EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0026

Komission direktiivi 1999/26/EY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1999, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun neuvoston direktiivin 93/94/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 118, 6.5.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 288 - 291
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 12 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/26/oj

31999L0026

Komission direktiivi 1999/26/EY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1999, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun neuvoston direktiivin 93/94/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 118 , 06/05/1999 s. 0032 - 0035


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/26/EY,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 1999,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun neuvoston direktiivin 93/94/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta 29 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/94/ETY(2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

(1) direktiivi 93/94/ETY on yksi direktiivillä 92/61/ETY perustettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 92/61/ETY säännöksiä sovelletaan näin ollen mainittuun direktiiviin,

(2) tekniikan kehitys antaa nyt aiheen mukauttaa direktiivi 93/94/ETY tekniikan kehitykseen; jotta tyyppihyväksyntäjärjestelmä toimisi kaikilta osin moitteettomasti, on siten tarpeen täsmentää tai täydentää tiettyjä kyseisen direktiivin säännöksiä,

(3) tällöin on tärkeää mukauttaa säännöksiä, jotka koskevat ajoneuvon kuormausta kaltevuusmittausten aikana ja korilla varustettujen nelipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikan mittoja, sekä muuttaa kuva 1 ajoneuvojen todellista testausasentoa vastaavaksi ja täsmentää edelleen tiettyjä ilmoituslomakkeen viitteitä, ja

(4) tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 70/156/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/91/EY(4), 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 93/94/ETY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 2000 takarekisterikilven kiinnityspaikkaan liittyvistä syistä

- evätä kaksi- tai kolmipyöräiseltä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää eivätkä

- kieltää kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa,

jos takareksiterikilven kiinnityspaikka on direktiivin 93/94/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.

2. Jäsenvaltiot eivät enää saa 1 päivästä heinäkuuta 2000 myöntää EY-tyyppihyväksyntää kaksi- tai kolmipyöräisille moottoriajoneuvotyypeille takarekisterikilven kiinnityspaikkaan liittyvistä syistä, jos direktiivin 93/94/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999 tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2000.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72.

(2) EYVL L 311, 14.12.1993, s. 83.

(3) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25.

LIITE

1. Korvataan 1.1 kohta seuraavasti: "1.1 Mopot ja kevyet nelipyörät, joita ei ole varustettu korilla.".

2. Korvataan 1.2 kohta seuraavasti: "1.2 Moottoripyörät, suurimmalta teholtaan enintään 15 kW:n kolmipyörät ja muut korittomat nelipyörät kuin kevyet nelipyörät.".

3. Korvataan 1.3 kohta seuraavasti: "1.3 Kolmipyörät, joiden suurin teho on yli 15 kW, korilla varustetut kevyet nelipyörät ja muut korilla varustetut nelipyörät kuin kevyet nelipyörät.".

4. Korvataan 3.1.2 kohta seuraavasti: "3.1.2 voi olla kalteva pystysuoraan nähden enintään 30 asteen kulmassa ajoneuvon ollessa kuormaamaton, jos rekisterinumerolla varustettu puoli on suunnattu ylöspäin.".

5. Korvataan 3.1.3 kohta seuraavasti: "3.1.3 voi olla kalteva pystysuoraan nähden enintään 15 asteen kulmassa ajoneuvon ollessa kuormaamaton, jos rekisterinumerolla varustettu puoli on suunnattu alaspäin.".

6. Korvataan 4.1 kohta seuraavasti: "4.1 Rekisterikilven kiinnityspaikan mikään kohta ei saa olla yli 1,50 metrin korkeudella maasta ajoneuvon ollessa kuormaamaton.".

7. Korvataan 5.1 kohta seuraavasti: "5.1 Ajoneuvon ollessa kuormaamaton takarekisterikilven kiinnityspaikan mikään kohta ei saa olla alle 0,20 metrin korkeudella maasta tai pyörän keskipisteen alapuolella, jos pyörän säde on alle 0,20 metriä.".

8. Korvataan kuva 1 seuraavalla kuvalla:

"Kuva 1

>PIC FILE= "L_1999118FI.003402.EPS">

Geometrisen näkyvyyden kulma (vaakasuora särmä)"

9. Korvataan lisäys 1 seuraavasti:

"Lisäys 1

Ilmoituslomake kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvotyyppien takarekisterikilven kiinnityspaikasta

(Liitetään osan tyyppihyväksyntähakemukseen, jos se esitetään erillään ajoneuvon tyyppihyväksyntähakemuksesta)

Järjestysnumero (hakijan antama):

Kaksi- ja kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin takarekisterikilven kiinnityspaikkaa koskevassa osan tyyppihyväksyntähakemuksessa on oltava direktiivin 92/61/ETY liitteessä II olevan A osan seuraavissa kohdissa tarkoitetut tiedot:

- 0.1,

- 0.2,

- 0.4-0.6,

- 2.2,

- 2.2.1,

- 9.6,

- 9.6.1.".

Top