EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:094:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 94, 31 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 94
47e jaargang
31 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 588/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 589/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van tijdelijke bepalingen inzake de mededeling van de certificaataanvragen die is voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 1961/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft 3
*Verordening (EG) nr. 590/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 met betrekking tot het bedrag van de steun voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt 5
Verordening (EG) nr. 591/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van tijdelijke bepalingen inzake de afgifte van invoercertificaten die zijn aangevraagd in het kader van Verordening (EG) nr. 565/2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook 6
*Verordening (EG) nr. 592/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van landen en gebieden betreft (1) 7
*Verordening (EG) nr. 593/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector eieren en voor ovoalbumine 10
*Verordening (EG) nr. 594/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van de ontstaansfeiten voor de sectoren verse groenten en fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit 17
*Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten 22
*Verordening (EG) nr. 596/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren 33
*Verordening (EG) nr. 597/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende afwijking en wijziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 ten aanzien van de uitvoercertificaten voor naar de Dominicaanse Republiek uitgevoerd melkpoeder 42
Verordening (EG) nr. 598/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 43
*Verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van een geharmoniseerd model voor een certificaat en inspectieverslag voor het intracommunautaire handelsverkeer in dieren en producten van dierlijke oorsprong (1) 44

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/289/EC
*Besluit van de Raad van 22 maart 2004 tot gedeeltelijke vrijgeving van het voorwaardelijke bedrag van 1 miljard EUR uit het Negende Europees Ontwikkelingsfonds voor samenwerking met de landen van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan met het oog op de oprichting van een waterfaciliteit 57
2004/290/EC
*Beschikking van de Raad van 30 maart 2004 waarbij Duitsland wordt gemachtigd een maatregel toe te passen in afwijking van artikel 21 van Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 59
Commissie
2004/291/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 maart 2004 tot wijziging van Beschikking 96/228/EG inzake de regeling voor de verlening van nationale langetermijnsteun ten behoeve van de landbouw in de noordelijke gebieden van Zweden (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 966) 61
2004/292/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1282) (1) 63
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/293/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB van de Raad van 30 maart 2004 tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) 65

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1771/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2803/2000 betreffende de opening en verhoging van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde visserijproducten (PB L 258 van 10.10.2003) 69
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PB L 270 van 21.10.2003) 70
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1783/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) (PB L 270 van 21.10.2003) 71
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1786/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen (PB L 270 van 21.10.2003) 71
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 270 van 21.10.2003) 71
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top