzjoni

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Kodiċi — tip ewlieni ta' biedja

2

Titlu — tip ewlieni ta' biedja

3

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 1

4

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 2

5

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 3

6

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 4

7

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 5

8

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 6

9

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 7

10

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 8

11

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 9

12

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 10

13

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 11

14

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 12

15

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 13

16

Klassifika tad-daqs ekonomiku — 14

17

Klassifika tad-daqs ekonomiku — total


Tabella 4   Il-pjan għall-għażla

Struttura tat-tabella

Numru tal-kolonna

Deskrizzjoni tal-kolonna

1

Taqsima tal-FADN — kodiċi tal-FADN tal-UE

2

Taqsima tal-FADN — Isem

3

Tip ta' razzett — kodiċi nazzjonali

4

Tip ta' azjenda agrikola — kodiċi tal-FADN tal-UE

5

Klassifika tad-daqs ekonomiku — kodiċi nazzjonali

6

Klassifika tad-daqs ekonomiku — kodiċi tal-FADN tal-UE

7

Klassifika tad-daqs ekonomiku — deskrizzjoni (daqs f'EUR)

8

Għadd ta' azjendi li għandhom jintgħażlu (A)

9

L-għadd ta' azjendi fil-popolazzjoni (B)

10

Piż medju (B)/(A)


ANNESS IV

TIPI PARTIKOLARI TA' SPEĊJALIZZAZZJONI TAL-BIEDJA U L-KORRISPONDENZA TAGĦHOM MA' TIPI ĠENERALI U EWLENIN TAL-BIEDJA (L-ARTIKOLU 4)

A.   TIPI PARTIKOLARI TA' SPEĊJALIZZAZZJONI TAL-BIEDJA

It-tipi partikolari tal-ispeċjalizzazzjonijiet tal-biedja huma ddefiniti minn żewġ karatteristiċi:

(a)   In-natura tal-karatteristiċi kkonċernati

Il-karatteristiki jirreferu għal-lista ta' karatteristiki mistħarrġa fl-FSS tal-2016: dawn huma indikati bl-użu tal-kodiċijiet ippreżentati fit-tabella tal-korrispondenza fil-Parti B.I ta' dan l-Anness jew b'kodiċi li jagħmel raggruppament mill-ġdid ta' għadd ta' dawk il-karatteristiki stipulati fil-Parti B.II ta' dan l-Anness (1).

(b)   Il-kundizzjonijiet li jiddeterminaw il-limiti tal-klassifiki

Jekk ma jkunx indikat mod ieħor, dawn il-kundizzjonijiet jiġu espressi bħala frazzjonijiet tal-produzzjoni standard totali tal-azjenda.

Il-kundizzjonijiet kollha indikati għal tipi partikolari ta' speċjalizzazzjonijiet tal-biedja jridu jintlaħqu b'mod kumulattiv biex l-azjenda tiġi kklassifikata taħt it-tip partikolari ta' ispeċjalizzazzjoni tal-biedja relatata.

Azjendi speċjalizzati — prodotti tal-għelejjel

Tipi ta' biedja

(*biex ikunu jistgħu jinqraw aktar faċilment, is-sitt kolonni ta' taħt din l-intestatura ġew riprodotti fil-Parti C ta' dan l-Anness)

Metodi għall-kalkulazzjoni ta' tipi partikolari ta' speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

Ġenerali

Deskrizzjoni

Kapital

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

Deskrizzjoni tal-kalkulazzjoni

Kodiċi tal-karatteristiki u l-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta' dan l-Anness)

Il-kundizzjoni 1

(C1)

Il-kundizzjoni 2

(C2)

Il-kundizzjoni 3

(C3)

1

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ċereali, żrieragħ taż-żejt u wċuħ tar-raba' tal-proteini speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Ċereali (minbarrai r-ross), żrieragħ taż-żejt u wċuħ tar-raba' tal-proteini speċjalizzati

Ċereali, minbarra r-ross, żrieragħ taż-żejt, legumi imnixxfin u wċuħ tar-raba' tal-proteini > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

 

152

Ross speċjalizzat

Ross > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

 

 

 

 

153

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, uċuħ tar-raba' tal-proteini u ross flimkien

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 151 u 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

16

Uċuħ tar-raba' ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Uċuħ tar-raba' tal-għeruq speċjalizzati

Patata, pitravi taz-zokkor u għeruq tal-għalf u brassiki > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, u wċuħ tar-raba' tal-proteini u tal-għeruq flimkien

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, pulses imnixxfin u wċuħ tar-raba' tal-proteini > 1/3; għeruq > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Ħxejjex tar-raba' speċjalizzati

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli fil-miftuħ > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

 

 

 

 

164

Tabakk speċjalizzat

Tabakk > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

 

 

 

 

165

Qoton speċjalizzat

Qoton > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

 

 

 

 

166

Uċuħ tar-raba' diversi ikkombinat

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 161, 162, 163, 164 u 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

 

2

Ortikultura speċjalizzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ortikultura speċjalizzata ta' ġewwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Ħxejjex speċjalizzati ta' ġewwa

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli mkabbrin — taħt il-ħġieġ > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

 

 

 

 

212

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalizzati ta' ġewwa

Fjuri u pjanti ornamentali taħt il-ħġieġ > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

 

213

Ortikultura speċjalizzata mħallta ta' ġewwa

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 211 u 212

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

22

Ortikultura speċjalizzata ta' barra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Ħxejjex speċjalizzati ta' barra

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli xogħol ta' tkabbir ta' ħxejjex u frott għall-bejgħ > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

 

 

 

 

222

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalizzati ta' barra

Fjuri u pjanti ornamentali ta' barra > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

 

223

Ortikultura mħallta speċjalizzata ta' barra

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 221 u 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

23

Ortikultura oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Faqqiegħ speċjalizzat

Faqqiegħ > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

 

 

 

 

232

Mixtliet speċjalizzati

Mixtliet > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

 

 

 

 

233

Ortikultura diversa

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 231 u 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

 

3

Uċuħ tar-raba' permanenti speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Dwieli speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Inbid ta' kwalità speċjalizzat

Dwieli li normalment jipproduċu inbid ta' kwalità > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

 

 

 

 

352

Inbid speċjalizzat minbarra l-inbid ta' kwalità

Dwieli li normalment jipproduċu inbid ieħor > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

 

 

 

 

353

Għeneb tal-mejda speċjalizzat

Dwieli li normalment jipproduċu għeneb tal-mejda > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

 

 

 

 

354

Dwieli oħrajn

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 351, 352 u 353

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

 

 

 

36

Frott u frott taċ-ċitru speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Frott speċjalizzat (għajr ċitru, frott u ġwież tropikali u subtropikali);

Frott ta' żoni klimatiċi moderati u berry > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

 

 

 

 

362

Frott taċ-ċitru speċjalizzat

Frott taċ-ċitru > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

 

 

 

 

363

Ġewż speċjalizzat

Ġewż > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

 

 

 

 

364

Frott tropikali u subtropikali speċjalizzat

Frott ta' żoni ta' klima sudtropikali > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

 

 

 

 

365

Frott speċjalizzat, ċitru, frott tropikali u subtropikali u ġewż: produzzjoni mħallta

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 361, 362, 363 u 364

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

 

 

 

37

Żebbuġ > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Żebbuġ > 2/3

Żebbuġ > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

 

 

 

38

Uċuħ tar-raba' permanenti diversi flimkien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Uċuħ tar-raba' permanenti diversi flimkien

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 351 sa 370

P3 > 2/3

 

 


Azjendi speċjalizzati — Produzzjoni tal-annimali

Tipi ta' biedja

Metodi għall-kalkulazzjoni ta' tipi partikolari ta' speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

Ġenerali

Deskrizzjoni

Kapital

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

Deskrizzjoni tal-kalkulazzjoni

Kodiċi tal-karatteristiki u l-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta' dan l-Anness)

Il-kundizzjoni 1

(C1)

Il-kundizzjoni 2

(C2)

Il-kundizzjoni 3

(C3)

4

Bhejjem li jirgħu speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Annimali tal-ħalib speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Annimali tal-ħalib speċjalizzati

Baqar tal-ħalib > 3/4 tat-total tal-bhejjem li jirgħu; bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u tal-foraġġ

P4 > 2/3

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Bhejjem bovini speċjalizzati — it-trobbija u t-tismin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Bhejjem bovini speċjalizzati — trobbija u tismin

Il-bhejjem bovini kollha (jiġifieri annimali bovini li għandhom inqas minn sena, bovini li għandhom fuq sena iżda inqas minn sentejn u bovini ta' sentejn u iżjed (barrin, erħat, baqar tal-ħalib u baqar oħrajn)) > 2/3 tal-bhejjem li jirgħu baqar tal-ħalib ≤ 1/10 tal-bhejjem li jirgħu; bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u tal-foraġġ

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Bhejjem bovini tal-ħalib— trobbija u tismin flimkien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Bhejjem bovini — trobbija ta' bhejjem tal-ħalib, trobbija u tismin flimkien

Il-baqar kollha > 2/3 tal-bhejjem li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/10 ta' bhejjem li jirgħu; bħejjem li jirgħu > 1/10 ta' bhejjem li jirgħu u tal-foraġġ esklużi dawk l-azjendi tal-klassi 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; eskluż 450

 

 

 

48

Nagħaġ, mogħoż u bhejjem li jirgħu oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Nagħaġ speċjalizzati

Nagħaġ > 2/3 tal-bhejjem li jirgħu; bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u tal-foraġġ

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 450, 460 u 470

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Nagħaġ u bhejjem bovini flimkien

Il-baqar kollha > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu, nagħaġ > 1/3 tal-bhejjem li jirgħu u bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bħejjem li jirgħu u tal-għalf

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 450, 460 u 470

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Mogħoż speċjalizzati

Mogħoż > 2/3 tal-bħejjem li jirgħu; bhejjem li jirgħu > 1/10 tal-bhejjem li jirgħu u tal-foraġġ

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 450, 460 u 470

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Merħliet li jirgħu diversi

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 481, 482 u 483

P4 > 2/3

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 450, 460 u 470

 

5

Granivori speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Qżieqeż speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Trobbija tal-qżieqeż speċjalizzata

Qżieqeż nisa li jnisslu — > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

 

 

 

 

512

Simna tal-qżieqeż speċjalizzata

Frieħ tal-qżieqeż u qżieqeż oħrajn> 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

 

 

 

 

513

Trobbija u simna tal-qżieqeż flimkien

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 511 u 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Pullam speċjalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Tiġieġ tal-bidien speċjalizzat

Tiġieg tal-bajd > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02. > 2/3

 

 

 

 

522

Laħam tal-pullam speċjalizzat

Brojlers u pullam ieħor > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

 

 

 

 

523

Tiġieġ tal-bidien u laħam tal-pullam flimkien

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 521 u 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Granivori differenti flimkien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Granivori differenti flimkien

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 511 sa 523

P5 > 2/3

 

 


Azjendi mħallta

Tipi ta' biedja

Metodi għall-kalkulazzjoni ta' tipi partikolari ta' speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

Ġenerali

Deskrizzjoni

Kapital

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

Deskrizzjoni tal-kalkulazzjoni

Kodiċi tal-karatteristiki u l-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta' dan l-Anness)

Il-kundizzjoni 1

(C1)

Il-kundizzjoni 2

(C2)

Il-kundizzjoni 3

(C3)

6

Uċuħ tar-raba' mħallta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Uċuħ tar-raba' mħallta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Ortikultura u wċuħ tar-raba' permanenti flimkien

Ortikultura > 1/3; uċuħ tar-raba' permanenti > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi u ortikultura flimkien

Uċuħ tar-raba' ġenerali > 1/3; ortikultura > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi u dwieli flimkien

Uċuħ tar-raba' ġenerali > 1/3; Dwieli > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi u wċuħ permanenti flimkien

Għelejjel ġenerali > 1/3, għelejjel permanenti > 1/3; dwieli ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Uċuħ tar-raba' imħallta, primarjament uċuħ tar-raba' tal-għelieqi

Għelejjel ġenerali > 1/3, ebda attività oħra > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Uċuħ tar-raba' mħallta oħrajn

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 611, 612, 613, 614 u 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Bħejjem imħallta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Annimali ħajjin imħallta, primarjament bħejjem li jirgħu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Annimali ħajjin imħallta, primarjament baqar tal-ħalib

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-bħejjem li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar tal-ħalib

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Annimali ħajjin imħallta, primarjament merħliet mhumiex tal-ħalib li jirgħu

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifika 731

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Annimali ħajjin imħallta, primarjament granivori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Annimali ħajjin imħallta: granivori u baqar tal-ħalib

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-bħejjem li jirgħu; granivori > 1/3, baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar, tal-ħalib

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Annimali ħajjin imħallta: granivori, u merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2 minbarra l-azjendi fil-klassifika 741

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Għelejjel imħallta — bhejjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Uċuħ tar-raba' — bhejjem flimkien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi flimkien ma' baqar tal-ħalib

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-bħejjem li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar tal-ħalib; baqar, tal-ħalib < uċuħ tar-raba' ġenerali

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

Baqar tal-ħalib flimkien ma' uċuħ tar-raba' tal-għelieqi

Baqar, tal-ħalib > 1/3 tal-bħejjem li jirgħu; baqar tal-ħalib > 1/2 tal-baqar tal-ħalib; baqar, tal-ħalib ≥ uċuħ tar-raba' ġenerali

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi flimkien ma' merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

Uċuħ tar-raba' ġenerali > bhejjem li jirgħu u għalf, esklużi azjendi tal-klassi 831

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; eskluż 831

 

 

 

 

834

Bhejjem li mhumiex tal-ħalib li jirgħu flimkien ma' uċuħ tar-raba' tal-għelieqi

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, minbarra l-azjendi fil-klassifiki 831, 832 u 833

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

Uċuħ tar-raba' diversii u annimali ħajjin flimkien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Uċuħ tar-raba' u granivori flimkien

Uċuħ tar-raba' ġenerali > 1/3; granivori > 1/3

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 831, 832, 833 u 834

P1 > 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Uċuħ tar-raba' permanenti u bħejjem li jirgħu flimkien

Uċuħ tar-raba' permanenti > 1/3; bhejjem li jirgħu u foraġġ > 1/3

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 831, 832, 833 u 834

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Apikultura

Naħal > 2/3

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 831, 832, 833 u 834

3.07. > 2/3

 

 

 

 

844

Uċuħ tar-raba' diversi mħallta u annimali ħajjin

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 u C2, minbarra l-azjendi fil-klassifiki 841, 842 u 843

Azjendi mhux inklużi fil-klassifiki 151-742 u 999

Azjendi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet C1 minbarra l-azjendi fil-klassifiki 831, 832, 833 u 834

 


Azjendi li mhumiex ikklassifikati

Tipi ta' biedja

Metodi għall-kalkulazzjoni ta' tipi partikolari ta' speċjalizzazzjonijiet tal-biedja

Ġenerali

Deskrizzjoni

Kapital

Deskrizzjoni

Speċjalizzazzjonijiet partikolari

Deskrizzjoni

Deskrizzjoni tal-kalkulazzjoni

Kodiċi tal-karatteristiki u l-kundizzjonijiet

(ref. il-Parti B ta' dan l-Anness)

Il-kundizzjoni 1

(C1)

Il-kundizzjoni 2

(C2)

Il-kundizzjoni 3

(C3)

9

Azjendi li mhumiex ikklassifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Azjendi li mhumiex ikklassifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Azjendi li mhumiex ikklassifikati

Produzzjoni Totali Standard = 0

 

 

 

B.   TABELLA TA' KORRISPONDENZA U KODIĊIJIET TA' RAGGRUPPAMENT

I.   Il-korrispondenza bejn l-intestaturi tal-Istħarriġ tal-Istruttura tal-Farms (“FSS”) imsemmija fir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 u l-prospett tal-biedja tal-FADN

Intestaturi ekwivalenti għall-applikazzjoni tal-produzzjonijiet standard (SOs)

Il-kodiċi tal-FSS li għandu jintuża għall-intestatura

Il-kodiċi tal-koeffiċjent tal-produzzjoni standard (SO)

Stħarriġ tal-Unjoni tal-2016 dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli (“2016 FSS”)

Ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008))

Prospett tal-biedja tal-FAD

(l-Anness VIII ta' dan ir-Regolament)

I.   

Għelejjel

2.01.01.01.

B_1_1_1

Qamħ komuni u spelt

10110.

Qamħ komuni u spelt

2.01.01.02.

B_1_1_2

Qamħ durum

10120.

Qamħ durum

2.01.01.03.

B_1_1_3

Segala

10130.

Segala

2.01.01.04.

B_1_1_4

Xgħir

10140.

Xgħir

2.01.01.05.

B_1_1_5

Ħafur

10150.

Ħafur

2.01.01.06.

B_1_1_6

Żerriegħa tal-qamħirrun

10160.

Żerriegħa tal-qamħirrun

2.01.01.07.

B_1_1_7

Ross

10170.

Ross

2.01.01.99.

B_1_1_99

Ċereali oħrajn għall-produzzjoni tal-qmuħ

10190.

Ċereali oħra għall-produzzjoni tal-ħbub

2.01.02.

B_1_2

Legumi mnixxfin kif ukoll uċuħ tar-raba' mkabbra għall-proteini għall-produzzjoni ta' qmuħ (inklużi żrieragħ u taħlitiet ta' ċereali u legumi)

10220.

Għads, ċiċri u ġulbiena

10290.

Uċuħ tar-raba' oħra mkabbra għall-proteini

2.01.02.01.

B_1_2_1

Fosthom il-piżelli, il-fażola tal-għelieqi u l-lupin ħelu

10210.

Piżelli, ful u lupini ħelwin

2.01.03.

B_1_3

Patata (inkluża patata bikrija u żerriegħa)

10300.

Patata (tinkludi l-patata bikrija u l-patata taż-żerriegħa)

10310.

Patata għal-lamtu

10390.

Patata oħra

2.01.04.

B_1_4

Pitravi żokkrija (eskluża ż-żerriegħa)

10400.

Pitravi żokkrija (eskluża ż-żerriegħa)

2.01.05.

B_1_5

Għeruq tal-għalf u brassiki (minbarra ż-żerriegħa)

10500.

Għeruq tal-għalf u brassiki (minbarra ż-żerriegħa)

2.01.06.01.

B_1_6_1

Tabakk

10601.

Tabakk

2.01.06.02.

B_1_6_2

Ħops

10602.

Ħops

2.01.06.03.

B_1_6_3

Qoton

10603.

Qoton

2.01.06.04.

B_1_6_4

Lift u lift tan-nevew

10604.

Lift u lift tan-nevew

2.01.06.05.

B_1_6_5

Ġirasol

10605.

Ġirasol

2.01.06.06.

B_1_6_6

Soja

10606.

Soja

2.01.06.07.

B_1_6_7

Żerriegħa tal-kittien (kittien taż-żejt)

10607.

Żerriegħa tal-kittien (kittien taż-żejt)

2.01.06.08.

B_1_6_8

Uċuħ tar-raba' oħrajn b'żerriegħa taż-żejt

10608.

Uċuħ tar-raba' oħrajn b'żerriegħa taż-żejt

2.01.06.09.

B_1_6_9

Kittien

10609.

Kittien

2.01.06.10.

B_1_6_10

Qanneb

10610.

Qanneb

2.01.06.11.

B_1_6_11

Uċuħ tar-raba' fibrużi oħrajn

10611.

Pjanti oħra mkabbra għall-fibra

2.01.06.12.

B_1_6_12

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinari

10612.

Pjanti aromatiċi, pjanti mediċinali u tat-tisjir

2.01.06.99.

B_1_6_99

Uċuħ tar-raba' industrijali oħra mhux imsemmija xi mkien ieħor

10613.

Kannamiela

10690.

Uċuħ tar-raba' industrijali oħrajn mhux imsemmijin band'oħra

2.01.07.

B_1_7

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli li minnhom

 

2.01.07.01.

B_1_7_1

Fil-beraħ jew taħt għata protettiva baxxa (mhux aċċessibbli)

 

2.01.07.01.01.

B_1_7_1_1

Fil-beraħ

10711.

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli — Imkabbrin fil-beraħ

2.01.07.01.02.

B_1_7_1_2

Ġardinaġġ kummerċjali

10712.

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli — Ġardinaġġ kummerċjali

2.01.07.02.

B_1_7_2

Imkabbrin taħt il-ħġieġ jew taħt għata protettiva oħra (aċċessibbli)

10720.

Ħxejjex friski, bettieħ u frawli — Imkabbrin taħt il-ħġieġ jew taħt għata protettiva oħra (aċċessibbli)

2.01.08.

 

Fjuri u pjanti ornamentali (minbarra l-imxietel):

 

2.01.08.01.

B_1_8_1

Fil-beraħ jew taħt għata protettiva baxxa (mhux aċċessibbli)

10810.

Fjuri u pjanti ornamentali — Imkabbrin barra jew taħt għata baxxa protettiva (mhux aċċessibbli)

2.01.08.02.

B_1_8_2

Imkabbrin taħt il-ħġieġ jew taħt għata protettiva oħra (aċċessibbli)

10820.

Fjuri u pjanti ornamentali — Imkabbrin taħt il-ħġieġ jew taħt għata protettiva oħra (aċċessibbli)

2.01.09.

B_1_9

Pjanti li jinħasdu ħodor

 

2.01.09.01.

B_1_9_1

Ħaxix temporanju

10910.

Ħaxix temporanju

2.01.09.02.

B_1_9_2

Pjanti oћrajn tal-ћsad bikri

 

2.01.09.02.01.

B_1_9_2_1

Qamħirrum aħdar

10921.

Qamħirrum aħdar

2.01.09.02.02.

B_1_9_2_2

Pjanti leguminużi

10922.

Pjanti leguminużi

2.01.09.02.99.

B_1_9_2_99

Pjanti oћrajn tal-ћsad bikri li m'humiex imsemmija band' oħra

10923.

Pjanti oħrajn li jinħsadu ħodor mhux imsemmijin band'oħra

2.01.10.

B_1_10

Żrieragħ tal-art maћruta u żerriegћa

11000.

Żerriegħa u nebbieta fuq art li tinħadem

2.01.11.

B_1_11

Uċuħ tar-raba' oħra fuq art li tinħadem

11100.

Uċuħ tar-raba' oħra fuq art li tinħadem

2.01.12.

B_1_12

Art mistrieħa

11210.

Art mistrieħa mingħajr sussidji

2.02.

B_2

Ġonna domestiċi

20000.

Ġonna domestiċi

2.03.01.

B_3_1

Mergħa u art miżrugħa, minbarra bwar mhux ikkultivati

30100.

Bur u Mergħa, minbarra bwar mhux ikkultivati

2.03.02.

B_3_2

Ir-rigħi selvaġġ

30200.

Ir-rigħi selvaġġ

2.03.03.

B_3_3

Bwar permamenti li ma għadhomx jintużaw għal skopijiet ta' produzzjoni u li jkunu eliġibbli għall-ħlas ta' sussidji

30300.

Bwar permanenti li m'għadhomx jintużaw għall-produzzjoni u huma eliġibbli sussidji

2.04.01.

B_4_1

Pjantaġġuni ta' frott u frott żgħir tal-bosk (berries)

 

2.04.01.01.

B_4_1_1

Speċi ta' frott frisk, fosthom

 

2.04.01.01.01.

B_4_1_1_1

Frott ta' żoni klimatiċi moderati

40111.

Tuffieħ

40112.

Lanġas

40113.

Ħawħ u ċiprisk

40114.

Frott ieħor taż-żoni bi klima moderata

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

Frott ta' żoni klimatiċi sottotropikali

40115.

Frott ta' żoni klimatiċi sudtropikali jew tropikali

2.04.01.02.

B_4_1_2

Speċi ta' frott żgħir bla għadam

40120.

Speċi ta' frott żgħir bla għadam

2.04.01.03.

B_4_1_3

Ġewż

40130.

Ġewż

2.04.02.

B_4_2

Plantazzjonijiet taċ-ċitru

40210.

Larinġ

40220.

Mandolin, tanġerin, klementin u frott żgħir frott

40230.

Lumi

40290.

Frott taċ-ċitru ieħor

2.04.03.

B_4_3

Plantazzjonijiet taż-żebbuġ

 

2.04.03.01.

B_4_3_1

Li normalment jipproduċi żebbuġ gћall-ikel

40310.

Żebbuġ tal-mejda

2.04.03.02.

B_4_3_2

Li normalment jipproduċu żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

40320.

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt (mibjugħ bħala frott)

40330.

Żejt taż-żebbuġa

2.04.04.

B_4_4

Dwieli, li minnhom normalment jipproduċu:

 

2.04.04.01.

B_4_4_1

Inbid ta' kwalità

40411.

Inbid bid-denominazzjoni protetta tal-oriġini (DPO)

40412.

Inbid bl-indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

40451.

Għeneb għall-inbid bid-denominazzjoni protetta tal-oriġini (DPO)

40452.

Għeneb għall-inbid bid-denominazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

2.04.04.02.

B_4_4_2

Inbejjed oħra

40420.

Inbejjed oħra

40460.

Għeneb għal inbejjed oħra

2.04.04.03.

B_4_4_3

Għeneb tal-mejda

40430.

Għeneb tal-mejda

2.04.04.04.

B_4_4_4

Żbib

40440.

Żbib

2.04.05.

B_4_5

Imxietel

40500.

Imxietel

2.04.06.

B_4_6

Uċuħ tar-raba' permanenti oħra

40600.

Uċuħ tar-raba' permanenti oħra

40610.

Siġar tal-Milied

2.04.07.

B_4_7

Uċuħ tar-raba' permanenti taħt il-ħġieġ

40700.

Uċuħ tar-raba' permanenti taħt il-ħġieġ

2.06.01.

B_6_1

Faqqiegħ

60000.

Faqqiegħ

II.   

Bhejjem

3.01.

C_1

Equidae

100.

Equidae

3.02.01.

C_2_1

Annimali bovini ta' inqas minn sena, irġiel u nisa

210.

Annimali bovini ta' inqas minn sena irġiel u nisa

3.02.02.

C_2_2

Annimali bovini fl-età ta' bejn sena u sentejn, irġiel

220.

Annimali bovini ta' iżjed minn sena imma inqas minn sentejn, irġiel

3.02.03.

C_2_3

Annimali bovini fl-età ta' bejn sena u sentejn, nisa

230.

Annimali bovini ta' iżjed minn sena imma inqas minn sentejn, nisa

3.02.04.

C_2_4

Bovini rġiel fl-età ta' mill-inqas sentejn

240.

Annimali bovini rġiel ta' sentejn and over

3.02.05.

C_2_5

Għoġġiela, ta' sentejn u iktar

251.

Erieħ għat-tgħammir

252.

Erieħ għat-tismin

3.02.06.

C_2_6

Baqar tal-ħalib

261.

Baqar tal-ħalib

262.

Bufli nisa

3.02.99.

C_2_99

Baqar oħrajn

269.

Baqar oħrajn

3.03.01.

C_3_1

Nagħaġ (ta' kull età)

 

3.03.01.01.

C_3_1_1

Mogħoż li jnisslu

311.

Nagħaġ, nisa għat-tgħammir

3.03.01.99.

C_3_1_99

Nagħaġ oħra

319.

Nagħaġ oħra

3.03.02.

C_3_2

Mogħoż (ta' kull età)

 

3.03.02.01.

C_3_2_1

Nisa għat-tgħammir

321.

Mogħoż, nisa għat-tgħammir

3.03.02.99.

C_3_2_99

Mogħoż oħra

329.

Mogħoż oħra

3.04.01.

C_4_1

Frieħ tal-qżieqeż b'piż ħaj ta' inqas minn 20 kg

410.

Frieħ tal-qżieqeż li ħajjin jiżnu inqas minn 20 kilogramma

3.04.02.

C_4_2

Qżieqeż nisa tat-tgħammir ta' 50 kg jew iżjed

420.

Qżieqeż nisa tat-tgħammir li jiżnu 50 kilogramma jew iżjed

3.04.99.

C_4_99

Qżieqeż oħra

491.

Qżieqeż għat-tismin

499.

Qżieqeż oħra

3.05.01.

C_5_1

Brojlers

510.

Pullam — brojlers

3.05.02.

C_5_2

Tiġieġ li tal-bajd

520.

Tiġieġ tal-bajd

3.05.03.

3.05.03.01.

3.05.03.02.

3.05.03.03.

3.05.03.04.

3.05.03.99.

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Pullam ieħor

Dundjani

Papri

Wiżż

Nagħm

Pullam ieħor, mhux imsemmi band'oħra

530.

Pullam ieħor

3.06.

C_6

Fniek, nisa għat-tgħammir

610.

Fniek, nisa għat-tgħammir

699.

Fniek oħra

3.07.

C_7

Naħal

700.

Naħal

II.   Kodiċijiet li jirraggruppaw għadd ta' karatteristiki inklużi fl-FSS tal-2016:

P45.

Baqar, tal-ħalib = 3.02.01. Baqar, tal-ħalib = 3.02.01. (annimali bovini taħt sena, irġiel u nisa) + 3.02.03. (erħiet ta' sentejn u iktar) + 3.02.06. (baqar tal-ħalib).

P46.

Baqar = P45 (baqar, tal-ħalib) + 3.02.02. (annimali bovini ta' iżjed minn sena imma inqas minn sentejn, irġiel) + 3.02.04. (annimali bovini rġiel ta' sentejn u iktar) + 3.02.99. (baqar oħrajn).

GL

Bhejjem is-settur żootekniku = 3.01. (equidae) + P46(bovini) + 3.03.01.01.(nagħaġ nisabreeding (tgħammir) tat-tgħammir) + 3.03.01.99 (nagħaġ oħrajn) + 3.03.02.01. (mogħoż nisa tat-tgħammir) + 3.03.02.99. (mogħoż oħrajn)

Jekk GL = 0 FCP1 Foraġġ għall- bejgħ = 2.01.05. (għeruq tal-għalf u brassiki) + 2.01.09. (xtieli maħsuda ħodor) + 2.03.01. (mergħat u gћelieqi tal-ћaxix minbarra bwar mhux ikkultivati) + 2.03.02. (Bwar mhux ikkultivati)

FCP4

Foraġġ fejn jimirgħu l-bhejjem = 0

P17

Għeruq = 2.01.03. (patata) + 2.01.04. (pitravi taz-zokkor) + 2.01.05. (għeruq tal-għalf u brassiki)

Jekk GL > 0 FCP1 Foraġġ għall-bejgħ = 0

FCP4

Foraġġ fejn jimirgħu l-bhejjem = 2.01.05. FCP4 Għalf għall-bhejjem li jirgħu = 2.01.05. (xtieli maħsuda ħodor) + 2.03.01. (mergħat u gћelieqi tal-ћaxix minbarra bwar mhux ikkultivati) + 2.03.02. (Bwar mhux ikkultivati)

P17

Għeruq = 2.01.03. (patata) + 2.01.04. (pitravi taz-zokkor)

P151.

Ċereali mingħajr ir-ross = 2.01.01.01. (qamħ u spelt komuni) + 2.01.01.02. (qamħ durum) + 2.01.01.03. (segala) + 2.01.01.04. (xgħir) + 2.01.01.05. (ħafur) + 2.01.01.06. (żerriegħa tal-qamħirrum ) + 2.01.01.99. (ċereali oħrajn għall-produzzjoni tal-qamħ)

P15.

Ċereali = P151 (ċereali mingħajr ross) + 2.01.01.07. (ross)

P16.

Żrieragħ taż-żejt = 2.01.06.04. Żrieragħ taż-żejt = 2.01.06.04. (ġirasoll) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (kittien (żerriegħa tal-kittien)) + 2.01.06.08. (ћxejjex oћrajn tal-lift)

P51.

Qżieqeż = 3.04.01. (frieħ tal-qżieqeż li jiżnu inqas minn 20 kilogramma ħajjin) + 3.04.02. (qżieqeż nisa tat-tgħammir li jiżnu 50 kilogramma u iżjed) + 3.04.99. (qżieqeż oħrajn).

P52.

Pullam = 3.05.01. (brojlers) + 3.05.02. (tiġieġ tal-bajd) + 3.05.03. (pullam ieħor)

P1.

Uċuħ ġenerali = P15 (ċereali) + 2.01.02. (pulses imnixxfin u ћxejjex li huma sors tal-proteini gћall-produzzjon taż-żrieragћ) + 2.01.03. (pulses imnixxfin u ћxejjex li huma sors tal-proteini gћall-produzzjon taż-żrieragћ) + 2.01.03. (pitravi taz-zokkor) + 2.01.06.01. (tabakk) + 2.01.06.02. (ħaxixa tal-imrar) + 2.01.06.03. (qotton) + P16 (żrieragħ żejtnija) + 2.01.06.09. (kittien) + 2.01.06.10. (qanneb) + 2.01.06.11. (qanneb) + 2.01.06.11. (uċuħ tar-raba' fibrużi oħrajn) + 2.01.06.12. (għelejjel industrijali oħrajn mhux imsemmijin band'oħra) + 2.01.07.01.01. (ħxejjex friski, bettieħ, frawli — mkabbrin barra jew taħt għata (mhux aċċessibbli) baxxa protettiva — fil-beraħ) + 2.01.10. (art li tinħadem u nebbieta) + 2.01.11. (f'art li tinħadem oħra) + 2.01.12. (art mistrieħa) + FCP1 (foraġġ għall-bejgħ)

P2.

Ortikultura = 2.01.07.01.02. (ħxejjex friski, bettieħ, frawli — mkabbrin barra jew taħt għata (mhux aċċessibbli) baxxa protettiva — ġardinaġġ kummerċjali) + 2.01.07.02. (ħxejjex friski, bettieħ, frawli — mkabbrin taħt il-ħġieġ jew taħt għata protettiva oħra (aċċessibbli) + 2.01.08.01. (fjuri u pjanti ornamentali — mkabbrin barra jew taħt għata (mhux aċċessibbli) baxxa protettiva + 2.01.08.02. (fjuri u pjanti ornamentali — mkabbrin taħt il-ħġieġ jew taħt għata protettiva oħra (aċċessibbli) + 2.06.01. (fjuri u pjanti ornamentali — taћt il-ћġieġ jew taћt kopertura ta' protezzjoni oћra (aċċessibbli)) + 2.06.01. (mixtliet)

P3.

(mixtliet) P3. Uċuh permanenti = 2.04.01. (Kultivazzjonijiet ta' frott u frott żgħir bla għadma) + 2.04.02. (Kultivazzjonijiet taċ-ċitru) + 2.04.03. (kultivazzjonijiet ta' żebbuġ) + 2.04.04. (dwieli) + 2.04.06. (uċuħ tar-raba' permanenti oħrajn) + 2.04.07. (uċuħ tar-raba' permanenti taћt il-ћġieġ)

P4.

Bhejjem li jirgħu u li jieħdu l-għalf = GL (bhejjem li jirgħu) + FCP4 (għalf għall-bhejjem li jirgħu)

P5.

Granivori = P51 (qżieqeż) + P52 (pullam) + 3.06. (fniek nisa li jnisslu)

C.   IT-TIPI TA' BIEDJA MSEMMIJA FIL-PARTI A

Azjendi speċjalizzati — għelejjel

Tip ġenerali ta' biedja

Tip prinċipali ta' biedja

Tipi partikolari ta' speċjalizzazzjoni tal-biedja.

1.

Uċuh tar-raba' tal-għelieqispeċjalizzati

15.

Ċereali, Żrieragħ żejtnija u prodotti tar-raba' li fihom il-proteini

151.

Ċereali (apparti r-ross), żrieragħ taż-żejt u wċuħ tar-raba' tal-proteini speċjalizzati

152.

Ross speċjalizzat

153.

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, uċuħ tar-raba' tal-proteini u ross flimkien

16.

Uċuħ tar-raba' ġenerali

161.

Uċuħ tar-raba' tal-għeruq speċjalizzati

162.

Ċereali, żrieragħ taż-żejt, u wċuħ tar-raba' tal-proteini u tal-għeruq flimkien

163.

Ħxejjex tar-raba' speċjalizzati

164.

Tabakk speċjalizzat

165.

Qoton speċjalizzat

166.

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi diversi flimkien

2.

Ortikultura speċjalizzata

21.

Ortikultura speċjalizzata ta' ġewwa

211.

Ħxejjex speċjalizzati ta' ġewwa

212.

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalizzati ta' ġewwa

213.

Ortikultura speċjalizzata mħallta ta' ġewwa

22.

Ortikultura speċjalizzata ta' barra

221.

Ħxejjex speċjalizzati ta' barra

222.

Fjuri u pjanti ornamentali speċjalizzati ta' barra

223.

Ortikultura mħallta speċjalizzata ta' barra

23.

Ortikultura oħra

231.

Faqqiegħ speċjalizzat

232.

Mixtliet speċjalizzati

233.

Ortikultura diversa

3.

Uċuħ tar-raba' permanenti speċjalizzati

35.

Dwieli speċjalizzati

351.

Inbid ta' kwalità speċjalizzat

352.

Inbid speċjalizzat minbarra l-inbid ta' kwalità

353.

Għeneb tal-mejda speċjalizzat

354.

Dwieli oħrajn

36.

Frott u frott taċ-ċitru speċjalizzati

361.

Frott speċjalizzat (għajr ċitru, frott u ġwież tropikali u subtropikali);

362.

Frott taċ-ċitru speċjalizzat

363.

Ġewż speċjalizzat

364.

Frott tropikali u subtropikali speċjalizzat

365.

Frott speċjalizzat, ċitru, frott tropikali u subtropikali u ġewż: produzzjoni mħallta

37.

Żebbuġ speċjalizzat

370.

Żebbuġ > 2/3

38.

Uċuħ tar-raba' diversi permanenti flimkien

380.

Uċuħ tar-raba' permanenti diversi flimkien


Azjendi speċjalizzati — Produzzjoni tal-annimali

Tip ġenerali ta' biedja

Tip prinċipali ta' biedja

Tipi partikolari ta' speċjalizzazzjoni tal-biedja.

4.

Bhejjem li jirgħu speċjalizzati

45.

Annimali tal-ħalib speċjalizzati

450.

Annimali tal-ħalib speċjalizzati

46.

Bhejjem bovini speċjalizzati — trobbija u tismin

460.

Bhejjem bovini speċjalizzat — trobbija u tismin

47.

Bhejjem bovini tal-ħalib— trobbija u tismin flimkien

470.

Bhejjem bovini — produzzjoni tal-ħalib, trobbija u tismin flimkien

48.

Nagħaġ, mogħoż u annimali li jirgħu oħra

481.

Nagħaġ speċjalizzati

482.

Nagħaġ u bhejjem bovini flimkien

483.

Mogħoż speċjalizzati

484.

Merħliet li jirgħu diversi

5.

Granivori speċjalizzati

51.

Qżieqeż speċjalizzati

511.

Trobbija tal-qżieqeż speċjalizzata

512.

Simna tal-qżieqeż speċjalizzata

513.

Trobbija u simna tal-qżieqeż flimkien

52.

Tjur speċjalizzati

521.

Tiġieġ tal-bidien speċjalizzat

522.

Laħam tal-pullam speċjalizzat

523.

Tiġieġ tal-bidien u laħam tal-pullam flimkien

53.

Granivori differenti flimkien

530.

Granivori differenti flimkien


Azjendi mħallta

Tip ġenerali ta' biedja

Tip prinċipali ta' biedja

Tipi partikolari ta' speċjalizzazzjoni tal-biedja.

6.

Uċuħ tar-raba' mħallta

61.

Uċuħ tar-raba' mħallta

611.

Ortikultura u għelejjel permanenti flimkien

612.

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi u ortikultura flimkien

613.

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi u dwieli flimkien

614.

Uċuħ tar-raba' u għelejjel permanenti flimkien

615.

Uċuħ tar-raba' imħallta, primarjament uċuħ tar-raba' tal-għelieqi

616.

Uċuħ tar-raba' mħallta oħrajn

7.

Bħejjem imħallta

73.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament bħejjem li jirgħu

731.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament baqar tal-ħalib

732.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament merħliet mhumiex tal-ħalib li jirgħu

74.

Annimali ħajjin imħallta, primarjament granivori

741.

Annimali ħajjin imħallta: annimali li jieklu ż-żrieragħ u annimali li jipproduċu l-ħalib flimkien

742.

Annimali ħajjin imħallta: granivori, u merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

8.

Għelejjel imħallta — is-settur żootekniku

83.

Uċuħ tar-raba' — bhejjem li jirgħu flimkien

831.

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi flimkien ma' baqar tal-ħalib

832.

Baqar tal-ħalib flimkien ma' uċuħ tar-raba' tal-għelieqi

833.

Uċuħ tar-raba' tal-għelieqi flimkien ma' merħliet li mhumiex tal-ħalib li jirgħu

834.

Bhejjem li jirgħu li ma jipproduċux ħalib flimkien ma' uċuħ tar-raba'

84.

Uċuħ tar-raba' diversii u annimali ħajjin flimkien

841.

Uċuħ tar-raba' u granivori flimkien

842.

Uċuħ tar-raba' permanenti u bħejjem li jirgħu flimkien

843.

Apikultura

844.

Uċuħ tar-raba' diversi mħallta u annimali ħajjin

9.

Azjendi li mhumiex ikklassifikati

99.

Azjendi li mhumiex ikklassifikati

999.

Azjendi li mhumiex ikklassifikati


(1)  Il-karatteristiċi 2.01.05. (Għeruq li jintużaw bħala għalf u brassiki), 2.01.09. (Xtieli maħsuda ħodor), 2.01.12. (Art mistrieħa), 2.02. (Art għal kultivazzjoni domestika), 2.03.01. (Mergħat u gћelieqi tal-ћaxix minbarra bwar mhux ikkoltivati), 2.03.02. (Bwar mhux ikkoltivati), 2.03.03. (Bur permanenti li m'għadux jintuża għal raġunijiet ta' produzzjoni u li huwa eliġibbli għall-pagamenti tas-sussidji), 3.02.01. (Annimali bovini, taħt sena, irġiel u nisa), 3.03.01.99. (nagħaġ oħrajn), 3.03.02.99. (mogħoż oħrajn) u 3.04.01. (Frieħ tal-qżieqeż b'piż ћaj ta' taħt l-20 kg) jintagħżlu biss taħt ċerti kundizzjonijiet (ara l-punt 5 tal-Anness VI).


ANNESS V

ID-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDI U L-KLASSIFIKI TAD-DAQS EKONOMIKU (L-ARTIKOLU 5)

A.   ID-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDA

Id-daqs ekonomiku ta' azjenda jitkejjel mill-produzzjoni standard totali espressa f'EUR.

B.   IL-KLASSIFIKI TAD-DAQS EKONOMIKU TAL-AZJENDI

L-azjendi huma kklassifikati skont il-kategoriji tad-daqs, li l-limiti tagħhom huma stabbiliti hawn taħt.

Klassijiet

Limiti f'EUR

I

inqas minn 2 000

II

bejn 2 000 u anqas minn 4 000

III

bejn 4 000 u anqas minn 8 000

IV

bejn 8 000 u anqas minn 15 000

V

bejn 15 000 u anqas minn 25 000

VI

bejn 25 000 u anqas minn 50 000

VII

bejn 50 000 u anqas minn 100 000

VIII

bejn 100 000 u anqas minn 250 000

IX

bejn 250 000 u anqas minn 500 000

X

bejn 500 000 u anqas minn 750 000

XI

bejn 750 000 u anqas minn 1 000 000

XII

bejn 1 000 000 u anqas minn 1 500 000

XIII

bejn 1 500 000 u anqas minn 3 000 000

XIV

minn 3 000 000

Il-klassifiki tad-daqs II u III jew III u IV, IV u V, jew minn III sa V, VI u VII, VIII u IX, X u XI u minn XII sa XIV jew minn X sa XIV jistgħu jiġu raggruppati f'daqqa.


ANNESS VI

PRODUZZJONIJIET STANDARD (SOs) (ARTIKOLU 6)

1.   ID-DEFINIZZJONI U L-PRINĊIPJI TAL-KALKULAZZJONI TAL-SOs

(a)   Il-produzzjoni standard (SO) hija l-valur tal-produzzjoni ta' kull karatteristika agrikola msemmija fl-Artikolu 6(1) li jikkorrispondi mas-sitwazzjoni medja f'kull reġjun.

(b)   Il-valur tal-produzzjoni msemmi fil-punt (a) huwa l-valur monetarju tal-produzzjoni agrikola grossa bil-prezz mal-ħruġ mill-azjenda agrikola. Huwa s-somma tal-valur tal-prodott(i) prinċipali u tal-prodott(i) sekondarju/i.

Il-valuri huma kkalkulati billi l-produzzjoni għal kull unità tiġi mmultiplikata bil-prezz ta' hekk kif titlaq mir-razzelt. Il-VAT, it-taxxi fuq il-prodotti u l-pagamenti diretti ma humiex inklużi.

(c)   Il-perjodu tal-produzzjoni

L-SOs jikkorrispondu għal perjodu ta' produzzjoni ta' 12-il xahar (sena kalendarja jew sena ta' produzzjoni agrikola).

Għall-prodotti tar-raba' u l-prodotti tal-annimali li l-perjodu ta' produzzjoni tagħhom tkun inqas jew iżjed minn 12-il xahar, tiġi kkalkulata produzzjoni standard li tikkorrispondi mat-tkabbir jew mal-produzzjoni f'perjodu ta' 12-il xahar.

(d)   Id-dejta bażika u l-perjodu ta' referenza

Il-produzzjonijiet standard jiġu ddeterminati abbażi tal-produzzjoni ta' kull unità bil-prezz tal-ħruġ mill-azjenda, kif imsemmi fil-punt (b) hawn fuq. Għal dan il-għan tinġabar id-dejta bażika fl-Istati Membri għal perjodu ta' referenza ddefinit fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2014.

(e)   L-unitajiet

(1)

Unitajiet fiżiċi:

(a)

Il-produzzjonijiet standard għall-karatteristiki tal-għelejjel jiġu ddeterminati abbażi tal-erja espressa f'ettari.

Għall-faqqiegħ, madankollu, l-SOs jiġu ddeterminati abbażi tal-produzzjoni grossa għall-ħsad annwali suċċessiv kollu u jiġu espressi għal kull 100 m ta' erja bl-uċuħ. Biex jintużaw fil-kuntest tal-FADN, il-produzzjonijiet standard tal-faqqiegħ jinqasmu bl-għadd ta' ħasdiet suċċessivi annwali, li jrid jiġi kkomunikat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

(b)

Il-produzzjonijiet standard għall-bhejjem jiġu ddeterminati għal kull annimal, minbarra fil-każ tal-pullam, għal dawn tal-aħħar jiġu ddeterminati skont il-100 għasfur, u għan-naħal jiġu ddeterminati skont l-għadd ta' doqqajs.

(2)

Unitajiet monetarji u tqarrib:

Id-dejta bażika għad-determinazzjoni tal-produzzjonijiet standard u l-produzzjonijiet standard ikkalkulati huma stabbiliti f'EUR. Għall-Istati Membri li ma jiffurmawx parti mill-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-produzzjonijiet standard jinbidlu f'EUR skont ir-rati tal-kambju medji għall-perjodu ta' referenza ddefinit fil-punt 1(d) ta' dan l-Anness. Dawn ir-rati tal-kambju medji jiġu kkalkulati abbażi tar-rati tal-kambju uffiċjali ppubblikati mill-Kummissjoni (Eurostat).

L-SOs jistgħu jitqarrbu lejn l-eqreb EUR 5 meta jkun xieraq.

2.   TQASSIM TAL-SOs

(a)   Skont il-karatteristiki tal-għelejjel u tal-bhejjem

Il-produzzjonijiet standard jiġu ddeterminati fuq kull karatteristika agrikola li tikkorrispondi mal-intestaturi tal-FSS bil-mod stabbilit f'dawn l-istħarriġiet.

(b)   Diżaggregazzjoni ġeografika

Il-produzzjonijiet standard jiġu ddeterminati mill-inqas abbażi tal-unitajiet ġeografiċi li jistgħu jintużaw għall-FSS u għall-FADN. Dawn l-unitajiet ġeografiċi huma kollha bbażati fuq in-Nomenklatura ġenerali tal-Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS) kif inhuma ddefiniti fir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). Dawn l-unitajiet huma deskritti bħala ġabra mill-ġdid fi gruppi tar-reġjuni NUTS 3. Żoni aktar żvantaġġati jew żoni bil-muntanji mhumiex ikkunsidrati bħala unità ġeografika.

Ma tiġix determinata produzzjoni standard għal karatteristiki li ma jkunux rilevanti fir-reġjun ikkonċernat.

3.   IL-ĠBIR TAD-DEJTA GĦAD-DETERMINAZZJONI TAL-SOs

(a)

Id-dejta bażika għad-determinazzjoni tal-produzzjonijiet standard tiġi mġedda mill-inqas kull darba li jitwettaq FSS fil-forma ta' ċensiment kif imsemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1166/2008.

(b)

Meta l-FSS ikun jista' jitwettaq bħala stħarriġ fuq kampjun, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1166/2008, l-aġġornament tal-produzzjonijiet standard għandu jsir:

jew billi tiġġedded id-dejta bażika b'mod simili għal dak speċifikat taħt il-punt (a),

inkella billi jintuża koeffiċjent ta' tibdil li bih jiġu aġġornati l-produzzjonijiet standard biex iqisu l-bidliet, kif jiġu stmati mill-Istat Membru, fi kwantitajiet prodotti bl-unità u bi prezzijiet għal kull karatteristika u kull reġjun, li okkorrew mill-aħħar perjodu ta' referenza, kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1198/2014.

4.   L-EŻEKUZZJONI

L-Istati Membri huma responsabbli, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness, għall-ġbir tad-dejta bażika meħtieġa għall-kalkolu tal-SOs u sabiex dawn jiġu kkalkulatai biex jinbidlu f'EUR u għall-ġbir tad-dejta meħtieġa għall-applikazzjoni tal-metodu ta' aġġornament, jekk ikun xieraq.

5.   IT-TRATTAMENT TA' KAŻIJIET SPEĊJALI

Ir-regoli speċjali li ġejjin huma stabbiliti għall-kalkolu tal-produzzjonijiet standard għal ċerti tipi ta' karatteristiki u għall-kalkolu tat-total tal-produzzjoni standard tal-azjenda:

(a)   Art mistrieħa

Produzzjoni standard b'rabta mal-art mistrieħa titqies fil-kalkolu tat-total tal-produzzjoni standard tal-azjenda biss meta jkun hemm produzzjonijiet standard pożittivi oħrajn fuq dik l-azjenda.

(b)   Ġardinaġġ kulinari

Billi l-produzzjoni tal-ġonna għall-kċina, normalment tkun maħsuba għall-konsum ta' min jaħdimha stess u mhux għall-bejgħ, l-SOs jitqiesu li huma żero.

(c)   Bhejjem

Għall-bhejjem, il-karatteristiċi jitqassmu skont il-kategorija tal-età. Il-produzzjoni tikkorrispondi għall-valur ta' b'kemm kiber l-annimal matul iż-żmien li dam fil-kategorija. Fi kliem ieħor, tikkorrispondi għad-differenza bejn il-valur tal-annimal meta jkun qed iħalli l-kategorija u l-valur tiegħu meta jkun dieħel fil-kategorija (li jissejjaħ ukoll il-valur tat-tibdil).

(d)   Annimali bovini ta' inqas minn sena, irġiel u nisa

L-SOs li jirrigwardaw annimali bovini ta' taħt sena jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta jkun hemm aktar annimali bovini ta' taħt sena milli baqar fuq l-azjenda. Jitqiesu biss l-SOs li jirrelataw mal-għadd żejjed ta' annimali bovini ta' taħt is-sena.

(e)   nagħaġ oħrajn u mogħoż oħrajn

L-SOs li jirrigwardaw nagħaġ oħrajn jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta ma jkun baqa' ebda nagħġa għat-tnissil fl-azjenda.

L-SOs li jirrigwardaw mogħoż oħrajn jitqiesu biss fil-kalkolu tal-SO totali tal-azjenda meta ma jkun baqa' ebda mogħża għat-tnissil fl-azjenda.

(f)   Frieħ tal-qżieqeż

Il-produzzjonijiet standard b'rabta mal-frieħ tal-qżieqeż jitqiesu biss fil-kalkolu tat-total tal-produzzjoni standard tal-azjenda meta ma jkunx hemm qżieqes nisa tat-tgħammir f'dik l-azjenda.

(g)   Foraġġ

Jekk ma jkun hemm l-ebda bhejjem li jirgħu' (jiġifieri l-ekwidi, il-baqar, in-nagħaġ jew il-mogħoż) fl-azjenda, l-għalf (jiġifieri l-għeruq u l-brassiki, il-pjanti maħsudin ħodor, il-mergħat u l-imraġ) jiġi kkunsidrat li huwa intenzjonat għall-bejgħ u li jagħmel parti mill-produzzjoni ġenerali tal-uċuħ.

Jekk ikun hemm bhima li tira' fl-azjenda, l-għalf jiġi kkunsidrat li huwa intenzjonat li jitma l- bhejjem li jirgħu u huwa parti mill-produzzjoni tal-bhejjem li jirgħu u tal-għalf.


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).


ANNESS VII

ATTIVITAJIET OĦRA TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA (L-ARTIKOLU 7)

A.   ID-DEFINIZZJONI TA' ATTIVITAJIET OĦRA BI SKOP TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA

L-attivitajiet bi skop ta' qligħ b'rabta diretta mal-azjenda barra l-attivitajiet agrikoli tal-azjenda jinkludu l-attivitajiet kollha li mhumiex tal-biedja li għandhom rabta diretta mal-azjenda u li għandhom impatt ekonomiku fuqha. Dawn huma attivitajiet fejn jintużaw jew ir-riżorsi tal-azjenda (l-erja, il-bini, il-makkinarju, il-prodotti agrikoli, eċċ.) jew il-prodotti tal-azjenda.

F'dan il-kuntest, attivitajiet bi skop ta' qligħ ifissru xogħol attiv; għaldaqstant, huma esklużi investimenti purament finanzjarji. Il-kiri tal-art jew ta' riżorsi agrikoli oħrajn tal-azjenda għal attivitajiet differenti mingħajr aktar involviment tal-azjenda f'dawn l-attivitajiet ma jitqiesx bħala attività bi skop ta' qligħ iżda bħala parti mill-attività agrikola tal-azjenda.

L-ipproċessar kollu tal-prodotti tal-biedja jitqies bħala attività bi skop ta' qligħ sakemm dan ma jitqiesx bħala parti minn attività agrikola. Għaldaqstant, l-ipproċessar tal-inbid u l-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa huma esklużi jekk il-proporzjon mixtri ta' nbid jew żejt taż-żebbuġa ma jkunx sinifikanti.

Kull ipproċessar ta' prodott agrikolu primarju sabiex minnu jsir prodott sekondarju fl-azjenda, irrispettivament jekk il-materjal mhux maħdum huwiex prodott fl-azjenda jew mixtri minn barra, jitqies attività oħra bi skop ta' qligħ. Dan jinkludi l-ipproċessar tal-laħam, il-produzzjoni ta' ġobon, eċċ.

B.   VALUTAZZJONI TAL-IMPORTANZA TAL-ATTIVITAJIET OĦRAJN BI SKOP TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA

Il-proporzjon tal-attivitajiet bi skop ta' qligħ li għandhom rabta diretta mal-azjenda fil-produzzjoni tal-azjenda huwa stmat bħala s-sehem tal-attivitajiet oħrajn bi skop ta' qligħ b'rabta diretta mal-fatturat tal-azjenda fis-somma tal-fatturat totali tal-azjenda u tal-pagamenti diretti lil dik l-azjenda skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 (1):

Formula

C.   KLASSIFIKI LI JIRRIFLETTU L-IMPORTANZA TAL-ATTIVITAJIET OĦRAJN BI SKOP TA' QLIGĦ B'RABTA DIRETTA MAL-AZJENDA

L-azjendi jitpoġġew fi klassifiki li jirriflettu l-proporzjon tal-attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ li għandhom rabta diretta mal-produzzjoni tal-azjenda. Għandhom japplikaw il-limiti li ġejjin:

Klassijiet

Livelli ta' Perċentwali

I

Bejn 0 % u 10 % (sehem marġinali)

II

Bejn aktar minn 10 % u 50 % (sehem medju)

III Nru — NU.

Bejn aktar minn 50 % u inqas minn 100 % (sehem sinifikanti)


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).


ANNESS VIII

IT-TFASSIL U T-TQASSIM TAL-FATTURAT TAL-AZJENDI (L-ARTIKOLU 9)

Id-dejta li għandha tinġabar hija kklassifikata f'tabelli u tinqasam fi gruppi, kategoriji, u kolonni. Il-konvenzjoni użata għar-riferiment għal taqsima ta' dejta speċifika hija:

<tabella ittra>_<grupp>_<kategorija>[_<kategorija>]_<kolonna>_

Il-valuri speċifiċi tad-dejta jinġabru fil-livell tal-kolonni. Fit-tabelli li jidhru hawn taħt, il-kaxxi l-vojta huma dawk fejn jistgħu jiddaħħlu l-valuri tad-dejta; iċ-ċelloli mmarkati bil-griż u s-simbolu “—” ma għandhomx tifsira fil-kuntest tal-grupp, u b'hekk ma tistax tiddaħħal dejta fihom.

Eżempji:

B.UT.20.A (kolonna A tal-grupp UT, kategorija 20, mit-Tabella B) tirrappreżenta l-“Erja” tal-“EAU(Erja Agrikola Utilizzabbli) mikrija” li għandha titniżżel taħt l-“EAU għall-biedja mill-inkwilin” fit-tabella B.

I.A.10110.1.0.TA (kolonna TA tal-grupp A, kategorija 10110, mit-Tabella I) tirrappreżenta l-erja totali tal-“Qamħ komuni u spelt” għat-tip ta' wiċċ tar-raba' 1 “Uċuħ tar-raba' tal-għalqa — uċuħ tar-raba' ewlenin, uċuħ tar-raba' kkombinati” u l-kodiċi tad-dejta nieqsa 0 “L-ebda dejta nieqsa”.

Meta valur ma jkunx rilevanti jew ikun nieqes għal xi azjenda partikolari, iddaħħalx il-valur “0”.

It-tabelli huma rrapreżentati b'ittra waħda, il-gruppi b'ittra waħda jew aktar, il-kategoriji b'kodiċi numeriċi u l-kolonni b'ittra waħda jew aktar.

Rigward it-tabelli A sa M, l-ewwel tabella turi l-matriċi ta' livell għoli għall-gruppi u għall-kolonni. It-tieni tabella turi kif din tinqasam għall-kategoriji, fejn kull kategorija hija rrappreżentata b'kodiċi wieħed jew aktar u sottokodiċi wieħed jew aktar.

Id-dejta li tiddaħħal fil-prospetti tal-biedja għandha tkun preċiża skont il-gradi li ġejjin:

—   il-valuri finanzjarji: valuri f'EUR jew fl-unitajiet tal-munita nazzjonali mingħajr deċimali. Iżda fil-każ ta' muniti nazzjonali li l-unità tagħhom jkollha valur baxx relattiv għal dak tal-EUR, jista' jsir ftehim bejn l-aġenzija ta' kollegament tal-Istat Membru kkonċernat u l-persunal tal-Kummissjoni li jamministra l-FADN, biex il-valuri jiġu espressi f'mijiet jew eluf ta' unitajiet tal-munita nazzjonali,

—   kwantitajiet fiżiċi: f'qantari (1 q = 100 kg) ħlief fil-każ tal-bajd, li jiġu espressi f'eluf u fil-każ tal-inbid u prodotti relatati, li jiġu espressi f'ettolitri,

—   erji: f'ares (1 a = 100 m2), ħlief fil-każ tal-faqqiegħ, li jiġi espress f'metri kwadri tal-erja totali li jkun fiha l-uċuħ,

—   għadd medju ta' bhejjem: għal żewġ ċifri deċimali, ħlief fil-każ tal-pullam u tal-fniek, li għandhom jingħataw bħala numri sħaħ, u fil-każ tan-naħal li għandhom jingħataw bħala għadd ta' doqqajs mimli naħal,

—   unitajiet ta' xogħol: sa żewġ punti deċimali.

Għal kull kategorija tat-tabella u kull valur fil-kolonni, hemm aktar definizzjonijiet u istruzzjonijiet taħt it-tabella kkonċernata.

Tabella A

Informazzjoni ġenerali dwar l-azjenda

Kategorija ta' informazzjoni ġenerali

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta' informazzjoni

Taqsima tal-FADN

Sottotaqsima

Numru tas-serje tal-azjenda

Gradi

Minuti

NUTS

Numru tal-uffiċċju al-kontabbiltà

Data

Piż tal-azjenda

Tip ta' biedja

Klassi ta' daqs ekonomiku

Kodiċi

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikazzjoni tal-azjenda

 

 

 

LO

Post fejn tinsab l-azjenda

 

 

 

AI

Informazzjoni tal-kontabbiltà

 

 

 

TY

Tipoloġija

 

 

 

CL

Klassijiet

 

OT

Dettalji oħra tal-azjenda

 


Kodiċi (*)

Deskrizzjoni

Grupp

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Numru tal-azjenda

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Latitudni

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Lonġitudni

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Uffiċċju tal-kontabbiltà

AI

AAI50AO

60

Tip ta' kontabbiltà

AI

AAI60C

70

Data tal-għeluq tal-kontijiet

AI

AAI70DT

80

Piż nazzjonali kkalkolat mill-Istat Membru

TY

ATY80W

90

Klassifika fil-ħin tal-għażla

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ (OGA) relatati direttament mal-azjenda

CL

ACL100C

110

Tip ta' sjieda/għan ekonomiku

CL

ACL110C

120

Status ġuridiku

CL

ACL120C

130

Livell ta' responsabbiltà tad-detentur(i)

CL

ACL130C

140

Biedja organika

CL

ACL140C

141

Setturi fil-biedja organika

CL

ACL141C

150

Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini (DPO)/Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP)/Speċjalità Tradizzjonali Garantita (STG)/biedja tal-muntanji

CL

ACL150C

151

Setturi b'DPO/IĠP

CL

ACL151C

160

Żoni li jġarrbu diffikultajiet naturali u diffikultajiet speċifiċi oħrajn

CL

ACL160C

170

Altitudni

CL

ACL170C

180

Żona ta' Fondi Strutturali

CL

ACL180C

190

Żona tan-Natura 2000

CL

ACL190C

200

Żona li għaliha tapplika d-Direttiva tal-Ilma (2000/60/KE)

CL

ACL200C

210

Sistema ta' tisqija

OT

AOT210C

220

Ġranet ta' mergħa minn kull bhima f'imriegħi komuni

OT

AOT220C

A.ID.   Identifikazzjoni tal-azjenda

Meta tintgħażel għall-ewwel darba, kull azjenda tiġi assenjata numru. L-azjenda żżomm dan in-numru b'mod permanenti tul il-perjodu kollu tal-inklużjoni tagħha fin-netwerk tal-kontabbiltà. Ladarba numru jkun ġie assenjat qatt ma jiġi allokat lil azjenda oħra.

Madankollu, fil-każijiet fejn l-azjenda tgħaddi minn bidla fundamentali, u partikolarment meta din il-bidla tkun ir-riżultat ta' sottotaqsima f'żewġ azjendi separati jew ta' fużjoni ma' azjenda oħra, hija tista' titqies bħala azjenda ġdida. F'dan il-każ għandu jiġi assenjat lilha numru ġdid. F'każ ta' bidla fit-tip ta' biedja pprattikata fl-azjenda ma jkunx hemm bżonn ta' numru ġdid. F'każ fejn tista' tinqala' konfużjoni bejn żewġ azjendi prospettanti jekk waħda minnhom iżżomm in-numru tagħha (eż. meta jinħolqu sottotaqsimiett reġjonali ġodda), għandu jinbidel in-numru. F'dawn il-każijiet għandha tintbagħat lill-Kummissjoni tabella li turi l-ekwivalenza tan-numri l-qodma u dawk ġodda.

In-numru tal-azjenda jinkludi tliet gruppi ta' indikazzjonijiet kif ġej:

 

A.ID.10.R. Taqsima tal-FADN: għandu jingħata numru tal-kodiċi li jikkorrispondi mas-sett tal-kodiċijiet fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

 

A.ID.10.S. Sottotaqsima: għandu jingħata numru ta' kodiċi.

Is-sottotaqsimiet li jintgħażlu għandhom ikunu bbażati fuq is-sistema komuni ta' klassifikazzjoni tar-reġjuni, li huma magħrufa bħala n-nomenklatura tal-unitajiet statistiċi territorjali (NUTS) stabbiliti mill-Eurostat b'kooperazzjoni mal-istituti nazzjonali għall-istatistika.

F'kull każ, l-Istat Membru kkonċernat għandu jibgħat tabella lill-Kummissjoni, li tkun turi r-reġjuni NUTS korrispondenti għal kull numru tal-kodiċi tas-sottotaqsimiet li jintuża, kif ukoll ir-reġjun korrispondenti ma' valuri speċifiċi ta' produzzjoni standard li jkunu ġew ikkalkulati.

 

A.ID.10.H. Numru tas-sensiela tal-azjenda.

A.LO.   Post fejn tinsab l-azjenda

Il-post fejn tinsab l-azjenda jingħata b'żewġ indikazzjonijiet: il-ġeoreferenza (latitudni u lonġitudni) u l-kodiċi tal-unitajiet territorjali tal-livell 3 tan-NUTS.

 

A.LO.20. Latitudni: Lonġitudni gradi u minuti (f'ark ta' 5 minuti jew inqas), kolonni DG u MI.

 

A.LO.30. Lonġitudni Lonġitudni gradi u minuti (f'ark ta' 5 minuti jew inqas), kolonni DG u MI.

 

A.LO.40.N. Il-kodiċi tan-NUTS3 jfisser il-kodiċi tal-unità territorjali tal-livell NUTS3 fejn tinsab l-azjenda. Għandha tingħata l-aħħar verżjoni tal-kodiċi kif deskritt fir-Regolament (KE) Nru 1059/2003.

A.AI.   Informazzjoni tal-kontabbiltà

 

A.AI.50.AO. Numru tal-uffiċċju tal-kontabilità: għandu jingħata numru ta' kodiċi.

F'kull Stat Membru għandu jiġi allokat numru uniku lil kull uffiċċju tal-kontabbiltà. Għandu jingħata n-numru tal-uffiċċju tal-kontabbiltà li jkun ħa ħsieb l-azjenda għal dik is-sena ta' kontabbiltà partikolari.

 

A.AI.60.C. Tip ta' kontabbiltà: għandha tingħata indikazzjoni dwar it-tip ta' kontabbiltà miżmuma mill-azjenda. Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

Kontabbiltà b'entrata doppja

2.

Kontabbiltà b'entrata unika.

3.

Mingħajr restrizzjonijiet.

 

A.AI.70.DT. Data tal-għeluq tal-kontijiet: li trid tinkiteb fil-format “SSSS-XX-JJ”, pereżempju 2009-06-30 jew 2009-12-31.

A.TY.   Tipoloġija

 

A.TY.80.W. Piż nazzjonali tal-azjenda: Għandu jingħata l-valur tal-fattur tal-estrapolazzjoni kkalkolat mill-Istat Membru. Il-valuri għandhom ikunu espressi b'żewġ punti deċimali.

 

A.TY.90.TF. Tip ta' biedja fil-ħin tal-għażla: il-kodiċi tat-tip ta' biedja skont l-Anness IV ta' dan ir-Regolament, fiż-żmien tal-għażla għas-sena ta' kontabilità kkonċernata.

 

A.TY.90.ES. Daqs ekonomiku fil-ħin tal-għażla: il-kodiċi tal-klassifika tad-daqs ekonomiku tal-azjenda skont l-Anness V ta' dan ir-Regolament, fiż-żmien tal-għażla għas-sena ta' kontabilità kkonċernata.

A.CL.   Klassijiet

 

A.CL.100.C. Attivitajiet oħra ta' qligħ b'rabta diretta mal-azjenda: dawn għandhom jingħataw bħala medda ta' perċentwali li juru s-sehem tad-dħul (1) mit-total tad-dħul tal-azjenda agrikola, li jiġi minn attivitajiet oħra ta' qligħ b'rabta diretta mal-azjenda. Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

≥ 0 % sa ≤ 10 % (sehem marġinali)

2.

> 10 % sa ≤ 50 % (sehem medju)

3.

> 50 % sa ≤ 100 % (sehem sinifikanti)

 

A.CL.110.C. Tip ta' sjieda/ għan ekonomiku: għandha tingħata indikazzjoni dwar is-sjieda u l-għanijiet ekonomiċi tal-azjenda. Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.   azjenda agrikola tal-familja: l-azjenda tuża x-xogħol u l-kapital tad-detentur/maniġer u l-familja tiegħu/tagħha, u dawn huma l-benefiċjarji tal-attività ekonomika.

2.   Sħubija: il-fatturi ta' produzzjoni tal-azjenda qed jiġu pprovduti minn bosta sħab, fejn uħud minnhom jaħdmu fl-azjenda mingħajr ma jitħallsu. Il-benefiċċji jmorru għand is-sħubija.

3.   kumpanija bi skop ta' qligħ: il-benefiċċji jintużaw biex jitħallsu l-azzjonisti permezz ta' dividend/profitt. L-azjenda hija proprjetà tal-kumpanija.

4.   kumpanija mingħajr skop ta' qligħ: il-benefiċċji jintużaw primarjament biex jinżammu l-impjiegi jew għal objettiv soċjali simili. L-azjenda hija proprjetà tal-kumpanija.

 

A.CL.120.C. Status legali: għandha tingħata indikazzjoni dwar jekk l-azjenda hijiex persuna legali jew le. Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

0.

Falz.

1.

Veru.

 

A.CL.130.C. Livell ta' responsabbiltà tad-detentur(i): għandha tingħata indikazzjoni dwar il-livell ta' responsabbiltà (responsabbiltà ekonomika) tad-detentur (ewlieni). Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

Sħiħ

2.

Parzjali

 

A.CL.140.C. Biedja organika: għandha tingħata indikazzjoni dwar jekk l-azjenda tużax metodi ta' produzzjoni organiċi fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 (2), b'mod speċjali l-Artikoli 4 u 5 tiegħu. Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

l-azjenda ma tużax metodi ta' produzzjoni organiċi;

2.

l-azjenda tuża l-metodi ta' produzzjoni organiċi biss għall-prodotti kollha tagħha;

3.

l-azjenda tuża metodi ta' produzzjoni organiċi flimkien ma' metodi ta' produzzjoni oħrajn;

4.

l-azjenda qiegħda taqleb għall-metodi ta' produzzjoni organika.

 

A.CL.141.C. Setturi fil-biedja organika: meta azjenda tuża kemm metodi ta' produzzjoni organiċi kif ukoll metodi ta' produzzjoni oħrajn, għandha tingħata indikazzjoni tas-setturi tal-produzzjoni li fihom tuża biss metodi ta' produzzjoni organiċi (tista' tintgħażel aktar minn waħda). Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi elenkati hawn taħt. Meta l-azjenda tuża metodi ta' produzzjoni kemm organiċi kif ukoll oħrajn għas-setturi tal-produzzjoni kollha, għandu jintuża l-kodiċi “ma japplikax”.

0.

mhux applikabbli:

31.

ċereali

32.

żrieragħ żejtnin u wċuħ li jitkabbru għall-proteini

33.

frott u ħaxix (inkluż il-frott taċ-ċitru, iżda mhux iż-żebbuġ)

34.

żebbuġ

35.

dwieli

36.

laħam taċ-ċanga

37.

ħalib tal-baqar

38.

laħam tal-majjal

39.

nagħaġ u mogħoż (ħalib u laħam)

40.

laħam tal-pullam

41.

bajd

42.

settur ieħor

 

A.CL.150.C.“Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini” (DPO)/“Indikazzjoni Ġeografika Protetta” (IĠP)/“Speċjalità Tradizzjonali Garantita” (STG)/“biedja tal-muntanji”: għandha tingħata indikazzjoni dwar jekk l-azjenda tipproduċix prodotti agrikoli u/jew oġġetti tal-ikel imħarsa minn indikazzjonijiet ta' Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini (DPO), Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP), Speċjalità Tradizzjonali Garantita (STG) jew biedja tal-muntanji, jew dwar tipproduċix prodotti agrikoli li jkun magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta' oġġetti tal-ikel imħarsa minn DPO/IĠP/STG/“biedja tal-muntanji”, fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

l-azjenda ma tipproduċi ebda prodott jew oġġett tal-ikel imħares minn indikazzjonijiet ta' DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”, u lanqas ebda prodott magħruf li jintuża fil-produzzjoni ta' oġġetti tal-ikel imħarsa minn DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”;

2.

l-azjenda tipproduċi biss prodotti jew oġġetti tal-ikel imħarsa minn indikazzjonijiet ta' DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”, jew prodotti magħrufa li jintużaw fil-produzzjoni ta' oġġetti tal-ikel imħarsa minn DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”;

3.

l-azjenda tipproduċi xi prodotti jew oġġetti tal-ikel imħarsa minn indikazzjonijiet ta' DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”, jew xi prodotti magħrufa li jintużaw fil-produzzjoni ta' oġġetti tal-ikel imħarsa minn DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”.

 

A.CL.151.C. Setturi b'Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini/b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta/bi Speċjalità Tradizzjonali Garantita/b'biedja tal-muntanji: jekk il-biċċa l-kbira tal-produzzjoni ta' xi setturi speċifiċi hija ta' prodotti jew oġġetti tal-ikel li jkunu mħarsa minn indikazzjonijiet ta' DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”, jew ta' prodotti li hu magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta' oġġetti tal-ikel imħarsa minn indikazzjonijiet ta' DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”, għandha tingħata indikazzjoni tas-setturi tal-produzzjoni (tista' tintgħażel aktar minn waħda). Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi elenkati hawn taħt. Meta l-azjenda tipproduċi xi prodotti jew oġġetti tal-ikel imħarsa minn indikazzjonijiet ta' DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji” jew xi prodotti li hu magħruf li jintużaw fil-produzzjoni ta' oġġetti tal-ikel imħarsa minn indikazzjonijiet ta' DPO, IĠP, STG jew “biedja tal-muntanji”, iżda dan ma jkunx il-każ għall-biċċa l-kbira tal-produzzjoni f'kull settur, għandu jintuża l-kodiċi “ma japplikax”.

0.

mhux applikabbli:

31.

ċereali

32.

żrieragħ żejtnin u wċuħ li jitkabbru għall-proteini

33.

frott u ħaxix (inkluż il-frott taċ-ċitru, iżda mhux iż-żebbuġ)

34.

żebbuġ

35.

dwieli

36.

laħam taċ-ċanga

37.

ħalib tal-baqar

38.

laħam tal-majjal

39.

nagħaġ u mogħoż (ħalib u laħam)

40.

laħam tal-pullam

41.

bajd

42.

settur ieħor

Il-partiti A.CL.150.C. Id-Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini/l-Indikazzjoni Ġeografika Protetta/l-Ispeċjalità Tradizzjonali Garantita/il-biedja tal-muntanji u A.CL.151.C huma fakultattivi għall-Istati Membri. Jekk ikunu applikati mill-Istat Membru, din l-informazzjoni għandha timtela għall-irziezet kollha, ta' dan l-Istat Membru, li ttieħdu bħala kampjun. Jekk tkun applikata A.CL.150.C, għandha tkun applikata ukoll A.CL.151.C.

 

A.CL.160.C. Żoni li jġarrbu diffikultajiet naturali u diffikultajiet speċifiċi oħrajn: Għandha tingħata indikazzjoni dwar jekk il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża hijiex f'post kopert mill-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). F'dawk l-Istati Membri fejn għadha ma saritx kollha d-demarkazzjoni taż-żoni li jġarrbu diffikultajiet naturali sinifikanti fit-tifsira tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, issir referenza għaż-żoni li kienu eliġibbli skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 waqt il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013. Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża mhijiex f'post li jġarrab diffikultajiet naturali jew diffikultajiet oħrajn speċifiċi fit-tifsira tal-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, u lanqas f'post li kien eliġibbli skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 waqt il-perjodu ta' programmazzjoni tal-2007-2013 f'dawk l-Istati Membri fejn għadha mihiex lesta d-demarkazzjoni skont l-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

21.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'post li jġarrab diffikultajiet naturali sinifikanti fit-tifsira tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

22.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'post li jġarrab diffikultajiet speċifiċi fit-tifsira tal-Artikolu 32(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

23.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'post li kien eliġibbli skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 waqt il-perjodu ta' programmazzjoni tal-2007-2013 f'dawk l-Istati Membri fejn għadha mihiex lesta d-demarkazzjoni skont l-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

3.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'żona muntanjuża fit-tifsira tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament(UE) Nru 1305/2013;

5.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'żona ta' eliminazzjoni gradwali fit-tifsira tal-Artikolu 31(5) tar-Regolament(UE) Nru 1305/2013.

 

A.CL.170.C. Altitudni: l-altitudni għandha tkun indikata bin-numru ta' kodiċi korrispondenti:

1.

il-biċċa l-kbira tal-azjenda qiegħda f'għoli ta' < 300 m;

2.

il-biċċa l-kbira tal-azjenda qiegħda f'għoli ta' 300 sa 600 m;

3.

il-biċċa l-kbira tal-azjenda qiegħda f'għoli ta' > 600 m;

4.

dejta mhux disponibbli.

 

A.CL.180.C. Żona koperta minn Fondi Strutturali: għandha tingħata indikazzjoni dwar jekk il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża hijiex f'post kopert mill-paragrafu 2(a), (b) u (c) tal-Artikolu 90 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'reġjun mhux żviluppat, skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, b'mod partikolari tal-paragrafu 2(a) tal-Artikolu 90 tiegħu;

2.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'reġjun aktar żviluppat, skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, b'mod partikolari tal-paragrafu 2(c) tal-Artikolu 90 tiegħu;

3.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża qiegħda f'reġjun ta' tranżizzjoni fit-tifsira tal-paragrafu 2(b) tal-Artikolu 90 tar-Regolament(UE) Nru 1303/2013.

 

A.CL.190.C. Żona Natura 2000: għandha tingħata indikazzjoni dwar jekk il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża hijiex f'żoni marbuta mal-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE (6) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (7) (Natura 2000). Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża mhijiex f'żona eliġibbli għall-pagamenti tan-Natura 2000;

2.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża tinsab f'żona eliġibbli għall-pagamenti tan-Natura 2000.

 

A.CL.200.C. Żona li għaliha tapplika id-Direttiva tal-Ilma (2000/60/KE): għandha tingħata indikazzjoni dwar jekk il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża hijiex f'żoni marbuta mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Għandhom jintużaw in-numri ta' kodiċi li ġejjin:

1.

il-biċċa l-kbira tal-art agrikola tal-azjenda li tintuża mhijiex f'żona eliġibbli għall-pagamenti marbutin mad-Direttiva 2000/60/KE;

2.

il-biċċa l-kbira tal-erja agrikola utilizzata tal-azjenda tinsab f'żona eliġibbli għal pagamenti relatati mad-Direttiva 2000/60/KE.

A.OT.   Dettalji oħra rigward l-azjenda

 

A.OT.210.C. Is-sistema ta' irrigazzjoni: għandha tingħata indikazzjoni dwar is-sistema ta' tisqija ewlenija applikata fl-azjenda agrikola:

0.

mhix applikabbli (meta ma jkunx hemm tisqija fl-azjenda agrikola)

1.

mal-wiċċ

2.

bit-tbexxix

3.

bit-taqtir

4.

oħra

 

A.OT.220.C. L-għadd ta' jiem ta' mergħa fuq art komuni għal kull bhima: L-għadd ta' jiem ta' mergħa minn kull bhima tar-razzett fuq art komuni li tuża l-azjenda.

IL-KOLONNI FIT-TABELLA A

Il-kolonna R tirreferi għat-taqsima tal-FADN, il-kolonna S tirreferi għas-sottotaqsimiet, il-kolonna H tirreferi għan-numru tas-sensiela tal-azjenda, il-kolonna DG tirreferi għall-gradi, il-kolonna MI tirreferi għall-minuti, il-kolonna N għan-NUTS, il-kolonna AO għan-numru tal-uffiċċju tal-kontabbiltà, il-kolonna DT għad-data, il-kolonna W għall-piż tal-azjenda, il-kolonna TF għat-tip ta' biedja, il-kolonna ES għall-klassi ta' daqs ekonomiku, u l-kolonna C għall-kodiċi.

Tabella B

Tip ta' okkupazzjoni

Kategorija ta' Erja agrikola użata (EAU)

Kodiċi (*)

 

Grupp ta' informazzjoni

Erja Agrikola Utilizzata

A

UO

EAU għall-biedja mis-sid

 

UT

EAU għall-biedja mill-inkwilin

 

US

EAU għall-biedja bi tqassim jew modi oħrajn

 


Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

Grupp

A

10

EAU għall-biedja mis-sid

UO

 

20

EAU mikrija

UT

 

30

Sharecropped UAA

US

 

Artijiet ta' azjendi miżmuma b'mod konġunt minn żewġ sħab jew aktar għandhom jiġu rreġistrati bħala okkupati mis-sid, mikrija jew maħduma bi tqassim, skont l-arranġament fis-seħħ bejn is-sħab.

l-Erja Agrikola Utilizzata (EAU) hija l-erja totali okkupata minn art li tinħadem, bur u mergħa permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari, użata mill-azjenda, irrispettivament mit-tip ta' dritt fuq il-proprjetà. Mhumiex inklużi l-artijiet komuni użati mill-azjenda.

Għandhom jintużaw il-gruppi ta' informazzjoni u ta' kategoriji li ġejjin:

B.UO.   EAU għall-biedja mis-sid

B.UO.10.A UAA (art li tinħadem, bur permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari) li l-bidwi huwa l-proprjetarju, l-inkwilin għal għomru jew id-detentur tal-kirja tagħhom u/jew EAU b'kundizzjonijiet simili. Din il-kategorija tinkludi art mikrija lil persuni oħrajn lesta biex tinżera' (kodiċi tal-uċuħ 11300).

B.UT.   EAU għall-biedja mill-inkwilin

B.UT.20.A UAA (art li tinħadem, bur permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari) li tinħadem minn persuna li mhix is-sid, l-inkwilin għal għomru jew id-detentur tal-kirja u li l-art imsemmija hija mikrija lilu (il-kera għandha titħallas bi flus u/jew in natura; din ġeneralment tkun iffissata bil-quddiem, u normalment ma tvarjax skont ir-riżultati tal-biedja) u/jew iż-żona agrikola li tintuża li tkun mikrija b'kundizzjonijiet simili.

L-erja mikrija ma tinkludix art li l-ħsad tagħha jinxtara bħala wiċċ tar-raba' wieqaf. Is-somom li jitħallsu għax-xiri tal-uċuħ tar-raba' wieqfa għandhom jingħataw fit-Tabella H taħt il-kodiċijiet mill-2020 sal-2040 (għalf mixtri) fil-każ tal-ħaxix tal-bur jew tal-uċuħ tar-raba' li jintużaw għall-għalf tal-annimali u taħt il-kodiċi 3090 (spejjeż speċifiċi oħrajn marbuta mal-uċuħ tar-raba') fil-każ tal-uċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq (prodotti li s-soltu jitqiegħdu fis-suq). L-uċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jinxtraw wieqfa għandhom jingħataw mingħajr ma tiġi speċifikata l-erja inkwistjoni (Tabella H).

Art mikrija għal inqas minn sena fuq bażi okkażjonali, u l-produzzjoni tagħha, hija ttrattata b' mod simili għal art li l-ħsad tagħha jinxtara bħala wiċċ tar-raba' wieqaf.

B.US.   EAU għall-biedja bi tqassim jew modi oħrajn

B.US.30.A UAA (art li tinħadem, bur u mergħa permanenti, uċuħ tar-raba' permanenti u ġonna kulinari) li tinħadem b'mod konġunt minn min jagħti l-konċessjoni u minn min jaqsam l-uċuħ tar-raba' abbażi ta' ftehim ta' qsim tal-uċuħ tar-raba' u/jew l-erja agrikola użata maħduma b'kundizzjonijiet simili.

KOLONNI FIT-TABELLA B

Il-kolonna A tirreferi għall-EAU.

Tabella C

Ħaddiema

Kategorija ta' ħaddiema

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta' informazzjoni

Ġenerali

Total tax-xogħol fl-azjenda (xogħol agrikolu u xogħol għal attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ (OGA) b'rabta diretta mal-azjenda)

Porzjon mix-xogħol għal attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ direttament relatati mal-azjenda

Għadd ta' persuni

Sess

Sena tat-twelid

Taħriġ agrikolu tal-maniġer

Ħin maħdum fis-sena

Għadd ta' Unitajiet Annwali ta' Xogħol (AWU)

% tal-ħin maħdum fis-sena

% tal-AWU

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Numru sħiħ

Daħħal il-kodiċi

Erba' ċifri

Daħħal il-kodiċi

(sigħat)

(AWU)

%

%

UR

Bla ħlas, regolari

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Bla ħlas, każwali

 

 

PR

Bi ħlas, regolari

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Bi ħlas, każwali

 

 


Kodiċi (*)

Deskrizzjoni

Grupp

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Detentur/maniġer

UR

 

 

 

 

 

 

20

Detentur/mhux maniġer

UR

 

 

 

 

 

30

Maniġer/mhux detentur

UR

 

 

 

 

 

 

40

Konjuġi tad-detentur

UR

 

 

 

 

 

50

Oħrajn

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Każwali

UC, PC

 

 

70

Maniġer

PR

 

 

 

 

 

 

B'“ħaddiema” wieħed jifhem il-persuni kollha involuti fil-ħidma tal-azjenda matul is-sena ta' kontabbiltà). Madankollu, mhumiex inklużi l-persuni li jkunu wettqu dan ix-xogħol f'isem persuna jew impriża oħra (kuntratt ta' xogħol agrikolu, li l-ispejjeż tagħhom jidhru fit-Tabella H taħt il-kodiċi 1020).

Fil-każ ta' assistenza reċiproka bejn l-azjendi, fejn din l-assistenza tikkonsisti fi skambju ta' xogħol, u l-assistenza rċevuta hija bi prinċipju ekwivalenti għall-assistenza mogħtija, il-ħin maħdum mill-ħaddiema tal-azjenda u kwalunkwe pagi relatati huma speċifikati fil-prospett tal-biedja.

Xi kultant l-assistenza rċevuta tiġi kkumpensata b'assistenza ta' xorta oħra (pereżempju għajnuna f'għamla ta' xogħol tista' tiġi kkumpensata bil-provvista ta' makkinarju). Meta l-iskambju ta' servizzi jkun fuq skala limitata, xejn ma għandu jiġi indikat fuq il-prospett tal-azjenda agrikola (fl-eżempju mogħti hawn fuq, l-għajnuna li tkun ingħatat ma tintweriex taħt xogħol; spejjeż ta' makkinarju, madanakollu, jinkludu l-ispejjeż li wieħed ipoġġi l-makkinarju għad-dispożizzjoni ta' ħaddieħor). F'każijiet eċċezzjonali meta l-iskambju ta' servizzi jkun fuq skala kbira, il-proċedura hija waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

l-għajnuna li tingħata bħala xogħol tintradd lura b'servizz ta' xorta oħra (pereżempju l-provvista ta' makkinarju) il-ħin ta' xogħol li jingħata għandu jiġi rreġistrat bħala xogħol tal-biedja mħallas (gruppi PR jew PC, skont jekk il-ħaddiema jkunux impjegati fl-azjenda fuq bażi regolari jew le); il-valur tal-assistenza mogħtija għandu jitniżżel kemm bħala produzzjoni taħt il-kategorija korrispondenti f'tabelli oħra (f'dan l-eżempju, Tabella L, kategorija 2010 “Xogħol b'kuntratt”) kif ukoll bħala spiża (tabella H kategorija 1010 “Pagi u sigurtà soċjali”);

(b)

l-għajnuna li tingħata bħala xogħol tintradd lura b'servizz ta' xorta oħra (pereżempju l-provvista ta' makkinarju) f'din is-sitwazzjoni l-ħin ta' xogħol ipprovdut u kwalunkwe pagi relatati ma għandhomx jitqiesu; il-valur tas-servizz li jirċievu jiġi rreġistrat bħala input taħt il-grupp korrispondenti f'tabella oħra (f'dan l-eżempju, Tabella H, grupp 1020 “Xogħol b'kuntratti u kiri ta' makkinarju”).

Għandha ssir distinzjoni bejn il-gruppi ta' informazzjoni u l-kategoriji ta' ħaddiema li ġejjin:

C.UR.    Ħaddiema regolari mhux imħallsa

Il-ħaddiema mhux imħallsa jew li jirċievu inqas rimunerazzjoni (fi flus jew in natura) mill-ammont normalment imħallas għas-servizzi pprovduti (tali ħlas ma għandux jidher fl-ispejjeż tal-azjenda) u li matul is-sena ta' kontabbiltà jkunu pparteċipaw, mill-inqas, għal ġurnata sħiħa fil-ġimgħa (esklużi vaganzi normali).

Madankollu, persuna impjegata regolarment li, però, għal raġunijiet partikolari, tkun ġiet impjegata fl-azjenda għal perjodu limitat biss fis-sena ta' kontabbiltà għandha tiġi rreġistrata madankollu (għall-għadd ta' sigħat maħduma fir-realtà) bħala ħaddiem(a) regolari.

Jistgħu jinqalgħu l-każijiet li ġejjin jew oħrajn simili:

(a)

kundizzjonijiet speċjali ta' produzzjoni fl-azjenda li minħabba fihom ma jeħtieġux bżonn ta' ħaddiema tul is-sena kollha: pereżempju azjendi taż-żebbuġ jew tal-għeneb u rziezet speċjalizzati fit-tismin staġonali ta' annimali jew fil-produzzjoni ta' frott u ħaxix fil-beraħ;

(b)

assenza mix-xogħol għajr dik minħabba vaganzi normali, pereżempju servizz militari, mard, inċidenti, maternità, liv estiż eċċ.;

(c)

li wieħed jibda, jew jieqaf, jaħdem mal-azjenda;

(d)

waqfien totali tax-xogħol fl-azjenda minħabba kawżi aċċidentali (għargħar, nar, eċċ.).

Hemm il-kategoriji li ġejjin:

C.UR.10.   Detentur/maniġer

Persuna li tassumi responsabbiltà ekonomika u legali għall-azjenda u tieħu ħsieb it-tmexxija ta' kuljum. Fil-każ ta' arranġamenti ta' qsim ta' uċuħ tar-raba', min jaqsam l-uċuħ tar-raba' huwa indikat bħala detentur/manager.

C.UR.20.   Detentur/mhux maniġer

Persuna li tassumi responsabbiltà ekonomika u legali għall-azjenda mingħajr ma tieħu ħsieb it-tmexxija ta' kuljum.

C.UR.30   Maniġer/mhux detentur

Persuna li tieħu ħsieb it-tmexxija ta' kuljum tal-azjenda mingħajr ma tassumi responsabbiltà ekonomika u legali għaliha.

C.UR.40.   Konjuġi tad-detentur(i)

C.UR.50.   Ħaddiema regolari oħra mhux imħallsa

Il-ħaddiema mhux imħallsa li mhumiex inklużi fil-kategoriji ta' qabel jinkludu wkoll lill-formen u lis-submaniġers mhux responsabbli għat-tmexxija tal-azjenda kollha.

C.UC.    Ħaddiema każwali mhux imħallsa

C.UC.60.

Il-ħaddiema mhux imħallsa li ma jkunux ħadmu mal-azjenda b'mod regolari matul is-sena ta' kontabbiltà jiddaħħlu f'din il-kategorija.

C.PR.    Ħaddiema regolari mħallsa

Ħaddiema mħallsa (fi flus u/jew in natura) fuq l-iskala normali għas-servizzi pprovduti u li waqt is-sena ta' kontabbiltà (esklużi vaganzi normali) ikunu ħadmu għall-azjenda għal mill-inqas ġurnata sħiħa fil-ġimgħa.

Għandhom jidhru l-kategoriji li ġejjin:

C.PR.70.   Maniġer tal-azjenda

Persuna b'salarju li tkun responsabbli għat-tmexxija ta' kuljum tal-azjenda.

C.PR.50.   Oħrajn

Il-ħaddiema regolari mħallsa kollha (bl-eċċezzjoni tal-maniġer b'salarju tal-azjenda) għandhom jiddaħħlu f'dan il-grupp. Jinkludi wkoll lill-formen u lis-submaniġers mhux responsabbli għat-tmexxija tal-azjenda kollha.

C.PC.    Ħaddiema okkazjonali mħallsa

C.PC.60.

Il-ħaddiema mħallsa li ma jkunux ħadmu b'mod regolari mal-azjenda matul is-sena ta' kontabbiltà (inklużi ħaddiema parzjali) jiddaħħlu f'din il-kategorija.

KOLONNI FIT-TABELLA C

L-għadd ta' persuni (il-kolonna P)

Fejn hemm aktar detenturi, jista' jkun hemm aktar minn konjuġu wieħed. L-għadd ta' konjuġi u l-għadd ta' persuni għandu jkun indikat fil-kategoriji fejn jistgħu jidhru (kategoriji 40 u 50 mill-gruppi “ħaddiema regolari mhux imħallsa” UR jew “ħaddiema regolari mħallsa” PR).

Is-sess (il-kolonna G)

Is-sess għandu jiġi stabbilit biss għad-detentur(i) u/jew għall-maniġer(s) fil-kategoriji fejn jistħgu jidhru (il-kategoriji mill-10 sat-30 u s-70 tal-gruppi “ħaddiema regolari mhux imħallsa” UR jew “ħaddiema mħallsa regolari” PR). Is-sess għandu jkun indikat b'numru ta' kodiċi, jiġifieri:

1.

raġel;

2.

mara.

Is-sena tat-twelid (il-kolonna B)

Is-sena tat-twelid għandha tingħata biss għad-detentur(i) u/jew il-maniġer(s) (il-kategoriji mill-10 sat-30 u s-70 tal-gruppi “ħaddiema regolari mhux imħallsa” UR jew “ħaddiema mħallsa regolari” PR) bl-użu tal-erba' ċifri tas-sena tat-twelid.

It-taħriġ agrikolu tal-maniġer (il-kolonna T)

It-taħriġ agrikolu għandu jingħata biss lill-maniġer(s) (il-kategoriji 10, 30 u 70 tal-gruppi “ħaddiema regolari mhux imħallsa” UR jew “ħaddiema mħallsa regolari” PR). It-taħriġ agrikolu huwa indikat b'numru ta' kodiċi, jiġifieri:

1.

esperjenza agrikola prattika biss;

2.

taħriġ agrikolu bażiku;

3.

taħriġ agrikolu sħiħ.

Ħin maħdum fis-sena (il-kolonna Y1)

Il-ħin maħdum għandu jiġi indikat f'sigħat għall-gruppi u l-kategoriji kollha. Għandu jirreferi għall-ħin attwalment iddedikat għall-ħidma fl-azjenda. Fil-każijiet ta' ħaddiema b'inqas ħila, il-ħin maħdum għandu jitnaqqas b'mod proporzjonali mal-kapaċitajiet tagħhom. Il-ħin maħdum minn ħaddiema li jaħdmu bl-imqietgħa huwa stmat billi l-ammont totali mħallas għax-xogħol jiġi diviż bil-paga fis-siegħa ta' ħaddiem impjegat bis-siegħa.

Total tal-ħaddiema: l-għadd ta' unitajiet annwali (il-kolonna W1)

Il-ħaddiema impjegati b'mod regolari jinbidlu f'unitajiet annwali ta' xogħol. L-għadd ta' unitajiet annwali ta' xogħol ma jiġix irreġistrat għall-ħaddiema każwali (kemm dawk mhux imħallsa (UC) kif ukoll dawk imħallsa (PC)). Unità waħda annwali ta' xogħol hija ekwivalenti għal persuna waħda li taħdem il-ħin kollu mal-azjenda. Persuna waħda ma tistax taqbeż l-ekwivalent ta' unità waħda ta' xogħol, anki jekk il-ħin ta' xogħol attwali tagħha fir-realtà jaqbeż l-istandard għar-reġjun u t-tip ta' azjenda. Persuna li ma taħdimx tul is-sena kollha mal-azjenda tippreżenta frazzjoni ta' “unità annwali”. L-“unità annwali ta' xogħol” ta' kull waħda minn dawn il-persuni tinstab billi wieħed jiddividi l-ħin attwali ta' xogħol fis-sena bil-ħin normali ta' xogħol fis-sena ta' ħaddiem full-time fir-reġjun li qiegħed jitqies u fl-istess tip ta' azjenda.

Fil-każijiet ta' ħaddiema b'inqas ħila, l-ekwivalent ta' unitajiet ta' xogħol annwali għandu jitnaqqas b'mod proporzjonat mal-kapaċitajiet tagħhom.

Is-sehem tax-xogħol f'attivitajiet oħrajn bi skop ta' qligħ bħala % tal-ħin maħdum kull sena (il-kolonna Y2)

Is-sehem tax-xogħol iddedikat għal attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ espress bħala ħin maħdum huwa obbligatorju biss fil-każ tal-ħaddiema każwali (kemm dawk mhux imħallsa kif ukoll dawk imħallsa). Jista' jingħata b'mod volontarju għall-konjuġi tad-detenturi, il-ħaddiema l-oħra regolari mhux imħallsa, u l-ħaddiema l-oħra regolari mħallsa. Għal kull kategorija kkonċernata (40, 50, 60), dan jingħata bħala perċentwali tas-sigħat maħduma matul is-sena tal-kontabbiltà.

Il-proporzjon tax-xogħol f'attivitajiet oħrajn bi skop ta' qligħ bħala % tal-unitajiet ta' xogħol kull sena (il-kolonna W2)

Is-sehem tax-xogħol iddedikat għal attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ espress bħala unitajiet annwali ta' xogħol huwa obbligatorju għall-kategoriji kollha ta' ħaddiema barra l-ħaddiema każwali (kemm dawk mhux imħallsa (UC) kif ukoll dawk imħallsa (PC)). Jingħata bħala perċentwali tal-unitajiet annwali ta' xogħol għal kull kategorija.

Xogħol f'azjenda agrikola

Ix-xogħol f'azjenda jinkludi kull xogħol ta' organizzazzjoni, sorveljanza u eżekuzzjoni, kemm manwali kif ukoll amministrattiv, li jsir b'rabta max-xogħol agrikolu fil-azjenda u x-xogħol marbut mal-attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ direttament relatati mal-azjenda:

Xogħol agrikolu fl-azjenda

organizzazzjoni u ġestjoni finanzjarja (bejgħ u xiri mill-azjenda, żamma tal-kotba, eċċ.),

xogħol fl-għelieqi (ħrit, żrigħ, ħsad, manutenzjoni tas-siġar tal-frott eċċ.),

trobbija tal-annimali (tħejjija tal-għalf, tmigħ tal-annimali, ħlib, kura tal-annimali, eċċ.),

tħejjija ta' prodotti għas-suq, ħżin, bejgħ dirett ta' prodotti tal-azjenda, ipproċessar ta' prodotti tal-azjenda għall-konsum mill-bdiewa stess, produzzjoni ta' nbid u żejt taż-żebbuġ,

manutenzjoni ta' bini, makkinarju, apparat, sisien tal-ħaxix, kanali, eċċ.,

trasport tal-azjenda mwettaq mill-ħaddiema tal-azjenda,

Xogħol għall-attivitajiet l-oħra bi skop ta' qligħ direttament relatati mal-azjenda

xogħol b'kuntratt (bl-użu ta' mezzi ta' produzzjoni tal-azjenda),

turiżmu, akkomodazzjoni u attivitajiet oħra relatati mal-ħin tal-mistrieħ,

ipproċessar ta' prodotti tal-azjenda (irrispettivament jekk il-materja prima tiġix prodotta fl-azjenda jew jekk tinxtarax minn barra), pereżempju ġobon, butir, laħam ipproċessat …,

il-produzzjoni ta' enerġiji rinnovabbli,

il-forestrija u l-ipproċessar tal-injam,

attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ (annimali miżmuma għall-fer, biedja terapewtika (agrikoltura għal finijiet terapewtiċi ), artiġjanat, akkwakultura, …).

Dawn li ġejjin mhumiex inklużi fix-xogħol tal-azjenda:

xogħol fil-produzzjoni ta' assi fissi (xogħol ta' kostruzzjoni jew ta' tiswijiet maġġuri ta' bini jew makkinarju, tħawwil ta' ġonna bis-siġar, ħatt ta' bini, tagħżiq ta' ġonna bis-siġar, eċċ.),

xogħol imwettaq għad-dar tad-detentur jew tal-maniġer.

Tabella D

Assi

Struttura tat-tabella

Kategorija ta' assi

Kodiċi (*)

 

 

Kolonna

Grupp ta' informazzjoni

Valur

V

OV

Valutazzjoni tal-ftuħ

 

AD

Deprezzament akkumulat

 

DY

Deprezzament tas-sena kurrenti

 

IP

Investiment/xiri, qabel ma jitnaqqsu s-sussidji

 

S

Sussidji

 

SA

Bejgħ

 

CV

Valutazzjoni tal-għeluq

 


Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Flus kontanti u ekwivalenti

 

 

1020

Riċevibbli

 

 

1030

Assi kurrenti oħra

 

 

1040

Inventarji

 

 

 

 

 

2010

Assi bijoloġiċi — pjanti

 

 

 

 

 

3010

Art agrikola

 

 

 

 

 

3020

Benefikati fuq l-art

 

 

 

 

 

 

 

3030

Binjiet tal-azjenda

 

 

 

 

 

 

 

4010

Makkinarju u tagħmir

 

 

 

 

 

 

 

5010

Art tal-foresti, inkluż injam wieqaf

 

 

 

 

 

7010

Assi intanġibbli, negozjabbli

 

 

 

 

 

7020

Assi intanġibbli, mhux negozjabbli

 

 

 

 

 

 

 

8010

Assi oħra mhux kurrenti

 

 

 

 

 

 

 

Għandhom jintużaw il-kategoriji ta' assi li ġejjin:

1010.   Flus kontanti u ekwivalenti

Flus kontanti u assi oħra li jistgħu faċilment jinbidlu fi flus kontanti.

1020.   Riċevibbli

Assi ta'terminu qasir, ammonti dovuti lill-azjenda li jinħolqu b'mod normali mill-attivitajiet kummerċjali.

1030.   Assi kurrenti oħra

Kwalunkwe assi oħra li jinbiegħu faċilment jew li huma mistennija li jitħallsu fi żmien sena.

1040.   Inventarji

Stokkijiet ta' prodotti li huma proprjetà tal-azjenda li jistgħu jew jintużaw bħala mezzi ta' produzzjoni jew jinżammu għall-bejgħ, irrispettivament jekk humiex immanifatturati mill-azjenda jew mixtrija.

2010.   Assi bijoloġiċi — pjanti

Il-valuri tal-pjanti li għadhom ma nħasdux (l-uċuħ tar-raba' kollha permanenti u wieqfa).

3010.   Art agrikola

L-art agrikola fil-pussess tal-azjenda.

3020.   Benefikati fuq l-art

Benefikati fuq l-art (pereżempju bini ta' ċnut jew ħitan, sistemi ta' drenaġġ, apparat permanenti għat-tisqija) li jappartienu lid-detentur, irrispettivament mit-tip ta' okkupazzjoni tal-art. L-ammonti mdaħħla huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

3030.   Binjiet tal-azjenda

Binjiet li jappartjenu lid-detentur, irrispettivament mit-tip ta' okkupazzjoni tal-art. L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

4010.   Makkinarju u tagħmir

Tratturi, kultivaturi bil-mutur, trakkijiet, vannijiet, karozzi, tagħmir tal-biedja kbir u żgħir. L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

5010.   Art tal-foresti, inkluż injam wieqaf

Artijiet tal-foresti okkupati mis-sid li huma inklużi fl-azjenda agrikola.

7010.   Assi intanġibbli — negozjabbli

L-assi kollha intanġibbli li jistgħu jinxtraw jew jinbiegħu faċilment (pereżempju kwoti u drittijiet meta jkunu negozjabbli mingħajr l-art u jkun jeżisti suq attiv għalihom).

7020.   Assi intanġibbli — mhux negozjabbli

L-assi intanġibbli l-oħra kollha (pereżempju softwer, liċenzji, eċċ.). L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

8010.   Assi oħra mhux kurrenti

Assi oħra fuq medda twila ta' żmien. L-intestatura għandha timtela, u l-ammonti rreġistrati huma soġġetti għad-deprezzament fil-kolonna DY.

Gruppi ta' informazzjoni fit-Tabella D

Il-gruppi ta' informazzjoni huma: (OV) valutazzjoni tal-ftuħ, (AD) deprezzament akkumulat, (DY) deprezzament tas-sena kurrenti, (IP) investimenti jew xiri qabel ma jitnaqqsu s-sussidji, (S) sussidji, (SA) bejgħ, (CV) valutazzjoni tal-għeluq. Dawn huma spjegati hawn taħt.

Hemm kolonna waħda biss bil-valur (V).

Metodi ta' valutazzjoni

Jintużaw il-metodi ta' valutazzjoni li ġejjin:

Valur ġust li minnu jitnaqqsu l-ispejjeż stmati fuq il-post tal-bejgħ

l-ammont li bih jistgħu jiġu skambjati l-assi, jew ikun saldu ta' obbligazzjoni, bejn partijiet konsapevoli u disposti fi tranżazzjoni distakkata, li minnu jitnaqqsu l-ispejjeż stmati li wieħed iġarrab b'rabta mal-bejgħ

2010 , 3010 , 5010 , 7010

Kost storiku

spejjeż nominali jew oriġinali tal-assi waqt l-akkwist

3020 , 3030 , 4010 , 7020

Valur skont il-kotba

il-valur tal-assi kif jidher fil-karta tal-bilanċ

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010

D.OV.   Valutazzjoni tal-ftuħ

Il-valutazzjoni tal-ftuħ hija l-valur tal-assi fil-bidu tas-sena ta' kontabbiltà. Għall-irziezet li kienu inklużi fil-kampjun anki fis-sena ta' qabel, il-valutazzjoni tal-ftuħ għandha taqbel mal-valutazzjoni tal-għeluq tas-sena ta' qabel.

D.AD.   Deprezzament akkumulat

Huwa s-somma tad-deprezzament tal-assi mill-bidu tal-ħajja tagħhom sa tmiem il-perjodu preċedenti.

D.DY.   Deprezzament tas-sena kurrenti

Allokazzjoni sistematika tal-ammont deprezzabbli tal-assi matul il-ħajja utli tagħhom.

Għandha tintbagħat tabella bir-rati annwali ta' deprezzament applikati minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni fil-ħin biex tiġi stabbilita s-sistema ta' twassil u kontroll komputerizzata msemmija fl-Artikolu 10(1).

D.IP.   Investimenti/Xiri

L-infiq totali fuq xiri, tiswijiet kbar u l-produzzjoni ta' assi fissi matul is-sena ta' kontabbiltà. Fil-każijiet fejn ikunu ngħataw għotjiet u sussidji fil-konfront ta' dawn l-investimenti, l-ammont minfuq qabel ma jitnaqqsu l-għotjiet u s-sussidji msemmija għandu jiddaħħal fil-kolonna IP.

Ix-xiri ta' oġġetti żgħar ta' makkinarju u tagħmir kif ukoll ta' siġar żgħar u buxxijiet għal tħawwil mill-ġdid ma għandux jidher f'dawn il-kolonni, iżda għandu jiġi inkluż fl-ispejjeż tas-sena ta' kontabbiltà.

It-tiswijiet il-kbar li effettivament iżidu l-valur tal-makkinarju u tat-tagħmir meta mqabbel mal-valur li dawn kellhom qabel it-tiswija għandhom ukoll ikunu inklużi f'din il-kolonna, jew bħala parti integrali mid-deprezzament tal-makkinarju jew tat-tagħmir, li, kif xieraq, għandu jiġi adattat b'tali mod li titqies l-ħajja estiża (bis-saħħa tat-tiswijiet) tal-oġġetti inkwistjoni jew billi l-ispiża tat-tiswijiet il-kbar titqassam fuq il-ħajja utli mistennija kollha.

Il-valur tal-assi fissi prodotti għandu jiġi vvalutat abbażi tal-ispejjeż tagħhom (inkluż il-valur tax-xogħol imħallas u/jew mhux imħallas) u għandu jiżdied mal-valur tal-assi fissi mogħtija taħt il-kodiċijiet mill-2010 sat-8010 tat-Tabella D “Assi”.

D.S.   Sussidji fuq investimenti

Il-porzjon kurrenti tas-sussidji kollha riċevuti (fis-snin ta' kontabbiltà preċedenti jew kurrenti) għall-assi mdaħħla f'din it-tabella.

D.SA.   Bejgħ

Il-bejgħ totali tal-assi matul is-sena ta' kontabbiltà.

D.CV.   Valutazzjoni tal-għeluq

Il-valutazzjoni tal-għeluq hija l-valur tal-assi fi tmiem is-sena tal-kontabbiltà.

Kummenti

Għall-punti 2010, 3010, 5010 u 7010, id-differenza bejn OV + IP-SA u CV titqies bħala introjtu jew telf (ikkawżat kemm mit-tibdil fil-prezz tal-unità kif ukoll fil-volum) għal dawn l-assi għas-sena ta' kontabbiltà.

L-informazzjoni dwar l-Assi Bijoloġiċi — annimali titniżżel fit-Tabella J “Produzzjoni tal-bhejjem”.

Tabella E

Kwoti u drittijiet oħra

Kategorija ta' kwota jew dritt

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta' informazzjoni

Kwota fil-pussess

Kwota mikrija mingħand oħrajn

Kwota mikrija lil oħrajn

Taxxi

N

I

O

T

QQ

Kwantità fi tmien sena ta' kontabbiltà

 

 

 

QP

Xiri ta' kwota

 

QS

Kwota mibjugħa

 

OV

Valutazzjoni tal-ftuħ

 

CV

Valutazzjoni tal-għeluq

 

PQ

Pagamenti imwettqa għal kwoti meħuda b'kera jew ċens

 

RQ

Pagamenti riċevuti għal kwoti mogħtija b'kera jew ċens

 

TX

Taxxi

 


Kodiċi (*)

Deskrizzjoni

40

Pitravi zokkrija

50

Demel organiku

60

Drittijiet għall-pagamenti taħt l-iskema tal-ħlas uniku

Il-kwantitajiet tal-kwoti (kwoti fil-pussess, kwoti mikrija mingħand oħrajn u kwoti mikrija lil oħrajn) huma punti obbligatorji. Tiġi rreġistrata biss il-kwantità fi tmiem is-sena ta' kontabbiltà.

Il-valuri li jikkonċernaw kwoti li jistgħu jiġu nnegozjati b'mod separat mill-art relatata magħhom jitniżżlu f'din it-tabella. Il-kwoti li ma jistgħux jiġu nnegozjati b'mod separat mill-art relatata magħhom jitniżżlu biss fit-Tabella D “Assi”. Il-kwoti oriġinarjament akkwistati b'xejn għandhom ukoll jiġu rreġistrati u vvalutati bil-valur kurrenti tagħhom fis-suq jekk ikunu jistgħu jiġu nnegozjati b'mod separat mill-art.

Xi tipi ta' dejta jiġu inklużi b'mod simultanju, individwalment jew bħala komponenti ta' ammonti ta' dejta ikbar, fi gruppi jew f'kategoriji oħra fit-Tabelli D “Assi”, H “Mezzi ta' Produzzjoni” u/jew I “Uċuħ tar-raba'”.

Għandhom jintużaw il-kategoriji li ġejjin:

40.

Pitravi zokkrija

50.

Demel organiku

60.

Drittijiet għall-pagamenti fl-iskema tal-ħlas uniku.

Għandhom jintużaw il-gruppi ta' informazzjoni li ġejjin:

E.QQ.   Kwantità (li għandha tiġi rreġistrata fil-kolonni N, I, O biss)

L-unitajiet li għandhom jintużaw:

—   Il-kategorija 40 (pitravi zokkrija): qnatar,

—   Kategorija 50 (demel organiku): għadd ta' annimali mibdul f'unitajiet standard,

—   Kategorija 60 (skema ta' pagament bażiku): għadd ta' drittijiet/ares

E.QP.   Kwoti mixtrija (għandhom jiġu rreġistrati fil-kolonna N biss)

Għandu jiġi rreġistrat l-ammont imħallas għax-xiri, matul is-sena ta' kontabbiltà, ta' kwoti jew drittijiet oħra li jistgħu jkunu nnegozjati b'mod separat mill-art relatata magħhom.

E.QS.   Kwoti mibjugħa (għandhom jiġu rreġistrati fil-kolonna N biss)

L-ammont irċevut għall-bejgħ, matul is-sena ta' kontabbiltà, ta' kwoti jew drittijiet oħra li jistgħu jkunu nnegozjati b'mod separat mill-art relatata magħhom.

E.OV.   Valutazzjoni tal-ftuħ (għandha tiġi rreġistrata fil-kolonna N biss)

Il-valur tal-valutazzjoni tal-ftuħ tal-kwantitajiet li jinsabu għad-dispożizzjoni tad-detentur, irrispettivament jekk oriġinarjament ġewx akkwistati b'xejn jew jekk inxtrawx, għandu jiġi rreġistrat skont il-valuri kurrenti fis-suq jekk il-kwoti jkunu jistgħu jiġu nnegozjati b'mod separat mill-art assoċjata magħhom.

E.CV.   Valutazzjoni tal-għeluq (għandha tiġi rreġistrata fil-kolonna N biss)

Il-valur tal-valutazzjoni tal-għeluq tal-kwantitajiet li jinsabu għad-dispożizzjoni tad-detentur, irrispettivament jekk oriġinarjament ġewx akkwistati b'xejn jew jekk inxtrawx, għandu jiġi rreġistrat skont il-valuri kurrenti fis-suq jekk il-kwoti jkunu jistgħu jiġu nnegozjati b'mod separat mill-art assoċjata magħhom.

E.PQ.   Ammonti mħallsa għal kwoti meħuda b'kera jew b'ċens (għandhom jiġu rreġistrati fil-kolonna I biss)

L-ammont imħallas għall-għoti b'ċens jew kera ta' kwoti jew drittijiet oħra. Dan huwa inkluż ukoll fil-kera mħallsa fil-kategorija 5070 (Kera mħallsa) fit-Tabella H “Mezzi ta' Produzzjoni”.

E.RQ.   Dħul għal kwoti mogħtija b'kera jew b'ċens (għandu jiġi rreġistrat fil-kolonna O biss)

L-ammont riċevut għall-għoti b'kera jew ċens ta' kwoti jew drittijiet oħra. Dan huwa inkluż ukoll fil-kategorija 90900 (“Oħrajn”) fit-Tabella I “Uċuħ tar-raba'”.

E.TX.   Taxxi, imposta addizzjonali (il-kolonna T)

Ammont imħallas.

KOLONNI FIT-TABELLA E

Il-kolonna N tirreferi għall-kwoti fil-pussess, il-kolonna I għall-kwoti mikrija mingħand oħrajn, il-kolonna O għall-kwoti mikrija lil oħrajn, u l-kolonna T għat-taxxi.

Tabella F

Djun

Struttura tat-tabella

Kategoriji ta' dejn

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta' informazzjoni

Perjodu qasir

Perjodu twil

S

L

OV

Valutazzjoni tal-ftuħ

 

 

CV

Valutazzjoni tal-għeluq

 

 


Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

S

L

1010

Kummerċjali standard

 

 

1020

Kummerċjali speċjali

 

 

1030

Self lill-familja/privat

 

 

2010

Ammonti pagabbli

 

3000

Obbligazzjonijiet oħra

 

 

L-ammonti indikati għandhom jirreferu biss għall-ammonti li jkunu għadhom pendenti, jiġifieri s-self mingħajr il-pagamenti li jkunu diġà saru.

Għandhom jintużaw il-kategoriji li ġejjin:

1010. Dejn — kummerċjali standard — jirreferi għas-self li mhu appoġġjat mill-ebda politika pubblika mmirata għas-self.

1020. Dejn — kummerċjali speċjali — jirreferi għas-self li jibbenefika minn appoġġ minn politika pubblika (sussidji għall-interessi, garanziji, eċċ.).

1030. Dejn — self lill-familja/privat — self mogħti lil persuna fiżika bis-saħħa tar-relazzjoni familjari/privata tagħha mad-debitur.

2010. Ammonti pagabbli — ammonti dovuti lil fornituri.

3000. Obligazzjonijiet oħra — obbligazzjonijiet differenti minn self jew ammonti pagabbli.

Għandhom jiġu rreġistrati żewġ gruppi ta' informazzjoni: (OV) il-valutazzjoni tal-ftuħ (CV) u l-valutazzjoni tal-għeluq.

Hemm żewġ kolonni: (S) obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien qasir u (L) obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien twil:

Obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien qasir — djun u obbligazzjonijiet oħra b'rabta mal-azjenda li jkunu dovuti f'inqas minn sena.

Obbligazzjonijiet fuq medda ta' żmien twil — djun u obbligazzjonijiet oħra b'rabta mal-azjenda għal tul ta' sena jew aktar.

Tabella G.

Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)

Struttura tat-tabella

Kategorija tas-sistemi ta' VAT

Kodiċi (*)

 

Grupp ta' informazzjoni

Sistema ta' VAT

Bilanċ tat-tranżazzjonijiet li mhumiex investimenti

Bilanċ tat-tranżazzjonijiet tal-investiment

C

NI

I

VA

Sistemi ta' VAT fl-azjenda agrikola

 

 

 


Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

1010

Sistema ta' VAT ewlenija fl-azjenda agrikola

1020

Sistema ta' VAT minoritarja fl-azjenda agrikola


Lista ta' sistemi ta' VAT għaż-żewġ kategoriji

C

NI

I

Sistema normali ta' VAT

1

Sistema ta' kumpens parzjali

2

 

 

L-informazzjoni monetarja fil-prospett al-biedja għandha tingħata mingħajr il-VAT.

Id-dettalji li ġejjin fuq il-VAT għandhom jiġu pprovduti bħala kategoriji:

1010.   Sistema ta' VAT ewlenija fl-azjenda agrikola

1.   Sistema normali ta' VAT— is-sistema ta' VAT li tiggarantixxi newtralità rigward l-introjtu għall-azjendi agrikoli billi l-bilanċ tal-VAT jiġi kklerjat mal-awtoritajiet tat-taxxa.

2.   Sistema ta' kumpens parzjali— is-sistema ta' VAT li ma tiggarantixxix newtralità rigward l-introjtu għall-azjendi agrikoli, għalkemm tista' tinkludi xi mekkaniżmu approssimattiv biex jiġi kkumpensat il-VAT imħallas u riċevut.

1020.   Sistema ta' VAT minoritarja fl-azjenda agrikola

Kodiċijiet kif iddefiniti għas-sistema tal-VAT ewlenija.

Hemm biss grupp ta' informazzjoni wieħed (VA) dwar is-sistema ta' VAT fl-azjenda agrikola.Hemm tliet kolonni: (C) kodiċi tas-sistema ta' VAT, (NI) bilanċ tat-tranżazzjonijiet li mhumiex investimenti u (I) bilanċ tat-tranżazzjonijiet tal-investiment.

Għas-sistema normali ta' VAT tiddaħħal biss l-indikazzjoni tagħha. Jekk l-azjenda agrikola tkun soġġetta għas-sistema ta' kumpens parzjali tal-VAT, għandhom jiġu pprovduti wkoll il-bilanċ tal-VAT għat-tranżazzjonijiet li mhumiex investimenti u l-bilanċ tal-VAT għat-tranżazzjonijiet tal-investiment.

Meta d-dħul mill-VAT iżid il-fatturat tal-azjenda, il-bilanċ tal-VAT ta' hawn fuq ikun ċifra pożittiva. F'każ li d-dħul jonqos, il-bilanċ ikun negattiv.

Tabella H.

Mezzi ta' produzzjoni

Struttura tat-tabella

Kategorija ta' mezzi ta' produzzjoni

Kodiċi (*)

 

 

 

Kolonni

Grupp ta' informazzjoni

Valur

Kwantità

V

Q

LM

Spejjeż u mezzi ta' produzzjoni marbutin mal-ħaddiema u l-makkinarju

 

 

SL

Spejjeż speċifiċi għall-bhejjem

 

 

SC

Spejjeż speċifiċi u mezzi ta' produzzjoni marbutin mal-uċuħ tar-raba'

 

 

OS

Spejjeż speċifiċi għal attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ

 

 

FO

Spejjeż ġenerali u regolari tal-irziezet

 

 


Kodiċi (*)

Grupp

Deskrizzjoni tal-kategoriji

V

Q

1010

LM

Spejjeż ta' pagi u sigurtà soċjali għall-ħaddiema mħallsa

 

1020

LM

Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju

 

1030

LM

Manutenzjoni preżenti ta' makkinarju u apparat

 

1040

LM

Fjuwils u lubrikanti tal-mutur

 

1050

LM

Spejjeż tal-karozzi

 

2010

SL

Għalf ikkonċentrat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

 

2020

SL

Għalf mhux irraffinat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

 

2030

SL

Għalf mixtri għall-qżieqeż

 

2040

SL

Għalf mixtri għall-pullam u annimali żgħar oħra

 

2050

SL

Għalf prodott fl-azjenda għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

 

2060

SL

Għalf prodott fl-azjenda għall-qżieqeż

 

2070

SL

Għalf prodott fl-azjenda għall-pullam u annimali żgħar oħra

 

2080

SL

Spejjeż veterinarji

 

2090

SL

Spejjeż speċifiċi oħrajn tal-bhejjem

 

3010

SC

Żerriegħa u nebbieta mixtrija

 

3020

SC

Żerriegħa u nebbieta mkabbra u użati fl-azjenda

 

3030

SC

Fertilizzanti u sustanzi li jtejbu l-ħamrija

 

3031

SC

Kwantità ta' N użata f'fertilizzanti minerali

 

3032

SC

Kwantità ta' P2O5 użata f'fertilizzanti minerali

 

3033

SC

Kwantità ta' K2O użata f'fertilizzanti minerali

 

3034

SC

Demel mixtri

 

3040

SC

Prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba'

 

3090

SC

Spejjeż oħra speċifiċi relatati mal-uċuħ tar-raba'

 

4010

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-forestrija u l-ipproċessar tal-injam

 

4020

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba'

 

4030

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-baqar

 

4040

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tal-bufli

 

4050

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tan-nagħaġ

 

4060

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-mogħoż

 

4070

OS

Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-laħam u ta' prodotti oħra tal-annimali

 

4090

OS

Spejjeż speċifiċi oħra marbutin ma' attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ

 

5010

FO

Manutenzjoni kurrenti tat-titjib tal-art u l-bini

 

5020

FO

Elettriku

 

5030

FO

Fjuwils għat-tisħin

 

5040

FO

Ilma

 

5051

FO

Assigurazzjoni agrikola

 

5055

FO

Assigurazzjonijiet oħra tal-azjendi agrikoli

 

5061

FO

Taxxi u drittijiet oħrajn

 

5062

FO

Taxxi fuq art u bini

 

5070

FO

Kera mħallsa, total

 

5071

FO

Kera mħallsa għall-art

 

5080

FO

Imgħax u pagamenti finanzjarji mħallsa

 

5090

FO

Spejjeż ġenerali oħrajn tal-biedja

 

Hija fakultattiva l-għotja tad-dejta msemmija fil-kodiċijiet 3031 sa 3033 fis-snin 2015 sa 2017 għall-Istati Membri li fil-passat użaw il-possibbiltà fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 385/2012 (9). L-Istati Membri li jieħdu din l-għażla jridu kull sena jinfumaw lill-Kummissjoni u lill-Kumitat Komunitarju għan-Netwerk tad-Dejta dwar il-Kontabbiltà tal-Irziezet dwar l-implimentazzjoni tal-pjan tagħhom għat-tħejjija tal-ġbir u t-trażmissjoni tad-dejta msemmija f'dawn il-kodiċijiet.

Il-mezzi ta' produzzjoni tal-irziezet (spejjeż fi flus kontanti u in natura, u kwantitajiet ta' mezzi ta' produzzjoni magħżula) huma marbuta mal-“konsum” ta' riżorsi produttivi (inkluż l-użu fl-azjenda ta' mezzi ta' produzzjoni prodotti hemmhekk stess) li jikkorrispondu mal-produzzjoni tal-azjenda waqt is-sena ta' kontabbiltà jew mal-“konsum” ta' dawk ir-riżorsi tul is-sena ta' kontabbiltà. Meta ċertu użu jirreferi, f'parti minnu, għall-użu privat u, f'parti oħra, għall-użu mill-azjenda (pereżempju elettriku, ilma, fjuwils għat-tisħin u fjuwils tal-mutur, eċċ.), hija biss din l-aħħar parti li għandha tkun inkluża fil-prospett tal-biedja. Għandu wkoll ikun inkluż il-proporzjon tal-użu tal-karozzi privati li jikkorrispondi għall-użu tagħhom għal skopijiet marbutin mal-azjenda.

Meta jiġu kkalkulati l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tas-sena ta' kontabbiltà, ix-xiri u l-użu mill-azjenda waqt is-sena għandhom jiġu aġġustati skont il-bidliet fil-valutazzjoni (inklużi bidliet fil-kultivazzjonijiet). Għal kull oġġett it-total ta' spejjeż imħallsa u l-valur tal-użu mill-azjenda agrikola għandhom jiġu rreġistrati separatament.

Meta l-ispejjeż indikati jkunu għall-“konsum” totali ta' mezzi ta' produzzjoni tul is-sena ta' kontabbiltà, imma ma jikkorrispondux mal-produzzjoni matul dik is-sena, il-bidliet fil-ħażniet ta' mezzi ta' produzzjoni (inklużi l-ispejjeż akkumulati ta' wċuħ tar-raba' li jkunu qegħdin jikbru) għandhom jiġu indikati taħt kodiċi rilevanti relatat mal-kapital li jiċċirkola.

Meta r-riżorsi ta' produzzjoni tal-azjenda (ħaddiema mħallsa jew mhux imħallsa, makkinarju jew tagħmir) jintużaw biex iżidu l-assi fissi (kostruzzjoni jew tiswijiet maġġuri ta' makkinarju, kostruzzjoni, tiswijiet maġġuri jew saħansitra tiġrif ta' bini, tħawwil jew qtugħ ta' siġar tal-frott), l-ispejjeż korrispondenti — jew stima tagħhom — ma għandhomx jiġu inklużi fl-ispejjeż tal-operat tal-azjenda. F'kull każ, l-ispejjeż tax-xogħol u s-sigħat maħduma għall-produzzjoni ta' assi fissi għandhom jiġu esklużi kemm mill-ispejjeż kif ukoll mill-informazzjoni dwar il-ħaddiema. F'każijiet eċċezzjonali, jekk ċerti spejjeż (apparti minn spejjeż ta' xogħol) użati għall-produzzjoni ta' assi fissi ma jkunux jistgħu jiġu kkalkulati separatament (pereżempju l-użu tat-trattur tal-azjenda) u jekk dan l-infiq jiġi mbagħad inkluż taħt l-ispejjeż, stima ta' dawn l-ispejjeż kollha użati għall-produzzjoni ta' assi fissi għandha tiddaħħal fit-Tabella I “Uċuħ tar-raba'” mal-kategorija tal-kodiċi tal-uċuħ tar-raba' 90900 (“Oħrajn”).

L-ispejjeż marbuta mal-“konsum” ta' assi kapitali huma rrappreżentati mid-deprezzament, u b'hekk l-infiq fuq l-akkwist ta' assi kapitali ma għandux jitqies bħala nfiq tal-azjenda. Għal istruzzjonijiet rigward id-deprezzament ara t-Tabella D “Assi”.

L-infiq fuq oġġetti kkumpensati waqt is-sena ta' kontabbiltà jew iktar tard (pereżempju tiswijiet fi trattur b'riżultat ta' inċident kopert minn polza ta' assigurazzjoni jew mir-responsabbiltà ta' parti terza) ma għandux jitniżżel bħala spejjeż tal-razzett, u d-dħul korrispondenti ma għandux jiġi inkluż fil-kontijiet tar-azjenda.

Id-dħul mill-bejgħ mill-ġdid ta' provvisti mixtrija għandu jitnaqqas mill-mezzi ta' produzzjoni korrispondenti.

L-għotjiet u s-sussidji marbuta ma' spejjeż ma għandhomx jitnaqqsu mill-oġġetti ta' spejjeż korrispondenti, imma għandhom jitniżżlu taħt kodiċijiet rilevanti mill-4100 sal-4900 fit-Tabella M “Sussidji” (ara l-istruzzjonijiet rigward dawk il-kodiċijiet). L-għotjiet u sussidji għall-investimenti jidhru fit-Tabella D “Assi”.

L-ispejjeż jinkludu wkoll kull infiq fuq xiri relatat ma' kull oġġett ta' spiża.

Il-mezzi ta' produzzjoni huma kklassifikati kif ġej:

1010.   Spejjeż ta' pagi u sigurtà soċjali għall-ħaddiema mħallsa

Din il-partita tinkludi dawn li ġejjin:

salarji u pagi attwalment imħallsa fi flus kontanti lil min jaqla' paga irrispettivament mill-bażi tar-remunerazzjoni (xogħol bl-imqieta jew bis-siegħa), bi tnaqqis ta' kull konċessjoni soċjali mħallsa lid-detentur, fil-kapaċità tiegħu bħala min iħaddem, bħala kumpens għall-ħlas ta' salarju li ma jikkorrispondix għal xogħol li attwalment ikun sar (pereżempju assenza mix-xogħol minħabba inċident, taħriġ vokazzjonali, eċċ.),

salarji u pagi in natura (pereżempju akkomodazzjoni, ikel, abitazzjoni, prodotti tal-azjenda, eċċ.),

bonusijiet għall-produttività jew għal kwalifiki, rigali, affarijiet b'xejn, qsim tal-qligħ,

infiq ieħor relatat mal-ħaddiema (spejjeż tar-reklutaġġ),

pagamenti tas-sigurtà soċjali li għandhom isiru minn min iħaddem u dawk imħallsa minnu f'isem u minflok l-impjegat,

assigurazzjoni kontra inċidenti fuq il-post tax-xogħol.

Il-pagamenti ta' sigurtà soċjali personali tad-detentur u l-assigurazzjoni relatata u dawk tal-ħaddiema mhux imħallsa ma għandhomx jitqiesu bħala spejjeż tal-azjenda agrikola.

L-ammonti li jirċievu l-ħaddiema mhux imħallsa (li skont id-definizzjoni huma inqas minn paga normali — ara d-definizzjoni ta' xogħol bla ħlas) ma għandhomx jidhru fil-prospett tal-biedja.

Konċessjonijiet (fi flus kontanti jew in natura) imħallsa lill-ħaddiema mħallsa rtirati u li ma għadhomx impjegati mal-azjenda ma għandhomx jidħlu taħt dan il-partita, imma taħt il-kodiċi “Spejjeż ġenerali u regolari oħrajn tal-biedja”.

1020.   Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju

Din il-partita tinkludi dawn li ġejjin:

nefqa totali fir-rigward tax-xogħol fl-azjenda imwettaq minn kuntratturi agrikoli. Dan jinkludi ġeneralment il-prezz tal-użu ta' tagħmir (inkluż il-fjuwil) u x-xogħol. Fil-każ li l-prezz tal-materjali użati, minbarra l-fjuwil (jiġifieri prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba', fertilizzanti u żrieragħ), ikun ukoll inkluż fil-kuntratt, il-prezz ta' dawn il-materjali għandu jkun eskluż. Dan l-ammont (jekk meħtieġ issir stima) għandu jiddaħħal taħt il-prezz tal-prodott korrispondenti (pereżempju l-pestiċidi għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 3040“Prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba'”),

l-ispiża tal-kiri ta' magni użati mill-ħaddiema tal-azjenda. L-ispejjeż tal-fjuwil użat f'makkinarju mikri għandu jiġi rreġistrat taħt il-kodiċi 1040“Fjuwils u lubrikanti tal-mutur”,

l-ispiża tal-kiri fit-tul (leasing) ta' magni użati mill-ħaddiema tal-azjenda. L-ispejjeż tal-fjuwil u tal-manutenzjoni ta' magni mikrija għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi rilevanti (kodiċi 1030“Manutenzjoni preżenti ta' makkinarju u apparat” u 1040“Fjuwils u lubrikanti tal-mutur”).

1030.   Manutenzjoni preżenti ta' makkinarju u apparat

L-ispiża tal-manutenzjoni ta' makkinarju u tagħmir u ta' tiswijiet żgħar li ma jaffettwawx il-valur fis-suq tal-apparat (ħlas tal-mekkanik, prezz tal-partijiet li jissostitwixxu dawk difettużi, eċċ.).

Din il-partita tinkludi x-xiri ta' tagħmir żgħir, l-ispejjeż ta' oġġetti magħmulin minn sarraġġ u tax-xogħol tan-nagħal taż-żwiemel, ix-xiri ta' tajers, oqfsa ta' appoġġ, ħwejjeġ protettivi għal xogħol insanitarju, deterġenti għat-tindif ta' tagħmir b'mod ġenerali, u l-proporzjon tal-ispejjeż tal-karrozzi privati li jikkorrispondu għall-użu tagħhom għal skopijiet tal-azjenda (ara wkoll il-kodiċi 1050). Id-deterġenti użati għat-tindif ta' tagħmir tal-bhejjem (pereżempju magni tal-ħalib) għandhom jiddaħħlu taħt il-kodiċi 2090“Spejjeż speċifiċi oħrajn tal-bhejjem”.

Tiswijiet maġġuri li jżidu l-valur tat-tagħmir meta mqabbel mal-valur tiegħu qabel ma jsiru t-tiswijiet mhumiex inklużi taħt dan il-kodiċi (ara wkoll l-istruzzjonijiet dwar id-deprezzament fit-tabella D “Assi”).

1040.   Fjuwils u lubrikanti tal-mutur

Din il-partita tinkludi wkoll il-proporzjon tal-ispejjeż tal-fjuwils u l-lubrikanti għall-karozzi privati li jikkorrispondi għall-użu tagħhom għal skopijiet tal-azjenda (ara wkoll il-kodiċi 1050).

Fejn il-prodotti jintużaw kemm bħala fjuwil tal-mutur kif ukoll għat-tisħin, is-somma totali tinqasam f'żewġ kodiċijiet:

1040.

“Fjuwils u lubrikanti tal-mutur”

5030.

“Fjuwils għat-tisħin”.

1050.   Spejjeż tal-karozzi

Meta l-proporzjon tal-azjenda agrikola mill-ispiża fuq karrozzi privati jiġi kkalkulat b'mod arbitrarju (pereżempju ammont fiss għal kull kilometru), dawn l-ispejjeż jiġu indikati taħt dan il-kodiċi.

Għalf tal-bhejjem

L-għalf użat jinqasam f'dak mixtri u dak prodott fl-azjenda.

L-għalf tal-bhejjem mixtri jinkludi supplimenti minerali, prodotti tal-ħalib (mixtrija jew irritornati lill-azjenda) u prodotti għall-preservazzjoni u l-ħżin ta' għalf tal-bhejjem, kif ukoll in-nefqa fuq ir-ragħa, fuq l-użu ta' għelieqi u mergħat komuni mhux inklużi fl-EAU, u fuq il-kiri ta' art għat-tkabbir tal-għalf mhux inkluża fl-EAU. Il-mifrex u t-tiben mixtrija huma inklużi wkoll mal-għalf tal-bhejjem mixtri.

L-għalf mixtri għall-bhejjem li jirgħu huwa subdiviż f'għalf ikkonċentrat u għalf mhux ipproċessat (inklużi in-nefqa fuq ir-ragħa u l-użu ta' għelieqi u mergħat komuni u artijiet għat-tkabbir tal-għalf mhux inklużi fl-EAU, u l-mifrex u t-tiben mixtrija).

Il-kodiċi 2010“Għalf ikkonċentrat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)” jinkludi b'mod partikolari kejkijiet taż-żejt, għalf kompost, ċereali, ħaxix imnixxef, polpa mnixxfa tal-pitrava zokkrija, ħut mitħun, ħalib u prodotti tal-ħalib, minerali u prodotti għall-preservazzjoni u l-ħżin ta' dan l-għalf tal-bhejjem.

In-nefqa fuq xogħol imwettaq minn kuntratturi agrikoli għall-produzzjoni ta' foraġġ mhux ipproċessat, pereżempju ħżin ta' ħaxix tal-għalf f'sajlo, għandu jitniżżel taħt il-kodiċi 1020“Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju”.

L-għalf tal-bhejjem prodott u użat fl-azjenda jinkludi prodotti tal-azjenda użati bħala għalf tal-bhejjem li jistgħu jinbiegħu (inkluż ħalib u prodotti tal-ħalib, imma eskluż il-ħalib li jerdgħu l-għoġġiela, li ma għandux jitqies). Il-mifrex u t-tiben prodotti mill-azjenda huma inklużi biss jekk ikunu prodott li jista' jinbiegħ fir-reġjun u fis-sena inkwistjoni.

Għandha tingħata l-analiżi ekonomika li ġejja:

Għalf mixtri:

2010.

Għalf ikkonċentrat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

2020.

Għalf mhux irraffinat mixtri għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

2030.

Għalf mixtri għall-qżieqeż

2040.

Għalf mixtri għall-pullam u annimali żgħar oħra

Għalf prodott fl-azjenda li l-azjendi jużawh bħala:

2050.

Għalf prodott fl-azjenda għal bhejjem li jirgħu (ekwini, ruminanti)

2060.

Għalf prodott fl-azjenda għall-qżieqeż

2070.

Għalf prodott fl-azjenda għall-pullam u annimali żgħar oħra

2080.   Spejjeż veterinarji

L-ispejjeż tal-miżati tal-veterinarji u tal-mediċini.

2090.   Spejjeż speċifiċi oħrajn tal-bhejjem

In-nefqa kollha direttament marbuta mal-produzzjoni tal-bhejjem li ma jaqgħu taħt ebda dispożizzjoni separata fil-kodiċijiet l-oħrajn tat-Tabella H: pagamenti għall-kiri taż-żwiemel tar-razza għat-tgħammir, inseminazzjoni artifiċjali, tiswija, testijiet tal-ħalib, abbonament u reġistrazzjoni fil-kotba tal-merħliet, deterġenti għat-tindif ta' tagħmir tal-bhejjem (pereżempju magni tal-ħlib), materjali tal-ippakkjar għal prodotti tal-bhejjem, l-ispejjeż tal-ħżin u l-preparazzjoni għas-suq ta' prodotti tal-bhejjem tal-azjenda magħmula barra l-azjenda, l-ispiża tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tal-bhejjem tal-azjenda, l-ispejjeż tar-rimi tad-demel żejjed, eċċ. L-ispejjeż jinkludu wkoll il-kiri għal żmien qasir ta' bini użat għaż-żamma ta' annimali jew għall-ħżin ta' prodotti konnessi magħhom. Ma jinkludux l-ispejjeż speċifiċi tal-ipproċessar ta' prodotti tal-annimali kif irreġistrati taħt il-kodiċijiet mill-4030 sal-4070 tat-Tabella H.

3010.   Żerriegħa u nebbieta mixtrija

Iż-żerriegħa u n-nebbieta mixtrija kollha, inklużi basal, basal tal-qasab, u tuberi. L-ispejjeż ta' siġar żgħar u buxxijiet għal tħawwil mill-ġdid jirrappreżentaw investiment u għandhom jidhru jew taħt il-kodiċi 2010 tat-Tabella D “Assi bijoloġiċi — pjanti” jew taħt il-kodiċi 5010 tat-Tabella D “Art tal-foresti, inkluż injam wieqaf”. Madankollu, l-ispejjeż tas-siġar żgħar u buxxijiet għal operazzjoni minuri ta' tħawwil mill-ġdid għandhom jitqiesu bħala spejjeż għas-sena ta' kontabbiltà u għandhom jiġu indikati taħt il-kodiċi preżenti ħlief għal dawk li għandhom x'jaqsmu ma' foresti marbuta mal-azjenda agrikola, li għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 4010“Spejjeż speċifiċi tal-forestrija u l-ipproċessar tal-injam”.

L-ispejjeż tal-ipproċessar taż-żerriegħa (tqassim diżinfettar) huma inklużi wkoll taħt dan il-kodiċi.

3020.   Żerriegħa u nebbieta mkabbra u użati fl-azjenda

Iż-żerriegħa u n-nebbieta mixtrija kollha (inklużi basal, basal tal-qasab u tuberi) imkabbra u użati fl-azjenda.

3030.   Fertilizzanti u sustanzi li jtejbu l-ħamrija

Il-fertilizzanti u s-sustanzi kollha mixtrija għat-titjib tal-ħamrija (pereżempju lumi aħdar), inklużi kompost, pit u demel (eskluż demel prodott fl-azjenda).

Il-fertilizzanti u s-sustanzi li jtejbu l-ħamrija użati għall-foresti li jiffurmaw parti mill-azjenda agrikola għandhom jitniżżlu taħt il-kodiċi 4010“Spejjeż speċifiċi tal-forestrija u tal-ipproċessar tal-injam”.

3031.   Il-kwanitità ta' nitroġenu (N) fil-fertilizzanti minerali użati

Il-kwantità totali (piż) ta' nitroġenu f'termini ta' N inkluż fil-fertilizzanti minerali użati, stmata abbażi tal-kwantità tal-fertilizzanti minerali u n-N li fihom.

3032.   Il-kwantità ta' fosfru ((P2O5) fil-fertilizzanti minerali użati

Il-kwantità totali (piż) tal-fosfru f'termini ta' P2O5 fil-fertilizzanti minerali użati, stmata abbażi tal-kwantità tal-fertilizzanti minerali u l-P2O5 li fihom.

3033.   Il-kwantità ta' potassju ((K2O) fil-fertilizzanti minerali użati

Il-kwantità totali (piż) tal-potassju f'termini ta' K2O fil-fertilizzanti minerali użati, stmata abbażi tal-kwantità tal-fertilizzanti minerali u l-K2O li fihom.

3034.   Demel mixtri

Il-valur tad-demel mixtri.

3040.   Prodotti għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba'

Il-materjal kollu għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba' u tal-pjanti kontra organiżmi ta' ħsara u mard, predaturi, temp ħażin, eċċ. (insettiċidi, fungiċidi, erbiċidi, lixki bil-velenu, affarijiet li jbeżżgħu l-għasafar, gverti kontra s-silġ, ħarsien kontra l-ġelu, eċċ.). Jekk l-operazzjonijiet għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba' jitwettqu minn kuntrattur u jekk il-prezz tal-materjali ta' protezzjoni użati ma jkunx magħruf separatament, it-total għandu jiddaħħal taħt il-kodiċi 1020“Xogħol b'kuntratt u kiri ta' makkinarju”.

Il-materjali protettivi użati għall-foresti li jiffurmaw parti mill-azjenda agrikola għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 4010“Spejjeż speċifiċi marbutin mal-forestrija u mal-ipproċessar tal-injam”.

3090.   Spejjeż oħra speċifiċi relatati mal-uċuħ tar-raba'

L-ispejjeż kollha direttament relatati mal-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba' (inklużi mergħat u bur permanenti) li għalihom ma hemm l-ebda dispożizzjoni separata fl-oġġetti ta' spejjeż l-oħrajn: materjali tal-ippakkjar u l-irbit, spagi u ħbula, l-ispejjeż tal-analiżi tal-ħamrija, spejjeż tal-kompetizzjoni tal-uċuħ tar-raba', kisi tal-plastik (pereżempju għat-tkabbir tal-frawli), provvisti għall-preservazzjoni tal-uċuħ tar-raba', ħżin u preparazzjoni għas-suq ta' wċuħ tar-raba' magħmula barra l-azjenda, l-ispiża ta' kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-uċuħ tar-raba' tal-azjenda, ammonti mħallsa għax-xiri ta' wċuħ tar-raba' weqfin li jistgħu jitqiegħdu fis-suq jew għall-kiri ta' art għal perjodu ta' inqas minn sena għat-tkabbir ta' wċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq, provvisti tal-għeneb u ż-żebbuġ ipproċessati fl-azjenda, eċċ. Dawn l-ispejjeż ma jinkludux l-ispejjeż speċifiċi tal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba' differenti mill-għeneb u ż-żebbuġ, li għandhom jiġu rreġistrati taħt il-kodiċi 4020. Huwa inkluż ukoll il-kiri għal żmien qasir ta' bini użat għal uċuħ tar-raba' li jistgħu jitqiegħdu fis-suq.

4010.   Spejjeż speċifiċi marbutin mal-forestrija u l-ipproċessar tal-injam

Fertilizzanti, materjali protettivi, spejjeż speċifiċi mħalltin. Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4020.   Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba'

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar tal-uċuħ tar-raba' (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew tal-kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4030.   Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-baqar

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar ta' ħalib tal-baqra (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew ta' kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4040.   Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tal-bufli

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar ta' ħalib tal-bufli (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew ta' kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4050.   Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tan-nagħaġ

Ingredjenti, materjali mhux maħduma jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar ta' ħalib tan-nagħaġ (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew ta' kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4060.   Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-prodotti tal-ħalib tal-mogħoż

Ingredjenti, materjali mhux maħduma, jew prodotti semiproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar tal-ħalib tal-mogħoż (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew tal-kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4070.   Spejjeż speċifiċi marbutin mal-ipproċessar tal-laħam u ta' prodotti oħra tal-annimali

Ingredjenti, materjali mhux maħduma, jew prodotti nofshom ipproċessati, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra marbutin mal-ipproċessar tal-laħam jew ta' prodotti oħra tal-annimali mhux imsemmija taħt il-kodiċijiet mill-4030 sal-4060 (pereżempju l-ispejjeż speċifiċi tal-ippakkjar jew tal-kummerċjalizzazzjoni). Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

4090.   Spejjeż speċifiċi oħra marbutin ma' attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ

Materjali mhux maħduma, tal-azjenda stess jew mixtrija, u spejjeż speċifiċi oħra ta' attivitajiet oħra bi skop ta' qligħ. Spejjeż ta' ħaddiema, xogħol b'kuntratt u mekkanizzazzjoni mhumiex inklużi; dawn jidhru taħt il-kodiċijiet adegwati ta' spejjeż.

5010.   Manutenzjoni kurrenti tat-titjib tal-art u l-bini

Manutenzjoni (tat-tip tal-inkwilin) ta' bini u titjib tal-art inklużi serer, tipi ta' oqfsa u appoġġi. Ix-xiri ta' materjali tal-bini għall-manutenzjoni kurrenti ta' bini għandu jiddaħħal taħt dan il-kodiċi.

Ix-xiri ta' materjali tal-bini għal investimenti ġodda għandu jiddaħħal taħt il-kodiċijiet rilevanti fil-grupp ta' informazzjoni “Investimenti/Xiri” tat-Tabella D “Assi”.

L-ispejjeż ta' tiswijiet maġġuri fil-bini li jżidu l-valur tiegħu (manutenzjoni maġġuri) mhumiex inklużi taħt dan il-kodiċi. Dawn l-ispejjeż jidhru bħala investimenti taħt il-kodiċi 3030 tat-Tabella D “Binjiet fl-azjenda”.

5020.   Elettriku

Il-konsum totali tal-elettriku għall-użu kummerċjali tal-azjenda.

5030.   Fjuwils għat-tisħin

Konsum totali ta' fjuwils għat-tisħin għal użu kummerċjali tal-azjenda, inkluż it-tisħin ta' serer.

5040.   Ilma

Spejjeż ta' konnessjoni mal-mejns u konsum ta' ilma għall-iskopijiet kollha tal-azjenda, inkluża t-tisqija. L-ispejjeż għall-użu ta' apparat tal-ilma tal-azjenda għandhom jiddaħħlu taħt il-kodiċijiet xierqa: deprezzament ta' makkinarju u apparat, manutenzjoni kurrenti ta' makkinarju u apparat, fjuwils tal-muturi, elettriku.

5051.   Assigurazzjoni agrikola

L-ispejjeż tal-assigurazzjoni b'rabta mal-introjtu li ġej mill-produzzjoni agrikola jew kwalunkwe komponent tagħha, inkluża assigurazzjoni kontra l-mewt ta' annimali u ħsara fl-uċuħ tar-raba' eċċ.

5055.   Assigurazzjonijiet oħra tal-azjendi agrikoli

Il-primjums tal-assigurazzjoni kollha li jkopru r-riskji tal-azjenda (għajr dawk agrikoli), bħar-responsabbiltà tad-detentur lejn partijiet terzi, nar, għargħar, għajr primjums tal-assigurazzjoni li jkopru inċidenti fuq il-post tax-xogħol, li jidhru taħt il-kodiċi 1010 ta' din it-tabella. Huma inklużi l-primjums ta' assigurazzjoni għall-bini.

5061.   Taxxi u drittijiet oħrajn marbuta mal-azjenda agrikola

It-taxxi u d-drittijiet l-oħrajn kollha relatati mal-kummerċ tal-azjenda agrikola, inklużi dawk imposti f'konnessjoni mal-miżuri ta' ħarsien ambjentali, imma esklużi l-VAT u t-taxxi imposti fuq art, bini jew xogħol. Taxxi diretti fuq id-dħul tad-detentur ma għandhomx jingħaddu mal-ispejjeż tal-azjenda.

5062.   Taxxi u pagamenti oħrajn fuq art u bini

Taxxi, rati u pagamenti oħrajn pagabbli fir-rigward ta' titolu ta' proprjetà ta' art agrikola u bini okkupati mis-sid jew taħt skemi ta' qsim tal-uċuħ tar-raba'.

5070.   Kera mħallsa

Kera mħallsa (fi flus kontanti jew in natura) għal art mikrija, bini, kwoti u drittijiet oħrajn għall-kummerċ tal-azjenda. Għandha tiddaħħal biss il-parti kummerċjali tal-irziezet u ta' bini ieħor mikri. Spejjeż ta' kiri ta' kwoti mhux marbuta mal-art għandhom jiddaħħlu wkoll fit-Tabella E.

5071.   Kera mħallsa għall-art

5080.   Imgħax u pagamenti finanzjarji mħallsa

Imgħaxijiet u pagamenti finanzjarji fuq kapital misluf (self) miksub għall-iskopijiet tal-azjenda. Din l-informazzjoni hija obbligatorja.

Is-sussidji fuq l-interessi m'għandhomx jitnaqqsu, imma għandhom jiddaħħlu fit-Tabella M taħt il-kodiċi 3550.

5090.   Spejjeż ġenerali oħrajn tal-biedja

L-ispejjeż l-oħrajn kollha tal-biedja mhux imsemmija taħt il-kodiċijiet preċedenti (miżati tal-kontabilisti, servizzi segretarjali u spejjeż tal-uffiċċju, spejjeż tat-telefown, kontribuzzjonijiet u abbonamenti mħalltin, eċċ.).

Tabella I

Uċuħ tar-raba'

Struttura tat-tabella

 

Kategorija ta' wċuħ tar-raba'

Kodiċi (*)

 

Tip ta' wċuħ tar-raba'

Kodiċi (**)

Dejta nieqsa

Kodiċi (***)

Grupp ta' informazzjoni

Kolonni

Erja totali

Parti msaqqija

Parti għat-tkabbir ta' wċuħ għall-enerġija

Parti għall-OĠM

Kwantità

Valur

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Erja

 

 

 

 

OV

Valutazzjoni tal-ftuħ

 

CV

Valutazzjoni tal-għeluq

 

PR

Produzzjoni

 

SA

Bejgħ

 

 

FC

Awtokonsum u benefiċċji in natura

 

FU

Użu tal-azjenda

 

Għall-kategorija ta' wċuħ tar-raba' għandhom jintużaw il-kodiċijiet li ġejjin:

Kodiċi (*)

Deskrizzjoni

Ċereali għall-produzzjoni ta' qmuħ (inklużi ż-żrieragħ)

10110

Qamħ komuni u spelt

10120

Qamħ durum

10130

Segala

10140

Xgħir

10150

Ħafur

10160

Żerriegħa tal-qamħirrun

10170

Ross

10190

Ċereali oħrajn għall-produzzjoni tal-qmuħ

Legumi mnixxfin kif ukoll uċuħ tar-raba' mkabbra għall-proteini għall-produzzjoni ta' qmuħ (inklużi żrieragħ u taħlitiet ta' ċereali u legumi)

10210

Piżelli, favetta u lupini ħelwin

10220

Għads, ċiċri u ġulbiena

10290

Uċuħ tar-raba' oħra mkabbra għall-proteini

10300

Patata (inkluża patata bikrija u żerriegħa)

10310

Patata għal-lamtu

10390

Patata oħra

10400

Pitravi żokkrija (eskluża ż-żerriegħa)

10500

Għeruq tal-għalf u brassiki (eskluża ż-żerriegħa)

Pjanti industrijali

10601

Tabakk

10602

Ħops

10603

Qoton

10604

Lift u lift tan-nevew

10605

Ġirasol

10606

Soja

10607

Żerriegħa tal-kittien (kittien taż-żejt)

10608

Uċuħ tar-raba' oħrajn b'żerriegħa taż-żejt

10609

Kittien

10610

Qanneb

10611

Pjanti oħra mkabbra għall-fibra

10612

Pjanti aromatiċi, mediċinali u tal-kċina

10613

Kannamiela

10690

Uċuħ tar-raba' industrijali oħra mhux imsemmija xi mkien ieħor

Ħaxix frisk, bettieħ u frawli li minnhom:

Ħaxix frisk, bettieħ u frawli — Imkabbrin barra jew taħt għata protettiva baxxa (mhux aċċessibbli)

10711

Ħaxix frisk, bettieħ u frawli — Imkabbrin fil-beraħ

10712

Ħaxix frisk, bettieħ u frawli — Ġardinaġġ kummerċjali

10720

Ħaxix frisk, bettieħ u frawli li minnhom — Taħt il-ħġieġ jew taħt għata protettiva oħra (aċċessibbli)

Dettalji għas-sottokategoriji kollha ta' “ħaxix frisk, bettieħ u frawli”:

10731

Pastard u brokkli

10732

Ħass

10733

Tadam

10734

Qamħirrum ħelu

10735

Basal

10736

Tewm

10737

Karrotti

10738

Frawli

10739

Bettieħ

10790

Ħaxix ieħor

Fjuri u pjanti ornamentali (minbarra l-imxietel)