EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1371

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1371 af 5. august 2022 om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EØS-relevant tekst)

C/2022/5552

OJ L 206, 8.8.2022, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1371/oj

8.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1371

af 5. august 2022

om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den bulgarske, den danske, den estiske, den finske, den franske, den italienske, den lettiske, den nederlandske, den portugisiske, den slovenske, den svenske, den tjekkiske og den tyske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 (2) indeholder i artikel 38, stk. 6, en fejl, der ændrer meningen med denne bestemmelse, eller en ordlyd, der kan medføre en fejlagtig fortolkning for så vidt angår den anførte periode, og hvad den henviser til.

(2)

Den bulgarske, den danske, den estiske, den finske, den franske, den italienske, den lettiske, den nederlandske, den portugisiske, den slovenske, den svenske, den tjekkiske og den tyske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i nærværende gennemførelsesforordning er i overensstemmelse med udtalelsen af 9. februar 2022 fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 38, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 affattes således: »6. Uanset stk. 5, første afsnit, kan medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder, alt efter hvad der er relevant, anse de bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner, der er omhandlet i nævnte stykke, for at være opfyldt for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der anvendes til forbrænding fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 af 19. december 2018 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 334 af 31.12.2018, s. 1).


Top