EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:327:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 327, 2019. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 327

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 17. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2152 (2019. gada 27. novembris) par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2153 (2019. gada 16. decembris) par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras iekasētajām maksām un atlīdzībām un par Regulas (ES) Nr. 319/2014 atcelšanu

36

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2154 (2019. gada 16. decembris), ar ko 2020. gadam atver tarifa kvotu dažu tādu preču importam Savienībā, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, ko aptver Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 510/2014

66

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37)

70

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2156 (2019. gada 7. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par ES un Marokas rīcības plāna, ar kuru tiek īstenots īpašais statuss (2013.–2017. g.), pagarināšanu

75

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2157 (2019. gada 10. decembris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus

78

 

*

Eiropas Centrālās Bankas Lēmums (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38)

99

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Marokas Asociācijas padomes Ieteikums Nr. 1/2019 (2019. gada 4. decembris), ar ko apstiprina ES un Marokas rīcības plāna, ar kuru tiek īstenots īpašais statuss (2013.–2017. g.), pagarināšanu par diviem gadiem [2019/2159]

108

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top