EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2155

Nariadenie Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37)

OJ L 327, 17.12.2019, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2155/oj

17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/70


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2155

z 5. decembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 druhý pododsek, článok 30 a článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu uskutočnenú v súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) (2) upravuje opatrenia na výpočet celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám, metodiku a kritériá výpočtu ročného poplatku za dohľad, ktorý majú platiť jednotlivé dohliadané subjekty a jednotlivé dohliadané skupiny a postup pri výbere ročných poplatkov za dohľad zo strany ECB.

(2)

Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) je ECB povinná uskutočniť v roku 2017 preskúmanie uvedeného nariadenia, najmä pokiaľ ide o metodiku a kritériá výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať každému dohliadanému subjektu a dohliadanej skupine.

(3)

ECB iniciovala otvorenú verejnú konzultáciu 2. júna 2017, aby získala pripomienky zainteresovaných strán s cieľom posúdiť prípadné zlepšenie nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41). Verejná konzultácia sa skončila 20. júla 2017.

(4)

ECB preskúmala nariadenie pri zohľadnení prijatých reakcií na konzultáciu a dospela k záveru, že uvedené nariadenie by sa malo zmeniť.

(5)

ECB konkrétne rozhodla, že už nebude požadovať preddavkové platby ročných poplatkov za dohľad. Poplatky by sa mali účtovať až po skončení príslušného poplatkového obdobia a stanovení skutočných ročných nákladov. Referenčným dátumom pre faktory výpočtu poplatku by mal v zásade zostať 31. december predchádzajúceho poplatkového obdobia, aby bol k dispozícii dostatok času na ich overenie.

(6)

ECB dostáva informácie o celkových aktívach a celkových rizikových expozíciách prevažnej väčšiny poplatníkov na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (3) a nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) (4). Tieto informácie sú k dispozícii a môžu sa použiť na výpočet ročného poplatku za dohľad týchto poplatníkov. S účelovým zberom faktorov výpočtu poplatku týkajúcich sa takýchto poplatníkov by sa preto nemalo pokračovať.

(7)

ECB sa okrem toho rozhodla znížiť poplatky za dohľad, ktoré majú platiť menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 1 miliarda EUR alebo menej. Minimálna zložka poplatku pre tieto dohliadané subjekty a dohliadané skupiny by sa preto mala znížiť na polovicu.

(8)

Na základe skúseností s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) od roku 2014 sa ukázalo, že by bolo vhodné uskutočniť niekoľko úprav a technických zmien uvedeného nariadenia.

(9)

V súvislosti s poplatkovým obdobím zodpovedajúcim roku 2020 je potrebné prijať prechodné opatrenia, keďže pôjde o prvé poplatkové obdobie, za ktoré už ECB nebude požadovať preddavkovú platbu ročného poplatku za dohľad. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť na začiatku roka 2020.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

bod 9 sa vypúšťa;

b)

body 12 a 13 sa nahrádzajú takto:

„12.

„celkové aktíva“ predstavujú:

a)

v prípade dohliadanej skupiny celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) bez aktív dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách, ak dohliadaná skupina nerozhodne inak v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c);

b)

v prípade pobočky, ktorá platí poplatok, celkovú hodnotu aktív vykázaných na prudenciálne účely. Ak celkovú hodnotu aktív nie je potrebné vykazovať na prudenciálne účely, celkové aktíva predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú na základe najnovšej auditovanej ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s Medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré sa uplatňujú v rámci Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (*1) a ak táto ročná účtovná závierka nie je k dispozícii, na základe ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi. V prípade pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré nezostavujú ročné účtovné závierky, celkové aktíva predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

c)

v prípade dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa považujú za jednu pobočku v súlade s článkom 3 ods. 3, súčet celkovej hodnoty aktív určenej pre každú jednotlivú pobočku, ktorá platí poplatok;

d)

vo všetkých ostatných prípadoch celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

13

„celková riziková expozícia“ je:

a)

v prípade dohliadanej skupiny hodnota určená na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (*2) bez rizikovej expozície dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách, ak dohliadaná skupina nerozhodne inak v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c);

b)

v prípade pobočky, ktorá platí poplatok a v prípade dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa považujú za jednu pobočku v súlade s článkom 3 ods. 3, nula;

c)

vo všetkých ostatných prípadoch hodnota vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).“;"

2.

Článok 4 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

subjekt určený v súlade s ustanoveniami odseku 2, pokiaľ ide o skupinu subjektov, ktorá platí poplatok.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia v rámci skupiny subjektov, ktoré platia poplatok, pokiaľ ide o rozdelenie nákladov, skupina subjektov, ktoré platia poplatok, sa považuje za jednu jednotku. Každá skupina subjektov, ktoré platia poplatok, vymenuje poplatníka pre celú skupinu a oznámi jeho totožnosť ECB. Poplatník je usadený v zúčastnenom členskom štáte. Toto oznámenie sa považuje za platné, len ak:

a)

je v ňom uvedený názov skupiny, ktorej sa oznámenie týka;

b)

je podpísané poplatníkom v mene všetkých dohliadaných subjektov, ktoré patria do skupiny;

c)

je ECB doručené najneskôr 30. septembra každého roku, aby bolo zohľadnené pri vydaní platobného výmeru pre dané poplatkové obdobie.

Ak je ECB včas doručených viac ako jedno oznámenie za skupinu subjektov, ktoré platia poplatok, berie sa do úvahy oznámenie, ktoré bolo ECB doručené do 30. septembra ako posledné. Ak sa dohliadaný subjekt stane súčasťou dohliadanej skupiny po tom, ako ECB dostane platné oznámenie o poplatníkovi a ak ECB nie je písomne upovedomená inak, oznámenie sa považuje za podpísané aj v jeho mene.“;

3.

Článok 5 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa vypúšťa druhá veta;

b)

dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.

Celková hodnota ročných poplatkov za dohľad pre každú kategóriu dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín za dané poplatkové obdobie sa uverejní na webovom sídle ECB do štyroch mesiacov od skončenia poplatkového obdobia.“;

4.

Článok 6 sa vypúšťa;

5.

Článok 7 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Nové dohliadané subjekty, subjekty, ktoré už nie sú dohliadanými subjektmi, alebo zmena postavenia subjektu“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Ak v nadväznosti na svoje rozhodnutie ECB preberie priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou podľa článku 45 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), alebo sa priamy dohľad ECB nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou skončí podľa článku 46 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), ročný poplatok za dohľad sa vypočíta na základe počtu mesiacov, počas ktorých ECB vykonávala nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou priamy alebo nepriamy dohľad v posledný deň mesiaca.“;

6.

Článok 9 sa vypúšťa;

7.

Článok 10 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

Faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, zodpovedajú hodnote, akú majú k referenčnému dátumu:

i)

celkové aktíva a

ii)

celková riziková expozícia.“;

b)

v odseku 3 sa vypúšťa písmeno b) a dopĺňajú sa tieto písmená ba), bb), bc) a bd):

„ba)

Faktory výpočtu poplatku pre každé poplatkové obdobie sa určia na základe údajov, ktoré dohliadané subjekty vykázali na prudenciálne účely s referenčným dátumom 31. decembra predchádzajúceho poplatkového obdobia.

bb)

Ak dohliadaný subjekt zostavuje ročnú účtovnú závierku, vrátane konsolidovanej ročnej účtovnej závierky, ktorá je založená na účtovnom roku, ktorý sa nezhoduje s kalendárnym rokom, je referenčným dátumom pre celkové aktíva koniec účtovného roka zodpovedajúci predchádzajúcemu poplatkovému obdobiu.

bc)

Ak dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina vznikne až po príslušnom referenčnom dátume uvedenom v písmene ba) alebo bb) ale ešte pred 1. októbrom poplatkového obdobia, pre ktoré sa poplatok stanovuje, a teda neexistujú faktory výpočtu poplatku s týmto referenčným dátumom, je referenčným dátumom pre faktory výpočtu poplatku koniec štvrťroka, ktorý je najbližší k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v písmene ba) alebo bb).

bd)

V prípade dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín, ktoré sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, alebo dohliadaných skupín, ktoré neprihliadajú na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách v súlade s písmenom c), sa faktory výpočtu poplatku určia na základe informácií, ktoré tieto subjekty a skupiny vykazujú osobitne na účely výpočtu poplatku za dohľad. Tieto faktory výpočtu poplatku sa v súlade s rozhodnutím ECB predložia dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu s príslušným referenčným dátumom stanoveným podľa písmena ba), bb) alebo bc).“;

c)

v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku by mali dohliadané skupiny spravidla neprihliadať na aktíva a rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách. Dohliadané skupiny sa môžu rozhodnúť, že na účely určenia faktorov výpočtu poplatku budú prihliadať na takéto aktíva a/alebo rizikovú expozíciu.“;

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Súčet všetkých celkových aktív a súčet všetkých rizikových expozícií poplatníka sa uverejňujú na webovom sídle ECB.“;

e)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.

V prípade, že poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory výpočtu poplatku v súlade s rozhodnutím ECB.“;

f)

v odseku 6 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Minimálna zložka poplatku je vypočítaná ako pevne stanovené percento z celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad každej kategórie dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín určenej v súlade s článkom 8.

i)

Pre kategóriu významných dohliadaných subjektov a významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 10 miliárd EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu.

ii)

Pre kategóriu menej významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 1 miliarda EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu.“;

g)

v odseku 6 písm. c) sa slová „článkami 8 a 9“ nahrádzajú slovami „článkom 8“;

h)

v odseku 6 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Na základe výpočtu uskutočneného v súlade s týmto odsekom a faktorov výpočtu poplatku stanovených v súlade s týmto článkom rozhodne ECB o ročnom poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť jednotlivý poplatník. Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť, sa oznámi poplatníkovi prostredníctvom platobného výmeru.“;

8.

V článku 12 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Platobný výmer vydáva ECB každoročne každému poplatníkovi do šiestich mesiacov od začatia nasledujúceho poplatkového obdobia.“;

9.

V článku 13 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta;

10.

Článok 16 sa vypúšťa;

11.

Článok 17 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto: „Predkladanie správ“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„Do štyroch mesiacov od začatia každého poplatkového obdobia sa výška odhadovaných ročných nákladov za príslušné poplatkové obdobie uverejní na webovom sídle ECB.“;

12.

Vkladá sa tento článok 17a:

„Článok 17a

Prechodné ustanovenia pre poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020

1.   Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť za každý dohliadaný subjekt a každú dohliadanú skupinu za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020, bude stanovený v platobnom výmere určenom dotknutému poplatníkovi v roku 2021.

2.   Pri stanovení ročných nákladov za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020 sa zohľadní každý prebytok alebo schodok z poplatkového obdobia zodpovedajúceho roku 2019 určený odpočítaním skutočných vynaložených ročných nákladov od odhadovaných ročných nákladov v poplatkovom období zodpovedajúcom roku 2019.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je v súlade so zmluvami záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. decembra 2019

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41), (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13), (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13).


Top