EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0118

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset

OJ L 62, 15.3.1993, p. 49–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 194 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 194 - 212
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 132 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 132 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 31 - 50

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/118/oj

31992L0118

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset

Virallinen lehti nro L 062 , 15/03/1993 s. 0049 - 0068
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0194
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0194


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/118/ETY,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1992,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotukset(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnot(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnot(3),

sekä katsoo, että

eläinperäiset tuotteet sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä II olevaan luetteloon; näiden tuotteiden markkinoille saattaminen on tärkeä tulolähde maatalousväestölle,

tämän alan järkiperäisen kehityksen varmistamiseksi ja sen tuottavuuden lisäämiseksi kyseisille tuotteille olisi vahvistettava kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat säännöt yhteisön tasolla,

yhteisön olisi toteutettava toimenpiteet sisämarkkinoiden toteuttamiseksi asteittain 31 päivään joulukuuta 1992 alueella, jolla ei ole sisäisiä rajoja,

mainittujen päämäärien saavuttamiseksi neuvosto on vahvistanut tuoreen lihan, siipikarjanlihan, lihavalmisteiden, riistan- ja kaninlihan sekä maitotuotteiden osalta eläinten terveyttä koskevat säännöt,

eläinperäisten tuotteiden kauppa olisi vapautettava, jollei toisin säädetä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta turvautumista mahdollisiin suojatoimenpiteisiin,

tautien merkittävän leviämisvaaran vuoksi olisi eriteltävä erityisvaatimukset tiettyjen eläinperäisten tuotteiden markkinoille saattamisessa erityisesti sellaisilla alueilla käytävää kauppaa varten, joilla on hyvä terveystilanne,

komissio on hyvaksynyt elaimiin ja tuotteisiin sovellettavien elainten terveytta koskevien seikkojen erottamisen direktiivin 92/65/ETY antamisen yhteydessa,

tarkastusten poistamisen mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden välisiltä rajoilta 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä olisi vahvistettava eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat säännöt kaikille näiden tarkastusten alaisille tuotteille, joiden kauppaa tai tuontia ei ole vielä yhdenmukaistettu yhteisön tasolla,

tiettyjä olemassa olevia säädöksiä olisi mukautettava tämän päämäärän saavuttamiseksi ja edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi,

on osoittautunut aiheelliseksi säätää menettelystä tässä direktiivissä vahvistetut edellytykset täyttävien kolmansien maiden ja laitosten hyväksynnästä, sekä yhteisön tarkastusmenettelystä, jolla valvotaan tällaisen hyväksynnän edellytysten noudattamista,

tuotteiden kuljetusasiakirja on sopivin keino antaa määräpaikan toimivaltaisille viranomaisille vakuutus siitä, että lähetys vastaa tämän direktiivin säännöksiä; terveys- tai eläintautitodistus olisi säilytettävä tiettyjen tuotujen tuotteiden määräpaikan tarkastamiseksi,

kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/675/ETY(4) vahvistettuja sääntöjä, periaatteita ja suojatoimenpiteitä on sovellettava tässä tapauksessa,

yhteisönsisäisessä kaupassa on myös sovellettava direktiivissä 89/662/ETY vahvistettuja sääntöjä,

komissiolle olisi annettava tehtäväksi toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä tämän direktiivin soveltamiseksi; tässä tarkoituksessa olisi vahvistettava menettelyt, joilla toteutetaan komission ja jäsenvaltioiden tiivis ja tehokas yhteistyö pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

Helleenien tasavallan maantieteellinen sijainti aiheuttaa erityisiä vaikeuksia tavaroiden toimittamisessa; tämän vuoksi olisi säädettävä tätä jäsenvaltiota koskevista poikkeussäännöksistä, ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevien erityissääntöjen antaminen ei vaikuta yleisesti sellaisten elintarvikehygieniaa ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien sääntöjen antamiseen, joista komissio on tehnyt ehdotuksen kehysdirektiiviksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Tässä direktiivissä määritetään eläinten terveyttä sekä kansanterveyttä koskevat vaatimukset sellaisten eläinperäisten tuotteiden (myös näistä tuotteista otettujen kaupallisten näytteiden) yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY(5) ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset.

Tällä direktiivillä ei rajoiteta eläinten terveyttä koskevien yksityiskohtaisempien vaatimusten antamista edellä tarkoitettujen erityisten säädösten osana eikä rajoitusten säilyttämistä sellaisten tuotteiden kaupassa ja tuonnissa, joita koskevat kansanterveyttä koskevilla vaatimuksilla perustellut ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut erityiset säädökset.

2 artikla

1 Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'kaupalla` direktiivin 89/662/ETY 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kauppaa,

b) 'kaupallisella näytteellä` vailla kauppa-arvoa olevaa tilan omistajan tai vastuuhenkilön nimissä otettua näytettä, joka edustaa tiettyä tilan eläinperäisen tuotteen tuotantoa tai joka on sellaisen eläinperäisen tuotteen malli, jota on tarkoitus valmistaa, ja jossa on myöhempää tutkimusta varten oltava merkintä tuotteen laadusta, koostumuksesta ja eläinlajista, josta se on saatu,

c) 'vaarallisella tarttuvalla taudilla` kaikkia direktiivissä 82/894/ETY(6) säädettyjä tauteja,

d) 'taudinaiheuttajilla` kaikkia eliöiden joukkoja ja kasvustoja tai niiden johdannaisia, joko yksinään tai tällaisen eliöjoukon tai kasvuston käsiteltynä yhdistelmänä, jotka voivat aiheuttaa taudin elävässä olennossa (ihmistä lukuun ottamatta), sekä kaikkia näiden eliöiden muunneltuja johdannaisia, jotka voivat tartuttaa tai siirtää taudin, sekä kudoksia, soluviljelmiä tai eritteitä, joiden välityksellä eläintauti voi tarttua tai siirtyä; tähän määritelmään eivät kuulu direktiivin 90/677/ETY(7) sallimat immunologiset eläinlääkkeet,

e) 'eläinten ruokintaan tarkoitetulla jalostetulla eläinvalkuaisella` eläinvalkuaista, joka on käsitelty siten, että sitä voitaisiin käyttää suoraan eläinrehuna tai eläinrehun raaka-aineeksi. Tähän eläinvalkuaiseen kuuluu kalajauho, lihajauho, luujauho, sorkka- ja kaviojauho, sarvijauho, verijauho, sulka- ja höyhenjauho, kuivattu tali ja muut vastaavat tuotteet, mukaan luettuna näitä tuotteita sisältävät seokset,

f) 'elintarvikkeeksi tarkoitetulla jalostetulla eläinvalkuaisella` rasvakokkareita, lihajauhoa ja direktiivin 77/99/ETY(8) 2 artiklan b kohdassa tarkoittua kamarajauhetta,

g) 'mehiläistuotteella` hunajaa, mehiläisvahaa, emoainetta, kittivahaa ja siitepölyä, jota ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi eikä teolliseen käyttöön.

2 Lisäksi käytetään direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY 2 artiklassa säädettyjä määritelmiä soveltuvin osin.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että:

- edellä 1 artiklassa tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tai muuhun kuin elintarvikkeeksi tarkoitetun liivatteen kauppaa tai tuontia ei kielletä tai rajoiteta muiden kuin sellaisten eläinten terveyteen tai kansanterveyteen liittyvien syiden vuoksi, jotka johtuvat tämän direktiivin soveltamisesta tai yhteisön lainsäädännöstä ja erityisesti mahdollisesti toteutetuista suojatoimenpiteistä.

- yhdelläkään uudella eläinperäisellä tuotteella, jonka markkinoille saattaminen jäsenvaltiossa sallitaan 20 ar-tiklassa säädetyn päivän jälkeen, ei voida käydä kauppaa eikä sitä voida tuoda ennen kuin on tehty päätös 15 ar-tiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun on arvioitu, päätöksellä 81/651/ETY(9) perustetun eläinlääkintäalan tiedekomitean annettua tarvittaessa lausuntonsa, tuotteen siirtämisestä mahdollisesti aiheutuva vakavien tarttuvien tautien todellinen leviämisvaara, ei ainoastaan lajissa, josta tuote on peräisin, vaan myös muihin lajeihin, jotka voivat toimia taudin kantajina tai tautipesäkkeessä tai aiheuttaa vaaran kansanterveydelle,

- muilla direktiivin 77/99/ETY 2 artiklan b kohdassa tarkoitetuilla eläinperaisilla tuoteilla ei kayda kauppaa eika niita tuoda kolmansista maista kuin jos ne tayttavat kyseisen direktiivin vaatimukset ja taman direktiivin niita koskevat vaatimukset.

II LUKU Kauppaa koskevat säännökset

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet direktiivin 89/662/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 90/425/ETY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi, jotta tämän direktiivin liitteessä I ja II sekä 3 artiklan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuilla eläinperäisillä tuotteilla käydään kauppaa ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 3 kohdan ja 11 artiklan soveltamiseksi annettavia erityisiä säännöksiä:

1) ne täyttävät 5 artiklan vaatimukset, liitteessä I määrätyt erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset sekä liitteessä II määrätyt kansanterveyttä koskevat vaatimukset,

2) niiden on oltava lähtöisin laitoksesta, joka:

a) liitteissä I ja II tilalla tuotetuille tuotteille määrättyjen erityisvaatimusten perusteella

- noudattaa tällä direktiivillä annettuja erityisiä tuotantoedellytyksiä,

- laatii ja toteuttaa käytettävien tuotantomenetelmien kriittisten kohtien valvonta- ja tarkastusmenetelmiä,

- ottaa tuotteista näytteitä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä laitoksessa tehtävää määritystä varten tässä direktiivissä vahvistettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi,

- säilyttää kirjallisen tai muun tallenteen edeltäviä luetelmakohtia sovellettaessa saaduista tiedoista toimivaltaiselle viranomaiselle esittämistä varten. Erityisesti eri tarkastuksissa ja kokeissa saadut tulokset on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan,

- varmistaa merkinnän tai päällysmerkinnän valmistuksen hallinnoinnin,

- tiedottaa toimivaltaiselle viranomaiselle, jos laboratoriotutkimuksen tulos tai jokin muu sen hallussa oleva tieto tuo esiin vakavan eläinten terveyteen liittyvän tai kansanterveydellisen vaaran,

- lähettää kaupattavaksi vain tuotteita, joiden mukana seuraa kaupallinen asiakirja, jossa tarkennetaan tuotteen laatu, tuotantolaitoksen nimi ja tarvittaessa sen eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero;

b) on toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alainen sen varmistamiseksi, että laitoksen omistaja tai johtaja noudattaa tämän direktiivin vaatimuksia;

c) on toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimä niiden takeiden perusteella, jotka laitos on antanut tämän direktiivin vaatimusten noudattamisesta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liitteissä I ja II tarkoitetuilla eläinperäisillä tuotteilla ei käydä kauppaa, jos ne ovat lähtöisin tilalta, joka sijaitsee sen vuoksi rajoitusten alaisella vyöhykkeellä, että sillä esiintyy tauti, jolle eläinlaji, josta tuote on johdettu, on altis, tai sellaisesta laitoksesta tai sellaiselta vyöhykkeeltä, josta siirrot tai jonka kanssa käytävä kauppa aiheuttaisivat vaaran jäsenvaltioiden hyvälle terveystilanteelle, ellei ole kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesti lämpökäsitellyistä tuotteista.

Ensimmäisestä kohdasta poiketen erityistakeet, jotka sallivat tiettyjen kyseisten tuotteiden siirron, voidaan antaa 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen suojatoimenpiteiden mukaisesti.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että taudinaiheuttajilla käydään vain tiukkojen 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävien sääntöjen mukaista kauppaa.

7 artikla

1 Direktiivissä 89/662/ETY säädettyjä ja taudinaiheuttajien osalta direktiivissä 90/425/ETY säädettyjä tarkastussääntöjä sovelletaan erityisesti tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotteiden tarkastusten järjestämiseen ja seurantaan.

2 Direktiivin 90/425/ETY 10 artiklaa sovelletaan tässä direktiivissä tarkoitettuihin tuotteisiin.

3 Direktiivin 90/425/ETY 12 artiklan säännökset laajennetaan kauppaa varten koskemaan tässä direktiivissä tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita toimittavia laitoksia.

4 Jos toimivaltainen viranomainen epäilee, että tätä direktiiviä ei noudateta, sen on suoritettava kaikki tarkoituksenmukaisina pitämänsä tarkastukset, sanotun kuitenkaanrajoittamatta tämän direktiivin erityissäännösten soveltamista.

5 Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset hallinnolliset tai rikosoikeudelliset toimenpiteet rangaistakseen kaikista tämän direktiivin säännösten rikkomuksista erityisesti jos havaitaan, että laaditut todistukset tai asiakirjat eivät vastaa liitteissä I ja II tarkoitettujen tuotteiden todellista tilaa tai että kyseiset tuotteet eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia tai että niille ei ole tehty tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia.

8 artikla

Lisätään direktiivin 92/46/ETY(10) liitteessä A olevan I luvun 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Maito tai maitopohjaiset tuotteet eivät saa olla lähtöisin direktiivissä 85/511/ETY määritetyltä valvontavyöhykkeeltä jollei maito ole pastöroitu (71,7 C:ssa 15 sekuntia) toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa."

III LUKU Yhteisöön tuontia koskevat säännökset

9 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotteiden tuontiin sovellettavien vaatimusten on annettava vähintään II luvussa säädetyt, mukaan luettuna 6 artiklan soveltamiseksi vahvistetut takeet, sekä 3 artiklan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa säädetyt takeet.

10 artikla

1 Seuraavien kohtien säännöksiä on noudatettava 9 artiklan soveltamiseksi yhdenmukaisesti.

2 Liitteissä I ja II ja 3 artiklan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tuotteita voidaan tuoda yhteisöön ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) jollei liitteissä I ja II olevissa erityisissä määräyksissä toisin määrätä, niiden on oltava lähtöisin kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, joka kuuluu 18 ar-tiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavaan ja ajan tasalla pidettävään luetteloon;

b) niiden on liitteessä I olevan 5 luvun B kohdassa tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta oltava lähtöisin laitoksista, joista kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on toimittanut komissiolle takeet siitä, että 3 kohdan a ala-kohdan vaatimuksia noudatetaan;

c) liitteissä I ja II määrätyissä ja 3 artiklan toisessa ja kol-mannessa luetelmakohdassa säädetyissä erityistapauksissa tuotteiden mukana on seurattava 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditun mallin mukainen terveys- tai eläintautitodistus, jossa todistetaan, että tuotteet täyttävät li-säedellytykset tai tarjoavat 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vastaavat takeet ja että ne ovat lähtöisin laitoksista, jotka antavat nämä takeet, ja jossa on virkaeläinlääkärin tai tarvittaessa samaa menettelyä noudattaen hyväksytyn muun toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus.

3 Jäljempänä 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a) laaditaan erityisvaatimukset - erityisesti suojelemaan yhteisöä tietyiltä eksoottisilta tai ihmisiin tarttuvilta taudeilta - tai näitä vaatimuksia vastaavat takeet.

Kolmansia maita varten vahvistetut erityisvaatimukset tai niitä vastaavat takeet eivät saa olla suotuisampia kuin liitteissä I ja II määrätyt ja 3 artiklan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa säädetyt vaatimukset tai takeet;

b) laaditaan yhteisön luettelo kolmansien maiden laitoksista, jotka täyttävät 2 kohdan b alakohdan vaatimukset;

c) määrätään eläinten suolien, munien ja munatuotteiden uudelleenlikaantumisen estämiseksi mahdollisesti käytettävien käsittelyjen ja toteutettavien toimenpiteiden laatu.

4 Edellä 2 ja 3 kohdassa säädetyt päätökset on tehtävä, eläinlääkintäalan tiedekomitean annettua tarvittaessa lausuntonsa, arvioinnin perusteella tuotteen siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vakavien tarttuvien tautien leviämisvaarasta ei ainoastaan lajissa, josta tuote on peräisin, vaan myös muihin lajeihin, jotka voivat toimia taudin kantajina tai tautipesäkkeenä tai aiheuttaa vaaran kansanterveydelle,

5 Komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden on tarkastettava paikan päällä, voidaanko kolmannen maan tuotanto-olosuhteita ja markkinoille saattamista koskevien takeiden katsoa vastaavan yhteisössä sovellettavia takeita.

Komissio nimeää jäsenvaltioiden ehdotuksesta näistä tarkastuksista vastaavat jäsenvaltioiden asiantuntijat.

Nämä tarkastukset suoritetaan yhteisön lukuun, ja yhteisö vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista.

Kunnes ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tarkastukset suoritetaan, sovelletaan kolmansissa maissa suoritettavia tarkastuksia koskevia kansallisia määräyksiä, jollei pysyväneläinlääkintäkomitean kautta ole ilmoitettu näiden tarkastusten yhteydessä havaittuja 3 kohdan mukaisesti annettujen takeiden puutteita.

6 Kunnes 2 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa säädetyt luettelot laaditaan, jäsenvaltiot voivat säilyttää direktiivin 90/675/ETY 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt tarkastukset ja voimassaolevien kansallisten määräysten mukaisesti tuotteita tuotaessa vaadittavan kansallisen terveystodistuksen.

11 artikla

Yhteisöön tuonnissa vaadittavat erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset sekä tutkimuslaboratorioihin lähetettävien liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden mukana seuraavien asiakirjojen laatu ja sisältö vahvistetaan 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 artikla

1 Direktiiveissä 90/675/ETY ja 91/496/ETY(11) säädettyjä periaatteita ja sääntöjä sovelletaan erityisesti jäsenvaltioiden suorittamien tarkastusten järjestämiseen ja seurantaan sekä toteutettaviin suojatoimenpiteisiin.

Kuitenkin tiettyjen eläinperäisten tuotteiden kohdalla voidaan 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen poiketa direktiivin 90/675/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetystä fyysisestä tarkastuksesta.

2 Lisätään direktiivin 90/675/ETY 4 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Kun eläinperäinen tuote tuodaan säiliössä tai tyhjiöpakkaukseen pakattuna, tunnistaminen voidaan kuitenkin rajoittaa sen tarkastamiseen, onko virkaeläinlääkärin tai toimivaltaisen viranomaisen säiliöön tai pakkaukseen kiinnittämä sinetti koskematon ja vastaavatko siinä olevat tiedot lähetyksen mukana seuraavassa asiakirjassa tai terveystodistuksessa olevia tietoja"

13 artikla

1 Jäsenvaltiot voivat sallia liitteessä I ja II tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonnin kolmansista maista kaupallisena näytteenä antamalla asianmukaisen luvan.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan on seurattava erän mukana ja siinä on tarkennettava erityisedellytykset, joilla tuote voidaan tuoda, sekä kaikki poikkeukset direktiivissä 90/675/ETY säädetyistä tarkastuksista.

3 Kun tavaralähetys saapuu jäsenvaltioon kuljetettavaksi sen kautta edelleen toiseen jäsenvaltioon, ensimmäisen jäsenvaltionon huolehdittava, että lähetyksen mukana seuraa asianmukainen lupa. Lähetyksen siirtojen on oltava direktiivin 90/675/ETY 11 artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaiset. Luvan antavan jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa, että lähetys täyttää luvassa olevat edellytykset, ja sallia tuonti alueelleen

IV LUKU Yhteiset säännökset ja loppusäännökset

14 artikla

1 Poistetaan direktiivin 72/461/ETY(12) 3 artiklan d kohta.

Komission päätöksiä 92/183/ETY(13)ja 92/187/ETY(14) sovelletaan edelleen tätä direktiiviä sovellettaessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niihin 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tehtäviä mahdollisia muutoksia.

2 Muutetaan direktiiviä 90/667/ETY seuraavasti:

a) Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

"2 Edellä 1 kohdassa säädettyjen tarkastusten seurannan varmistamiseksi:

a) vähäriskisestä aineesta ja suuririskisestä aineesta saatujen jalostettujen tuotteiden on täytettävä direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 6 luvun vaatimukset (*);

b) toisen jäsenvaltion nimettyyn laitokseen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi tarkoitettujen vähäriskisten ja suuririskisten aineiden ja suuririskisestä tai vähäriskisestä aineesta saatujen jalostettujen tuotteiden mukana on seurattava:

- jos ne ovat lähtöisin 4 tai 5 artiklan mukaisesti hyväksytystä käsittelylaitoksesta, kaupallinen asiakirja, jossa on seuraavat tiedot:

- tarvittaessa käsittelyn laatu,

- sisältääkö tuote märehtijöistä peräisin olevia valkuaisaineita;

- jos ne ovat lähtöisin muusta käsittelylaitoksesta, virkaeläinlääkärin antama ja allekirjoittama todistus, jossa on seuraavat tiedot:

- lähetyserän käsittelyssä käytetyt menetelmät,

- salmonellakokeista saadut tulokset,

- sisältääkö tuote märehtijöistä peräisin olevia valkuaisaineita.

(*) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49"

b) Korvataan 6 artiklan sanat "määritetään 19 artiklassa säädettyä menetelmää noudattaen" sanoilla "vahvistetaan direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 10 luvun mukaisesti".

c) Poistetaan 14 artiklan ensimmäinen kohta.

15 artikla

Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta kaikki uudet liitteet, joissa vahvistetaan erityisvaatimukset muille tuotteille, jotka voivat aiheuttaa todellisen vakavan tarttuvan taudin leviämisvaaran, tai todellisen vaaran ihmisten terveydelle.

Liitteitä voidaan muuttaa tarvittaessa 3 artiklan toisessa luetelmakohdassa olevia yleisiä periaatteita ja 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

16 artikla

1 Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuotaessa niiden alueelle liitteissä I ja II sekä 3 artiklan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja toisesta jäsenvaltiosta saatuja eläinperäisiä tuotteita kolmannen maan kautta niiden mukana seuraa terveys- tai eläintautitodistus, jossa todistetaan tämän direktiivin vaatimusten noudattaminen.

2 Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 1 kohdassa säädettyä oikeutta, on ilmoitettava siitä komissiolle ja muille jäsenvaltioille päätöksellä 68/361/ETY(15) perustetussa pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa.

17 artikla

1 Korvataan direktiivien 89/662/ETY ja 90/425/ETY liitteet A ja B tämän direktiivin liitteellä III.

2 Muutetaan direktiiviä 77/99/ETY seuraavasti:

- Poistetaan 2 artiklan b kohdan iv alakohta, ja muutetaan b kohdan v ja vi alakohta vastaavasti b kohdan iv ja v alakohdaksi.

- Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2 Muita eläinperäisiä tuotteita koskevat lisäedellytykset kansanterveyden suojelemiseksi voidaan vahvistaa 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

18 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, pysyvä eläinlääkintäkomitea tekee ratkaisunsa direktiivin 89/662/ETY 17 artiklassa annettujen sääntöjen mukaisesti.

19 artikla

Tässä direktiivissä säädettyyn uuteen järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi voidaan antaa siirtymätoimenpiteitä enintään kolmen vuoden ajaksi alkaen 1 päivänä heinäkuuta 1993, 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

20 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava 12 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan noudattamisen edellyttävät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1993 ja muiden direktiivin säännösten noudattamisen edellyttävät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1994. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 Kansallisen lainsäädännön muuttamisen määräajan asettaminen päättymään 1 päivänä tammikuuta 1994 ei rajoita direktiiveissä 89/662/ETY ja 90/425/ETY säädettyä eläinlääkärintarkastusten poistamista rajoilta.

21 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. GUMMER

(1) EYVL N:o C 327, 30.12.1989, s 29 ja EYVL N:o C 84, 2.4.1990, s. 102

(2) EYVL N:o C 113, 7.5.1990, s. 205 ja EYVL N:o C 149, 18.6.1990, s. 259

(3) EYVL N:o C 124, 21.5.1990, s. 15 ja EYVL N:o C 182, 23.7.1990, s. 250.

(4) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s.1

(5) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/496/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56)

(6) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 90/134/ETY (EYVL N:o L 76 22.3.1990, s. 23)

(7) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 26

(8) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85, Direktiivi saatettu ajan tasalle direktiivillä 92/5/ETY (EYVL N:o L 57, 2.3.1992, s.1) ja muutettu viimeksi direktiivillä 92/45/ETY (EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 35)

(9) EYVL N:o L 233, 19.8.1981, s.32

(10) EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1

(11) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56

(12) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/687/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 16)

(13) EYVL N:o L 84, 31.3.1992, s 33

(14) EYVL N:o L 87, 2.4.1992, s 20

(15) EYVL N:o L 255, 18.10.1968, s. 23

LIITE I

ERITYISET ELÄINTEN TERVEYTTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1 LUKU Nestemäinen maito, maitojauhe ja muut maitopohjaiset jauheet, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi

Sellaisen nestemäisen maidon, maitojauheen ja maitopohjaisten jauheiden yhteisön sisäistä kauppaa ja tuontia, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi, koskevat seuraavat vaatimukset:

1 tuotteen kuljetusastiassa on oltava tiedot tuotteen laadusta;

2 jokaisen erän mukana on seurattava tapauksen mukaan joko 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettu kaupallinen asiakirja tai 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu terveystodistus, jossa on jalostus- tai käsittelylaitoksen nimi ja hyväksyntänumero ja jossa todistetaan, että tuote on lämpökäsitelty 3 kohdan a alakohdan määräysten mukaisesti; vastaanottajan on säilytettävä tämä asiakirja tai todistus vähintään vuoden ajan;

3 edellä 2 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa tai todistuksessa on todistettava, että:

a) maito on jalostuksen tai käsittelyn aikana käsitelty vähintään 71,7 celsiusasteen lämpötilassa vähintään viisitoista sekuntia tai jollakin vastaavalla yhdistelmällä, tai kun kyseessä on maitojauhe tai maitopohjainen jauhe, ruiskukuivauksen tai valssikuivauksen yhteydessä tehty lämpökäsittely on antanut vastaavan tuloksen;

b) kun kyseessä on maitojauhe tai maitopohjainen jauhe, seuraavat edellytykset on täytetty:

i) kuivauksen jälkeen on ryhdytty kaikkiin varotoimenpiteisiin tuotteen saastumisen estämiseksi,

ii) lopputuote on pakattu uusiin pakkauksiin,

ja

c) kun tuote kuljetetaan irtotavarana, kulkuneuvo tai säiliö on ennen nestemäisen maidon, maitojauheen tai maitopohjaisten jauheiden lastaamista määräpaikkaan kuljetusta varten desinfioitava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä aineella.

Lisäksi nestemäisen maidon, maitojauheen ja maitopohjaisten jauheiden tuonti voidaan sallia ainoastaan kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, jotka mainitaan direktiivin 92/46/ETY 23 artiklassa säädetyissä luetteloissa ja jotka täyttävät kyseisen direktiivin 26 artiklassa vahvistetut edellytykset.

2 LUKU Eläinten suolet

A. Kauppa

Käytäessä kauppaa eläinten suolilla, on esitettävä asiakirja, josta käy ilmi niiden alkuperälaitos; laitoksen on oltava:

- toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä laitos, kun on kyse alkuperälaitoksessa suolatuista tai kuivatuista suolista ja kun suolatut tai kuivatut suolet käsitellään edelleen muuta tarkoitusta varten,

- direktiivin 64/433/ETY(1) mukaisesti hyväksytty laitos muissa tapauksissa; tällöin suolet on kuljetettava siten, että vältetään niiden saastumisen.

B. Tuonti kolmansista maista

Tuotaessa eläinten suolia kolmansista maista on esitettävä 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu virkaeläinlääkärin antama ja allekirjoittama todistus, jossa todistetaan, että:

i) suolet ovat lähtöisin viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymästä laitoksesta,

ii) suolet on pesty ja kaavittu ja tämän jälkeen suolattu tai valkaistu (tai suolaamisen tai valkaisemisen sijasta kuivattu kaapimisen jälkeen).

iii) on toteutettu tehokkaita toimenpiteitä suolien uudelleen saastumisen ehkäisemiseksi ii kohdassa tarkoitetun käsittelyn jälkeen.

3 LUKU Sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat, jotka eivät kuulu direktiivien 64/433/ETY ja 72/462/ETY soveltamisalaan

Sorkka- ja kavioeläinten vuodilla ja nahoilla voidaan käydä kauppaa ja niitä voidaan tuoda vain, jos jokaisen erän mukana seuraa 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa säädetty kaupallinen asiakirja tai 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu terveystodistus, jossa todistetaan, että:

a) kun kyseessä ovat kavioeläimet tai muut sorkkaeläimet kuin siat:

i) vuodat tai nahat eivät ole lähtöisin sellaiselta alueelta tai sellaisesta kolmannesta maasta, joka on kyseisen lajin osalta rajoitusten kohteena vakavan tarttuvan taudin esiintymisen vuoksi,

ii) vuodat ja nahat on kuivattu tai suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa tai käsitelty kemiallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen niiden lähettämistä,

iii) erä ei ole ollut kosketuksissa muun eläinperäisen tuotteen kanssa eikä elävien eläinten kanssa, jotka olisivat voineet aiheuttaa vakavan tarttuvan taudin leviämisvaaran.

Näitä vaatimuksia ei edellytetä, jos nahkoja on säilytetty erillään 21 vuorokauden ajan tai jos niitä on kuljetettu keskeytyksettä 21 vuorokauden ajan;

b) kun kyseessä ovat siat:

i) vuodat ja nahat ovat peräisin sioista, jotka ovat olleet lähettäjämaassa vähintään kolmen teurastusta edeltävän kuukauden ajan,

ii) vuodat ja nahat on kuivattu tai suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa tai käsitelty kemiallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen lähettämistä,

iii) alkuperämaassa tai erillisten alueiden ollessa kyseessä alkuperäalueella ei ole todettu yhtään afrikkalaisen sikaruton tai swine vesicular -taudin tapausta 12 lähettämistä edeltävänä kuukautena,

iv) erä ei ole ollut kosketuksissa muun eläinperäisen tuotteen kanssa eikä elävien eläinten kanssa, jotka olisivat voineet aiheuttaa vakavan tarttuvan taudin leviämisvaaran.

Käsittelemättömien nahkojen tuonti voidaan sallia vain kolmansista maista, joista vastaavien lajien tuoreen lihan tuonti on sallittu yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

4 LUKU Lemmikkieläinten ruoka, johon on sekoitettu direktiivin 90/667/ETY mukaista vähäriskistä ainetta

1 Jokaisen ilmatiiviisti suljetun eläinruokaerän mukana on seurattava alkuperämaan virkaeläinlääkärin antama ja allekirjoittama todistus, jossa todistetaan, että tuote on lämpökäsitelty siten, että sen Fc-arvo on vähintään 3,0.

2 Jokaisen kostean eläinruokaerän mukana on seurattava kaupallinen asiakirja tai direktiivin 90/667/ETY 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty todistus, jossa todistetaan, että:

i) eläinperäiset raaka-aineet, joista eläinruoka on valmistettu, ovat lähtöisin ainoastaan terveinä teurastetuista eläimistä, joiden liha on todettu elintarvikkeeksi kelpaavaksi,

ii) eläinperäiset valmistusaineet on lämpökäsittely siten, että niiden sisälämpötila on noussut vähintään 90 °C:seen;

iii) jalostamisen jälkeen on toteutettu tehokkaita toimenpiteitä erän uudelleensaastumisen ehkäisemiseksi.

3 Kuivattujen eläinruokien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) raaka-aineiden, joista kuivattu eläinruoka on valmistettu, on oltava direktiivin 90/667/ETY 2, 5 ja 17 artiklan mukaista vähäriskistä ainetta,

b) jokaisen erän mukana on seurattava kaupallinen asiakirja tai direktiivin 90/667/ETY 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kaupallinen asiakirja, jossa todistetaan, että:

i) kuivatut eläinruuat on valmistettu teurastetuista eläimistä, jotka on lämpökäsitelty siten, että niiden sisälämpötila on noussut vähintään 90 °C:seen; tällaista käsittelyä ei ole tarpeen tehdä lopputuotteille, joiden raaka-aineet ovat saaneet tällaisen käsittelyn,

ii) lämpökäsittelyn jälkeen on ryhdytty kaikkiin varotoimenpiteisiin, joilla pyritään ehkäisemään tuotteen kaikenlainen saastuminen ennen lähettämistä,

iii) tuote on pakattu uusiin pakkauksiin (säkkeihin tai pusseihin),

iv) käsittelymenetelmä on testattu direktiivin 90/667/ETY liitteessä II olevan III luvun 2 kohdan mukaisesti tyydyttävin tuloksin.

4 Jokaisen käsitellyistä vuodista valmistetun tuote-erän mukana on seurattava joko kaupallinen asiakirja tai direktiivin 90/667/ETY 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty terveystodistus, jossa todistetaan, että tuotteet ovat saaneet taudinaiheuttajien (mukaan lukien salmonella) tuhoamiseksi riittävän lämpökäsittelyn ja että on toteutettu tehokkaita toimenpiteitä tuotteiden saastumisen ehkäisemiseksi jalostamisen jälkeen.

5 LUKU Luu ja luutuotteet (luujauhoa lukuun ottamatta), sarvet ja sarvituotteet (sarvijauhoa lukuun ottamatta), kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet (sorkka- ja kaviojauhoa lukuun ottamatta)

Kyseisten tuotteiden kauppaa ja tuontia koskevat seuraavat vaatimukset:

A. jos ne on tarkoitettu elintarvikkeeksi tai eläinten ruokintaan:

1 luiden, sarvien, kavioiden ja sorkkien kauppaa koskevat direktiivissä 72/461/ETY säädetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

2 luu-, sarvi-, kavio- ja sorkkatuotteiden kauppaa koskevat direktiivissä 80/215/ETY(2) säädetyt terveyttä koskevat vaatimukset,

3 luiden, luutuotteiden, sarvien, sarvituotteiden, sorkkien ja kavioiden ja niistä valmistettujen tuotteiden tuontia koskevat direktiivissä 72/462/ETY((3)) säädetyt vaatimukset;

B. jos ne on tarkoitettu muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai eläinten ruokintaan, myös jalostettavaksi liivatteen valmistusta varten:

1 jäsenvaltioiden on sallittava luiden ja luutuotteiden (luujauhoa lukuun ottamatta), sarvien ja sarvituotteiden (sarvijauhoa lukuun ottamatta), kavioiden ja sorkkien ja niistä valmistettujen tuotteiden (kavio- ja sorkkajauhoa lukuunottamatta) tuonti, kun:

i) tuotteet on ennen vientiä kuivattu eikä niitä ole jäähdytetty eikä jäädytetty,

ii) tuotteet on kuljetettu maitse tai meritse suoraan niiden alkuperämaasta yhteisön rajatarkastusasemalle ilman, että lastia on purettu välillä tai siirretty toiseen kulkuneuvoon satamassa tai muussa yhteisön ulkopuolella sijaitsevassa paikassa,

iii) tuotteet on kuljetettu suoraan valmistuslaitokseen direktiivissä 90/675/ETY säädettyjen asiakirjatarkastusten jälkeen;

2 jokaisen tuote-erän mukana on seurattava ilmoitus, jossa tuoja vakuuttaa, ettei tämän luvun mukaisesti tuotuja tuotteita saateta käytettäväksi suoraan elintarvikkeeksi tai eläinten ruokintaan.

Tämä ilmoitus on esitettävä merkintöjen tekoa varten sen rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärille, jonka kautta tavara tuodaan yhteisön alueelle, ja sen on seurattava lähetystä määräpaikkaan asti

3 tietyistä edellä olevista vaatimuksista voidaan poiketa 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen terveystilanteen ja kolmannen maan alkuperätarkastuksista tarjoamien takeiden perusteella.

6 LUKU Jalostettu eläinvalkuainen

I Jalostetun eläinvalkuaisen kaupassa tai tuonnissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden mahdollisten rajoitusten soveltamista, jotka koskevat BSE-tautia ja märehtijöiden ruokkimista märehtijöistä peräisin olevalla eläinvalkuaisella:

A. ja kun on kyse kaupankäynnistä:

- elintarvikkeeksi tarkoitetulla jalostetulla eläinvalkuaisella, on esitettävä direktiivissä 77/99/ETY säädetty asiakirja tai todistus, jossa todistetaan tämän direktiivin vaatimusten noudattaminen,

- eläinten ruokintaan tarkoitetulla jalostetulla eläinvalkuaisella, on esitettävä direktiivin 90/667/ETY 13 artiklassa säädetty asiakirja tai todistus;

B. ja kun on kyse tuonnista:

1. on esitettävä 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetty alkuperämaan virkaeläinlääkärin allekirjoittama terveystodistus, jossa todistetaan, että:

a) tuote

i) joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan on lämpökäsitelty siten, että se on direktiivin 90/667/ETY liitteessä II olevassa III luvussa annettujen mikrobiologisten standardien mukainen,

ii) joka on tarkoitettu elintarvikkeeksi, täyttää direktiivissä 80/215/ETY säädetyt vaatimukset,

b) käsittelyn jälkeen on ryhdytty kaikkiin varotoimenpiteisiin käsitellyn tuotteen saastumisen välttämiseksi,

c) alkuperämaasta poisviennin yhteydessä on otettu näytteitä salmonellakokeiden tekoa varten,

d) näiden kokeiden tulokset ovat negatiivisia;

2 edellä 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjatarkastuksen jälkeen toimivaltaisen viranomaisen on otettava näytteitä rajatarkastusasemalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta II kohdan soveltamista:

i) jokaisesta irtotavarana tuotavan tuotteen erästä,

ii) satunnaisesti valmistustehtaassa pakatuista tuotteista,

3 edellä olevan B kohdan 1 alakohdan c alakohdan mukaisesti otetuista näytteistä tehtyjen tutkimusten tulosten ja tarvittaessa tehdyn uusintakäsittelyn tulosten on oltava negatiivisia, jotta jalostettua eläinvalkuaista sisältävät erät voitaisiin päästää vapaaseen vaihdantaan yhteisön alueella;

C. kunnes tehdään päätös sellaisen lämpökäsittelyn laadusta, jolla voidaan tuhota kyseinen taudin aiheuttaja, voidaan säilyttää tämän direktiivin tiedoksiantopäivänä voimassa olevat kansalliset säännöt eläinvalkuaista koskevista vaatimuksista nautojen BSE-taudin ja lampaiden kutkataudin (scrapie) osalta.

Lihajauhon ja luujauhon kauppaa ja tuontia koskevat edelleen direktiivin 89/662/ETY 5 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 90/675/ETY 11 artiklan 2 kohdan säännökset.

II Jäsenvaltiot voivat tutkia pistokokein sellaisesta kolmannesta maasta lähtöisin olevia irtotavarana tuotuja tuote-eriä, josta viimeisten kuuden toisiaan seuraavan kokeen tulos on ollut negatiivinen.

Jos tällaisen kokeen tulos on positiivinen, asiasta on ilmoitettava alkuperämaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta se voisi toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava tuonnin yhteydessä tehtävistä tarkastuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos samaa alkuperää oleva tuote antaa toisen kerran positiivisen tuloksen, kaikki samaa alkuperää olevat erät on tarkastettava, kunnes ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut vaatimukset täyttyvät.

III Jäsenvaltioiden on pidettävä kirjaa kaikista tarkastuseristä saaduista tuloksista.

IV Erien purkaminen sallitaan direktiivin 89/662/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti vain 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyissä satamissa, jos samanaikaisesti jäsenvaltioiden välillä on tehty kahdenvälinen sopimus erien tarkastusten lykkäämisestä tehtäväksi lopullisena määräpaikkana olevan jäsenvaltion raja-asemalle saapumisen yhteydessä.

V Jos erästä tehdyn salmonellakokeiden tulos on positiivinen, se on:

a) lähetettävä pois yhteisöstä,

b) käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin eläinten ruokintaan; tässä tapauksessa erä voidaan lähettää pois satamasta tai varastosta ainoastaan silloin, kun sitä ei ole sekoitettu eläinten ruokiin,

c) tai käsiteltävä uudelleen direktiivin 90/667/ETY mukaisesti hyväksytyssä tehdaslaitoksessa tai muussa hyväksytyssä saastuneita tuotteita käsittelevässä yrityksessä; tämän valvomiseksi erän kuljetus satamasta tai varastosta sallitaan ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla, eikä erää saa päästää jakeluun ennen kuin se on käsitelty ja toimivaltainen viranomainen on tehnyt siitä direktiivin 90/667/ETY liitteessä II olevan III luvun mukaiset salmonellakokeet negatiivisin tuloksin.

7 LUKU Veri ja eläinperäiset verituotteet (jotka eivät ole peräisin hevoseläimistä)

1 Verellä ja verituotteilla on käytävä tämän direktiivin 4 artiklassa olevan yleisen säännöksen mukaista kauppaa.

2 Tuotaessa verituotteita farmaseuttisen teollisuuden käyttöön on esitettävä 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty terveystodistus, jossa todistetaan kyseisten aineiden tunnistamista, pakkaamista, kuljetus-, säilytys-, käsittely- ja jalostusolosuhteita sekä päällyksen, pakkauksen ja jalostuksen sivutuotteiden hävittämistä koskevien säännösten noudattaminen kaikkien kansanterveydelle ja eläinten terveydelle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 72/462/ETY säädettyjen vaatimusten soveltamista elintarvikkeeksi käytön osalta.

3 Kun muista lajeista kuin hevoseläimistä peräisin olevia verituotteita tuodaan muuhun tarkoitukseen, on esitettävä 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu virkaeläinlääkärin allekirjoittama eläintautitodistus, jossa todistetaan silloin, kun alkuperämaa on todettu 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen terveydelle vaaralliseksi suu- ja sorkkataudin tai bluetongue-taudin esiintymisen vuoksi, että:

a) tuotteet

- ovat lähtöisin teurastamosta, jota kymmenen kilometrin säteellä ympäröivällä alueella ei ole esiintynyt sellaista kyseistä tautia, jolle laji, josta tuote on peräisin, on altis,

ja

- ovat lähtöisin eläimestä,

- joka on ollut alkuperämaassa kolmen kuukauden ajan

ja

- jolle on tehty ante mortem- ja post mortem-tarkastus ja josta on todettu, ettei se sairasta kyseisiä tauteja tai jonka emä täyttää nämä edellytykset.

Jos erät täyttävät edellä annetut vaatimukset:

- jokainen verituote-erä on kuljetettava 5 artiklassa säädettyä tapausta lukuun ottamatta tuontisatamasta suoraan laboratorioon käsiteltäväksi, ja kaikki tästä käsittelystä aiheutuvat jätteet on hävitettävä viipymättä,

- jokaisesta verituote-erästä on otettava näyte ja lähetettävä se hyväksyttyyn laboratorioon 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen suu- ja sorkkatautiviruksen ja bluetongueviruksen testaamiseksi,

- erä voidaan lähettää pois laboratoriosta vasta sen jälkeen, kun on selvinnyt, että tutkittu näyte ei sisällä suu- ja sorkkatauti- ja/tai bluetonguevirusta, - tuoja vastaa direktiivin 90/675/ETY noudattamiseksi tehtyjen tarkastusten kustannuksista;

b) tuotteet on käsitelty jollain seuraavista tavoista:

- ne on kuumennettu vähintään 65 C lämpötilaan vähintään kolmeksi tunniksi

tai

- ne on säteilytetty 2,5 megaradiaanin säteilyllä

tai

- niiden pH on laskettu PH-arvoon 5 kolmen tunnin ajaksi;

c) ja jos verituotteet on tarkoitettu käytettäväksi in vitro- analyyseissä tai reagensseina, ne on lähetetty tiiviisti suljetussa ja läpäisemättömässä säilöissä. Tässä tapauksessa:

- säilöissä tai niitä ympäröivässä kääreessä on oltava selvästi luettavissa seuraava: "Käytettäväksi ainoastaan in vitro-analyyseissä tai reagensseina"

ja

- verituotteita saa käyttää ainoastaan in vitro- analyyseissä tai reagensseina, ja kaikkiin tuotteita koskeviin asiakirjoihin on merkittävä, että nämä tuotteet tai niiden jätteet eivät saa joutua kosketuksiin märehtijöiden tai sikojen kanssa.

4 Jäsenvaltioiden on sallittava verituotteiden tuonti kolmansista maista, joista on todettu, ettei niissä esiinny vaarallisia tarttuvia tauteja, jos tuotteiden mukana seuraa eläinlääkinnällinen todistus, jossa todistetaan, että tuotteet ovat peräisin jäsenvaltiosta tai mainitunlaisesta kolmannesta maasta peräisin olevasta eläimestä.

5 Tiiviisti suljettuihin ja läpäisemättömiin säilöihin säilöttyjä verituotteita voidaan säilyttää virkaeläinlääkärin jatkuvassa valvomassa olevassa laitoksessa, jos nämä tuotteet pidetään erillään kaikista muista samassa laitoksessa säilytetyistä eläinperäisistä tuotteista.

8 LUKU Hevoseläinseerumi

1 Jotta seerumilla voitaisiin käydä kauppaa, sen on oltava peräisin hevoseläimistä, joissa ei ole todettu yhtäkään direktiivissä 90/426/ETY(4) tarkoitetuista vakavista tarttuvista taudeista eikä mitään vakavaa tarttuvaa tautia, joille hevoseläimet ovat alttiita, ja sen on oltava peräisin laitoksesta tai keskuksesta, joka ei ole direktiivin 90/426/ETY mukaisten terveysrajoitusten kohteena.

2 Hevoseläinseerumia voidaan tuoda ainoastaan, jos hevoseläimet ovat syntyneet ja kasvaneet kolmannessa maassa, josta lähtöisin olevien hevosensukuisten teuraseläinten tuonti on sallittu; seerumin on lisäksi oltava saatu, käsitelty ja lähetetty 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritetyissä olosuhteissa.

9 LUKU

Sulatettu ihra ja muu sulatettu rasva

1 Jäsenvaltioiden on sallittava sulatetun ihran ja muun sulatetun rasvan tuonti päätöksen 79/542/ETY liitteenä olevassa luettelossa mainituista kolmansista maista, joista kyseisen lajin tuoreen lihan tuonti on sallittu.

2 Jos 1 kohdassa tarkoitetussa maassa on todettu jokin vakava tarttuva tauti 12 vientiä edeltävän kuukauden aikana, jokainen sulatetun ihra- tai rasvaerän mukana on seurattava tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa säädetty todistus, jossa todistetaan, että:

A. sulatettu ihra tai muu sulatettu rasva on lämpökäsitelty jollain seuraavista tavoista:

i) vähintään 70 C vähintään 30 minuuttia

tai

ii) vähintään 90 °C vähintään 15 minuuttia,

tai

iii) jatkuvassa sulatusjärjestelmässä vähintään 80 C lämpötilassa;

B. sulatettu ihra tai muu sulatettu rasva on pakattaessa pantu uusiin astioihin ja että on ryhdytty kaikkiin varotoimenpiteisiin uudelleensaastumisen ehkäisemiseksi;

C. kuljetettaessa tuotetta irtotavarana, putket, pumput, säiliöt ja muut irtotavaran säilytystankit ja säiliövaunut, joita käytetään kuljetettaessa tuotantolaitoksen tuotteita joko suoraan laivaan, kontteihin tai suoraan laitoksiin, on tarkastettu ja todettu puhtaiksi ennen käyttöä.

10 LUKU Eläinten ruuan ja teknisten tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen käytettävä raaka-aine

1 Raaka-aineilla tarkoitetaan tuoretta lihaa, rauhasia, elimiä ja muita osia, sekä suolia ja niiden limakalvoja, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi. Raaka-aineita pidetään tuoreina, jos ne on vain jäähdytetty tai käsitelty muulla tavalla, joka ei ole riittävä taudinaiheuttajien tappamiseksi. Raaka-aineet voivat olla ainoastaan direktiivissä 90/667/ETY tarkoitettuja vähäriskisiä aineita.

2 Raaka-aineiden mukana on seurattava joko kaupallinen asiakirja tai direktiivin 90/667/ETY 13 artiklan 2 kohdassa säädetty todistus tai 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen ja päätöksen 92/183/ETY vaatimukset täyttävä todistus.

3 Alkuperäinen terveystodistus tai kaupallinen asiakirja on esitettävä kauppaa käytäessä jalostuslaitoksesta, välivarastosta, kylmävarastosta tai lajittelulaitoksesta vastaaville eläinlääkintäviranomaisille, ja yhteisöön tuotaessa rajatarkastusaseman tarkastuksista vastaavalle viranomaiselle.

4 Raaka-aineet on kuljetettava suoraan hyväksyttyihin tai rekisteröityihin jalostuslaitoksiin, jotka täyttävät direktiivissä 90/667/ETY vahvistetut edellytykset, tai varastoitavaksi välivarastoksi hyväksyttyihin kylmävarastoihin. Farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut raaka-aineet voidaan lajitella ja varastoida jäsenvaltioiden erityisesti tähän tarkoitukseen hyväksymissä laitoksissa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lajittelulaitosten hyväksynnästä.

5 Raaka-aineita voidaan kuljettaa jalostuslaitoksiin ainoastaan läpäisemättömissä ja sopivalla tavalla sinetöidyissä astioissa tai kulkuneuvoissa. Astioissa ja lähetyksen mukana seuraavissa asiakirjoissa on oltava tuotteen käyttötarkoituksen mukaan joko merkintä: "Ainoastaan eläinruuan valmistukseen" tai "Ainoastaan teknisten tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen". Astioissa ja lähetyksen mukana seuraavissa asiakirjoissa on oltava vastaanottajana olevan laitoksen nimi ja osoite.

6 Tavaroiden kuljetukseen käytetyt kulkuneuvot ja astiat sekä kaikki välineet ja kalusto, jotka ovat joutuneet kosketuksiin käsittelemättömän raaka-aineen kanssa, on pestävä ja desinfioitava. Pakkaukset on poltettava tai hävitettävä muulla tavoin virkaeläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

7 Raaka-aineita voidaan varastoida väliaikaisesti ainoastaan virkaeläinlääkärin luvalla ja valvonnassa ja ainoastaan tähän tarkoitukseen hyväksytyissä kylmävarastoissa. Raaka-aineet on pidettävä erillään muista kauppatavaroista ja niitä on säilytettävä siten, että kaikenlainen epitsoottisten tautien leviäminen estyy.

8 Raaka-aineet on käsiteltävä jalostuslaitoksessa siten, että taudinaiheuttajat kuolevat ja ettei maan omalle eläinkannalle aiheudu minkäänlaista vaaraa. Raaka-aineet voi viedä pois laitoksesta ainoastaan poikkeustapauksessa virkaeläinlääkärin luvalla hävitettäväksi direktiivin 90/667/ETY mukaisesti hyväksytyissä tai rekisteröidyissä käsittelylaitoksissa. Näiden raaka-aineiden kuljetusta ja käsittelylaitoksesta vastaavalle virkaeläinlääkärille ilmoittamista koskevat vastaavasti 5, 6 ja 9 kohdan määräykset.

9 Kun raaka-aine lähetetään alkuperälaitoksesta tai yhteisön ulkorajalta:

- alkuperälaitoksesta vastaavan virkaeläinlääkärin, kun on kyse yhteisön sisäisestä kaupasta,

tai

- rajatarkastuksista vastaavan viranomaisen, kun on kyse yhteisöön tuonnista,

on ilmoitettava siitä käsittelylaitoksesta, välivarastosta tai lajittelulaitoksesta vastaavalle virkaeläinlääkärille Animo-järjestelmän välityksellä, telexillä tai telekopiolaitteella.

10 Yhteisöön tuontia koskevat myös seuraavat määräykset.

a) Jäsenvaltiot voivat sallia raaka-aineiden tuonnin yhteisöön ainoastaan, jos ne ovat peräisin kolmannesta maasta, joka on mainittu neuvoston päätöksellä 79/542/ETY vahvistetussa luettelossa tai erityisellä tiettyyn raaka-aineeseen sovellettavalla komission päätöksellä vahvistetussa luettelossa.

b) Raaka-aineet on rajatarkastuksen jälkeen kuljetettava suoraan vastuussa olevan eläinlääkintäviranomaisen valvonnassa suoraan virkaeläinlääkärin jatkuvassa valvonnassa olevaan hyväksyttyyn tai rekisteröityyn jalostuslaitokseen, joka on taannut, että raaka-aineita käytetään ainoastaan sallittuun tarkoitukseen, ja että niitä ei lähetetä laitoksesta käsittelemättöminä, tai hyväksyttyyn välivarastoon tai lajittelulaitokseen.

c) Kauppatavaroiden mukana on seurattava määräpaikkana olevaan laitokseen saakka terveystodistus, jossa on rajatarkastuksista vastaavan viranomaisen maahantulomerkintä, tai tämän todistuksen vahvistettu jäljennös.

11 LUKU Tarhatun riistan ja kanin liha

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kanin ja tarhatun riistan lihaa tuodaan ainoastaan:

a) jos ne ovat lähtöisin kolmannesta maasta:

i) joka sisältyy luetteloon maista, joista vastaavan lajin lihaa voidaan tuoda direktiivin 77/462/ETY mukaisesti, kun on kyse tarhatusta karvapeitteisestä riistasta,

ii) joka sisältyy luetteloon maista, josta voidaan tuoda siipikarjan lihaa direktiivin 91/494/ETY(5) mukaisesti, kun on kyse tarhatuista riistalinnuista,

iii) joka sisältyy 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti laadittavaan luetteloon, kun on kyse tarhatuista kaneista;

b) jos ne täyttävät vähintään direktiivin 91/495/ETY(6) II ja III luvussa säädetyt niitä koskevat vaatimukset;

c) jos ne ovat lähtöisin b kohdassa määrätyt takeet antavasta ja 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyistä laitoksista tai, ennen a kohdan iii alakohdassa tarkoitetun luettelon laatimista, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä laitoksista;

d) jos jokaisen lihaerän mukana seuraa 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetty terveystodistus.

12 LUKU Mehiläistuotteet

1 Ainoastaan mehiläishoidossa käytettäväksi tarkoitetut mehiläistuotteet:

a) eivät saa olla lähtöisin vyöhykkeeltä, joka on asetettu kieltoon esikotelomädän tai punkin esiintymisen vuoksi, jos viimeksimainitussa tapauksessa määrämaana oleva jäsenvaltio on saanut direktiivin 92/65/ETY(7) 14 artiklan 2 kohdan mukaiset lisätakeet;

b) ja niiden on täytettävä direktiivin 92/65/ETY 8 artiklan a kohdan vaatimukset.

2 Mahdolliset poikkeukset on vahvistettava tarvittaessa tämän direktiivin 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

13 LUKU Metsästysmuistot

Kun käsittelemättömiä metsästysmuistoja tuodaan tai kun niillä käydään kauppaa, niiden mukana on seurattava 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa säädetty kaupallinen asiakirja tai 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetty terveystodistus, jossa todistetaan, että:

1 kyseiset metsästysmuistot eivät ole peräisin eläimistä, jotka ovat peräisin vakavien tarttuvien tautien esiintymisen vuoksi rajoitusten kohteena olevalta alueelta;

2 kyseiset metsästysmuistot ovat täysin kuivia eikä niihin ole jäänyt lihaa, ne on kuivattu tai suolattu kuivana tai suolaliuoksessa vähintään 14 vuorokautta ennen niiden lähettämistä;

3 erä ei ole ollut kosketuksissa minkään muun eläinperäisen tuotteen eikä muun sen mahdollisesti saastuttavan eläimen kanssa;

4 kuivattu tuote on desinfioitu lähettäjämaan hyväksymillä tuotteilla;

5 metsästysmuistot on pakattu uusiin ja läpinäkyviin pakkauksiin.

14 LUKU Maanparannukseen käytettävä lanta (8a)

Lannasta jalostetut tuotteet

Kaikki orgaaniset lannoitteet on käsiteltävä siten, ettei niissä ole taudinaiheuttajia.

Seuraavat edellytykset täyttävillä lantatuotteilla voidaan käydä kauppaa ja niitä voidaan tuoda:

- niissä ei esiinny salmonellaa:

25 grammassa jalostettua tuotetta ei esiinny salmonellaa,

- niissä ei esiinny suolistobakteereita:

aerobinen bakteerimäärä (

15 LUKU Villa, karvat ja harjakset sekä sulat ja höyhenet ja niiden käsittelemättömät osat

1 Käsittelemättömillä lampaanvillalla, märehtijöiden karvoilla ja sikojen harjaksilla tarkoitetaan näitä tuotteita, kun niitä ei ole pesty teollisesti eikä parkittu, sekä käsittelemättömillä sulilla ja höyhenillä tai niiden osilla näitä tuotteita, kun niitä ei ole käsitelty vesihöyryllä tai muulla tavalla, joka estää taudinaiheuttajien siirtymisen.

2 Lampaanvillalla, märehtijöiden karvoilla, sikojen harjaksilla, sulilla tai höyhenillä ja niiden osilla (kauppatavarat) voidaan käydä kauppaa ja niitä voidaan tuoda ainoastaan, jos ne on suljettu kuivina tiiviisti pakkauksiin. Kaupankäynti sikojen harjaksilla ja niiden tuonti on kuitenkin kielletty, jos ne ovat peräisin maista, joissa tai alueilta, joilla afrikkalainen sikarutto on paikallinen tauti, lukuun ottamatta sikojen harjaksia, jotka:

a) on keitetty, värjätty tai valkaistu

tai

b) käsitelty muulla tavalla, joka varmasti tappaa taudinaiheuttajat, jos tällaisen käsittelyn suorittaminen todistetaan alkuperäpaikan toimivaltaisen eläinlääkärin antamassa todistuksessa. Tässä määräyksessä käsittelyllä ei tarkoiteta teollista pesua.

3 Tämän luvun määräykset eivät koske sellaisten koristesulkien tai sulkien tai höyhenten kauppaa ja tuontia,

a) joita matkustajat kuljettavat mukanaan yksityiseen käyttöönsä

tai

b) joilla käydään kauppaa tai joita tuodaan yksityisten henkilöiden muuta kuin teollista käyttöä varten.

4 Kauppatavarat on kuljetettava suoraan määräpaikkana olevaan laitokseen tai välivarastoon olosuhteissa, jotka ehkäisevät kaikenlaisen taudinaiheuttajien leviämisen.

(1) EYVL N:o 121, 29, 7.1964, s.2012/64. Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 91/497/ETY (EYVL N:o 268, 24.9.1991, s. 69)

(2) EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 4. Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 91/687/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 16).

(3) EYVL N:o 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 91/688/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 18)

(4) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 92/130/ETY (EVYL N:o L 47, 22.2.1992, s. 26)

(5) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 35

(6) EVYL L 268, 24.9.1991,s.41

(7) EVYL L 268, 14.9.1992,s.54

(8a) annalla tarkoitetaan kaikkia naudan, sian ja hevoseläinten sonnan ja virtsan seoksia sekä kanan lantaa

LIITE II

KANSANTERVEYTTÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

1 LUKU

Siipikarjan, tarhatun riistan, luonnonvaraisesta riistan ja kanin lihasta saatujen lihavalmisteiden tuonti kolmansista maista

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että siipikarjan, tarhatun riistan, luonnonvaraisen riistan ja kanin lihasta saatuja lihavalmisteita voidaan tuoda ainoastaan,

a) jos ne ovat lähtöisin kolmannesta maasta, joka mainitaan

i) direktiivin 71/118/ETY 14 artiklassa tarkoitetussa luettelossa siipikarjan lihan osalta,

ii) direktiivin 92/45/ETY 16 artiklassa tarkoitetussa luettelossa luonnonvaraisen riistan lihan osalta,

iii) 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditussa luettelossa kaninlihan ja tarhatun riistan lihan osalta;

b) jos tuore siipikarjanliha täyttää direktiivin 71/118/ETY 14 artiklassa olevat asiaankuuluvat vaatimukset, luonnonvarainen riistan tuore liha direktiivin 92/45/ETY 16 artiklan vaatimukset, tuore kaninliha direktiivin 91/494/ETY 3 artiklan vaatimukset ja tarhatun riistan liha kyseisen direktiivin 6 artiklan vaatimukset;

c) jos ne ovat lähtöisin laitoksesta, joka antaa direktiivissä 77/99/ETY tarkoitetut takeet ja 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyt takeet, tai ennen kuin tällainen päätös tehdään, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät takeet, jolloin näiden tuotteiden tuontia koskevat edelleen direktiivin 90/675/ETY 11 artiklan 2 kohdan säännöt;

d) jos ne on käsitelty, tarkastettu ja valmistettu direktiivissä 77/99/ETY säädettyjä niitä koskevia vaatimuksia noudattaen;

e) jos jokaisen lihavalmiste-erän mukana seuraa 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittu terveystodistus.

2 LUKU

Ennen 1 päivää tammikuuta 1994 on vahvistettava 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kansanterveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan:

- elintarvikkeeksi tarkoitettujen munien ja munatuotteiden markkinoille saattamiseen ja tuontiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisessä markkinajärjestelyssä vahvistettujen sääntöjen soveltamista,

- elintarvikkeeksi tarkoitetun liivatteen valmistukseen;

- elintarvikkeeksi tarkoitettujen hunajan, etanoiden ja sammakonreisien kauppaan ja tuontiin.

LIITE III

I DIREKTIIVIN 89/662/ETY LIITTEIDEN A JA B AJAN TASALLE SAATETTU TOISINTO

"LIITE A

ELÄINLÄÄKINTÄLAINSÄÄDÄNTÖI LUKU

- Terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annettu neuvoston direktiivi 64/433/ETY (EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64).

- Terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annettu neuvoston direktiivi 71/118/ETY (EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23).

- Eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 12 päivänä joulukuuta 1972 annettu neuvoston direktiivi 72/461/ETY (EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 24).

- Terveyttä koskevista kysymyksistä yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa 21 päivänä joulukuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 77/99/ETY (EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa 22 päivänä tammikuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/215/ETY (EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 4).

- Jauhetun lihan, vähemmän kuin 100 grammaa painavien lihapalojen ja raakalihavalmisteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 14 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/657/ETY (EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 3).

- Munavalmisteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista hygienia- ja terveysongelmista 20 päivänä kesäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/437/ETY (EYVL N:o L 212, 22.7.1989, s. 87).

- Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY (EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 15 päivänä heinäkuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/492/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 1).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/493/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/494/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35).

- Terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 27 päivänä marraskuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/495/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41).

- Kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan lihan markkinoille saattamisessa 16 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/45/ETY (EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 35).

- Raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/46/ETY (EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1).

II LUKU

- Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/EM liitteessä A olevassa 1 luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17 päivänä joulukuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/118/ETY.

LIITE B

TUOTTEET, JOITA YHTEISÖSSÄ TAPAHTUVA YHDENMUKAISTAMINEN EI KOSKE, MUTTA JOIDEN KAUPASSA SOVELLETAAN TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETTYJÄ TARKASTUKSIA

Muut eläinperäiset tuotteet, joita ei ole mainittu tämän direktiivin liitteessä A eikä direktiivin 90/425/ETY liitteessä: nämä tuotteet määritetään 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

II DIREKTIIVIN 90/425/ETY LIITTEEN A JA B AJAN TASALLE SAATETTU TOISINTO

"LIITE A

I LUKU

ELÄINLÄÄKINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ

1 Osasto

- Eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annettu neuvoston direktiivi 64/432/ETY(EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/407/ETY (EYVL N:o L 194, 22.7.1988, s. 10).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/556/ETY (EYVL N:o L 302, 19.10.1989, s. 1).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/426/ETY (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/429/ETY (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 62).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/539/ETY (EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6).

- Eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/667/ETY (EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51).

- Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY (EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1).

- Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/68/ETY (EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 19).

- Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana ja direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/628/ETY (EYVL N:o L 340, 11.12.1991, s. 17).

2 Osasto

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/65/ETY (EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54).

- taudinaiheuttajien osalta:

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/EM liitteessä A olevassa 1 luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17 päivänä joulukuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/118/ETY.

II LUKU

ELÄINJALOSTUSLAINSÄÄDÄNTÖ

- Puhdasrotuisista jalostusnaudoista 25 päivänä heinäkuuta 1977 annettu neuvoston direktiivi 77/504/ETY (EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 8).

- Jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista 19 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/661/ETY (EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 36).

- Puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä toukokuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/361/ETY (EYVL N:o L 153, 8.6.1989, s. 30).

- Jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/427/ETY (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 55).

- Kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa 25 päivänä maaliskuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/174/ETY (EYVL N:o L 85, 5.4.1991, s. 37).

LIITE B

ELÄIMET JA TUOTTEET, JOITA YHDENMUKAISTAMINEN EI KOSKE, MUTTA JOIDEN KAUPASSA SOVELLETAAN TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETTYJÄ TARKASTUKSIA

I LUKU

Eläinlääkintälainsäädäntö - Elävät eläimet, jotka eivät sisälly liitteessä A olevaan I lukuun.

II LUKU

Eläinlääkintälainsäädäntö - Siemenneste, munasolut ja alkiot, jotka eivät sisälly liitteessä A olevaan I lukuun.

Top