EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0165

Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994, yhteisön osallistumisesta kaukohavaintotarkastusten rahoitukseen ja tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

OJ L 24, 29.1.1994, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 380 - 382
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 380 - 382

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/165/oj

31994R0165

Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, annettu 24 päivänä tammikuuta 1994, yhteisön osallistumisesta kaukohavaintotarkastusten rahoitukseen ja tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/1994 s. 0006 - 0008
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 55 s. 0380
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 55 s. 0380


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 165/94,

annettu 24 päivänä tammikuuta 1994,

yhteisön osallistumisesta kaukohavaintotarkastusten rahoitukseen ja tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 3508/92(3) 8 artiklan 4 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää kaukokartoitusta viljelylohkojen pinta-alan määrittämiseen viljelykasvin tunnistamiseksi ja niiden tilan tarkastamiseksi,

uutuutensa ja monimutkaisuutensa vuoksi kaukokartoitus aiheuttaa edelleen huomattavia menoja, jotka olisi katettava osittain yhteisön rahastoista siten, että kaikki halukkaat jäsenvaltiot voisivat nopeammin ajanmukaistaa valvontatekniikkansa; olisi kuitenkin säädettävä ajallisesti rajoitetusta rahoitukseen osallistumisesta,

rahoitusosuuden tulisi koskea ainoastaan käytettävää tekniikkaa ja se ei saa johtaa sellaisten puhtaasti hallinnollisten menojen sisällyttämiseen Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon, jotka yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(4) 1 artiklan 4 kohdan mukaan kuuluvat kansallisiin talousarvioihin,

olisi säädettävä, että komissiota on kuultava jäsenvaltioiden laatimien suunnitelmien teknisistä ja rahoitusta koskevista yksityiskohdista sekä hankintasopimusten tekemisestä riittävän yhtenäisyyden takaamiseksi jäsenvaltioiden välillä,

koska käytettävissä olevat varat ovat rajalliset, on tarpeen säätää niiden tasapuolisesta jakamisesta jäsenvaltioiden kesken yhteisörahoituksen enimmäisosuuden ja tietyn jakomenettelyn perusteella,

kokemus on osoittanut, että tarvittavien satelliittikuvien ostamista koskevien neuvottelujen keskittäminen yhteisön tasolla ja arkistokuvien yhteinen hallinta avaavat mahdollisuuksia, joita jäsenvaltiot eivät yksinään voi saavuttaa,

kaukokartoitus kehittyy jatkuvasti; lisäksi kaikkia jäsenvaltioiden viljelyalojen valvontaan liittyviä tarpeita ei ole vielä tunnistettu, ilmaistu tai tyydytetty; sen vuoksi olisi säädettävä mahdollisuudesta rahoittaa valvonnan tarpeeseen liittyviä yksittäisiä kokeita,

varojen hoitamiseksi moitteettomasti on välttämätöntä, että käytettävissä on valuuttojen väliset pariteetit, jotka pysyvät kiinteinä koko kalenterivuoden ajan, ja

olisi poistettava asetuksen (ETY) N:o 3508/92 10 artiklan 1 kohdasta kaikki yhdennetyn järjestelmän käyttöön ottoon liittyvien investointimenojen ja avaruudesta tai ilmasta tapahtuvia vuosittaisia kaukohavaintotarkastuksia koskevien kustannusten väliset epäselvyydet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1 Asetuksen (ETY) N:o 729/70 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisö osallistuu, komissiolle vuosittain osoitettavasta hakemuksesta, niihin kustannuksiin, jotka jäsenvaltioille aiheutuvat ilmasta tai avaruudesta tapahtuvan kaukokartoituksen käyttämisestä viljelyalojen tarkastuksen yhteydessä.

Rajoittamatta mainitun asetuksen 1 artiklan 4 kohdan soveltamista, tässä asetuksessa tarkoitetaan 'teknisillä kustannuksilla` seuraavista aiheutuvia kustannuksia:

- satelliittikuvien tai ilmavalokuvien hankkiminen,

- niiden kuvatulkinta,

- asiakirjojen käsittely tai sellaisten tekniikkojen käyttäminen, joiden avulla voidaan paikallistaa tukihakemuksissa ilmoitetut viljelylohkot, kasvustojen tunnistamiseksi ja ilmoitettujen alojen mittaamiseksi.

2 Tässä artiklassa tarkoitettu yhteisrahoitus voidaan myöntää ainoastaan kalenterivuosittain viiden peräkkäisen vuoden ajaksi tämän asetuksen täytäntöönpanosta alkaen. Yhteisrahoitus myönnetään yhteisön talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen mukaisesti ja se saa olla enintään 50 prosenttia kyseisen jäsenvaltion todellisista menoista varainhoitovuoden aikana.

Käytettävissä olevat määrärahat jaetaan jäsenvaltioiden kesken tämän asetuksen liitteessä ilmoitetun jakomenettelyn mukaisesti ja niistä vähennetään tarvittaessa 2 artiklassa tarkoitetuista ostoista ja töistä aiheutuneet menot. Määrärahat, joita ei ole haettu, voidaan käyttää uudelleen 2 artiklan mukaisesti tai jakaa uudelleen tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset täyttäville jäsenvaltioille ilman mainittua jakomenettelyä.

Ensimmäisestä alakohdasta poiketen ja ainoastaan vuodeksi 1994 komissio voi kuitenkin, jäsenvaltion aiheellisesti perustellusta hakemuksesta, sallia yli 50 prosentin rahoitusosuuden kyseiselle jäsenvaltiolle toisen alakohdan mukaisesti talousarviosta myönnettyjen varojen rajoissa.

3 Yhteisrahoitus edellyttää:

- jäsenvaltion aikomuksia koskevaa ilmoitusta, joka on toimitettava ennen kyseisen varainhoitovuoden 1 päivää tammikuuta olevaan komission vahvistamaan päivämäärään mennessä,

- sellaisten sopimusehtojen esittämistä ennen tammikuun 15 päivää, joihin sisältyy yksityiskohtainen kuvaus töistä, joille yhteisrahoitusta haetaan. Komissio voi pyytää muutoksia sopimusehtoihin,

- komission kuulemista hankintasopimuksen tekemisestä ja alustavasta talousarviosta ennen 31 päivää maaliskuuta. Riippumatta jäsenvaltion myöntämän urakkasopimuksen muodosta, komission yhteisrahoitusta koskeva hyväksyntä on uusittava vuosittain.

Edellä mainituissa tapauksissa yhteisrahoitusta ei myönnetä, jos komission lausunto on kielteinen tai komission kuuleminen ei ole toteutunut säädetyssä määräajassa. Komissio esittää sopimusehtoja jäsenvaltiolle tämän pyynnöstä. Tässä tapauksessa ehtoja pidetään hyväksyttyinä.

4 Yhteisön rahoitusosuuden suorittaminen edellyttää todistavien asiakirjojen esittämistä. Näihin on sisällyttävä vähintään jäsenvaltion ja palvelujen toimittajan tai toimittajien välisen sopimuksen pääkohdat sekä todisteet vastaavista maksuista. Jotta oikeus korvaukseen saadaan, nämä todisteet on toimitettava komissiolle viimeistään kyseistä varainhoitovuotta seuraavan vuoden 15 päivänä kesäkuuta.

5 Jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta hakemuksesta komissio voi maksaa ennalta osan summista, jotka kattavat edellisessä kohdassa tarkoitetut vuosittaiset maksut.

6 Ecuina ja kansallisena valuuttana ilmoitettujen määrien muuntamiseen sovelletaan kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä työpäivänä voimassa olevaa vaihtokurssia sellaisena kuin se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

2 artikla

Komissio voi hankkia valvontaan tarvittavat satelliittikuvat, joiden luettelosta sovitaan jäsenvaltion kanssa 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusehtojen mukaisesti, ja toimittaa ne maksutta valvontaelimille tai niiden valtuuttamille palvelujen toimittajille. Toimitetut kuvat pysyvät komission omistuksessa ja ne on palautettava sille töiden päättyessä. Komissio voi myös teettää töitä, joiden tarkoituksena on viljelyalojen kaukohavaintotarkastuksia koskevien menetelmien ja tekniikkojen kehittäminen.

3 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitettua yhteisön osarahoitusta 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuilla aloilla ei voida soveltaa samanaikaisesti sellaisen rahoitukseen osallistumisen kanssa, josta säädetään muissa, erityisesti seuraavissa asetuksissa:

- tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä 27 päivänä marraskuuta 1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92,

- tiettyjen Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta maksettavien menojen valvonnan tehostamisesta 4 päivänä helmikuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 307/91(5).

4 artikla

Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta asetuksen (ETY) N:o 729/70 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 3508/92 10 artiklan 1 kohdasta sanat "sekä ilmavalokuvien ja satelliittikuvien hankinnan ja tulkitsemisen".

6 artikla

Komissio antaa ennen 1 päivää tammikuuta 1997 neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Tähän kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheelliset ehdotukset.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1994.

Menoihin, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin edelleen asetuksen (ETY) N:o 3508/92 10 artiklan aikaisempaa toisintoa.

Vuonna 1994 1 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava ensimmäisen luetelmakohdan osalta kahden viikon ja toisen luetelmakohdan osalta kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MORATIS

(1) EYVL N:o C 282, 20.10.1993, s. 4

(2) EYVL N:o C 20, 24.1.1994

(3) EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 94, 28. 4. 1970, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2048/88 (EYVL N:o L 185, 15. 7. 1988, s. 1).

(5) EYVL N:o L 37, 9.2.1991, s. 5

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top