EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1103

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1103/2008, 22. oktoober 2008 , millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – III osa

OJ L 304, 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 210 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

14.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/80


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1103/2008,

22. oktoober 2008,

millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega

Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega

III osa

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c, artikli 63 esimese lõigu punkti 1 alapunkti a ja artiklit 67,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (4) on muudetud nõukogu otsusega 2006/512/EÜ (5), millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähem olulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähem oluliste sätetega.

(2)

Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (6) otsuse 2006/512/EÜ kohta tuleb kontrolliga regulatiivmenetluse kohaldamiseks asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras vastu võetud ja juba jõustunud õigusaktide suhtes kohandada neid õigusakte kooskõlas kehtivate menetlustega.

(3)

Ühendkuningriik ja Iirimaa on osalenud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt õigusaktide vastuvõtmisel ja kohaldamisel, mida muudetakse käesoleva määrusega, ning seega osalevad nad ka käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(4)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning seega ei ole see tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses tähendab „liikmesriik” kõiki liikmesriike peale Taani.

Artikkel 2

Lisas loetletud õigusaktid kohandatakse vastavalt kõnealusele lisale otsusega 1999/468/EÜ, mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ.

Artikkel 3

Viiteid lisas loetletud õigusaktide sätetele käsitatakse viidetena kõnealustele sätetele nii, nagu neid on käesoleva määrusega kohandatud.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 22. oktoober 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-P. JOUYET


(1)  ELT C 224, 30.8.2008, lk 35.

(2)  ELT C 117, 14.5.2008, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 18. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 25. septembri 2008. aasta otsus.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(5)  ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.

(6)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


LISA

1.   Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades  (1)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 44/2001 puhul anda volitus ajakohastada ja tehniliselt kohandada kõnealuse määruse lisades esitatud vorme. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 44/2001 vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001 järgmiselt.

1.

Artikli 74 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   V ja VI lisas esitatud näidisvormide ajakohastamise ja tehnilise kohandamise üle otsustab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 75 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 75

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

2.   Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades  (2)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 1206/2001 puhul anda volitus ajakohastada ja tehniliselt kohandada kõnealuse määruse lisades esitatud vorme. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 1206/2001 vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1206/2001 järgmiselt.

1.

Artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lisas toodud tüüpvorme ajakohastab või neis teeb tehnilisi muudatusi komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 20

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

3.   Nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest  (3)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 343/2003 puhul anda volitus võtta vastu humanitaarklausli rakendamise tingimused ja kord ning üleandmiste teostamise kriteeriumid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 343/2003 vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 343/2003 järgmiselt.

1.

Artikli 15 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Käesoleva artikli rakendamise tingimused ja korra, sealhulgas vajaduse korral lepitusmenetlused kõnealuste isikute kokkuviimise vajadust või selle teostamise paika käsitlevate liikmesriikide vaheliste erimeelsuste lahendamiseks, võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 19 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Üleandmiste teostamist käsitlevad täiendavad eeskirjad võib vastu võtta komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 20 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Üleandmiste teostamist käsitlevad täiendavad eeskirjad võib vastu võtta komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikli 27 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta  (4)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 805/2004 puhul anda volitus muuta lisades esitatud tüüpvorme. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 805/2004 vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu asendatakse määruse (EÜ) nr 805/2004 artiklid 31 ja 32 järgmisega:

„Artikkel 31

Lisade muudatused

Muudatusi lisades esitatud tüüpvormides teeb komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 32

Komitee

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 44/2001 artiklis 75 osutatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”


(1)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1.

(3)  ELT L 50, 25.2.2003, lk 1.

(4)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 15.


Top