Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1103

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1103/2008 av den 22 oktober 2008 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av förfarandet i artikel 251 i fördraget, vad avser det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del III

OJ L 304, 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 210 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

14.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/80


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1103/2008

av den 22 oktober 2008

om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av förfarandet i artikel 251 i fördraget, vad avser det föreskrivande förfarandet med kontroll

Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll

Del III

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c, artikel 63 första stycket led 1 a och artikel 67,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4) har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG (5), genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(2)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(3)

Förenade kungariket och Irland, som i enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning har deltagit i antagandet och tillämpningen av de rättsakter som har ändrats genom denna förordning, deltar i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(4)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med medlemsstat samtliga medlemsstater utom Danmark.

Artikel 2

De rättsakter som anges i bilagan ska i enlighet med denna bilaga anpassas till beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG.

Artikel 3

Hänvisningar till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagan ska anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Strasbourg den 22 oktober 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUT C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 18 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 25 september 2008.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


BILAGA

1.   Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område  (1)

När det gäller förordning (EG) nr 44/2001 bör kommissionen ges befogenhet att uppdatera eller göra tekniska anpassningar av standardformulären i bilagorna till den förordningen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 44/2001, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 44/2001 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 74.2 ska ersättas med följande:

”2.   Uppdateringen eller den tekniska anpassningen av formulären i bilagorna V och VI ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 75.2.”

2.

Artikel 75 ska ersättas med följande:

”Artikel 75

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.   Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur  (2)

När det gäller förordning (EG) nr 1206/2001 bör kommissionen ges befogenhet att uppdatera eller göra tekniska ändringar av standardformulären i bilagorna till den förordningen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 1206/2001, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1206/2001 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

”2.   Uppdatering eller teknisk anpassning av formulären i bilagan ska göras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 20.2.”

2.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.   Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat  (3)

När det gäller förordning (EG) nr 343/2003 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa villkoren och förfarandena för genomförande av den humanitära klausulen och att anta de kriterier som är nödvändiga för att verkställa överföringar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 343/2003 genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 343/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 15.5 ska ersättas med följande:

”5.   Villkoren och förfarandena för genomförandet av denna artikel, inklusive vid behov samrådsmekanismer för att reglera meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna i fråga om behovet av att sammanföra personerna i fråga eller lämplig plats för detta, ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 27.3.”

2.

Artikel 19.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen får anta kompletterande bestämmelser om hur överföringen ska verkställas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 27.3.”

3.

Artikel 20.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får anta kompletterande bestämmelser om hur överföringen ska verkställas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 27.3.”

4.

Artikel 27.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar  (4)

När det gäller förordning (EG) nr 805/2004 bör kommissionen ges befogenhet att ändra standardformulären i bilagorna till den förordningen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 805/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Artiklarna 31 och 32 i förordning (EG) nr 805/2004 ska därför ersättas med följande:

”Artikel 31

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ändra standardformulären i bilagorna. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 32.2.

Artikel 32

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som avses i artikel 75 i förordning (EG) nr 44/2001.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”


(1)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  EGT L 174, 27.6.2001, s. 1.

(3)  EUT L 50, 25.2.2003, s. 1.

(4)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 15.


Top