12.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 278/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 932/2012

z 3. októbra 2012,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2009/125/ES by Komisia mala ustanoviť požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem odbytu, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 písm. a) smernice 2009/125/ES sa ustanovuje, že Komisia vo vhodných prípadoch zavedie vykonávacie opatrenie pre domáce spotrebiče vrátane bubnových sušičiek pre domácnosť.

(3)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu, v ktorej analyzovala technické, environmentálne a ekonomické aspekty bubnových sušičiek pre domácnosť, ktoré sa obvykle používajú v domácnostiach. Štúdia bola vypracovaná v spolupráci so zúčastnenými a zainteresovanými stranami z Únie a tretími krajinami a jej výsledky sa zverejnili.

(4)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na výrobky určené na sušenie bielizne v domácnostiach.

(5)

Kombinované práčky so sušičkou majú osobité vlastnosti, a preto by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(6)

Environmentálnym aspektom bubnových sušičiek pre domácnosť, ktoré sa považujú ako významné na účely tohto nariadenia, je spotreba energie vo fáze používania. V roku 2005 sa ročná spotreba elektrickej energie bubnových sušičiek pre domácnosť v Európskej únii odhadovala na 21 TWh. Ak sa neprijmú osobitné opatrenia, predpovedá sa, že ročná spotreba elektrickej energie v roku 2020 bude 31 TWh. Z prípravných štúdií vyplýva, že spotreba energie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa môže významne znížiť.

(7)

Z prípravnej štúdie vyplýva, že požiadavky týkajúce sa ďalších parametrov ekodizajnu, uvedené v časti 1 prílohy I k smernici 2009/125/ES, nie sú potrebné, pretože spotreba energie bubnových sušičiek pre domácnosť vo fáze používania je zďaleka najvýznamnejším environmentálnym aspektom. Členské štáty by v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 2009/125/ES na svojich územiach nemali zakazovať, obmedzovať ani brániť uvedeniu bubnových sušičiek pre domácnosť na trh a/ani ich uvedeniu do prevádzky z dôvodu požiadaviek na ekodizajn týkajúcich sa parametrov ekodizajnu uvedených v časti 1 prílohy I k tejto smernici, pre ktoré sa v tomto nariadení ustanovuje, že nie sú potrebné žiadne požiadavky na ekodizajn.

(8)

Spotreba energie bubnových sušičiek pre domácnosť by sa mala stať účinnejšou vďaka uplatňovaniu existujúcich nechránených a nákladovo efektívnych technológií, ktoré vedú k zníženiu kombinovaných nákladov na nákup a prevádzku týchto výrobkov.

(9)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať vplyv na funkčnosť z pohľadu konečného používateľa ani by nemali negatívne ovplyvňovať zdravie, bezpečnosť ani životné prostredie. Najmä prínosy v oblasti znižovania spotreby energie počas fázy používania by mali viac ako len vykompenzovať akékoľvek dodatočné environmentálne vplyvy počas výrobnej fázy a fázy zneškodňovania.

(10)

Požiadavky na ekodizajn by sa mali zavádzať postupne, aby sa výrobcom zabezpečil dostatočný časový rámec na to, aby mohli zmeniť konštrukčné riešenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Načasovanie by malo byť také, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na funkčnosť zariadení na trhu a aby sa zohľadnili účinky na náklady koncových užívateľov a výrobcov, predovšetkým malých a stredných podnikov, a aby sa zároveň zabezpečilo včasné dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

(11)

Merania príslušných parametrov výrobkov by sa mali uskutočňovať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód merania, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane harmonizovaných noriem, ak sú k dispozícii, ktoré prijali európske normalizačné orgány uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (2).

(12)

V súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES by sa v tomto nariadení mali určiť uplatniteľné postupy na posúdenie zhody.

(13)

Na uľahčenie kontrol zhody by výrobcovia mali v technickej dokumentácii poskytovať informácie uvedené v prílohách V a VI k smernici 2009/125/ES, pokiaľ sa tieto informácie týkajú požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

(14)

Okrem právne záväzných požiadaviek ustanovených v tomto nariadení by sa mali identifikovať aj orientačné referenčné hodnoty pre najlepšie dostupné technológie, aby sa zabezpečila všeobecná dostupnosť informácií o environmentálnych vlastnostiach výrobkov podliehajúcich tomuto nariadeniu počas ich životného cyklu a ľahký prístup k týmto informáciám.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 19 ods. 1 smernice 2009/125/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn pri umiestňovaní elektrických bubnových sušičiek napájaných z elektrickej siete a bubnových sušičiek na plyn pre domácnosť a vstavaných bubnových sušičiek pre domácnosť vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácnosti, na trh.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na kombinované práčky so sušičkou pre domácnosť a odstredivky pre domácnosť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2009/125/ES uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„bubnová sušička pre domácnosť“ znamená zariadenie na sušenie textílií ich otáčaním v bubne, ktorým prechádza zohriaty vzduch, a je určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

2.

„vstavaná bubnová sušička pre domácnosť“ znamená bubnovú sušičku pre domácnosť určenú na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúcu zapracovanie do nábytku;

3.

„kombinovaná práčka so sušičkou pre domácnosť“ znamená práčku pre domácnosť, ktorá má funkciu odstreďovania, ako aj zariadenie na sušenie textílií zvyčajne ohrievaním alebo otáčaním v bubne;

4.

„odstredivka pre domácnosť“, komerčne známa aj ako „žmýkačka“, znamená zariadenie, v ktorom sa voda z textilných výrobkov odstraňuje odstreďovaním v otáčajúcom sa bubne a vypúšťa sa prostredníctvom automatického čerpadla, určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

5.

„odvetrávacia bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá nasáva čerstvý vzduch, vháňa ho medzi textílie a výsledný vlhký vzduch potom vypúšťa do miestnosti alebo do okolitého priestoru;

6.

„kondenzačná bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, v ktorej sa nachádza zariadenie na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu použitého na sušenie (buď jeho kondenzáciou alebo iným spôsobom);

7.

„automatická bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá pri zistení určitého obsahu vlhkosti náplne, napr. meraním vodivosti alebo teploty, vypne sušenie;

8.

„neautomatická bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá po uplynutí preddefinovaného času (zvyčajne sa nastavuje prostredníctvom časovača) vypne sušenie, pričom sa však sušenie dá vypnúť aj manuálne;

9.

„program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých dodávateľ vyhlasuje, že sú vhodné na sušenie určitých druhov textílií;

10.

„cyklus“ znamená úplný proces sušenia, ako je vymedzený vo zvolenom programe;

11.

„čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia bez započítania všetkých odkladov, ktoré naprogramuje konečný používateľ;

12.

„menovitá kapacita“ znamená maximálnu hmotnosť suchých textílií určitého druhu v kg, v dávkach po 0,5 kg, ktorú podľa údajov dodávateľa možno vysušiť v bubnovej sušičke pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri jej plnení postupuje podľa pokynov výrobcu;

13.

„čiastočné naplnenie“ znamená polovicu menovitej kapacity bubnovej sušičky pre domácnosť pre daný program;

14.

„účinnosť kondenzácie“ znamená pomer hmotnosti vlhkosti kondenzovanej v kondenzačnej bubnovej sušičke a hmotnosti vlhkosti odstránenej z náplne na konci cyklu;

15.

„režim vypnutia“ znamená stav, keď je bubnová sušička pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných koncovému používateľovi a určených na to, aby nimi koncový používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, pričom bubnová sušička pre domácnosť je pripojená na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi výrobcu; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače ani spínače, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa bubnová sušička pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

16.

„režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhý čas po skončení programu a vyložení bubnovej sušičky pre domácnosť bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu koncového používateľa;

17.

„ekvivalentná bubnová sušička pre domácnosť“ znamená model bubnovej sušičky pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trh s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie, účinnosťou kondenzácie (pri kondenzácii), časom pre štandardný program pre bavlnu a vydávaným hlukom prenášaným vzduchom počas sušenia ako iný model bubnovej sušičky pre domácnosť, ktorý rovnaký výrobca umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom;

18.

„štandardný program pre bavlnu“ znamená cyklus, v rámci ktorého sa suší bavlnená bielizeň s počiatočnou vlhkosťou náplne 60 % až dovtedy, kým zostávajúci obsah vlhkosti náplne nedosiahne 0 %.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Všeobecné požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť sú stanovené v bode 1 prílohy I. Osobitné požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť sú ustanovené v bode 2 prílohy I.

Požiadavky na ekodizajn týkajúce sa ďalších parametrov ekodizajnu uvedených v časti 1 prílohy I k smernici 2009/125/ES nie sú potrebné.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.   Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

2.   Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES technická dokumentácia obsahuje kópiu výpočtov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu bubnovej sušičky pre domácnosť získali z výpočtu vychádzajúceho z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej bubnovej sušičky pre domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí technická dokumentácia obsahovať podrobnosti týchto výpočtov alebo extrapolácií, alebo oboch, a testov, ktoré výrobcovia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V takýchto prípadoch technická dokumentácia obsahuje aj zoznam všetkých ostatných rovnocenných modelov bubnových sušičiek pre domácnosť, kde informácie uvedené v technickej dokumentácii boli získané rovnakým spôsobom.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES vzhľadom na dodržiavanie požiadaviek ustanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu členské štáty používajú postup overovania opísaný v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre bubnové sušičky pre domácnosť s najlepším výkonom, ktoré sú dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú stanovené v prílohe IV.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie vo svetle technického pokroku najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti a výsledky tohto preskúmania predloží Konzultačnému fóru pre ekodizajn. V preskúmaní sa zameria predovšetkým na tolerancie pri overovaní ustanovené v prílohe III a účinnosť odvetrávacích zariadení.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. novembra 2013.

Ale:

a)

všeobecné požiadavky na ekodizajn uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy I sa uplatňujú od 1. novembra 2014;

b)

všeobecné požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 2.2 prílohy I sa uplatňujú od 1. novembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.


PRÍLOHA I

Požiadavky na ekodizajn

1.   Všeobecné požiadavky na ekodizajn

1.1.

Na výpočet spotreby energie a iných parametrov bubnových sušičiek pre domácnosť sa používa cyklus na vysušenie bavlnenej bielizne (s obsahom počiatočnej vlhkosti náplne 60 %) do stavu, keď je obsah zostatkovej vlhkosti 0 % (ďalej len „štandardný program pre bavlnu“). Tento cyklus musí byť jasne identifikovateľný na zariadení(-iach) pre výber programov bubnovej sušičky pre domácnosť alebo na displeji bubnovej sušičky pre domácnosť, ak sa na nej nachádza, alebo na obidvoch, a musí byť označený názvom „štandardný program pre bavlnu“ alebo jednotným symbolom, alebo ich vhodnou kombináciou, a musí byť nastavený ako východiskový cyklus pre bubnové sušičky pre domácnosť s automatickou voľbou programu sušenia alebo akoukoľvek inou funkciou na automatický výber programu sušenia alebo zachovanie výberu programu. Ak ide o automatickú bubnovú sušičku, „štandardný program pre bavlnu“ je automatický.

1.2.

Návod na použitie, ktorý poskytuje výrobca, musí obsahovať:

a)

informácie o „štandardnom programe pre bavlnu“ a musí sa v ňom uvádzať, že tento program je vhodný na sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a že je najúčinnejším programom pre sušenie vlhkej bavlnenej bielizne z hľadiska spotreby energie;

b)

spotrebu elektrickej energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave;

c)

orientačné informácie o čase trvania programu a spotrebe energie pri hlavných programoch sušenia pri plnom, ako aj v prípade, ak sa dá použiť, pri čiastočnom naplnení.

2.   Osobitné požiadavky na ekodizajn

Bubnové sušičky pre domácnosť musia spĺňať tieto požiadavky:

2.1.

Od 1. novembra 2013:

koeficient energetickej efektívnosti (EEI) musí byť nižší než 85,

vážená účinnosť kondenzácie kondenzačných bubnových sušičiek pre domácnosť nesmie byť nižšia než 60 %.

2.2.

Od 1. novembra 2015:

koeficient energetickej efektívnosti (EEI) kondenzačných bubnových sušičiek pre domácnosť musí byť nižší než 76,

vážená účinnosť kondenzácie kondenzačných bubnových sušičiek pre domácnosť nesmie byť nižšia než 70 %.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) a vážená účinnosť kondenzácie sa vypočítavajú podľa prílohy II.


PRÍLOHA II

Metóda výpočtu koeficientu energetickej efektívnosti a váženej účinnosti kondenzácie

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Na výpočet koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) určitého modelu bubnovej sušičky pre domácnosť sa vážená ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení porovnáva s jej štandardnou ročnou spotrebou energie.

a)

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočítava a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto takto:

Formula

kde:

—   AEC= vážená ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť,

—   SAEC= štandardná ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť.

b)

Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočítava v kWh/rok a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

pre všetky bubnové sušičky pre domácnosť, ktoré nie sú odvetrávacie:

Formula

pre odvetrávacie bubnové sušičky pre domácnosť:

Formula

kde:

c je menovitá kapacita bubnovej sušičky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu,

Tt je vážený čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu.

c)

Vážená ročná spotreba energie (AEC ) sa vypočítava v kWh/rok a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

i)

Formula

kde:

—   Et= vážená spotreba energie v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

—   Po= príkon v režime vypnutia pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

—   Pl= príkon v režime ponechania v zapnutom stave pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

—   Tt= vážený čas trvania programu v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu,

—   160= celkový počet cyklov sušenia za rok.

ii)

Ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa bubnová sušička pre domácnosť po skončení programu automaticky prepne do režimu vypnutia, vypočítava sa vážená ročná spotreba energie (AEC ) vzhľadom na skutočný čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave, a to podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

—   Tl= čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

d)

Vážený čas trvania programu (Tt ) pre štandardný program pre bavlnu sa vypočítava v minútach a zaokrúhľuje na najbližšiu minútu takto:

Formula

kde:

—   Tdry= čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu,

—   Tdry½= čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

e)

Vážená spotreba energie (Et ) sa vypočítava v kWh a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

Formula

kde:

—   Edry= spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

—   Edry½= spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

f)

Pre bubnové sušičky na plyn pre domácnosť sa spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení vypočítava v kWh a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

Formula

Formula

kde:

—   Egdry= spotreba plynu štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

—   Egdry½= spotreba plynu štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

—   Egdry,a= spotreba pomocnej elektrickej energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

—   Egdry½,a= spotreba pomocnej elektrickej energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

—   fg= 2,5.

2.   VÝPOČET VÁŽENEJ ÚČINNOSTI KONDENZÁCIE

Účinnosť kondenzácie určitého programu je pomer hmotnosti vlhkosti kondenzovanej a zachytenej v zásobníku kondenzačnej bubnovej sušičky pre domácnosť a hmotnosti vlhkosti odstránenej z náplne počas programu, ktorá predstavuje rozdiel medzi hmotnosťou vlhkej testovanej náplne pred sušením a hmotnosťou testovanej náplne po vysušení. Na výpočet váženej účinnosti kondenzácie sa používa priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom, ako aj čiastočnom naplnení.

Vážená účinnosť kondenzácie (Ct ) určitého programu sa vypočítava ako percento a zaokrúhľuje na najbližšie celé percento takto:

Formula

kde:

—   Cdry= priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení,

—   Cdry½= priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení.

Priemerná účinnosť kondenzácie C sa vypočítava z účinností kondenzácie pri testovacích cykloch a vyjadruje sa v percentách:

Formula

kde:

n je počet testovacích cyklov minimálne so štyrmi platnými testovacími cyklami týkajúcimi sa vybraného programu,

j je číslo testovacieho cyklu,

Wwj je hmotnosť vody zadržanej v kondenzačnom zásobníku počas testovacieho cyklu j,

Wi je hmotnosť vlhkej testovacej náplne pred vysušením,

Wf je hmotnosť testovacej náplne po vysušení.


PRÍLOHA III

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely súladu a overovania súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú s použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uvedené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo inými spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy a výsledky ktorých sa považujú za výsledky s nízkou neistotou.

Na účely kontroly súladu s požiadavkami stanovenými v prílohe I orgány členských štátov testujú jednu bubnovú sušičku pre domácnosť. Ak namerané parametre nesúhlasia s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v technickej dokumentácii v zmysle článku 4 ods. 2 v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, vykonávajú sa merania na ďalších troch bubnových sušičkách pre domácnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt týchto troch bubnových sušičiek pre domácnosť musí spĺňať požiadavky v rozpätiach stanovených v tabuľke 1.

V opačnom prípade sa model a všetky ostatné ekvivalentné modely bubnových sušičiek pre domácnosť považujú za nespĺňajúce požiadavky stanovené v prílohe I.

Tabuľka 1

Nameraný parameter

Tolerancie pri overovaní

Vážená ročná spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota (1) AEC o viac ako 6 %.

Vážená spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Et o viac ako 6 %.

Vážená účinnosť kondenzácie

Nameraná hodnota nesmie byť menšia ako menovitá hodnota Ct o viac ako 6 %.

Vážený čas trvania programu

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovité hodnoty Tt o viac ako 6 %.

Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a v režime ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota spotreby elektrickej energie Po a Pl vyššia ako 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 6 %. Nameraná hodnota spotreby elektrickej energie Po a Pl nižšia ako 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 0,10 W.

Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Tl o viac ako 6 %.


(1)  „Menovitá hodnota“ znamená hodnotu, ktorú uvádza výrobca. Neistota merania 6 % predstavuje súčasne prípustnú úroveň laboratórneho testového pochybenia pri meraní deklarovaných parametrov novou metódou merania používanou pre nové požiadavky na označovanie/ekodizajn vrátane cyklov s plným alebo čiastočným naplnením.


PRÍLOHA IV

Referenčné hodnoty

V čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia je pre bubnové sušičky pre domácnosť vzhľadom na ich spotrebu energie a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas sušenia pre štandardný program pre bavlnu ako najlepšia dostupná technológia na trhu určená táto technológia:

1.

Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 3 kg:

a)

spotreba energie: 1,89 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 247 kWh/rok (1);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 69 dB.

2.

Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 5 kg:

a)

spotreba energie: 2,70 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 347 kWh/rok (1);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.

3.

Odvetrávacie bubnové sušičky na plyn pre domácnosť s menovitou kapacitou 5 kg:

a)

spotreba energie v plyne: 3,25 kWhGas/cyklus zodpovedá 1,3 kWh pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení. Ročná spotreba energie nie je k dispozícii;

b)

emisie hluku prenášané vzduchom: nie sú k dispozícii.

4.

Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 5 kg:

a)

spotreba energie: 3,10 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 396 kWh/rok (1);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.

5.

Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 6 kg:

a)

spotreba energie: 3,84 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 487 kWh/rok (1);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 67 dB.

6.

Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 6 kg:

a)

spotreba energie: 1,58 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 209 kWh/rok (1);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.

7.

Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 7 kg:

a)

spotreba energie: 3,9 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 495 kWh/rok (1);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 65 dB.

8.

Odvetrávacie bubnové sušičky na plyn pre domácnosť s menovitou kapacitou 7 kg:

a)

spotreba energie v plyne: 3,4 kWhGas/cyklus zodpovedá 1,36 kWh pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení. Ročná spotreba energie nie je k dispozícii;

b)

emisie hluku prenášané vzduchom: nie sú k dispozícii.

9.

Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 7 kg:

a)

spotreba energie: 1,6 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 211 kWh/rok (1);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 65 dB.

10.

Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 8 kg:

a)

spotreba energie: 4,1 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 520 kWh/rok (*);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 65 dB.

11.

Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 8 kg:

a)

spotreba energie: 2,30 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 297 kWh/rok (*);

b)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.


(1)  Vypočítané za predpokladu 160 cyklov sušenia ročne so spotrebou energie pre štandardný program pre bavlnu pri čiastočnom naplnení zodpovedajúcou 60 % spotreby energie pri plnom naplnení a s dodatočnou ročnou spotrebou energie v režimoch nízkej spotreby elektrickej energie 13,5 kWh.