Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0249

2010/249/: Komission päätös, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2010 , tarkastusasemia koskevan valmistelutoimen rahoituspäätöksen tekemisestä vuodelle 2010

OJ L 110, 1.5.2010, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/249/oj

1.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2010,

tarkastusasemia koskevan valmistelutoimen rahoituspäätöksen tekemisestä vuodelle 2010

(2010/249/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 49 artiklan johdantolauseen ja 6 kohdan b alakohdan sekä 75 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2), jäljempänä ’soveltamissäännöt’, ja erityisesti sen 90 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission tiedonannossa (3) Euroopan parlamentille ja neuvostolle eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta yhteisön toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2006–2010 kartoitetaan yhdeksi toiminta-alueeksi eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevien nykyisten vähimmäisvaatimusten ajan tasalle saattaminen uuden tieteellisen näytön ja sosioekonomisten arviointien mukaisesti sekä tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen.

(2)

Unionin lainsäädännössä asetetaan tiettyjen kuljetettavien eläintyyppien hyvinvoinnin parantamiseksi vaatimuksia, jotka koskevat matkan enimmäiskestoa, jonka jälkeen eläimet on purettava lastista, ruokittava, juotettava ja jonka jälkeen niiden on annettava levätä. Tällaiset pakolliset tauot eläinten pitkissä kuljetuksissa pidetään tarkastusasemilla, jotka on määritelty tarkastusasemia koskevista yhteisön vaatimuksista 25 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/97 (4) 1 artiklan 1 kohdassa.

(3)

Koska eläinten pitkät maantiekuljetukset ovat lisääntyneet, tarvitaan parempia tarkastusasemia. On tarpeen määrittää tarkastusasemia koskevat laatuvaatimukset sidosryhmiä kuulemalla ja heidän teknistä osaamistaan hyödyntämällä ja pohtia, minkälaisia strategioita unionissa olisi kehitettävä.

(4)

Lisäksi tarkastusasemia puuttuu tietyistä paikoista ja eräät nykyisistä tarkastusasemista ovat heikkolaatuisia. Sen vuoksi olisi toteutettava valmistelutoimi, johon sisältyy tiettyjen tarkastusasemien rakentaminen tai uudistaminen.

(5)

Komissio julkaisi vuonna 2008 vastaavaa valmistelutointa koskevan ehdotuspyynnön, mutta saaduista ehdotuksista yksikään ei täyttänyt pyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, koska hankkeiden taloudellisesta toteuttamiskelpoisuudesta tai yhteisrahoituksen lähteestä ei ollut riittävästi tietoa.

(6)

Tarkastusasemia koskevan valmistelutoimen rahoituspäätöksen tekemisestä vuodelle 2009 13 päivänä lokakuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä 2009/755/EY (5) vahvistettiin, että vuonna 2009 valmistelutoimeen kuuluu kaksi vaihetta, jotka ovat hankintamenettelyllä toteutettava alustava tutkimus ja avustukset.

(7)

Päätöksessä 2009/755/EY tarkoitettu alustava tutkimus käynnistettiin vuonna 2009, jolloin kerättiin tietoja tarkastusasemien nykytilanteesta ja määriteltiin niitä koskevat laatuvaatimukset. Kyseisellä tutkimuksella vahvistetaan myös taloudelliset kriteerit, joiden perusteella myönnetään tukea tarkastusasemien asianmukaiseen uudistamiseen tai uusien korkealaatuisten asemien rakentamiseen. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan toukokuussa 2010, ja päätöksessä 2009/755/EY tarkoitettu avustusmenettely käynnistetään tutkimuksessa vahvistettujen kriteerien pohjalta.

(8)

On aiheellista jatkaa unionin rahoituksen myöntämistä kyseiselle valmistelutoimelle. Euroopan unionin vuoden 2010 yleisessä talousarviossa budjettivallan käyttäjä osoitti 2 000 000 euroa tarkastusasemia koskevaa valmistelutointa varten.

(9)

Tämä päätös on asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

(10)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 83 artiklan mukaan menot olisi vahvistettava, hyväksyttävä ja maksettava soveltamissäännöissä vahvistetun määräajan kuluessa.

(11)

Tämän päätöksen soveltamiseksi on aiheellista määritellä termi ”olennainen muutos” asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä esitetty valmistelutoimi, jäljempänä ’valmistelutoimi’.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1255/97 1 artiklan 1 kohdassa olevaa määritelmää termille ”tarkastusasema”.

3 artikla

Euroopan unionin rahoitusosuus valmistelutoimen toteuttamisessa on enintään 2 000 000 euroa, joka rahoitetaan Euroopan unionin vuoden 2010 yleisen talousarvion budjettikohdasta 17 04 03 03.

4 artikla

1.   Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi tehdä tähän päätökseen muutoksia, joita ei pidetä olennaisina asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, noudattaen moitteettoman varainhoidon ja suhteellisuuden periaatteita.

2.   Valmistelutoimen kattamiin toimiin osoitettujen määrärahojen kumulatiivisia muutoksia, jotka ovat enintään 10 prosenttia tämän päätöksen 3 artiklassa tarkoitetusta enimmäisrahoitusosuudesta, ei pidetä asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisina edellyttäen, että ne eivät huomattavasti vaikuta valmistelutoimen luonteeseen ja tavoitteisiin.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  KOM(2006) 13 lopullinen.

(4)  EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1.

(5)  EUVL L 269, 14.10.2009, s. 26.


LIITE

TARKASTUSASEMIA KOSKEVA VALMISTELUTOIMI VUODELLE 2010

1.1   Johdanto

Tässä valmistelutoimessa on yksi täytäntöönpanotoimi vuodelle 2010.

Valmistelutoimessa asetettujen tavoitteiden perusteella määrärahaksi tarkastusasemien rakentamista tai uudistamista varten myönnettäviä avustuksia varten (toteutetaan suoran keskitetyn hallinnoinnin kautta) vahvistetaan: 2 000 000 euroa.

1.2   Avustukset tarkastusasemien rakentamiseksi tai uudistamiseksi

Avustukset myönnetään kirjallisilla sopimuksilla, jäljempänä ’avustussopimus’.

OIKEUSPERUSTA

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 49 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettu valmistelutoimi.

BUDJETTIKOHTA

17 04 03 03

VUODEN PAINOPISTEALUEET, TOTEUTETTAVAT TAVOITTEET JA SUUNNITELLUT TULOKSET

Koska eläinten pitkät maantiekuljetukset ovat lisääntyneet, tarvitaan parempia tarkastusasemia, joilla eläinten on tarkoitus levätä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi on ollut tarpeen ottaa käyttöön erityisiä toimia, jotta voidaan välttää stressin aiheutuminen eläimille ja tartuntatautien leviäminen. Valmistelutoimen tavoitteena on lisätä tarkastusasemien käyttöä ja parantaa tarkastusasemien laatua. Tämä valmistelutoimi on jatkoa aikaisempaan päätöksessä 2009/755/EY tarkoitettuun valmistelutoimeen.

TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMEN KUVAUS JA TAVOITE

Valmistelutoimi koostuu korkealaatuisten tarkastusasemien rakentamisesta tai uudistamisesta kokeellisen sertifiointijärjestelmän validoimiseksi päätöksen 2009/755/EY nojalla vuonna 2009 käynnistetyn toteutettavuustutkimuksen tulosten pohjalta. Valmistelutoimella pyritään kehittämään taloudellisesti toteutettavissa oleva sertifiointijärjestelmä laadukkaita tarkastusasemia varten, jotta pitkiä matkoja kuljetettavien eläinten hyvinvointia voidaan kohentaa.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Täytäntöönpanon toteuttaa terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto.

EHDOTUSPYYNTÖJEN / SUORAN SOPIMUKSEN AIKATAULU JA SUUNTAA-ANTAVA KOKONAISMÄÄRÄ

Julkaistaan yksi ehdotuspyyntö, jonka kokonaismäärä on 2 000 000 euroa.

Valmistelutoimi toteutetaan 24 kuukauden kuluessa avustussopimuksen allekirjoittamisesta.

Ehdotuspyyntö käynnistetään päätöksen 2009/755/EY 1.2 kohdassa tarkoitetun toteuttamiskelpoisuuden arviointia koskevan tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen on määrä valmistua toukokuun 2010 loppuun mennessä.

YHTEISRAHOITUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ

70 %

OLENNAISET VALINTA- JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

Valintaperusteet

Hakijan taloudelliset valmiudet:

Hakijoiden on osoitettava, että niillä on taloudelliset valmiudet toteuttaa toimi, johon rahoitusta haetaan.

Hakijoiden on toimitettava todisteet omista käytettävissä olevista resursseista, joita tarvitaan unionin rahoitusosuuden täydennykseksi ja hankkeen hallinnointia varten tarpeellisen kassavirran hallitsemiseksi. Edunsaajalle myönnetty avustus ei voi ylittää sen oman pääoman ja pitkäaikaisten lainojen määrää.

Hakijan tekniset ja ammatilliset valmiudet:

Hakijoilla on oltava tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa toimi, johon yhteisrahoitusta haetaan. Niiden on toimitettava todisteet osaamisestaan ja kokemuksestaan eläimiin liittyvien infrastruktuureiden ja eläinkuljetusten alalla. Niiden on esitettävä todistukset ja kuvaukset hankkeista ja toimista, jotka on toteutettu kolmen hakemusta edeltäneen vuoden aikana, erityisesti hankkeista, jotka liittyvät kyseiseen alaan (kuljetukset tai eläinten pitäminen, eläimiin liittyvien infrastruktuurien rakentaminen). Niiden on toimitettava kunkin ryhmänsä jäsenen ansioluettelo ja osoitettava hankkeen johtajan johtamisvalmiudet, mukaan lukien tämän koulutustausta, tutkinnot, työkokemus, tutkimustyö ja julkaisut.

Hakijoiden on osoitettava, että organisaatiot, jotka esittävät toimea koskevia hakemuksia, ovat sitoutuneita hankkeen tavoitteisiin ja tukevat tarkastusasemien sertifiointijärjestelmän käyttöönottoa, joka toimella on tarkoitus toteuttaa. Niiden on toimitettava todisteet yhteyksistä ja kansainvälisistä sidosryhmistä, joita ne aikovat kuulla etenkin sertifioinnin osalta ja joiden resursseja ne aikovat hyödyntää valmistelutoimen toteuttamisen aikana.

Myöntämisperusteet

Hakemuksiin sovelletaan seuraavia myöntämisperusteita:

Toimintamallin tarkoituksenmukaisuus (20 %)

Työn organisointi ja toimivaltaisten viranomaisten/organisaatioiden osallistumisaste toimen piiriin kuuluvissa jäsenvaltioissa (30 %)

Hankkeen olennaisuus unionin tasolla ja kerrannaisvaikutukset (30 %)

Hankkeen kustannustehokkuussuhde (20 %).

AVUSTUKSEN MUOTO

Kirjallinen sopimus


Top