EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:094:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 94, 31. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 94
47. vuosikerta
31. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 588/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 589/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 säädettyä todistushakemusten tiedoksiantamista koskevien tilapäisten säännösten vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 590/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen määrän osalta 5
Komission asetus (EY) N:o 591/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 565/2002 mukaisesti haettavien tuontitodistusten myöntämistä koskevista väliaikaisista säännöksistä 6
*Komission asetus (EY) N:o 592/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta maiden ja alueiden luetteloiden osalta (1) 7
*Komission asetus (EY) N:o 593/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinin osalta 10
*Komission asetus (EY) N:o 594/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, hedelmä- ja vihannesalalla sekä hedelmä- ja vihannesjalostealalla sovellettavien määräytymisperusteiden vahvistamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 595/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22
*Komission asetus (EY) N:o 596/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla 33
*Komission asetus (EY) N:o 597/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 174/1999 poikkeamisesta ja sen muuttamisesta Dominikaaniseen tasavaltaan vietävän maitojauheen vientitodistusten osalta 42
Komission asetus (EY) N:o 598/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 43
*Komission asetus (EY) N:o 599/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä (1) 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/289/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston ehdollisen 1 miljardin euron määrän osittaisesta vapauttamisesta yhteistyöhön Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa vesialan välineen perustamista varten 57
2004/290/EC
*Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, luvan antamisesta Saksalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 59
Komissio
2004/291/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä Ruotsin pohjoisten alueiden maataloudelle tehdyn päätöksen 96/228/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 966) 61
2004/292/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1282) (1) 63
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/293/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2004/293/YUTP, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden uusimisesta 65

Oikaisuja
*Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1771/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2803/2000 muuttamisesta eräisiin kalastustuotteisiin sovellettavien autonomisten yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja korottamisen osalta (EUVL L 258, 10.10.2003) 69
*Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003) 70
*Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1783/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003) 71
*Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 270, 21.10.2003) 71
*Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1788/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003) 71
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top