EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

Uredba Vijeća (EZ) br. 1084/2006 od 11. srpnja 2006. o osnivanju Kohezijskog fonda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

14/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

174


32006R1084


L 210/79

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.07.2006.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1084/2006

od 11. srpnja 2006.

o osnivanju Kohezijskog fonda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1164/94

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 161. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu (4) donosi novi okvir za aktivnosti strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Ona posebno navodi ciljeve, načela i pravila u vezi s partnerstvom, programiranjem, evaluacijom i upravljanjem. Stoga je potrebno navesti misiju Kohezijskog fonda u odnosu na novi okvir za njegovo djelovanje i u odnosu na svrhu koja mu je dodijeljena Ugovorom, a radi jasnoće staviti izvan snage Uredbu Vijeća (EZ) 1164/94 od 16. svibnja 1994. o osnivanju Kohezijskog fonda (5).

(2)

Projekti transeuropske prometne mreže koje financira Kohezijski fond moraju zadovoljiti smjernice za transeuropske prometne mreže koje je donijelo Vijeće i Europski parlament. S ciljem usmjeravanja napora, prioritet treba dati projektima od zajedničkog interesa kako je definirano u Odluci br. 1692/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o smjernicama Zajednice za razvoj transeuropske prometne mreže (6).

(3)

Zajednica može, putem Kohezijskog fonda, doprinijeti aktivnosti u provođenju ekoloških ciljeva Zajednice navedenih u člancima 6. i 174. Ugovora.

(4)

Uredba (EZ) br. 1083/2006 propisuje da se pravila o prihvatljivosti izdataka donose na nacionalnoj razini, s određenim izuzecima za koje je neophodno utvrditi posebne odredbe. Posebne je odredbe stoga potrebno utvrditi za iznimke koje se odnose na Kohezijski fond.

(5)

Potrebno je da se odredbe o uvjetovanosti u davanju financijske pomoći nastave primjenjivati zajedno s ispunjenjem uvjeta gospodarske konvergencije kako je navedeno u članku 99. Ugovora i s potrebom za zdravim državnim financijama. U tom pogledu, države članice koje su uvele euro moraju provesti programe stabilnosti, a države članice koje nisu uvele euro programe konvergencije, kako je to definirano u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora nad stanjem proračuna i nadzora i koordinacije gospodarskih politika (7), koje vode ka izbjegavanju prekomjernih državnih manjkova navedenih u članku 104. Ugovora. Međutim, odredbe uvjetovanosti se ne smiju primjenjivati na obveze koje su u vrijeme suspenzije već preuzete,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osnivanje i svrha Kohezijskog fonda

1.   Ovime se osniva Kohezijski fond (dalje u tekstu „fond”) radi jačanja gospodarske i socijalne kohezije Zajednice i u interesu promicanja održivog razvoja.

2.   Fond se uređuje Uredbom (EZ) br. 1083/2006 i ovom Uredbom.

Članak 2.

Područje primjene pomoći

1.   Pomoć iz Fonda daje se aktivnostima u sljedećim područjima, osiguravajući potrebnu ravnotežu, te prema investicijskim i infrastrukturnim potrebama specifičnim za svaku državu članicu koja prima pomoć:

(a)

transeuropske prometne mreže, osobito prioritetni projekti od zajedničkog interesa kako su određeni Odlukom br. 1692/96/EZ;

(b)

okoliš unutar prioriteta dodijeljenih politici Zajednice za zaštitu okoliša na temelju politike i akcijskog programa za okoliš. U tom kontekstu, Fond također može intervenirati u područjima povezanim s održivim razvojem, koja jasno predstavljaju ekološku korist, i to u području energetske učinkovitosti i obnovljive energije, a u sektoru prometa izvan transeuropskih mreža u području željezničkog, riječnog i pomorskog prijevoza, kombiniranih prometnih sustava i njihove interoperabilnosti, upravljanja cestovnim, pomorskim i zračnim prometom, čistoga gradskog prijevoza i javnog prijevoza.

2.   Prikladna ravnoteža pomoći dogovora se u partnerstvu između država članica i Komisije.

Članak 3.

Prihvatljivost izdataka

Sljedeći izdaci nisu prihvatljivi za doprinos iz fonda:

(a)

kamata na dug;

(b)

kupnja zemljišta u iznosu koji premašuje 10 % ukupnih prihvatljivih izdataka za dotičnu operaciju;

(c)

stambene jedinice;

(d)

stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona;

(e)

porez na dodanu vrijednost koji je moguće odbiti.

Članak 4.

Uvjeti koji se odnose na pristup pomoći iz fonda

1.   Pomoć iz fonda ovisi o sljedećim pravilima:

(a)

ako je Vijeće, u skladu s člankom 104. stavkom 6. Ugovora, odlučilo da u državi članici korisnici postoji prekomjerni državni manjak; i

(b)

u skladu s člankom 104. stavkom 8. Ugovora ustanovilo da dotična država članica nije poduzela učinkovitu mjeru kao odgovor na preporuku Vijeća danu na temelju članka 104. stavka 7. Ugovora,

ono može odlučiti suspendirati, u cijelosti ili dijelom, preuzete obveze Fonda prema dotičnoj državi članici od 1. siječnja godine koja slijedi nakon odluke o suspenziji.

2.   Ako Vijeće ustanovi da je dotična država članica poduzela potrebnu korektivnu mjeru, ono bez odgode odlučuje ukinuti suspenziju dotičnih obveza. Istodobno Vijeće odlučuje, na temelju prijedloga Komisije, da se suspendirana obaveza ponovo unese u proračun u skladu s postupkom navedenim u Međuinstitucionalnom sporazumu od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (8).

3.   Odluke navedene u stavcima 1. i 2. Vijeće donosi kvalificiranom većinom, na prijedlog Komisije.

Članak 5.

Prijelazne odredbe

1.   Ova Uredba ne utječe na nastavak niti na izmjenu, uključujući potpuno ili djelomično ukidanje, projekta ili drugih oblika pomoći koju je Komisija odobrila na osnovu Uredbe (EZ) br. 1164/94, koja se posljedično primjenjuje i nakon toga na tu pomoć ili na dotične projekte do njihova zaključenja.

2.   Zahtjevi za velike projekte u smislu članaka 39., 40. i 41. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, podneseni Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 1164/94 ostaju važeći pod uvjetom da su dopunjeni, ako je to potrebno, kako bi zadovoljili uvjete ove Uredbe i gore navedenih članaka Uredbe (EZ) br. 1083/2006 u roku od dva mjeseca od 1. siječnja 2007.

Članak 6.

Stavljanje izvan snage

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 105. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 i članka 5. ove Uredbe, ovime se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1164/94 od 1. siječnja 2007.

2.   Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 7.

Preispitivanje

Vijeće preispituje ovu Uredbu najkasnije do 31. prosinca 2013. u skladu s člankom 161. Ugovora.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Suglasnost od 4. srpnja 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 255, 14.10.2005., str. 88.

(3)  SL C 231, 20.9.2005., str. 35.

(4)  SL L 210, 31.7.2006., str. 25.

(5)  SL L 130, 25.5.1994., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(6)  SL L 228, 9.9.1996., str. 1. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom br. 884/2004/EZ (SL L 167, 30.4.2004., str. 1.).

(7)  SL L 209, 2.8.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1055/2005 (SL L 174, 7.7.2005., str. 1.).

(8)  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.


Top