26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 20/7


DIRETTIVA 2009/147/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-30 ta’ Novembru 2009

dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

(verżjoni kodifikata)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (3) ġiet emendata kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 1600/2002/KE tat-22 ta’ Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm ta’ Azzjoni Komunitarja għall-Ambjent (5) tipprevedi azzjonijiet speċifiċi għall-biodiversità, inkluża l-protezzjoni tal-għasafar u tal-ambjent naturali tagħhom.

(3)

Numru kbir ta’ speċi ta’ għasafar selvaġġi naturali li jinsabu fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri qed jonqsu fin-numru, f’ħafna każi b’mod mgħaġġel. Dan it-tnaqqis jirrapreżenta theddid serju għall-konservazzjoni tal-ambjent naturali, partikolarment minħabba l-bilanċi bijoloġiċi mhedda minn dan.

(4)

L-ispeċi tal-għasafar selvaġġi naturali li jinsabu fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri huma prinċipalment speċi li jemigraw. Speċi bħal dawn jikkostitwixxu patrimonju komuni u l-protezzjoni effettiva tal-għasafar hija problema ambjentali tipikament transkonfinali li ġġib magħha responsabbiltajiet komuni.

(5)

Il-konservazzjoni tal-ispeċi tal-għasafar selvaġġi naturali li jinsabu fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri hija neċessarja biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Komunità rigward it-tmexxija ’l quddiem tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u l-iżvilupp sostenibbli.

(6)

Il-miżuri li għandhom jittieħdu għandhom japplikaw għal fatturi varji li jistgħu jaffetwaw in-numru tal-għasafar, prinċipalment rigward ir-riperkussjonijiet tal-attivitajiet tal-bniedem u partikolarment il-qerda u t-tniġġis tal-ambjent naturali tagħhom, qbid u qtil mill-bniedem u l-kummerċ li jirriżulta minn din il-prattika. Is-strettezza ta’ dawn il-miżuri għandhom ikunu adattati għas-sitwazzjoni partikolari tal-ispeċi varji fil-qafas ta’ politika tal-konservazzjoni.

(7)

Il-konservazzjoni hija mmirata lejn il-protezzjoni fit-tul u l-amministrazzjoni tar-riżorsi naturali bħala parti integrali tal-patrimonju tal-poplu tal-Ewropa. Din tagħmel possibbli l-kontroll tar-riżorsi naturali u tirregola l-użu tagħhom fuq il-bażi tal-miżuri neċessarji għal manutenzjoni u l-aġġustamenti tal-bilanċi naturali bejn speċi sakemm huwa raġonevolment possibbli.

(8)

Il-preżervazzjoni, il-manutenzjoni jew ir-restawrazzjoni ta’ diversità u ta’ żoni ta’ habitat suffiċjenti huma essenzjali għall-konservazzjoni tal-ispeċi kollha tal-għasafar. Ċerti speċi tal-għasafar għandhom ikunu suġġetti għal miżuri speċjali ta’ konservazzjoni li jikkonċernaw l-ambjent naturali tagħhom bl-għan li jassiguraw is-sopravvivenza tagħhom u r-riproduzzjoni tagħhom fiż-żoni tad-distribuzzjoni tagħhom. Miżuri simili għandhom jieħdu wkoll in kunsiderazzjoni l-ispeċi li jemigraw u għandhom ikunu koordinati bl-għan li jirriżultaw f’koerenza sħiħa.

(9)

Bl-għan li jkun evitat li l-interessi kummerċjali jeżerċitaw pressjoni possibbili perikoluża fuq il-livelli tal-isfruttar, huwa neċessarju li tkun imposta projbizzjoni ġenerali fuq il-kummerċ u li jkunu ristretti d-derogi kollha għal dawk l-ispeċi li l-istatus bijoloġiku tagħhom jippermetti dan, kunsiderazzjoni tkun meħuda tal-kondizzjonijiet speċifiċi li jkun hemm f’reġjuni differenti.

(10)

Minħabba l-livell għoli tal-popolazzjoni, id-distribuzzjoni ġeografika u r-rata tar-riproduzzjoni tagħhom fil-Komunità kollha, ċerti speċi jistgħu jkunu suġġetti għall-kaċċa, li jikkostitwixxu sfruttar aċċetabbli. Għaldaqstant, ċerti limiti huma stabbiliti u rispettati, kaċċa bħal din għandha tkun kompatibbli mal-manteniment tal-popolazzjoni ta’ dawn l-ispeċi f’livell sodisfaċenti.

(11)

Il-mezzi, l-apparat u l-metodi ta’ kaċċa jew qtil fuq skala kbira jew tal-kaċċa li ma hix selettiva jew qtil u kaċċa flimkien ma’ ċerti forom ta’ trasport għandhom ikunu projbiti minħabba l-pressjoni eċċessiva li huma jeżerċitaw fuq in-numri tal-ispeċi konċernati.

(12)

Minħabba l-importanza li tista’ tkun marbuta ma’ ċerti sitwazzjonijiet speċifiċi, għandu jkun hemm dispożizzjoni għall-possibilità ta’ derogi fuq ċerti kundizzjonijiet u suġġetti għal monitoraġġ mill-Kummissjoni.

(13)

Il-konservazzjoni tal-għasafar u, partikolarment, tal-għasafar li jemigraw għadha tippreżenta problemi li jeħtieġu riċerka xjentifika. Riċerka simili tagħmilha possibbli ukoll li tagħmel stima tal-effettività tal-miżuri meħuda.

(14)

Għandha ssir attenzjoni, b’konsultazzjoni mal-Kummissjoni, biex wieħed jassigura li l-introduzzjoni ta’ xi speċi ta’ għasafar selvaġġi li ma jinsabux fin-natura fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri ma jikkawżawx ħsara għall-flora u l-fawna lokali.

(15)

Il-Kummissjoni kull tlett snin għandha tipprepara u tittrażmetti lill-Istati Membri rapport kompost ibbażat fuq l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali introdotti skont din id-Direttiva.

(16)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (6).

(17)

Jeħtieġ b’mod partikolari li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa biex temenda ċerti Annessi fid-dawl tal-progress xjentifiku u tekniku. Minħabba li dawn il-miżuri għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u l-għan tagħhom huwa li jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(18)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness VI, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   Din id-Direttiva hija dwar il-konservazzjoni tal-ispeċi kollha tal-għasafar li jinsabu fin-natura fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri li għalihom japplika t-Trattat. Din tkopri l-protezzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll ta’ dawn l-ispeċi u tippreskrivi regoli għall-isfruttar tagħhom.

2.   Din id-Direttiva għandha tapplika għall-għasafar, il-bajd, il-bejtiet u l-ambjent naturali tagħhom.

Artikolu 2

L- Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex iżommu jew jadattaw il-popolazzjoni tal-ispeċi kollha msemmija fl-Artikolu 1 fil-livell li jikkorrispondi partikolarment għall-ħtiġiet ekoloġiċi, xjentifiċi u kulturali, filwaqt li tittieħed kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet ekonomiċi u rekreazzjonali.

Artikolu 3

1.   Fid-dawl tal-ħtiġiet msemmija fl-Artikolu 2, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jippreżervaw, imantnu jew jistabbilixxu mill-ġdid diversità u żoni ta’ ambjent naturali suffiċjenti għall-ispeċi kollha tal-għasafar msemmija fl-Artikolu 1.

2.   Il-preżervazzjoni, iż-żamma u l-istabbiliment mill-ġdid tal-bijotopi u l-ambjent naturali għandhom jinkludu primarjament il-miżuri li ġejjin:

(a)

kreazzjoni ta’ żoni ta’ protezzjoni;

(b)

żamma u l-iżvilupp bi qbil mal-bżonnijiet ekoloġiċi tal-ambjent naturali ġewwa u barra ż-żoni ta’ protezzjoni;

(c)

l-istabbiliment mill-ġdid tal-bijotopi meqruda;

(d)

kreazzjoni ta’ bijotopi.

Artikolu 4

1.   L-ispeċi msemmija fl-Anness I għandhom ikunu s-suġġetti ta’ miżuri speċjali ta’ konservazzjoni li jikkonċernaw l-ambjent naturali tagħhom bil-għan li tkun assigurata s-sopravvivenza u r-riproduzzjoni tagħhom fiż-żona tad-distribuzzjoni tagħhom.

F’konnessjoni ma’ dan, għandu jittieħed kont tal-:

(a)

ispeċi fil-perikolu tal-estinzjoni;

(b)

ispeċi vulnerabbli għal ċertu tibdil fl-ambjent naturali tagħhom;

(c)

ispeċi kkunsidrati rari minħabba popolazzjonijiet żgħar jew distribuzzjoni lokali ristretta;

(d)

ispeċi oħra li jkollhom bżonn attenzjoni partikolari għar-raġunijiet tan-natura speċifika tal-ambjent naturali tagħhom.

Id-drawwiet u l-varjazzjonijiet fil-livelli tal-populazzjoni għandhom ikunu meħuda in konsiderazzjoni bħala sfond għal evalwazzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jikklassifikaw l-aktar territorji tajbin fin-numru u daqs, partikolarment bħala żoni ta’ protezzjoni speċjali għall-konservazzjoni ta’ dawn l-ispeċi fiż-żona ġeografika tal-baħar u tal-art fejn tapplika din id-Direttiva.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri simili għall-ispeċi migratorji regolari mhux elenkati fl-Anness I, billi jżommu f’moħħhom il-bżonn tagħhom għal protezzjoni fiż-żona ġeografika tal-baħar u tal-art fejn tapplika din id-Direttiva, rigward iż-żoni ta’ tgħammir, tbiddil u żoni fejn iqattgħu x-xitwa u postijiet ta’ waqfien tul ir-rotot migratorji tagħhom. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-artijiet niedja u partikolarment għall-artijiet niedja ta’ importanza internazzjonali.

3.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha rilevanti sabiex din tkun tista’ tieħu inizjattivi xierqa bil-għan li tikkoordina b’mod xieraq biex tassigura li ż-żoni li hemm provduti fil-paragrafi 1 u 2 jiffurmaw koerenza sħiħa li tkun konformi mal-ħtiġiet ta’ protezzjoni ta’ dawn l-ispeċi fiż-żona ġeografika tal-baħar u tal-art fejn tapplika din id-Direttiva.

4.   Fir-rigward taż-żoni ta’ protezzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jevitaw tniġġis jew deterjorazzjoni tal-ambjent naturali u kwalunkwe tfixkil li jaffettwa l-għasafar, sakemm dawn jistgħu ikunu sinifikanti fil-kuntest tal-għanijiet ta’ dan l-Artikolu. Barra minn dawn iż-żoni tal-protezzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-iżjed possibbli biex jevitaw it-tniġġis jew deterjorazzjoni tal-ambjent naturali.

Artikolu 5

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 7 u 9, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu sistema ġenerali ta’ protezzjoni għall-ispeċi kollha tal-għasafar imsemmija fl-Artikolu 1, li tipprojbixxi partikolarment:

(a)

il-qtil u l-qabda intenzjonata bi kwalunkwe metodu;

(b)

il-qerda, jew il-ħsara intenzjonata lill-bejtiet u l-bajd tagħhom jew it-tneħħija tal-bejtiet tagħhom;

(c)

teħid tal-bajd tagħhom fis-salvaġġ u ż-żamma ta’ dawn il-bajd anke jekk vojta;

(d)

it-tfixkil intenzjonat ta’ dawn l-għasafar partikolarment waqt il-perjodu tat-tgħammir u tkabbir, sakemm dan it-tfixkil jista jkun sinifikanti fil-kuntest tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva;

(e)

iż-żamma tal-għasafar ta’ speċi li l-kaċċa u l-qabda tagħhom hija pprojbita.

Artikolu 6

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu, għall-ispeċi kollha tal-għasafar imsemmija fl-Artikolu 1, il-bejgħ, it-trasport għall-bejgħ, iż-żamma għall-bejgħ u l-offerta għall-bejgħ ta’ għasafar ħajjin jew mejtin ta’ xi partijiet faċilment jintgħarfu jew derivattivi ta’ dawn l-għasafar.

2.   L-attivitajiet msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu pprojbiti għall-ispeċi msemmija fl-Anness III Parti A, sakemm l-għasafar li kienu maqtula jew maqbuda legalment jew b’mod ieħor akkwistati b’mod legali.

3.   L-Istati Membri jistgħu, għall-ispeċi elenkati fl-Anness III, Parti B, jippermettu fit-territorju tagħhom l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, billi jagħmlu dispożizzjonijiet għal ċerti restrizzjonijiet, kemm il-darba l-għasafar kienu legalment maqtula jew maqbuda jew b’ xi mod ieħor legalment akkwistati.

L-Istati Membri li jixtiequ jagħtu awtorizzazzjoni simili għandhom l-ewwel qabel kollox jikkonsultaw mal-Kummissjoni bl-għan li jeżaminaw flimkien magħha jekk il-kummerċ tal-kampjuni tal-ispeċi bħal dawn jistax jirriżulta jew jistax ikun raġonevolment maħsub li jirriżulta li l-livelli tal-popolazzjoni, id-distribuzzjoni ġeografika jew ir-rata tar-riproduzzjoni tal-ispeċi jkunu perikolati fil-Komunità. Jekk dan l-eżami juri li l-awtorizzazzjoni maħsuba, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, se tirriżulta f’waħda mill-ispeċi msemmija qabel li tkun hekk perikolata jew bil-possibiltà li huma jkunu hekk ipperikolati, il-Kummissjoni għandha tibgħat rakkomandazzjoni raġunata lill-Istat Membru kkonċernat li tesprimi fiha l-oppożizzjoni tagħha għall-kummerċ tal-ispeċi in kwistjoni. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li ma jeżisti ebda riskju, din għandha tinforma b’dan lill-Istat Membru kkonċernat.

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għandha tkun ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Istat Membru li jkun qed jagħti awtorizzazzjoni skont dan il-paragrafu għandu jivverifika f’intervalli regolari li l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-għoti ta’ awtorizzazzjoni bħal din jibqgħu jiġu mħarsa.

Artikolu 7

1.   Minħabba l-livell tal-popolazzjoni tagħhom, id-distribuzzjoni ġeografika u r-rata tar-riproduttività fil-Komunità, l-ispeċi elenkati fl-Anness II jistgħu jkunu suġġetti għall-kaċċa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-kaċċa ta’ dawn l-ispeċi ma tfixkilx l-isforzi tal-konservazzjoni fiż-żona tad-distribuzzjoni tagħhom.

2.   L-ispeċi msemmija fl-Anness II, Parti A jistgħu jkunu suġġetti għal kaċċa fiż-żona ġeografika tal-baħar u tal-art fejn tapplika din id-Direttiva.

3.   L-ispeċi msemmija fl-Anness II, Parti B jistgħu jkunu suġġetti għal kaċċa biss fl-Istati Membri li jkunu indikati.

4.   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-prattika tal-kaċċa, inkluż il-falkunerija jekk prattikata, kif prattikata bi qbil mal-miżuri nazzjonali fis-seħħ, tikkonforma mal-prinċipji tal-użu bil-għaqal u l-bilanċ ekoloġiku tal-kontroll tal-ispeċi tal-għasafar kkonċernati u li din il-prattika tkun kompatibbli għal dak li jirrigwarda l-popolazzjoni ta’ dawn l-ispeċi, partikolarment l-ispeċi migratorji, mall-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 2.

Dawn għandhom jaraw partikolarment li l-ispeċi li japplikaw għalihom il-liġijiet tal-kaċċa ma humiex suġġetti għal kaċċa fl-istaġun tat-trobbija u lanqas waqt l-istadji differenti tar-riproduzzjoni.

Fil-każ tal-ispeċi migratorji, għandhom jaraw partikolarment li l-ispeċi li r-regolamenti tal-kaċċa japplika għalihom ma humiex suġġetti għall-kaċċa waqt il-perjodu tar-riproduzzjoni tagħhom jew waqt il-perjodu tar-ritorn tagħhom għall-postijiet tat-trobbija.

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-applikazzjoni fil-prattika tar-regolamenti tal-kaċċa tagħhom.

Artikolu 8

1.   Dwar il-kaċċa, qabda jew qtil tal-għasafar taħt din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-użu tal-mezzi, arranġamenti u l-metodi kollha użati għall-qabda jew qtil tal-għasafar fuq skala kbira jew mhux selettiva jew li jkunu kapaċi jikkawżaw l-għejbien lokali ta’ speċi, partikolarment l-użu ta’ dawk elenkati fl-Anness IV punt (a).

2.   Aktar minn hekk, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu kull kaċċa mill-modi tat-trasport u taħt il-kondizzonijiet imsemmija fl- Anness IV, punt (b).

Artikolu 9

1.   L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonjiet tal-Artikoli 5 sa 8, fejn ma hemm ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti għar-raġunijiet li ġejjin:

(a)

fl-interess tas-saħħa u s-siġurtà tal-pubbliku;

fl-interess tas-sigurtà tal-ajru;

biex ikunu prevenuti l-ħsarat serji tal-uċuħ, tal-bhejjem, tal-foresti, tas-sajd u tal-ilma;

għall-protezzjoni tal-flora u l-fawna;

(b)

għal għanijiet tar-riċerka u t-tagħlim, tar-ripopolazzjoni, l-introduzzjoni mill-ġdid u għat-tagħmir neċessarju għal dawn l-għanijiet;

(c)

biex jippermettu, taħt kondizzjonijiet ta’ sorveljanza stretta u fuq bażijiet selettivi, il-qabda, iż-żamma jew l-użi oħra meqjusa ta’ ċerti għasafar f’numri żgħar.

2.   Id-derogi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw:

(a)

l-ispeċi li huma suġġetti għad-derogi;

(b)

l-mezzi, l-arranġamenti jew il-metodi awtorizzati għall-qabda jew il-qtil;

(c)

il-kondizzjonjiet tar-riskju u ċ-ċirkostanzi taż-żmien u l-post skont liema derogi bħal dawn jistgħu jingħataw;

(d)

l-awtorità li jkollha s-setgħa li tiddikjara li l-kundizzjonijiet meħtieġa jkunu sodisfatti u li tiddeċidi liema mezzi, arranġamenti jew metodi jistgħu jkunu użati, f’liema limiti u minn min;

(e)

il-kontrolli li se jkunu magħmula.

3.   Kull sena l-Istati Membri għandhom jibagħtu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 u 2.

4.   Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għaliha u partikolarment fl-informazzjoni kommunikata skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha dejjem tassigura li l-konsegwenzi tad-derogi previsti fil-paragrafu 1 ma humiex inkompatibbli ma’ din id-Direttiva. Din għandha tieħu passi xierqa għal dan l-iskop.

Artikolu 10

1.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixu r-riċerka u kull ħidma meħtieġa bħala bażi tal-protezzjoni, l-amministrazzjoni u l-użu tal-popolazzjoni tal-ispeċi kollha tal-għasafar imsemmija fl-Artikolu 1. Ser tingħata attenzjoni partikolari lir-riċerka u lill-ħidma li jikkonċernaw is-suġġetti elenkati fl-Anness V.

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni kull informazzjoni meħtieġa biex jgħinuha tieħu l-miżuri xierqa għall-koordinazzjoni tar-riċerka u l-ħidma msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 11

L-Istati Membri għandhom jaraw li kull introduzzjoni tal-ispeċi tal-għasafar li ma jinstabux fin-natura fl-istat selvaġġ fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri ma jippreġudikawx il-flora u l-fawna lokali. B’konnessjoni ma’ dan dawn għandhom jikkonsultaw lill-Kummissjoni.

Artikolu 12

1.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni kull tliett snin, li jibdew mis-7 ta’ April 1981 rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali meħuda taħt din id-Direttiva.

2.   Il-Kummissjoni għandha tipprepara kull tliett snin rapport kompost ibbażat fuq l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Dik il-parti tal-abbozz tar-rapport li jkopri l-informazzjoni mogħtija minn Stat Membru għandha tkun mibgħuta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-kwistjoni għal verifika. Il-verżjoni finali tar-rapport għandha tkun mibgħuta lill-Istati Membri.

Artikolu 13

L-applikazzjoni tal-miżuri meħuda skont din id-Direttiva ma għandhomx iwasslu għad-deterjorazzjoni fis-sitwazzjoni preżenti rigward il-konservazzjoni tal-ispeċi tal-għasafar kollha msemmi fl-Artikolu 1.

Artikolu 14

L-Istati Membri jistgħu jintroduċu miżuri protettivi aktar stretti minn dawk li hemm previsti f’din id-Direttiva.

Artikolu 15

Għandhom jiġu adottati l-emendi neċessarji għall-adattament tal-Annessi I u V għall-progress tekniku u xjentifiku. Dawn il-miżuri bl-iskop li jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati b’ konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2).

Artikolu 16

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Addattament għall-Progress Tekniku u Xjentifiku.

2.   Meta jsir riferiment għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a, paragrafi 1 sa 4, u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 17

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonjiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 18

Id-Direttiva 79/409/KEE, kif emendata mill-atti elenkati fl-Anness VI, Parti A hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi elenkati fl-Anness VI, Parti B.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VII.

Artikolu 19

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 20

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Novembru 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

B. ASK


(1)  Opinjoni tal-10 ta’ Ġunju 2009 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Ottubru 2009 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2009

(3)  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1.

(4)  Ara l-Anness VI, Partijiet A.

(5)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(6)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANNESS I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia


ANNESS II

PARTI A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

PARTI B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Lussemburgu, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+= Stati Membri li bis-saħħa tal-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa tal-ispeċi indikati.


ANNESS III

PARTI A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

PARTI B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola


ANNESS IV

(a)

Nases (bl-eċċezjoni tal-Finlandja, u tal-Isvezja għal qbid ta’ Lagopus lagopus lagopus u Lagopus mutus ‘il fuq mil-latitudini 58°N), ġebel ganċijiet, għasafar ħajjin li huma għomja jew mutilati użati bħal lixki, tape recorders, apparat li jagħti xokkijiet,

Sorsi artifiċjali tad-dawl, mirja, apparat li jilluminaw miri, apparat tal-vista għal kaċċa bil-lejl li jkun fihom lenti jew konvertitur tal-imaġġini,

Splussivi,

Xbiek, nasses, lixki valenati jew anestetiċi,

Armi nofshom awtomatiċi jew awtomatiċi bil-magazin kapaċi li jaħżen aktar minn żewġ dawriet ta’ munizzjoni.

(b)

Ajruplani u vetturi,

Dgħajjes misjuqa f’veloċità qawwija li taqbeż il-ħames kilometri fis-siegħa. Fil-baħar miftuħ, l-Istati Membri jistgħu, għar-raġunijiet tas-sigurtà jawtoriżżaw l-użu tad-dgħajjes bil-mutur bil-veloċità massima ta’ 18-il kilometru fis-siegħa. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b’kull awtoriżazzjoni mogħtija.


ANNESS V

(a)

Listi nazzjonali tal-ispeċi fil-perikolu li jispiċċaw jew partikolarment speċi fil-perikolu, b’kunsiderazzjoni tad-distribuzzjoni ġeografika tagħhom;

(b)

Elenkar u deskrizzjoni ekoloġika taż-żoni partikolarment importanti tar-rotot migratorji u postijiet tat-trobbija u tal-bejtiet;

(c)

Elenkar tad-data fuq il-livelli tal-popolazzjoni tal-ispeċi li jemigraw dwar ir-rotot tagħhom tal-migrazzjoni u l-postijiet tat-trobbija u tal-bejtiet;

(d)

Elenkar tad-data dwar il-livelli tal-popolazzjoni tal-ispeċi li jemigraw kif muri permezz taċ-ċrieket;

(e)

Stima tal-influwenza tal-metodi li jieħdu l-għasafar selvaġġi dwar il-livelli tal-popolazzjoni;

(r)

Zvillupp u raffinar tal-metodi lokali li jipprevjenu t-tip tal-ħsara kawżata mill-għasafar;

(g)

Stabbiliment tal-irwol ta’ ċerti speċi bħala indikaturi tat-tniġġis;

(h)

Studju tal-effett ħażin tat-tniġġis kimiku fuq il-livelli tal-popolazzjoni tal-ispeċi tal-għasafar.


ANNESS VI

PARTI A

DIRETTIVA MĦASSRA FLIMKIEN MA’ LISTA TAL-EMENDI SUĊĊESSIVI TAGĦHA

(imsemmija fl-Artikolu 18)

Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE

(ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1)

 

Att ta’ Adeżjoni 1979, Anness I, punt XIII.1.F

(ĠU L 291, 19.11.1979, p. 111)

 

Direttiva tal-Kunsill 81/854/KEE

(ĠU L 319, 7.11.1981, p. 3)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 85/411/KEE

(ĠU L 233, 30.8.1985, p. 33)

 

Att ta’ Adeżjoni 1985, Anness I, punt X.1.(h) u X 6

(ĠU L 302, 15.11.1985, p. 218)

 

Direttiva tal-Kunsill 86/122/KEE

(ĠU L 100, 16.4.1986, p. 22)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 91/244/KEE

(ĠU L 115, 8.5.1991, p. 41)

 

Direttiva tal-Kunsill 94/24/KE

(ĠU L 164, 30.6.1994, p. 9)

 

Att ta’ Adeżjoni 1994, Anness I, point VIII.E.1

(ĠU C 241, 29.8.1994, p. 175)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 97/49/KE

(ĠU L 223, 13.8.1997, p. 9)

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 807/2003

(ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36)

l-Anness III, punt 29 biss

Att ta’ Adeżjoni 2003, Anness II, punt 16.C.1

(ĠU L 236, 23.9.2003, p. 667)

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/105/KE

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 368)

rigward ir-referenza magħmula fl-Artikolu 1 tagħha għad-Direttiva 79/409/KEE, u l-Anness, punt A (1), biss

Direttiva tal-Parlament u l-Kunsill 2008/102/KE

(ĠU L 323, 3.12.2008, p. 31)

 

PARTI B

LIMITI TA’ ŻMIEN GĦAT-TRASPOŻIZZJONI FIL-LIĠI NAZZJONALI

(imsemmija fl-Artikolu 18)

Direttivi

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

79/409/KEE

fis-7 ta’ April 1981.

81/854/KEE

85/411/KEE

fil-31 ta’ Lulju 1986.

86/122/KEE

91/244/KEE

fil-31 ta’ Lulju 1992.

94/24/KE

fid-29 ta’ Settembru 1995.

97/49/KE

fit-30 ta’ Settembru 1998.

2006/105/KE

fl-1 ta’ Jannar 2007.

2008/102/KE


ANNESS VII

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Direttiva 79/409/KEE

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1) u (2)

Artikolu 1(1) u (2)

Artikolu 1(3)

Artikoli 2 sa 5

Artikoli 2 sa 5

Artikolu 6(1), (2) u (3)

Artikolu 6(1), (2) u (3)

Artikolu 6(4)

Artikolu 7(1), (2) u (3)

Artikolu 7(1), (2) u (3)

Artikolu 7(4) l-ewwel sentenza

Artikolu 7(4) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(4) it-tieni sentenza

Artikolu 7(4) it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(4) it-tielet sentenza

Artikolu 7(4) it-tielet subparagrafu

Artikolu 7(4) ir-raba’ sentenza

Artikolu 7(4) ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 9(1)

Artikolu 9(1)

Artikolu 9(2) kliem tal-bidu

Artikolu 9(2) kliem tal-bidu

Artikolu 9(2) l-ewwel inċiż

Artikolu 9(2)(a)

Artikolu 9(2) it-tieni inċiż

Artikolu 9(2)(b)

Artikolu 9(2) it-tielet inċiż

Artikolu 9(2)(c)

Artikolu 9(2) ir-raba’ inċiż

Artikolu 9(2)(d)

Artikolu 9(2) il-ħames inċiż

Artikolu 9(2)(e)

Artikolu 9(3)

Artikolu 9(3)

Artikolu 9(4)

Artikolu 9(4)

Artikolu 10(1)

Artikolu 10(1) l-ewwel sentenza

Artikolu 10(2) l-ewwel sentenza

Artikolu 10(1) it-tieni sentenza

Artikolu 10(2) it-tieni sentenza

Artikolu 10(2)

Artikoli 11 sa 15

Artikoli 11 sa 15

Artikolu 16(1)

Artikolu 17

Artikolu 16

Artikolu 18(1)

Artikolu 18(2)

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 19

Artikolu 19

Artikolu 20

Anness I

Anness I

Anness II/1

Anness II parti A

Anness II/2

Anness II parti B

Anness III/1

Anness III parti A

Anness III/2

Anness III parti B

Anness IV

Anness IV

Anness V

Anness V

Anness VI

Anness VII