EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0046

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/46/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008 , terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille annetun direktiivin 2004/40/EY muuttamisesta (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

EUVL L 114, 26.4.2008, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2013; Kumoaja 32013L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/46/oj

26.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/88


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/46/EY,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008,

terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille annetun direktiivin 2004/40/EY muuttamisesta (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/40/EY (3) vahvistetaan terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2008.

(2)

Direktiivissä 2004/40/EY säädetään toiminta-arvoista ja raja-arvoista, jotka perustuvat kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komitean (ICNIRP) suosituksiin. Direktiivin hyväksymisen jälkeen on julkistettu ja toimitettu Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle tiedoksi uusia tieteellisiä tutkimuksia, jotka koskevat elektromagneettiselle säteilylle altistumisten vaikutuksia terveyteen. Kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn komitea tarkastelee parhaillaan kyseisten tutkimusten tuloksia osana suositustensa uudelleentarkastelua, ja Maailman terveysjärjestö tarkastelee niitä ympäristöhygieniaa koskevien kriteerien tarkistamisen yhteydessä. Uudet suositukset on määrä julkaista vuoden 2008 loppuun mennessä, ja ne voivat sisältää tekijöitä, jotka antavat aiheen toiminta-arvojen ja raja-arvojen merkittäviin muutoksiin.

(3)

Tässä tilanteessa on tarpeen tarkastella perusteellisesti uudelleen direktiivin 2004/40/EY täytäntöönpanon mahdollisia vaikutuksia lääketieteelliseen kuvaukseen perustuvien lääketieteellisten menettelyjen käyttöön ja tiettyjen teollisuudenalojen toimintaan. Komissio on käynnistänyt tutkimuksen, jossa tilannetta arvioidaan välittömästi ja määrällisesti lääketieteellisen kuvauksen osalta. On tarpeen ottaa huomioon kyseisen tutkimuksen tulokset, joiden odotetaan valmistuvan vuoden 2008 alussa, sekä jäsenvaltioissa käynnistettyjen samankaltaisten tutkimusten tulokset, jotta varmistetaan tasapaino työntekijöille aiheutuvien mahdollisten riskien ehkäisyn ja asianomaisten lääketieteellisten tekniikoiden tehokkaasta käytöstä saatavien etujen välillä.

(4)

Direktiivin 2004/40/EY 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että arvioitaessa, mitattaessa ja/tai laskettaessa työntekijöiden altistumista sähkömagneettisille kentille noudatetaan Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CENELEC) yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja. On aiheellista ottaa huomioon kyseiset yhdenmukaistetut standardit, jotka ovat olennaisen tärkeitä direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja joiden on määrä valmistua vuonna 2008.

(5)

Kyseisten uusien tietojen saamiseksi ja analysoimiseksi sekä uuden direktiiviehdotuksen laatimiseksi ja hyväksymiseksi vaadittavan ajan vuoksi on perusteltua lykätä määräaikaa, johon mennessä direktiivi 2004/40/EY on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2004/40/EY 13 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2012. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.”

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 23 päivänä huhtikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  Lausunto annettu 12. maaliskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. helmikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7. huhtikuuta 2008.

(3)  EUVL L 159, 30.4.2004, s. 1 (oikaisu EUVL L 184, 24.5.2004, s. 1). Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/30/EY (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21).


Top