Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:032:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 32, 05 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 32
47. årgången
5 februari 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
403:e plenarsession, 29 och 30 oktober 2003
2004/C 32/01Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "För en turism som är tillgänglig för alla och socialt hållbar" 1
2004/C 32/02Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter" (KOM(2003) 46 slutlig - 2003/0024 (COD)) 15
2004/C 32/03Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Utkast till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning" 20
2004/C 32/04Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:- "Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om förbättring av sjöfartsskyddet", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar"(KOM(2003) 229 slutlig - 2003/0089 (COD)) 21
2004/C 32/05Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Energinät EU-Medelhavsområdet" 28
2004/C 32/06Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänt införande av och driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen" (KOM(2003) 132 slutlig - 2003/0081 (COD)) 36
2004/C 32/07Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen om utarbetande av en handlingsplan för miljöteknik" (KOM(2003) 131 slutlig) 39
2004/C 32/08Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:- "Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar",- "Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiven 79/117/EEG och 96/59/EG"(KOM(2003) 331, 332, 333 slutlig - 2003/0118 - 0117 - 0119 (CNS)) 45
2004/C 32/09Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för ekonomiskt och tekniskt stöd till tredjeländer i fråga om migration och asyl" (KOM(2003) 355 slutlig - 2003/0124 (COD)) 49
2004/C 32/10Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ som är verksamma på europeisk nivå och för att stödja enskilda insatser på utbildningsområdet" (KOM(2003) 273 slutlig - 2003/0114 (COD)) 52
2004/C 32/11Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar" (KOM(2003) 441 slutlig - 2003/0174 (COD)) 57
2004/C 32/12Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Stärka Lissabonstrategins sociala dimension: rationalisera den öppna samordningen inom socialt skydd" (KOM(2003) 261 slutlig) 60
2004/C 32/13Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om att inrätta ett kompensationssystem för de merkostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden" (KOM(2003) 516 slutlig - 2003/0202 (CNS)) 64
2004/C 32/14Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2561/2001 om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko" (KOM(2003) 437 slutlig - 2003/157 (CNS)) 66
2004/C 32/15Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:- "Meddelande från kommissionen Program för främjande av närsjöfart", och- "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om intermodala lastenheter"(KOM(2003) 155 slutlig - 2003/0056 (COD)) 67
2004/C 32/16Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, avseende harmonisering av rättigheter och förenkling av förfaranden" (KOM(2003) 378 slutlig - 2003/0138 (COD)) 78
2004/C 32/17Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2002/834/EG om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration: "Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet"" (2002-2006) (KOM(2003) 390 slutlig - 2001/0151 (CNS)) 81
2004/C 32/18Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Konungariket Nederländernas initiativ inför antagandet av en rådsförordning om ändring av förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område" 88
2004/C 32/19Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna" (KOM(2003) 364 slutlig - 2003/0126 (COD)) 92
2004/C 32/20Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 77/799/EEG beträffande ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på området direkt och indirekt beskattning" (KOM(2003) 446 slutlig - 2003/170 (COD)) 94
2004/C 32/21Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att fastställa krav på foderhygien" (KOM(2003) 180 slutlig - 2003/0071 (COD)) 97
2004/C 32/22Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning nr 79/65/EEG om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen" (KOM(2003) 472 slutlig - 2003/0182 (CNS)) 101
2004/C 32/23Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Sammanfattning av EESK:s erfarenheter inför utvärderingen av den ekonomiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade effekten av strukturreformer inom Europeiska unionen" 103
2004/C 32/24Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på reducerade mervärdesskattesatser" (KOM(2003) 397 slutlig - 2003/0169 (CNS)) 113
2004/C 32/25Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater" (KOM(2003) 462 slutlig - 2003/0179 (CNS)) 118
2004/C 32/26Yttrande från Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheter" (KOM(2003) 335 slutlig - 2003/0120 (CNS)) 120
SV
Top