EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0043

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/43/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta seitsemännentoista kerran

OJ L 166, 1.7.1999, p. 87–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 241 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 241 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/43/oj

31999L0043

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/43/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta seitsemännentoista kerran

Virallinen lehti nro L 166 , 01/07/1999 s. 0087 - 0090


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/43/EY,

annettu 25 päivänä toukokuuta 1999,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta seitsemännentoista kerran

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat, että

(1) on toteutettava sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta tarvittavat toimenpiteet,

(2) Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tehneet 29 päivänä maaliskuuta 1996 päätöksen N:o 646/96/EY(4) syöväntorjunnan toimintaohjelman hyväksymisestä kansanterveyden alalla vuosiksi 1996-2000,

(3) terveyden suojelun ja kuluttajien turvallisuuden parantamiseksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita sekä kyseisiä aineita sisältäviä valmisteita ei saa saattaa markkinoille yleisön saataville,

(4) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta neljännentoista kerran 20 päivänä joulukuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/60/EY(5) esitetään direktiivin 76/769/ETY(6) liitteeseen I lisäykseksi kohtiin 29, 30 ja 31 luettelo syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, ryhmään 1 tai 2 kuuluvista aineista; näitä aineita ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa saattaa markkinoille yleisön saataville,

(5) direktiivin 94/60/EY mukaan komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen kyseisen luettelon täydentämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on julkaistu direktiivissä 67/548/ETY(7) olevan, syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia, ryhmään 1 tai 2 kuuluvia aineita sisältävän liitteen I mukauttaminen tekniikan kehitykseen,

(6) direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennentoisen kerran annetussa komission direktiivissä 96/54/EY(8) on 16 ainetta, jotka on äskettäin luokiteltu syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi aineiksi; nämä aineet on lisättävä direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevan lisäyksen kohtiin 29, 30 ja 31, sellaisena kuin tämä lisäys on konsolidoituna direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kuudennentoista kerran annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/56/EY(9),

(7) äskettäin syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi direktiivissä 96/54/EY luokiteltujen aineiden riskit ja hyödyt on otettu huomioon, ja

(8) direktiivin 96/54/EY 1 artiklan 1 kohdan f alakohdan säännöksillä poistettiin kahdeksan direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevaa kohtaa, koska kyseisissä kohdissa olevat aineet sisältyvät jo muihin kohtiin tai niitä ei enää luokitella syöpää aiheuttaviksi; näistä aineista viisi sisältyy direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäyksen kohtaan 29; siten myös kyseiset kohdat olisi poistettava viimeksi mainitusta direktiivistä, ja

(9) tämä direktiivi ei vaikuta toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY(10) ja siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun direktiiviin 90/394/ETY(11) (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) sisältyvään yhteisön lainsäädäntöön, jolla vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin liitteessä I luetellut aineet lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevan lisäyksen kohdissa 29, 30 ja 31 lueteltuihin aineisiin.

2 artikla

Tämän direktiivin liitteessä II luetellut aineet poistetaan direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäyksen kohdassa 29 olevien aineiden luettelosta.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään yhden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

H. EICHEL

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 59, 25.2.1998, s. 5.

(2) EYVL C 214, 10.7.1998, s. 73.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 18. helmikuuta 1998 (EYVL C 80, 16.3.1998, s. 91), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 14. joulukuuta 1998 (EYVL C 18, 22.1.1999, s. 43), Euroopan parlamentin päätös tehty 10. helmikuuta 1999 (EYVL C 150, 28.5.1999) sekä neuvoston päätös tehty 10. toukokuuta 1999.

(4) EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9.

(5) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 1.

(6) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/64/EY (EYVL L 315, 19.11.1997, s. 13).

(7) Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/69/EY (EYVL L 343, 13.12.1997, s.19).

(8) EYVL L 248, 30.9.1996, s. 1.

(9) EYVL L 333, 4.12.1997, s. 1.

(10) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(11) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1.

LIITE I

Kohta 29 - Syöpää aiheuttavat aineet: ryhmä 2

>TAULUKON PAIKKA>

Kohta 30 - Perimän muutoksia aiheuttavat aineet: ryhmä 2

>TAULUKON PAIKKA>

Kohta 31 - Lisääntymiselle vaaralliset aineet: ryhmä 1

>TAULUKON PAIKKA>

Kohta 31 - Lisääntymiselle vaaralliset aineet: ryhmä 2

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Top