EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:094:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 94, 31 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 94
47 årgången
31 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 588/2004 av den 30 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 589/2004 av den 30 mars 2004 om temporära bestämmelser för meddelandet om licensansökningar i enlighet med förordning (EG) nr 1961/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 590/2004 av den 30 mars 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk 5
Kommissionens förordning (EG) nr 591/2004 av den 30 mars 2004 om tillfälliga bestämmelser för utfärdande av importlicenser för vilka en ansökan lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 565/2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredje land 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 592/2004 av den 30 mars 2004 om ändring av Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningarna över länder och territorier (1) 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 593/2004 av den 30 mars 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 594/2004 av den 30 mars 2004 om fastställande av de avgörande händelserna för sektorerna för färsk frukt och färska grönsaker och för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 596/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 597/2004 av den 30 mars 2004 om undantag från och ändring av förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller exportlicenser för mjölkpulver som exporteras till Dominikanska republiken 42
Kommissionens förordning (EG) nr 598/2004 av den 30 mars 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung (1) 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/289/EC
*Rådets beslut av den 22 mars 2004 om frigörande av delar av det villkorade belopp på en miljard euro som avsatts inom ramen för nionde Europeiska utvecklingsfonden för samarbetet med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet i syfte att inrätta en mekanism för vatteninvesteringar 57
2004/290/EC
*Rådets beslut av den 30 mars 2004 om bemyndigande för Tyskland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 59
Kommissionen
2004/291/EC
*Kommissionens beslut av den 30 mars 2004 om ändring av beslut 96/228/EG om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige [delgivet med nr K(2004) 966] 61
2004/292/EC
*Kommissionens beslut av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG [delgivet med nr K(2004) 1282] (1) 63
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/293/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/239/GUSP av den 30 mars 2004 om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift 65

Rättelser
*Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1771/2003 av den 7 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2803/2000 vad gäller öppnande och utökning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (EUT L 258 av den 10.10.2003) 69
*Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (EUT L 270 av den 21.10.2003) 70
*Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1783/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EUT L 270 av den 21.10.2003) 71
*Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder (EUT L 270 av den 21.10.2003) 71
*Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 270 av den 21.10.2003) 71
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top