EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2155

Euroopan Keskuspankin Asetus (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta (EKP/2019/37)

EUVL L 327, 17.12.2019, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2155/oj

17.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/70


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2019/2155,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2019,

valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta (EKP/2019/37)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 30 artiklan ja 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen kuulemisen ja sitä koskevan analyysin,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 1163/2014 (2) vahvistetaan järjestelyt, joiden mukaisesti lasketaan valvottavilta yhteisöiltä ja valvottavilta ryhmittymiltä perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä, kultakin valvottavalta yhteisöltä ja ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettävät kriteerit ja metodologia sekä menettely, jonka mukaisesti EKP perii vuosittaisen valvontamaksun.

(2)

Asetuksen (EU) N:0 1163/2014 (EKP/2014/41) 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP:n on tarkasteltava mainittua asetusta uudelleen vuoteen 2017 mennessä erityisesti kultakin valvottavalta yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettävien kriteerien ja metodologian osalta.

(3)

Tarkoituksenaan arvioida asetuksen (EU) No 1163/2014 (EKP/2014/41) mahdollisia parannustarpeita EKP käynnisti 2 päivänä kesäkuuta 2017 avoimen julkisen kuulemisen kommenttien keräämiseksi kaikilta kiinnostuneilta osapuolilta. Julkinen kuuleminen päättyi 20 päivänä heinäkuuta 2017.

(4)

Ottaen huomioon vastaanottamansa kommentit, EKP tarkasteli asetusta (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) ja tuli siihen lopputulokseen, että asetusta olisi muutettava.

(5)

Erityisesti EKP on päättänyt olla perimättä valvontamaksuista ennakkomaksua. Valvontamaksut olisi perittävä vasta asianomaisen valvontamaksukauden päättymisen jälkeen, kun todelliset vuosikustannukset on määritelty. Valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärän olisi pääsääntöisesti tulevaisuudessakin oltava edellisen valvontamaksukauden 31 päivä joulukuuta, jotta valvontamaksutekijöiden validointiin jää riittävästi aikaa.

(6)

Useimpien valvontamaksuvelvollisten osalta EKP saa tiedot kokonaisvaroista ja kokonaisriskistä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (3) ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (4) nojalla. Nämä tiedot ovat käytettävissä kyseisten valvontamaksuvelvollisten vuosittaisen valvontamaksun laskemiseen. Tämän vuoksi näiden valvontamaksuvelvollisten osalta ei ole tarpeen kerätä valvontamaksutekijöitä erikseen.

(7)

Lisäksi EKP on päättänyt alentaa sellaisten vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien valvontamaksuja, joiden kokonaisvarat ovat enintään 1 miljardi euroa. Tästä syystä vähimmäismaksukomponentti olisi puolitettava näiden valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien osalta.

(8)

Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1163/2014 soveltamisesta vuodesta 2014 lähtien saatu kokemus on osoittanut, että kyseiseen asetukseen on tarpeen tehdä muutamia selkiytyksiä ja teknisiä muutoksia.

(9)

On tarpeen määrittää siirtymäjärjestelyjä vuoden 2020 valvontamaksukauden osalta, koska kyseinen vuosi tulee olemaan ensimmäinen vuosi jolloin EKP ei peri vuosittaisesta valvontamaksusta ennakkomaksua. Tämän asetuksen olisi näin ollen tultava voimaan vuoden 2020 alussa.

(10)

Näin ollen asetusta (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) olisi vastaavasti muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 9 kohta;

b)

korvataan 12 ja 13 kohta seuraavasti:

”12.

’kokonaisvaroillla’

a)

valvottavan ryhmittymän osalta asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa, pois lukien osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varat, paitsi jos valvottava ryhmittymä on 10 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti päättänyt ottaa nämä varat huomioon;

b)

valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen osalta vakavaraisuustarkoituksia varten raportoitujen varojen kokonaisarvo. Jos varojen kokonaisarvoa ei raportoida vakavaraisuustarkoituksia varten, kokonaisvaroilla tarkoitetaan varojen kokonaisarvoa määriteltynä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, siten kuin niitä sovelletaan unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002  (*) nojalla, laaditun viimeisimmän tarkastetun vuositilinpäätöksen perusteella, ja jos tällainen vuositilinpäätös ei ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön perusteella laaditun vuositilinpäätöksen perusteella. Sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka eivät laadi vuositilinpäätöstä, asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan 5 kohdan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa;

c)

sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kunkin valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen osalta erikseen määriteltyjen varojen kokonaisarvojen summaa;

d)

kaikissa muissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 468/2014 51 artiklan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa;

13.

’kokonaisriskillä’

a)

valvottavan yhteisön osalta korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvassa jäsenvaltiossa määritettyä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013  (**) 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettua määrää, pois lukien osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varat, paitsi jos valvottava ryhmittymä on 10 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti päättänyt ottaa nämä varat huomioon;

b)

sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, nollaa;

c)

kaikissa muissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti määriteltyä määrää.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).”;"

2)

muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

määritettävä 2 kohdan säännösten mukaisesti, jos kyseessä on valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä.”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä katsotaan yhdeksi yksiköksi riippumatta siitä, miten kustannukset kohdennetaan sen sisällä. Kunkin valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on nimettävä yksi ryhmittymän yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava se EKP:lle. Valvontamaksuvelvollisen on oltava sijoittautunut osallistuvaan jäsenvaltioon. Tällaisen ilmoituksen pätevyyden edellytyksenä on, että

a)

siinä mainitaan sen ryhmittymän nimi, joita ilmoitus koskee;

b)

sen on allekirjoittanut maksuvelvollinen kaikkien ryhmittymään kuuluvien valvottavien yhteisöjen puolesta;

c)

se saapuu EKP:hen viimeistään kunkin vuoden syyskuun 30 päivänä, jotta se voidaan ottaa huomioon kyseistä valvontamaksukautta koskevassa valvontamaksuilmoituksessa.

Jos EKP vastaanottaa määräpäivään mennessä valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymältä useamman kuin yhden ilmoituksen, pätevänä pidetään viimeisintä ilmoitusta, jonka EKP vastaanotti 30 päivään syyskuuta mennessä. Jos valvottavasta yhteisöstä tulee valvottavan ryhmittymän osa vasta sen jälkeen, kuin EKP on vastaanottanut pätevän ilmoituksen valvontamaksuvelvolliselta, on katsottava, että ilmoitus on allekirjoitettu myös kyseisen valvottavan yhteisön puolesta, jollei EKP:lle ilmoiteta muuta kirjallisesti.”;

3)

muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 2 kohdan toinen virke;

b)

lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.

Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontamaksukauden päättymisen jälkeen EKP:n verkkosivuilla on kunkin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokan osalta julkaistava vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä kyseiseltä valvontamaksukaudelta.”;

4)

poistetaan 6 artikla.

5)

muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikon teksti seuraavasti:

Uudet valvottavat yhteisöt, yhteisöt jotka eivät ole enää valvottavia yhteisöjä tai aseman muutos”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Jos EKP:n päätöksen seurauksena EKP ottaa valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän suoraan valvontaansa asetuksen (EU) No 468/2014 (EKP/2014/17) 45 artiklan nojalla tai EKP:n harjoittama suora valvonta päättyy valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta asetuksen (EU) No 468/2014 (EKP/2014/17) 46 artiklan nojalla, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden kuukausien määrän perusteella, joina valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä oli kuukauden viimeisenä päivänä merkittävä tai vähemmän merkittävä yhteisö tai ryhmittymä.”;

6)

poistetaan 9 artikla;

7)

muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi, ovat seuraavien tekijöiden määrät viitepäivämääränä:

i)

kokonaisvarat; ja

ii)

kokonaisriski.”;

b)

poistetaan 3 kohdassa b alakohta ja lisätään ba, bb, bc ja bd alakohta seuraavasti:

”ba)

Valvontamaksutekijät määritellään kunkin valvontamaksukauden osalta vakavaraisuustarkoituksia varten raportoitujen tietojen, joiden viitepäivämäärä on edellisen valvontakauden joulukuun 31 päivä, perusteella.

bb)

Jos valvottava yhteisö laatii vuositilinpäätöksen, mukaan lukien konsolidoidun vuositilinpäätöksen kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kokonaisvarojen viitepäivämäärä on sen tilikauden loppu, joka vastaa edellistä valvontamaksukautta.

bc)

Jos valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä on perustettu ba tai bb alakohdassa määritellyn asianomaisen viitepäivämäärän jälkeen mutta ennen sen valvontamaksukauden lokakuun 1 päivää, jota varten maksu määritellään, minkä vuoksi kyseisen viitepäivämäärän osalta ei ole olemassa valvontamaksutekijöitä, valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärä on sen vuosineljänneksen loppu, joka on ajallisesti lähimpänä ba tai bb alakohdassa määriteltyä viitepäivämäärää.

bd)

Sellaisten valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittyen, jotka eivät ole velvoitettuja raportoimaan vakavaraisuustarkoituksia varten tai sellaisten valvottavien ryhmittyen osalta, jotka c alakohdan mukaisesti eivät ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja ja riskiä, valvontamaksutekijät määritellään näiden valvontamaksuvelvollisten valvontamaksun laskemista varten erikseen raportoimien tietojen perusteella. Valvontamaksutekijät toimitetaan asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ba, bb tai bc alakohdan nojalla määritellyllä viitepäivämäärällä EKP:n päätöksen mukaisesti.”;

c)

korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Valvontamaksutekijöiden määrittelyssä valvottava ryhmittymä ei pääsääntöisesti ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja ja riskin määrää. Valvottava ryhmittymä voi päättää, että se ottaa valvontatekijöiden määrittelyssä huomioon tällaiset varat ja/tai riskin määrän.”;

d)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Kaikkien valvontamaksuvelvollisten kokonaisvarojen ja kokonaisriskien summa julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.”;

e)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Jos valvontamaksuvelvollinen laiminlyö valvontamaksutekijöiden toimittamisen, EKP määrittelee valvontamaksutekijät EKP:n päätöksen mukaisesti.”;

f)

korvataan 6 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Vähimmäismaksukomponentti lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena siitä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä, joka määritetään 8 artiklan mukaisesti kutakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten.

i)

Merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien luokan osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa.

ii)

Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 1 miljardi euroa.”;

g)

korvataan 6 kohdan c alakohdassa sanat ”8 ja 9 artiklan” sanoilla ”8 artiklan”;

h)

korvataan 6 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”EKP päättää kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tulevan vuosittaisen valvontamaksun tämän kohdan mukaisesti suoritetun laskutoimituksen sekä tämän artiklan mukaisesti määriteltyjen valvontamaksutekijöiden perusteella. Vuosittainen valvontamaksu annetaan valvontamaksuilmoituksella tiedoksi valvontamaksuvelvolliselle.”;

8)

korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

EKP antaa kalenterivuosittain kullekin valvontamaksuvelvolliselle valvontamaksuilmoituksen kuuden kuukauden kuluessa seuraavan valvontamaksukauden alkamisesta”;

9)

poistetaan 13 artiklan 1 kohdan toinen virke;

10)

poistetaan 16 artikla;

11)

muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikon teksti seuraavasti:

Raportointi”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontakauden alkamisesta EKP julkaisee verkkosivuillaan kyseisen valvontakauden arvioidut vuosikustannukset.”

12)

lisätään 17 a artikla seuraavasti:

17 a artikla

Valvontamaksukautta 2020 koskevat siirtymäjärjestelyt

1.   Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta valvontamaksukaudelta 2020 maksettava vuosittainen valvontamaksu yksilöidään valvontamaksuvelvolliselle osoitetussa valvontamaksuilmoituksessa vuonna 2021.

2.   Valvontamaksukauden 2019 mahdollinen ali- tai ylijäämä, joka saadaan vähentämällä kyseisenä valvontamaksukautena perityistä arvioiduista vuosikustannuksista kyseisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset, otetaan huomioon määritettäessä valvontamaksukauden 2020 vuosikustannukset.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä joulukuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41) (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13).


Top