Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:118:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 118, 06. maj 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 118
42. årgang
6. maj 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 944/1999 af 5. maj 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 945/1999 af 5. maj 1999 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 946/1999 af 5. maj 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 947/1999 af 5. maj 1999 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 37. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 948/1999 af 5. maj 1999 om indstilling af fiskeri efter blåhvilling fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag, bortset fra tysk og spansk flag 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 949/1999 af 5. maj 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 829/1999 omhandlede licitation 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 950/1999 af 5. maj 1999 om salg i forbindelse med proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forsyning af De Kanariske Øer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 361/1999 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 951/1999 af 5. maj 1999 om salg ved periodisk licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel, samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 514/1999 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 952/1999 af 5. maj 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1758/98 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 953/1999 af 5. maj 1999 om ændring af bilag II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidlerEØS-relevant tekst (1) 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 954/1999 af 5. maj 1999 om ændring af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidlerEØS-relevant tekst (1) 28
*Kommissionens direktiv 1999/26/EF af 20. april 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 93/94/EØF om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motorkøretøjerEØS-relevant tekst (1) 32
*Kommissionens direktiv 1999/27/EF af 20. april 1999 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til bestemmelse af amprolium, diclazuril og carbadox i foderstoffer og om ændring af direktiv 71/250/EØF og 73/46/EØF og ophævelse af direktiv 74/203/EØFEØS-relevant tekst (1) 36
*Kommissionens direktiv 1999/28/EF af 21. april 1999 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 92/14/EØF om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)EØS-relevant tekst (1) 53

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/303/EC
*Kommissionens beslutning af 12. april 1999 om en fælles teknisk forskrift for terminaludstyr, der er konstrueret til begrundet tilfælde-tjenesten taletelefoni, skal kobles op på de analoge offentlige telefonnet, og anvender DTMF-signalering (Dual Tone Multi Frequency) ved netadressering EØS-relevant tekst(meddelt under nummer K(1999) 874) (1) 55
1999/304/EC
*Kommissionens beslutning af 12. april 1999 om en fælles teknisk forskrift for det tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) for så vidt angår 3,1 kHz-telefonitjenester, tilslutningskrav for telefonterminaler (anden udgave) EØS-relevant tekst(meddelt under nummer K(1999) 875) (1) 60
1999/305/EC
*Kommissionens beslutning af 19. april 1999 om ophævelse af visse beslutninger om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (meddelt under nummer K(1999) 1007) 63
1999/306/EC
*Kommissionens beslutning af 20. april 1999 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med frø af visse arter, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF og 69/208/EØF (meddelt under nummer K(1999) 1011) 64

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 1999/302/EF af 30. april 1999 om ændring af beslutning 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontrol af sendinger af bestemte produkter, der skal indføres fra tredjelande i henhold til direktiv 90/675/EØF (EFT L 117 af 5.5.1999) 66
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top