EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0001

Komission direktiivi 94/1/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 1994, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta

OJ L 23, 28.1.1994, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 242 - 243
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 242 - 243
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 64 - 65

In force

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/1/oj

31994L0001

Komission direktiivi 94/1/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 1994, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta

Virallinen lehti nro L 023 , 28/01/1994 s. 0028 - 0029
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 25 s. 0242
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 25 s. 0242


KOMISSION DIREKTIIVI 94/1/EY,

annettu 6 päivänä tammikuuta 1994,

aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä toukokuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

yksi jäsenvaltio on soveltanut direktiivin 75/324/ETY 10 artiklassa säädettyä suojalauseketta,

toteutetut suojatoimenpiteet ovat perusteltuja kloorifluorihiilivetyjä (CFC) korvaavien, erittäin helposti syttyvien aerosolien lisääntyvästä käytöstä aiheutuvien vaarojen osalta,

tietyt aerosolien sisältämät aineet ja valmisteet ovat erittäin helposti syttyviä,

nykyisin voimassa olevat säädökset eivät ole riittäviä sen estämiseksi, että tietyt aerosolit eivät vaaranna turvallisuutta, ja siten on suotavaa mukauttaa näitä säädöksiä,

tietyt aerosolit eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle, vaikka ne sisältävät syttyviä aineita tai valmisteita ja sen vuoksi on suotavaa säätää poikkeuksesta tietyistä merkintävaatimuksista, ja

tämän direktiivin säännökset ovat mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 75/324/ETY seuraavasti.

1) Korvataan 8 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

"d) liitteen 2.2 ja 2.3 kohdan mukaiset tiedot;"

2) Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

"9 a artikla

Jos aerosolien markkinoille saattamisesta vastaavalla on koetuloksiin tai muihin tietoihin pohjautuvia perusteluita, joista käy ilmi, että vaikka näissä aerosoleissa on syttyviä aineosia, ne eivät aiheuta syttymisvaaraa tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa oloissa, tämä voi omalla vastuullaan olla soveltamatta liitteen 2.2 ja 2.3 kohdan b alakohdan säännöksiä.

Tämä asettaa näiden asiakirjojen jäljennöksen jäsenvaltioiden saataville.

Tässä tapauksessa aerosolin sisältämien syttyvien aineosien määrä on ilmoitettava näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin merkinnöissä muodossa: "x prosenttia sisällöstä syttyviä aineosia"."3) Muutetaan liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään lokakuuta 1994 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä huhtikuuta 1995 alkaen.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 1994.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 40

LIITE

Muutetaan direktiivin 75/324/ETY liite seuraavasti:

a) Korvataan 1.8 kohta seuraavasti:

"1.8 Syttyvät aineosat

"Syttyvillä aineosilla" tarkoitetaan aineita ja valmisteita, jotka vastaavat ryhmiä "erittäin helposti syttyvät", "helposti syttyvät" ja "syttyvät" ja jotka on esitetty direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI.

Pakkauksessa olevien aineosien syttymisominaisuudet määritetään mainitun direktiivin liitteessä V olevassa A osassa esitettyjen erityismenetelmien mukaan."

b) Korvataan 2.2 kohta seuraavasti:

"2.2 Merkinnät

Aerosoleissa on oltava seuraavat merkinnät näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitukseen, pakkaamiseen ja merkitsemiseen liittyvien direktiivien soveltamista:

a) sisällöstä riippumatta: "Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 °C korkeammille lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.";

b) jos se sisältää syttyviä aineosia 1.8 kohdan mukaisesti: tarvittaessa varoitusmerkki, merkintä aerosolien sisältämien aineiden ja/tai valmisteiden aiheuttamasta syttymisvaarasta, mukaan lukien ponneaine, sekä direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevassa 2.2.3, 2.2.4 ja 2.2.5 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti määritetyt asiamukaiset, vaaraa osoittavat lausekkeet sekä, varoitusmerkin ja sen nimen osalta, edellä mainitun direktiivin liitteen II säännösten mukaisesti määritetyt.

2.3 Käyttöä koskevat erityismerkinnät

Aerosoleissa on oltava seuraavat merkinnät näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitukseen, pakkaamiseen ja merkitsemiseen liittyvien direktiivien soveltamista:

a) sisällöstä riippumatta: sellaiset käyttöä koskevat varotoimenpiteet, jotka kertovat kuluttajalle tuotteen erityisistä vaaroista;

b) kun se sisältää syttyviä aineosia, seuraavat turvallisuusohjeet:

- "Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen",

- "Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty",

- "Säilytettävä lasten ulottumattomissa"."

Top