8.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1371

z 5. augusta 2022,

ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Bulharské, české, dánske, estónske, fínske, francúzske, holandské, lotyšské, nemecké, portugalské, slovinské, švédske a talianske jazykové znenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 (2) obsahuje v článku 38 ods. 6 chybu, ktorá mení význam ustanovenia alebo znenie, ktoré môže viesť k nesprávnemu výkladu, pokiaľ ide o uvedené časové obdobie a to, na čo odkazuje.

(2)

Bulharské, české, dánske, estónske, fínske, francúzske, holandské, lotyšské, nemecké, portugalské, slovinské, švédske a talianske jazykové znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2066 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto vykonávacom nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy doručenom 9. februára 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. augusta 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (Ú. v. EÚ L 334, 31.12.2018, s. 1).