EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:094:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 94, 31. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 94
47. årgang
31. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2004 af 30. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2004 af 30. marts 2004 om fastsættelse af midlertidige bestemmelser vedrørende meddelelsen om licensansøgninger, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1961/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2004 af 30. marts 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 for så vidt angår støttebeløbet for skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 591/2004 af 30. marts 2004 om vedtagelse af midlertidige bestemmelser om udstedelse af importlicenser, der ansøges om i henhold til forordning (EF) nr. 565/2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 592/2004 af 30. marts 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder (1) 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2004 af 30. marts 2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 594/2004 af 30. marts 2004 om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne friske og forarbejdede frugter og grøntsager 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 595/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 596/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 597/2004 af 30. marts 2004 om fravigelse og ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår eksportlicenser for mælkepulver, der eksporteres til Den Dominikanske Republik 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 598/2004 af 30. marts 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (1) 44

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/289/EC
*Rådets afgørelse af 22. marts 2004 om delvis frigørelse af det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. Europæiske Udviklingsfond til samarbejde med stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på oprettelse af en vandfacilitet 57
2004/290/EC
*Rådets beslutning af 30. marts 2004 om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 59
Kommissionen
2004/291/EC
*Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om ændring af beslutning 96/228/EF om langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige områder (meddelt under nummer K(2004) 966) 61
2004/292/EC
*Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (meddelt under nummer K(2004) 1282) (1) 63
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/293/CFSP
*Rådets fælles holdning 2004/239/FUSP af 30. marts 2004 om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) 65

Berigtigelser
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1771/2003 af 7. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2803/2000 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer (EUT L 258 af 10.10.2003) 69
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (EUT L 270 af 21.10.2003) 70
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1783/2003 af 29. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (EUT L 270 af 21.10.2003) 71
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for tørret foder (EUT L 270 af 21.10.2003) 71
*Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (EUT L 270 af 21.10.2003) 71
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top