EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0147

Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija)

SL L 20, 26.1.2010, p. 7–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj

15/Sv. 32

HR

Službeni list Europske unije

128


32009L0147


L 020/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2009/147/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 30. studenoga 2009.

o očuvanju divljih ptica

(kodificirana verzija)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (3) nekoliko je puta značajno izmijenjena (4). Spomenutu bi Direktivu radi jasnoće i racionalnosti trebalo kodificirati.

(2)

Odlukom br. 1600/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2002. o utvrđivanju Šestog programa djelovanja Zajednice za okoliš (5) zahtijevaju se posebne mjere za očuvanje biološke raznolikosti koje uključuju zaštitu ptica i njihovih staništa.

(3)

Broj mnogih vrsta divljih ptica koje prirodno obitavaju na europskom državnom području država članica opada, u nekim slučajevima vrlo brzo. To opadanje ozbiljno ugrožava očuvanje prirodnog okoliša, posebno zato što se time ugrožava biološka ravnoteža.

(4)

Vrste divljih ptica koje prirodno obitavaju na europskom državnom području država članica uglavnom su migracijske vrste. Te vrste predstavljaju zajedničko nasljeđe i učinkovita zaštita ptica tipičan je prekogranični okolišni problem koji podrazumijeva zajedničku odgovornost.

(5)

Očuvanje vrsta divljih ptica koje prirodno obitavaju na europskom državnom području država članica potrebno je radi ostvarivanja ciljeva Zajednice u pogledu poboljšanja životnih uvjeta i održivog razvoja.

(6)

Predviđene mjere moraju se odnositi na različite faktore koji mogu utjecati na broj ptica, na primjer na posljedice djelovanja čovjeka, posebno na uništavanje i onečišćivanje njihovih staništa, hvatanje i ubijanje te na trgovinu koja proizlazi iz takve prakse; u okviru politike očuvanja strogost tih mjera trebalo bi prilagoditi konkretnim situacijama u kojima se nalaze različite vrste.

(7)

Cilj očuvanja je dugoročna zaštita prirodnih resursa kao sastavnog dijela naslijeđa naroda Europe i upravljanje tim resursima. Ono omogućuje kontrolu prirodnih resursa i uređuje njihovo korištenje na temelju mjera potrebnih za održavanje i prilagođavanje prirodne ravnoteže između vrsta, koliko je to u razumnim okvirima moguće.

(8)

Zaštita, održavanje ili obnavljanje dovoljne raznolikosti kao i područja staništa od ključne su važnosti za očuvanje svih vrsta ptica. Na određene vrste ptica trebalo bi primijeniti posebne mjere očuvanja koje se odnose na njihova staništa, kako bi se osiguralo njihovo preživljavanje i razmnožavanje na njihovom području raširenosti. Te mjere isto tako moraju obuhvatiti migracijske vrste i biti koordinirane, s ciljem uspostavljanja jedne usklađene cjeline.

(9)

Radi sprečavanja mogućeg negativnog utjecaja na razine iskorištavanja zbog komercijalnih interesa treba nametnuti opću zabranu trgovanja te ograničiti sva odstupanja za one vrste čiji biološki status to dopušta, uzimajući pritom u obzir posebne uvjete koji prevladavaju u različitim regijama.

(10)

Neke se vrste zbog njihove visoke populacijske razine, zemljopisne raširenosti i stope razmnožavanja u Zajednici kao cjelini smiju izlovljavati, što predstavlja prihvatljivo iskorištavanje ako se postave i poštuju određene granice, budući da to izlovljavanje mora biti u skladu s održavanjem populacije tih vrsta na zadovoljavajućoj razini.

(11)

Različita sredstva, naprave ili metode za masovno ili neselektivno hvatanje ili ubijanje i izlovljavanje treba zabraniti radi prekomjernog utjecaja koji imaju ili bi mogli imati na broj ptica predmetnih vrsta.

(12)

Zbog važnosti koja se može pripisati nekim specifičnim situacijama, trebalo bi predvidjeti mogućnost odstupanja pod određenim uvjetima, pod nadzorom Komisije.

(13)

Očuvanje ptica, a posebno migracijskih ptica, još uvijek predstavlja problem koji treba znanstveno istražiti. Takva će istraživanja isto tako omogućiti procjenu učinkovitosti poduzetih mjera.

(14)

Uz savjetovanje s Komisijom trebalo bi voditi računa o tome da unošenje bilo koje vrste divljih ptica koja prirodno ne obitava na europskom državnom području država članica ne nanese štetu lokalnoj flori i fauni.

(15)

Komisija će svake tri godine sastaviti i dostaviti državama članicama cjelovito izvješće na temelju informacija koje joj pošalju države članice u vezi primjene nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive.

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(17)

Komisiju bi posebno trebalo ovlastiti za izmjene Priloga s obzirom na znanstveni i tehnički napredak. Budući da su te mjere iz općeg područje primjene i da su namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, one moraju biti donesene u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(18)

Ova Direktiva ne bi smjela dovesti u pitanje obaveze država članica u pogledu rokova za prenošenje direktiva iz Priloga III. dijela B u nacionalno pravo,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Ova se Direktiva odnosi na očuvanje svih vrsta divljih ptica koje prirodno obitavaju na europskom državnom području država članica na koje se primjenjuje Ugovor. Ona se odnosi na zaštitu tih vrsta, upravljanje i nadzor nad tim vrstama i njome se utvrđuju pravila o njihovom iskorištavanju.

2.   Primjenjuje se na ptice, njihova jaja, gnijezda i staništa.

Članak 2.

Države članice poduzimaju potrebne mjere za održavanje populacije vrsta iz članka 1. na razini koja odgovara posebno ekološkim, znanstvenim i kulturološkim zahtjevima, istodobno uzimajući u obzir gospodarske i rekreacijske zahtjeve, ili za prilagođavanje tih vrsta toj razini.

Članak 3.

1.   S obzirom na zahtjeve iz članka 2., države članice poduzimaju potrebne mjere za očuvanje, održavanje ili ponovnu uspostavu dovoljne raznolikosti i veličine staništa za sve vrste ptica iz članka 1.

2.   Očuvanje, održavanje ili ponovna uspostava biotopa i staništa prvenstveno uključuju sljedeće mjere:

(a)

stvaranje zaštićenih područja;

(b)

održavanje i upravljanje u skladu s ekološkim potrebama staništa unutar i izvan zaštićenih zona;

(c)

ponovno uspostavljanje uništenih biotopa;

(d)

stvaranje biotopa.

Članak 4.

1.   Vrste ptica navedene u Prilogu I. predmet su posebnih mjera očuvanja koje se odnose na njihova staništa, kako bi se osiguralo njihovo preživljavanje i razmnožavanje na njihovom području raširenosti.

S tim u vezi, uzimaju se u obzir

(a)

vrste u opasnosti od izumiranja;

(b)

vrste osjetljive na određene promjene u njihovim staništima;

(c)

vrste koje se smatraju rijetkima zbog male populacije ili ograničene lokalne raširenosti;

(d)

druge vrste koje zahtijevaju posebnu pažnju zbog posebne prirode njihovih staništa.

Trendovi i promjene populacijskih razina uzimaju se u obzir kao podloga za ocjenjivanje.

Države članice posebno klasificiraju područja koja su s obzirom na broj i veličinu najprimjerenija kao posebna zaštićena područja za očuvanje tih vrsta u okviru morskih i kopnenih zemljopisnih područja gdje se primjenjuje ova Direktiva.

2.   Države članice poduzimaju slične mjere za migracijske vrste koje se redovito pojavljuju a nisu navedene u Prilogu I., imajući na umu potrebu za njihovom zaštitom u okviru morskih i kopnenih zemljopisnih područja gdje se ova Direktiva primjenjuje s obzirom na područja za njihovo razmnožavanje, mitarenje i prezimljavanje te odmorišta duž njihovih migracijskih putova. U tu svrhu države članice trebaju obratiti posebnu pozornost na zaštitu močvarnih područja, a posebno na močvarna područja od međunarodnog značaja.

3.   Države članice šalju Komisiji sve relevantne informacije kako bi Komisija mogla poduzeti odgovarajuće inicijative u svrhu koordinacije koja je potrebna da bi se osiguralo da područja utvrđena u stavcima 1. i 2. čine usklađenu cjelinu koja ispunjava zahtjeve u pogledu zaštite tih vrsta na morskim i kopnenim zemljopisnim područjima gdje se primjenjuje ova Direktiva.

4.   U vezi s zaštićenim područjima iz stavaka 1. i 2., države članice poduzimaju odgovarajuće mjere za sprečavanje onečišćavanja ili pogoršavanja stanja staništa ili bilo kakvih poremećaja koji negativno utječu na ptice u tolikoj mjeri da bi to bilo značajno s obzirom na ciljeve iz ovog članka. Države članice nastoje spriječiti onečišćavanje ili pogoršavanje stanja staništa i izvan tih zaštićenih područja.

Članak 5.

Ne dovodeći u pitanje članke 7. i 9. države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi uspostavile opći sustav zaštite svih vrsta ptica navedenih u članku 1., posebno zabranjujući:

(a)

namjerno ubijanje ili hvatanje na bilo koji način;

(b)

namjerno uništavanje ili oštećivanje njihovih gnijezda i jaja ili uklanjanje njihovih gnijezda;

(c)

izuzimanje njihovih jaja iz prirode i njihovo posjedovanje, čak i ako su prazna;

(d)

namjerno uznemiravanje tih ptica, posebno u razdoblju razmnožavanja ili podizanja mladunčadi, u tolikoj mjeri da bi to uznemiravanje bilo značajno s obzirom na ciljeve iz ovog članka;

(e)

držanje ptica koje pripadaju vrstama čije izlovljavanje i hvatanje su zabranjeni.

Članak 6.

1.   Ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3. države članice za sve ptice iz članka 1. zabranjuju prijevoz za prodaju, držanje za prodaju i nuđenje za prodaju živih ili mrtvih ptica i bilo kojih lako prepoznatljivih dijelova ili derivata tih ptica.

2.   Aktivnosti iz stavka 1. ne zabranjuju se za vrste iz Priloga III. dijela A, pod uvjetom da su ptice zakonito ubijene ili uhvaćene ili stečene na neki drugi zakoniti način.

3.   Za vrste navedene u Prilogu III. dijelu B države članice mogu na svom području dozvoliti aktivnosti iz stavka 1., uz predviđena određena ograničenja, pod uvjetom da su ptice zakonito ubijene ili uhvaćene ili stečene na neki drugi zakoniti način.

Države članice koje žele izdati takvo odobrenje najprije se savjetuju s Komisijom kako bi zajednički s njom procijenile bi li trgovanje primjercima tih vrsta rezultiralo ili bi se opravdano moglo očekivati da će rezultirati razinama populacije, zemljopisnom raširenošću ili stopama razmnožavanja vrsta koje su ugrožene u cijeloj Zajednici. Ako se na temelju te procjene pokaže da će namjeravano odobrenje, prema mišljenju Komisije, rezultirati ugrožavanjem bilo koje od gore spomenutih vrsta ili mogućnošću njihovoga ugrožavanja, Komisija predmetnoj državi članici dostavlja obrazloženu preporuku u kojoj izražava svoje protivljenje trgovanju dotičnim vrstama. Ako Komisija smatra da takav rizik ne postoji, o tome obavješćuje predmetnu državu članicu.

Odluka Vijeća objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Države članice koje izdaju odobrenje u skladu s ovim stavkom, u pravilnim vremenskim razmacima provjeravaju jesu li uvjeti za izdavanje tog odobrenja još uvijek ispunjeni.

Članak 7.

1.   Zbog njihove visoke populacijske razine, zemljopisne raširenosti i stope razmnožavanja u cijeloj Zajednici, vrste navedene u Prilogu II. smiju se izlovljavati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Države članice osiguravaju da izlovljavanje tih vrsta ne ugrožava nastojanja da se one očuvaju na područjima njihove raširenosti.

2.   Vrste iz Priloga II. dijela A smiju se izlovljavati na morskim i kopnenim zemljopisnim područjima gdje se primjenjuje ova Direktiva.

3.   Vrste iz Priloga II. dijela B smiju se izlovljavati samo u državama članicama u vezi s kojima su navedene.

4.   Države članice osiguravaju da lov, uključujući sokolarenje ako se prakticira, kako se provodi u skladu s nacionalnim mjerama koje su na snazi, bude u skladu s načelima mudrog korištenja i ekološki uravnotežene kontrole predmetnih vrsta ptica i da ta praksa s obzirom na populaciju tih vrsta, posebno migracijskih, bude usklađena s mjerama koje proizlaze iz članka 2.

One se posebno moraju pobrinuti da se vrste na koje se primjenjuje lovno zakonodavstvo ne izlovljavaju tijekom sezone podizanja mladunčadi ili različitih faza razmnožavanja.

Kad se radi o migracijskim vrstama, posebno se moraju pobrinuti da se vrste na koje se primjenjuju propisi o lovstvu ne izlovljavaju tijekom razdoblja razmnožavanja ili tijekom njihovog povratka u područja gdje podižu mladunčad.

Države članice šalju Komisiji sve relevantne informacije o praktičnoj primjeni svojih propisa o lovstvu.

Članak 8.

1.   Što se tiče izlovljavanja, hvatanja ili ubijanja ptica u skladu s ovom Direktivom, države članice zabranjuju uporabu svih sredstava, mjera ili metoda namijenjenih za masovno ili neselektivno hvatanja ili ubijanje ptica, koji bi mogli uzrokovati lokalni nestanak neke vrste, posebno uporabu onih iz Priloga IV. točke (a).

2.   Osim toga, države članice zabranjuju svaki lov iz prijevoznih sredstava i u skladu s uvjetima iz Priloga IV. točke (b).

Članak 9.

1.   Države članice mogu odstupiti od odredaba iz članaka od 5. do 8., ako ne postoji drugo zadovoljavajuće rješenje, iz sljedećih razloga:

(a)

u interesu javnog zdravlja i sigurnosti,

u interesu sigurnosti zračnog prometa,

radi sprečavanja nanošenja ozbiljne štete usjevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodama,

radi zaštite flore i faune;

(b)

za potrebe istraživanja i obrazovanja, obnavljanja populacija, ponovnog unošenja vrsta, te za potrebe uzgoja koji je neophodan za te namjene;

(c)

radi izdavanja dozvola, pod strogo nadziranim uvjetima i na selektivnoj osnovi, za hvatanje, držanje ili drugo razborito korištenje određenih ptica u malom broju.

2.   Kod odstupanja iz stavka 1. moraju se navesti:

(a)

vrste koje su predmet odstupanja;

(b)

sredstva, mjera ili metode koji su odobreni za hvatanje ili ubijanje;

(c)

uvjeti rizika i okolnosti s obzirom na vrijeme i mjesto pod kojima se takva odstupanja mogu odobriti;

(d)

tijelo ovlašteno za proglašenje postojanja traženih uvjeta i za odlučivanje o tome koja se sredstva, mjere ili metode smiju koristiti, u okviru kojih ograničenja i tko ih smije koristiti;

(e)

kontrole koje će se provesti.

3.   Države članice svake godine šalju Komisiji izvješće o provedbi stavaka 1. i 2.

4.   Komisija na temelju informacija kojima raspolaže, a posebno informacija koje joj se dostave u skladu sa stavkom 3., stalno osigurava da posljedice iz stavka 1. ne budu nesukladne s ovom Direktivom. U tu svrhu poduzima odgovarajuće mjere.

Članak 10.

1.   Države članice potiču istraživanja i sve djelatnosti potrebne kao temelj za zaštitu populacije svih vrsta iz članka 1., za upravljanje njima i za njihovo korištenje. Posebna se pozornost posvećuje istraživanjima i djelatnostima povezanima sa stavkama navedenima u Prilogu V.

2.   Države članice šalju Komisiji sve potrebne informacije koje joj omogućuju poduzimanje odgovarajućih mjera za koordinaciju istraživanja i djelatnosti iz stavka 1.

Članak 11.

Države članice vode računa o tome da unošenje bilo kojih vrsta divljih ptica koje prirodno ne obitavaju na europskom području država članica ne dovodi u pitanje lokalnu floru i faunu. S tim u vezi savjetuju se s Komisijom.

Članak 12.

1.   Države članice svake tri godine, počevši od 7. travnja 1981., dostavljaju Komisiji izvješće o provedbi nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive.

2.   Komisija svake tri godine sastavlja skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1. Dio nacrta izvješća koji obuhvaća informacije koje je dala neka država članica upućuje se dotičnoj državi članici radi verifikacije. Konačna verzija izvješća dostavlja se državama članicama.

Članak 13.

Primjena mjera donesenih na temelju ove Direktive ne smije dovesti do pogoršanja trenutačnog stanja u pogledu očuvanja vrsta ptica iz članka 1.

Članak 14.

Države članice mogu uvesti zaštitne mjere koje su strože od mjera predviđenih ovom Direktivom.

Članak 15.

Usvajaju se izmjene potrebne za prilagođavanja priloga I. i V. tehničkom i znanstvenom napretku. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom, predviđenim člankom 16. stavkom 2.

Članak 16.

1.   Komisiji pomaže Odbor za prilagodbu tehničkom i znanstvenom napretku.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 17.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 18.

Direktiva 79/409/EEZ, kako je izmijenjena aktima navedenima u Prilogu VI. dijelu A, stavlja se izvan snage ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje direktiva iz Priloga VI. dijela B u nacionalno pravo.

Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VII.

Članak 19.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 20.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

B. ASK


(1)  Mišljenje od 10. lipnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 20. listopada 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 26. studenoga 2009.

(3)  SL L 103, 25.4.1979., str. 1.

(4)  Vidjeti Prilog VI. dio A.

(5)  SL L 242, 10.9.2002., str. 1.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG I.

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos eucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia


PRILOG II.

DIO A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

DIO B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanita fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom.

+= Države članice koje prema članku 7. stavku 3. smiju odobriti izlovljavanje navedenih vrsta.


PRILOG III.

DIO A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

DIO B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola


PRILOG IV.

(a)

Zamke (osim za Finsku i Švedsku za hvatanje Lagopus lagopus lagopus i Lagopus mutus sjeverno od 58° sjeverne zemljopisne širine), ljepila, udice, žive ptice koje su slijepe ili osakaćene i koriste se kao mamac, magnetofoni, naprave za ubijanje ili omamljivanje strujom,

umjetni izvori svjetla, ogledala, naprave za osvjetljavanje meta, optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog povećavanja ili pretvaranja slike,

eksplozivi,

mreže, klopke, otrovi i otrovani ili omamljujući mamci,

poluautomatsko i automatsko oružje sa spremnikom koji može sadržavati više od dva naboja municije;

(b)

zrakoplovi, motorna vozila,

čamci koji se kreću brzinom preko pet kilometara na sat. Na otvorenom moru države članice mogu iz sigurnosnih razloga odobriti uporabu motornih čamaca maksimalne brzine 18 kilometara na sat. Države članice obavješćuju Komisiju o bilo svim izdanim odobrenjima.


PRILOG V.

(a)

Nacionalni popisi vrsta kojima prijeti izumiranje ili posebno ugroženih vrsta, uzimajući u obzir njihovu zemljopisnu raširenost.

(b)

Popis i ekološki opis područja od posebne važnosti za migracijske vrste na njihovim migracijskim putovima i kao područja za prezimljavanje i gniježđenje.

(c)

Popisivanje podataka o populacijskim razinama migracijskih vrsta, prikupljenih metodom prstenovanja.

(d)

Procjena utjecaja metoda izuzimanja divljih ptica na populacijske razine.

(e)

Razvijanje ili poboljšavanje ekoloških metoda za sprečavanje šteta koje uzrokuju ptice.

(f)

Utvrđivanje uloge koju imaju određene vrste kao pokazatelji onečišćenja.

(g)

Proučavanje štetnog utjecaja kemijskog onečišćenja na populacijske razine ptičjih vrsta.


PRILOG VI.

DIO A

DIREKTIVA STAVLJENA IZVAN SNAGE S POPISOM NJEZINIH NAKNADNIH IZMJENA

(iz članka 18.)

Direktiva Vijeća 79/409/EEZ

(SL L 103, 25.4.1979., str. 1.)

 

1979. Akt o pristupanju, Prilog I., točka XIII.1.F

(SL L 291, 19.11.1979., str. 111.)

 

Direktiva Vijeća 81/854/EEZ

(SL L 319, 7.11.1981., str. 3.)

 

Direktiva Komisije 85/411/EEZ

(SL L 233, 30.8.1985., str. 33.)

 

1985. Akt o pristupanju, Prilog I. točke X.1.(h) i X.6

(SL L 302, 15.11.1985., str. 218.)

 

Direktiva Vijeća 86/122/EEZ

(SL L 100, 16.4.1986., str. 22.)

 

Direktiva Komisije 91/244/EEZ

(SL L 115, 8.5.1991., str. 41.)

 

Direktiva Vijeća 94/24/EZ

(SL L 164, 30.6.1994., str. 9.)

 

1994. Akt o pristupanju, Prilog I. točka VIII.E.1.

(SL C 241, 29.8.1994., str. 175.)

 

Direktiva Komisije 97/49/EZ

(SL L 223, 13.8.1997., str. 9.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 807/2003

(SL L 122, 16.5.2003., str. 36.)

samo Prilog III. točka 29.

2003. Akt o pristupanju, Prilog II. točka 16.C.1

(SJ L 236, 23.9.2003., str. 667.)

 

Direktiva Vijeća 2006/105/EZ

(SL L 363, 20.12.2006., str. 368.)

samo s obzirom na upućivanje, iz članka 1., na Direktivu 79/409/EEZ i točku A.1 Priloga

Direktiva 2008/102/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 323, 3.12.2008., str. 31.)

 

DIO B

POPIS ROKOVA ZA PRENOŠENJE U NACIONALNO PRAVO

(iz članka 18.)

Direktive

Rok za prenošenje

79/409/EEZ

7. travnja 1981.

81/854/EEZ

85/411/EEZ

31. srpnja 1986.

86/122/EEZ

91/244/EEZ

31. srpnja 1992.

94/24/EZ

29. rujna 1995.

97/49/EZ

30. rujna 1998.

2006/105/EZ

1. siječnja 2007.

2008/102/EZ


PRILOG VII.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 79/409/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavci 1. i 2.

Članak 1. stavci 1. i 2.

Članak 1. stavak 3.

Članci od 2. do 5.

Članci od 2. do 5.

Članak 6. stavci 1., 2. i 3.

Članak 6. stavci 1., 2. i 3.

Članak 6. stavak 4.

Članak 7. stavci 1., 2. i 3.

Članak 7. stavci 1., 2. i 3.

Članak 7. stavak 4. prva rečenica

Članak 7. stavak 4. prvi podstavak

Članak 7. stavak 4. druga rečenica

Članak 7. stavak 4. drugi podstavak

Članak 7. stavak 4. treća rečenica

Članak 7. stavak 4. treći podstavak

Članak 7. stavak 4. četvrta rečenica

Članak 7. stavak 4. četvrti podstavak

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9. stavak 1.

Članak 9. stavak 1.

Članak 9. stavak 2. uvodni tekst

Članak 9. stavak 2. uvodni tekst

Članak 9. stavak 2. prva alineja

Članak 9. stavak 2. točka (a)

Članak 9. stavak 2. druga alineja

Članak 9. stavak 2. točka (b)

Članak 9. stavak 2. treća alineja

Članak 9. stavak 2. točka (c)

Članak 9. stavak 2. četvrta alineja

Članak 9. stavak 2. točka (d)

Članak 9. stavak 2. peta alineja

Članak 9. stavak 2. točka (e)

Članak 9. stavak 3.

Članak 9. stavak 3.

Članak 9. stavak 4.

Članak 9. stavak 4.

Članak 10. stavak 1.

Članak 10. stavak 1. prva rečenica

Članak 10. stavak 2. prva rečenica

Članak 10. stavak 1. druga rečenica

Članak 10. stavak 2. druga rečenica

Članak 10. stavak 2.

Članci od 11. do 15.

Članci od 11. do 15.

Članak 16. stavak 1.

Članak 17.

Članak 16.

Članak 18. stavak 1.

Članak 18. stavak 2.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II./1.

Prilog II. dio A

Prilog II./2.

Prilog II. dio B

Prilog III./1.

Prilog III. dio A

Prilog III./2.

Prilog III. dio B

Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VII.


Top