EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0064

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/64/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston direktiivien 85/611/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY ja 93/22/ETY muuttamisesta kolmansien maiden kanssa harjoitettavan tietojen vaihdon osalta

OJ L 290, 17.11.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 349 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/64/oj

32000L0064

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/64/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston direktiivien 85/611/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY ja 93/22/ETY muuttamisesta kolmansien maiden kanssa harjoitettavan tietojen vaihdon osalta

Virallinen lehti nro L 290 , 17/11/2000 s. 0027 - 0028


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/64/EY,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2000,

neuvoston direktiivien 85/611/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY ja 93/22/ETY muuttamisesta kolmansien maiden kanssa harjoitettavan tietojen vaihdon osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston direktiiveissä 85/611/ETY(4), 92/49/ETY(5), 92/96/ETY(6) ja 93/22/ETY(7) sallitaan tietojen vaihto toimivaltaisten viranomaisten ja tiettyjen muiden viranomaisten tai elinten kesken samassa jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioiden välillä. Mainituissa direktiiveissä sallitaan myös, että jäsenvaltiot voivat tehdä tietojen vaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(2) Jotta säilytetään johdonmukaisuus direktiivin 98/33/ETY(8) kanssa, tätä lupaa tehdä sopimuksia tietojen vaihdosta kolmansien maiden kanssa olisi laajennettava niin, että se kattaisi tietojen vaihdon kyseisten maiden tiettyjen muiden viranomaisten tai elinten kanssa edellyttäen, että luovutettujen tietojen salassapito taataan asianmukaisella tavalla.

(3) Tämän johdosta olisi direktiivit 85/611/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY ja 93/22/ETY muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 85/611/ETY 50 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyösopimuksia, jotka koskevat tietojen vaihtoa kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten tai kolmansien maiden 6 ja 7 kohdassa määriteltyjen viranomaisten ja elinten kanssa vain, jos luovutettujen tietojen salassapito taataan vähintään tässä artiklassa esitetyllä tavalla. Tietojen vaihdon on tapahduttava mainittujen viranomaisten tai elinten valvontatehtävän suorittamiseksi.

Jos tiedot ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä ei saa ilmaista ilman niiden toimivaltaisten viranomaisten nimenomaista suostumusta, jotka ovat ne luovuttaneet, eikä niitä saa luovuttaa muihin tarkoituksiin kuin mihin mainitut viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa."

2 artikla

Korvataan direktiivin 92/49/ETY 16 artiklan 3 kohta, direktiivin 92/96/ETY 15 artiklan 3 kohta ja direktiivin 93/22/ETY 25 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyösopimuksia, jotka koskevat tietojen vaihtoa kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten tai kolmansien maiden 5 kohdassa ja 5 a kohdassa määriteltyjen viranomaisten ja elinten kanssa vain, jos luovutettujen tietojen salassapito taataan vähintään tässä artiklassa esitetyllä tavalla. Tietojen vaihdon on tapahduttava mainittujen viranomaisten tai elinten valvontatehtävän suorittamiseksi.

Jos tiedot ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä ei saa ilmaista ilman niiden toimivaltaisten viranomaisten nimenomaista suostumusta, jotka ovat ne luovuttaneet, eikä niitä saa luovuttaa muihin tarkoituksiin kuin mihin mainitut viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa."

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17 päivänä marraskuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Fabius

(1) EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 61.

(2) EYVL C 168, 16.6.2000, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. kesäkuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 29. kesäkuuta 2000.

(4) EYVL L 375, 31.12.1985, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/26/EY (EYVL L 168, 18.7.1995, s. 7).

(5) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/26/EY.

(6) EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/26/EY.

(7) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/9/EY (EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22).

(8) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 29.

Top