EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0008

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/8/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY muuttamisesta

OJ L 106, 3.5.2000, p. 7–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 129 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 12 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 12 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 171 - 184

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/8/oj

32000L0008

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/8/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 106 , 03/05/2000 s. 0007 - 0020


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/8/EY,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa säädettyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/221/ETY(4) on yksi erityisdirektiivi EY-tyyppihyväksyntämenettelyssä, joka on perustettu moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetulla neuvoston direktiivillä 70/156/ETY(5). Näin ollen direktiivissä 70/156/ETY säädettyjä ajoneuvoja, ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä ja määritelmiä sovelletaan myös tähän direktiiviin 70/221/ETY. Direktiivin 70/221/ETY 1 artikla on mukautettava direktiivin 70/156/ETY määritelmiin.

(2) Tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi olisi suotavaa mukauttaa direktiivi 70/221/ETY Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännössään N:o 34 antamiin teknisiin vaatimuksiin, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää palovaaran torjunnan kannalta, ja erityisesti muovisia polttoainesäiliöitä koskeviin määräyksiin.

(3) Polttoaineen (erityisesti dieselöljyn) vuotaminen tielle aiheuttaa merkittävän vaaran kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen ja polkupyörien kuljettajille.

(4) Kaasumaisten polttoaineiden käyttö moottoriajoneuvojen voimanlähteenä on yhä kasvavan mielenkiinnon kohteena erityisesti ympäristönäkökohtien takia. Sen vuoksi myös direktiiviin 70/221/ETY olisi tulevaisuudessa sisällyttävä säännöksiä myös muiden kuin nestemäisten polttoaineiden säiliöistä. Tästä syystä direktiivin 70/221/ETY nimeä ja soveltamisalaa olisi muutettava vastaavasti. Kaasumaisten polttoaineiden säiliöitä koskevat tekniset eritelmät lisätään tähän direktiiviin sitä myöhemmin muuttamalla.

(5) Nykyään on yhä tavallisempaa, että alkuperäiset säiliöt korvataan suuremmilla säiliöillä tai että asennetaan lisäsäiliöitä, joilla ei ole tyyppihyväksyntää. Sen johdosta olisi säädettävä mahdollisimman pian nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden säiliöitä erillisinä teknisinä yksikköinä koskevasta yhteisön tyyppihyväksynnästä korkean turvallisuustason säilyttämiseksi moottoriajoneuvoliikenteessä.

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston on säädettävä polttoainesäiliöitä koskevien säännösten muutoksista. On tarkoituksenmukaista, että tarvittavat muutokset direktiivissä 70/221/ETY olevien polttoainesäiliöitä koskevien teknisten vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen hyväksytään tulevaisuudessa direktiivin 70/156/ETY 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

(7) Tähän direktiiviin tehtävät muutokset koskevat ainoastaan muovista valmistettuja polttoainesäiliöitä. Näin ollen ei ole tarpeellista mitätöidä voimassa olevia direktiivin 70/60/ETY(6) nojalla annettuja hyväksyntöjä eikä estää sellaisten uusien ajoneuvojen myyntiä, rekisteröintiä ja käyttöönottoa, joissa on näiden hyväksyntöjen kattamat metallista valmistetut polttonestesäiliöt.

(8) Kyseiselle alalle ehdotetun toiminnan mittasuhteet ja vaikutukset huomioon ottaen tässä direktiivissä säädetyt yhteisön toimenpiteet ovat tarpeellisia tai jopa välttämättömiä asetetun tavoitteen eli yhteisön ajoneuvojen tyyppihyväksynnän saavuttamiseksi: jäsenvaltiot eivät yksinään pysty saavuttamaan tätä tavoitetta riittävällä tavalla,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 70/221/ETY seuraavasti:

1. Korvataan nimi seuraavasti:

"Neuvoston direktiivi, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttoainesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä".

2. Korvataan 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

Tässä direktiivissä 'ajoneuvolla' tarkoitetaan kaikkia moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa."

3. Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltiot eivät saa evätä ajoneuvolta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää polttoainesäiliöihin liittyvistä syistä, jos ajoneuvo on tämän direktiivin polttoainesäiliöitä koskevien vaatimusten mukainen."

4. Korvataan 2 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltiot eivät saa evätä tai kieltää ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä, käyttöönottoa tai käyttöä polttoainesäiliöihin liittyvistä syistä, jos ajoneuvo on tämän direktiivin polttoainesäiliöitä koskevien vaatimusten mukainen."

5. Korvataan 3 artikla seuraavasti:

" 3 artikla

Muutokset, joita tarvitaan liitteiden vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, hyväksytään neuvoston direktiivin 70/156/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

6. Muutetaan direktiivin 70/221/ETY liiteluettelo ja liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on 3 päivästä toukokuuta 2001 lukien noudatettava direktiivin 70/221/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimuksia direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.

2. 3 päivästä toukokuuta 2002 lukien jäsenvaliot:

- eivät enää saa myöntää direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaista EY-tyyppihyväksyntää, ja

- voivat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän,

uudelta ajoneuvotyypiltä polttoainesäiliöihin liittyvistä syistä, jos ajoneuvo ei ole direktiivin 70/221/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säännösten mukainen.

3. 3 päivästä toukokuuta 2003 lukien jäsenvaltiot:

- eivät enää saa pitää direktiivin 70/156/ETY säännösten mukaisia uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi, ja

- voivat kieltää sellaisten uusien ajoneuvojen myynnin, rekisteröinnin tai käyttöönoton, joilla ei ole direktiivin 70/156/ETY mukaisesti voimassaolevaa vaatimustenmukaisuustodistusta, paitsi jos perusteena käytetään mainitun direktiivin 8 artiklan 2 kohtaa,

polttoainesäiliöihin liittyvistä syistä, jos direktiivin 70/221/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimuksia ei noudateta.

4. Tällä direktiivillä ei mitätöidä metallista valmistetuilla polttonestesäiliöillä varustetuille ajoneuvoille aikaisemmin annettuja hyväksyntöjä eikä siinä estetä tällaisten hyväksyntöjen laajentamista sen direktiivin vaatimusten mukaisesti, jonka nojalla hyväksynnät on alunperin annettu.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 3 päivänä toukokuuta 2001 ja niiden on ilmoitettava siitä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden näistä toimenpiteistä antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Gama

(1) EYVL C 164, 29.5.1998, s. 16.

(2) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 58.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 10. helmikuuta 1999 (EYVL C 150, 28.5.1999, s. 168), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 12. heinäkuuta 1999 (EYVL C 249, 1.9.1999, s. 25) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 27. lokakuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/19/EY (EYVL L 125, 16.5.1997, s. 1).

(5) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/91/EY (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25).

(6) EYVL C 38, 11.2.1974, s. 2, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/632/ETY (EYVL L 206, 29.7.1978, s. 26).

LIITE

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 70/221/ETY LIITELUETTELOON JA LIITTEESEEN I

Liiteluettelo

Korvataan liitettä I koskeva viittaus seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

Liite I

Korvataan liite I seuraavasti:

"LIITE I

POLTTONESTESÄILIÖT

1. SOVELTAMISALA

1.1 Tätä liitettä sovelletaan samoihin ajoneuvoihin kuin direktiiviä 70/156/ETY.

2. MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

2.1 "ajoneuvotyypillä polttonestesäiliöiden osalta", ajoneuvoja, jotka eivät olennaisesti eroa toisistaan seuraavien ominaisuuksien suhteen:

2.1.1 säiliön (säiliöiden) rakenne, muoto, mitat ja materiaalit (metalli tai muovi),

2.1.2 M1-luokan(1) ajoneuvoissa säiliön (säiliöiden) sijainti ajoneuvossa siinä määrin kuin sillä ei ole kielteistä vaikutusta tämän liitteen 5.10 kohdan vaatimusten kannalta,

2.2 "kuljettajalle ja matkustajille varatulla tilalla", kuljettajan ja matkustajien kuljettamiseen varattua tilaa, jota rajaavat katto, lattia, sivuseinät, ovet, ulkolasit, eturintapelti ja takarintapelti,

2.3 "kuormaamattomalla massalla", direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevan 2.6 kohdan mukaisesti määriteltyä ajokuntoisen ajoneuvon massaa,

2.4 "säiliöllä", säiliö(i)tä, joka (jotka) on suunniteltu pitämään sisällään 2.6 kohdassa määriteltyä ensisijaisesti ajoneuvon voimanlähteenä käytettävää polttonestettä, lukuun ottamatta lisälaitteita (täyttöputki (jos se on erillinen osa), täyttöaukko, korkki, mittari, yhteysputket moottoriin tai putket ylipaineen tasaamiseksi jne.),

2.5 "säiliön tilavuudella", valmistajan ilmoittamaa säiliön tilavuutta,

2.6 "polttonesteellä", polttoainetta, joka on nestemäistä normaalissa ilmanlämpötilassa ja -paineessa.

3. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

3.1 Ajoneuvon valmistajan on haettava ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntää polttoainesäiliöiden osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.2 Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 3.

3.3 Tyyppihyväksyntätestit suorittavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava

3.3.1 näytekappale hyväksyttävästä ajoneuvotyypistä tai niistä ajoneuvon osista, joita tutkimuslaitos vaatii toimitettaviksi testejä varten,

3.3.2 jos kyseessä on muovista valmistetulla säiliöllä varustettu ajoneuvo, seitsemän ylimääräistä säiliötä lisälaitteineen,

3.3.3 jos kyseessä on ajoneuvo, joka on varustettu jostain muusta materiaalista valmistetulla säiliöllä, kaksi ylimääräistä säiliötä lisälaitteineen.

4. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

4.1 Jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja tarvittaessa 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.2 EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 4.

4.3 Jokaiselle hyväksytylle ajoneuvotyypille on annettava hyväksyntänumero direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

5. ERITELMÄT

5.1 Säiliöt on valmistettava siten, että ne eivät ruostu.

5.2 Säiliöiden on kaikilla niihin tavallisesti kiinnittyvillä lisälaitteilla varustettuina läpäistävä 6.1 kohdassa esitetyllä tavalla suoritetut tiiviystestit siten, että niiden suhteellinen sisäinen paine on kaksinkertainen verrattuna työylipaineeseen, mutta kuitenkin vähintään 0,3 baaria ylipainetta.

Ajoneuvojen muovista valmistettujen säiliöiden katsotaan olevan tämän vaatimuksen mukaisia, jos ne ovat läpäisseet 6.3.2 kohdassa kuvatun testin.

5.3 Ylipaine tai työpaineen ylittävä paine on automaattisesti tasattava sopivilla laitteilla (aukot, varoventtiilit jne.).

5.4 Aukkojen on oltava suunnitellut palovaaraa ehkäiseviksi. Erityisesti säiliö(i)tä täytettäessä mahdollisesti vuotava polttoaine ei saa valua pakojärjestelmän päälle, vaan se on ohjattava maahan.

5.5 Säiliö(i)tä ei saa sijoittaa kuljettajalle ja matkustajille varatun tilan tai muun siihen kiinteästi liittyvän tilan pintoihin (lattiaan, kattoon, rintapeltiin), eikä se saa muodostaa tällaista pintaa.

5.6 Kuljettajalle ja matkustajille varattu tila on erotettava säiliö(i)stä väliseinällä. Väliseinässä voi olla aukkoja (esim. johtojen läpivientiä varten), jos ne on järjestetty siten, ettei polttoaine voi normaalissa käytössä vapaasti valua säiliö(i)stä kuljettajalle ja matkustajille varattuun tilaan tai muuhun siihen kiinteästi liittyvän tilaan.

5.7 Kaikkien säiliöiden on oltava hyvin kiinnitettyjä ja siten sijoitettuja, että normaalissa käytössä varmistetaan säiliöstä tai sen lisälaitteista mahdollisesti vuotavan polttoaineen valuminen maahan eikä kuljettajalle ja matkustajille varattuun tilaan.

5.8 Täyttöaukkoa ei saa sijoittaa kuljettajalle ja matkustajille varattuun tilaan, tavaratilaan eikä moottoritilaan.

5.9 Polttoainetta ei saa vuotaa säiliön korkin kautta eikä sellaisten laitteiden kautta, joilla huolehditaan ylipaineen tasaamisesta ajoneuvon ennakoiden toiminnan kuluessa. Siinä tapauksessa, että ajoneuvo on käännetty kokonaan ylösalaisin, voidaan kuitenkin sallia tippuminen sillä edellytyksellä, että se on enintään 30g/min; tämä vaatimus on todennettava 6.2 kohdassa määrätyn testin aikana.

5.9.1 Säiliön korkin on oltava kiinnitetty täyttöputkeen; tiivisteen on oltava hyvin paikallaan, säiliötä suljettaessa korkin on sovittava varmasti paikalleen tiivistettä ja täyttöputkea vasten.

5.9.1.1 Edellä olevan 5.9.1 kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos ajoneuvo täyttää direktiivin 70/220/ETY(2) liitteessä I olevan 5.1.3 kohdan vaatimukset, edellyttäen, että kyseisen kohdan kolmannessa luetelmakohdassa esitetyt esimerkit eivät koske muita kuin M1-tai N1-luokan ajoneuvoja.

5.10 Säiliöt on asennettava siten, että ne ovat suojatut ajoneuvon etu- tai takaosaan kohdistuvasta törmäyksestä aiheutuvilta vahingoilta; säiliöiden läheisyydessä ei saa olla ulkonevia osia, teräviä reunoja jne.

5.11 Polttoainesäiliö ja täyttöaukko on suunniteltava ja asennettava ajoneuvoihin siten, että staattisia sähkövarauksia ei keräänny mihinkään niiden pinnalle. Tarvittaessa varaukset on purettava alustan metallirakenteeseen tai mihin tahansa laajaan metalliseen massaan hyvän johtimen avulla.

5.12 Muovista valmistetuille säiliöille on lisäksi suoritettava myös 6.3 kohdassa esitetyn erityismenettelyn mukainen testi.

6. TESTIT

6.1 Hydraulinen testi

Säiliölle on suoritettava hydraulinen sisäisen paineen testi. Testi suoritetaan erilliselle yksikölle, johon on liitetty kaikki siihen kuuluvat lisälaitteet. Säiliö on täytettävä kokonaan palamattomalla nesteellä (esimerkiksi vedellä). Kaikkien ulkopuolisten yhteyksien katkaisemisen jälkeen on painetta vähitellen nostettava sen yhteysputken kautta, jonka kautta polttoainetta syötetään moottoriin, kunnes suhteellinen sisäinen paine on kaksinkertainen käytettyyn työpaineeseen verrattuna ja joka tapauksessa vähintään 0,3 baaria ylipainetta. Tätä painetta on pidettävä yllä yhden minuutin ajan. Tänä aikana säiliön kuori ei saa haljeta eikä vuotaa, mutta sen muoto saa muuttua pysyvästi.

6.2 Kumoamistesti

6.2.1 Säiliö kaikkine lisälaitteineen kiinnitetään testilaitteeseen tavalla, joka vastaa säiliön asennustapaa siinä ajoneuvossa, johon säiliö on tarkoitettu; tämä koskee myös järjestelmiä, joiden tarkoituksena on huolehtia sisäisen ylipaineen tasaamisesta.

6.2.2 Testilaite pyörii akselin ympäri, joka on yhdensuuntainen ajoneuvon pituusakseliin kanssa.

6.2.3 Testi suoritetaan siten, että säiliö on täytetty 90 prosenttiin asti tilavuudestaan ja sitten 30 prosenttiin asti tilavuudestaan palamattomalla nesteellä, jonka tiheys ja viskositeetti ovat lähellä tavallisesti käytetyn polttonesteen tiheyttä ja viskositeettia (vesi voidaan hyväksyä).

6.2.4 Säiliötä on käännettävä 90° oikealle siitä asemasta, johon se on asennettu. Säiliötä on pidettävä tässä asennossa vähintään viiden minuutin ajan.

Tämän jälkeen säiliötä on käännettävä 90° lisää samaan suuntaan. Säiliötä on pidettävä tässä asennossa, jossa se on täysin ylösalaisin, jälleen vähintään viiden minuutin ajan.

Säiliö on käännettävä takaisin tavanomaiseen asentoonsa. Testineste, joka ei ole virrannut huohotusjärjestelmästä takaisin säiliöön, on tyhjennettävä ja tarvittaessa korvattava.

Säiliötä on käännettävä 90° vastakkaiseen suuntaan ja sitä on pidettävä tässä asennossa vähintään viiden minuutin ajan.

Säiliötä on käännettävä 90° lisää samaan suuntaan. Sitä on pidettävä tässä täysin ylösalaisessa asennossa vähintään viiden minuutin ajan, jonka jälkeen säiliö on käännettävä takaisin tavanomaiseen asentoonsa.

6.3 Lisätestit ajoneuvojen muovista valmistetuille säiliöille

6.3.1 Iskunkestävyys

6.3.1.1 Säiliö on täytettävä kokonaan vesi-glykoli-seoksella tai muulla nesteellä, jolla on alhainen jäätymispiste ja joka ei muuta säiliön valmistusmateriaalin ominaisuuksia. Tämän jälkeen säiliölle on suoritettava puhkaisutesti.

6.3.1.2 Testin aikana säiliön lämpötilan on oltava 233 K ± 2 K (- 40 °C ±2 °C).

6.3.1.3 Testissä on käytettävä heilurilla varustettua iskutestilaitetta. Iskukappaleen on oltava valmistettu teräksestä ja sen on oltava muodoltaan pyramidi, jossa on tasasivuiset kolmiopinnat ja neliön muotoinen pohja ja jonka huippu ja reunat on pyöristetty 3 mm säteeseen. Heilurin iskupisteen on oltava yhtenevä pyramidin painopisteen kanssa. Painopisteen etäisyyden heilurin pyörähdysakselista on oltava 1 m. Heilurin kokonaismassan on oltava 15 kg. Heilurin liike-energian on iskuhetkellä oltava vähintään 30 Nm ja niin lähellä tätä arvoa kuin mahdollista.

6.3.1.4 Testit on suoritettava säiliön sellaisille kohdille, joiden katsotaan olevan alttiita vaurioille edestä tai takaa tapahtuvassa törmäyksessä. Vaurioille alttiita kohtia ovat ne, jotka ovat vähiten suojattuja tai heikoimpia ottaen huomioon säiliön muoto tai tapa, jolla se on asennettu ajoneuvoon. Laboratorioiden valitsemat kohdat on ilmoitettava testiraportissa.

6.3.1.5 Säiliö on testin aikana pidettävä paikoillaan kiinnikkeillä, jotka sijaitsevat iskun puoleisen sivun vastakkaisella (vastakkaisilla) sivu(i)illa. Testin seurauksena ei saa syntyä minkäänlaisia vuotoja.

6.3.1.6 Valmistajan valinnan mukaan kaikki iskutestit voidaan suorittaa yhdelle säiliölle tai kukin testi voidaan suorittaa eri säiliölle.

6.3.2 Mekaaninen kestävyys

Säiliölle on suoritettava 6.1 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaiset tiiviyttä ja muotojäykkyyttä koskevat testit. Säiliö ja sen lisälaitteet on kiinnitettävä testilaitteeseen tavalla, joka vastaa niiden asennustapaa siinä ajoneuvossa, johon säiliö on tarkoitettu. Testinesteenä on käytettävä vettä, jonka lämpötila on 326 K (53 °C) ja joka täyttää säiliön kokonaan. Säiliöön on kohdistettava suhteellinen sisäinen paine, joka on kaksinkertainen käytettyyn työpaineeseen verrattuna ja joka tapauksessa vähintään 0,3 baaria lämpötilassa 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C). Painetta on pidettävä yllä viiden tunnin ajan. Testin aikana säiliö ja sen lisälaitteet eivät saa haljeta tai vuotaa, mutta sen muoto saa muuttua pysyvästi.

6.3.3 Polttoaineenläpäisevyys

6.3.3.1 Läpäisevyystestissä on käytettävä joko direktiivin 70/220/ETY liitteessä VIII määriteltyä vertailupolttoainetta tai kaupallista korkeaoktaanista polttoainetta. Jos säiliö on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan dieselmoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa, se on täytettävä dieselpolttoaineella.

6.3.3.2 Ennen testiä säiliö on täytettävä testipolttoaineella 50 prosenttiin asti sen tilavuudesta ja sitä on säilytettävä sulkemattomana 313 K ±2 K (40 °C ± 2 °C) ilmanlämpötilassa niin kauan, että painonmenetys aikayksikköä kohden on vakio.

6.3.3.3 Tämän jälkeen säiliö on tyhjennettävä ja täytettävä uudelleen testipolttoaineella 50 prosenttiin asti sen tilavuudesta, minkä jälkeen säiliö on suljettava ilmatiiviisti ja sitä on säilytettävä 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) lämpötilassa. Painetta on säädettävä sen jälkeen, kun säiliön sisältö on saavuttanut testilämpötilan. Kahdeksan viikon testijakson kuluessa määritellään painonmenetys, joka johtuu testijakson aikana tapahtuneesta diffuusiosta. Suurin sallittu keskimääräinen polttoaineen menetys on 20 g 24 tunnin testiaikaa kohden.

6.3.3.4 Jos diffuusion aiheuttama painonmenetys on suurempi kuin 6.3.3.3 kohdassa ilmoitettu arvo, on kyseisessä kohdassa kuvailtu testi suoritettava uudelleen samalle säiliölle diffuusion aiheuttaman painonmenetyksen määrittelemiseksi lämpötilassa 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C), mutta muutoin samoissa olosuhteissa. Näin mitattu painonmenetys saa olla enintään 10 g 24 tuntia kohden.

6.3.4 Polttoaineenkestävyys

Edellä 6.3.3 kohdassa kuvatun testin jälkeen säiliön on edelleen täytettävä 6.3.1 ja 6.3.2 kohdassa esitetyt vaatimukset.

6.3.5 Tulenkestävyys

Säiliölle on suoritettava seuraavat testit:

6.3.5.1 Säiliö, joka on kiinnitetty samalla tavoin kuin ajoneuvossa, on altistettava tulelle kahden minuutin ajaksi. Säiliöstä ei saa vuotaa polttonestettä.

6.3.5.2 Polttoaineella täytetyille erilaisille säiliöille on tehtävä kolme erillistä testiä seuraavasti:

6.3.5.2.1 jos säiliö on suunniteltu asennettavaksi joko ottomoottorilla tai dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, on suoritettava kolme testiä siten, että säiliöt on täytetty korkeaoktaanisella polttoaineella;

6.3.5.2.2 jos säiliö on suunniteltu asennettavaksi ainoastaan dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, on suoritettava kolme testiä siten, että säiliöt on täytetty dieselpolttoaineella;

6.3.5.2.3 säiliö on kutakin testiä varten kiinnitettävä testilaitteeseen, jossa pyritään jäljittelemään todellisia asennusolosuhteita niin pitkälle kuin mahdollista. Menetelmän, jolla säiliö kiinnitetään testilaitteeseen, on vastattava kyseisiä ajoneuvoa koskevia eritelmiä. Huomioon on otettava kaikki ajoneuvon osat, jotka suojelevat säiliötä ja sen lisälaitteita tulelta tai jotka vaikuttavat millään tavoin tulen etenemiseen, samoin kuin säiliöön asennetut erityiskomponentit ja pistokkeet. Kaikkien aukkojen on oltava suljettuina testin aikana, mutta huohotusjärjestelmän on oltava toiminnassa. Välittömästi ennen testin alkua säiliö on täytettävä määritellyllä polttoaineella 50 prosenttiin asti sen tilavuudesta.

6.3.5.3 Liekki, jolle säiliö altistetaan, on tuotettava polttamalla astiassa ottomoottoreille tarkoitettua kaupallista polttoainetta (jäljempänä "polttoaine"). Astiaan kaadettavan polttoaineen määrän on oltava riittävä, jotta liekki voi palaa vapaissa palo-olosuhteissa koko testimenettelyn ajan.

6.3.5.4 Astian mittasuhteet on valittava siten, että varmistetaan polttoainesäiliön sivujen altistuminen tulelle. Astian on siten ylitettävä säiliön mittasuhteet vaakatasossa vähintään 20 cm:llä, mutta enintään 50 cm:llä joka suunnassa. Astian sivuseinät saavat nousta enintään 8 cm korkeammalle kuin polttoaineen taso testin alkaessa.

6.3.5.5 Polttoaineella täytetty astia asetetaan säiliön alle siten, että välimatka astiassa olevan polttoaineen pinnasta säiliön pohjaan vastaa polttonestesäiliön suunniteltua korkeutta tien pinnasta kuormaamattomalla massalla (ks. 2.3 kohta). Joko astian tai testilaitteen tai molempien on oltava vapaasti liikuteltavissa.

6.3.5.6 Testin C-vaiheen aikana astia on peitettävä suojuksella, joka on asetettu 3 cm ± 1 cm polttoainetason yläpuolelle. Suojuksen on oltava valmistettu lisäyksessä 2 kuvatusta tulenkestävästä materiaalista. Tiilien välillä ei saa olla rakoja, ja niitä on kannateltava polttoaineastian yläpuolella siten, etteivät tiilissä olevat reiät tukkeudu. Kehikon pituuden ja leveyden on oltava 2 cm-4 cm astian sisämittasuhteita pienempiä siten, että kehikon ja astian seinän väliin jää 1 cm-2 cm levyinen ilmanvaihdon mahdollistava rako.

6.3.5.7 Jos testi suoritetaan ulkoilmassa, on varattava riittävä suoja tuulta vastaan, eikä tuulen nopeus polttoaineastian tasolla saa olla suurempi kuin 2,5 km/h. Ennen testiä suojus on lämmitettävä lämpötilaan 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C). Tulenkestävät tiilet voidaan kastella samanlaisten testiolosuhteiden varmistamiseksi kussakin peräkkäisessä testissä.

6.3.5.8 Testiin on sisällyttävä neljä vaihetta (katso lisäys 1):

6.3.5.8.1 Vaihe A: Esilämmitys (kuva 1)

Astiassa oleva polttoaine on sytytettävä vähintään 3 m etäisyydellä testattavasta säiliöstä. Astia on asetettava polttonestesäiliön alle 60 sekunnin esilämmitysvaiheen jälkeen.

6.3.5.8.2 Vaihe B: Suora altistaminen tulelle (kuva 2)

Säiliö on altistettava vapaasti palavan polttoaineen tulelle 60 sekunnin ajan.

6.3.5.8.3 Vaihe C: Epäsuora altistaminen tulelle (kuva 3)

Välittömästi vaiheen B päättymisen jälkeen on asetettava suojus palavan astian ja säiliön väliin. Säiliö on altistettava tälle vaimennetulle tulelle 60 sekunnin ajan.

6.3.5.8.4 Vaihe D: Testin päättäminen (kuva 4)

Suojuksella peitetty palava astia siirretään alkuperäiseen asemaansa (vaihe A). Jos säiliö on testin päätyttyä tulessa, se on välittömästi sammutettava.

6.3.5.9 Testin tulosten katsotaan olevan tyydyttäviä, jos säiliöstä ei vuoda polttonestettä.

6.3.6 Korkean lämpötilan kestävyys

6.3.6.1 Testissä käytettävän laitteen on vastattava säiliön asennustapaa ajoneuvossa myös säiliön huohotusjärjestelmän toimintatavan kannalta.

6.3.6.2 Säiliö, joka on täytetty 293 K (20 °C) lämpöisellä vedellä 50 prosenttiin asti sen tilavuudesta, on altistettava 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C) ilmanlämpötilalle yhden tunnin ajan.

6.3.6.3 Testin tulosten katsotaan olevan tyydyttäviä, jos säiliö ei testin jälkeen vuoda tai ole muuttanut merkittävästi muotoaan.

6.3.7 Polttoainesäiliön merkinnät

6.3.7.1 Säiliöön on kiinnitettävä tuotenimi tai -merkki; sen on oltava häviämätön ja selvästi luettavissa säiliöstä, kun säiliö on asennettuna ajoneuvoon.

7. HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET

7.1 Jos tämän direktiivin säännösten mukaisesti myönnettyjä hyväksyntöjä muutetaan, on sovellettava direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

8. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

8.1 Toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan direktiivin 70/157/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.

(1) Sellaisena kuin se määritellään direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa.

(2) EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1.

Lisäys 1

TULENKESTÄVYYSTESTI

Kuva 1

>PIC FILE= "L_2000106FI.001602.EPS">

Kuva 2

>PIC FILE= "L_2000106FI.001603.EPS">

Kuva 3

>PIC FILE= "L_2000106FI.001604.EPS">

Kuva 4

>PIC FILE= "L_2000106FI.001605.EPS">

Lisäys 2

TULENKESTÄVIEN TIILIEN MITAT JA TEKNISET TIEDOT

>PIC FILE= "L_2000106FI.001702.EPS">

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 3

>PIC FILE= "L_2000106FI.001802.EPS">

Lisäys 4

>PIC FILE= "L_2000106FI.001902.EPS">

>PIC FILE= "L_2000106FI.002001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000106FI.002002.EPS">"

Top