32000L0008Oficialusis leidinys L 106 , 03/05/2000 p. 0007 - 0020


Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2000/8/EB

2000 m. kovo 20 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/221/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystųjų degalų bakais ir galinės apsaugos įtaisais, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/221/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystųjų degalų bakais ir galinės apsaugos įtaisais, suderinimo [4] yra viena iš atskirųjų direktyvų, reglamentuojančių EB tipo patvirtinimo tvarką, nustatytą 1990 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [5]; todėl Direktyvai 70/221/EEB taikomi Direktyvoje 70/156/EEB pateikti transporto priemonių, transporto priemonių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirųjų techninių mazgų apibrėžimai; Direktyvos 70/221/EEB 1 straipsnį reikia suderinti su Direktyvoje 70/156/EEB pateiktais apibrėžimais.

(2) Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, Direktyvą 70/221/EEB patartina suderinti su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Reglamente Nr. 34 dėl transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į gaisro rizikos mažinimą, pateiktais techniniais reikalavimais, ypač su tais, kurie nustatyti iš plastiko medžiagos pagamintiems degalų bakams.

(3) Netyčinis degalų (ypač dyzelino) išsiliejimas ant kelio sukelia didelį pavojų dviratėmis motorinėmis transporto priemonėmis ir pedalais varomais dviračiais važiuojantiems asmenims.

(4) Didėja susidomėjimas motorinių transporto priemonių dujiniais degalais, ypač dėl jų mažesnio neigiamo poveikio aplinkai; todėl Direktyva 70/221/EEB ateityje turės reglamentuoti ne tik skystiesiems, bet ir kitų rūšių degalams skirtus bakus; todėl reikia atitinkamai pakeisti Direktyvos 70/221/EEB taikymo sritį; dujinių degalų technines specifikacijas planuojama nustatyti priimant šios direktyvos pakeitimus.

(5) Be to, vis labiau įprasta pirminius degalų bakus pakeisti didesnės talpos degalų bakais ar įrengti papildomus nepatvirtintus bakus; todėl reikia pirmai progai pasitaikius priimti nuostatas dėl skystųjų ir dujinių degalų bakų atskirojo techninio mazgo Bendrijos tipo patvirtinimo, kad būtų išlaikytas aukštas motorinių transporto priemonių saugos laipsnis.

(6) Europos Parlamentas ir Taryba turi priimti degalų bakus reglamentuojančių nuostatų pakeitimus; kadangi tikslinga, kad ateityje pakeitimai, būtini derinant su technikos pažanga Direktyva 70/221/EEB nustatytus degalų bakų techninius reikalavimus, būtų priimami laikantis Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje pateiktos tvarkos.

(7) Šia direktyva priimti pakeitimai yra susiję su degalų bakais, pagamintais iš plastiko medžiagos; todėl nebūtina pripažinti negaliojančiais esamus tipo patvirtinimus, kurie buvo suteikti pagal Direktyvos 74/60/EEB [6] reikalavimus ir neleisti parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti naujų transporto priemonių su metaliniais degalų bakais, nes jie įtraukti į šiuos patvirtinimus.

(8) Atsižvelgiant į siūlomų šios srities veiksmų mastą ir poveikį, norint pasiekti iškeltą tikslą, t. y. Bendrijos transporto priemonių tipo patvirtinimą, šios direktyvos dalyku esančios Bendrijos priemonės yra būtinos ar net privalomos; valstybės narės pavieniui negali šio tikslo tinkamai pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 70/221/EEB iš dalies keičiama taip:

1) pavadinimas pakeičiamas taip:

"1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystųjų degalų bakais ir galinės apsaugos įtaisais, suderinimo.";

2) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

Šioje direktyvoje "transporto priemonė"; – tai bet kuri transporto priemonė ir jos priekabos, atitinkanti Direktyvos 70/156/EEB II priedo A skirsnyje pateiktą apibrėžimą.";

3) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Nė viena valstybė narė negali atsisakyti suteikti transporto priemonės EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą dėl priežasčių, susijusių su jos degalų bakais, jei ta transporto priemonė atitinka šios direktyvos reikalavimus degalų bakams.";

4) 2a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Nė viena valstybė narė negali atsisakyti suteikti leidimą ar uždrausti parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę dėl priežasčių, susijusių su jos degalų bakais, jei ta transporto priemonė atitinka šios direktyvos reikalavimus degalų bakams.";

5) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

"3 straipsnis

Visi pakeitimai, kuriais siekiama derinti su technikos pažanga priedų reikalavimus, priimami laikantis Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje nustatytos tvarkos.";

6) Direktyvos 70/221/EEB priedų sąrašas ir I priedas keičiami atsižvelgiant į šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Nuo 2001 m. gegužės 3 d., taikydamos Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, valstybės narės reikalauja laikytis Direktyvos 70/221/EEB reikalavimų su šia direktyva padarytais pakeitimais.

2. Nuo 2002 m. gegužės 3 d. valstybės narės:

- daugiau nesuteikia EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 1 dalies nuostatas ir

- gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą

naujų tipų transporto priemonėms dėl priežasčių, susijusių su jų degalų bakais, jei jos neatitinka Direktyvos 70/221/EEB reikalavimų su šia direktyva padarytais pakeitimais.

3. Nuo 2003 m. gegužės 3 d. valstybės narės:

- daugiau nepripažįsta atitikties liudijimų, kurie pateikiami kartu su transporto priemonėmis pagal Direktyvos 70/156/EEB nuostatas, galiojimo, atsižvelgiant į tos direktyvos 7 straipsnio 1 dalį, ir

- gali atsisakyti išduoti leidimą parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, kurios neturi pagal Direktyvos 70/156/EEB nuostatas galiojančio atitikties sertifikato, išskyrus atvejus, kai taikoma tos direktyvos 8 straipsnio 2 dalis,

dėl priežasčių, susijusių su degalų bakais, jei nesilaikoma Direktyvos 70/221/EEB reikalavimų su šia direktyva padarytais pakeitimais.

4. Šia direktyva nepanaikinamas jokių anksčiau suteiktų transporto priemonių su metaliniais skystųjų degalų bakais patvirtinimų galiojimas, ji nedraudžia pratęsti šių patvirtinimų, vadovaujantis direktyvoje, pagal kurią jie buvo pirmą kartą suteikti, nustatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2001 m. gegužės 3 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. kovo 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Gama

[1] OL C 164, 1998 5 29, p. 16.

[2] OL C 407, 1998 12 28, p. 58.

[3] 1999 m. vasario 10 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 150, 1999 5 28, p. 168), 1999 m. liepos 12 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 249, 1999 9 1, p. 25), 1999 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 76, 1970 4 6, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/19/EB (OL L 125, 1997 5 16, p. 1).

[5] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB (OL L 11, 1999 1 16, p. 25).

[6] OL L 38, 1974 2 11, p. 2. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 78/632/EEB (OL L 206, 1978 7 29, p. 26).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

DIREKTYVOS 70/221/EEB PRIEDŲ SĄRAŠO IR I PRIEDO PAKEITIMAI

Priedų sąrašas

Įrašas apie I priedą pakeičiamas taip:

"I priedas: | Skystųjų degalų bakai |

1 priedėlis: | Atsparumo ugniai bandymas |

2 priedėlis: | Ugniai atsparių plytų matmenys ir techniniai duomenys |

3 priedėlis: | Informacinis dokumentas |

4 priedėlis: | EB tipo patvirtinimo liudijimas" |

I priedas

I priedas pakeičiamas taip:"

I PRIEDAS

SKYSTŲJŲ DEGALŲ BAKAI

1. TAIKYMO SRITIS

1.1. Šis priedas taikomas transporto priemonėms, kurioms galioja Direktyvos 70/156/EEB nuostatos.

2. APIBRĖŽIMAI

Šiame priede:

"Transporto priemonės tipas, atsižvelgiant į degalų bakus" 2.1.1. bako (-ų) struktūra, forma, matmenys ir medžiaga (metalas ar plastikas);

2.1.2. M1 kategorijos transporto priemonėse [1] – bako (-ų) padėtis transporto priemonėse, kokį ji turi neigiamą poveikį pagal šio priedo 5.10 punkte pateiktus reikalavimus.

"Keleivių skyrius" – tai keleiviams skirta erdvė, kurios ribas apibrėžia stogas, grindys, šoninės sienos, durys, išoriniai langų stiklai, priekinė ir galinė pertvaros.

"Svoris be krovinio" – tai parengtos eksploatuoti transporto priemonės svoris pagal Direktyvos 70/156/EEB I priedo 2.6 punkte pateiktą apibrėžimą;

"Bakas" – tai bakas (-ai), skirtas (-i) laikyti skystuosius degalus, kurių apibrėžimas pateiktas 2.6 punkte ir kurie pirmiausia skirti transporto priemonei varyti, išskyrus jo (jų) priedus (užpildymo vamzdį (jei jis yra atskirasis elementas), užpildymo angą, dangtelį, matuoklį, jungtis su varikliu ir jungtis, kompensuojančias per didelį vidaus spaudimą, ir t. t.).

"Bako talpa" – tai gamintojo nurodyta bako talpa.

"Skystieji degalai" – tai degalai kurie įprastomis aplinkos sąlygomis yra skysti.

3. PARAIŠKA SUTEIKTI EB TIPO PATVIRTINIMĄ

3.1. Paraišką suteikti transporto priemonės EB tipo patvirtinimą pagal Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalies nuostatas, atsižvelgiant į jos degalų bakus, pateikia transporto priemonės gamintojas.

3.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas 3 priedėlyje.

3.3. Už tipo patvirtinimo bandymus atsakingam techninės priežiūros centrui reikia pateikti:

3.3.1. transporto priemonių tipo, kurį siekiama patvirtinti, transporto priemonės tipišką pavyzdį arba transporto priemonės dalis, kurios, techninės priežiūros centro manymu, yra reikalingos, kad būtų galima atlikti reikiamus patvirtinimo bandymus;

3.3.2. jei tai transporto priemonė, kurios bakas pagamintas iš plastiko medžiagos, reikia pateikti septynis papildomus bakus su jų priedais;

3.3.3. jei tai transporto priemonė, kurios bakas pagamintas iš kitos medžiagos, reikia pateikti du papildomus bakus su jų priedais.

4. EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

4.1. Jei atitinkami reikalavimai yra įvykdyti, EB tipo patvirtinimas suteikiamas pagal Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalies nuostatas, o tam tikrais atvejais – pagal tos direktyvos 4 straipsnio 4 dalies nuostatas.

4.2. EB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys pateiktas 4 priedėlyje.

4.3. Kiekvienam patvirtintam transporto priemonės tipui Direktyvos 70/156/EEB VII priede nustatyta tvarka suteikiamas patvirtinimo numeris. Ta pati valstybė narė negali skirti to paties numerio kitam transporto priemonės tipui.

5. SPECIFIKACIJOS

5.1. Bakai turi būti atsparūs korozijos poveikiui.

5.2. Sumontavus visus įprasta tvarka prie jų prijungtus priedus, bakų sandarumo patikrinimo bandymai turi būti sėkmingi, atliekant juos 6.1 punkte nustatyta tvarka, kai santykinis vidaus slėgis du kartus didesnis už darbinį slėgio perviršį, tačiau bet kokiu atveju slėgio perviršis turi būti ne mažiau kaip 0,3 baro.

Tariama, kad iš plastiko medžiagos pagaminti transporto priemonių bakai atitinka šį reikalavimą, jei su jais atliktas 6.3.2 punkte aprašytas bandymas būna sėkmingas.

5.3. Bet koks slėgio perviršis ar bet koks slėgis, viršijantis darbinį slėgį, turi būti automatiškai kompensuojamas, naudojant atitinkamus įrenginius (ventiliacines angas, apsauginius vožtuvus ir t. t.).

5.4. Ventiliacinės angos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų pašalinta bet kokia gaisro rizika. Bet kokie degalai, kurie gali ištekėti užpildant baką (-us), neturi patekti ant išmetimo sistemos. Jie turi būti nukreipiami tekėti ant žemės.

5.5. Bakas (-ai) neturi būti įrengtas (-i) keleivių skyriuje ar kitame su juo sujungtame skyriuje (grindyse, sienoje, pertvaroje) ar būti jų dalis.

5.6. Turi būti įrengta pertvara, skirianti keleivių skyrių nuo bako (-ų). Pertvaroje gali būtų angų (pvz., skirtų kabeliams), su sąlyga, jei jų išdėstymas įprastomis naudojimo sąlygomis neleidžia degalams laisvai tekėti iš bako (-ų) į keleivių skyrių ar į kitą su juo sujungtą skyrių.

5.7. Kiekvienas bakas turi būti gerai pritvirtintas ir įstatytas taip, kad būtų užtikrinta, jog visi iš bako ar iš jo priedų ištekantys degalai įprastomis naudojimo sąlygomis patektų ant žemės, o ne į keleivių skyrių.

5.8. Užpildymo anga negali būti keleivių, bagažo ar variklio skyriuose.

5.9. Transporto priemonę eksploatuojant įprasta tvarka, degalai neturi ištekėti per bako angos dangtelį ar per slėgio perviršį kompensuojančius įrenginius. Transporto priemonei apvirtus, lašėjimą galima toleruoti, jei jis neviršija 30 g/min; atitiktis šiam reikalavimui tikrinama 6.2 punkte nustatytu bandymu.

5.9.1. Bako dangtelis turi būti pritvirtintas prie užpildymo vamzdžio: tarpiklis turi būti gerai pritvirtintas, o užsukus dangtelį pastarasis turi tvirtai prisispausti prie tarpiklio ir prie užpildymo vamzdžio.

5.9.1.1. Tariama, kad 5.9.1 punkte pateikti reikalavimai įvykdyti, jei transporto priemonė atitinka Direktyvos 70/220/EEB [2] I priedo 5.1.3. punkto reikalavimus, su sąlyga, jei to punkto trečiojoje įtraukoje pateikti pavyzdžiai netaikomi toms transporto priemonėms, kurios nepriklauso M1 arba N1 kategorijai.

5.10. Bakai turi būti įrengti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo smūgio į priekinę arba galinę transporto priemonės dalį padarinių; greta degalų bakų neturi būti kyšančių dalių, aštrių briaunų ir t. t.

5.11. Degalų bakas ir užpildymo kaklelis turi būti suprojektuoti ir transporto priemonėse įrengti taip, kad būtų išvengiama statinio elektros krūvio kaupimosi ant viso jų paviršiaus. Prireikus jie išelektrinami, tinkamu laidininku nukreipiant susikaupusį statinį elektros krūvį į metalinę važiuoklės konstrukciją ar į kitą didelę metalo masę.

5.12. Iš plastiko medžiagos pagaminti bakai papildomai bandomi taikant 6.3 punkte pateiktą ypatingąją tvarką.

6. BANDYMAI

6.1. Hidraulinis bandymas

Atliekamas bako hidraulinio vidaus slėgio bandymas. Bandymui naudojamas izoliuotas mazgas, kuriame sumontuoti visi priedai. Baką reikia visiškai pripildyti nedegiu skysčiu (pavyzdžiui, vandeniu). Atkirtus visus ryšius su išore, per vamzdžio jungtį, kuria degalai tiekiami į variklį, palaipsniui didinamas slėgis, kol santykinis vidaus slėgis tampa dvigubai didesnis už naudojamą darbinį slėgį, tačiau bet kokiu atveju slėgio perviršis turi būti ne mažiau kaip 0,3 baro; šį slėgį reikia išlaikyti vieną minutę. Per tą laiką bako korpusas neturi įtrūkti ar tapti nesandarus; tačiau leidžiama, kad jis visam laikui deformuotųsi.

6.2. Bandymas apverčiant

6.2.1. Baką ir jo priedus reikia pastatyti ant bandymo stendo taip pat, kaip jis įrengiamas transporto priemonėje, kuriai tas bakas yra skirtas; šis reikalavimas taikomas ir vidaus slėgio perviršį kompensuojančioms sistemoms.

6.2.2. Bandymo stendas sukamas aplink ašį, lygiagrečią transporto priemonės išilginei ašiai.

6.2.3. Bandymas atliekamas, kai užpildyta 90 % bako talpos, taip pat kai 30 % jo talpos užpildyta nedegiu skysčiu, kurio tankis ir klampumas yra artimas paprastai naudojamųjų degalų charakteristikoms (galima naudoti vandenį).

6.2.4. Įprastoje įrengimo padėtyje stovintį baką reikia pakreipti 90o kampu. Pakreiptą baką reikia laikyti ne mažiau kaip penkias minutes.

Baką reikia pakreipti dar 90o kampu ta pačia kryptimi. Taip visiškai apverstą baką šioje padėtyje reikia laikyti dar ne mažiau kaip penkias minutes.

Baką reikia grąžinti į jo įprastą padėtį. Iš išleidimo sistemos atgal į baką nesutekėjusį bandomąjį skystį reikia išpilti, o prireikus vėl pripildyti baką.

Baką reikia pakreipti 90o kampu priešinga kryptimi ir laikyti šioje padėtyje ne mažiau kaip penkias minutes.

Baką reikia pakreipti dar 90o kampu ta pačia kryptimi. Taip visiškai apverstą baką šioje padėtyje reikia laikyti dar ne mažiau kaip penkias minutes. Tada baką reikia grąžinti į jo įprastą padėtį.

6.3. Papildomi bandymai, taikomi iš plastiko medžiagos pagamintiems transportų priemonių bakams

6.3.1. Atsparumas smūgiui

6.3.1.1. Baką reikia visiškai pripildyti vandens ir glikolio mišiniu ar kitu žemą užšalimo tašką turinčiu skysčiu, nekeičiančiu bako medžiagos savybių, o tada atlikti perforacijos bandymą.

6.3.1.2. Bandymo metu bako temperatūra turi būti 233 K ± 2 K (– 40 °C ± 2 °C).

6.3.1.3. Bandymui reikia naudoti švytuoklės smūgio bandymo stendą. Švytuoklės smūginė galvutė turi būti plieninė, ji turi būti lygiakraštės piramidės su trikampiais šonais ir kvadratiniu pagrindu pavidalo, jos viršūnė ir kraštai turi būti suapvalinti 3 mm spinduliu. Švytuoklės smūginis centras turi sutapti su piramidės svorio centru; jo atstumas nuo švytuoklės sukimosi ašies turi būti 1 m. Bendras švytuoklės svoris turi būti 15 kg. Smūgio metu švytuoklės jėga turi būti ne mažiau kaip 30 Nm arba kuo artimesnė šiai reikšmei.

6.3.1.4. Bandymų metu tikrinami tie bako taškai, kurie, kaip manoma, yra labiausiai pažeidžiami priekinio ar galinio susidūrimo atveju. Pažeidžiamais vadinami tie taškai, kurie yra labiausiai atidengti ar silpniausi, atsižvelgiant į bako formą ar į jo įrengimo transporto priemonėje būdą. Bandymų ataskaitoje reikia nurodyti laboratorijų pasirinktus taškus.

6.3.1.5. Bandymo metu bako padėtis išlaikoma laikikliais, įrengtais priešingoje nei ta, į kurią smūgiuojama, pusėje ar pusėse. Baigus bandymą, bakas turi likti sandarus.

6.3.1.6. Gamintojo nuožiūra visiems atsparumo smūgiui bandymams atlikti gali būti naudojamas vienas bakas arba kiekvienam bandymui gali būti imamas kitas bakas.

6.3.2. Mechaninis stiprumas

punkte nustatytomis sąlygomis atliekami bako sandarumo ir formos tvirtumo bandymai. Baką ir jo priedus reikia pastatyti ant bandymo stendo taip pat, kaip jie įrengiami transporto priemonėje, kuriai tas bakas yra skirtas. Bandomojo skysčio funkciją atlieka 326 K (53 °C) temperatūros vanduo, juo užpildomas visas bakas. Esant 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) temperatūrai, bakas penkias valandas veikiamas už naudojamą darbinį slėgį dvigubai didesniu vidaus slėgiu, tačiau bet kokiu atveju slėgio perviršis turi būti ne mažiau kaip 0,3 baro. Bandymo metu bakas ir jo priedai neturi įtrūkti ar tapti nesandarūs; tačiau leidžiama, kad jie visam laikui deformuotųsi.

6.3.3. Degalų pralaidumas

6.3.3.1. Pralaidumo bandymams atlikti naudojami Direktyvos 70/220/EEB VIII priede nurodyti etaloniniai degalai arba rinkoje parduodami aukščiausios kokybės degalai. Jei bakas skirtas montuoti tik transporto priemonėse su slėginio uždegimo varikliais, bakas užpildomas dyzeliniais degalais.

6.3.3.2 Prieš atliekant bandymą, 50 % bako talpos reikia užpildyti bandomaisiais degalais ir palikti atvirą baką stovėti 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) aplinkos temperatūroje, kol svorio netekimas per laiko vienetą taps pastovus.

6.3.3.3. Tada baką reikia ištuštinti ir 50 % bako talpos iš naujo užpildyti bandomaisiais degalais. Tai padarius, baką reikia sandariai uždaryti ir palikti stovėti 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) temperatūroje. Slėgį reikia sureguliuoti tada, kai bako turinys pasiekia bandymo temperatūrą. Aštuonias savaites trunkančio bandymo metu nustatomas svorio netekimas bandymo laikotarpiu dėl difuzijos. Didžiausias vidutinis leistinas degalų netekimas yra 20 g per 24 bandymo valandas.

6.3.3.4. Jei degalų netekimas dėl difuzijos yra didesnis už 6.3.3.3 punkte nurodytą kiekį, tame punkte aprašytą to paties bako bandymą reikia pakartoti, kai temperatūra yra 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C), o visos kitos sąlygos lieka nepakitusios. Taip išmatuotas netekimas turi būti ne daugiau kaip 10 g per 24 valandas.

6.3.4. Atsparumas degalams

Atlikus 6.3.3 punkte nurodytą bandymą, bakas vis tiek turi atitikti 6.3.1 ir 6.3.2 punktuose pateiktus reikalavimus.

6.3.5. Atsparumas liepsnai

Atliekami šie bako bandymai.

6.3.5.1. Taip pat kaip transporto priemonėje sumontuotas bakas dvi minutes kaitinamas atvira liepsna. Neturi būti skystųjų degalų ištekėjimo iš bako.

6.3.5.2. Atliekami šie trys skirtingų bakų, užpildytų degalais, bandymai:

6.3.5.2.1. jei bakas skirtas montuoti transporto priemonėse su tiesioginio uždegimo ar slėginio uždegimo varikliais, reikia atlikti tris aukščiausios kokybės benzinu užpildytų bakų bandymus;

6.3.5.2.2. jei bakas skirtas montuoti tik transporto priemonėse su slėginio uždegimo varikliais, reikia atlikti tris dyzeliniais degalais užpildytų bakų bandymus;

6.3.5.2.3. atliekant kiekvieną bandymą, baką reikia sumontuoti bandymo stende, kaip įmanoma geriau simuliuojančiame tikras įrengimo sąlygas. Būdas, kuriuo bakas tvirtinamas stende, turi atitikti tam tikras tos transporto priemonės specifikacijas. Reikia atsižvelgti į transporto priemonės dalis, saugančias baką ir jo priedus nuo atviros liepsnos ar darančias kokią nors įtaką liepsnos krypčiai, taip pat į tam tikrus ant bako ir ant kamščių sumontuotas sudėtines dalis. Bandymo metu visos angos turi būti uždarytos, turi veikti tik išleidimo angos. Prieš pat bandymo pradžią 50 % bako talpos reikia užpildyti nurodytais degalais.

6.3.5.3. Liepsna, kuria kaitinamas bakas, gaunama ant kaistuvo deginant tiesioginio uždegimo varikliams skirtus rinkoje parduodamus degalus (toliau – degalai). Į kaistuvą pripilamas toks degalų kiekis, kad laisvo degimo sąlygomis liepsna degtų per visą bandymo laiką.

6.3.5.4. Kaistuvo matmenys pasirenkami taip, kad liepsna galėtų pasiekti degalų bako šonus. Todėl kaistuvas turi būti bent 20 cm, bet ne daugiau kaip 50 cm didesnis už bako horizontaliąją plokštumą. Bandymo pradžioje kaistuvo sienelių aukštis virš degalų lygio neturi būti daugiau kaip 8 cm.

6.3.5.5. Degalų pripildytas kaistuvas pakišamas po baku taip, kad atstumas tarp kaistuve esančių degalų paviršiaus ir bako dugno atitiktų nepakrautos transporto priemonės (žr. 2.3 punktą) projektinį bako aukštį virš kelio paviršiaus. Turi būti galimybė laisvai keisti kaistuvo ar bandymo stendo arba ir kaistuvo, ir bandymo stendo padėtį.

6.3.5.6. Bandymo C etapo metu kaistuvą reikia uždengti ekranu, kuris dedamas 3 cm ± 1 cm atstumu virš degalų lygio. Ekranas turi būti pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, kaip nurodyta 2 priedėlyje. Tarp plytų neturi būti tarpų, virš kaistuvo jos turi būti laikomos taip, kad nebūtų uždengtos plytose esančios skylės. Kontūro ilgis ir plotis turi būti 2–4 cm mažesnis už kaistuvo vidinius matmenis, kad tarp kontūro ir kaistuvo sienelės būtų 1–2 cm tarpas, užtikrinantis ventiliaciją.

6.2.5.7. Bandymus atliekant lauke, reikia užtikrinti pakankamą apsaugą nuo vėjo, o vėjo greitis ties degalų kaistuvu neturi viršyti 2,5 km/val. Prieš pradedant bandymą ekraną reikia įkaitinti iki 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C) temperatūros. Siekiant užtikrinti vienodas bandymo sąlygas kiekvieno iš eilės atliekamo bandymo metu, ugnies plytas galima sudrėkinti.

6.3.5.8. Bandymas susideda iš keturių etapų (žr. 1 priedėlį).

6.3.5.8.1. A etapas: pirminis kaitinimas (1 paveikslas)

Kaistuve esantys degalai uždegami, kai bandomasis bakas stovi ne arčiau kaip už 3 m. Pakaitinus 60 sekundžių, kaistuvą reikia padėti po baku.

6.3.5.8.2. B etapas: tiesioginis kaitinimas liepsna (2 paveikslas)

Bakas 60 sekundžių kaitinamas laisvai degančių degalų liepsna.

6.3.5.8.3. C etapas: netiesioginis kaitinimas liepsna (3 paveikslas)

Iš karto po B etapo pabaigos tarp degančio kaistuvo ir bako padedamas ekranas. Šia sumažinta liepsna bakas kaitinamas dar 60 sekundžių.

6.3.5.8.4. D etapas: bandymo pabaiga (4 paveikslas)

Ekranu uždengtas degantis kaistuvas patraukiamas į jo pradinę padėtį (A etapas). Jei pabaigus bandymą bakas dega, liepsną reikia užgesinti.

6.3.5.9. Tariama, kad bandymo rezultatai yra patenkinami, jei iš bako neteka degalai.

6.3.6. Atsparumas aukštai temperatūrai

6.3.6.1. Stendas, kuriame atliekamas bandymas, turi atitikti bako įrengimo transporto priemonėje būdą, įskaitant bako ventiliacinės angos veikimo būdą.

6.3.6.2. 293 K (20 °C) temperatūros vandeniu iki pusės užpildytas bakas vieną valandą laikomas, esant 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C) aplinkos temperatūrai.

6.3.6.3. Tariama, kad bandymo rezultatai yra patenkinami, jei pasibaigus bandymui bakas išlieka sandarus ir smarkiai nesideformuoja.

6.3.7. Degalų bako ženklinimas

6.3.7.1. Prie banko pritvirtinamas prekės vardas ar ženklas; jis turi būti nenusitrinantis ir aiškiai matomas, baką sumontavus transporto priemonėje.

7. PATVIRTINIMO PAKEITIMAI

7.1. Darant pagal šią direktyvą patvirtintų tipų pakeitimus, galioja Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

8. GAMYBOS ATITIKTIS

8.1. Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnyje nustatyta tvarka imamasi gamybos atitikties užtikrinimo priemonių.

1 PRIEDĖLIS

ATSPARUMO LIEPSNAI BANDYMAS

+++++ TIFF +++++

1 paveikslas

+++++ TIFF +++++

2 paveikslas

+++++ TIFF +++++

3 paveikslas

+++++ TIFF +++++

4 paveikslas

2 priedėlis

UGNIAI ATSPARIŲ PLYTŲ MATMENYS IR TECHNINIAI DUOMENYS

+++++ TIFF +++++

Atsparumas liepsnai (Seger-Kegel) | SK 30 |

Al2O3 koncentracija | 30–33 % |

Atvirasis akytumas (Po) | 20–22 % tūrio |

Tankis | 1900– 2000 kg/m3 |

Veiksmingas skylėtasis plotas | 44,18 % |

3 priedėlis

+++++ TIFF +++++

4 priedėlis

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

[1] Pagal Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje pateiktą apibrėžimą.

[2] OL L 76, 1970 4 6, p. 1.

--------------------------------------------------