EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:032:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 32, 05. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 32
47. vuosikerta
5. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
403. täysistunto, 29. ja 30. lokakuuta 2003
2004/C 32/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kaikkien ulottuvilla oleva ja sosiaalisesti kestävä matkailu" 1
2004/C 32/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja menettelyistä" (KOM(2003) 46 lopullinen - 2003/0024 (COD)) 15
2004/C 32/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Luonnos Komission asetus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 muuttamisesta" 20
2004/C 32/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle merenkulun turvatoimien parantamisesta", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta"(KOM(2003) 229 lopullinen - 2003/0089 (COD)) 21
2004/C 32/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan ja Välimeren alueen energiaverkot" 28
2004/C 32/06Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiemaksujen sähköisten keruujärjestelmien laajasta käyttöönotosta ja yhteentoimivuudesta yhteisössä" (KOM(2003) 132 lopullinen - 2003/0081 (COD)) 36
2004/C 32/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto: ympäristöteknologiaa koskevan toimintasuunnitelman laatiminen" (KOM(2003) 131 lopullinen) 39
2004/C 32/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus neuvoston päätös pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta",- "Ehdotus neuvoston päätös vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuonna 1998 tehdyn pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä yhteisön puolesta", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivien 79/117/ETY ja 96/59/EY muuttamisesta"(KOM(2003) 331, 332, 333 lopullinen - 2003/0118-0117-0119 (CNS)) 45
2004/C 32/09Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus taloudellisen ja teknisen tuen antamista kolmansille maille siirtolaisuuden ja turvapaikan aloilla koskevan ohjelman perustamisesta" (KOM(2003) 355 lopullinen - 2003/0124 (COD)) 49
2004/C 32/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan organisaatioiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi" (KOM(2003) 273 lopullinen - 2003/0114 (COD)) 52
2004/C 32/11Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) [tautien ehkäisyn ja valvonnan] eurooppalaisen keskuksen perustamisesta" (KOM(2003) 441 lopullinen - 2003/0174 (COD)) 57
2004/C 32/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Lissabonin strategian sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen: avoimen koordinoinnin selkeyttäminen sosiaalisen suojelun alalla" (KOM(2003) 261 lopullinen) 60
2004/C 32/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan departementtien Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä alueiden syrjäisestä sijainnista aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta" (KOM(2003) 516 lopullinen - 2003/0202 (CNS)) 64
2004/C 32/14Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2561/2001 muuttamisesta" (KOM(2003) 437 lopullinen - 2003/157 (CNS)) 66
2004/C 32/15Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto "Lähimerenkulun edistämisohjelma"", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi intermodaalisista lastausyksiköistä"(KOM(2003) 155 lopullinen - 2003/0056 (COD)) 67
2004/C 32/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyiden yksinkertaistamisen osalta" (KOM(2003) 378 lopullinen - 2003/0138 (COD)) 78
2004/C 32/17Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston päätös tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen" (2002-2006) tehdyn päätöksen 2002/834/EY muuttamisesta" (KOM(2003) 390 lopullinen - 2003/0151 (CNS)) 81
2004/C 32/18Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Alankomaiden kuningaskunnan aloite neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 muuttamisesta" 88
2004/C 32/19Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista" (KOM(2003) 364 lopullinen - 2003/0126 (COD)) 92
2004/C 32/20Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta" (KOM(2003) 446 lopullinen/2 - 2003/0170 (COD)) 94
2004/C 32/21Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista" (KOM(2003) 180 lopullinen - 2003/0071 (COD)) 97
2004/C 32/22Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY muuttamisesta" (KOM(2003) 472 lopullinen - 2003/0182 (CNS)) 101
2004/C 32/23Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "ETSK:n keräämä yhteenveto kokemuksista unionissa vireillä olevien rakenneuudistusten talous-, sosiaali- ja työllisyysvaikutuksista" 103
2004/C 32/24Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiivi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta" (KOM(2003) 397 lopullinen - 2003/0169 (CNS)) 113
2004/C 32/25Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamisesta" (KOM(2003) 462 lopullinen - 2003/0179 (CNS)) 118
2004/C 32/26Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettelyn ja täytäntöönpanotoimivallan siirtämisen osalta" (KOM(2003) 335 lopullinen - 2003/0120 (CNS)) 120
FI
Top