EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_012_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 12

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 012

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1992

L 379

15

 

 

31992D0580

 

 

 

Решение на Съвета от 13 ноември 1992 година относно подписването и сключването на Международното споразумение за захарта от 1992 година

3

1992

L 379

16

 

 

21992A1223(01)

 

 

 

Международно споразумение за захарта от 1992 година

4

1992

L 383

48

 

 

31992R3774

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3774/92 на Комисията от 23 декември 1992 година относно изменение на Регламенти (ЕИО) № 2315/76, (ЕИО) № 3143/85, (ЕИО) № 570/88, (ЕИО) № 429/90, (ЕИО) № 3378/91 и (ЕИО) № 3398/91

18

1992

L 387

10

 

 

31992R3816

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3816/92 на Съвета от 28 декември 1992 година относно предвиждане на премахването на компенсаторния механизъм в сектора на плодовете и зеленчуците в търговията между Испания и другите държави-членки, както и относно свързаните с това мерки

31

1992

L 387

24

 

 

31992R3821

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3821/92 на Комисията от 28 декември 1992 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3294/86 и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1393/76, (ЕИО) № 1780/89, (ЕИО) № 2053/89, (ЕИО) № 2054/89, (ЕИО) № 209/88 и № 163/67/ЕИО с оглед премахване на дерогацията при използването на селскостопанския обменен курс за съответните суми

33

1992

L 387

46

 

 

31992R3830

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3830/92 на Комисията от 28 декември 1992 година за отмяната на митата и фиксираните компоненти при търговията между Общността на десетте и Испания и относно прилагането от страна на Испания на митата от Общата митническа тарифа в търговията с държави, които не са членки на Общността, от 1 януари 1993 година

35

1992

L 395

21

 

 

31992D0583

 

 

 

Решение на Съвета от 14 декември 1992 година относно сключване на Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели

36

1992

L 407

29

 

 

31992D0608

 

 

 

Решение на Съвета от 14 ноември 1992 година за определяне на методи за анализ и изследване на топлинно обработеното мляко, предназначено за пряка консумация от човека

40

1993

L 004

22

 

 

31992L0105

 

 

 

Директива 92/105/ЕИО на Комисията от 3 декември 1992 година относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна

58

1993

L 011

5

 

 

31993R0075

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 75/93 на Комисията от 18 януари 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3002/92 относно определянето на общи подробни правила за проверка на употребата и/или предназначението на продукти от интервенция

62

1993

L 012

9

 

 

31993R0085

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 85/93 на Комисията от 19 януари 1993 година относно контролните агенции в сектор тютюн

63

1993

L 012

13

 

 

31993R0086

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 86/93 на Комисията от 19 януари 1993 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2077/92 на Съвета по отношение на междубраншовите организации и споразумения в тютюневия сектор

67

1993

L 013

11

 

 

31993D0051

 

 

 

Решение на Комисията от 15 декември 1992 година относно микробиологичните критерии, приложими при производството на полуфабрикати от ракообразни и черупчести мекотели

69

1993

L 013

14

 

 

31993D0052

 

 

 

Решение на Комисията от 21 декември 1992 година за установяване на спазването от някои държави-членки или региони на изискванията относно бруцелозата (B. melitensis) и признаването им на статут на държава-членка или на регион, официално свободни от тази болест

72

1993

L 013

16

 

 

31993D0053

 

 

 

Решение на Комисията от 21 декември 1992 година за учредяване на научен комитет за наименованията за произход, географските указания и сертификатите за специфичен характер

75

1993

L 016

24

 

 

31993D0026

 

 

 

Решение на Комисията от 11 декември 1992 година относно списъка на предприятията в Република Хърватска, одобрени за внос на прясно месо в Общността

77

1993

L 022

58

 

 

31993R0183

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 183/93 на Комисията от 29 януари 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

79

1993

L 025

5

 

 

31993R0207

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 207/93 на Комисията от 29 януари 1993 година за определяне съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на селскостопански продукти и неговото означаване върху селскостопанските продукти и храни, и за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите на член 5, параграф 4 от него

90

1993

L 025

34

 

 

31993D0070

 

 

 

Решение на Комисията от 21 декември 1992 година относно кодифициране на съобщението Анимо

96

1993

L 028

47

 

 

31993R0251

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 251/93 на Комисията от 4 февруари 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3807/92 относно някои разпоредби в сектора на говеждото и телешкото месо като резултат от заменянето на Регламент (ЕИО) № 569/88 с Регламент (ЕИО) № 3002/92

101

1993

L 034

7

 

 

31993R0286

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 286/93 на Комисията от 9 февруари 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2342/92 относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и предоставянето на възстановявания при износ

102

1993

L 037

8

 

 

31993R0317

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 317/93 на Съвета от 9 февруари 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1906/90 относно определени стандарти за търговията с птиче месо

103

1993

L 040

23

 

 

31993D0100

 

 

 

Решение на Комисията от 19 януари 1993 година за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставяне на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на говеда, свине, копитни бозайници, пресни меса и месни продукти и за отмяна на Решения 89/15/ЕИО и 90/135/ЕИО

104

1993

L 047

1

 

 

31993R0404

 

 

 

Регламент (EИО) № 404/93 на Съвета от 13 февруари 1993 година относно общата организация на пазара на банани

110

1993

L 049

70

 

 

31993R0461

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 461/93 на Комисията от 26 февруари 1993 година относно определяне на подробни правила за скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на овце

121

1993

L 054

20

 

 

31993L0002

 

 

 

Директива 93/2/ЕИО на Комисията от 28 януари 1993 година за изменение на приложение II към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури

126

1993

L 056

42

 

 

31993D0140

 

 

 

Решение на Комисията от 19 януари 1993 година относно определяне на подробни правила във връзка с визуалните проверки за откриване на паразити в рибните продукти

127

1993

L 058

50

 

 

31993R0558

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 558/93 на Комисията от 10 март 1993 година за определяне на рефрактометричен метод за измерване на сухи разтворими утайки в продукти, получени от плодове и зеленчуци и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 543/86 и за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета

128

1993

L 059

35

 

 

31993D0152

 

 

 

Решение на Комисията от 8 февруари 1993 година относно определяне на критериите за ваксините, които трябва да се използват срещу нюкасълска болест в контекста на програмите за рутинна ваксинация

131

1993

L 062

49

 

 

31992L0118

 

 

 

Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 година за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени по отношение на посочените изисквания на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и по отношение на патогените на Директива 90/425/ЕИО

132

1993

L 062

69

 

 

31992L0119

 

 

 

Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 година за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете

152

1993

L 068

1

 

 

31993D0158

 

 

 

Решение на Съвета от 26 октомври 1992 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за прилагането на директива на Общността за трети страни (Директива 72/462/ЕИО на Съвета) и съответните регулаторни изисквания на Съединените американски щати по отношение на търговията с прясно говеждо и свинско месо

169

1993

L 068

3

 

 

21993A0319(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати във връзка с прилагането на директива на Общността за трети страни (Директива 72/462/ЕИО на Съвета) и съответните нормативни изисквания на Съединените американски щати по отношение на търговията с прясно говеждо и свинско месо

171

1993

L 069

7

 

 

31993R0638

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 638/93 на Съвета от 17 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1035/72 относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци и Регламент (ЕИО) № 827/68 относно общата организация на пазарите на някои продукти, изброени в приложение II към Договора

196

1993

L 074

45

 

 

31993R0717

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 717/93 на Комисията от 26 март 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3076/78 относно вноса на хмел от страни, които не са членки

198

1993

L 077

7

 

 

31993R0741

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 741/93 на Съвета от 17 март 1993 година относно прилагане на общата интервенционна цена за маслиново масло в Португалия

199

1993

L 077

14

 

 

31993R0746

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 746/93 на Съвета от 17 март 1993 година относно предоставяне на помощи с цел да се насърчи учредяването и да се улесни дейността на организациите на производители в Португалия, предвидени в Регламенти (ЕИО) № 1035/72 и (ЕИО) № 1360/78

200

1993

L 082

20

 

 

31993D0188

 

 

 

Решение на Комисията от 4 март 1993 година за изменение на Решение 92/486/ЕИО относно установяване на формата на сътрудничество между центъра за управление (сървър) Анимо и държавите-членки

201

1993

L 086

1

 

 

31993D0195

 

 

 

Решение на Комисията от 2 февруари 1993 година относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви, след временен износ

202

1993

L 086

7

 

 

31993D0196

 

 

 

Решение на Комисията от 5 февруари 1993 година относно ветеринарно-санитарни условия и ветеринарно сертифициране за внос на еднокопитни животни за клане

208

1993

L 086

16

 

 

31993D0197

 

 

 

Решение на Комисията от 5 февруари 1993 година относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за отглеждане и разплод

218

1993

L 087

6

 

 

31993R0826

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 826/93 на Комисията от 6 април 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 183/93 за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

237

1993

L 088

18

 

 

31993R0839

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 839/93 на Комисията от 7 април 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2252/92 относно определяне на подробни правила за прилагането на специална схема за малините, предназначени за преработка

238

1993

L 098

1

 

 

31993R0959

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета от 5 април 1993 година относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите-членки относно растителните продукти, различни от зърнени култури

239

1993

L 106

7

 

 

31993L0017

 

 

 

Директива 93/17/ЕИО на Комисията от 30 март 1993 година относно определяне на класове на базови семена от картофи в Общността, заедно с условията и обозначенията, които да се прилагат за тези класове

253

1993

L 113

1

 

 

31993R1108

 

 

 

Регламент (ЕИО) 1108/93 на Съвета от 4 май 1993 година за определяне на някои разпоредби за прилагането на двустранните споразумения за селското стопанство между Общността, от една страна, и Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, от друга страна

257

1993

L 122

45

 

 

31993D0317

 

 

 

Решение на Комисията от 21 април 1993 година относно съдържанието на кода, използван при ушните марки на говедата

259

1993

L 127

8

 

 

31993R1248

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1248/93 на Комисията от 24 май 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2252/92 за определяне на подробни правила за прилагането на специална схема за малините, предназначени за преработка

260

1993

L 136

20

 

 

31993R1380

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1380/93 на Комисията от 4 юни 1993 година относно премахването на митата и фиксираните компоненти при търговията между Португалия и останалата част от Общността и относно прилагането от страна на Португалия на митата от Общата митническа тарифа в търговията с трети държави от 1 април 1993 г.

262

1993

L 137

24

 

 

31993D0342

 

 

 

Решение на Комисията от 12 май 1993 година относно установяване на критериите за класифициране на третите страни по отношение на инфлуенцата по птиците и Нюкасълската болест

263

1993

L 138

11

 

 

31993D0344

 

 

 

Решение на Комисията от 17 май 1993 година за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и Решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО и 93/197/ЕИО на Комисията относно ветеринарно-санитарните изисквания за внос, временното допускане и повторно въвеждане на регистрирани коне от Катар, и за допълнителни изменения на Решение 79/542/ЕИО

272

1993

L 140

27

 

 

31993R1431

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1431/93 на Комисията от 10 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 120/89 относно определяне на общи подробни правила за прилагането на експортни данъци и такси върху земеделските продукти

274

1993

L 144

25

 

 

31993D0352

 

 

 

Решение на Комисията от 1 юни 1993 година относно определяне на дерогации от условията за одобрение на граничните инспекционни пунктове, разположени в пристанища, където рибата се изважда на брега

276

1993

L 148

41

 

 

31993D0359

 

 

 

Решение на Комисията от 28 май 1993 година относно разрешаване на държавите-членки да предвиждат дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървения материал от Thuja L. с произход от Съединените американски щати

277

1993

L 148

45

 

 

31993D0360

 

 

 

Решение на Комисията от 28 май 1993 година относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървен материал от Thuja L. с произход от Канада

280

1993

L 149

1

 

 

31993L0023

 

 

 

Директива 93/23/EИО на Съвета от 1 юни 1993 година относно статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството

284

1993

L 149

5

 

 

31993L0024

 

 

 

Директива 93/24/ЕИО на Съвета от 1 юни 1993 година относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на едрия рогат добитък

288

1993

L 149

10

 

 

31993L0025

 

 

 

Директива 93/25/ЕИО на Съвета от 1 юни 1993 година относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на дребния рогат добитък

293

Top