EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:114:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 114, 26 април 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 114

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
26 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 375/2008 на Комисията от 25 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (кодифицирана версия)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия (1)

57

 

 

Регламент (ЕО) № 378/2008 на Комисията от 25 април 2008 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода април 2008 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

85

 

 

Регламент (ЕО) № 379/2008 на Комисията от 25 април 2008 година относно определяне на отпускането на лицензии за износ на някои млечни продукти към Доминиканска република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

87

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

88

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/329/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 април 2008 година за изискване към държавите-членки да гарантират, че магнитните детски играчки, пуснати или предлагани на пазара, имат предупреждение за рисковете за здравето и сигурността (нотифицирано под номер C(2008) 1484)  (1)

90

 

 

2008/330/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 април 2008 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2008) 1482)  (1)

94

 

 

2008/331/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 април 2008 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2008) 1572)  (1)

97

 

 

2008/332/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 април 2008 година относно финансова помощ от Общността за 2008 г. за някои референтни лаборатории на Общността в областта на опазване здравето на животните и живите животни (нотифицирано под номер C(2008) 1570)

99

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1579/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море (ОВ L 346, 29.12.2007 г.)

103

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top