EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0932

Komisjoni määrus (EL) nr 932/2012, 3. oktoober 2012 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini nõuetega EMPs kohaldatav tekst

OJ L 278, 12.10.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 192 - 201

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/oj

12.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 932/2012,

3. oktoober 2012,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt kehtestab komisjon selliste energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded, mille müügi- ja kaubandusmahud on märkimisväärsed ning millel on märkimisväärne keskkonnamõju, mida on võimalik ilma liigsete kuludeta oluliselt parandada.

(2)

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 16 lõike 2 punktis a on sätestatud, et komisjon peaks vajaduse korral vastu võtma rakendusmeetmed kodumasinate, sealhulgas kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite jaoks.

(3)

Komisjon on teinud ettevalmistava uuringu, mille käigus analüüsiti kodumajapidamises tavaliselt kasutatavate trummelkuivatite tehnilisi, keskkonna- ja majandusaspekte. Uuring toimus koostöös ELi ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning selle tulemused on avaldatud.

(4)

Käesoleva määrusega reguleeritakse tooteid, mis on ette nähtud kodumajapidamises pesu kuivatamiseks.

(5)

Kodumajapidamises kasutatavatel ühendatud pesumasin-kuivatitel on eriomadused ja seepärast tuleks need käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta.

(6)

Tehti kindlaks, et käesoleva määruse kohaldamise seisukohast oluline kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite märkimisväärne keskkonnaaspekt on elektritarbimine kasutusetapis. Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite aastane elektritarbimine oli Euroopa Liidus 2005. aastal hinnangute kohaselt 21 TWh. Kui ei võeta erimeetmeid, on aastane elektritarbimine 2020. aastal 31 TWh. Ettevalmistava uuringu tulemuste kohaselt on käesoleva määrusega hõlmatud toodete energiatarbimist võimalik oluliselt vähendada.

(7)

Ettevalmistavast uuringust selgub, et muud direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 1. osa kohased ökodisaini parameetreid käsitlevad nõuded ei ole vajalikud, kuna kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatarbimine kasutusetapis on ülekaalukalt olulisim keskkonnaaspekt. Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt ei tohi liikmesriigid oma territooriumil keelata, piirata ega takistada kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite turule laskmist ja/või kasutuselevõttu, tuginedes kõnealuse direktiivi I lisa 1. osas nimetatud sellistele ökodisaini parameetritele vastavatele ökodisaini nõuetele, mille kohta käesoleva määrusega ei nähta ette ühtegi ökodisaini nõuet.

(8)

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatarbimise vähenemine tuleks saavutada olemasolevate litsentsivabade kulutõhusate tehnoloogiliste lahenduste rakendamisega, millega saab vähendada kõnealuste toodete ostmise ja käitamise summaarset kulu.

(9)

Ökodisaini nõuded ei tohiks mõjutada toote kasutusomadusi lõpptarbija seisukohast ega avaldada kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale. Eelkõige peaks kasutusetapi energiatarbimise vähendamisest saadud tulu ületama tootmis- ja ringlusest kõrvaldamise etapiga seotud mis tahes täiendavat keskkonnamõju.

(10)

Ökodisaini nõuded tuleks kehtestada järk-järgult, et jätta tootjatele piisav ajavaru käesoleva määrusega reguleeritavate toodete ümberprojekteerimiseks. Ajastus peaks olema selline, et välditaks negatiivset mõju turulolevate seadmete kasutusomadustele ning võetaks arvesse mõju lõpptarbijate ja tootjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kuludele, tagades samas käesoleva määruse eesmärkide õigeaegse saavutamise.

(11)

Asjaomaste tooteparameetrite kindlaksmääramisel tuleks kasutada usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismeetodit, mis vastab üldtunnustatult parimatele mõõtmismeetoditele, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (2) I lisas loetletud Euroopa standardiorganite vastu võetud harmoneeritud standarditele, kui need on olemas.

(12)

Kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikliga 8 tuleks käesolevas määruses täpsustada kohaldatavad vastavushindamise menetlused.

(13)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks peaksid tootjad esitama direktiivi 2009/125/EÜ V ja VI lisas osutatud tehnilistes dokumentides teabe niivõrd, kuivõrd see teave on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(14)

Lisaks käesolevas määruses õiguslikult siduvate nõuete kehtestamisele tuleks välja selgitada parima võimaliku tehnika soovituslikud võrdlusandmed, et tagada sellise teabe laialdane ja hõlbus kättesaadavus, mis käsitleb käesoleva määrusega reguleeritavate toodete keskkonnasõbralikkust kogu nende olelusringi jooksul.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõikes 1 sätestatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaini nõuded kodumajapidamises kasutatavate elektritoitega ja gaasiküttega trummelkuivatite ning sisseehitatud trummelkuivatite, sealhulgas mujal kui kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite turulelaskmisele.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata kodumajapidamises kasutatavate ühendatud pesumasin-kuivatite ega kodumajapidamises kasutatavate tsentrifuugide suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati”– seade, milles kuivatatakse riideesemeid pööritamise teel pöörlevas trumlis, mida läbib kuumutatud õhk, ja mis on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

2)   „kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud trummelkuivati”– kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati, mis on ette nähtud paigaldamiseks kappi, ettevalmistatud seinaorva või muusse samalaadsesse kohta ja mis viimistletakse mööbliks;

3)   „kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati”– kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on tsentrifuugimise võimalus ja ka vahend riideesemete kuivatamiseks, harilikult kuumutamise ja pööritamisega;

4)   „kodumajapidamises kasutatav tsentrifuug”– seade, milles pöörlevas trumlis tsentrifuugimise teel eemaldatakse riideesemetest vesi, mis kõrvaldatakse automaatselt pumba abil; seade on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

5)   „ventileeriv trummelkuivati”– trummelkuivati, milles õhk tõmmatakse sisse, suunatakse riideesemetele ja seejärel suunatakse saadud niiske õhk ruumi või õue;

6)   „kondenseeriv trummelkuivati”– trummelkuivati, milles on seade, millega kuivatamiseks kasutatud õhust eemaldatakse niiskus (kondensatsiooni või muu meetodiga);

7)   „automaatne trummelkuivati”– trummelkuivati, mis lõpetab kuivatamise, kui on elektrijuhtivuse või temperatuuri mõõtmisega teinud kindlaks riideesemete teatava niiskusesisalduse;

8)   „mitteautomaatne trummelkuivati”– trummelkuivati, mis lõpetab kuivatamise pärast eelnevalt kindlaks määratud ajavahemikku, enamasti taimeri abil, kuid mida võib ka käsitsi välja lülitada;

9)   „programm”– rida ette kindlaks määratud tööetappe, mis tootja teate kohaselt sobivad teatavat tüüpi riideesemete kuivatamiseks;

10)   „tsükkel”– valitud programmi jaoks ette nähtud täielik kuivatamisprotsess;

11)   „programmi kestus”– ajavahemik alates programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni, v.a lõppkasutaja programmeeritud viivitus;

12)   „nimitäitekogus”– kuivade teatavat liiki riideesemete suurim mass kilogrammides, mille tootja on teatanud 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutatava trummelkuivatiga töödelda vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tootja juhiste kohaselt täidetud;

13)   „osaline koormus”– pool kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati teatava programmi puhul ette nähtud nimitäitekogusest;

14)   „kondenseerimistõhusus”– kondenseerivas trummelkuivatis kondenseeritud niiskuse massi ja riideesemetest tsükli lõpuks eemaldatud niiskuse massi suhtarv;

15)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on välja lülitatud lõppkasutaja tavapärase kasutuse jaoks ette nähtud seadmenupu või -lüliti abil ja milles masina võimsustarve on kõige väiksem ning mis võib kesta määramata aja, kui trummelkuivati on ühendatud toiteallikaga ja kui seda kasutatakse vastavalt tootja juhistele; kui kodumajapidamises kasutataval trummelkuivatil ei ole tarbijale kasutamiseks ette nähtud nuppe ega lüliteid, on „väljalülitatud seisund” seisund, mis saabub, kui trummelkuivati lülitub ise püsivasse võimsustarbe seisundisse;

16)   „ooteseisund”– väikseima võimsustarbega seisund, milles masin võib pärast programmi lõppu olla määramata aja ilma lõppkasutaja edasise sekkumiseta, välja arvatud pesu väljavõtmine kuivatist;

17)   „samaväärne kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati”– turul saadaolev trummelkuivati mudel, mille nimimahutavus, tehnilised ja tööparameetrid, energiatarbimine, vajaduse korral kondenseerimistõhusus, puuvillase pesu tavaprogrammi kestus ja õhus leviva müra tase on samaväärsed sama tootja poolt erineva koodi all turule lastud muu kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeli omadega;

18)   „puuvillase pesu tavaprogramm”– tsükkel, millega kuivatatakse puuvillast pesu esialgse niiskusesisaldusega 60 %, kuni allesjääv niiskusesisaldus on 0 %.

Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite üldised ökodisaini nõuded on sätestatud I lisa punktis 1. Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite spetsiifilised ökodisaini nõuded on sätestatud I lisa punktis 2.

Direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 1. osas osutatud muude ökodisaini parameetrite puhul ei ole ökodisaini nõuded vajalikud.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.   Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise menetlus on kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine kavandi kontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.   Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehniliste dokumentide toimikus käesoleva määruse II lisas esitatud arvutuse tulemused.

Kui kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati konkreetse mudeli kohta tehnilistes dokumentides esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste ja/või muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite andmete ekstrapoleerimise tulemusel, esitatakse tehnilistes dokumentides nimetatud arvutuste ja/või ekstrapoleerimise üksikasjad ja tootja tehtud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste õigsust. Sel juhul esitatakse tehnilistes dokumentides ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite mudelite loetelu, mille puhul tehnilistes dokumentides sisalduvad andmed on saadud samadel alustel.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Käesoleva määruse I lisas sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks kohaldavad liikmesriigid direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalvet, kasutades käesoleva määruse III lisas kirjeldatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal turul olnud parimate kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite soovituslikud võrdlusandmed on esitatud IV lisas.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnika arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt viie aasta pärast alates selle jõustumisest ja esitab läbivaatamise tulemused arutamiseks ökodisaini nõuandefoorumile. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel III lisa kohaseid lubatud hälbeid ja ventileerivate seadmete tõhusust.

Artikkel 8

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2013.

Kuid:

a)

I lisa punktides 1.1 ja 1.2 sätestatud üldisi ökodisaini nõudeid kohaldatakse alates 1. novembrist 2014;

b)

I lisa punktis 2.2 sätestatud spetsiifilisi ökodisaini nõudeid kohaldatakse alates 1. novembrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. oktoober 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.


I LISA

Ökodisaini nõuded

1.   Üldised ökodisaini nõuded

1.1.

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatarbimise ja muude näitajate arvutamiseks kasutatakse tsüklit, millega kuivatatakse puuvillast pesu (kuivatatava pesu esialgne niiskusesisaldus on 60 %), kuni allesjääv niiskusesisaldus on 0 % (edaspidi „puuvillase pesu tavaprogramm”). Kõnealune tsükkel on kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati programmivalimisseadis(t)el ja/või tablool (kui see on olemas) selgesti eristatav ning märgitud nimetusega „puuvillase pesu tavaprogramm” või ühtse sümboliga või nende asjakohase kombinatsiooniga ja see seadistatakse vaiketsükliks sellise kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati puhul, millel on automaatne programmivalik või mis tahes funktsioon, mis automaatselt valib kuivatusprogrammi või säilitab programmivaliku. Kui tegemist on automaatse trummelkuivatiga, peab „puuvillase pesu tavaprogramm” olema automaatne.

1.2.

Tootja lisatud kasutusjuhendis esitatakse järgmine teave:

a)

teave puuvillase pesu tavaprogrammi kohta, milles täpsustatakse, et see sobib normaalse märja puuvillase pesu kuivatamiseks ja et see on energiatarbimise poolest kõige tõhusam programm märja puuvillase pesu kuivatamiseks;

b)

võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

c)

näitlik teave programmi kestuse ja energiatarbimise kohta peamiste kuivatusprogrammide jaoks nii täiskoormuse kui ka, vajaduse korral, osalise koormuse puhul.

2.   Spetsiifilised ökodisaini nõuded

Kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid vastavad järgmistele nõuetele.

2.1.

Alates 1. novembrist 2013:

energiatõhususe indeks (EEI) on alla 85;

kodumajapidamises kasutatavate kondenseerivate trummelkuivatite kaalutud kondenseerimistõhusus ei tohi olla alla 60 %.

2.2.

Alates 1. novembrist 2015:

kodumajapidamises kasutatavate kondenseerivate trummelkuivatite energiatõhususe indeks (EEI) peab olema alla 76;

kodumajapidamises kasutatavate kondenseerivate trummelkuivatite kaalutud kondenseerimistõhusus ei tohi olla alla 70 %.

Energiatõhususe indeks (EEI) ja kaalutud kondenseerimistõhusus arvutatakse vastavalt II lisale.


II LISA

Energiatõhususe indeksi ja kaalutud kondenseerimistõhususe arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeli energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse trummelkuivati aastast kaalutud energiatarbimist puuvillase pesu tavaprogrammi täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures kõnealuse masina aastase normatiivse energiatarbimisega.

a)

Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse esimese kümnendkohani:

Formula

kus:

—   AEC= kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati aastane kaalutud energiatarbimine;

—   SAEC= kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati aastane normatiivne energiatarbimine.

b)

Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ) arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

kõikide kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite puhul, mis ei ole ventileerivad trummelkuivatid:

Formula

kodumajapidamises kasutatavate ventileerivate trummelkuivatite puhul:

Formula

kus:

c on kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati nimimahutavus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul;

Tt on programmi kaalutud kestus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul.

c)

Aastane kaalutud energiatarbimine (AEC ) arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

i)

Formula

kus:

—   Et= kaalutud energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

—   Po= puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve vattides (W) täiskoormuse juures väljalülitatud seisundis, ümardatuna kahe kümnendkohani;

—   Pl= puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve vattides (W) täiskoormuse juures ooteseisundis, ümardatuna kahe kümnendkohani;

—   Tt= programmi kaalutud kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

—   160= kuivatustsüklite üldarv aastas;

ii)

kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on varustatud voolutarbimise aktiivse juhtimise süsteemiga ja trummelkuivati läheb tsükli lõpul automaatselt tagasi väljalülitatud seisundisse, arvutatakse aastane kaalutud energiatarbimine (AEC ) järgmise valemi abil, millega võetakse arvesse ooteseisundi tegelikku kestust:

Formula

kus:

—   Tl= puuvillase pesu tavaprogrammi ooteseisundi kestus täiskoormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini.

d)

Programmi kaalutud kestus (Tt ) puuvillase pesu tavaprogrammi puhul arvutatakse minutites järgmiselt ja ümardatakse lähima täisminutini:

Formula

kus:

—   Tdry= puuvillase pesu tavaprogrammi kestus täiskoormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

—   Tdry½= puuvillase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini.

e)

Kaalutud energiatarbimine (Et ) kilovatt-tundides (kWh) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

Formula

kus:

—   Edry= puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

—   Edry½= puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani.

f)

Kodumajapidamises kasutatavate gaasiküttega trummelkuivatite puhul arvutatakse puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures ning ümardatakse teise kümnendkohani järgmiselt:

Formula

Formula

kus:

—   Egdry= puuvillase pesu tavaprogrammi gaasitarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

—   Egdry½= puuvillase pesu tavaprogrammi gaasitarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

—   Egdry,a= puuvillase pesu tavaprogrammi täiendav elektritarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

—   Egdry½,a= puuvillase pesu tavaprogrammi täiendav elektritarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

—   fg= 2,5.

2.   KAALUTUD KONDENSEERIMISTÕHUSUSE ARVUTAMINE

Programmi kondenseerimistõhusus on kodumajapidamises kasutatavas kondenseerivas trummelkuivatis kondenseeritava ja kuivati reservuaari kogutava niiskuse massi ning riideesemetest programmi lõpuks eemaldatava niiskuse massi suhtarv; viimati nimetatud mass on märgade riideesemete massi (enne kuivatamist) ja katsetäitmiseks kasutatud riideesemete massi (pärast kuivatamist) vahe. Kaalutud kondenseerimistõhususe arvutamiseks võetakse arvesse puuvillase pesu tavaprogrammi keskmist kondenseerimistõhusust nii täis- kui ka osalise koormuse juures.

Programmi kaalutud kondenseerimistõhusus (Ct ) protsentides arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse lähima täisprotsendini:

Formula

kus:

—   Cdry= puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus täiskoormuse juures;

—   Cdry½= puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus osalise koormuse juures.

Keskmine kondenseerimistõhusus C arvutatakse katsetega leitud kondenseerimistõhususe põhjal ja väljendatakse protsentides:

Formula

kus:

n on katsete arv, mis hõlmab vähemalt nelja kehtivat katset, mis on tehtud valitud programmiga;

j on katse järjekorranumber;

Wwj on katse j ajal kondensaadireservuaari kogutud vee mass;

Wi on katses kasutatud märgade riideesemete mass enne kuivatamist;

Wf on katses kasutatud riideesemete mass pärast kuivatamist.


III LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Käesoleva määruse nõuete täitmise tõendamiseks ja kontrollimiseks vajalikud mõõtmised ja arvutused tehakse vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava, üldtunnustatult tänapäeva tasemele vastava meetodiga, mille mõõtmisviga peetakse väikseks.

I lisas sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused üht kodumajapidamises kasutatavat trummelkuivatit. Kui seadme mõõdetud parameetrid ei vasta tootja poolt artikli 4 lõike 2 kohases tehniliste dokumentide toimikus esitatud väärtustele tabelis 1 esitatud täpsusega, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat trummelkuivatit. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab jääma tabelis 1 määratletud vahemikku.

Vastasel korral käsitatakse asjaomast mudelit ja kõiki teisi samaväärseid kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeleid I lisas sätestatud nõuetele mittevastavana.

Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane kaalutud energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla AEC nimiväärtusest (1) üle 6 % suurem.

Kaalutud energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Et nimiväärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud kondenseerimistõhusus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Ct nimiväärtusest üle 6 % väiksem.

Programmi kaalutud kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tt nimiväärtusest üle 6 % suurem.

Võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis

Kui võimsustarbe Po ja Pl mõõdetud väärtus on suurem kui 1,00 W, ei tohi see olla nimiväärtusest üle 6 % suurem. Kuni 1,00 W-ni ulatuvad tarbitava võimsuse Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla nimiväärtustest üle 0,10 W suuremad.

Ooteseisundi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tl nimiväärtusest üle 6 % suurem.


(1)  „nimiväärtus” – tootja deklareeritud väärtus. 6 % mõõtemääramatus on praegu lubatav laboratoorse kontrolli viga deklareeritud parameetrite mõõtmisel uue mõõtmismeetodiga, mida kasutatakse uute märgistamis-/ökodisaininõuete puhul täiskoormuse ja osalise koormusega kuivatustsüklites.


IV LISA

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal on kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite puuvillase pesu tavaprogrammi puhul energiatarbimise ja kuivatamise ajal õhus leviva müra seisukohast parimad olemasolevad tehnilised lahendused järgmised.

1)

Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 3 kg:

a)

energiatarbimine: 1,89 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 247 kWh/aasta (1);

b)

õhus leviva müra tase: 69 dB.

2)

Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 5 kg:

a)

energiatarbimine: 2,70 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 347 kWh/aasta (1);

b)

õhus leviva müra tase: teave puudub.

3)

Kodumajapidamises kasutatavad gaasiküttega ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 5 kg:

a)

gaasienergia tarbimine: 3,25 kWhGas tsükli kohta, mis vastab 1,3 kWh puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures. Aastase energiatarbimise kohta teave puudub;

b)

õhus leviva müra tase: teave puudub.

4)

Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 5 kg:

a)

energiatarbimine: 3,10 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 396 kWh/aasta (1);

b)

õhus leviva müra tase: teave puudub.

5)

Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 6 kg:

a)

energiatarbimine: 3,84 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 487 kWh/aasta (1);

b)

õhus leviva müra tase: 67 dB.

6)

Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 6 kg:

a)

energiatarbimine: 1,58 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 209 kWh/aasta (1);

b)

õhus leviva müra tase: teave puudub.

7)

Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 7 kg:

a)

energiatarbimine: 3,9 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 495 kWh/aasta (1);

b)

õhus leviva müra tase: 65 dB.

8)

Kodumajapidamises kasutatavad gaasiküttega ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 7 kg:

a)

gaasienergia tarbimine: 3,4 kWhGas tsükli kohta, mis vastab 1,36 kWh puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures. Aastase energiatarbimise kohta teave puudub;

b)

õhus leviva müra tase: teave puudub.

9)

Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 7 kg:

a)

energiatarbimine: 1,6 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 211 kWh/aasta (1);

b)

õhus leviva müra tase: 65 dB.

10)

Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 8 kg:

a)

energiatarbimine: 4,1 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 520 kWh/aasta (*);

b)

õhus leviva müra tase: 65 dB.

11)

Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 8 kg:

a)

energiatarbimine: 2,30 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 297 kWh/aasta (*);

b)

õhus leviva müra tase: teave puudub.


(1)  Arvutamisel on võetud aluseks 160 kuivatustsüklit aastas, mille energiatarbimine puuvillase pesu tavaprogrammi osalise koormuse juures vastab 60 %-le energiatarbimisest täiskoormuse juures, ja täiendav aastane energiatarbimine 13,5 kWh väikese võimsustarbega seisundites.


Top