EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0340

96/340/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1996, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 129, 30.5.1996, p. 35–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 128 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 275 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 275 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 3 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implisiittinen kumoaja 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/340/oj

31996D0340

96/340/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1996, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 129 , 30/05/1996 s. 0035 - 0043


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä toukokuuta 1996,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/340/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/103/EY (2), ja erityisesti sen 15 artiklan toisen alakohdan sekä sen liitteessä II olevan 2 luvun,

sekä katsoo, että

olisi täsmennettävä etanoiden ja sammakonreisien osalta sovellettavat kansanterveyttä koskevat erityisvaatimukset, jotta näistä tuotteista ei aiheutuisi vaaraa ihmisravintona,

terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/493/ETY (3) säädettyjä tiettyjä terveyttä koskevia vaatimuksia sovelletaan etanoiden ja sammakonreisien kauppaan,

neuvoston direktiivin 91/493/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastustuotteiden sisäisten terveystarkastusten osalta 20 päivänä toukokuuta 1994 annetussa komission päätöksessä 94/356/EY (4) määrättyjä sääntöjä sovelletaan direktiivin 92/118/ETY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen etanoita ja sammakonreisiä tuottavien laitosten suorittamissa sisäisissä tarkastuksissa,

valmistettuja etanoita on pidettävä valmisaterioina, ja niihin on sovellettava terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/68/EY (6), liitteessä B olevassa IX luvussa esitettyjä asiaa koskevia määräyksiä,

vastaavanlaisia vaatimuksia on sovellettava kolmansista maista tuotaviin etanoihin ja sammakonreisiin; erityisesti olisi vahvistettava direktiivin 92/118/ETY 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjen terveystodistusten mallit, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 92/118/ETY liitteessä II olevan 2 luvun kolmannesta luetelmakohdasta sanat "etanoiden ja sammakonreisien".

2 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä oleva 3 luku direktiivin 92/118/ETY liitteeseen II.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä toukokuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

(2) EYVL N:o L 24, 31.1.1996, s. 28

(3) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15

(4) EYVL N:o L 156, 23.6.1994, s. 50

(5) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85

(6) EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 10

LIITE

"3 LUKU

I. Ihmisravinnoksi tarkoitettujen etanoiden kaupassa ja tuonnissa sovellettavat terveyttä koskevat erityisvaatimukset

A. Tässä luvussa tarkoitetut etanat ovat lajeihin Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum ja Achatina-kotiloihin kuuluvia maakotiloita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön, kansallisten ja kansainvälisten luonnonvaraisia eläimiä koskevien säännösten soveltamista.

B. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kuoritut, valmistetut tai säilötyt etanat voivat olla kaupan kohteina ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

1) Niiden on oltava peräisin laitoksista:

- jotka täyttävät tämän direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

- joiden toimivaltainen viranomainen on katsonut täyttävän direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan III ja IV luvun vaatimukset;

- joita tuotanto-olosuhteiden osalta toimivaltainen viranomainen on valvonut ja joissa on suoritettu terveystarkastus direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun I kohdan 3 ja 5 alakohdan sekä II kohdan 3 ja 4 alakohdan mukaisesti;

- jotka suorittavat sisäisiä tarkastuksia komission päätöksen 94/356/EY määräysten mukaisesti.

2) Ne on arvioitava aistinvaraisesti niistä otettujen näytteiden perusteella. Jos aistinvaraisessa arvioinnissa todetaan, etteivät etanat sovellu ihmisravinnoksi, on toteutettava toimenpiteet, joilla etanat poistetaan markkinoilta ja niiden ominaisuuksia muutetaan siten, ettei niitä voida käyttää uudelleen ihmisravinnoksi.

3) Kuorittujen etanoiden lihan valmistaminen

a) Laitoksilla on toiminnan laajuuden mukaan oltava erityiset tilat tai paikat:

- pakkausten varastointia ja kauppakunnostusta varten;

- elävien etanoiden vastaanottamista ja varastointia varten;

- pesemistä, kiehauttamista, kuorimista ja lihan leikkaamista varten;

- kuorten varastointia ja tarvittaessa puhdistamista ja käsittelyä varten;

- lihan lämpökäsittelyä varten;

- lihan kauppakunnostusta tai pakkaamista varten;

- valmiiden tuotteiden kylmätiloihin varastoimista varten.

b) Etanat on tarkastettava ennen kiehauttamista; kuolleet etanat on poistettava ihmisravinnoksi tarkoitettujen etanoiden joukosta.

c) Kuorimisen jälkeen poistetaan leikkaamisvaiheessa poistettu maksa ja haima ihmisravinnoksi tarkoitettujen osien joukosta.

4) Säilykkeet

Laitoksen on täytettävä direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan IV luvun IV kohdan 4 alakohdassa määrätyt asiaa koskevat vaatimukset.

5) Valmistetut etanat

a) Laitoksilla on toiminnan laajuuden mukaan oltava erityiset tilat tai paikat:

- kuorittujen etanoiden lihan kylmävarastointia varten;

- puhtaiden kuorten varastointia varten;

- leivontatuotteiden varastointia varten;

- lihatäytteen valmistusta varten;

- keittämistä ja jäähdytystä varten;

- kuorten lihalla ja lihatäytteellä täyttämistä varten sekä valvotussa lämpötilassa tapahtuvaa kauppakunnostusta varten;

- tarvittaessa pakastusta varten;

- valmiiden tuotteiden kylmävarastointia varten.

Laitoksissa on noudatettava direktiivin 77/99/ETY liitteessä B olevassa IX luvussa esitettyjä asiaa koskevia vaatimuksia.

b) Seoksessa käytettävän etananlihan on ennen keittämistä täytettävä kuorittua etananlihaa koskevat vaatimukset.

6) Mikrobiologiset tarkastukset

Tämän direktiivin 18 artiklan mukaista menettelyä noudattaen voidaan tarvittaessa kansanterveyden suojaamiseksi vahvistaa mikrobiologiset vaatimukset, joihin sisältyy näytteenottoa ja analyysimenetelmiä koskevat suunnitelmat.

7) Etanat on kauppakunnostettava, pakattava, varastoitava ja kuljetettava direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevassa VI ja VIII luvussa määrätyissä asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa.

8) Etanoiden pakkauksissa ja päällyksissä on oltava tunnistusmerkki, joka sisältää seuraavat tiedot:

isoin painokirjaimin lähettäjämaan nimi ja kirjaintunnus eli jokin seuraavista: AT, B, DK, D, EL, E, F, FI, IRL, I, L, NL, P, SE tai UK, ja sen jälkeen laitoksen hyväksyntänumero sekä jokin lyhenteistä CE, EC, EF, EG, EK tai EY.

C. Tuonnin osalta:

1) Kuorittujen, valmistettujen tai säilöttyjen etanoiden pakkauksiin ja päällyksiin on oltava pysyvällä tavalla merkitty alkuperämaan nimi tai ISO-koodi sekä tuotantolaitoksen hyväksyntänumero.

2) Tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyn terveystodistuksen, joka on toimitettava kunkin kolmansista maista tuotavan kuorittujen, valmistettujen tai säilöttyjen etanoiden erän mukana, malli esitetään seuraavassa:

>KAAVION ALKU>

TERVEYSTODISTUKSEN MALLI KOLMANSIEN MAIDEN ALKUPERÄÄ OLEVIEN JA EUROOPAN YHTEISÖÖN TARKOITETTUJEN KUORITTUJEN, VALMISTETTUJEN TAI SÄILÖTTYJEN ETANOIDEN OSALTA

Huomautus maahantuojalle: Tämä todistus on tarkoitettu ainoastaan eläinlääkärintarkastusta varten, ja sen on seurattava lähetyksen mukana rajatarkastusasemalle asti.

Viitenumero: ................

Lähettäjämaa:

Toimivaltainen viranomainen:

I. Etanoiden tunnistetiedot

Tuotteen kuvaus:

- lajit (tieteelliset nimet):

- tarjontamuoto (1) ja käsittelyn luonne:

Koodinumero (tarvittaessa):

Pakkauksen luonne:

Pakkausyksiköiden lukumäärä:

Nettopaino:

Vaadittava varastointi- ja kuljetuslämpötila:

II. Etanoiden alkuperä

Toimivaltaisten viranomaisten EY:öön suuntautuvan viennin osalta hyväksymän laitoksen / hyväksymien laitosten nimi/nimet ja virallisen hyväksynnän hyväksyntänumero(t):

III. Tuotteiden määräpaikka

Etanat lähetetään:

(lähettämispaikka)

(määrämaa ja määräpaikka)

seuraavaa kuljetusvälinettä (2) käyttäen:

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja vastaanottopaikan osoite:

(1) Jäähdytetty, pakastettu, kuorittu, valmistuote, säilyke

(2) Ajoneuvon tai kontin rekisterinumero, junavaunun tai lennon numero taikka aluksen nimi

IV. Vakuutus terveydestä

Minä allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistan, että edellä mainitut etanat:

1) on käsitelty ja tarvittaessa valkaistu, kuorittu, valmistettu, säilötty, pakastettu, pakattu ja varastoitu hygieenisellä tavalla direktiivin 92/118/ETY liitteessä II olevan 3 luvun I osan määräyksiä noudattaen,

2) on tarkastettu laitoksen vastuussa olevan tahon laatiman ja toteuttaman sisäisten tarkastusten ohjelman mukaisesti päätöksen 94/356/EY määräysten mukaan,

3) on tarkastettu virallisessa terveystarkastuksessa direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

Minä allekirjoittanut virallinen tarkastaja ilmoitan tuntevani neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä II olevan 3 luvun I osassa, direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevassa III, IV, V, VI ja VIII luvussa, päätöksessä 94/356/EY sekä direktiivin 77/99/ETY liitteessä B olevassa IX luvussa olevat määräykset.

Tehty .......................

Virallinen leima (1)

Virallisen tarkastajan nimi isoin kirjaimin ja allekirjoitus (1)

(1) Leiman ja allekirjoituksen on oltava eriväriset kuin todistuksen muiden mainintojen.

>KAAVION LOOPU>

II. Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sammakonreisien kaupassa ja tuonnissa sovellettavat terveyttä koskevat erityisvaatimukset

A. Tässä luvussa tarkoitetuilla sammakonreisillä tarkoitetaan poikittain etuosan takaa jaettujen lajeihin Rana sp. (aitosammakoiden heimo) kuuluvien sammakoiden tuoretta, pakastettua tai jalostettua takaosaa, josta sisäelimet ja nahka on poistettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön, kansallisten tai kansainvälisten luonnonvaraisia eläimiä koskevien säännösten soveltamista.

B. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sammakonreisiä saatetaan kaupan ihmisravinnoksi ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

1) Sammakot on tapettava, niistä on laskettava veri ja ne on valmistettava ja tarvittaessa jäähdytettävä, pakastettava, jalostettava, pakattava ja varastoitava laitoksissa:

- jotka täyttävät tämän direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

- joiden toimivaltainen viranomainen on katsonut täyttävän direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan III ja IV luvun vaatimukset;

- joita tuotanto-olosuhteiden osalta toimivaltainen viranomainen on valvonut ja joissa on suoritettu terveystarkastus direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun I kohdan 3 ja 5 alakohdan sekä II kohdan 3 ja 4 alakohdan mukaisesti;

- jotka suorittavat sisäisiä tarkastuksia päätöksen 94/356/EY määräysten mukaisesti.

2) Sammakonreidet on arvioitava aistinvaraisesti niistä otettujen näytteiden perusteella. Jos aistinvaraisessa arvioinnissa todetaan, etteivät sammakonreidet sovellu ihmisravinnoksi, on toteutettava toimenpiteet, joilla sammakonreidet poistetaan markkinoilta ja niiden ominaisuuksia muutetaan siten, ettei niitä voida käyttää uudelleen ihmisravinnoksi.

3) Lisäksi on varattava erityinen tila elävien sammakoiden varastointia ja pesemistä, tappamista ja verenlaskua varten. Ennen tappamista kuolleita sammakoita ei saa käyttää ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden valmistuksessa. Kyseisen tilan on täytettävä direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan III luvun I kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut vaatimukset ja sijaittava fyysisesti erillään valmistustilasta.

4) Välittömästi valmistuksen jälkeen sammakonreidet on pestävä runsaalla ja juoksevalla juomakelpoisella vedellä ja viipymättä jäähdytettävä lämpötilassa, jossa jää alkaa sulaa, tai pakastettava vähintään - 18 °C:n lämpötilassa taikka jalostettava.

5) Sammakonreisien jalostuksen on tapahduttava direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevassa IV luvussa esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

6) Mikrobiologiset tarkastukset

Tämän direktiivin 18 artiklan mukaista menettelyä noudattaen voidaan tarvittaessa kansanterveyden suojaamiseksi vahvistaa mikrobiologiset vaatimukset, joihin sisältyy näytteenottoa ja analyysimenetelmiä koskevat suunnitelmat.

7) Sammakonreidet on kauppakunnostettava, pakattava, varastoitava ja kuljetettava direktiivin 91/493/ETY VI ja VIII luvussa määrätyissä asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa.

8) Sammakonreisien pakkauksissa ja päällyksissä on oltava tunnistusmerkki, joka sisältää seuraavat tiedot:

isoin painokirjaimin lähettäjämaan nimi ja kirjaintunnus eli jokin seuraavista: AT, B, DK, D, EL, E, F, FI, IRL, I, L, NL, P, SE tai UK, ja sen jälkeen laitoksen hyväksyntänumero sekä jokin lyhenteistä CE, EC, EF, EG, EK tai EY.

C. Tuonnin osalta:

1) Sammakonreisien pakkauksiin ja päällyksiin on oltava pysyvällä tavalla merkitty alkuperämaan nimi tai ISO-koodi sekä tuotantolaitoksen hyväksyntänumero.

2) Tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyn terveytodistuksen, joka on toimitettava kunkin kolmansista maista tuotavan sammakonreisien erän mukana, malli esitetään seuraavassa:

>KAAVION ALKU>

TERVEYSTODISTUKSEN MALLI KOLMANSIEN MAIDEN ALKUPERÄÄ OLEVIEN JA EUROOPAN YHTEISÖÖN TARKOITETTUJEN JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN TAI JALOSTETTUJEN SAMMAKONREISIEN OSALTA

Huomautus maahantuojalle: Tämä todistus on tarkoitettu ainoastaan eläinlääkärintarkastusta varten, ja sen on seurattava lähetyksen mukana rajatarkastusasemalle asti.

Viitenumero:

Lähettäjämaa:

Toimivaltainen viranomainen:

I. Sammakonreisien tunnistetiedot

Tuotteen kuvaus:

- lajit (tieteelliset nimet):

- tarjontamuoto (1) ja käsittelyn luonne:

Koodinumero (tarvittaessa):

Pakkauksen luonne:

Pakkausyksiköiden lukumäärä:

Nettopaino:

Vaadittava varastointi- ja kuljetuslämpötila:

II. Sammakonreisien alkuperä

Toimivaltaisten viranomaisten EY:öön suuntautuvan viennin osalta hyväksymän laitoksen / hyväksymien laitosten nimi/nimet ja virallisen hyväksynnän hyväksyntänumero(t):

III. Tuotteiden määräpaikka

Sammakonreidet lähetetään:

..................

(lähettämispaikka)

.........................

(määrämaa ja määräpaikka)

seuraavaa kuljetusvälinettä (2) käyttäen:

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja vastaanottopaikan osoite:

(1) Jäähdytetty, pakastettu, jalostettu

(2) Ajoneuvon tai kontin rekisterinumero, junavaunun tai lennon numero taikka aluksen nimi

IV. Vakuutus terveydestä

Minä allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistan, että edellä mainitut sammakonreidet:

1) ovat peräisin sammakoista, jotka on tappamisen ja verenlaskun jälkeen valmistettu, tarvittaessa jäähdytetty, pakastettu tai jalostettu, pakattu ja varastoitu hygieenisellä tavalla direktiivin 92/118/ETY liitteessä II olevan 3 luvun II osan määräyksiä noudattaen;

2) on tarkastettu laitoksen vastuussa olevan tahon laatiman ja toteuttaman sisäisen tarkastuksen ohjelman mukaisesti päätöksen 94/356/EY määräysten mukaan;

3) on tarkastettu virallisessa terveystarkastuksessa direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

Minä allekirjoittanut virallinen tarkastaja ilmoitan tuntevani neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä II olevan 3 luvun II osassa, direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevassa III, IV, V, VI ja VII luvussa sekä päätöksessä 94/356/EY olevat määräykset.

Tehty ....................

Virallinen leima (1)

Virallisen tarkastajan nimi isoin kirjaimin ja allekirjoitus (1)

(1) Leiman ja allekirjoituksen on oltava eriväriset kuin todistuksen muiden mainintojen."

>KAAVION LOOPU>

Top