Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1103

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część trzecia

OJ L 304, 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 210 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

14.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/80


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1103/2008

z dnia 22 października 2008 r.

dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

Część trzecia

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c), art. 63 ust. 1 lit. a) i art. 67,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4) została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE (5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjmowania środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(2)

Zgodnie ze oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowania do aktów prawnych juz obowiązujących, przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiednimi procedurami.

(3)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia, które uczestniczyły w przyjęciu i stosowaniu aktów zmienionych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(4)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i dlatego nie podlega zobowiązaniom wynikającym ze stosowania rozporządzenia ani nie jest objęta jego stosowaniem,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W niniejszym rozporządzeniu pojęcie „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie z wyjątkiem Danii.

Artykuł 2

Akty wymienione w załączniku zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do decyzji 1999/468/WE, zmienionej decyzją 2006/512/WE.

Artykuł 3

Odesłania do przepisów wymienionych w załączniku traktuje się jako odesłania do tych przepisów w brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 października 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 35.

(2)  Dz.U. C 117 z 14.5.2008, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5)  Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11.

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych  (1)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 44/2001 należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do aktualizowania i wprowadzania dostosowań technicznych w formularzach zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 44/2001, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Aktualizacje i dostosowania techniczne formularzy, których wzory zawarte są w załącznikach V i VI, przyjmowane są przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 75 ust. 2.”;

2)

artykuł 75 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 75

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

2.   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych  (2)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do aktualizowania i wprowadzania zmian technicznych w standardowych formularzach zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1206/2001, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1206/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Aktualizacji lub zmian technicznych w standardowych formularzach zawartych w załączniku dokonuje Komisja. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 2.”;

2)

artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

3.   Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego  (3)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 343/2003 należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania warunków i procedury stosowania klauzuli humanitarnej oraz do ustanawiania kryteriów koniecznych do przeprowadzenia przeniesień. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 343/2003 poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 343/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Warunki i procedury stosowania niniejszego artykułu, w tym, w razie potrzeby, mechanizmy pojednawcze do rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi dotyczących potrzeby łączenia wspomnianych osób lub miejsca, w którym powinno się dokonać takiego łączenia, są przyjmowane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.”;

2)

w art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Komisja może przyjąć dodatkowe przepisy dotyczące przeprowadzania przeniesień. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.”;

3.

w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja może przyjąć dodatkowe przepisy dotyczące przeprowadzania przeniesień. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.”;

4.

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

4.   Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych  (4)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w standardowych formularzach zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 805/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym art. 31 i 32 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 31

Zmiany w załącznikach

Komisja wprowadza zmiany w standardowych formularzach zawartych w załącznikach. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 2.

Artykuł 32

Komitet

1.   Komisja jest wspierana przez komitet, o którym mowa w art. 75 rozporządzenia (WE) nr 44/2001.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.


(1)  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1.

(3)  Dz.U. L 50 z 25.2.2003, s. 1.

(4)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 15.


Top